סופיירד תשרפ

ןהכה םחנמ

ז"כשת ןושח-ירשת ,א"יק ןויליג ,םיינחמ
ןוחטיבה דרשמ לש רואל האצוהה תושרב

תא חיכוהל ויחא לש וקבאמ תאו ,סופיירד דרפלא לש ורופיס תא רפסמ רמאמה :תיצמת
.תידוהיהו תייוגה הכימתה רסוחו תוימשיטנאה עקר לע ,ותופח

;תונויצ ;תידוהי הירוטסיה ;םד תלילע ;הרובג ;תוימשיטנא :חתפמ תולימ

עצמאב .סיראפבש סרמ רכיכב יגיגח יאבצ רדסמ ךרענ ,1895 ראוניב השולשב ףרוחה ימימ דחאב
.ןרס תגרד ופתכ לע אשנש יתפרצה םינחתותה ליח לש ןיצק דמע ,רכיכה
רזגש יאבצה ןידה תיב איצוהש ןיד קספ ארקוה םיפותה לוק םדנש רחאלו רכיכב עמשנ םיפות לוק
םיכמסמ תריסמ תמשאב ,סופיירד דרפלא שמחו םישולשה ןב ןיצקה לע םידשה-יאב םלוע רסאמ
.סיראפב תינמרגה תורירגשל םיידוס םייאבצ


סופיירד דרפלא לש טרטרופ

ועלבנ ,ידוהיה סופיירד דרפלא ןיצקה ארקש ולא תואירק "!אבצה יחי !תפרצ יחת !עשפמ ףח ינא"
.הזחמב תוארל ופסאתהש םינומהה לש םיעורפה תולוקבו םיפותה ןואשב
:הלעבל השחלו הינפ לע ורגינש תועמד הבגינ איה ,ותשיא הדמע סופיירד ןיצקה םשאנה לש ודצל
."רואל אצת ךתקדצש יבל לכב ינא הנימאמ ,ךחורב לופית לא"


סופיירד לש םיניצקה ברח תא רבוש לייח
סיראפב סרמ רכיכב ןידה-רזג רדסמב םינומהה יניעל

רחאל ,הגרדה ינמיס תא ויפתכמ ערקו ודי תא טישוה וילא ועיגהבו סופיירד לש ורבעל דעצ ריעצ ןיצק
:ףרה אלל גאשו עירהש עורפה ןומהה יניעל התוא רבשו תיתפרצה תוניצקה ברח תא ונממ חקל ןכמ
"!םידוהיל זובה !דגובל תוומ"
ןמזה לכ דמעש סופיירד ,אלכל וכילוהל וידדצ ינשמ והוספתו סופיירד לא וברק םישומח םילייח ינש
:הל רמאו ותשא רבעל ןכר ,האגו ףוקז
.וב דבאתהל חדקא יל ורסמו ירדחל ואבש הלאה םילבנל יתרמא - "היחא יכ תומא אל"
םג ,ונידלי ןעמלו ךנעמל ,ינעמל ,ידובכו ימש רוהיטל לכה השעאו הווקא יח ינא דוע לכ
"!חצנל קדצה לש ופוס יכ חוטבו ענכושמ ינא וישכע

התייה הדיתעש תיטפשמ המרד הליחתה שממ העש התואבו .אלכה לא סרמ רכיכמ לבוה סופיירד
.ולוכ םלועה תאו תפרצ תא ריעסהל
ןאכ יכ וניבה םיבר לבא ,סופיירד דרפלא לש ותמשאה הססבתנ םהילעש םיכמסמה תא קדב אל שיא
.ידוהי ןיצקכ אלא - םתס ןיצקכ סופיירד םשאוה אל

ידוהיה ןיצקה לע הלילעה
רשל ריבעה ,יתפרצה אבצה לש ןיעידומה תורשמ ,ירנא .ז.א ןרס בר .1894 רבמטפסב ליחתה ןיינעה
תינמרגה תורירגשה לש יאבצה חפסנל חלשנש םיידוס םייאבצ םיכמסמל יאוול בתכמ ,הייסרמ הנגהה
.ןפוקצרווש ןופ ,סיראפב


