רלסא הסיטו רנזליה

רברפ ריאמ

ז"כשת ןושח-ירשת ,א"יק ןויליג ,םיינחמ
ןוחטיבה דרשמ לש רואל האצוהה תושרב

דלופואיל דגנש וז ,ןתכרפהו תומסרופמ םד תולילע יתש לש ןרופיס תא רפסמ רמאמה :תיצמת
.רלסא-הסיט רפכב השחרתהש הינשהו ,אנלופב רנזליה

;תידוהי הירוטסיה ;םד תלילע ;תוימשיטנא :חתפמ תולימ


ימיו חספה גח ינפלש םימיה .היסור תודהיל לבס תפוקת ויה 20 -ה האמה תלחתהו 19 -ה האמה ףוס
19 םויב ,חספ לש ןורחאב בנישיק תוערפ וצרפ ךכ .דחפו תוששח ימי דימת ויה ,םמצע חספה עובש
תנשבש רחאל .גרובסרטפ 'טס תדוקפב תוללותשהה הקספוהש דע ,םימי השולש וכראו 1903 לירפאב
לדנמ ןכמ רחאל הנש םשאנ - םירוגמ תושר רדעה ללגב - תוחפשמ םייתאמו ףלא בייקמ ושרוג 1910
-הסיטב טפשמה םייקתה ןכ ינפל תודחא םינש יכ ,העיתפמ התיה אל תאזה המשאה .םד תלילעב סילייב
קלח זא וויה םידוהי דגנ םד תולילע יטפשמ - ללכבו ,הירטסואב אטליפ יטפשמ ינשו הירגנוהב ראלסא
.תויפוריא רקיעב תובר תוצראב יתרבחה ףונה ןמ דרפנ יתלב


טשפדובב תידוהיה הליהקה ןינב תיזח

לבקתמה רבד אוה םידוהי ידי-לע יתד חצרש ,הפוריאב םיבר םירצונ ובשח ןכמ רחאל םינש תורשע דוע
.תוצופתב םידוהיה וסנתה המב ומצעל ראתל לוכי אל ,םה המ תולג ייח ורשבמ הזח אלש ימ .תעדה לע
,הרואנ תיטרקומד הקילבופר זא התיהש ,היקבולסוכ'צב ירצונ רבח םע יתחכוותה םירשעה תונשב דוע
לוכי ךניא ,תירצונ תכ לכ לע תעדל לוכי ינניא ינאש םשכ" :יל רמאנשכ ,םהדנ יתראשנו ,םדה תולילע לע
ונחנא ןיא .םירזומ םיגהנמ הל ויהש וא שיש ,תודהיה ברקמ רתס תכ המייקתה וא תמייק אל םא תעדל
ברקבש ,ותוא ענכשל יתחלצהש ,בשוח ינניא ".ונלש תדה ברקב םישנא תצובק לכל םיארחא תויהל םילוכי
.תודהיה יפואל דוגינ תילכתב תדגונ התיה איה יכ ,תירשפא הנניא תאזכ תכ תודהיה

רנזליה טפשמ
קבאמב .תוליגר תועפות 19 -ה האמה ףוסב םידוהיב תוערפהו תוימשיטנאה ויה היברומבו הימהובב
הז היה .דחי םג םידדצה ינשמ תופקתהל ןברק ידוהיה טועימה היה םינמרגה ןיבל םיכ'צה ןיב ימואלה
אנלופ הרייעה ןמ קחרה אל הניזרב רפכה דיל רעיב האצמנש ,1899 תנשב חספה גח ברקתהב ,ביבאב
זא ויה אנלופב .ריעז רכיא תב ,הזורה סנגא םשב הריעצ תיכ'צ תרפות לש התפוג היברומ-הימהוב לובגב
רחאל זא רגה היחא .הטחשנ וליאכ ,ךותח ראווצ םע האצמנ הרענה .םידוהי 210 - םיבשותה 5000 ןיב
.הקירמאל החפשמה תשורי לע ךוסכס


