תיטסינלהה תודהיב יחישמה ןויערה

רימע עשוהי ר"ד

ד"כק םיינחמ


ינורדנסכלאה ןוליפ ,והיתתמ ןב ףסוי לש םהיתוסיפת תא איבמ רמאמה :תיצמת
.הלואגהו םימיה תירחא יבגל תירבעה הליביסהו

,םימיה תירחא ,תירבעה הליביסה ,ינורדנסכלאה ןוליפ ,והיתתמ ןב ףסוי :חתפמ תולימ
.הלואג

.לארשי-ץרא תודהיב יחישמה חתמה רבוגו ךלוה ןכ ,הצקל תברקתמ ינשה תיבה תפוקתש לככ
הדמשהה תמחלמ תארקל ברק יסיסכטב םנוימד תא םיטהלמ ןרמוקבש "רואה ינב" קר אל
םיטילשה לוע תחת םיחנאנה ,םירפכבו םירעב בושייה ינב םג אלא ,ךשוח ינב דגנ הלודגה
הבש ,הקוחר תויהל הלוכי הניאש הלודגה העושיה תעשל םייניע ןוילכב םיכחמ ,םיימורה
תראפת לכ תא שדקמה תיב לעו םילשורי לע איביו דוד תיב ןרק םירי ,ישי עזגמ רטוחה עיפוי
לכב תוצבצבמ ,םימי תורצק ןבור ,תויחישמ תועונת .םימיה תירחאל םהל תדעוימה תוכלמה
תוסיסתמ ,הברהב התישארב הלדבנ אל ,תורצנה םימיל החמצ הנממש העונת התואו ,עגר
ןהמו ימורה ןוטלשה ידיב ןביאב וקנחנש ןהמ - הלא תועונת .הב אצויכ תובר תוימוקמ
וחכונש דע ,אבכוכ-רב תמחלמל דעו ןברוחה תמחלמ ןמל ,םדמ תובוקע תומחלמל ואיבהש
הברקה לש השעמ ושעי אל םא ,לארשי םע לש ומויקל תיסיפ הנכס תפקשנש תעדל םימכחה
תויוצרפתה ידיל איבהל הלולע התיהש הלודגה תובהלתהה שא תא םהידי ומב וכיעדיו תימצע
לע וז ןוגכ תושרד ונדיב שי הז הרובג השעמל תודעכ .ןנמזב אלש רורחש תועונת לש תופסונ
."ץפחתש דע הבהאה תא וררועת םאו וריעת םא" קוספה

םאש שארמ ןייצנ םנמאו ?הלואגה רבדב חורה יכלה ויה המ - תיטסינלהה תודהיב וליאו
םה היאשונש תיטסינלהה-תידוהיה תורפסה יפ תא קר לואשל לכונ ,וז הלאש לע תונעל לדתשנ
,תוחפל םירצמב ,התלעהש היגולוריפאפה .תינווי תבתוכ תידוהי היצנגילטניא לש הקד הבכש
לידבהל ונתוא הדמיל ,וז ץראב םוימויה ייח תא םיפקשמה םייתורפס-אל םיכמסמ לש עפש
הירדנסכלא לש תוידוהיה תונוכשה תא ואלימש םעה ינומה ןיבל וז הבכש ןיב הפי-הפי
הפוקתב םירצמב תודהיה" ורפסב עיגה ל"ז רבוקיר'צ 'פורפ .הדשה ירע תא וסלכיאשו
רתוי הברה היה םעה-ןומה לש יווההש הנקסמל "היגולוריפאפה רואל תימורה תיטסינלהה
וצרפש תומוהמה ירוחאמ תדמועה הבכשה יאדו יהוז .לארשי-ץרא תודהי לש הזל בורק
ונילע יאדו הז עקר לעו ;סונאיארט רסיקה ימיב ןיסירפקו הקירפא ןופצ ,םירצמ תודהיב
תמדא לע תונושה תומחלמלו תומוהמל הלוגה תודהי השיגהש הבחרה הכימתה תא ןיבהל
-ידוהיה רוביצל רפוש תיטסינלה-תידוהיה תורפסב תוארלמ רהזיהל ונילע .לארשי-ץרא
.ולוכ יטסינלה


תווקת תספות םוקמ הזיא :ונתלאש תא לאשנו ל"נה תיתורפסה הבכשה לא רוזחנ לבא
תא םג ןבומכ תונמל ונילע הלא םידוהי םע ?תינווי םיבתוכה םידוהיה לצא תיחישמה הלואגה
אוה .תרכינ תינווי הלכשה ומצעל לגיס אוה ןכש ,םילשורי דילי אוה יכ םא ,והיתתמ ןב ףסוי
הילעש תכשוממה תיחישמה הסיסתה לכ לע וניתועידי רקיע תא םיבאוש ונא ונממש רוקמה
לע ורפס תא בתכ אוה ירהש - ןבומ .הלא תודירמ לא ילילש סחי הלגמ אוהש ןבומו .ונרביד
תואקתפרהמ םעה תעתרה ןעמל תושעל תשרופמ הדוקפ ךותמ תוכלמה תנמזה יפל לודגה דרמה
יאבצה ונויסנ ןכש ,םלש בלב וליפא אלימ אוה ןוטלשה לש וז הדוקפש חינהל דוסי שי .תופסונ
תא ןובשחב חקנ םאו .חוכב ימור לש הלוע תא קורפל ףסונ ןויסינ לכל רחש ןיאש ותוא ענכש
ששחל םוקמ שי ביואה םע ותלועפ ףותיש לשב ומע ינבמ גפס אוהש תוללקהו תונובלעה לכ
יוניכה טרפבו יאנגה ירבד םג ןכ םאו ,םעה תא ודירמהש הלא דגנ השק הניט ובלב הרבטצנש
םג .םיטילשה יפלכ הפונח ךותמ חרכהב םיעבונ םניא ,םדגנכ חיטמ אוהש "םיטסל"
,הז גוסמ םישעמה לכמ גייתסמ אוה ,אקווד "םעטמ" ובתכנ אלש "םידוהיה תוינומדק"ב
ותרובג לעו לארשי םע תא חבשמ אוה םנמא .ותביתכמ תרדענ הבורקה הלואגה תמינ ןכלו
האלנ וניא .לבס לש הרובגכ דימת תידוהיה הרובגה תא שרפל בטיה דיפקמ אוה לבא ,אקווד
ןושלו המוא לכמ ודבל אוה - לארשי םע ןכומ הבש תימצעה הברקהה חור תא סנ לע תולעהלמ
דחא לש ותרמא תא ריכהש ליכשמה ינוויה ינזאבו .(ותרות=) ויקוח תרימש לע וייח תא תתל -
,ריעה תמוח לע ומכ םחליהל םע ךירצ ויקוח לעש רמאש ,סוטיילקארה ,םיפוסוליפה ינושארמ
הלודגה תיאבצה הרובגה תשרפ תא ראתל היהש אוה אקווד לבא .םשור תושעל יושע הז חבש
הרובג חבשל אלש רמשמ לכמ רמשנ ,םדק ימי תומצעמ םע וקבאמב לארשי םע לש רתויב
שבכש ימורה אבצה לש ותמיחל רשוכו ותועמשמ תא קר סנ לע הלעה םלועל אלא ,וז תיגרט
.םילשורי תאו ץראה תא


