קשמד תלילע

ןילביר לאוי ףסוי 'פורפ

ז"כשת ןושח-ירשת ,א"יק ןויליג ,םיינחמ
ןוחטיבה דרשמ לש רואל האצוהה תושרב
(תורעה אלל ספדוה)

םשאנה היהש ,קשמד תליהק בר ,יבתנע בקעי יבר לש ורופיס תא רפסמ רמאמה :תיצמת
תומוקמב קשמד תלילע לש העפשהה םג ומכ ,ותלצהו ,ולבס רופיס .קשמד תלילעב ירקיעה
.םירחא

;תידוהי הירוטסיה ;םד תלילע ;הרובג ;תוימשיטנא :חתפמ תולימ


הרז התייה ,תוירצונה הפוריא תונידמב הרשע-םיתשה האמהמ לחה תחוור התייהש ,"םדה תלילע"
.הרשע-עשתה האמה עצמאל דע םאלסיאה תוצראב

םינשו ,הירוסבש קשמדב הנושארה םעפב םדה תלילע העיפוה ,(1840) ר"ת תנשב ,וז האמב
,ןודיצל ןופצמ ןונבלה ירהב תיתינורמ ריע ,רמק לא-רידב ,(1847) ז"רת תנשב ,ןכמ רחאל רפסמ
.םילשוריב ןכו


1890 תנשב היכרותמ ידוהי רחוס

הביסה .םוקמה יבשות םירצונה די םא יכ רבדב התייה םימלסומה די אל וללה םירקמב םג ,םלואו
םדמעמ לשב ,םידוהיב םירצונה ואניקש האנקב םא יכ ,םייתד םיעינמב הצוענ התייה אל ךכל
תובר םימעפ הל םידע וננה וז האנק .ןוטלשה תוכרעמב וספת םהש דבכנה םוקמהו ילכלכה
תולשממה ןכש .תויתלשממ תורשימ תסיפתב םירצונב םידוהיה ורחתה ןהבש ,תוימלסומ תוצראב
םיחטשבו ,בחרה םלועה יניינעב םיאיקבו תורז תופש יעדוי ,םיליכשמ םישנאל תוקוקז ויה תוימלסומה
.םימלסומה לע םירצונהו םירצונה לע םידוהיה ולע ולא

דעו ,דרפס שוריג ירחא םידרפס םידוהי הב ובשייתה זאמ חתפתהל הלחה קשמדב תידוהיה הדעה
דחוימב האישל העיגה וז תוחתפתה .הנידמה תגהנהב ןהו הלכלכב ןה דבכנ םוקמ ושפת הרהמ
זא ורקיבש םיירצונ םיעסונ יפמ םג ונל שי ךכ לע תוירוטסיה תויודע .הרשע-עשתה האמה תישארמ
:ינרק ןו'ג עסונה בתוכ ,הלילעה ינפל הנש הרשע-עשת ,1821 תנשב .קשמדב
ינבמ דחא היה החפה לש וצעוי .דחוימב בוט היה איהה תעב קשמדב םידוהיה לש םבצמ"
ריעה תומוחל ץוחמ םנמז םילבמ וארנ ברע ידמ .ותוסחמו רומג שפוחמ ונהנ םהו םתמוא
."הריתי חור תרוק ךות םהב ולכתסה ,םימלסומה ונייהד ,םינימאמהו ,םינוש םיעושעשב
ינמותועה ןטלושב דרמתהש ,ירצמה ילע דמחומ ןוטלש ימיב ירה ,ךכ ינמותועה ןוטלשה ימיב םאו
רתוי דוע בטוה - 1840 דעו 1832 תנשמ - החפ םיהרביא גרוחה ונב םע דחי ןוטלשה תא ספתו
.םידוהיה לש םבצמ
ילע דמחומ יכ םינימאמ םידוהיה" ."םידוהי םיפלא תעבש דע םיפלא תשמח קשמדב םייח"
."רתוי םיבוט םייוכיס םהל חיטבהלו תודבעמ םליצהל דעונ
.ונבו ילע דמחומ לש ירצמה ןוטלשב תובורמ תווקת ולת םידוהיהש ,ךכ לע תויודע דוע תויוצמ

םוקמ היה םידוהיל בוט היהש העשב אקוודש ,ךכ לע ותהימת תא עיבמ ובתכמב ןירהעל יבצ יבר
םירצונה ירה ,הבר תונלבוסב םידוהיל סחייתה ירצמה ןוטלשהש העשב הב ,םלואו .תאזכ הלילעל
וליפא םידוהיל םישק םיביוא" ויה ,הירוסבו לארשי- ץראבש םילותק - םיאמורהו םינמראה ,םינוויה
לש בוטה םבצמ לע ךוקדוו .ג .וו רפסמ (1848) ןכמ רחאל םינש הנומש ."םימלסומה רשאמ רתוי
םימלסומה דצמ םג יכ םאו .קשמד ידוהי
,"יאנגל םימעט וב ויה קשמד ידוהי לא סחיה"
אלא ,הלילעה תעב םימשאנה ייוניעב ודי התייה "ירזכא החפ" קר אל ירה
םיחקפמה ,תימורה הייסנכה ןגמו ירצונ ארקתמה ותכשל להנמו יתפרצ לוסנוקל רמאנ המ"
."םינוא רסחו עשפמ ףח םעל םישענה םייוניעה םצע לע
ןכמ רחאל הנש םישימח םג קשמד תייסולכוא לצא יוצמש ימ
אלש דבלב וז אל ,תילותק-תימורהו תינוויה הדעה ישנאש תעדה לע תולעהל ול השקי אל"
ודדוע ףאו ךכ לע וחמש םה ,ןכ לע רתי אלא ,תוירזכאהו תונוגמה תופידרה ןמ םשפנ הדלס
."ידוהיה םעה דגנ םימלסומה לש תופידרה תא


קושה רכיכ םע הקיתעה קשמד לש יללכ הארמ

לוסנוקה לש ותוברעתה .םידוהיה תבוטל הירטסואו הינטירב לש םילוסנוקה וברעתה ןמז ותואב
לש םתוברעתה העבנ רקיעב םלואו ,תירנויסמ-תיטנטסטורפ היגולואידיא ךותמ םג העבנ יטירבה
,תפרצ תלשממ שאר ,סרייט רמ .הירוסב תיתפרצה העפשהב תורחתהה ךותמ ולא םילוסנוק ינש
ללכ תמאות הניאש ,קשמדב תפרצ לוסנוק לש הרזומה תוגהנתהה לכ ול העדונ רשאכ"
,חרזמל עוסנל לוסנוק ןגסל הדוקפ הנתינ רבכש ,המבה לעמ עידוה ,תפרצ לש תרוסמה תא
."הרקש המ לכ תא בורקמ רוקחל ידכב
הפוריא תודהי יחילש ,טפשמהו הריקחה תעשב םגש ,איה הדבוע ךא
,"תפרצ לוסנוקמ ץוח ,םילוסנוקה לכ ידי לע םיכמתנ ויה"
אלא דוע אלו
תא החינמ הריקח החפהמ שרד ,יתפרצה לוסנוקה ,תיניטלה הייסנכה לש ליעפה ןגמה"
."ול ןתינ ושקובמו תעדה
:דועו תאז
לע םיחקפמ ויה ,תימורה הייסנכה ןגמו ירצונ ארקתמה ,ותכשל להנמו יתפרצה לוסנוקה"
."םייוניעה ישעמ
יתפרצה לוסנוקה לש וסחי לע בר רמוח יוצמ ירויפיטנומ רשה לא יבתנע בקעי 'ר לש ובתכמב
:דחא טרפ ןיוצי .הלילעה ימשאנל
לוסנוקה אבו ...לארשי יתבב שפחל םיאבו םיכלוה ויה ,ןידוב ררוצה םע ,וישנאו לוסנוקה"
."רהוסה תיבל םחלושו םדא ינב הכמ היהו ...קיבדהש ריינ ןיינעב לילעהל ליחתהו
קאלחלא ןמילס לש ותודע יפל ומשאנש ,תידוהיה הדעה יבוט תעבש תריקח תעשב
."םיקנרפה םיאפורהו לוסנוקהו (םיימלסומ) קיבהו רשה תואסיכב ובשי"