סופיירד טפשמ ימימ תיתפרצ תימשיטנא הרוטקירק

ללכ בתכמה .דחוימ ןיינע ררוע בתכמהו הינמרגל תפרצ ןיב םיניועו םיחותמ םיסחי וררש ןמז ותואב
.סיראפב ינמרגה חפסנל ורסמנש יתפרצה אבצה הטמ לש םיידוסה םיכמסמה לכ לש המישר
לש יללכה הטמה ךותב אצמנ ,םירזל יתפרצה אבצה תודוס תא רסומה ,לגרמהש דשח ררועתה דימ
.תפרצ אבצ

,תפרצל סזלאמ תיתפרצ תויטוירטפ ךותמ הרגיהש תללובתמ תידוהי החפשמל ןב ,סופיירד דרפלא
לש עבקה תורישל ףרטצהו יאבצ רפס תיבב דמל ריעצה סופיירד .יללכה הטמב תע התואב תריש
םירבחו וידקפמ ידי לע וינפב ודמעוהש םילושכמב לקתנ ןיצקכ וכרדב .הסדנה ןיצקכ ,יתפרצה אבצה
.יללכה הטמל עיגהל חילצה ןכ יפ לע ףא ,םיימשיטנא

הטמב תרישש ןושארה ידוהיה היה םג אוה ,יללכה הטמב תרישש ידיחיה ידוהיה ןיצקה היה סופיירד
ותחלצה לע ריעצה ןיצקב ואניקש םירחא םיניצק לש םתאנשו םתמח תא וילע ררוע ךכ םושמ ,יללכה
וסיכב היוצמ התייה הטורפהו תוילכלכ תויעבב טבלתה אל ריעצה ןיצקהש הדבועה םג .ודיקפת יולימב
תדבוע תא געלב ושיגדהו הדובעל וירבח וב ועגפ תחא אל .םירחא לצא האנק ררועל הב התייה דימת
.רנוילימל בשחנש םיסכנ ריתע ידוהיל ןתחו םירישע ןב ותויה


םלוע רסאמל סופיירד תא ןדש יאבצה ןידה-תיב בא

םיינויצקאירה םיגוחה לבא ,ןידל סופיירד תא דימעהל ישממ דוסי לכ ןיא יכ בטיה עדי הנגהה רש
וליחתהו האיצמ לעכ השרפה לע וטע ,םיכמסמה תמישרו בתכמה ןיינע לע םידה ועיגה םנזואלש
םיינויצקאירה לש ץחלב דומעל היה לוכי אלש הייסרמ "!אבצה ןמ םידגובה תא רעבל" ףקותב םישרוד
.ידוהיה ןיצקה תא ןידל דימעהל השירדל ענכנ ,ודיקפתמ ורטפל םילולע השרפה ללגבש ששחו

לעיילבה ןב"ל תודוה יכ רמאמ ךמסמבו תינמרגה תורירגשב אצמנש ךמסמ שגוה יאבצה ןידה תיבל
םשא סופיירד תא אצמש ןידה קספ אצוה הז ךמסמ ךמס לע ."הצינב םירוציבה תינכת הגשוה ,D.
.םלוע רסאמל הקירמא םורדבש םידשה-יאל חלשנ אוהו


סיראפב סרמ רכיכב רדסמה תעב סופיירד

סופיירד לש וייח תא ררמלו וב ללעתהל ובריה םירהוסה .םידשה-יאב סופיירד היה םיבר םישדוח
ןיצקה לש וייח תא רשפאש המכ דע רצקל וצרש ,םהילע םינוממה ןוצר תא ךכב ושע םה ,ריעצה
.השרפה םייתסת ךכו לבסו רעצ בורמ דבאתי סופיירדש וויק םה ,ידוהיה