תוביסמ לבא ,תיוז ןרקל תיחישמה הלואגה ןויער קחדנ הירדנסכלאמ ןוליפ לש ומלועב םג
םימייק ובו ,תואידיאה םלוע ,תמאה םלוע לא הלוכ תנווכמ תינוטלפאה ושפנ .דואמ תונוש
ותוא םיארוק ונאש םלוע ותוא לכ ריוחמ ותמועל .לאהו שפנה :םילודגה םישיה ינש קר םצעב
תאצל ךירצ םדאו תמייק איה :םייניע תזיחאו רקש הלוכ איה תואיצמהש אל .תואיצמה םלוע
ךרע ול שיש דיחיה רבדה לא תונפלו בוט ןופצמב התוא שוטנל ידכ קר לבא - היפלכ ותבוח ידי
הנניאש יפ לע ףא יכ ,רקשה ןיבו תמאה ןיב ךוותב תדמוע "תואיצמ"ה .תמאה םלוע :טלחומ
הל שיו ,תמאל האובב ןיעכ איה ןכלו ,תואידיאב "טיבה" אוהשכ התוא ארב ארובה ,תמאה
ךרד ונל ףקשנ תמאב הקלח :"לארשי םע" היורקה תואיצמ-תביטח התוא םג ןכו .הב קלח
ןיעב ןיע דומעל וחקפנ הינייעש שפנה ,"לא-האור" ןוליפ יפל איהש ,םעה םש לש היגולומיטאה
לא הזימרה לש וז היצקנופ ךותמ אב ,לארשי לע ונל רמאנש המ לכ לש ולקשמו .הנוק ינפל
םעל םג יסחי דמעמו יסחי ךרע שי ,וז היצקנופ תלפוקמ לארשיבש ןוויכ לבא .שפנה תותמא
םדא שורד היהש העש ליעפה ותורשל םתרנ אלא ומעל שחכתה אל ןוליפו - וטושפכ לארשי
.ףרוטמה הלוגילק סויאג רסיקה ינפל םעה תא גצייש המוק רועיש לעב

,תמאה םלוע לא זמורה דיקפתה חוכמ קר לקשמ ול שי ,יגולויצוסה ,ישממה לארשיש םשכו
רואל אצויה זומיר לש הז ןעטממ קר םהל אב םלקשמ - םטושפכ הרותה ירבד לכ םג ןכ
ןטושפכ תווצמה לש יסחיה ןדמעמב הרכהה .הרותה תווצמל ןידה אוהו .ירוגילאה שוריפב
תודהיב תיתרבח תיליע התוא ףרח - השעמל-הכלה ןמויק לע דומעל ידכ ןוליפל ול הקיפסה
םייניע-תוסכ רותב ןיבו בל-רשויב ןיב - הנעט ךותמ תווצמה לוע תקירפל העיגהש הירדנסכלא
םע ,ןוליפ .דבלב ירוגלאה ןעמשמב ןויעה םשל אלא ימשגה ןמויק םשל ונתינ אל תווצמהש -
תאז לכב ארקמ לש וטושפבו תואיצמה םלועב שאר דבוכ גהונ ,ולש תיאידיאה תוגייתסהה לכ
אוה םהבש םיכורא םירוביח בתוכו השעמל-הכלה תווצמב םג קיזחמ אוהש תאז הדימב
הארשהבש ,"םידוהיה קקוחמ" ,השמ לש תיאליעה ותמכח תא חבשמו ןתוא ריבסמו ןייממ
.םימעה ראש יקוח לע םילועה הלאכ םימלשומ םיקוח ומעל עבק הלעמלמ

לא וז לש המויסב עיגמ אוה ,הרותה תווצמ תא םירוביח לש הכורא הרדסב הצרמ אוהשכו
באושה הז ןוידב םג .ןהילע םירבועה לא תוארתההו ןהימייקמ לא הרותב תורמאנה תוחטבהה
,תוארקמ לש םטושפ לע דמוע אוה (ח"כ 'רבד ,ו"כ 'קיו) הרותבש "תוחכות"ה יתשמ רקיעב
ןמ רכינ הז רבדו .םהב זמורמה תיפוסוליפה "תמא"ה םלועמ ותעד תא חיסמ וניא םש םג לבא
:(163 ,שנועו רכש לע ,ןוליפ) םיבותכה ןכות תא אטבמ אוה ובש ןפואה

לאה לש ודסחל וכזי ...םשפנ לכב ובושיו ושוביו החכותכ םישנועה תא ולבקי םאו"
םע תודעויהה תא ,תרחבנהו הלודגה ותנתמ תא שונא-רודל טישומה עישומהו ןמחרה
םימשה הצקב ויהי םא יכ ;םדאה חור היהנ ול סופיט-באכ ונממ רשא ולש סוגולה
."ךכל תואה ןתינ וליאכ ,דחא םויב םלוכ וררחושי ,םהיבוש תא םש ודבעיו