ב

רשאכ ,(1875 ,ה"לקת תנשב) 18 -ה האמה יהלשב ןורבחב העריא ,יתד עקר לע אל ,םד-תלילע
.ןיכפוש רובב ופוג תא ונמטו לודגה חיישה ןב תא וגרה יכ ,ןורבחב םידוהי לע םימלסומ ולילעה
גרוהל םאיצוהל ידכ ,ול רחבי אוהש יפכ ,םידוהי רשע חיישה ידיל רוסמל םניד תא וצרח םיטפושה
םיללמואהו שורג םיפלא תשמח שפנ רפוכ ול ומליש ,חיישה ינפל ולדתשה םידוהיה .םד תמקנ רותב
.תווממ ולצינ

העריא - חספל תוצמה תשיל ךרוצל םירצונ םדב םישמתשמ םידוהיה וליאכ - יתד עקר לע םד תלילע
לארשי-ץראב ילע דמחומ ןוטלשל הנורחאה הנשב ,קשמדב ,תימלסומ הנידמב הנושארה םעפב
.(1840) ר"ת תנשב ,הירוסבו

תליהק לש ישאב-םכח ,יבתנע בקעי יבר ,ומצע ישארה רוביגה ידי לע תרפוסמ םירבדה תולשלתשה
:ןלהלדכ ,תע התואב קשמד
קושל ,יתפרצ ןיתנ ,אמות סרודאב לרעה אב םויה יצחב .ר"ת תנש 'א רדא ח"ר םוי 'ד םוי"
תונחו ,קאלחלא ןאמילס רפס לש תונח ןיב ,תויונח יתש ןיב ,ריק לע העדומ קיבדהו םידוהיה
."'גנרפה לש תסנכה תיב חתפ ףתכ לעש רחא
העשב ינולפ םויב ינולפ םוקמב ירטסוא ןיתנ ירצונ ןובזיע לש תיבמופ הריכמ רבדב התייה העדומה
ריעב לוק אצי רקובב 'ה םויב .תינולפ
וארו םמוקמ וחתפו ,םתיבל ורזח אלו הליל תליחתב םמוקממ וכלה ותרשמו אמות ירדאב"
םידוהיה והוגרהש לוק םילרעה ואיצוה דימו .ןיא םדאו ףורש לישבתהו שאה יבג לע הרידקה
יתבב שפחל 'ו םויבו 'ה םויב םהידי וטשפו םידוהיה םיללקמו ...הצמהל ומד חקיל ליבשב
,לארשי ירבק חותפל םידוהיה תא וחירכה ק"ש םויבו ,רשהמ ליח ישנא םע לארשי ינב
ירחא אמות תא ורבק יכ ודשחש םרבקמ םיתמה ואיצוהו ,אוהה עובשב ותמש םתוא
."םידוהיה יתבב שדוחמ שופיח וכרע ךכ רחאו ,והוגרהש
הרמוחבו תופיקתב רביד רשה .היטע ןופלח ר"ח ןקזהו םכחה תא רשה ןימזה עובשב 'ג וא 'ב םויב
,בקעי יבר םע
,"ותוכהל סעכב ודי םירה" םגו
חוכיוה ךשמהבו
,"דוע רבדי םא ונושל ךותחיש רמאו ותוכהל הינש םעפ וילע םק"
בושו
וכתחיש רזג בושו ללקו ושאר לע ודיב ותוכהל וילע םקו לודג סעכ וילע סעכ תישילש םעפ"
."קתתשנ זאו רבדמה ונושל
םישוריג ראשו דרפס שוריג תא ריכזה רשה
,"הז ןווע ליבשב - םידוהיה - םכמ וגרהש םיפלא"ו
.תוצמל םירצונ םדב שומיש ונייהד

:עבשנ אוה
'ב ויהי אלש ,םרזפל השעא ראשהו רפסמ ןיא דע םכמ גורהא ינא התע םג יתעבשנ יב"
."דחא םוקמב םידוהי
,תועש שמחו םירשע ךות םיחצורה תא איבהל תוהש םהל ןתנ אוה
םתא םכשאר ךותחא - חצורה תא ורסמת אל - והואיצות אלו אובי םא תאזה תעכ רחמו"
השעאו לכ ןיעל - הלשממה ידבוכמ רצח - אייראצה בוחרב ץוחב םכשאר וכילשיו השולשה
."םידוהיה לכב בר טפשמ
רשה ינפל םליבשב לדתשהל ןוטלשה ישארמ דחא ינפל קשמד תליהק ידיגנ לש םתולדתשה ירחא
.חצורה תא אוצמל ידכ "םימי 'ג רשה םהל ביחרה"

:תורצה וקספ אל םייתניב
"הידי הצחר אלש הנש 'מ הל שיש הנש 'צ תב תירצונ השיא - התלרע"
- אמות - אוהש םולחב התאר - לוכיבכ "תוריזנו השודק" ךותמ
."אבא ונבר ר"ח ינבמ דחא תיבב רובקו גורה"
יבתנע בקעי יבר .ר"ח ינב לש םהיתב ורפחו תומודרקב םילרע הברה ואב הלילבו
"םש םה והורבקי אלש ,םמיע וסנכיש םירמוש אוה ףא חלש"
.םידוהיה לע ךכ רחא ולילעיו

,ידוהי רוחב ."תוחכוהו תויודע" וניכהו וחרט םה .תחלצב םהידי תא לארשי יאנוש ונמט אל הכ דע
יבתנע י"ר ינפל דיעה
םייוג בוחרל םיכלוה ותרשמ תאו - אמות תא - והאר המחה תעיקש םע 'ד םויבש"
."ןושיעל קבט - קאבנות ונקיש םהל ארקו ,אייראצה חתפל ךומס םיימלסומ
לוסנוקה ינפל הז רוחב עיפוה יבתנע י"ר לש ותארוה יפל
."דחא ידוהי תיבב שפחמ ותויהב"
:ותוא ומישאהב רוחבה תא רוסאל דימ הוויצ ,םירמכ דמעמב תודעה תא עמשש ,לוסנוקה
."ךכ דיעתש ישאב-םכחה ךדמל יאדווב"
,רהוסה תיבב אלכנ אוהו ,וליעוה אל רוחבה לש ויתועובשו וינונחת לכ
רקש דיעתש ךודמיל םידוהיה וא םכחהש רמאת םא :ול םירמואו ולצא םיאבו םיאצוי ויהו"
."ךתוא גורהנ אל םאו ,לצנית
בוש והואיבהו ,ןלהל הארנש יפכ ,רקש ידע ואצמנש ירחא םג .םהילא עמש אל אוה ךא
'ב םויב תמו ססוגו םליא רהוסה תיבל ונל והואיבהו םהמ עמש אלש לע תוומ תכמ והוכהו"
."והורבקיש תושר וחלש קשמד תליהק יבוט העבשו יבתנע י"ר רסאנש ירחאו ,'ג וא
רכזנ הז ןברק דבלמ
וחלשת ונל ורמאו ונל ואיבהו ,תמש דע והוכהו םידוהיה קושב הלילב רמוש היה דחא םג"
םהילע הלילעהש םיריבגה העבשהמ 'ב םגו םינש םתוא ןירוסייהמ ותמ העברא" ."ורבקל
".ע"נ ודאינל ףסוי 'רו ע"נ יררה ףסוי י"ר ןקזה םהו


יתרוסמ םינבר שובלב הירוס יאצוימ בר - "םכח"

