ןפשנירג לשרה

יגח לאומש

ז"כשת ןושח-ירשת ,א"יק ןויליג ,םיינחמ
ןוחטיבה דרשמ לש רואל האצוהה תושרב

תורירגשה שיא תא חצרש עגרהמ ןפשנירג לשרה לש ורופיס תא רפסמ רמאמה :ריצקת
.הז רופיסל םיתפרצהו םינמרגה סחי תא רקוס רמאמה ןכ ומכ .ותומ דעו סירפב ינמרגה

. םד תולילע ;תוימשיטנא ;הרובג ;האוש ;תידוהי הירוטסיה ;הירוטסיה :סקדניא

,ריעצ םדא סירפב תינמרגה תורירגשב עיפוה 9.45 העשב ,םיירהצה ינפל ,רבמבונב העבשב
ךמסמ ודיב שי יכ הנע ,ורוקיב תרטמל לאשנשכ .תורירגשה ידבועמ דחא םע חחושל שקיבש
ילב טאר ןופ טסנרא תורירגשה ריכזמ ידי לע לבקתנ אוה .תישיא רוסמל וילעש דואמ בושח
לש ורדח ןווכמ הרזעל תואירק רזועה דיקפ עמש תודחא תוקד רובעכו .הריתי תוילמרופ
ריעצה ידי-לע והזחב הרונ אוה .םיבאכמ לתפתמ טאר ןופ תא אצמ אוה .תורירגשה ריכזמ
,חתונו םילוחה תיבל אבוה טאר ןופ .רזועה דיקפה י"ע תודגנתה ילב ספתנש ,רקבמה
דנומגיז לש םנב ,ןפשנירג לבייפ לשריהכ ומצע ההיז םש .הרטשמה תיבל אבוה שקנתמהו
.ידוהיה םעה תמקנ םקנ יכ רמא תושקנתהה עינמכו .ןילופ יאצוי ןאפשנירג הניגרו

רסמ ןאפשנירג .םיפסונ םירודכ העבש לש העיגפ ינמיסו חדקא ואצמ תוריכזמה רדחב
םינש םשב ךמסמ ךל רסומ ינא :ול רמא ריכזמה רדחל וסנכיהב יכ תימשרה ותאדוהב
היולגה תא" :דוע רמא ןאפשנירג .הריו חדקאה איצוה דימו ,םימורמה םידוהיה ףלא רשע
תימהל יתטלחה היתלביקש עגרבו רבמבונב השולשב 'ה םויב יתלבק יתחתמאב האצמנש
."תושקנתהל דיחיה עינמה והז .המקנכ תורירגשה ידבועמ דחא

:רמאנ התרב ותוחא הבתכש וז היולגב

!רקיה יחא
לילב .ןילופ ידוהי שוריג לע תועומשה וטשפ ,ישימח לילב .וננוסא לע תעמש יאדו
הטמל ומע אובלו ןוכרדה תחקל ונילע יכ ונל רמאו רטוש ונילא אב עשת העשב 'ה
.הצעומה תיבל ונתוא ליבוה רטוש .ונלש "הבשומ"ה לכ תא ונאצמ םש .הרטשמה
.רבוטקואב 29 - ה דע הינמרג תא בוזעל שוריג וצ ןתינ דחא לכל
התרב


חלודבה ליל
םידוהיה דגנ תיצאנה הגהנהה לש םירציה תוללותשהל תוא התייה תאזה תושקנתהה
.הינמרגב

תורירגשה ץעוי תגרדל עוצפה תא הלעה אוה ש"מי רלטיהל תושקנתהה רבד עדונשמ
ותעדוה ףא לע לבא .עוצפה בצמ לע ועידוהל ידכ סירפל טדנרב ר"ד יטרפה ואפור תא חלשו
רכזל תיתנשה הגיגחה תא היפונכה הגגח הליל ותואב .רבמבונב 9-ב עוצפה תמ העיגרמה
ארקנ הזה עובשהו םידוהיה לע לודגה םורגופה ללוחתה זאו .ןכנימב הריבה תיב לש שטופה
סלבג ידי לע קודקדב םורגופה ןגרוא ךכ רחא ררבתהש יפכ ."תצפונמה תיכוכזה עובש"
םידוהי לש קסע יתב תואמ שמחו םיפלא תעבשמ רתוי .ופרשנ תסנכ יתב 191 .ש"מי ךירנייהו
םיקרמ דראילימ ךסב סנק לטוה םידוהיה לעו .זוכיר תונחמל וחלשנ םידוהי ףלא 26 .ודדשנ
.רחסמה לגעממ םידוהיה תא איצוהל זא טלחוה ןכו