סיראפב רואל העיפוה ,1896 תנש לש םימיה דחאב .וטקש אלו וחנ אל וידידיו סופיירד לש ותחפשמ ינב
,ראזל רנרב םשב ריעצ יאנותיע היה תרבוחה לש הרבחמ ."סופיירד טפשמ לע תמאה" םשב תרבוח
ילב ןתינ סופיירד לש וניד קספש אבצה םשאוה וז תרבוחב .םימדקתמה תפרצ ינותיעמ דחאב דבעש
ןתינ אל ףאו תומשאה תא ססבל היה רשפא םהילע םיכמסמה לכ ןידה תיב ינפב ושגוה אל .דוסי לכ
.ודגנ ולעוהש תורומחה תומשאהה לע בישהל םשאנל

םיללוהמה םירפוסה דחאל בשחנש אלוז לימא ידיל הנמדזנ ,"סופיירד טפשמ לע תמאה" תרבוח
ומצעל הבוח האר אוה .האבצ םשבו תפרצ תמדא לע השענ לודג לווע יכ דימ שח אלוז ,תפרצ לש
.ללכ הלק אהת אל וז המחלמ יכ םג עדי אוה ךא .תוועמה ןידה דגנ םמוקתהל
.שטשוטי עשפהש לכה ושעי םהו בר םחוכ יכ עדי אוה ,תפרצב היצקאירה ישנא תא ריכה אלוז

יזאהרטסא יוליג
שיא ותויהב .ראקיפ היה ומש יתפרצה ןיעידומה שארל שדח ןיצק הנמתנ 1896 -ב םימיה דחאב
וילעש ךמסמ לכ ןיא יכ ותמהדתל עבק אוה .סופיירד ןיצקה לש וקית תא שדחמ ררבל טילחה ןויגה
.המשאה תססבתמ


יזאהרטסא ןיצקה

חפסנה לש תוריינה לסב אצמנש ךמסמ וידיל לפנ הנהו ,הטמה יניצק תא בטיה קודבל טילחה אוה
המישרה לש דיה בתכ תא וישכע קדב ראקיפ .יזאהרטסא ןיצקה לא ןווכמ היהשו ינמרגה יאבצה
רהימ אוה . יזאהרטסא לש ודי בתכ םע ההז בתכה יכ הליגו סופיירד טפשמל האיבהשו זא האצמנש
הטמל ללכ םייוצר םניאש םירבד תולגל יושע ראקיפ יכ עדי לרנגה .סנו'ג לרנגה ודקפמל ךכ לע עידוהו
.יאבצ תורישל - סינותל ותוא חלש הבוגתכו - יללכה


'גנמד ןארטימ ישארה רוגינסה

דימעהל עיגפמב שרד יזאהרטסא לש ויוליג לע ול עדונשכו ,טקש אלו חנ אל ,היטאמ ,סופיירד לש ויחא
תמאה יכ האר סופיירד דגנ רושקה לכב היחה חורה תא הוויהש ירנא רוימה .יזאהרטסא תא ןידל
שדח ךמסמ אצמנ יכ םילקולקה םינותיעב םסרפו רהימ - רואל תאצל תשקבמו םיקמעממ תרתוח
.יזאהרטסא לש ןידל ותדמעה תא עונמל היה רשפא יא לבא .סופיירד לש ותמשא לע דיעמה

יזאהרטסא דגנ ךמסמה יכ "וליג" םיטפושה ,יזאהרטסא לש וטפשמ ךרענ 1898 ראוניב 10-11 םימיב
אוה ,סיראפל ראקיפ רזח םייתניב .הכוז םשאנה .חפב יזאהרטסא תא ליפהל הנווכב םידוהיה י"ע ףיוז
.אבצה ןמ שרוגו הביד תאצוהב םשאנ