הבסהו ,ןוליפ לש ותבישח ךרד לצא יוצמ וניאש ארוקה ליבשב שוריפ םיכירצ הלא םירבד
.ונושלב םיבברעתמ םהינשו ,דחי םירושימה ינש לע ולצא תרערעתמ הלואגה תלילעש איה
.םתס-שפנה ונייה ,םדא לכ לש ושפנ ונייה ,שונא רוד ןיבו לאה ןיב סחי שי תמאה רושימב
תינפתה תא התע תעצבמ ,התיהנ איה ונממ רשא התבצחמ רוצמ המצע הקתינש שפנה
הצק) ץק ןיא דע קחרמה ןמ ;ותברק לא התוא לבקמו בש לאה הנהו ,"הבושת"ה תא ,תימינפה
הבש םייניב-תושר התוא אוהש ולש סוגולב קלח הל ןתונ אוה .וילא התוא בישמ אוה (םימשה
"םהיביוא ץראב" לארשי ינב לע רבודמ הזה-םלועה לש רושימב וליאו .שפנהו לאה דחי םידעונ
הז רושימש יפ לע ףאו .וילא םתוא בישמ אוה הנהו ,ותרות תאו 'ה תא ובזעש לע ולגוה המשש
םוקמב ןכו .וב רפוכ וניא ןוליפו םייק אוה םג םוקמ לכמ ,התמאל-תמאה ןוליפ ליבשב וניא
תורפסה םי לכב הדיחיה םעפב םיאצומ ונא ,הרותה יקוח לע וירוביח תרדס לכ םויסב ,ןודנה
יממע רפסב ,תחא םעפ תואינ היה אלולו .ומע תוקת תא ריכזמ ןוליפש ,המוצעה תינוליפה
םיעדוי ונייה אל ,םדא ינב ןושלכ רבדלו ולש ינחורה ןשה-לדגממ אעמק תדרל ,הצחמל
,םעב היח איהש יפכ ,םימיה-תירחא תוקת ליבשב םג תיוז-ןרק ול רמש אוה בחרה וקפואבש
ירבדב ורואית תא הלות אוהש הרקמ הז ןיאו .ותבשחמ לש ךלמה ךרדמ איה הקוחר לבא
טעמ ךא קקזנ ןוליפ ןכש ;הז אשונב רתוי הברה םירישע םהש ,םיאיבנה ירבדב אלו הרותה
.םיעבשה םוגרתכ הרותה ירבד לש גת לכב ותואיקבמ רועיש ןיאל הלפנ וב ותואיקבו ך"נל

םיאב םהמ םידחא יאדו .םהילע רפסל יוארש דוחי יווק המכ וב שי - ןלהל אבה רואיתה םצע
םיעודי םניאש םיטרפ ולא-יא וילא ועיגה ידוהיה רולקלופה ןמ םגש רכינ לבא ,ומצע ןוליפמ
הארי רשא דחא םוקמ לא" םלוכ וסנכתי םואתפש ךכב איה הלואגה .תורוקמה ראשמ ונל
איה תיצראה הפמה ןמ הלואגה ןוזח לש וז הריקע .הזה םוקמה ןכיה רמאנ אלו - "לאה םהל
ץרא לא סנכתי לארשיש ןבומ הז היה םידוהיה לכלש חינהל שיש ,ומצע ןוליפ ידי השעמ יאדו
אוהש חינהל ןתינ הז ילאודיבידניא יונישל טרפ .ולת לע דמע ןיידעש שדקמה תיב לאו שדוקה
םעה תא האור וז הפקשה ןכש .ררוגתמ אוה הבש תינורדנסכלאה הדעב תלבוקמה הסריג ןתונ
םיפצמ הבו רבכ הב םיבשויה ץראה יבשות יבגל שממ הל ןיאו הלוגב בשויה םעכ ידוהיה
םשלו .רורד םהל ןתינש דבלב םילאה תא הריכמ אלא ,הלואגה תא םהל איביש לודגה הנפמל
לושמל ושובי יכ ישפחל םתוא וחלשי םה" יכ ,תונוחצנבו תומחלמב ךרוצ ודידל ןיא ךכ
."םהמ םיבוטב

גוג םע חישמה תומחלמ לכ ,הלואגה ימי לש םייתמחלמה םיטקפסאה לכ אופא וטמשנ ןאכ
אל יאדו .םילבוקמה םירואיתב הלואגה שומימב תוכורכה תועושיה לכו תוארונה לכ ,גוגמו
םייטקט-םייאבצ םיטרפ לע הדיקש התואבו טהלה ותואב הלואגה לש הז דצ םיסרוג ויה לכה
רסח היה אוהש חינהל השק לבא ,"ךשוח ינבב רוא ינב תמחלמ"מ התע ונל םיעודי םהש יפכ
תללוס תודימה-תלעמ ןוליפ לצא .תוצופתב ןיבו תדלומב ןיב ,ןמז ותואמ יממע יומיד הזיאב
רועיש אולמב םימעה ינפל םק םיקידצה םעש עגרב .תומילאל קקזיהל ילבמ הכרד תא המצעל
םנמא יכ .ךופה רדס היה וישכע דע גהנש םלועה רדסש תעדל ויאכדמ וחכווי ,ותמוק
דמיל ,אוה ןיד .ןויוש םע קדצ ההזמ הניא ימורה-ינוויה םלועב תררושה תינידמה הירואיתה
סחיה ןכש ,ויניעב לווע וניא תודבעה דסומ ףא .םהמ םיתוחנב וטלשי םיבוטהש ,וטסירא
תבוטל םג אלא םינודאה תבוטל קר אל אוה תוחנה םדאל חתופמה םדאה ןיב דבעו-ןודא
םיפוסוליפ וקידצה הז ןויערבו .םהל יתימאה בוטה והמ תעדל םהמ ביטמ ןודאהש םידבעה
.םימעה ראש לכב אמור לש הנוטלש תא םג םירחואמ