לועפל הליחתמ תיצאנה הלומעתה תנוכמ
."טפשמב םינמרגה תויוכז לע ןגיש ידכ" ,סירפב םגיצנל םירג ךירדירפ ר"ד תא ונימ םיצאנה
עדי אוה .תיסראה תימשיטנאה ותלומעתב יזכרמ אשונל ערואמה תא ךופהל טילחה סלבג
הפי עדי אוה .הינמרגב דואמ העודי התייהש הרוצב םד תלילעל תושקנתהה תא ךופהל הפי
הקומע העפשה עיפשהל יושע הזכ ערואמ יכ עדיו ,ומע לש םילפאה םיטקניטסניאה תא
.יתלומעת סרא תצפהל

יכ ררבוה זאו ויצעוי תא סלבג סניכ סירפב האצמנ טאר ןופ לש ותיווגש דועב רבמבונב 11- ב
לבא (תובר םינש הינמרג בשות ותויה ףא לע) ןאפשנירג לש ותרגסה שקבל תורשפא לכ ןיא
תונמל טלחוה ךכו .רבדב םיעגונכ יטפשמ גוציי ולבקי טאר ןופ לש וירוהש רבדה ירשפא
.טפשמב ינמרגה ןיינעה תא גצייש יתפרצ טילקרפ

תורבוחה תא תיתפרצה הפשב ץיפהל טלחוה ןכו טאר ןופ לש וירוה תא גציי םירגש טלחוה
ןכו .םירג ר"ד ל"והש תרבוחו רטרופקנרפ דוד טפשמ תא תוראתמה ,הינמרגב רואל ואציש
.סירפב תידוהי יטנא הלומעתל ןרקה תא לידגהל טלחוה

ךרענש טאר ןופל הבכשא סקט סירפב תיטנטסטורפה הייסנכה הכרע רבמבונב 12 - ב
.תויבמופ בורב

הגרביד גנגפלו י"ע רואל האציש תרבוחב .רוטיקה אולמב הדבע סלבג לש הלומעתה תנוכמ
דגנ ימשיטנא רבסה אב "וירזועו ןאפשנירג דגנ בוהצ רפס" אוהש "םולשב תושקנתה"
תרבוחב ."הינמרג דגנ הלומעת רישכמכ טפשמה תא לצנל תנווכתמה תימואל ןיבה תודהי"ה
ןאפשנירג לשרה יכ הב שגדומ ןכ ."היעשפו היתונווע" לכ לע ןאפשנירג לש ותחפשמ תראותמ
תרבוחה ,ירכנ לש ומד וליאכ םיריתמה ל"זח ירבד םיטטוצמ בגאו ,ולסרבב הבישיב דמל
הדבועה תא ריתסה יצאנה ןפייזה) .טאר ןופו ןאפשנירג לש ותומד תא הז דגנכ הז הדימעמ
המויאה האושה ירחא םויכ לבא .לוגירל אשונ היה ןכלו ררהיפל תונמאנ יאב דשחנ טאר ןופ יכ
.(םיערופה םיסשמה לש םהירבדב ןודל םעט ןיא

,הצמשל תועודיה םדה תולילע לש םינממסה לכ שי טאר ןופ לש ותומ רואיתב יכ ריעהל יד
הלומעתה יכ ןייצל שי לבא .םינומהה לש םיינשגרה םירתימה לע םיטרופשכ ,הינמרגב רקיעב
תוצמשהב ואציש םינותיע ויהו .תפרצב םג אלא הינמרגב קר אל םישואיב ירפ האשנ תיצאנה
.תוימשיטנא

תוטילקרפה
ינב ברקב בוט םש ול היהש ,ץראווש םשב ד"וע טילקרפל ןאפשנירג תחפשמ ינב ונימ הליחתב
ולדתשה ןכלו .הז ומכ םיימלוע םידממ לעב טפשמ להנל חוכ רסח היה לבא תידוהיה הליהקה
היה ויבא ,םישרמ רוביד חוכ לעב היהש ,ירפאיג ורומ הד ןסניו עדונה טילקרפה תא תונמל
היצסנסה יטפשמב כ"חא ףתתשהו ,ןודרו ברקב עצפנ הנושארה ע"הלמ ימיב .הקיסרוקמ
תתצהב םשאנה לע ירוביצ טפשמב ןגהש טילקרפה היה אוה .תפרצב רתויב םיעודיה
.הפירשה עוציבב גנירגו רלטיה תא יולגב םישאה הז טפשמבו ,גטסכירה

