רטרופקנרפ תשרפ

רפש ריאמ

ז"כשת ןושח-ירשת ,א"יק ןויליג ,םיינחמ
ןוחטיבה דרשמ לש רואל האצוהה תושרב

וטפשמ תאו ,ץיוושב יצאנה ןלמעותה תא חצרש טנדוטסה רופיס תא רפסמ רמאמה :ריצקת
.ומצע רטרופקנרפ לש-הינשהו ,תינוציח -תחא ,טבמ תויווז יתשמ רפוסמ רופיסה .ירוביצה

;הרובג ;האוש ;תידוהי הירוטסיה ;הירוטסיה :חתפמ תולימ

לכב ללותשה םזיצאנה .הינמרגב ןוטלשל רלטיה תולע רחאלש םימיאהו הדרחה ימי ויה םימיה
"רריפ"ה לש ויתוחירצו םידיפל-תוכולהת לש םיעורפ הגניח תולוקל ,העווזו רורט ערזו הינמרג יבחר
תצרוחה ,םימדה-תצלפמ לש התוחתפתה ירחא הגאדב בקע ולוכ םלועה .לכה לע המיא וכליהש
רבכמ אל הז רשא ,יצאנה ףגמה תחת םד ותתש הינמרג ידוהי .לאמש לעו ןימי לע תמייאמו ןושל
.הצמישל םיעודיה גרבנרינ יקוח תא קקוח

ןדניבוארג ןוטנקב רשא רוח הנטקה ריעה לא םלועה יניע ונפוה - 1936 רבמצדב - םימי םתואב
יצאנה ןכוסה חצרב םשאנש ,רטרופקנרפ דוד םשב ריעצ ידוהי טנדוטס ןידל אבוה םש ,ץיוושבש
.ףולטסוג םלהליו ץיוושב

טנדוטסה ,רוח ריעב םימשאנה לספס לע בשוי םצעב ימ :הלאשה זא הפצ םלועב םיבר בלב
?ישילשה ךיירה לש םימדה-ןוטלש וא ,ידוהיה

תטיסרבינואב דמלש ,ילוח-עודיו שולח ריעצ היה - היקבולסב םינבר תחפשמל ןב - רטרופקנרפ דוד
ןיגפהל ,השעמ תושעל םוצע ףחד שח אוהו אושנ אלל דע ומד תא וחיתרה םיצאנה תובעות .ןרב
התלוגלוג תא ץצורל וצפח לכ רידא .םיצאנה ידימ םידוהיה ויחא תפרח תא םוקנלו ותאחמ תא
,ודי-גשיהל ץוחמ םה וללה יכ ועדיב ךא ,התיילמפ ינבמ דחא לש תוחפל וא ,םימדה-תצלפמ לש
,יטמוטוא חדקאב דייטצה אוה .קוחרמל דע תובברתשמה היתועורזמ תחאב תוחפל עוגפל טילחה
.הלועפל ןכומ היה ףוסבלו ,הרטמל העילק ינומיא ןמאתה

.סובאד ריעב היה ובשומ םוקמש ,ףולטסוג םלהליו ,ץיווש לש יצאנה "רטיילואג"ב ןתנ ויניע תא
תישפוח ץראב יצאנה לערה תא עורזל היה ודיקפתמו ,ץיוושב רלטיה לש ונכוס היה ףולטסוג
אוה .הלודגה תיצאנה תורעתסהה תארקל הרישכהלו היתודוסי תחת רותחל ,וז םולש-תרחושו
לכב םירוזפה םינכוסו םילגרמ לש תשר לע שלח םשמו ,ץיוושב םזיצאנה זכרמל סובאד תא ךפה
.ץיווש יבחר

ןיגפהל ידכ קר אל ,הזה יצאנה תא הליסמה ןמ תוגהל ומצעל השודק הבוח האר רטרופקנארפ דוד
תישפוחה ץיווש תא ררחשל ידכ םג אלא ,םידוהיה ויחא לש םתפרחו םמד תא םוקנלו ותאחמ תא
.הלוכ תא ליערהל םייאמה ,הז םינתפ שארמ

תא לעופל איצוהו סובאדב ףולטסוג לש ותיב ךותל רטרופקנרפ דוד רדח 1936 ראורבפ ימימ דחאב
לש םשוגמהו לדוגמה ופוג .הרטמה תא ואיטחה אל וחדקא ירודכ .וילע ץרח רשא תומה-ןיד-קספ
סבומ לטומה קנעה תילגכ ויניעב היה המוד העש התואו ,ומדב ססובתמ וילגרל סרק ףולטסוג
...ןטקה דוד ילגרל

תא חינה ,ריעה תצעומ תיבב רשא ,הרטשמה תנחתל רטרופקנארפ דוד סנכנ ןכמ רחאל רצק ןמז
ןכבו ,3 רפסמ ןגה תיבב הרקש המ לע תעמש יאדו" :עידוהו עתפומה ןרותה רטושה ינפל וחדקא
."שיאה אוה ינא

,ריעצה שקנתמב םתכימת תא ועיבה םלועב םיבר םיפוג .ולוכ םלועב םילג וכיה סובאדב תויריה
,םלואו .הינמרג ידוהיב םיצאנה לש תבעתנה תוללעתהה דגנ תודהיה תאחמ תא ןיגפה רשא
םילכמ וללה ויה קפס ילב .ןורחו םעז ברמ וללותשה ,הינמרגב םיצאנה דחוימבו ,לארשי-יאנוש
לשרה לש תושקנתהה ירחא ,עודיה "חלודבה ליל"ב ךכ-רחא ושעש יפכ - םידוהיב םמעז לכ תא
הדאיפמילואה םייקתהל הדמע םימי םתואב ךא - סיראפב תינמרגה תורירגשה ריכזמב ןפשנירג
םיפתתשמה תא רבדה עיתרי ןפ ,העווז ישעמב תוברהל וששח םיצאנהו ןילרבב תימלועה
רשקה" תא םלועה יניעל עיקוהל ידכ "האיצמ"ה לע הצפק תיצאנה הלומעתה ךא .הדאיפמילואב
דוד לש והשעמ רשאו ,םלועה לע טלתשהל םימייאמה "ןויצ ינקז" תא ,תודהיה לש "ימלועה
.םהיתומיזמ תרשרשב תחא אלא וניא רטרופקנרפ