תייבג דרשמב דיקפ היה אוה .ילאת דמחומ םשב יברע אלימ תאזה הלילעה לכב דחוימ דיקפת
ןחדב םגו ברע לוק לעבו הניגנב ןמא םג ותויהב .םיסמה
םהיתבל ותוא םיאיבמ קשמד יריבג ויהו ,םהל רשא לכו םהישנו םידוהיה ילודג יתב עדי"
ולוקב םיחמשו ומע םירכתשמו םילכוא ויהו ,לודג ץל אוה םגו .םהל ןגנל םיצבקתמו תולילב
."ותונצילבו
."רהוסה תיבב והודינהו" הלשממה יפסכמ "םיפלא המכ לכאש" ,הליעמ יקסעב ךבתסנ ילאת דמחומ
לוסנוקה לא השקב בתכמ בתכ םשמ
אוה יכ ,תואלפנ הארי אוה ,לוסנוקה תיבב תרשיו והורטפיו רהוסה תיבמ והואיצוי םאש"
."םדוסב עדוי םג ,לארשי יתב עדוי
ותלומעתב ליחתה אוה .ושע ןכו
ןתיבה תיבב םיתרשמה םידוהיה חקלו .רהסה תיבב םחינהלו םיצירפה םידוהיהמ חקיל"
"םידוהיה בוחרב ו"צי לאפר ריבגהל
רפסה םע םג גהנ ןכו .ונוצרכ ודיעיו ורקשי אל םא גרוהל האצוהו תוצרמנ תוכמב םהילע םייאמ היהו
ןאמילס
שחול היה ילאת דמחומו ,"תומל בורק היה טעמכש דע תוצרמנ תוכמ והוכה ק"שע םויב"
לבקתו יתפרצה לוסנוקה לש ותוסחל הכזת םגו לצנת ךל יתרמאש ומכ דיעת םא :ונזאב
ול ורמאו ,םהב וצרש ,םידוהי העבש לע רקש דיעה ,תומל בורק ,ןירוסיי בורמ"ו .בר ןוממ
,"םהילא עמש אלו אמות תא גורהל וירחא וחלש םהש םהילע
רבכ רמאי םלואו ,וז ותודע לא בושנ ןלהל .העבשה םתוא ינפב ךכ דיעהל לוסנוקל ול חיטבה אוהו
ושעש םירוסייה יוביר תא - רהסה תיבב יבתנע י"ר םע דחי היהש - ןאמילס הארש ירחאש ,ןאכ
והודיחפהש יפ לע ףאו ,םירחאה העבשה לע תינש דיעהל דוע עמש אל זא ,רקיש אלו יבתנע י"רל
יבתנע י"רש ול ורמא .גרהל ומצע רסמו דוע דיעהל עמש אל
ול דיגהו ומוקמל והוריזחהו ,םולכ ומע יתרבד אלש עבשנו ,דיעת אלש ךתוא דמיל יאדווב"
."רומאה לככ אוהה


ג

תוצח ירחא 'א רדא 'ט ק"ש םויב .וירבחו יבתנע י"רל הנתינש הכראה ימי תשולש םג ופלח םייתניב
שיחכה יבתנע י"ר .םתבושת איבהל וירבח ינשו יבתנע י"ר םג ואבוה החנמה תעב .העבשה ורסאנ
:ןאמילס רפסה דיעה םייוניע ירחא .בוש
ונממ ושקבו רושק אמות ירדאב םש הארו יררה דוד תיבב 'ה םוי וירחא וחלש העבשה ולא"
."םשמ אציו ,הצר אלו ותוא טוחשיש
דחא תיבב רמשמ תחת ןתינ ןאמילס רפסהו וב ויהש רהסה תיבל ורזחוה וירבח ינשו יבתנע י"ר
.רצחב
םימלש םימי העבש םש םידמוע ויהישו וביבס ברח יפלוש םע ודבל דחא לכ העבשהו"
."ודויש םתונעל
םיבר דוע ורסאנ ךליאו 'א םוימ
."םיששמ רתוי ןבר תיב לש תוקונית םגו םינרבקה לכ םגו םיטחושה לכ"
,רהסה תיבל וכלשוהו ונוע םה
."רפסה תודעכ ןכ םג דיעיש יכרה דוד תרשמ תא ודמיל יניב יניבו"
:רפסה דיעה בושו ,וירבח ינשו יבתנע י"ר בוש ואבוה םויב
."הטיחשה רמג ןרהא ויחאו ליחתה יררה דוד .וינפל והוטחש םהש אוה הארש"
:ול ונע ,הנמאנ ותודע ןיאו דיחי דע אוה רפסהש ,יבתנע י"ר ןעטשכ
."ךכ לע דיעי יררה דוד תרשמ ,ינש דע שי
.רהסה תיבל םתוא וריזחה הז ירחא

םייתניב
ריעה יתב תחת בבוסו רבועה טליק ארקנה רהנ ךותל םילרעה םוחינהו תומצע ואיבה"
,םידוהיה קוש ךותבו םידוהיה יתב תחת רבוע אוה ,ןיביבהו תואסכ יתב לכ וילע םיכפושו
ורמאיש - יררה דוד לש ותרשמ תאו רפסה ןאמילס תא - םירכזנה םידעה 'ב תא ודמליו
םהינש וכילשהו ,הז רהנב םכילשהל םהל םונתנו תומצעה לעמ רשבה וריסה העבשה יכ
יניעל תוארהל לודג ליחבו בר םעב םידעהמ דחא לכ וחקל ינשה ק"שע םויבו .עודי םוקמב
,ינשה ומכ קוידב ודבל דחא לכ םהינש ודיעיש םתודע ונויכו ,תומצעה וחינה ןכיה םעה לכ
רשא הלודג הלהב זא התייהו ,םעה לכ ונימאהו ,תומצעה לכ םשמ ואיצוהו לכ ןיעל וחתפו
תוכמו ןיפודיגו ןיפוריחב םדא ינב םיפלא םיתבב וסנכנו לארשי לכ ואבחנו התייהנ אל הומכ
."ריעה לכב לודג שערבו בר םעב תומצעה ואיבהו

חצרנ אמות יכ דיעהו ,םאלסיאה תדב ותד תא רימה ברה ןב ןושומ רשאכ ,האישל העיגה הלילעה
ותד רימהו הלילעב ורסאנש העבשהמ היה אוה יכ ,ררבתי ןלהל .תוצמל ומד חקיל ידכ םידוהיה ידיב
.ןיינעה לכב םשא אוהש ,יבתנע י"רה דגנ הרישי המשאה רמומה יפמ האב םעפה .ומצע ליצהל ידכ

רשה תיב לא רהוסה תיבמ יבתנע י"ר להבוה החנמ תעל 'א רדא ה"כ 'א םויב
,ןיפדגמו ןיפרחמו יל ןיללקמ םהו - םימלסומו םירצונ - םייוגו םילרע אלמ ךרדה לכ יתיאר"
,המשנ יב רתונ אלו ,שממ ילצא אצמנ םדהש םרמאב ינקזב םיטרממ שיו יתוא םיכמ םהמו
."היה המ יתעדי אל יכ
תא אצמ םשו רשה תיב לא אב רשאכ ול ררבתנ רבדה
אוהו רשה ינפל עקרקב בשוי אוה ברה ןב ןושומו תואסיכב םיבשוי םילרעה םירשהו רשה"
."םייוגכ הנבל תפנצמ שובל