הירגנוה תריב ,טשפדוב לש יללכ הארמ

,חצורה היה ,רלדנסל רזוע רותב דבע רשא ,רנזליה דלופואל םשב ריעצ ידוהי וליאכ ,העומשה הטשפ
רנזליה רוחבה תא ואר םהש ,ונעט םידחא .ודגנ םידע אוצמל ישוק היה אל .יתד היה חצרל עינמהשו
הריקחבו ,המשא לכ שיחכה אוה ךא ,רצענ רנזליה .םידוהי ינש דוע ותרבחבו ,עשפה םוקמ תברקב רעיב
ידי-לע תתסומ רבכ התיה להקה תעד ךא ,תוחכוה לש לצ וא חצרל םיעינמ וליפא אוצמל וחילצה אל
.טפשמל רנזליה תא ואיבהש ,דחאכ םינמרגו םיכ'צ םיגוגמד ידי-לעו םיימשיטנא םינותיע


האושה ינפלש שטאקנומ תובוחרב םידוהי

תעדב קזיח הזו ,הריבס םד תומכ האצמנ אל הרענה תפוג דילש ,ותודעב ריהצה ןידה תיב לש אפורה
,סכאב ר"ד יכ'צה ימשיטנאה עבותה .םד תציצמ םשל ,תד יכרוצל הטחשנ איהש ,הנקסמה תא להקה
רנזליה יכ ,בישה רוגינסה ."םדה תא םהמ איצוהל ידכ ,םירצונ םיגרוהה ,םידוהי תצובק תמייק" יכ ,ןעט
התסה ללגב םיימשיטנא םינותיע לש השיבמה הלומעתה ללגב קרו ךא םימשאנה לספס לע בשוי
.ידוהי אוהש ינפמ קר ;ודגנ תויאר םוש ןיאש יפ-לע-ףא ,תיגוגמד


הירגנוהב יסופיט ידוהי דלי

ןדו ,םירחא םישנא לש םתופתתשהב חצרב םשא רנזליהש ,1899 רבמטפסב קספ גרבנטוקב מ"היב
טפשמ תא םימשיטנאה ולצינ ,יתד עינמ וניד קספב ריכזה אל טפשמה תיבש תורמל .הילתב תוומל ותוא
תימשר ריכה ןיד תיבש ,הדבועה לע לוכיבכ עיבצהל ולכי תעכ יכ ,םתתסהבו םתלומעתב גרבנטוק-אנלופ
.םירחא תומוקמבו ואהילוה ,אנלופ ,גארפב םידוהיב תוערפ בוש ויה ךכמ האצותכ .םד תלילעב

קיראסאמ לש ותוברעתה
ןוחבל חרכהה" םשב רקחמ םסרפ אוה .קיראסאמ .ג סמות 'פורפ זא ץלחנ רשויו קדצ דעב קבאמל
דיקפתה לע ועיבצהב ,הזה טפשמב ושענש קדצה-יאו תויועטה תא חיכוהו "אנלופ לש טפשמה תא שדחמ
.תירטסוא-יכ'צ הדאיסופיירד םשב הניכ התוא ,וז השרפב הקחיש תונותיעהש ,םוגעה

רש לש ותעצה יפל ארק הניוב טנמלרפב םייטרקומדה םיריצה דחא ךא ,תרבוחה תא ומירחה תונוטלשה
לע ורבגתה ךכו ,אנלופ טפשמ לע חוכיוה תעשב ,רביח קיראסאמ 'פורפש ,ןורפסה לכ תא םיטפשמה
םיינמואל םיטנדוטס ונגרא ומצע קיראסאמ דגנ .תיראטנמלרפ תוניסח הנתינ םירבדל יכ ,הרוזנצה רוסיא
.תופקתהה ןמ טעמ אל לבס אוהו ,תונגפה םיימשיטנאו

תא גארפב תיכ'צה הטיסרבינואה לש הטלוקפה תעד תווח התחד הניוב םירוערעל טפשמה תיב ינפב
.הינש הכרעמ היופצ התיה רנזליהל ךא - לטוב ןידה קספו - גרבנטוק לש טפשמה תיב אפור יאצממ