ומצע תעד לע והשעמ תא השע יכ ,ותרהצה לע בושו בוש רטרופקנארפ דוד רזח הריקחה תעב
ףולטסוגמ ץיווש תנידמ תא ליצהל ידכ ,ומע ינב תפרח תא םוקנל ידכ ,םיפתוש לכ ילב ,דבלב
םינותנ ויהש ץיווש תונוטלש ,םלוא .םזיצאנה תובעות דגנ םלועה ןופצמ תא ררועל ידכ םגו ,יצאנה
השע יתלשממה עבותהו הבר הרמוחב םשאנל וסחייתה ,תיצאנה הגלפמה לש רורטה לצ תחת
עקר לע תושקנתהכ אלו ,דבלב עשפ םשל עשפ השעמכ והשעמ תא גיצהל ידכ םיצמאמה לכ תא
.ישונאו יטילופ

עורל .םיטפוש העבראו שאר-בשוימ בכרומ היה ןידה-תיב .1936 רבמצדב 9 םויב חתפנ טפשמה
ץיוושב תיללכה להקה-תעד .םיעבשומ לש ןיד-תיב ןדניבוארגב גוהנ היה אל םשאנה לש ולזמ
ויתולועפ בקע ץיוושב יוצר יתלבו רז עטנ תקזחב היה ףולטסוג ןכש - םשאנל תדהוא התייה
ןכ ןיאש המ .בויחו הנבה רתיב וילא םיסחייתמ ויה םעה ברקמ םיעבשומש קפס ןיאו - תוינרתחה
רידאה ,יצאנה ןכשל תוניצרב סחייתהל םתוא ובייח רשא ,תוביסנה ץחלל םינותנ ויהש ,םיטפושה
.םייאמהו

-ךרועב עייתסה אוה .םשאנה לש הירוגטקה תא וילע לביק ,רגירב ךירדירפ ר"ד ,יתלשממה עבותה
.ףולטסוג תשא תא טפשמב גציי רשא ,סלבג ררוצה לש וישנאמ ,םירג יצאנה ןידה
.םיטפושה לעו ןידה-תיב לע המיא וליטה רשא ,םיצאנ םיאנותיע לש הלודג היפונכ הדמע םהירוחאמ
תצלפמה דגנ המשאה דוח תא תונפהל ומצע לע לביק רשא ,יטרוק ר"ד הנמתנ םשאנה לש ורוגינסכ
.תיצאנה

עיקוה אוה .םשאנה לע תוישיא תובידו תוצמשה לש עפשב ןייטצה עבותה לש הירוגטקה םואנ
ידיל איבהל ודעונש ,תוצמשה הנהכו הנהכ דועו ,רק םדב ירזכא חצור ,ןופצמ-רסח לכונכ ותוא
רבעל ארקו ץרפתה אוהו וילכמ םשאנה תא ץירמהש אוה עשפ םשל עשפה רצי קר יכ ,הנקסמה
:םיטפושה

."ונופצמו ותעידי בטימל דוגינב רבדמ עבותה ןודאה"

,םשאנה לש ותאירק עמשל וריווחה עבותה ינפ םנמא .םשאנה תא קיתשהל דימ הוויצ שארה בשוי
,רסאמ תונש הרשע-הנומשל םשאנה תא ןודל ,העיבתב ומואנ תא םייסו ותדמעמ גוסנ אל אוה ךא
.ץיווש תנידממ םלוע-שוריגו חרזא תויוכז תלילש דבלמ

העירי ןידה תיב ינפל ללוג אוה .יטרוק ר"ד רוגינסה לש ורות עיגה םינוידה לש ישילשה םויב
יפתרמבו זוכיר-תונחמב ,הינמרג יבחרב םישענה הבעות-ישעמו םימד-תועווז לש הדירחמ
גרבנרינ יקוח תא ,םתלפשהו םחופיק תא ,הינמרגב םידוהיה תולבס תא ראית אוה .ופטסגה
ירבדו תונומת ,םיכמסמ לש עפשב וירבד תא חיכוהו םידוהיה לש םמד תא םיריקפמה ,םיינעזגה
-קספש ,םיטפושה הכובמב ואב דחוימבו ,חונב אל םמצע ושיגרה םלואבש םיצאנה .םינוש סופד
.םשאנה תערל שארמ ץורח היה רבכ םניד

.רסאמ תונש הרשע-הנומש : םימי המכ רובעכ ןתינ ןידה קספ

ועיגה בויאה תורושב .תומויאה האושה תונש לכ תא יציוושה אלכה-תיבב הליב רטרופקנארפ
.םישקה רסאמה יאנת לע ףסונ ,וחור תא ואכידו וז רחא וזב וילא

הכז ,רלטיה לש םייאמה ולצמ ץיווש הררחתשנ רשאכ ,תיצאנה הינמרג לש התסובת םע
תיבמ ררחוש ,1945 ינויב 1 ,ישישה םויבו .ץיווש תונוטלש םעטמ הנינחב רטרופקנארפ
תונש לכ ירחאו ,ונצרא יפוח לא םילוע תיינאב רטרופקנרפ עיגה ו"שת הנשה שארב.אלכה
.הלחנה לאו החונמה לא ףוס-ףוס עיגה םימיאהו לבסה

רטרופקנרפ דוד לש ויתונורכיזמ קרפ - "טפשמה"
.ןירוח-ןב .ש יאנותיעה לש ומוגרת י"פע

."ינא ףא - - ונלוכ םיעדוי רואל אצוי יקדצ ןיא יכ ...לכה םצעב םיעדוי ימע קדצה יכ"
(1835 דרגקריק ןרס)                                                                                                          

