1913 רבמבונב 11 -ב סילייב יוכיז לע רשבמ ,השרוומ "טנייה" ידוהיה ןותעה