ןידה-קספל הכחמ ,ואלכב ראקיפ

דעב :תועיס יתש ווהתנ תפרצב .הצוחה ץורפת איהו טעמ דוע ,םיקמעמב הללוחתה הזע המחלמ
ןותיעב וסנמלק לש ובתכמ םסרופ יזאהרטסא לש ורורחש ירחא םימי השולש .סופיירד דגנו סופיירד
התייה תרתוכה .אלוז לימא היה וילע םתוחהו .רופ הקילבופרה אישנל הנפוה בתכמה - "רודוא"ל
םיעלקה ירוחאמ הצרפ המחלמה .תאזה תרעוסה השרפה לכב הנפמ לח םוי ותואמ ."םישאמ ינא"
אוה ."תושונאה דגנ רומחה עשפב" ןוילעה הטמה ירבח תאו םירשה תא אלוז םישאה בתכמב .ץוחל
תיב תאו ,םשאנה יניעל האבוה אלש הדועת ךמס לע םדא ןדש ןושארה יאבצה ןידה תיב תא םישאה
.ןושארה עשפה לע תופחל יזאהרטסא עשופה תא ררחשש ינשה ןידה


אישנל אלוז לימא לש ובתכמ - "םישאמ ינא"
תפרצ ינותיעב תישאר תרתוכ - הקילבופרה

אבצה שאר תא יולגב ץימשהל הזה רבדכ עמשנ אל דוע .תפרצב המוצע הבוגת ררוע בתכמה
רפוסה .יפסכ שנועלו רסאמ תנשל ןודינ אוה .םשא אצמנו ראורבפב 23 -ב ןידל דמעוה אלוז .יתפרצה
תא להנל ידכ ,הילגנאל חרב אלוז .תאז חיכוהל לכויש ילב םיכמסמ ףויזב אבצה ישאר תא םישאה
."הדעב רוצעי אל רבד םושו ,ךלמה ךרד לע איה תמאה" וריהצהב ,םשמ המחלמה


אלוז לימא

ןוכנ אוה יכ עידוה ובש ןוסירב הלשממה שארל יולג בתכמ ךרע אוה ,וקשנ תא חינה אל ראקיפ ףא
.רהוסה תיבל ראקיפ לטוה ךכ לע .סופיירדל ללכ ונווכתה אל - סופיירד דגנ ירקיעה ךמסמבש חיכוהל
תושמש וצצופ םיערופ תויפונכו וללותשה לארשי יאנוש ,םידוהיה דגנ םירומח תוערואמ וצרפ םייתניב
.םימד תוערפ וכרענ םש ,רתוי רומח היה בצמה רי'גלאב .םידוהי לש תויונחב

ויתואצותו הנפמה
לכב בושח הנפמ עריא - עיפוי אל קדצה יכו עשרה דצל אוה ןוחצינה יכ בושחל היה ןתינש ןמזב
קפס אלל ררבתנ .םיכמסמה תא שדחמ קודבל דקפ אבצה יניינעל שדחה רטסינימה .השרפה
המשאה תא ליטהל ידכ ךמסמה תא ףייז אוהש הדוה ירנא ןיצקה .ףיוז "לכונה" רבדב בתכמהש
.סופיירד לע

ןכמ רחאל דימ .תעדל ומצע דביא ירנא ןיצקה יכ השיערמה העידיה ןמ תפרצ העתפוה טסוגואב 31 -ב
-יאל ומוקמב ותוא וחלשיו סופיירד תא וררחשי וישכע יכ (קדצב) ששח אוה ץראל ץוחל יזאהרטסא חרב
.שדחמ סופיירד טפשמ תא ךורעל שיש םלוכל היה רורב וז הדוקנמ .םידשה


סופיירד טפשמ תפוקתמ תימשיטנא הרוטקירק - "דיתעה אבצ"

סופיירד הכוז אל ןידה קספב .אבצה חוכ דוע היה לודג לבא ,שדחמ טפשמה ררבתה 1899 טסוגואב
1906 תנשבו שדחמ טפשמה ךרענ 1903 תנשב קר .הנינח לע ץלמוהו רסאמ תונש רשעל ןודינ אלא
.לרנג תגרדל ראקיפ הלעוה תאז תובקעבו .ונידב סופיירד הכוז