ףתרמ לא "ףוהנז" אלכמ םירטוש רמשמב ,תינוכמב יתרבעוה ,ברע תעל ,1936 רבמצדב 8 ,'ג םויב
תוריהזה יעצמאמ דחא הז היה בוש .יטפשמ םות דע תבשל יתייה דיתע ובש ,םירחבנה-תיב ןינב
תושקנתה וא הפיטח ןוגכ ,אובת אלש הרצ לכ לע ןוטנאקהו רבחה תונוטלש וטקנש םיבורמה
,רדחה .אלכה תיבל ןידה תיבמ םוי-םוי ינריזחהל ,ךכב הרתי הנכס ואר רבדל םיארחאה .ייחב
בהז-יליטמ ותעשב וכתור ןאכ הנידמה-קנב לש הזינגה-רדח רבעשל היה ,טפשמה ךשמל יל ודחיש
תכתמ התוא וב רומש תחת הז םיחטבמ םוקמב ינורמש יכ ,םהיניעב ,אופא ,יתייה "ךרע-רקי" -
ידכ הלעמו הפצרה ןמ הובג ,בחר ןולח היה ,רוטיק תקסהב קפוסמה ,הזה חוורמה אתב .הבוט
תורשפאו רורויא ידכ םירוח ויה הלבטב .ןוירש-תדלפ לש הלבטב גגוזמ ךא ,םירטמ השולש
-שדקמ ןיעמל ךפהנ הרהמב ךא - הטימו ,אסכ ,ןחלוש םוצמצב אלא טהור אל אתה .המישנ
םיחרפ יל ואבוה .םיאושינ תגיגח וא תדלוה םוי אלא חצר-טפשמ יל דתוע אל וליאכ ,תונתמ
רבדלו ינפ תא תוארל ושקיב םישנא ינימ לכ .םיבתכמ לש םילת-ילתו תוירגיסו הדלוקוש ,םירפסו
ולא תובורמ תוחכוהש היה יוארה ןמ .םתדהא תא ינועידוה ץראל ץוח ינבו םידוהי ,םיצייוש .ילא
לא יתייה הפוצ םמעושמו עגיו ,תושידא חור יב הסנכנ בוש ךא - יתעד תא ילע וחיחזי תוברע לש
השעמה יצח דע קר ,םצעב ,ךא - ילש תא יתישע :הניעב הדמע יב הררשש דוסיה-תשגרה .יניד םוי
.ול הנשמ-תובישח קר ,עראי דוע רשאו עריא רשא לכ ,ןאכמ-יא .יתעגה

תא עדי אלש ,רתס ןופלט .ילע ןיע חוקפל ודקפוהש ,םירטוש השולשל רמשמ-רדח היה יאת דיל
תולילב .ןוציחה םלועה םע ונלש "ךוכ"ה תא רשיק ,םינופלטה-זכרמב םידבועה-רבח וליפא ומוקמ
ןאכ לכה םא ,וילע םינוממל התעשב העש ידמ עידוהל ותרמשמ לע דמועה רטושה היה בייח
.ונוקיתכ

המושש ,רליו ר"ד היה ,יאלכ-רדח לא ותסינכ תא שממ לעופב וילע ושקהש ,דיחיה בושחה רקבמה
טפשמה ימיב אקוודש אשמו עגמ ,יטרוק ר"ד יטילקרפ םע יאשמו יעגמ תא םייקל וילע התייה
דעכ ןמזוי יבאש ךכ לע יתרתיו ימצע ינא .הלאה םימיב שיא יתיאר אל יתחפשמ ינבמ .היה ףפור
ןידה תיבב ותעפוהו ,ייתוינכות לע רבד ץמש עדי אל אוה ?דיעהל היה לוכי תודע המ .הירוגנסה
יתשקיב ,דעסל יל תויהל הצרש ,סנופלא יחא תאמ םג .ךרוצל אלש תוזגרתה ידיל ותאיבמ התייה
ןיאבו ,השעמה תא יתישע רזוע ןיאב .הרזע םושל יתכרצנ אל .אבא םע יורש היהיו ישפנל ינחיני יכ
.יטפוש ינפל בצייתהל יתשקיב רזוע

םולש וילא הוולנ םעפה ףא .ןידה תיבל הסינכ תושר לביקו הפרז רמ אבו עיפוה םישדחה ידידימ
לא אובי לבל ,ידוהיה םעה דובכל המחלמה ץולחו הזה ליחה שיא תא ,והוצעי ךא-דרובצראווש
.ןידה תיב

יתרתיו ךא .ןידה תיב ינפל םואנ ןיכהל ,תונמדזה םג ,ידיב תוהש התייה םיכוראה ירסאמ ישדחב
דצמו ;ודעב ,שרופמבו רוריבב ,יתישע רשא השעמב רבדמ - יתייה רובס - דחא דצמ .ךכ לע
לש םתבוחל רמוח עפש רליו ר"ד תרזעב ףסאש ,יטרוק ר"ד ירוגנסל רומג ןומא יתייה הגוה ,ינש
יטפשמה ודיצמ ןיינעה קמוע תא הצמיש וילע הקזח ,יתייה רובס ,טילקרפה ירשי-ץילמ .םיצאנה
-יתשה תולאש לע תונעל יתדתעתנ .ברעו-יתש תריקחל דומעל אלא ילע היהי אלו ,יטילופה ודיצמו
.רתויב ףירחבו שרופמב ברעהו

התייה המוש אל רשאכ ,ילע התייה המוש אל .לודג רוביצ לא יתרביד אל ימימ .ינא םאונ אל
תולאש לע בישהל .םואנה תונמאב אילפהל ,יתפרצה ןידה תיב ינפל ועיפוהב דרובצראווש לע
תיטילופ תוריהזב ךרענה ,טפשמב ינממ ללשית יכ ,יתלליפ אל ךא .םימואנ םואנל אל ,יתדתעתנ
.ירבד תא בישהל תאז תוכז ,הריתי

תיב םלוא ףס לע ילגר הכרד - ,רוח ינפ לע רוא ריהבו רק ףרוח-רקוב - רבמצדב 9 ,'ד םויב
,ריעבש רתויב לודגה עונלוקה תיבב ורחב הליחת .יטפשמ ךרעיהל היה דיתע ובש ,םירחבנה
.ןידה תיב דובכ ינפמ םהב ורזח ךא