םעה תא תוארל רשפא םא ?רבדמ בותכה המב אלא .ותבוטל תויהל לוכי םע לש ודובעיש
אלש" תעדל ,ןוליפ ירבדל ,םימעה וחכווי ,הלואגה אובב ,וישכע םלוא .תוחנכ תמאב דבעושמה
תוצוצינ םהל םירומש ןיידע רשא שחי-ילודג לא אלא ול גאוד ןיאש ואטח םה ןמלא םע לא
םיניבמ ונחנא ."םהגונ אולמב וריהזיו ובושי ,םתוא הבלת ךא םלואו ,אעמק וכעדש םתוליצא
םהל האיש םימע םתוא לש םגוסמ וניא לארשי :ןאכ תרכזנה וז "תוליצא" לש התועמשמ המ
םה ,ותוא םיאנוש םה ןיידע .הזה םעה תכרעהב וישכע דע ועט םימעה .תודבע לש דמעמ
לש םרעצ םויבו םהיתונוסא דובכל םיירוביצ םידיא תעיבק לע םיטילחמ ,םתקאנל םיקחוצ"
אציי לארשיש העשב לוחתש ,םיעשרה לש םתוחכפתה ."התשמבו הדועסב םה םיבשוי הלא
עשרו קידצ לע רבודמ םשש יפ לע ףא ,"המלש תמכח" 'ס לש רואיתה תא הריכזמ ,םהיניבמ
:(ו-א 'ה) םירוביצכ אלו םידיחיכ
ארונ דחפב ולהביי םתוארב .ויללעמ יזוב ינפלו ויררוצ ינפל הפ ןוחתפ קידצל היהי זא"
:םבלב ורמאיו חור רצוקמ וחנאייו ומחניי םה .הל ולחיי אל רשא ותעושת לע וממותשיו
ינב ןיב התע בשחנ ךיא !ונחנא םילכס ?הפרח לשמלו קוחשל ונל היה רשא אוה הז
אלו הקדצה רוא ונל ריהזה אלו ,תמא ךרדמ וניעת הנה !וקלח םישדוק ןיבו םיהלא
."שמשה ונל החרז
ובש ,אבה םלועב קר "המלש תמכח"ב םיעשרה לצא הלחה תוחכפתה התואש דועבש אלא
לצא האב לארשיב םתוללעתה לע םימעה תטרח ירה ,ותראפת לכב קידצה םהינפל דומעי
דיחיה דמעמ ןיב לדבהה דימת היה ךכב אלא ,ירקמ וניא הז לדבהו .הזה םלועב רבכ ןוליפ
ול בוטו עשרו ול ערו קידצ לש תילאודיבידניאה היעבהש ,לארשי תנומאב המואה דמעמ ןיבל
,לארשי םעל תושעל דיתע הירוטסיהה יהלאש קדצה וליאו ,אבה םלועב קר הנורתפ לע אובת
.הזה םלועל ךייש

,דחא םויב םלוכ ,םתוא ררחשל אלא םהל ןיא ךכיפל ."םהמ םיבוטב לושמל ושובי" םינודאה
תונוכשה תא וסלכיאש םינומהה םג םא בר קפס .םהל דועיה םוקמה לא תכלל םהל תתלו
ידמ רתוי .תאזכ תיטסיפיצפ הרוצב ךילהתה תא םהל וראית ,הירדנסכלא לש תוידוהיה
תוערפ םתוא ירחא ובתכנ םירבדהש חיננ םא טרפב ,םייוגה יפלכ םהב הרבטצה תורמרמתה
דה ןיעכו ."סוקאלפ דגנ" ורוביחב ןתוא ראתמ ומצע ןוליפש הירדנסכלא ידוהי םדמ תובוקע
ןוליפ לש וירבד לא בנגתנש זמרב תוארל ילוא שי רורחשה םוי לע םייממעה םייומידה ןמ
םויבש ףיסומו םהיביוא ןיב התע תררושה םידוהיה לש םדיאל החמשה לע ונל רפסמ אוהשכ
תויונערופה תא ןאכ ונל רייצל ותדיממ הז ןיא ."םרכש לע ואובי םתוירזכא ישעמ" אוהה
.וז הדוקנ לע רפסל המ רתוי היה םידוהיה ןיב םעה יטושפלש דואמ ןכתיי לבא ,םהילע ואוביש

לכמ הלענה תיהלא תומד םחנת"ש רפסל ןוליפ עדוי דחא םוקמל םידוהיה לש םתוסנכתה לע
יולג ןאכ ."דבלב יבשה ייודפל תילגנו םתלוז יניעמ היהת תמלענש תומד ,ישונאה עבטה רדגבש
ןיב םייניב-תויושר ינימ לכ םנמא ריכמ ומצעב אוה יכ .תיממע תרוסמ ירחא בקוע ןוליפש ןיעל
תויושר .והשימ יניעל תוארנ תויהל תולוכיה "תויומד" רדגב ןניא הלא לבא ,םדא ןיבל םיהלא
ונרמא יכ "דבלב-תולכשומ" רמוא אלו .תולכשומ ןה ,"תוחוכה" וא "סוגולה" ,ןוליפ לצא הלא
הלוכי םיהלא לא תפאושה שפנה .שחומה ןמ רתוי הובג דמעמ ןוליפ לצא לכשומל שי םלועלש
ינפל תכלוהה תומד ןכ םאו ,ללחל תוכייש לכ הלאה תוחוכל ןיא לבא ,הזכ "חוכ"ל דע עיגהל
תבשחמ ןיב לדבהה .ומצע ןוליפ לש ינחורה ומלועב םוקמ הל ןיא יאדו - "ךרדה םתוחנל" םעה
ריכזמ ובש דיחיה םוקמב ץיצנשכ דימ רכינ תיממעה-תידוהיה הבשחמה ןיבו הז ןודינב ןוליפ
(זט-וט ח"י) רמוא אוה תורוכב תכמ ראתמ אוה רשאכ ."סוגולה" תא "המלש תמכח" רפס
ץראה ברקב ארונ המחלמ רוביגכ םימשב תוכלמה אסיכמ דרי לוכי-לכה ךלש סוגולה"
ץראה לע ותכלבו תומ לכה אלימ ודמעבו ,הדח ברחכ הנמאנ הדוקפ ודיבו הילכל תדעוימה
ורויצל םינממסה תא לטנ "המלש תמכח" לעבש םירקוחה ןאכ ונייצ ןוכנ לא ."עיגה םימשל
הפולש וברחו םימשה ןיבו ץראה ןיב דמוע 'ה ךאלמ תא אריו" :רמאנ םשש זט א"כ א"יהדמ
ירופיסב לקתנ אוהש םוקמב ,ןוליפ וליאו .ךאלמכ "סוגולה" תא שרפמ אוהש עמשמ ,"ודיב
אל ןאכ ןוליפ םאו .תוחוכה ןמ "חוכ"כ וא "סוגול"כ ותוא שרפמ ,ךאלמ לש תומדב ארקמה
ימתס ןויצב קפתסה אל םעהש רבתסמ .יממע ביטומ םעפה ומצעל ץמיא אוהש רורב ,ןכ גהנ
.םירצמ ץראמ ותאצ םויב םעה ינפל םיכלוהה שא דומעו ןנע דומע לע רביד אלא "תומד" לש