ירבד יפל ,ןושומ לש ויבא .יבתנע י"ר ןיבל רמומה ןיב חוכיו ךותמ ונא םיעמוש ןושומ לש ויבא לע
אוה ,יבתנע י"רה
."םינבר ערזו ינממ רתוי ןקזו לודג םכח"
ול בישמ ,ויבאמ רתוי לודגו הליהקב ברה אוהש ,רוטניקב יבתנע י"ר דגנכ סירתמ רמומה רשאכ
:יבתנע י"רה
םיצור םניאו רישע אוהש תביסמ אוה ברל והונימ אלש המו ,ינממ לודגו בר אוהש הדומ ינא"
"הז דוס עמש םא ול לאשנ ןכ םאו ,םימעט המכמ רישע ברב
:ול בישה רמומה .(תוצמל םירצונ םדב שומישל הנווכה)
-תווח - 'יאר'ו -החטבה - 'ןאמא' יתחקל רבכ ינא .ןווכתמ התא יבא תא רוסמל ,חרטת לא"
."יחא לעו יבא לעו ילע - תעד

ימ םע רושק הז ןיינעש הארנכ .אפוג קשמדמ םירישעו הרות ילודג תחפשממ היה רמומה ,ןכ יכ הנה
םסרפש לילאחלא .ךרעל ט"סרת תנשב קשמדב ח"יכ רפס תיב להנמ היהש ,לילאחלא .א רפסמש
,ט"פרת תנש דע תאזה הדועתה תא םסרפלמ ענמנש ,ותמדקהב בתוכ וז הדועת
וישעמ לע זא ינמ טרחתהש ,עודי שיא אלימש םוגע דיקפת תודוא לע רפוסמ הבש םושמ"
אוהה שיאה םע יסחי .קשמדב םידוהיה תדע ינבר שאר השענ םגו ,המלש הבושתב בשו
."בל ןובאדו רעצ ול םורגל יתיצר אלו םייתודידי ויה
.הדועתה תא לילאחלא םסרפ ותריטפ ירחא קר


ולש םיפושיבהמ דחאו קשמדב תיטנורמה היסנכהמ ךראירטפ

:יבתנע י"רל רמא רשה ,ןיינעה םצעלו
,"הזמ ללכ העידי םוש ךל ןיאש תרמא התא"
:הנע יבתנע י"רו
."הזמ העידי םוש יל ןיא התע םג .אוה ןכ"
:ןושומל רמאו הנפ
."ונל תרמאש המ וינפב דיעת"
:ול רמאו הנע
תדב יתרטעתנו יתד יתרמה התע ןכא .הז דוס יתיליג אלו ידוהי יתייה התע דע ,םכח רוינס"
."הז דוס יתיליג םילאעמשיה
:ורמאב הצמל םירצונ םדב שומישה םצע לע רובידה תא דחיי רמומהש ירחא
םד חינהל ךירצש ,ךומכ רודה לודגל רודה לודגמ ,ןזואל הפמ אלא רסמיי אלש לארשיב דוס"
"תוצח רחא חספ ברעב םיפואש הצמב גורה לרע
:ופוג יבתנע י"רמ היאר איבמ אוה -
ךותל םימה ןתית ךדיב התאו חספ ברעב הצמה תייפא םוקמל ךליל גהונ התאש הזל היארו"
השוע ךמצעב התא זא ריעה ילודגל םגו ,הווצמ תצמל הסיעה ךורעל התא לדתשמ םגו חמקה
."םעה ועדי לבו גורהה םדמ דוסב התא ןתתש ידכ הז לכו ,הווצמ תוצמ

יבתנע י"ר ידי לע סאמות תגירה ןיינעב םג תודע רסמ אלא ,וז תיללכ המשאהב קפתסה אל רמומה
:דמעמ ותואב ול רמא אוהו
רחא ,'גנרפאה לש תסנכה תיבמ התא ךתאצב 'א רדא 'ה לילב יתוא תאצמ התא םגו"
המ ךועידוי םשו יררה דוד תיבל ףכת ךלתש התא ךירצ :ינזאב שחלב יל תרמאו ,תיברע
ינא יתיארו םשל ףכת יתכלה ינאו .םיתיוויצ רשא לככ תושעל התא ךירצו ,ךממ ישקובמ
הששה ינועידוהו םילבחב רושק אמות ירדב לרעה תא האראו ,יעיבשה ינאו וללה הששה
לרעה ואצמו ,הווצמ-הצמה ליבשב ימע ומד ךל וחלשיו לרעה וגרהי םהש תיוויצ התאש
ורסמל ותוא ךילואש והורסמו ,ןבל תיכוכז ילכב ומד ונתנו ינפל ותוא וגרה זאו םהינפל הזה
ףכתו חתפה לע תולוקב יתיכה ךתיב חתפל יעיגהבו .יתישע ןכ ינאו .םתוויצ רשאכ ךידיב
ךדיל ינא יתרסמו ,ךשוחב תלדה רחא הפצמו בשוי תייה התא יכ ,יל תחתפ ךמצעב התא
."םירפסה ירחא ותאיבחהו ךשרדמ תיבל םינפל יתסנכנו ינתכריבו תחקלו דיל די םדה לכ

םימכח-ידימלת לש תומש דוע ןושומ ןייצ הז דבלמ
רונתל ךלי אוהש םד םהמ דחא לכל רסומ התאש (יבתנע י"ר לש) ךלש םינמאנ" םירחא
."הצמ םישועש ריעב םירונת המכ יכ ,הווצמ תוצמב ןתיל דחא


הימרכ ףלודא

סחימ רעשל ןתינש יפכ ,הדעה ןיבו רמומה ןושומ ןיב םיישיא החפשמ יכוסכס םג ויה םא תעדל ןיא
ינפל היהש "רמחלא עמאג" דגסמב תישימחה האמב םיאצומ ונא וז ןיעמ המגוד .ויבא יפלכ הדעה
םינפ לכ לע .דגסמל תסנכה תיב תא שידקהו ותד תא דחא רימה תקולחמ תמחמו תסנכ תיב ןכ
חיטבמ אוהשכ ,"האדוה" ידי לע לצינ אוהו ,הליחת םהילע ולילעהש העבשה ןמ דחא היה הז ןושומ
תיבב תונובלעו םישק םייוניע ירחא רשאכ ,רתוי דוע הלדג הידגרטה .ויחאו ויבא םולשו ומולש תא
הב רשא ,הריקחל בוש להבוה ,הדוה אלו יבתנע י"ר רבשנ אל ריעה תובוחרבו רהסה
"רמומהו יררה קחציו ןרהא ויחאו יררה דוד"
.יתפרצה לוסנוקה םג היה םהיניבש ,םירקוחה ינפל ובשי
תיבב העבשה ונתוא תארק :יל רמוא ,םיעמוש לכהו לכ ןיעל יררה דוד יל וינפ תא ריזחה"
ץוחבמ םילודג םישנאש ונל תרמאו ךקיחמ בתכ תאצוה ...לכיהה ינפל 'גנרפאה לש תסנכה
ינרזוג ןכ לע .הזל ךירצ התא םגו הצמה ליבשב דבכנ לרע םדל םיכירצש ךל וחלש םה
."ילכב םדה יל חלשתו םיינש וא לרע דחאל וגרהתש םכב יתרחב רשא העבשה םתא םכילא
יכ רפיסו ךישמה אוה
ארקנה ןושומ ידיב ודיל והוחלשו ...ןבל תיכוכז ילכב ומד וחינהו והוגרהו אמות ודיל לפנ"
."ידנפא דמחומ התע
י"רה ראבמ ןאכ .ןכ יפל רמא רשא לכ לע רזח רמומהו ,קחציו ןרהא דוד ןכ ומכו יררה דיעה הז לכ
:חוכיו ירחא יבתנע
ובכע םהש הזל היארו ,םחיכומ ינאו 'ה יכרדב םיכלוה םניאש ליבשב ייאנוש (םידעה) הלא"
הזו ,לכואו תיבירב הוול ינאו ,הצחמו הנש םייתש הז (ברכ תרוכשמ) יתקפסה יל תתלמ
רבד ,ייתונוזמ םיבכעמ םה ולאש ויתעדוהו ול יתננחתהו ירחב לא לאט'ג ינפל ןנואתה שדח
אלו ילע וקעצו ,םחרוכ לעב הבושתב םבישהל הצור התאו םיעשר םהש יל בישהו םמיע
."ינממ ועמש