.םלועה תודהי תא גציימ אוה יכ והומישאהו ,טילקרפה דגנ ףצק ףצשב ואצי ןבומכ םיצאנה
םא .ולרוג רחא הדרחב בקע ידוהיה םלועה לכו ,ןאפשנירג לש ותנגהל ןרק המקוה ב"הראב
איבהש אוה והשעמ םנמא יכ םמותל ורבסש םילבוסה תובילב התייה תורירמ הברה יכ
קר ושפיח ןהיננכתמש תוינטשה הדמשהה תוינכת לע ועדי אלו ,תויונערופה בור תא םהילע
.אלתמא

ןאפשנירג לש ותדודו ודוד דגנ אטוז טפשמ
לע גוזה םשאוה הז טפשמב .הסחמ אצמ םלצאש ןאפשנירג לש ותדודו ודוד ורצענ םייתניב
:ןאפשנירג םהרבא ןעט ךכ לע .תפרצל ןאפשנירג לש ילגיל יתלבה ואוב לע ועידוה אלש ךכ
זאו ח"י ליגל עיגיש דע תצק הכחנ ,ונבשח .ונתיבמ רענ שרגל ונל היה רשפא יא ירהו"
."תרחא לועפל ונלוכי אלש ינרובס ,םירזה ןויגלל ףרטצי ילוא
לשרה יפלכ הפי וניא קוחה יכ ןעט אוה .ירפאיג ורומ טילקרפכ שמיש הזה טפשמב םג
ןיא ,ץראה תא בוזעל יקוח יתלבה הלועל תורשפא ןיא םא יכ םיעטמ אוה ןכש ,ןאפשנירג
רסאמ ישדוח העבראל ןודינ םהרבאו הליעוה אל הנגהה לבא .עייסמה לע לח שנועה
.םיקנרפ האמ לש סנקלו

ןאפשנירג לשרה דגנ תמדקומה הריקחה
יצאנה םירג .השעמה לש םיעינמב הריקחה הזכרתה ,רורב היה ומצע השעמהו רחאמ
ןוגראב ףתתשה ,וב רבח היה ןפשנירגש "הרורוא" יביטרופסה ןודעומה יכ ענכשל הסינ
.וייח תא ןאפשנירג ראית םיאפורה תקידבב .וז הנעט הכירפה הריקחה לבא .תושקנתהה
הנחמב ףירצב םירג וירוהש לע ןואכידב יורש היה ותוחאמ היולגה תא לביקשכ יכ רמא אוה
רחסמ תיב לש ןולח האר בוחרב ורבועב לבא .דבאתהל הצר הליחתב .לוכאל המ םהל ןיאו
.וילע םלח הלילבו קשנל

תינפוג הניחבמ םג .רשכומו ילמרונ םדא אוה יכ ועבקו ושפנ תוביצי תא וקדב ףא םיאפורה
חדקאה תא הנק יכ הנעטה ףא לעו .('מ 1.54) הכומנה ותמוק ףא לע טלחהב ילמרונ אוה
וירוה לרוגש פ"עאו .תעדבו הנובתב וישעמ לכלכ יכ םיאפורה ועבק הצחמל המדרת לש בצמב
ןותיעב ארקש רמאמהו ותוחאמ לביקש היולגה םג .יגולותפ בצמל םרג אל ,דואמ ול ביאכה
ותוירחאמ דירוהל היה לולעש ינלוח בצמל והואיבה אל ,תוקומע וילע ועיפשהש ףא ידוהיה
דילוהש דחפ שגר וב הרצי היולגה ."תופירח לש העודי הדימ ול שיו הנובת לעב אוה" .תישפנה
והשעמ רידגהל שי ןכלו .אירב תעד לוקיש יפ לע התשענ םיעצמאה תקידב לבא ,המקנ לש רצי
.הקושת ךותמ השענש עשפכ

תא ואיבהש םידוהיה תופידר לש דחוימה עקרה תא ושיגדה תיללכהו תידוהיה תונותיעה
.והשעמ עצבל ןאפשנירג לשרה