.םלועה לכ תא הריעסהש השרפ המייתסה הזב


סופיירד תשרפ לע םישדח םיטרפו םייוליג

םירחא תומוקמב ;בר יבמופ אלל ערואמה תא וגגח ,תפרצב .סופיירד הכוז זאמ ורבע הנש םישישכ
,הרבחה ייחב תוכושח תוניפ הריאה איה .הורכזיש וז השרפ היוארש ,קפס ןיא םלוא .ןיטולחל חכשנ
הל היהו .םידוהיה תנידמ לע ומולחו לצרה לש ונוזח תא הררוע ,קדצהו תמאה תויעבב ןיינע הריבגה
.םידוהיה יררוצ לכ לש םביל תניגמל בוט םויס


טפשמה-תיבמ אצוי סופיירד
םבג תא ול םינפמ םילייח לש דובכ רמשמשכ

סופיירד תשרפש ,אוה ישוקה .ונתפוקת לש ןטק םירופ ןיעכ שמשל סופיירדל ןורכיזה םוי יואר ,רמולכ
ראוולוב תוזחמ האמל רמוח קפסל ידכ םהב שיש ונמאי אלש םישעמו תומיזמ ,םיככת השודגו האלמ
תליגמכ יטמרד חתמ תלעבו תנבומ ,השדח תיכ"נת-ומכ סופיירד תליגמ ןיעכ אוה רסחש המ .םילוז
היטאמ לש ויתונורכיזמ "םיראסופיירד" םשב קתרמ םלוא קד רפס ונל שגוה םייתניב ךא .רתסא
ךרענ רפסה .הכ דע רוא ואר אלש םיכמסמ ליכמה ,סופיירד דרפלא ןטיפקה לש ויחא ,סופיירד
התמולעת לע רוא ץיפמ רפסה .סיראפב ראילו'ז תאצוהב עיפוהו הייטוג טרבור ידי לע האלפנ הרוצב
.השרפה לש תירקיעה


.ןידה-תיב ינפלש הבחרב סופיירד טפשמב תויזכרמה תויומדהמ םייתש
וב וניינעתה םינומהו תפרצב רוביצה תעדותב בר םוקמ ספת טפשמה

רוביג-יטנאה - סופיירד דרפלא
םיראתמ ונייה םויכ ,הרופא תוישיא היה םידשה יאל הלגוהש ,סופיירד דרפלא ידוהיה-יתפרצה ןיצקה
קבד אוה :תאז ןיבהל וימי ףוס דע בריס אוה ךא ,ידוהיה ואצומ םוש לע ול אב ולבס .רוביג-יטנאכ ותוא
אל הדיגבב והומישאה םהש ,ינשקע בל םותב ןימאהו ויפדורו ויאנוש תא ץירעה ,העימטה תוילשאב
יקוח יפל .תוועמה ןוקיתל איבהלו ררבתהל הפוסש ,תרעצמ תועט ללגב אלא ,תוימשיטנא ךותמ
תודבאתהמ וענמש אוה היטאמ ויחא םלוא .תעדל ומצע דבאל וילע היה אבצב םילבוקמ ויהש דובכה
הרשע-םיתש ךשמב וז הכרעמב דמעש ,היטאמ לש ותזועתל תודוה קר .תוועמה תא ןקתל וחיטבהב
.סופיירד דרפלא לש היצטיליבהרל איבהש ןוחצינ םיראסופיירדה ולחנ ,םינש


,וייחב שקנתהל וסינש ,ירובל ,סופיירד לש ורוגינס
וקית תחיתפ שודיח שרדש ראקיפ ןיצקה םע החישב
המשאה תותימאב תוקפס וליטהב סופיירד לש

םחלש םשאנה לש ויחא ,סופיירד היטאמ :לאמשמ
ותמזויבו ,ויחא תקדצ תא רואל איצוהל םינשה לכ
םירקשה תכסמו הלילעה ולגתנו שדחמ קיתה חתפנ

סופיירד היטאמ - יתימאה רוביגה
-טאל ודכלתה וביבסמש ,ןושארה ראסופיירדה - וז המארד לש יתימאה רוביגה היה סופיירד היטאמ
ומש רוהיטל הכרעמב חתפ אוה .אלוז לימאו ראזל ראנרב םשארבו םירחאה םיראסופיירדה טאל
.תעדה לע תולעהל רשפאש רתויב םישאיימה םיאנתב דרפלא לש