'ץסיפב טפשמה
רשא ,המילק הירמ הריעצה תפוגכ התוא והיז ,אנלופ דיל רעיב הריעצ תפוג ואצמ 1898 רבוטקואב
התיה הפוגה .הנש התוא ילוי זאמ ,אנלופ דיל רפכ ,(הצינזייו ינרוה) הצינזייוב הירוגמ םוקממ המלענ
הארש ,דיעה רשא ,םדא עיפוה .הזורה סנגא לש התפוג בצמל המוד בצמב האצמנו םיצע יפנע הסוכמ
לע ךמתסה אוה .חצרה לילב וא ברעב םישנא ינש דוע תרבחב םירטמ 700 -כ לש קחרמב רנזליה תא
דעה תא רוקחל ברס הזו ,ץסיפב טפשמה תיבל אבוה ןיינעה .רנזליה לש וליעמ עבצ תא ריכהש ,תאז
םידוהי ינש ןיינעה ךותל ךושמל ,שלחנהו ללמואה רנזליה לע העיפשה הריקחה .הארש המ ,ותודע לע
.עשפמ ףח אוהו םימשאה ויה םה וליאכ ,חצרל םיירקיעה ויפתוש ויה וליאכ ,ןאמרסאוו ןאמרבא ,םיפסונ
תא לילפיש תנמ-לע ,המרמב ותאדוה תא ונממ ואיצוה םירקוחהש ,רנזליה זירכה טפשמה תיב ינפב
,המשאהה ללכמ ואציו םלשומ יבילא חיכוהל וחילצה םידוהיה ינש .עשפמ םיפח םתשולש ךא ,םיינשה
.םלוע רסאמל ןידה רזג ףלחוה ןכמ רחאל .תוומל ןודנ רנזליה ךא


(הבלסיטרב) גרובשרפב ידוהיה וטיגה תובוחרב םידלי

םעפה וחילצה אל םהיתויולדתשה לכ תורמל .היברומו הימהוב ידוהיב תויוערפתהל םרג הזה טפשמה ףא
םינש רהוסה תיבב בשי רנזליהו ,טפשמה שודיח ידיל איבהל ,םירחא קדצו חור ישנאו קיראסאמ 'פורפ
ףא ררחוש תבחרנ הנינח תרגסמבו ,1916 תנשב תורסיקה סכל הלע ןושארה לראק רסיקהש דע ,תובר
.םיניקת םישדח םייח ול תונבל ,יסיפו ישפנ חוכ רסוחמ ,רובשו לבס עבש םדא ,רנזליה

קיראסאמ 'פורפל ידוהיה םעה תדות
תומצעמה לצא תונכהה ושענו המחלמב הירטסוא תלפמ רבכ הנמתסנשכ הקירמאל עסנ קיראסאמ 'פורפ
יעיברה ורוקיב רבכ הז היה .ןוטגנישווב מ"ומ םשל תירגנוה-ורטסואה תורסיקה תא גלפל ,תודחואמה
גיראג תרבגה לצא רקבל ידכ ,הקירמאל 1878 תנשב קיראסאמ גילפה הנושארה םעפב .ב"הראב
תיעיברה ותעיסנב .םש תוצרהל ידכ ב"הראל עיגה 1907 -ו 1902 םינשבו .השיאל התוא תאשלו
הנידמה תמקה תינכתב ךומתל ,הריבכה המצעמה אישנ תא ענכשל ,השקה דיקפתה וינפל בצינ
היה אל .תיטפרקה היסורו היקבולס ,היזלש ,היברומ ,הימהוב תוצראה תא לולכתש ,תיקאבולסוכ'צה
ינידמ ןיינעב ותא תתלו תאשל תנמ לע ,רוספורפה ינפ תא לבקל ליאוי ןוסליו אישנה םא ,וכרצ יד רורב
םיקבולסה םשב ןכש לכ אלו ,יכ'צה םעה םשב עיפוהל חוכ יופיי קיראסאמ ידיב היה אל יכ ,הזכ בושח
.השדחה תיקבולסוכ'צה הקילבופרה לש החטש תא ןכמ רחאל וויה רשא ,ולא תוצראב ויחש םימעה רתיו

םינפה תלבק .רנזליה טפשמב ותוברעתהל תודוה ידוהיה םעב ותרקויו ויתויוכז קיראסאמל ודמע ןאכ
וסליפ ןוסליו אישנה לצא סידנרב .ד סיאול ןוילעה טפושה לש ותוברעתהו ב"הרא ידוהי ול וכרעש ,תבבלנה
ןוסליו אישנה םעטמ ףתתשה ףא סידנרב .אישנל ותשיג לע טעמ אל ולקהו ןבלה תיבל ךרדה תא ול
ךכו ,הבר היטפמיסו המח הריוא ןוטגנישווב אצמ קיראסאמ .יאסרווב םולשה לש ןתמו אשמה תנכהב
.תובושח תוינידמ תואצות ,תוימשיטנאה דגנו קדצה ןעמל ויצמאמ ואשנ