ול הנע ,אמות לש ומד תא יבתנע י"רמ שרד רשאכ .תולפשהו םייוניע ,םימויאב ,ולשב ךישמה רשה
:רמאו ברה
."ימד אלא יל ןיאו ורקש םה"
ול וחיטבהב ותותפל בוש הסינ רחאו ,םד בוז דע ותונעל ףיסוה רשה
שדוחב שורג ק"ת וילע בויחב המיתח ול ןתיו ףכת הליהקה ןמ ול םיבייחש המ לכ הבגיש"
."י"אב היהאש ייח ימי לכ ח"ר לכב ידיל עיגי שורג ףלא ןפואב שורג ק"ת םהילעו
.םדה-תלילע טפשמ ירחא ושעש יפכ ,הב תויחל י"אל תולעל רמוא יבתנע י"רש ויה םיעדוי הארנכ
.םיירזכאו םישק םיוניע בוש והוניע בריסשמ

יליבש לרעה לש איה תדחוימ השרפ
'יס םהמו םילודגהמ םירחא םידוהי 'ז לע דיעהל יררה דוד תרשמה תא אוה דמלי רדיס"ש
י"ר לש) ויווצב חוכהו יחרפ ריאמ תיבב אמות ירדאב לש תרשמל וגרה םהש ,וטוגיפ קחצי
."(יבתנע

ךרע רמומה ןושומ .ליעל ונרפיסש יפכ ,בריס אוה ךא תרשמה םע דיעהל שרדנ קאלחלא ןאמילס םג
תוצרמנ שיחכמ הלהשכ ,יבתנע י"ר דגנכ םירבד חיטהו שדוק ירפס ראשו דומלתה ךותמ רמוח ןיכהו
תא חיכוהל ידכ תירצונה תורפסה ןמ רמוח איבה ןיד-ובא לרעה .דאמ דע םישק םייוניע הנענו
ינימ לכ ותולעהב ,םדה תלילע לש התותימא
בישהל ינא חרכומו ...םיינוציח םירפסמו םירמכהמו םיסרוקיפאה ירפסמ תוריקחו תולאש"
רשה ינפל יתוא םיחקול ויהש םירוחש תוליל םישימחו םיעבראמ רתוי ןפואב וירבד לע
,רכש התושו הלילהמ תועש עבש וא שש דע הז לע תוחידב השוע רשהו ,הלאכ םיניינעב
."ילע קחשמו סוכ רחא סוכ


יאלוקינ ראצה ינפל לדתשמ ירויפיטנומ השמ
1846 תנשב היסור ידוהי תבוטל

.השרפה לע םיפסונ םיטרפ םיאצומ וננה ,הלילעה תעשב יבתנע י"רה רביחש הליפתב
"םהינבו רהוסה תיב םישובח יחרפ תיב לארשי יאישנ ויהשכ"
:ףיסומ אוה ,רעצב םייורש םה רשא ,לארשי לכ לע םימחר ושקבבו
לכ לעו לחר ןב ףסויו רתסא ןב לאפר קדנסה תלעמ לע ןיבט םימחר אלמתת טרפבו"
לכו רכזנה רתסא ןב לאפר ךבוהא ערז בקעי ינב תא הדפ ...םינטקו םילודג םתחפשמ
."הערל םהילעו ונילע םימקה לכ תצע רפת רפהו םרסאממ ויבורק


ד

םהש יפכ ,םה םיחלוש .םדרטסמא ילכרמאו ידיקפ לש םהיבתכמב םג םיאצומ וננה םיפסונ םיטרפ
,םיבתוכ
לע ר"ת חספד גח ורסיא 'א ךיראתב ,תוריבב יראדנאפלא קחצי לאפר ר"המכ הלענה םכחל"
."ןושש 'יס היסורפ לוסנוקלו אלויראל לוסנוקל חלשש םיבתכמ
.אטשוק ךרד וחלשנ הלא םיבתכמ
אובי הזיא ונעדי אל יכ רימזיא ךרד םירכזנה םירמאנה ונתרגאמ תוינש חולשל הטונ ותעדו"
ןימיל םידמוע ו"יה דלישטור םירשה םיריבגה יכ ועידוהל שדחל יתאב דועו" ."םדקומ רתוי
יאנוש וללוע רשא אוה בזכו רקש יכ םיעדוי םשפנ םידוהי םמצע םתויהב יכ ,קדצהו תמאה
"ויה יררה דוד 'יס ריבגה לע ודיעה םה םמצע לארשי יביואו ...קשמדבש י"בחא לע לארשי
לכהש חכומ הזמ .הבצמה ךרוצל םא יכ החיצרה השע אלו ביטימו בוט שיאו רישע אוהש
יאנושמ םירחא והותיסהש וא ,ומצע ריעה לשומ תעשרמ וא ,עשרב הלילעו בזכו רקש
ץרא יכלמו םירשו םיכלמ תורצחב וסנכנ (דלישטור) ל"נה םירשה יניבו יניב ...לארשי
םירבדל שוחלו ןימאהל ןיאש םיעדוי כ"גו י"בחא ביטב םיריכמו םיעדוי םה םג םהיתונידמב
'יס רשה סנכנ ןכל .ללכ העדוה הנניא וזכ האדוהו ןירוסייהו םייוניעה ךותמ םירמאנה
םשב בתכנ רבכו ה"רי איסמנד רסיקה ךלמה לכיהב הניווב ו"יה (דלישטור) ש"ר ןאמאלאס
םתלועפ חילצי םימשבש וניבאו ,שידורבו קשמדב י"בחא ןימיל ודומעיש אטשוקב ה"ריקה
תפרצ ךלמ לכיהב סנכנ סיראפב ו"יה דלישטור רשהש יוהל עודי ןכו ,תובוט תורושבל הפצנו
םירעב י"בחאו םיחנאנהו םיקנאנהל םתרזע ושיחיו ורהמיש ה"רי וירשו ךלמה וחיטבהו א"עי
ןושלב ונרפוס יכ אלויריאל (לוסנוק-ןגסהל) ק"סהל עידוהל י"ה מ"ור לכוי הז לכבו .'זנה
אלויראל 'יסל תרכזנה תרגאש יוהל עידי ןהו .ומצע ול ובתוכל לכוא אלו םויכ יתא ונניא תפרצ
ק"אש ונילא ותבושת שיחי האנו ,ירכונה לבקי ונממו יתא ןוכנה םעטמ ומצע וילא יתחלש אל
יתעדוהש יוהל עודי הז םג .םדקומב ותבושת לבקי ןעמל שלשיו הנשיו (םדוק תחא העש)
תמאה בותכ הב ותרגא קתעה םהל יתחלש םגו ל"נה (דלישטור) םירשהל אלויראל ידסח
.ותרגא ומסרפ םגו קשמדבש י"בחא לע איה אמלעב הלילעש םיבשוח םש םיבר יכ ותמאל
םינוממה םירשהל הניוול אבש ותלוז תרגא םא יכ תאז תדגמ הדבל ותרגא אל םלואו
רמאי הכו תמא ירבד טשוק רבדו (ףיסוי הכו ןתיי הכ) י"כו י"כ תחטב .תאזכ ודיגה ה"ריקמ
."ימשב ול