יל עודי וניא שרדמה ןמ םגשו הרותב אתכמסא ול ןיאש יאלפ ביטומ ףיסומ ןוליפ םלוא
איה תירב-ינב-םניאש יניעמ וליאו ,תוארל םמצע םידוהיה קר םילוכי "תומד"ה תא :והומכ
םלוה וליאו .הזכ יסינ המדמ חוכב ןחינ וניאש ןוליפ לש ותריציכ הארנ וניא הז וק םג .תמלענ
םיעיפומ םש .הליבקמ העפות ונל שי 'ג םיבכמ 'סב ןכש .םירצמ ידוהי לש םנוימד ךרד תא אוה
םהו ,םימשה ירעשמ םידרויה דוה-יארונ םיכאלמ ינש (חי 'ו) םידוהיל הנכסה איש תעשב
.םירחאה אלו םיאור םידוהיה קר :ךפהה רמאנ םנמא ןאכ ."םידוהיה ןמ ץוח םלוכל םיארנ"
לע סנה תא ריבגמה ביטומה וליאו .םירקמה ינשב תויצאוטיסה לדבהב ודוסי - הז לדבה לבא
וניידו .ביטומ ותוא אוה ,ינומלא יניעמ היומסו ינולפ יניעל תיארנ תימימשה העפותהש ךכ ידי
שי המודק תרוסמש עדויהל ידכ םעלבל עידומ אוהש ינפל ןותאל עיפומה ךאלמה תא ריכזהל
.ןאכ

"םיטילקרפ" הביתהו .םיטילקרפ השולש תוכזב םעה הכוז ,ןלהל ןוליפ רמוא ,תאז הלואגל
ןוליפ שמתשמ הבו ,תינווי הלמ איה יכ ,רוקמ אלא םוגרת הניא ,ןאכ שמתשמ ינא הבש
:ומצע ןוליפ לש ותבשחמ ירפמ ילוא םה ,ישילשהו ןושארה ,םיטילקרפ םתואמ םיינש .וירבדב
םידוהיה לש םכרד תבטה" :ישילשהו ,"וילא ועוויש םהש ימ לש ורשויו ובוט" אוה ןושארה
הזמ הבושת השעמו הזמ 'ה דסח תא גיצמ היה יממע רוקמ ךיא תוארל לק אל ."םמצע
תא ודבעש המואה ישאר לש םתקדצ" אוה ינשה טילקרפה וליאו .לארשיל אקווד "טילקרפ"כ
יכ ,םקיר ובושי אל םהיתונבו םהינב לע םהיתוניחתש םהילע הקזחו ...הפורצ הדובע םנוק
ל"זח תרוסמב שרשומה ןויער ןבומכ והז ."םהיתוליפת לא עמשיש 'ה םהל ןתנ םתקדצל רכשכ
איבמו תובא ידסח רכוז" אוה-ךורב-שודקה ."תובא תוכז" םושמ האב הלואגה :דואמ קומע
אוה ןכ ,ל"זח תרוסמב תיב-ןב אוהש םדאל שקבתמ הז ןויערש לככ םלוא ."םהינב ינבל לאוג
תוישיאכ םהרבא תא ןוליפ ראתמ "םהרבא ייח" ורפסב .ןוליפ לש ותבשחמב ןפוד-אצוי
לכו .ונממ אצי רשא םעה לא ותקיזב ללכ ותוא האור וניא לבא ,ויתולעמ תא הנומו תיתפומ
רמול שיו .וינב ןעמל ויתוניחת תא 'ה עמשי אובל דיתעל םגש החטבהה תרכזנ הניאש ןכש
,ןוליפל תיארנ ,החפשמ-סוחיימ ,תינחור ןיבו תירמוח ןיב ,תלעות קיפי םדאש העדה םצעש
םהל םיעבותה םינבה דגנ תופטהה ןה תובר וירפסב .הלוספכ ,תיאוטסה הקיתאה תובקעב
קתניהל ,תירסומ הלעמל ףאושה םדאל הצועיה הצעה איה הצופנו ,םהיתובא לשב תויוכז
.תירסומה ותמרב ול בורקש ימ תא קר וילא בורקכ תוארלו םד ירשקמ