הובג ,הצחמל לוגע ,םלוא ינפפא .הסינכ-יסיטרכ לש םצמוצמ רפסמ אלא קלוח אל ןוחטב םשל
להק ףפוטצנ לעמ עיציב ,םיאנותיעה םהיתומוקמב ובשי הרזעב .ןורטאית-יפמא ךרדכ ,טעמ
ירסאמ-ימיב עידומל יל היהש ,ילש בוטה רפסה קר .הארנב ויה אל תועדומ םינפ םוש .םיניזאמה
.ינדדועל ילא ןיע רקיש ,םינושארה

וליפא וא הינמרגב ןידה יתבב תפחרמה תויגיגחו תוימשר לש חור התוא הרשה אל ןידה-תיב
םיטפושה תא התלפה אל תירכנ האפ םוש ,תפנצמ םושו המילג םוש .התרוסמ לע האגה הילגנאב
,טעמ תבש היבגמ ,ךוותבו ,םנחלוש לא וללה ובשי ,םיהכ ,םיטושפ לוח-ידגבב .םיפסאנה ראשמ
ןיד יתב ןיא ןכש ,יננודל ףסאנש אוה דבלב םיטפשמ ישנא לש ןידה תיב .ינוזנאג ר"ד שארה בשוי
ובש ,םיעבשומ לש ןיד תיב ןכש .רבדה היה יתבוטל אל .ןדניבוארגב גהונב םיעבשומ לש
םא ,היה דיתע ,ןיד םה םיקסופ דחיו ,ךכב םתונמואש םיטפוש דצב תוטוידה םיטפוש םישמתשמ
.יל תדהוא איה יכ יתעדיש רוביצה תעד תא ףקשל ,תדכ בכרוה

-תיב םעטמ ורחבנש ,עוצקמ ילעב םיטפשמ ישנא ויה ,םהינפל יתדמעש ,וללה םיטפושה םלוא
וניאש חרואב בוש ,תויטילופ תוניחב יפ לע ופרוצו ,םירוערעל ןוילע דסומ תרותב ,םירחבנה
.יתבוטל

,ויפ לע דרויה ומפשל דעבמ שרופמב אלש ויה םיאצוי וירבדש ,המוק-חש ןקז היה ןידה תיב בא
בוש םנמאש ,"םירואנה" םרזל ךייתשנ ,ןידגנא שיא ,ינוזנאג ר"ד .וניבהל בר ישוק יתישקתנ יכ דע
ןוגכ ,םידימאה םייתיבלעבה םיגוחה תא גצייש םרז ,ידמל םיינויצקאיר אלא םירואנ ויה אל
.הברה םירבד יתעמש רבכ ילא ילילשה םסחי לעש ,"גנוטייצ רכיריצ איונ"ה ירחאמ ודמעש םתוא
םהמ השולש .םינייד תרותב ןוטנאקה יטפושמ םיינש םיינש ובשי שארה בשויל ןימימו לאמשמ
היה םהמ דחא קר .רגרי ר"ד רטאיכיספהו לאודד ר"ד ירקוחכ םהומכ ,םינרמש-םילותק ויה
הרוש םיצאנה לש םירידאה ףורגא ארומש ,חור ירקו שאר ידבכ םישנא ."יולת-יתלב טרקומד"
.יניד תא קוספל ויה םידיתע ,םהילע

ןמיס לכ היה אל ךא .לוקוטורפה ךרוע ,םיטפושה ןחלוש ינפל ,בשי םהידמב םירטוש ףגואמ
.תוינפ ילב אל ךרענש ריצקת קר ןכוה .יפרגונטס םירבד ןורכיזל

לספס - רחאו .לוקוטורפה-ךרוע ינפל םהידמב םירטוש השולש דוע ובשי חוקיפו ןוחטב םשל
בצינ ירוחאמ .ןיטולחל ישפח ,ילש ידגבב יתייה שובל .םירטוש ינש ןיב בשומל יל דעונש ,םימשאנה
היה .ילע הירוגטק דמלל וילע לביק רשא שיאה ,רגירב ךירדירפ ר"ד .יתלשממה עבותה לש ודומע
טפשמה תצורמב .דובכ תוואתו ץרמ וקיפה וינפ .ינמרג-םונצו הארמ-ההכ סופיט ,םיעברא ןבכ
.המ יהיו דמעמ ול תונקל שקבמו םיפיקתל ףינחמה ,םיעורגבש םיעורגה םע רימחמ אוהש אצמנ

אוה ,רוספורפ הארמכ והארמו רוחש גיז גח גהנמ שובל .םירג יצאנה ןידה ךרוע םימיא ךליה ודיל
רתסה חצור יטפשממ םיברב עדונ ,סלבג דסחב רצח טילקרפ ,ףולטסוג תשא לש ינשה החוכ אב
- ןדניבוארג לש ןידה תיב ינפל עיפוהל השרוה הז יצאנ יכרא .םיצאנה תא גציי םהבש ,הינמרגב
וניאש תמחמ (הלעמל רומאכ) הליחתכלמ לספנ ירפאי'ג ורומ יתפרצה םילילפה טילקרפש דועב
.יציווש

וכשמ אלש ,די-יקזח םישנרב השימחו םירשע .תיצאנה תונותיעה יבלכ תכ - םירג ירחאמו
ינותיע יללכ ליבשב רמולכ ,סלבג ינותיע ליבשב תמאב בתכש ,םהיניב דיחיה יצאנה .ןורפיעב
השעמ" רתסלפה בתכ יפ לע דוע .ויניעמ תרקוז ותוירזכאש ןמש רפ ,הגרביד ןודאה היה ,הינמרג
רבד לש ותימאלש ,"טעל וירבח" .הז יצאנ ןבתכ לש ותויביטקיבוא תא ךירעהל יתדמל "ףולטסוג
לע ,ןידה תיב לע ארומ תורשהל אלא םהילע המוש התייה אל ,םישלבו ופטסג ישנא אלא ויה אל
.םלילח בצקל דקור וניא םיטפושה ןמ והשימ םא ,ןילרבב םהינודאל עידוהל םינפ לכ