םויב יתבר רוגאלגל תרגאב םילכרמאהו םידיקפה םיבתוכ לארשי ץרא לע העפשהה ןיינעבו הז ןיינעב
דבלמ םינייצמ םה לארשי ץראל םתרזע לע םש להקה ישאר תא םחבשב .ר"ת רייא ח"רד 'ב 'ב
:תאז םג ,"היחמו ןוזמ ןימ לכמ רקויה" ילגרל לארשי ץראב השקה בצמה
רהנו ,השודג הדימב םהילא תעפשמה ריע ןברוח לע הריכבמכ הרצ הפסוותנ ר"הועבו"
רשא םייפכ ייקנו ךרד ימימת םנח םידכלנה י"בחא לע םחרמה םחרי .שביו ברחנ עפשה
וניע רשא םירמהו םישקה םירוסייה ךא ,אוהה םדה וכפש אל םדיו ,םב התלוע האצמנ אל
."ושע אלש המ לע תודוהל ךכ ידיל םואיבה םיררוצ םירש םתוא
:הלילעה בקע לארשי ץראבו הירוסב בצמה תא ראתמ אוה םדה תלילעבש רקשה תעקוה ירחא
םיקידצ י"בחא םג יכ ,םליחו םנוה ודבאו ומת ופס םירישעה םהה םירעה יבשוי דבל אלו"
(תירמוח) העפשה טועימב הז י"ע םיקלנ י"ת שדקה ירע יבשוי תונמלאו םימותי םידיסחו
".(קשמד) איהה יתרש יתבר ריעמ םהילע העפשוהש


,ירויפיטנומ השמ 'ר ריס לש ודובכל רפס ךותמ ףד
קשמד טפשמ ערואמ רכזומ דחוימ רישב
םידוהיה תלצהב ירויפיטנומ לש וקלחו

לע רבודמ ,רפוס-םתחה ןב לא ,גרובשרפל ר"ת רייא 'ה םוימ בתכמב
."הלילעה ךבסב ,היקרוט ירע ראש יבשויו קשמד ריע יבשוי הב םיורשש הלודגה הרצה"
עידוהש קשמדב ה"ריקד לוסנוקה בוטל רוכז - ןטטעזאגב (הירטסואב) םש םג יאדוב עדונכ"
."'וכו
,תניינעמ הדוזיפא ןיוצת ןאכ
םימוכס םילשוריב ידוהי םכחל הוולה אוהו ,ומש ןוסייאלקינ יזילגניא רמוכ םילשוריב היהש"
ןרהעל יבצ 'ר .חלש אל ףוסבלו ,ףסכ ול חולשל ל"ז רפוס-םתח לש החטבה ךמס לע
תוצרל ול ובתכ : הארו .םדה תלילע תנכס תעשב טרפבו ,םשה לוליחל ששוח מ"אוקפמ
'א שיא חלש ל"נה ןאסיילאקינ רמוכהש ,י"א יניינעב ונלש טנעדפסעראק ,תורייבמ ןרהעל
םירוערעה קלסלו ריסהל - םילשוריבש ןירענאיססימה לא ךיישה רמוכה אוה - קשמדל ולשמ
."הנשיה הנומאה לע


םימי תוחרא רבע ותנקז תעלו ופכב ושפנ םשש" ירויפיטנומ השמ 'ר לש ודובכל "ךרבש ימ" תליפת
םהל אורקל דובכב םנרק םירהו ,קחרמ ץראב לארשימ תושפנ המכ תווממ ליצהל ןומישי לילי והותבו
"םברקב םיבשוי םה רשא םימעה םע דחא טפשמ םהל תתלו רורד

לשו ,םדה תלילע בקע לארשי ץראב בצמה תערה לש םיביטומה םירזוח םירחא םיבתכמב םג
האבש "ןירוסייה דצמ" האדוהה לע רבודמ םירחא םיבתכמב .לארשי ללכל הזמ היופצה הנכסה
םיבתכמב םג .(ר"ת רייא ד"י ךיראתב ,'ט ךרכ 403 רמוכ בתכמב) קשמדב םידוהיה םימשאנה דצמ
.י"א ילכרמאו ידיקפ תא םדה תלילע הקיסעמ תומוקמ ראשלו םילשוריל

רקחמ שורדי הלילעה ןיינעב ר"מרוקפה תולועפ לע ףיקמ ח"וד וליאו ,תודחא תואמגוד קר ואבוה ןאכ
.המצע קשמדב עריאש יפכו ףקתשהש יפכ "הלילעה רופיס" רקיעב ןתינ ןאכ .םלש יעדמ
קנומ המלשו היימרכ לש םתוליעפל תודוה ,הלילעה תרסה םג איה המצע ינפב השרפש ןבומכ
תריב אטשוקב ןכו םיירצמב ילע דמחומ לש יברעה ןוטלשה זכרמב ,הילגנאב ירויפיטנומו ,תפרצב
,הינמותוע לוע תחת לא הרזח קשמדו םיירצמ תלשממ הקחרוה ןיינעה םלשנ םרטב דוע .הינמותוע
הימרכ ,ירויפיטנומ לש םתלועפל עגונב םאו .ןאכמו ןאכמ לילעמה ביואב םוחלל ךרוצ היהש ךכ
דצמ םגו םידלישטורה דצמ םג תולועפ ויה תוארל ונחכונש יפכ ירה ,תורורב תועידי שי ,קנומו
.ומילשהלו וריהבהל יוארה ןמו ןיידע םתחנ אל הז קרפ .םילכרמאהו םידיקפה


ה

-םכחה קפס ילב אוה ,"קשמדב םדה תלילע" לש תאזה הביצעמה "המרד"ה לכב תיזכרמה תוישיאה
וב עגרהמ ,חפה ךותל והוכשמ דציכ ,ליעל וניאר .יבתנע בקעי יבר ,איהה תעב קשמד לש ישאב
.ירקיעה עשופכ שרופמב ותוא םימישאמ רשא דע ,םיחצורה תא רוסמל הדעה בר רותב שקבתנ
היה דוע חוכיוה רשאכ ,ןושארה עגרהמ הפיקתה ותדמע חכונל ונב םיררועתמ הצרעה ישגר
םיזחופל רקפומ ,ריעה תובוחרב םג הווארלו הצמשל םשוהו רסאנש העשל דעו ,דבלב יטרואית
ןינועמה אצמי ירויפיטנומל ובתכמב .םראתל ןיאש שפנבו ףוגב םישק םייוניע הנועמו ,וב םיללעתמה
רסמיהל םינפ םושב םינתינ םניאש םיטרפ .המשנהו שפנה חורה תא םיעזעזמ םיטרפ יטרפו םיטרפ
.תיצמתבו םירוציקב

:רפסמ ךוקרדוו .ג .וו
ינפל רשא קשמדמ ידוהי םע היינאב יתגלפה - 1844 תנשב רימזיאל אטשוקמ יכרדב"
הריפחמ הלילע לשב לזרב תוקרסמב ורקענ וידי ינרופיצו ,םישק םייוניע הנוע םינש הנומשכ
םידוהי םיעבשל בורק ...תוחיצרו םירביא קוסיר ,תוכמ , הפירש ,םיארונ םייוניע ...תבזוכו
לקנ .וינפב יבתנע בקעי 'ר תא םישאהלו תודוהל ותפנ םירחא ,ותמ םידחא ,אלכל וכלשוה
,סיעכהל רמומה ןושומ ינפב דומעל ךירצ אוהשכ אלא ,וירוסייו וייוניע לע קר אלו ורעצ רעשל
םירוסיי ול ושע" יבתנע י"ר .םיסונאה וירבחו יררה דוד דגנ הזמ השקו ,רפסה ןאמילס דגנ
,םיברב שדקנה 'תי ומש תשודק ןעמל םירוסייהו תואכהה לוע לובסל ומכש טיו םלוכמ רתוי
לכ לובסל ומצע רסמ רשא אוה ...םירק םימ הווקמל ותוא וכילשה תואכהה לכ ירחאו
רתוי קיזחה אלש רצ אלכב רוסא היה הנש יצחמ רתויו ...תוממ םירמו םישקה םייוניעה
יא םירמהו םישקה וייוניעו ,בשו רבוע לרע לכ והוניע לתוכבש רוח ךרדו ,תעבורמ המאמ
התומת ןב חוכב איהש ,רעשלו םרייצל ןבא בל וביל ןיא רשא ישונא שגר םושל רשפא
."םלבוסל םלועב