המחלמל ףרטצהל הצור ןאפשנירג
ןאפשנירג לשרה בתכ 1939 רבמטפסב 28 - ב ,הינשה תימלועה המחלמה הצרפ םייתניב
:םיטפשמה רשל

!רשה ינודא"
יכ ךממ שקבל תושר ינא לטונ ןכל תיגארט הפוקתב וישכע היח תפרצש עדוי ינא
לעו ישעמ לע רפכל ימדב לכואש ידכ .יתפרצה אבצל בדנתמכ ףרטצהל ינשרת
."םיחרוא תסנכה לש גהנמ יב הגהנש הנידמב יתעגפש העיגפה

ץרמב 19 - ב .וקספ אל וררחשל הנגהה יצמאמ לבא ,אלכב ראשנ לשרה .התחדנ וז השקב
.ריצעה תא ררחשל וא טפשמה תא םייקל תיתפרצה הלשממל בתכמ טילקרפה חלש 1940
."ךכ לכ ךורא ןמז טפשמ ילב רוצע קיזחהל רשפא תירוטטקיד הנידמב קר יכ"
םיגוח ויה ,המחלמה תלחתהמ םישדח 6 ורבעש הז ףא לע יכ .רצימב האצמנ תפרצ תלשממ
ללכל האב אל םירג לש ותוליעפ לבא .רבד לופיי דציכ ועדי אלו ,תיתפרצה תוינידמב םינוש
תא וררחשיו םדקהב טפשמה תא וכרעי םיתפרצהש ששח שי יכ סלבגל בתכ אוה .קספה
.םשאנה

רצק ןמז לבא .ןאפשנירג דגנ המשאהה בתכ תא יללכה עבותה םסרפ 1940 ינויב 8 - ב קר
.הילע וטלתשה םיצאנהו תפרצ הלפנ ןכמ רחאל

הרגסהה
ןמז .סירפב הנסרפ אלכה לש רעונה תקלחמב 1938 רבמבונב 8 - ה זאמ אצמנ ןאפשנירג
תיצאנ תודע יפל .רחא םוקמל םירחא םיריסא םע דחי רבעוה תיצאנה השילפה ינפל רצק
.ה'גרובל רבעוה כ"חא .סנאלרואל סירפמ םיתפרצה י"ע רבעוה תחא

דחי רבעוה סנאילרואל םיצאנה וברקתנשכו סנאילרואל סירפמ ןאפשנירג רבעוה תמאב לבא
יפלו ,תירליטרא שא םהב העגפ ךרדב לבא .ה'גרובל ילגר דעצמב םירחא םיריסא 96 םע
.ה'גרובל ועיגהש ולא ןיב ןאפשנירג היה אל תחא תודע

וריגסהל םירג שקיב זאו זולוטב אלכב ומצע ההיז ןאפשנירג יכ ץבא עידוה 1940 ילוי 18 - ב
ראוניב 18-ב .ןילרבב ופטסיגה אלכב ראשנ הליחתב .ןאפשנירג תא הריגסה ישיו תלשממו
הכז ןאפשנירג .35181 - רפסמה תא לביק םשו ןזוהנסקזב זוכירה הנחמל עיגה אוה 1941
.הריתי הרמוחב וב וגהנ אלו םיריצע ידגב שבל אל דחוימה ודמעמ ללגבו תובר תולקהל

ה'גרביד יצאנה ןלומעתה םגו .טפשמל תועגונה תודועתה לכ לע בישהל םירג דקש םייתניב
הנכהכ ןילרבל םחלשו ,סירפב "תוימשיטנאה דגנ הגילה" לש תודועתה לכ תא םירחה
התייה הנווכה .אלכב בתכש ןאפשנירג לש ונמוי ומירחהו ,םהלשמ תוריקח וכרע ףאו .טפשמל
תחא אסריג יפלו .תויארו תוחכוה לש םיכרכ ינש וניכה םנמאו הינמרגב הוואר טפשמ ךורעל
.טפשמה תא ךורעל ש"מי רלטיה דקפ

םידעצה לע ןודל ידכ הלומעתה ישנא לש תדחוימ הבישי הכרענ 1941 רבוטקואב 24-ב
:תואבה תודוקנה תא ועבקו .םיאבה
.ידוהיה םעה לכ בשוי םימשאנה לספס לע .המצעלשכ הבושח הניא חצורה לש ותוישיא (א
.המחלמה תלחתהל תודהיה לש תוא היה חצרה
.'וכו ונוצרב אלש המחלמל ררגנ יתפרצה םעה
.ידוהיה םעה לש הדמשהה תליחתכ שמשל ךירצ ןילרבב ןאפשנירג לש וטפשמ :הנקסמהו
.ראוני תיצחמב ךרעי טפשמהו תוומ היהי שנועהש עבקנ