ןחלושמ) לאמשמו ,תיציוושה תונותיעה יגיצנ ובשי ,הציצחל רצ רבעמ םהיניבו ,םיצאנל ךומסב
לכה ךסב ,םידוהיה ףוסבלו םיתפרצה ,םינקירמאה ,םילגנאה םיאנותיעה ובשי (םינפלו םיטפושה
.םיידוהיה םינותיעה דחא תא ןאכ גצייש יל עדומ טנדוטס לש וינפ ילא וכייח םהיניבמ .שיא 150
בושייל והשמ עידוהל ינוצרב שי םא תירבע ינלאשו א"טס בתכ ילא שגינ הקספה תעשב
לש התועמשמ תויהל הלולע הבר המ "!לארשי ץראב תוארתהל" :הרצקב ול יתינע .ילארשיצראה
.הז םוקמבו תאזכ העשב וז ןוגכ הבושת

הנושארה החישה .םיאנותיעה תושרל ודמעוה דחוימ תונותיע לבכו םידחוימ םינופלט רשע םינש
.טפשמה תעשב הכרענ רוחמ םיה תונידמ םע

םייתימאה םימשאנה" :זירכה םהרדמ ףושיבה ,הלודג תויהל התייה הלולע הילגנאמ תוניינעתהה
תמושת לכ תא טעמכ הלא םימיב אקווד חיסה ימינפ ילגנא ןיינע ךא ,"םיצאנה - םה הז טפשמב
ול תחקל שקיבש ,ילגנאה ךלמה לש יטנמורה םיבהאה השעמ רוכז ןיידע .רוביצה לש וביל
לש תוכלמה אסכ לע רתוול רוזדניו סכוד רותב היה סונא ןכלו ,השיאל תיתיבילעב תיאקירמא
קר ףרגלטל ווטצנ רוחב היבתכש ,תילגנאה תונותיעה תא ךכ לכ הקיסעה וז היצסנס .הירפמיאה
.רוציקה תילכתבו ,רבד ירקיע

והצקב ,לאמשמ (םינפלו ינממ) ובשיש ,לכה ךסב םירשעכ ,תונותיעה ימלצ ויה המצעל השרפ
םלצ םג .ןידה תיבב שחרתמה רחא םהיתומלצמב ובקע ינשה םינוידה םוימו ,םלואה לש ןוילעה
.תובישיל אובל השרוה עונלוק

בוש וב םיאלממ םיצאנהש ,דחוימ השעמ רופיסל אוה ןיינע , הלא לכ לש םתסינכ הרתוה דציכ
תסינכ ריתהל ,תויצסנס רחא הפידר לכ עונמל ידכ ,ןידה תיב ברס הליחת .ישארה דיקפתה תא
המלצמב הארנכ ,הענצב ונמליצ םלואב םיבשויה ןמ םינמרגה "םיאנותיע"ה דחא ךא .םימלצ
ןוויכ הז יצאנ תונותיע םלצ ."רטכאבואיב רשיקלפ"ב תרחמל םסרפתנ םולצתהו ,םינפ תריעז
יתלב תשרא םולצתל הלצאנ ךכ ךותמ .עיציה לא שפנ רוזיפב טיבמו יתייה בשויש העשל אקווד
דחא ןותיעו הצרפה הצרפנ רבכש ןוויכ ךא .יצאנה ןותיעה לש וצפחכו וכרוצכ אקווד רמולכ ,המיענ
לש םהיבתכ תא םג תוכזל ומצעל חרכה ןידה תיב האר ,(!הזכש םולצת טרפבו) םולצת םסרפ
םיבורמ םימולצת םלועה תונותיעבו תיציוושה תונותיעב ועיפוה התעמו ,וז תוכזב םירחא םינותיע
,ןבומכ ,יתיכז אל ךא ,תובישיה םלואמ תוארמ ומלוצ עונמויב םג .םינושה טפשמה יקרפמ
.תאזה תמוסרפה לכב יתוניינעתה התייה תטעומ ,רומאכ ,םלוא .םתוארל

לכוא הבש ,ברעהו יתשה תריקחל חור רצוקב יתיפיצ .רקיעל יתעד תא ןווכל יתלדתשה ,ןכ לע רתי
.ידכב יתיפיצ ,םיצאנה דגנ הירוגטקב חותפל

השעמה יטרפ תקידב הלחה תימשר יתלב החיתפ רחאל .היה קרס םוי ןושארה םינוידה םוי
אל אוהו ,שארה בשוי ינפל םיחנומ ויה םיקיתה .טפשמב םיפתתשמה לש םתוהימו םייטפשמה
,התע .הנוכנ חורבו הוולשב וז הרודצורפב דומעל יתלדתשה .לכלו ול עודיה תא רשאל אלא שקיב
אל בוש הבש ,הלודגה העשל ץרמו חוכ רוזאל שי .ןש ץופקלו חור שובכל תע ,יבילב יתרהרה ךכ
:יל רמאי ,שרופמב אלש רבדמה ,םיטפושה ןחלושל רשא ,אוהה ןקזה אלא ,יפב תובושת ומישי
.והשעמ יעינמ תא שרפי ?םייטילופה וימעט ויה המ ?הזה השעמה תא השע עודמ ,םשאנה"
."ןיד קוספנו עמשנ

הבסנ ןכ ,םחה לישבתה לע בבוסה לותחכ .ולאשנ אל הז גוסמ תולאש םושו ,ןושארה םויה רבע
.השעמה ריצ לע הריקחה

אלש ידכ .הכומס הדעסממ ןימזהל ילע היה ילכא תא .ילש יעראה את לא יתרזחוה אכדו ףייע
ריזח ילצ יל שיגה דחא ץל ךא .םיגד קר יל חולשל םידיקפה ןמ יתשקיב ,הפירט לכאמב לשכיהל
.ילגר לע דומעל לכואש ידכ ,יתעמג הפק טעמ קר .לכאמ רבדב עוגנל יתלוכי אל ןכ ילב םג .בוטר
רחאל הנושאר ,ןיד תיב ינפל יתדמע ייחב הנושאר .תוצח רחאל אלא יניע לא האב אל הניש םג
דע יבצע תא חותמל אלש ידכמ הז דוגינ היה לודג .םישנא תואמ יתייה ףקומ םיבר רצעמ ישדח
.תילכת