הירוסב הרות םידמול םידלי

.ירויפיטנומ השמ 'ר קידצה רשה תולדתשהב ,אטשוקמ ןטלושה תדוקפ יפ לע ותרצמ ץלחנ ףוסבלו
."רוצנמ לרעה רשה לש ורפוס" ידי לע ןורחאה ןמזב רהוסה תיבב ובצמ תאו רורחש תא ןייצמ אוה
:רמוא אוהו
."עגר ותואב תימהל ידכ וב היה םהמ דחא לכש ,ונילע ורבעש םירעצה יטרפ דיגא המו"

ק"היע הפל יתאבו .הירבט 'קה ריעב םירופ יתבשיו .קשמדמ יתאצי (א"רת) רדא 'בב"
ןיב יתייה (ר"ת) הרבעש הנשב יכ תחתו .רדאב ה"כ ק"שב 'ה םויב א"בבות םילשורי
,םהיניב יתייה תועש 'ו דע הלילו הליל לכ חספה גחבו םישק םירוסייב רעצב תופילקה
םשהל הידוהו חבש ןתונ אוה התע ירה ,םייסרוקיפא תוריקחבו תולאשב יל םירעצמ םהו
ןסכאתמ ינאו ."ק"היע םילשוריב החמשב הז חספ גחלו םילשוריל תולעל והכיזש" ךרבתי
."(ןיגאג םייח םהרבא) ן"גא ברה ןויצל ןושארה אלפומה ברה תיבב

-ןושארה םשארבו ,לארשי ימכח ותארקל ואצי ,םילשוריל בורק יבתנע י"ר עיגהשכ יכ ,רפוסמ ןלהלו
יבתנע בקעי יבר ינפל הווחתשהו ורומחמ ן"גא ברה דרי ושגפנשמ .ןיגאג םייח םהרבא יבר ןויצל
:ידומלתה ןושלב ול רמאו
.םתעשב לבבב םלצל םיווחתשמ ויה הירזעו לאשימ היננח תא םירסיימו םיכמ ויה וליא"
ותוא םיריבעמ םייוניעו םישק םירוסיי לבא ,התימל םשה שודיק לע ושפנ רוסמל לוכי םדא
."תיתפתנ אלו ןירוסייב תדמעש ךומכ ימ ,יבתנע בקעי יבר ,התא ירהו .ותעד לע

םע םג אלא םידרפס םע קר אל תעדב ברועמ היהו ,ז"רת ירשת 'ז דע םילשוריב יח יבתנע י"ר
הנבתכת ויתודלותש יבתנע י"ר אוה יואר .אביקע לאומש ר"רה ,יזנכשאל אישה ותב תא .םיזנכשא
.ןהיטרפ יטרפל רפס לע


ו

םדה-תלילע תא תולטבמה תוימשר תודועת אטשוקמ םגו םיירצממ םג םידוהיה וגישה יכ םא
הליחת ,םירחא תומוקמב םילילעמ דוע ואצמנ קשמד תלילע ירחא םינש עבש קר ירה ,הרקיעמ
רמק לא-רידב .תוריבל תימורדו ןודיצל תינופצ ,ןונבלה ירהב תירצונ תיתנורמ ריע ,רמק לא-רידב
תומחלמב םגו םייטילופה םייחב ותופתתשהו ותוביציב עודי היהש ,ססובמ ידוהי בושי םייקתה
:פסמ 1822 תנשמ דחא רוקמ .םינוש םינמזב
,"הנש תואמ שולשכ הז םש תוררוגתמה תוידוהי תוחפשמ עבש ריעב שי יכ"
.דרפס שוריג ינפל דוע ונייה

לירפא 6 - ןמז ותוא לש תונותיעב םייוצמ ,ז"רת חספל ךומס םש העריאש םדה תלילע לע םיטרפ
בתכמ םש עיפוה יאמב -3ב .יאמב -1ב "סמייט"ב ךכ רחאו ,"קישרנומ ןוינוא" יזירפה ןותיעב - 1847
הנפמ איה וב ,ןלהל הארנש יפכ ,םילשוריב םד תלילע תודוא ן"גא ברהל ירויפיטנומ השמ לש הבוגת
וניחאל בר רזעל היה תוריב ריעב לארנ'ג לוסנוקהש יפכ ,םילשוריב ילגנאה לוסנוקה לא ברה תא
.רמק לא רידב


קשמדב תורבקה תיב ,ןדמוהמ

המק םואתפו ,םגהנמ יפכ תיתד הכולהת וכרע םיטינורמה .ירצונה לקדה גחב השחרתה הלילעה
,םיכומסה םיתבב הסחמ םהל ושקב ,םידלי םג םהיניב ,םיפתתשמהו הרזפתנ הכולהתה ,הרעס
,ןטק דחא דלי דבלמ ,הכולהתל םידליה לכ ורזח הרעסה הככשש ירחא .םידוהיה תנוכש תביבסב
.םידוהיה יתבב שופיח ךרענ דימ .שש ןבכ
,(קשמדב) סמות באה ערואמ תא ונרכזב ,דליה תבינגב םידוהיב ודשחיש רבדה היה יעבט"
."חספל םדה ןיינע לע הדוהו ,לצניהל ידכ םלסאתה ותחיצרב ומשאנש הלאמ דחא רשאכ

ויתועלצו וילגרו וידישכ ,הדשב םימי השולש רובעכ התלגתנ רמק לא רידב רדענה דליה תפוג
ועמשנ ףוסבל ."םמצעל ןיד תושעל" םירצונה ושקיב הליחת ."וראווצב הארנ םד םגו" תועוטק
:ריעמ יזירפה ןותיעה .טפשמה תיב ינפל ןיינעה תא ושיגהו תונוטלשל
."אוה לודג קפס ?קדצ טפשמ היהי םנמאה"

תטלחהל הכיחו תוריבב וטפשמ שיגה באה .רעצ ברמ דליה םא לש התעד הפרטנ םייתניב
.תונוטלשה
."תירזכא היהת המקנהו ,אוה םוקני קדצ טפשמ ואיצוי אל תונוטלשה םאש עבשנ אוה"
:רפסמ ןותיעה .ורצענ םידוהי המכ
םייתלצעב להנתמ יקרוטה טפשמה ...םייטפשמ םידעצב םיטקונ םניאו םיססהמ תונוטלשה"
."ףסכ-עצבו דחוש םע ,תודבכבו
.הפוריא ילוסנוקב היולת הדיחיה הווקתה
."ןיינעה לכ תא שטשטל וסניו וססהיו והמהמתי םהש שושחל שי"

- 1887 יאמב 3 - "סמייט"ה לא ירויפיטנומ השמ לש ובתכמב םיאצומ ונא הז ןיינעב םיפסונ םיטרפ
הכולהתה ןמ "עברא ןב דלי םלענ" תוריבמ לביקש תועידי יפלש
קודאה ןומהה םישאה תרחמלו ...םימרכהו תודשה ןיבל העטיו הרובחהמ קחרתהו" תיתדה
םהיתב תאו םידוהיה לש תסנכה יתב תא םיפיקתמ וליחתה ,דליה תפיטחב םידוהיה תא
בערו רוקמ אפוק אוהשכ םרכב דליה תא ואצמ ןכמ רחאל ...םיצרמנ םישופיח םהב וכרעו
...תוחוכה תסיפאו בערהמ האצותכ ךכ רחאל דליה תמ םנמאו .תמ יצח טעמכ ,םחלל
רשאכ .אלכה תיבב ורסאנ םימשאנה ...יללכה לשומה ינפל אבוה ןיינעה ,טקש אל ןומהה
ןכו ,דימ םררחשל הארוה לשומה ןתנ ,טפשמב םתעפוהל וברעו ובייחתה םמע ינב םהיחא
."םיאתמה ןידה תיב ינפב השירדו הריקח ךורעל דקפ
,תוריבב הילגנא לש יללכה לוסנוקה ,זור לנולוקה
ינפמ םידוהיה ונגוה זוחמה לשומ לש רשויה תדימלו ותוברעתהל תודוהו ןיינעב ברעתה"
."םימישאמה לש םתואנקו תוחורה תרעס