תונותיעהו להקה תעד התליגש תוניינעתהל ידיחיה סיסבה ויה אל ,הדותה ישגרו םידוהיה תדהאש רורב
תוימואלה ישגר לש תלחגה תא םבלב ורמש רשא ,הימהוב יאצוי םינקירמאה םג .קיראסאמב ,הקירמאב
,ירוטסיה דיקפת הנושארה םלועה תמחלמב םיכ'צה ואלימ אל יאמצע אבצ רותב םנמא .וב וכמת תיכ'צה
טעמכ החילצה הילייח ףלא 50 לע תיכ'צה הביטחהש ,גשיהה תא דבכלו ךירעהל עדי ינקירמאה םעה ךא
ךרד הקלחבו ריביס ךרד היסורמ ,התיבה הכרד תא הל סלפל ,רתויב לד ןפואב תדיוצמו םיחתות אלל
.םלועב בר םשור השע הז עסמ .קוחרה חרזמה

אישנל ורחביה .השדחה הנידמה אישנל רחבנ אוהש ,גארפמ קרבמה תא קיראסאמ לביק הקירמאב
דגנ עיפוהל ץלאנ אוה הב ,הימהובב השרפ דוע התייה אנלופ ןיינעל טרפ יכ ,וליבשב העתפה התיה
."ףוהניגינק לש דיה-בתכ" תשרפ וז התיה .ותוא וצימשהו ודגנ תונגפה וכרע רשא םייכ'צה םינמואלה

דע ,תיכ'צה תוברתה לש ברה קתווה תא חיכוה רשא ,הזה קיתעה דיה-בתכב האג היה יכ'צה םעה
,אקנאה בלצאו ןרפסו גולוליפה ותוא לש ותריצי ,ףויז היה הזה בושחה ךמסמהש ,הליג קיראסאמ 'פורפש
1898 תנשב "אצמ"ו והשעמ לע רזח אקנאה .13 -ה האמה ןמ קיתעה ךמסמה תא אצמ יכ ,זירכה רשא
'פורפשכ .הקיתעה תיכ'צה הפשב תומאופו םיריש הזב ףא ,"גרבנירגמ דיה-בתכ" זא ,ףסונ קיתע די-בתכ
תאניש התנפ ,ירוביצה ולקשמ תא םדגנ קבאמל ןתנו הלאה דיה יבתכ יללושל ףרטצה קיראסאמ
.ותרקוי תא םיינמואלה םיכ'צה יניעב דביא קיראסאמו תונגפה וכרע םה ,ודגנ םיינמואלה םיטנדוטסה


ןיקשיסוא .מ.מ ,שיק לנולוק תרבחב (ןימימ ןושאר) קיראסאמ .ג סאמות 'פורפ
1927 תנשב ללהנב תונבל חאלקחה רפסה תיבב ורוקיב תעב הפי בילו

תמסיסל רחב קיראסאמש ,גרבנירג-ףוהניגינקו הנלופ ,תושרפה יתש ןורכיז יאדווב הז היה טעמב אל
(יזייטיו אדבארפ) "חצנת תמאה" :הרמאה תא ותנידמ

ראלסא הסיט תשרפ
.חספה גח שדוח ,ביבאב - םדה תלילע תושרפ רתי ומכ - הליחתה ראלסא הסיט תשרפ
תב הרענ ראלסא הסיט רפכה ןמ המלענ 1.4.1882 םויב .הירגנוהב 'ץלו פוט (זוחמ) טאטימוקב הז היה
.יסומילוס הנמלאה לש התב ,רתסא םשב 14