ןיאש המ .ולצא איה הלואש אלא ןוליפמ האב הניא יאדו תובא תוכז לע תוכמתסהה ,ןכ םא
רוקמהש איה יתרעשה .רבתסמ וניא יממע רוקממ םאצומש ,םירחאה םיטילקרפה ינש ןכ
.תובאה תא אלא ליכה אל ,ןוליפ באש ונממש - הפ לעבש ןיבו בתכבש ןיב - יממעה
הלאש אלא ,רוקמ ותואב יוצמ היה םיטילקרפ השולש לש רפסמה םגש חינמ ינא ןכ-יפ-לע-ףא
ינשרד חותיפ ותרוצ יפל היה רוקמ ותוא םג םתסה ןמ ירהו .בקעיו קחצי םהרבא :טושפ םה
קוספה לע השרד איה םיטילקרפה תשרפ ,ןכ םאו ,תוחכותה יתשב םינותנה םיביטומה לש
."רכזא םהרבא יתירב תא ףאו קחצי יתירב תא ףאו בקעי יתירב תא יתרכזו" :(במ ו"כ 'קיו)
הילאש תיממעה השרדה תארשהב םנמא לביק ןוליפש חינהל ונילע ,הנוכנ איה יתרעשה םא
-יתלב" ול הארנ ןויערהש ןוויכש אלא ,תובא תוכז לש ביטומה תא ,םעפה תואינ אוה
ילבמ ,ולש הבשחמה תרושל רתוי םיאתהש ךפונ וילע ףיסוהל ךרד ול אצמ אוה ,"יפוסוליפ
.ןכומה ןמ ול הרסמנש ,"םיטילקרפ השולש" לש תנוכתמה תא לטבל

רתוי יאדו .ןוליפ לש ותוגהב יזכרמ ךרע הל סחייל רוסא יאדו - ןאכ התוא ונחתינש הקספה לכ
תקפקופמה היגולומיטאה יפל) "לא-האור"ה שפנל למסכ לארשי תא שורדל אוה וחור יפל
הבש וישכעשו יהולאה האצומ םע רשקה הל דבאש שפנל למסכ הלוגה ןמ םעה תביש תאו (ולש
ונל בושח םוקמ לכמ לבא - תיטסימה היוחל התוא תוניכמה תודימה-תולעמ תא הל התנקו
היציזופמוקה יללכ יפל םייסל ידכ שפנ-םמורמו ביהלמ ןויער ול שורדש העש ,ןוצר תעשבש תעדל
םג לגוסמ אוה ,התואנ הרוצב הרותה תווצמ לע םיכרכה ברו לודגה ורוביח תא תיתורפסה
הוקתה תא ,דבלב הלק העשל ,ומצעל ץמאלו םיטשפומה ויתונויער לש ןשה-לדגממ תדרל
יכרדל וז תיממע הרוצ םיאתהל ותלוכי בטימכ השוע אוה יכ םאו .תיממעה התרוצב תימואלה
םיביטומ תצקמ םג ליכמה תימואל תרוסמ לש ןיערג ורואיתמ ףלקל ןתינש וניאר ,ותבשחמ
.וידעלב ונל םיעודי ויה אלש


םושב העיגמ הניא תילאוטקלטניאה ותמרש רחא רוקממ ונלש אשונה ליבשב קיפנ רתוי הברה
הנווכהו .םעה שפנ לא ץיצהל רתוי הברה ונל ןתונ אוה ךכ לשב אקווד ךא ,ןוליפ לש וזל ןפוא
םעהו םינהכה לעו םילשוריב רשא שדקמה תיב לע הוואגב טיבמה םעה לש קלח ותואל
תורפסב והשלכ קרפ וליפא עדויו תינווי ןיבמ ,הלוגב בשוי ומצעב אוה ךא ,וביבס םינכושה
ירופיסמ ומצעל לגסל יותיפה דגנ ןסוחמ וניאו םע-ירופיסו םיסותימ לש הריואב יח ,ןווי
ונילע .לארשי יהולאל ותונמאנ םע ותעדל בשייתמש המ לכ תא םיבורקהו םיקוחרה םהינכש
ותכרעהש תיטסינלהה-תידוהיה תורפסה לש רתויב םינושמה םייוליגה דחאב ןאכ קוסעל
ירפס םה הלא .תויניליביסה תולוקרואה ןה אלה ,הזה םויה דע הפירח תקולחמב היונש
תורפסמ םיעטק םיצבושמה ,(רטמאסכה) ינוויה סופאה לקשמב םיבותכה םיינווי םיזורח
דחאה לאה תרושב תא רשבל שרופמבו רוריבב איה תיללכה םתמגמשו ילילא אצוממ האובנ
היסולכואה לש תובחר תובכש הגישה הליביסה תרושבש קפס ןיאו .םייוגה ןיב רחבנה ומעו
תא ורסחש םושמ ןהילא רבדל םילוכי ויה אל ןוליפ לש םיבגשנה ויתונויערו וירבדש תיללכה
תאז םעו שפנ לכל הוש התיה תולוקרוא לש תורפס וליאו .םתוא ןיבהל ידכ השורדה הלכשהה
תודיתע ןתוא תארקל תווקתו םידחפ וב עוטנלו ןומהה תוחור תא ריעסהל החוכ הל דמע ןיידע
ויהש תודיתע-תואובנש םיימורהו םיינוויה םינוירוטסיהה תודעמ ונל עודי .הרשיב איהש
אלש ןומא לש הדימל וכז ,תימורה הירפמיאה יבחר לכב ןזואל הפמ רבשמ תותעב תוכלהמ
.תירשפאל התוא םיבשוח ונייה

איה זאש ,ס"הפל תיששה האמב הילע םיעמוש ונא הנושארה םעפב ?תאזה הליביסה איה ימ
הליחתמ .היפ תא לאש שיאש ילבמ ,ףוריט לש בצמב תונוסא תרשבמה האיבנ-השאכ תרכזנ
רתויב תומודקה תועידיה .םינש ףלא לש ליגל העיגמ איהש הילע םירפסמו ,תידגא תומד איה
העיגה היליביסה תומדש הרעשהל םילגר שי ךא ,הנטקה היסא ףוח לא ונתוא תואיבמ הילע
"הליביסה" לע םירבדמ הליחתמ .סרפמ ילואו חרזמה תוצראמ תינוויה תוברתה םלוע לא
תומדהש ךכ ידיל איבמ םינוש תוזוחמב המשב תוכלהמה תואובנה יוביר ךא ,דיחי ןושלב
רפוס עדוי ס"הפל הנושארה האמבש דע ,תונוש תויומדל םימיה תוברב תגלפתמ תינושארה
.ןהלשמ םייטרפ תומשב רבכ תועודי ןהמ תודחאש "תוליביס" רשע לש המישר ךורעל ימור
המ ןכ םא ;'וכו אמור ,הנטקה היסא ,םירצמ ,לבב ,סרפ ,תונוש תוצרא תוגציימ הלא תוליביס
?"תירבע" הליביס םג הז לדגו-ךלוהה רפסמל תפרטצמ ףוסבלש ךכב אלפ