ןאפשנירג יכ עידוהל ךכ רחאו .טפשמה תלחתה לע 1941 ראורבפב 4-ב עידוהל טלחוה
המחלמה ןיבו חצרה ןיב רשקה לע בחרנ יוסיכ תתל התווטצנ תונותיעהו ,הינמרגב אצמנ
.תודהיה לש

טפשמה תכירעב םיישק
םירוסא םיישיא םיסחי םימייק ויה וליאכש זמר םיצאנה םירקוחה דחא י"ע הלעוה םייתניב
.טאר ןופו ןאפשנירג ןיב

,תויעב םיצאנה לצא וררועתנ ,טפשמה תכירעל רשקב תוצעייתה הכרענ 1942 ראוניב 22-ב
לשרהש הארנ .הריקח דע עיגהל ןיא םיחצרמה תייפונכ תא תפפואה תותיחשה תריוואבש
תויטפשמ תויעב ויה ןכו יאדו תוומ וליבשב היהש טפשמה תכירע תא בכעל שקיב ןאפשנירג
.ןאשפנירג תא ןודל הינמרגב טפשמה תיב תוכמס םצע יבגל תורחא

םידעה תא ליבגת אל תפרצ תלשממש עידוה םירג יכ ה'גרביד עידוה 1942 ץרמב 21-ב
תודהיה" תא הדימעמה הלומעתה וקב ועייסי םג יכו ןידה תיב ינפב עיפוהלמ םייתפרצה
.טפשמה תא ךורעל סלבג תא ץירמה אוהו .המחלמל םרוגכ "תימואל ןיבה

תיב אישנב ףלחוי םיטפשמה ריכזמש יאנתב טפשמה תא ךורעל ש"מי רלטיה םיכסה ףוסבל
.ךאריית ר"ד אוהש רחא טפשמ

דחאכ .םידעהו טפשמה ירדס ועבקנו טפשמה תיבב תוצעייתה הכרענ ,1942 לירפאב 7-ב
ןכו .תיתפרצה הרטשמה ישנא ורחבנ ןכו .רלטיה לש ואפור טדנרב ס"ס ר"ד רחבנ םידעה
לש ויריכמ ןכו .ןילופל םידוהיה חולשמב "ןגוהה סחיה" לע ודיעיש םודאה בלצה ןמ תויחא
.יפוד אלל התייהש ותוגהנתה לע ודיעיש טאר ןופ

לולע היה ל"נה זמרה יכ .טפשמה תא ךורעל אלש טלחוה תונוש תויוצעייתה רחאל לבא
.היפונכה לע ןולק טימהל

זאמ ותוא ואר אלש ודיעה ויחאו ויבאשכ ש"מי ןמכייא טפשמב הלעוה ןאפשנירג לש ומש
טפשמה תיב עידומ 1960 ינויב "טלוו יד" ןותיעב המסרופש העדומב לבא .תפרצ תליפנ
.1945 יאמב 8-ב תמ ןאפשנירג לשרה יכ

.יודב םשב סירפב יחו םיאקירמאה י"ע ררחוש ןאפשנירג יכ "לגיפש"ב רמאנ תאז תמועל

.ןאפשנירג טפשמל עגונה ברה רמוחה תא הדיקש בורב הלעה תיחרזמה ןילרבמ לואק ר"ד
לש הדמשהה תינכותל יתלומעת םויסו הלחתה ןאפשנירג טפשממ תושעל ונווכתנ םיצאנה
הז רבד .םיבעותמה םהישעמל רשכה תדועת ושקיב םילפש םיחצור ךרדכו ,ידוהיה םעה
אלש לבחו ,םהיתוינכות לכב םיבושח םימרוג ויה להקה תעדמ דחפהו תויאשחה יכ ונדמלמ
.דעומ דועבמ וז הדוקנב םהב עוגפל ועדי

לשרה לש והשעמב היה ןוטלשל םיצאנה תילע םע ועריאש תוערואמה תרשרשב יכ ,קפס ןיא
השגרתנש המויאה האושל רשבמ תוא ,םינמרגה דצמ הז השעמל האבש הבוגתבו ,ןאפשנירג
.ונמע לע