לע ותעד ונל העודי םג העודי .רגרי ר"ד לש תירטאיכיספה ותעד תווחב חתפנ ינשה םינוידה םוי
תומוגפ תוחנה וליא ךמס לע ונא םיעדוי ןכ .שפנה ןואכידו ףוגה ילוח ינפמ תוירחאה תדימ טועימ
.תירטאיכיספה הקידבה דעו השעמה ןמ רבע ןמז המכו ,ותעד תווח ידיל רגרי אב

יניע דגנל תוארל םשפנ הקשח .םיצאנה יניעב ידמ תיבויח וז תעד תווח ,ןבומכ ,התייה ןכ יפ לע ףא
ןוויכ .ונברק לע םדל ונואמצב לפנתמה ,חלוממ "הווצמ חצור" ,"רמירטש" חסונב ידוהי דש םחור
.חומ-ןטק דרש-שיאו ןתרקכ םהינותיעב והועיקוה ,רקיע לכ םהל חונ היה אל רגריש

- גנורפשרואו םירג ,הגרביד םינודאה לש םחורכ םדא - יתלשממה עבותה לש ותיע עיגה םרטב ךא
םשל הנווכ התעפוה .ףולטסוג תשא ,דיחי דע תרותב דיעהל הארקנ ,הרעתמ וברח תא ףולשל
ףסכ ימזבאו הינפל חרוס תונמלא-ףיעצ ,שאר דעו לגר ףכמ םירוחש השובל .ינורטאית טקפא
חסונ הכרבל םיידי שמחו םירשע לעומב םהיתובשוממ וצפקנ םיצאנה .םלואל הסנכנ ,הילגרל
,ומוקממ אוה ףא םק אלא ,וז הנגפה לע םיסגה םיחרואב ףזנ אל שארה בשוי :רוש ךא .ךיירה
ריפחמ ,ךרב ערוכה ,יטפוש הארמל יתמהדנ .ולש הפרה םישישיה די תא אוה ףא םירה טעמכו
.חוכה-ןוטלש יגיצנ ינפל ךכ לכ

אמש ,קדצב ,וששחמ התוא עיבשה אלו יטרפ דע לש תודע אלא ףולטסוג תשאמ הבג אל ןידה תיב
יפלכ תונלבוס וגהנש ךותמש ,םיציוושה לע גרטקל תונמדזהב דימ הלאונ ךכל-יא .רקשל עבשית
ותארק רשא ,יציוושה אפורהש ,הריוואה תא ךכ לכ םיליערמ ואצמנ הלעב לע תונותיעה תופקתה
.התיבל דימ ואב םינמרגה םיאפורהש דועב ,םיעגר 10-15 רחאל אלא עיפוה אל ,ססוגה לא אובל
.יצייווש ,זואהנינ ר"ד היה תושקנתהה - םוקמל אבש ןושארה אפורה .רבדה היה ןכ אלו

תא םלועמ הפכ אלו ץיווש יקוחל םינומא רמש ףולטסוג יכ ,וירבדב םיעטה דעהש וילאמ רבתסמ
ויתובר לש עמשנה םדימלת ,ףולטסוגש םיכמסמ יפ לע תואדווב חכוה םויכ .שיא לע ותורמ
,םתו בל בוט שיאכ ראות הנמלאה לש התודעב ךא .םימויאו הטיחס-ישעמ הברה ,ןכנימבו ןילרבב
.םשא אל לע חצרנש

ומואנ יל היה םוי ותואב המויא היווחל ךא ,ףולטסוג תשא יפמ םירחא םירבד עומשל יתלליפ אל
דמלל ,ותנוהכ ףקותב ,וילע התייה המוש ,םנמא .םיירהצה-רחא תבישיב יתלשממה עבותה לש
יטילקרפ םע יולגב שחל קיתמה אוה .תוביד לש םיכפש ןותיק ילע ךפש אוה ךא ,ילע הירוגטק
.יפלכ חיטהל האר אל רשא הבעות רבד היה אל .םהיתויארב לאונו גנירפשרואו םירג םיצאנה
םד-רק חצור .ויבא תא ,תינכת-השעמ ,ללוש ךילוהלמ עתרנ אלש ,יאמר שנרב יתייה וירבדל
רבכמש ,רסומה ירדג ץרופו רקפומ טנדוטס תאז םעו .ונברק תא תשוב ןיאב עירכמה ,ירזכאו
.םייתלצעו הלטב ייחל רכמתהל ליבשב ,וילע ליטה םירוהה-תיבש ,תדה ירוסיא תא וג רחא ךילשה
תוואת תא איבהל ידכ ,ותושעל השעמ הזיא אלא ,וירבדל ,יתשקיב אל ,םלועלו ימצעל הבעותל
ףיסוה ,ףולטסוג ידיל ןמדזנ אלמליא .דבכה יזגור אשמ תא ילעמ ריסהלו הקופיס לע ילש דובכה
.לשמ ךרד ,הרעב ריעבהל ,רחא עשפ עושפל יתייה יושע ,ויבזכ תא חיפהל יתלשממה עבותה
.דבלב ומשל עשפה רמול הצור ,חרוכל יל היהו ינכשמש אוה עשפה

ןודאה" :םלואה ךות לא יתארקו ימוקממ יתצפק ,המחמ דעור .קפאתהל דוע יתלוכי אל ןאכ
."ונופצמו ותעידי בטימל דוגינב רבדמ עבותה

יתלשממה עבותה דמע המחמ עזעוזמו רוויח .ושגר םיניזאמה תורוש .טקש ילע הוויצ שארה-בשוי
לככו םלואב םיבשויה לככ ,תעדל ביטיה ומצע הזה שיאה .האיטחה אל יתמולהמ .ינפל רגירב ר"ד
עבותה ףקע וז תמא-תדבועו .קשנב יתזחא דבלב םייטילופ םימעטמש ,ול הצוחמש םישנאה
ירבד תא .רשוכ תעש רחא רגירב רת וירזוע תכ םע .םיברב הביד-איצומל היה ךכבו ירוביצה
חרזא תויוכז תלילש תוברל ,רסאמ תונש 18 - ל יננודל העיבתב םייס ולש םיגלפומה הירוגטקה
.ץיווש תנידממ םלוע-שוריגו