ןיבו תירב-ינבמ ןיב ,םירקוחה ןמ המכ םירבדמו ורבידש יפכ ,ףויז לע ןאכ רבדל םעט ןיא
אלש םיזורח הליביסה םש לע םירציימש אוה "ףויז" ןויצה שוריפ םא .תירב-ינב םניאשמ
םא יכ ."םיפייוזמ" ויה אלש םייניליביס םיזורח ויה אל םלועמש חינהל שי ,םתוא הבתכ איה
- הליביסה לש תידגאה תומדה תא ךרעב וליפא תפפוחה םדו רשב השא תמייק התיה םעפ יא
םהל ולטנ .תולוקרוא לש תורפס ובתכ תומואה לכמ םינזרחש םשכ ,ןכ םא .אוה לודג קפס
יוניכל תויהל הלוכי תועמשמ .ןכ תושעל ןירוח-ןב היה ידוהי רפוס ףא ,הליביסה םש תא
תא בונגל תנמ לע םילילא דבוע ינוויכ הזחתה ידוהיה רפוסהש אוה ושוריפ םא קר "ףויז"
ףוסב ארוקש ימ םלוא .םהיתובא תרוסמ דגנ םתוא דירמהלו םיינלהה ויארוק לש םבל
םיכרוע ידימ ונדיל עיגהש יפכ ,ףסואב ישילשה רפסה) רתויב קיתעה ידוהיה יניליביסה רפסה
םיילילא אצומה-תומוקמו סחיה-ינליא לכ תא הזגורב החוד הליביסה דציכ ,(םיירצונ
,לובמה ירחא הביתה ןמ האציש חנ לש ותלכ איהש הריהצמו ,הל תודבל םיזיעמ תוירבהש
.תידוהיה התוהז תא שטשטל הסנמ הליביסהש ןועטל לוכי וניא

םימעמ תואובנ יבתוכ ורביחש הממ האנה ומצע רידמ וניא ידוהיה-ינליביסה ררושמה ,תמא
םלועה לש םינוש םייאלו םירעל - האוש תורושב ןלוכ טעמכ - תורושב לש לודג ףסוא .םירחא
ריצי וניא יאדו הקיסרוקו הינידרסל דעו הקירפא לש ינופצה הפוח דעו רוחשה םיה ןמל ,ינוויה
םג םיטסיליביסה לכ ומכ ,יאדו ?ותריציב הזה יטסינלהה רמוחה לכ תא לולכל האר המו .ויפכ
הלדבה תלדבנ הניא ולש הליביסהו ,תבחרנ תיתורפס תרוסמ לש ךישממ ומצע האור אוה
ודיל אבה ןשיה רמוחה תא ןנסמ אוה תחא הניחבמ .תוניליביסה תויומדה ראשמ תטלחומ
האדוה עמשיהל הלוכי הנממש הרמא ולש הליביסה יפב םישי אל םלועל :ינדפק ןוניס
לגלגתה יאדוש ןומדק יאובנ רמוח לוספל הביס ול ןיא הזמ ץוח לבא .םירז םילא תואיצמב
.ותוא אצמ אוה הבש הרוצה תא לביקש דע בתכבו הפ לעב םינוש םילוגלג וינפל רבכ

יגולטק ."תילבב"ה הליביסה לא וסחי אוה הלא תוינווי תורוסמ לא וסחימ תכבוסמ רתוי
ונכיש תחא תוליביסה ראש דצב ,רבד לש ותימאל ,םינומ םניא ,םדוקמ יתרכזהש תוליביסה
םיפידעמ שיש תילבבה הליביסה לע םירבדמ םה אלא ,"תירבע" הליביסכ תוטשפב התוא
ידימ תיתורפס הביטח וינפל אצמ ידוהיה רבחמהש ךכל זמרמ הז רבד .תירבע התוא תונכל
התוא םיאצומ ונא ובש ידוהיה שובלה תא הל שיבלהו התוא דביעו בשיו "תילבבה הליביסה"
ופיסוה בוששו וירחא ואבש םיירצונה םיטסיליביסה ןמ הברהב הנוש וניא אוה ךכב .םויה
תורפסה לכ תא תונושה תוירצונה תודעה ורמש םתוכזבו - ולש וידי השעמל יגולוטסירכ ךפונ
.תורודל תאזה הרזומה תרצותה תא וליצהו םינוש די יבתכב התוא וקיתעה ,תאזה


?רשבל ,תידוהיהו תילבבה ,הלאה תורחואמה תוליביסה יפב שי המ :לואשל ןמזה עיגה לבא
הלח ידמו סרפ תוכלמ ןוטלש ךשמבש םיחינמ אליממ ןכש ,תיסרפה תא םג םהל ףרצנ דימ
תסירע לש הרישעה השרומה םע תויסרפ תורות לש הקימעמ תוגזמתה לקדיחהו תרפה ץראב
ימי ןיבל רואה יהלא ןוטלש ימי ןיב םלועה ינדיע תא וקליחש תויסרפ תופקשה .וז תוברת
תירחא לש יללכה רשואה ןדיעב ךשוחה תא רואה חצני ףוסבלש דע ,ךשוחה יהלא ןוטלש
םנוטלש תחת תונושה םיתעה תא הדימעמה תילבבה היגולורטסאה תורות םע וגזמתה ,םימיה
יסרפה רואה יהלא לש ןוחצינה עסמב הנושארה הנחתהש המית ןיא ןכו .םינוש םיבכוכ לש
ןהל ונקש הלא סרפ תותד הרהמ דעש הארנו .לבב ץרא התיה הקיתעה תעה ףוסב סרתימ
הליחתכלמש הככ - תיתדה םתלומעתל הליביסה תא םג ולצינ ,םיירהנ םראב התיבש
.תיסרפ קפס תילבב קפס איה ל"נה "תילבב"ה הליביסה