יתפרצה ןויבה תורישב הדבעש ,תיב תרזוע .וז השרפב עירכמ דיקפת ואלימש ,תודבוע המכ ירהו
השיג ול התייהש ,דגוב לש ודי בתכב בותכ קתפ תוריינה לסמ האיצוה ,סיראפב תינמרגה תורירגשבו
.יתפרצה יללכה הטמה לש רתויב םיידוסה םיקיתל


יאסיראפ ןותיעב םולצת ,אלכה-אתב סופיירד דרפלא

לבקתהל הכזש ןושארה ידוהיה היה ,םיניצקל הובגה רפסה תיבב תוניחבב ןייטצהש ,סופיירד דרפלא
.םשמ ותוא קלסל םיימשיטנאה ויתימעל תונמדזהה האב ןאכו .יתפרצה יללכה הטמל
רטסינימ ידי לע יולגב סופיירד םשאוה ,טפשמה תלחתה ינפל דוע "תרמגומ הדבוע" עובקל ידכ
ןומא יא תעבה השעמל הווהמ ידוהיה ןיצקה לש ויוכיז היה ןכמ רחאל .הייסראמ לרנגה המחלמה
ידכ תודע יכמסמ לש קית ףיוז הלילעה קוזיח םשל .תעדה לע ללכ לבקתה אלש רבד ,רטסינימל
ישעמו לזמ-יקחשמ ידי לע ותחפשמ תא סרהו םילופכ םייח להינש ,יוזב סופיט היה סופיירדש ,חיכוהל
תכרעמ ,תונותיעה ,הייסנכה ,הלשממה םג אלא ,אבצה קר אל .םירחא םיסג םיפויז םג ושענ .המיז
."ףוצחה ידוהיה" לע ומקו וידחי ורבח םלוכ ,םעה ינומהו טפשמה


.סופיירד טפשמ ימימ ימשיטנא רויצ
,יחצנה חרקה לגעמ ,יטנד לש םונהיגה לש ןורחאה לגעמל לבומ דגובה"
"תורודה לכב םידגובה למס (תוירק שיא) הדוהי וב קרזנש םוקמל

סרו'ז לש דדובה ולוק
ויה עבטה ךרדבש םישנא םתוא וליפא ?ךכ לכ םוצע םיביוא הנחמ ינפב דומעל דחא שיא לוכי םולכ
ולש תיתרבחה הבכשהמ העפשהה ילעב םידוהיה ,ףרוע ול ונפ ,היטאמ לש ותירב ינב תויהל םיכירצ
דימעמ היהש רבד - ידוהיה ללכל ןוחצינ לע םמע ינבמ דחא תברקה - םולב ןואיל ןייצש יפכ - ופידעה
האחמ :סופיירד טפשמ דגנ דדוב לוק קר עמשנ הלוכ תפרצב .סרתמה ירבע ינשמ םייוגה תאו םתוא
,ןטיפקה עודמ תעדל שקיב אוה .סרו'ז ןא'ז יטסילאיצוסה גיהנמה ידי-לע טנמלרפב העמשוה וז
ןוועב הרונ טושפ יארוט וליאו ,םיאבור תתיכ לומ דמעוה אל ,ביואל הנידמה תודוס תריכמב םשאנש
...?וידקפממ דחא ינפב רותפכ ליטהל זעה יכ לע ,תויצ-יא
ולש תיחבטל .הממיב תועש 24 וירחא ובקע הינכוס .סופיירד היטאמל תדוכלמ הנימטה הרטשמה
...הליל תרמשמב וירחא שולבל היה ודיקפתש ,בהאמ ואיצמה