ירגנוהה טנמלרפה רבח ידוהי ,רודנס לואפ
1928 תנשב טשפדובב טנמלרפה תבישי תא חתופ

ןופ ןוראבה ,הביבסה התואב תוזוחאה לעבו ,הירגנוהב םימיה םתואב הצופנ יד התייה תוימשיטנאה
רתסא לש המלעה ינפל םייתנש דוע .ירגנוהה טנמלרפב םימשיטנאה יגיהנמ ןיב וליפא היה ,ידונוא
םינומשכ ,1880 תנשב ודסי םה .הפנע תימשיטנא העונת םהידידיו יצוטסיא ,ידונוא ונגרא יסומילוס
ןויווש תא לטבל ,העיבתב טנמלרפב ועיפוה תאזה העונתה םשבו ,םינושה תוזוחמב תודוגאו םיפינס
עקתשהל ,בר רפסמב היסורמ ואב רשא ,םירגהמ םידוהי לע רוסאל ,םידוהיה םיחרואה לש תויוכזה
תיבב זא רמאנ .הירגנוהב תובשייתההו העונתה ,שפוחה תויוכז תא םומינימל דע ליבגהלו הירגנוהב
ללכמ םיזוחא 4 -כ זא הירגנוהב וויה רשא ,םידוהיה יכ ,תופיסאה ימואנבו תונותיעב ,טשפדובב םירחבנה
תא וריהזהב טנמלרפב םואנב תכל קיחרה וליפא ידונוא .םירצונה לע טלתשהל םילולע ,הייסולכואה
תומיזמ דגנ ןנוגתהל םיבייח םירצונה ינוילמ תואמ שולש יכ ,ןעט אוה .םידוהיה ינפמ ולוכ םלועה
.םידוהיה ינוילימ תנומש דצמ תוטלתשהה


דלפננוז םייח ףסוי יבר תיוולב םילשורי תונוכשב רייסמ קיראסאמ
םילשוריב ןשיה בושיה יבשותמ בר להקו

םזי קפס אלל .המלענ 14 -ה תב הריעצהש ,םידוהי ררוצכ עודיה ,ידונוא ותוא לש ותזוחא תברקב הז היה
לש וירבד ישוע ואצמנ .יתד חצרל ןברק הלפנ הריעצה וליאכ ,תודשחה תצפהב ידונוא ףתתשה תוחפל וא
תועומשב .ףראש ףסוי תסנכה תיב שמש תא םהיניבו ,חצרב םידחא םידוהי ודישחה רשא ,ץירפה
זא ושגפנ תסנכה תיב ךותבשו תסנכה תיבמ קחרה אל הכרדב רובעל הכירצ התיה רתסאש ושיגדה
וליאכ ,העומש וציפה .שדח טחוש יונימ לע טילחהל ידכ ,ףראש ףסוי שמשה םע דחיב הליהקה יסנרפ
.הטחשנש ינפל תיבה ףתרמב הממיכ הקזחוה ,תסנכה תיבל המרעב הכשמנש רחאל ,הדליה


םיטפרקה ירהב המדא ידבוע םידוהי

םהיבא דגנ דיעהל ,5 -ה ןב ויחא תאו ,ץירומ ,ףראש לש 14 -ה ןב ונב תא לדשל וחילצה לארשי יאנוש
,לוענמה רוח ךרדו תסנכה תיב תלדב קדס ךרד רוריבב לוכיבכ הארש ,ןעט ץירומ .םיפסונ םידוהי דגנו
.הרענה תא טחש ץראוש (המלש) ןומולס טחושה דציכ

קר .הידגבמ קלח אל ףאו התפוג תא וא הרענה תובקע תא םוקמ םושב ואצמ אל םידחא םישדוח ךשמב
יהוז יכ ,קדצב קפס אלל ובשחו ,14 תבכ הרענ תפוג ,סייט רהנה ימיממ םיגייד ושמ 18.6.1882 םויב
יא םנמא .התדלי םע הפוגה תוהז תא בר ףקותב התחד יסומילוס רתסא לש המא ךא ;תרדענה תפוג
הפוגב וארנ אלו תמלענה רתסא ישובלמב השובל התייה איה ךא ,הפוגה ינפ תא ריכהל רבכ היה רשפא
וליאכ םהש ,םידוהיה תא זא ומישאה םימשיטנאה .הטיחש ינמיס ןכש לכ אלו ,סנוא וא תומילא ינמיס לכ
רדחמ התפוג תא ופטחש רחאל םילוחה תיבב הרטפנ רשא ,תרחא הריעצל רתסא ידגב תא ושיבלה
.עשפה תובקע תא שטשטל ידכ ,םילוחה תיב לש םיתמה