דימש ,םייתימאה ישעמ-ימעט לכ לש וז הסג השחכה ,תעדמ תמאה לש הז ףוליס ינליחבה ךכ לכ
.יתלגלוגב יחוכ אולמ ויתחטיהו םילרנימ םימ קובקב יתמח רצועמ יתזחא ,יאתל יתרזחוהשכ
םוקמל דימ להבוהש אפורהו יתלגלוגב םיעוקת וראשנ םיסיסר המכ קר .םיסיסרל רבשנ קובקבה
םצע ךא .וז םינוא ןיא-תורמרמתה ץרפל ןכמ-רחאל יתקחצ קוחצ ,ןכא .טבצמב תוריהזב םקליס
הנידמה חוכ-אב לש ודיב החימ אל ןידה תיב יכ ,תעדל יתחכונ הנה .חדבל ידכ וב היה אל ןיינעה
.וילגרב תמאה תא דיזמב סומרלמ

,ינלאש רדנוז ר"ד ןוטנאקה טפוש .תוישונאב ימע וגהנ ,יאתב יטרפ חרואב ילצא םרקבב ,ןכא
רפיס טפושה ךא .ויתרכה אל .ןרבב םיינישה תאופר תרותל טנדוטס ,ויחא ןב תא ריכמ יניא םא
תואצרהה םלואב יתוא היה האור תובורק םיתיעל ןכש ,בטיה יתוא רכוז ויחא ןבש ,הוולשב יל
ר"ד הניכ רשאכ ,יתומכש רקפומ טנדוטס ,ןכ יכ .ימולצת יפ לע דימ ינריכה ךכיפלו ,האפרמבו
אוהכ ףא הניג אל טפושה ךא .הטיסרבינואב רקבל ךכ לכ הברמ ונניא ירה ,עבתנה תא רגירב
םיצאנה דחפמ ,לכה ושירחה רשאכ ,שירחה אוה .יתלשממה עבותה לש הוענה הנומתה תא הז
.רגירב לש ויבזכ עמשל ,לובגל רבעמ רשא םהירבחו םיחכונה

,קפקופמ םינומא שיא .גנירפשרוא ר"ד יציוושה יצאנה ןידה ךרוע לש םילטבה תולעפתהה ירבד
.ןזוא םהילא יתוביסה אל טעמכו ינפ לע ורבע ופטש ,תיטילופ הפיטח תיירורעשב היה ברועמש
הטילקרפ ןאכ שמישש ,הז בל רשי תירב ןב שריפ םיצאנה לש תוחיצרהו תומילאה ישעמ תא
יעינצמ םיחרוא ותעדל ,םה ץיוושב רשא םינמרגה .חרכה םהב שיש םישעמכ ,ףולטסוג תשא לש
התייה היושע הבונאק ריצה ןוגכ םישנא דצמ "התסהה" קר .הנידמה יקוחל בר דובכ םיגוהו תכל
ןודאה ,ןכא .םשארב רשא ףולטסוג לאו ולא םיינמרג תפומ ירוחב לא רוביצה סחיב םוגפל
תונעטל ןרקיעמ ךכ לכ תומאות ןהש ךא ,ויפמ ןעמשל יתלליפ רשאכ ,ויתונעט תא ןעט גנורפשרוא
.רתויב באוכ עוזעז יתוא העזעזש איה וז הדבוע - יתלשממה עבותה

םואנל שדקוהש ישילשה םינוידה םויל התוחפ הווקתב תופצל אלא הרירב ,אופא ,יל התייה אל
ירוחאמ הז תוינפ-ןיאו חכיפ םדא דמע שאר-דבכו המוק-ףוקז .יטרוק ר"ד יטילקרפ לש הירוגנסה
רמוח ךמס לע ,עיקוהל ליבשב ,םינימה לכמ סופד ירבדו תונומת ,םיסרטנוקו םיקית לש קנע לת
ישעמ ולגתנ .וב עובט חצרו םימד םתוחש ,םזיצאנה לש םויאה הנוגרוגה ףוצרפ תא ,רתסי לב
חופיקו םידוהיה יוזיב ,.א.סה יפתרמב םייוניעה םוניהיג ,זוכירה תונחמב םישענה הבעותה
םיטפושה תשמח ינפל םשוה ,רליו ר"ד ופריצו ופסא רשא ,רמוחה .יצאנה ךיירב םהיתויוכז
,וללה תודבועה ארקמל םתזחא תונבצעש ,םיצאנה לש תואמטה םהידיב ןתינ םג .םיאנותיעהו
."העווז תוישעמ" הלוזה הרמאב ןלטבל ןיא בושש

ר"ד יציוושה טרקומדה בבג ,ריינה ןמ בורה לע ארוק ,טעמ ינוגדחה ולוקב .הפלח העש רחא העש
.הז טפשמב םידיחיהו םייתימאה םימשאנה ,םיצאנה יפלכ גורטק יבג לע גורטק יטרוק
םג ךא ,ףרוחה תרק ףרח ,םהל םח ,ואב הינמרגמ רשא ,םיאנותיעה ילספס לע םידבכנה םינודאה
עקוה ,רבדבש יטילופה דצה :עונמל ודרח הכ רשא אקווד .אושנמ םלואב ריוואה דבכ םיטפושה לע
.םחר אלל

יטרוק ר"ד תאמ שקבא יכ ,תכחוגמ העצהב ילא הנפו ומצע שארה בשוי חרטנ הקספהה תעשב
המ עדוי אוהש יטרוק ר"ד לע וילע הקזח יכ יתונעב םקיר וז העיבת יתובישה .ומואנ תא רצקיש
הירוגטק םואנ םצעבש ,ולש הירוגנסה םואנב ךישמה םיירהצה רחא ,ןכאו .רבדל וילע יתמ דעו
תואמגוד תואמב הקזוחש ,דוסיה תחנה התייה וז "!ונינפל העווז ישעמ - העווז-תוישעמ אל" .היה
לע .זוכירה תונחמ םוניהיגמ וטלמנ םמצע םהש ,םישנו םישנא לש הילע רערעל ןיאש תודע לש
.ןידב ינתוכזל :ותעיבת תא דימעה וז החנה