יגולוכיספאראפ עויס
- תיטסילאוטיריפס םוידמ םע שגפנ וליפאו ,לכה הסינ אוה .ןכוסמה קבאמב ךישמה היטאמ לבא
רזעש ,ןושארה בושחה זמרה תא ול הנתנ וז תירפכ אקווד :אלפ הז הארו .הידנמרונמ תירפכ
רשוכ ול םג יכ היטאמ הליג ובש ,יטסילאוטיריפסה טאנסב .המיזמה תא לכסל ןמזה תצורמב ול
דוסי לע םניד קספ תא םיחסנמ סופיירד דרפלא לש ויטפוש תא השיאה התאר ,יגולוכיספאראפ
לוטיבל הליע שמשל ידכ וב היה ,םיברב רבדה הלגתנ וליא .הירוגנסה יניעמ רתסוהש ,ךמסמ
.טפשמה

הרבע הנש דוע .ותוא לצנל ןיידע ןתינ אל לבא ,רתויב ןמאנ רוקממ יבויח רושיא אב הנש רובעכ
- סיראפב ההובגה הרבחה ןמ הנוזו דרופסקוא-שיא קיסעהש ,ילגנא שלב רכש היטאמ .הלטבל
.ליעוה אלל

"רטנאה ןטיפק" םע יודב ןויאר סיראפב ילגנא יאנותיע םסריפ השרפב ירוביצה ןיינעה תא םייקל ידכ
חילצה הז יאנותיע "זוורב" .םידשה יאמ טלמיהל סופיירד דרפלא לש ןויסינ ,לוכיבכ ,הליגש ,ינוימד
,ינוימד לבוח בר םע ולשמ "ןויאר" אוה ףא םסריפ ,סופיירד ידגנתממ יתפרצ יאנותיע .הווקמה ןמ רתוי
...שדחמ חקלתה השרפל ביבסמ סומלופה .סופיירד דרפלא לש "ותולפש" תא ףשח ובש


.סופיירד טפשמ תפוקתב יתפרצ ימשיטנא ןותיע רעש
:רמואו ףסכ האלמ הדלפ תפוק דיל דמוע ידוהי
הנורחאה הלימה תוכז ונל היהת הז טפשמב ,תונלבס

לע םלישבת תא וחידקה ,הדיגבב סופיירד דרפלא תא ומישאהש ,אבצה יניצק םתוא רבד לש ופוסב
ידי לע עצוב סופיירדל הדיגבה השעמ יכ ,הליג יתפרצה ידגנה לוגירהמ ראקיפ לנולוקה .הזרפה ידי
הליג וייחל ששחמו סינותל הלגוה ,תמאה תא הליגש ,ראקיפ לנולוקה .יזאהרטסא ןזורה עשפנ ןיצק
.םייח-חוטיב ןיעמ הז היה ;ראקיפ לש ותומ הרקמב םיברב ומסרפל בייחתהש ,טילקרפל ודוס תא
.ורשויב עדונש םדא ,רנטסק-ררואש ,יתפרצה טאנסה אישנ ןגסל דוסה תא הליג טילקרפה לבא
דרפלא .תעדל ומצע דביאו רסאנ ,סופיירד דגנ םירקשה תכסמ תא םקרש לכונה ,ירנא לנולוקה
תפוקתב ,וענכנ אל ךא וחצונ ,םיראסופיירדה יביוא .ודובכ ול רזחוהו הכוז ףוסבלו הנינחל הכז סופיירד
וירוענמ ראסופיירד ותויה ללגבש ,לוג-הד לרנגה וליאו ;ןאטאפ יכמותמ םה ויה רלטיה לש שוביכה
.יטסישפ-יטנאה חוכה שארב בצייתה ,דמל הב תילותקה הללכמהמ קלוס


ןברקכ יזאהרטסא תא גיצמ סופיירד דגנ זורכ
(1897) וימישאמ תא תופירחב הנגמו םידוהיה

יררוצ ,"םיראסופיירד-יטנא"ו "םיראסופיירד" םינוש םילוגלג םלועב ואצמיי רודו רוד לכב יכ ,הארנ
("ראפא'ל") העודיה "השרפ"ב תקסופ יתלבה תוניינעתהה דוס ךכבו .קדצהו תמאה יביואו לארשי
.הלעמו הנש םיעבש ינפל תפרצ תא העזעזש

.(ו"כשת לולא א"י ,"רבד" ,ראק סירומ י"פע)