תנמ לע ,םירוצעה םידוהיה לש םייוניעב ףאו תוירשפאה תולובחתה לכב ושמתשה םהידידיו םירקוחה
,תוירצונ תוחפשמל וחקל ףראש שמשה ינב תא .םהירבח תא לילפהל םחירכהלו תואדוה םהמ טוחסל
.םהירוה דגנ דיעהל םהילע ועיפשה םשש

דגנ תוערפ וצרפ 1882 רבמטפסב 29 -ו 28 םימיבו ,התסהל הרקמה תא הלצינ תימשיטנאה תונותיעה
םידה ויה הירגנוהל ץוחמ םג .הירגנוהל זא תכייש התייהש ץרא ,היקבולס תריב ,גרובסרפב םידוהיה
דגנ וחמ ןאנר טסנרא יתפרצה ןוירוטסיההו וגוה רוטקיו םהיניבו םילוגד םישיא .וז השרפל םיבחרנ
-מ היה רשא ,ילרבילה אסיט ןאמולוק םג .וליעוה אל היצנגלטניאה ישנא תויולדתשה לכ ךא .הלילעה
זא ,טושוק ץנרפ ונבו טושוק גיודול שויאל יאנידמהו ןטפשמה ,הירטסוא תלשממ שאר 1890 דע 1875
םהש תורמל ,ךכב וחילצה אלו תוימשיטנאה לג תא אכדל אוושל וסינ ,תירגנוהה תואמצעה תגלפמ גיהנמ
תיבב .בעותמ רקשכ יבמופב םדה תלילע תא וחד םה .הירגנוהב רתויב םיירלופופהו םיטלובה םישיאה ויה
.םיימשיטנאה םימוסרפה תעפשה בטיה השגרוה םהב ,םירעוס םיחוכיו ומייקתה םירחבנה


גרובשרפב ידוהי בוחר

יזוחמה ןידה תיב ינפב יבמופ טפשמל ראלסא הסיט תשרפב םידוהי 15 ואבוה 1883 ינויב 19 םויב
תופתתשהב העברא ,יסומילוס רתסא לש התפיטחל הינונקב םהמ השש םישאה רוגטקה .אזאהיגרינב
לוראק ר"ד ןידה יכרוע רקיעב הירוגנס ודמיל םימשאנה לע .עשפה עוציבל הרזע תשגהב השימחו חצרב
הנמאנ תויהל הלכי אל ףראש ץירומ לש ותודע יכ ,םוקמב ורוקיבב אצמ טפשמה תיב .ןאמיוה ר"דו שבטא
תיב םלוא לש קלחה ותוא תא תוארל היה רשפא יא ללכ תלדב קדסה ךרדו תלדה לוענמ ךרד יכ ,תמאל
םגו הלספנ ויבא דגנ 14 -ה ןב ץירומ לש ותודע .עשפה שחרתה ריעצה דעה לש ורבד יפ-לע וב ,תסנכה
.ודבתנ םימשאנה דגנ תויודעה רתי לכ


הירגנוהמ םייסופיט םידוהי

.המשאהה ןמ וכוז םימשאנה לכ :ןידה-קספ זרכוה ,1883 טסוגואב 3 -ה אוה ,טפשמה לש 33 -ה םויב
שיגדהו ןיטולחל תססובמ יתלב התיה חצרה תמשאה יכ ,טפשמה תיב שיגדה קמונמה ןידה קספב
האכרעב ףא ךא ,רוערע השיגה הירוגטקה .רקיעו ללכ ,םייק וניא םיידוהי םייתד םימעטמ חצרש ,דחוימב
.ןוילעה טפשמה תיב י"ע ,1884 לירפאב 4 םויב ,םימשאנה וכוז הנורחאה

.םישרמ הווחמב גייוצ דלונרא ינויצה רפוסה ררושמה דביע ראלסא הסיט תויושחרתה תא
ףא יוטיבל תטשפומה תמאה תא איבהל תורשפא תונתונה ררושמה שפוח תויוכז תא לצינ גייוצ דלונרא
.לארשיב םג ןהיניב ,תובר תוצראב גצוה הזחמה י"פע טרס .ןניא תויטפשמ תוחכוהשכ