-םעזבו ,דימת-טקפאל ספתנ ריעצ ידוהי יכ אלפי אל ,יטרוק רמאו ןעט ,הלאכ העווז-ישעמ חכונ
.םקנ-השעמ ידיל אב וקדצ

.להובמו היה לובכ ,רבכמ ותעד תא עבק ןידה תיב .תומוטא םיינזא לא ףיטה יטרוק ךא

אל .םירג יצאנה םאנ ובש ,תבש-םוי ,ןורחאה םינוידה םוי חיכוהל היה דיתע ,רבדה ןוכנ המכ
םיקנארפ 99.990 ךסל ףולטסוג תשא לש תיטרפה התעיבת תא גצייל אלא תושרה ול הנתינ
ר"ד .םילוקשו םיבוט רעצ ימדו ותנקז ימי דע ףולטסוג לש ותרוכשמ תא ללוכה םוכס ,םייציווש
?ידוהי ףסכ לבקל האג תיצאנ תואית םנמא םא ,גולגל ךרד לואשלמ קפאתהל ןאכ לוכי אל יטרוק
ךא ,רקיע לכ הארנכ חירסמ ,םהילכב בל ץפחב םימש םילצאנה םייראהש ,ידוהיה ףסכה ןיא
אל אוהו ,ומצע םירגל םג עודי היה הז רבד .םואמ ,ןבומכ ,אצמי אל ןויבא טנדוטס לש וילכב
,ומואנ ןמז רדגמ וגרחכ שממ ותוכמס רדגמ גרח אוה .לפט-תפסותכ אלא וז העיבת עימשה
ידגנו ללכב םידוהיה דגנ סרא עפוש ,יצאנ התסה-םואנב גילפהו ,דבלב העש יצחל םצמוצש
.ןוטלשה גיצנ ירבד תא קיספהל זעה אל שיא .טרפב

-תיב השעמ םייתסנ ,רוגינסה ןיבו יתלשממה עבותה ןיב םירבד תרגתב ,םידדצה תובושתב
.םסרופ ברעב 'ב םויב קר .ידמעמב זרכוה אל ןידה-קספ .ןידה

,םישונעה תקלחמל ינוריבעה .םדוקה יאת לא אל ךא ,ףוהנז אלכ לא תינש יתרזחוה םייתניב
.ןידה-קספ ןיידע לבקתנ אל יכ ףא ,ומצע רהוסה תיב לא רמולכ

שובח ובש ,אתה לא בוש ינוריזחה ,הז חופיק דגנ ,רליו ר"ד תועצמאב ,תופירחב יתיחמשמ קר
ושאר רעיש תא םיזזוגש ,ריסא יתייה אל דוע .הבוחל יניד קספנ אל דוע .טפשמל דע יתייה
יתנאימ ןכ יפ לע ףאו ,יניינע דמעמ והמ יתעדי עודי ,םנמא .בלוע םישונע-שובל ותוא םישיבלמו
.יתוכז תא יתעבת .יל ונוכנ רשא תונובלעה תא ,דחא םוי וליפא ,לובס םידקהל

לע יתרכה ,ןידה תיב תטלחה תא ינעידוהל ,ןידה-קספ םוסרפ רחאל דימ ,רליו ר"ד ילא אבשכ
:ול יתרמא ןכ לעו ,רבדל השקתנ בוטה שיאה .אב יתרוגי רשא לכש ,וינפ לש ןואכידה תשרא יפ
םולכ ךא - זרכוה ןידה קספ .בצעב ושאר עינה אוהו "!הנש הרשע הנומש - רוטקודה ינודא ,ןכבו"
- - !?קדצה תבוח ידי םיטפושה ואצי

קרפ ,הגוה ריעצ ,םלמלמ קונית השענ ובש ,בוש ילבל ףלוח םייח-קרפ ?ןה המ !הנש הרשע הנומש
ירבדב עצב המ .הז ןיד-קספ ,ייח תא סרה סורה .יתדמע הבש וז םייח-תפוקתב המשגהו תורגבתה
ךכ לכ יל ערי אל יכ רמאש ,טכרבלא ר"ד םיטפשמה-רטסינימ ינזאב עימשהל הסינש םימוחנתה
לע יבל ינפקנ בוש .חצנ תפוקתל םירוסאה תיבב יתשבחנ ןה - בוט םאו ער םא .םירוסאה תיבב
הנומש - הנממ הלודג הער ילע האב התע .תודבאתהה - השעמה םויס תא יתצמחה ילזמ עורלש
הז היה ןה .ותרמוח אולמב לעופל אצוי אל ןידה קספש ,יל היה ירב ,םנמא .רסאמ תונש הרשע
.ופוג שנועה ןמ רתוי ינאכיד ,ינאכיד הזה רבדה אקווד ךא .והומרג ןמזה יפיקתש ,יטילופ ןיד-קספ
.הבוחל יתונודנ יצאנה רטשמה ץחלב אלא ,קדצ-ינזאמב אל ןכש

ירב הז רבד - ,הנש הרשע הנומש דוע אל וליפא ,חצנל דומעיש ןכתי אל ,ומצע הז רטשמ םלוא
,ומצעמ הלכי םא .המחלמ ידיל איביש וא ,ומצעמ הלכי הז חצר-ןוטלשש וא תואדוו ידכ יל היה
תסובתב וז םייתסת ,תירלטיהה הינמרג לע המחלמ רסאית םא ךא - הנינחל הכזאש קפס ןיא
ץקה אבל דיתע הז הרקמב םג .ץיוושל ושלפי םינמרגהש וא ,ייוניע ץק בוש השוריפש ,םיצאנה
.וצק ןכ יפ לע ףאו - םימד-ץק ,ירסאמ לע

שנועש ,תישאר :םירבד ינש םינפ לכ לע יתעדי ,ירסאמ תונש הרשע הנומש תרושב יתרשבתנשמ
- ןיטולחל שאונ אל ךא - אכודמ .ומות דע ותאשל סונא היהא אלש - תינשהו ,קדצ שנוע וניא הז
.םימוגעה םירוסאה תיב ייח לא יכרד יתזחא