הירוס לש תוקיתעה הירעמ תחאב יסופיט בוחר

יתפרצה יזירפה ןותיעהמ ילגנאה סמייטב הקתעוהש ,העידיה חסונ לע רגת ארק ירויפיטנומ
תנווכ תא שטשטל" ירויפיטנומ אב ובתכמב ."תאזכש הביא חורבו קויד-יא לש וזכ הדימב"
."הרקמה תוביסנ לש הנוכנ הסרג תריסמ ידי לע העידיה לש ןודזה
:סמייטה ךרוע ינפל ותווקת תא עיבה אוה
הבש הדימ התואב ,ךנותיע ידומעב םוקמ (ירויפיטנומ לש הסרגל) הל ןתית ,ינודא ,התאש"
."תיעטומה הסרגה תא ירעצל תוציפה
.קשמד תלילעב םג התייהש יפכ ,םד-תלילע ןיינעב םירצונה םע תפרצ די התייה בוש


ז

ירויפיטנומ לש ובתכמב .םילשוריב םד תלילע רבד לע תומצמוצמ תועידי ועיגה ,ז"רת ,הנש התואב
:בתוכ אוה ,ז"רת תנשמ ,ןיגאג םייח םהרבא 'ר ישאב-םכחה ןויצל ןושארה לא
תושעל ומזי רשא הלילעה תודוא לע הלליו יהנ האלמה תרגיאה ירבד לע דאמ דאמ יל רצ"
."ק"העב לארשי יאנוש
,1840 רבמבונ 6 -ב ןטלושה רסוא ובש "ןמריפ"ה תא ריכזמ אוה
."דוסי ןהל ןיאש תולילע רבד לע םידוהיל קיצהל"
םילשוריב בשויה ילגנאה לוסנוקה לא תונפל וכירדמ אוה
רזעב תוריבב לארנ'ג לוסנוקה היהש יפכ ,םילשורי ישנא רזעבו ורזעב תויהל ונממ שקבל"
."רמק לא רידב וניחא
- ן"גא ברהמ בתכמ לביק אלש המת ירויפיטנומ
"אשאפה ינפלמ םידיקפה וכלה רשא ירחא רבדה היה ךיא"
:ףיסומ אוהו
."יחא רזעב רוזעל לכוא ןעמל םילשורי שדוקה ריעל אובא ילע הווצי חרכהה ו"ח םאו"

בוחרב ,םיניילצה ןמ ינווי רענ .םילשוריב ןיפ סמ'ג עודיה ילגנאה לוסנוקה ידי לע ורסמנ הלילעה יטרפ
בוז דע ולוסרקב עגפו ירצונה רענב ןבא אוה ףא הדיו בישה ידוהיה רענה .ידוהי רענב ןבא הדי ,חדינ
.םיניילצ בורמ םילשורי תקקוש הב הנועב ,סרמב 8 ,ינש םויב הרק רבדה .םד
ןיכסב ורקד יכ לע ,הנחבה אלל ידוהיה לכב ירזכא םקנל ארוק לוק עמשנו המוהמ המק דימ"
."תוצמל ומדמ תחקל ,עשפמ ףח ירצונ דלי (ורמא ךכ)
יכ ןיינעה לטוב םש .טפשמל הרטשמל וחקלנ םידדצה ינשו הרטשמ האב
."בל תמישל יואר וניאו ךרע רסח"

עצפה רבדב וזירפה ...ןכמ רחאל םימי השולש שדחמ ןיינעה תא וררוע רזנמה ירמכ םלוא"
"םרגנש


תמדוקה האמה ףוסב היכרותמ תידוהי תחפשמ

םידוהיה לע הוויצ החפהו .תועודיה תונעטבו העודיה םדה תלילע חסונב החפה תא ענכשל ולחה דימו
םהב םיבלוע ,םידוהיל םיקיצמ םינמראו םינווי ויה םייתניב .תרחמה םויל הנעטל םמצעב ובישי יכ
."דחאכ םישנו םישנא לע" ,םהילע םימייאמו
תא םהל הארמ םיתיעל" ,םתוא וטחשיש זומרל "םראווצ לע םהידי תופכ םיריבעמ םיתיעל"
."ליגרכ םמע םיאשונ םהש םיניכסה

תא הלטלטו (לשריה) ןודנול לש ןושארה הבר היהש ימ לש ונב תא הספת םישנא השש תב היפונכ
."ונמד תא תכפש הבש ךלש תלכאמה היא ,ידוהי ,הה" :תואירק בגא ונוראווצב הזה ןקזה


םילשוריב תסנכ תיבב הירוס יאצוימ םימכח ידימלת

תויאר ינימ לכ ואיבה םה .לודג להק םע םיינוויה םירמכה תרובח האב הרטשמב םינוידה םויב
.הלילעה תחכוהל םירפסמ
תומשאה תויוצמ םהלש שדקה ירפסב יכ ,ובישה םימלסומה ידבכנ לש םתעדל ולאששכ"
."רבדב תמא שי ילואו ,תמאב םייק אטחהש רעשל ןתינ ןכ-לעו ,ןיפיקע ךרדב םידוהי דגנ ולאכ

ךמסמה לע ועיבצה ןכ .םיאיבנהו הרותהמ תויאר ידי-לע הלילעבש ךוחיגה לכ תא וחיכוה םידוהיה
םעטמ ושרדנ םידוהיה .הדוסימ הלילעה תא לטבמה ,1840 תנשב ןתינש ,ןטלושה לש (,"ןאמריפ")
.םימלסומה לש םתבש םוי ,ישישה םוי לח תרחמלש ןוויכמ ,םיימוי רובעכ "ןאמריפ"ה תא איצמהל החפה
.ןכל םדוק רסמנ ןאמריפה ,םלואו .תבשב השיגפה תעב חכונ תויהל ,החפה םע םיכסה ןיפ לוסנוק
םירצונה םימישאמה םגש תויהו .תבשה םויב עיפוהל םה םג ומיכסה אל םידוהיהש רבדה הארנ
םידנפאה םגו
לטיב ,ןטלושה לש ךמסמ ותואב בותכה תא שיחכהל ,רבדה רשפא-יא יכ תונמאנב ועידוה"
לוסרקב יאופרה לופיטה תואצוהל טועפ סנק םולשתל ןיד קספ איצוהו ןיינעה תא החפה
."עצפנש

תיטרפ החישבש ,יקלטיא-ינידרסה לוסנוקל טרפ ,הז ןיינעב קלח לטנ אל רחא לוסנוק םוש"
."חספה ןחלופל ירצונ םדל םיקקזנ םידוהיהש קפס ןיא יכ (ןיפ לוסנוקל) יל חיטבה

םיניינעב םידמולמ םלוכש ונעט םה .ישארה ברל םתרזע ועיצה םיטנטסטורפה םירנויסימה"
.תילכתב תובזוכ תומשאהה יכ םיעדוי םהו םכוניחו םאצומ יפל םידוהי םנה םהמ המכו םיידוהי
העש התוא תעדל חכונ החפה .תיתודידיה םתעצה תא לבקל ךרוצ היה אלש הארנ םלוא
."שארמ רעיששמ תודרט רתוי ול םורגל לולע השעמה יכ קפס אלל