וישוביכ זאמ אלמל הליביסה הליחתהש שדחה יטילופה דיקפתה תא ןיבהל ונילע הליחת לבא
דגנ םתאחמב םידבעושמה היסא ימע לש םרפושל התעמ תישענ איה .ןודקומ רדנסכלא לש
םיריכזמה םיעטק ונלש יניליביסה ררושמה ונל רמשש םוקמ לכש המית ןיא .יפוריאה שבוכה
ימ לבא ,ןכ תגהונ הניא ל"זח תרוסמ ,עודיכ .טלחהב ילילש אוה וילא סחיה ,רדנסכלא תא
תועקושמה תויטילופה תוכרעהה ירחא םג ררגנ אליממ ,תיניליביסה תרוסמה תא ךישממש
תוחתפתהה לכב רתויב ןגועמהו ירקיעה ביטומל ךליאו התעמ השענה ביטומ שי ןאכו .הב
רבשה תקעזל רידא רפושל ךליאו ןאכמ תישענ הליביסה :תיניליביסה תורפסה לש תפסונה
םיטילשה ןמ רבוע הפיכב ןוטלשה רשאכו ,שבוכה דגנ השובכה היסא לש םקנה תאירקלו
האובנה יציחל תישארה הרטמה תישענ אמור ,תימורה הירפמיאה לא םייטסינלהה
-יניליביסה רמוחה לכ תא זכרל הויצ רשאכ השעש המ עדי סוטסוגוא ךלמהו .תיניליביסה
לע העקוההו הנטשה ירבד יכ .שאב ותוא ףורשלו וילע םדי תא םישל ולכי תונוטלשהש יחרזמ
התזח סוטסוגוא ינפל םינש האמ דועו ,הירפמיאה יבחר לכב תבשק ןזוא םהל ואצמ אמור
,דוסיה דע ימורה ןוטלשה תא רערעל סוטנופמ סטדירתימ ךלמה הסינ רשאכ ,הרשבמ אמור
ןיאו - ינוויה םלועה לש הליעפה ותרזע תא םגו ותדהא תא ותבוטל סייגל חילצה אוה דציכ
.הז הלומעת עסמב הליביסה יפמ תולוקרואה ואלימש דיקפתב לזלזל

תקעזל חוכ רובצמל התע התיה תיניליביסה תורפסה .ונלש אשונה םצע לא םיעיגמ ונחנא ךכבו
םוקיש לודג ךלמ לע תונוימד הליכה איה ,תוידוהי םיידי הב ועגנש ינפל דוע .הלואגהו דרמה
הלאכ םיפרגואיג םיקוידו ,ותוכלמ לש קייודמה םוקמה ןייוצ אל בורה לע - חרזמה תוצראב
לא בישיו םיאונשה םישבוכה לוע תא רובשיש - תאזכ תיאובנ תורפס לש החור יפל אל םג םה
.םהיתונברקל וללוע םהש תוערה לכ תא םקיח
הל לומגתו הנממ היסא זא הל ריזחת ךכמ השולש יפ ,היסאמ אמור התבגש סמ המכ"
רפסמכ םירשע יפ ,הילטיא יתבב םידבעל ויה היסא ינבש המכו ;התועשרו התוואג לע
."םקנ ומלשי םיפלאו ,לכ רסוחבו ינועב םודבעיו היסאל זא ואובי הזה
תכרב הילא ובושיו ,הילע ורבעש תויונערופה לכמ ששואתת איה ,הבוט העש אובת היסא לעו
ףיסומ ררושמהו ,היסאל המוקת היהת ימורה ןוטלשה תריבש םע .הולשו םולשו קדצו הדשה
תאש תעדה לע לבקתמ .םימעה ןמ הראמה קוליס םע רשואה רוזחי המצע הפוריאל וליפאש
היסא ןיב וניא בירה ויבגל יכ ;סרפו לבב תורוקממ ידוהיה ררושמה לביק תאזה האובנה לכ
םירורב םינמיס יפל םיכייש הילאש תירוטסיהה העשבש ונייצ ןידב ,אברדא .הפוריאל
איה לארשי לש וביוא ,ס"הפל הינשה האמה עצמאב ,רתויב םיקיתעה םיידוהיה םיטסקטה
יבכמה הדוהי חלוש אמור לא וליאו ,תקהבומ תיתאיסא המצעמ ונייה ,תיקבלסה הירוס
םה םא ,םיימוריטנא םיזורחש הליחתכלמ רורב ןכ םא .תודידי תרהצה םש םיגישמה םיחילש
.רתוי רחואמ ןמזל ךייתשהל םיחרכומ ,ידוהי רוקממ

םיאכודמ םימע ררחשיו חרזממ םוקיש ךלמ לע תיניליביסה האובנב ררושמה שיגרמ תאז לכב
וב חתפמ ,ידוהיה ררושמה בלב יחה ,הלואגה ןוזח .ובלל הבורקה המינ ,קשועהו שגונה לועמ
תוארקמ ול ריכזמ "חרזממ ךלמה" םא ןכש לכו .םירחא םימעב םג הלואג יפוסיכל תושיגר
הלוכי ונלש תרוקיבה .(ב א"מ 'עשי) "ולגרל והארקי קדצ חרזממ ריעה ימ" ןוגכ םיאלמ
.לארשי הפצמ וילאש ךלמה ןיבל "היסא"ל רורחש איביש ךלמה תורושב ןיב הלקנ לע לידבהל
.םימוחתה םיברעתמ ררושמה יבגלש ןיבהל רשפא לבא

םודקה דבורה תא ודילוהש םידחוימה םייטילופה םיאנתה תא וניניע דגנל הוושנ םא םנמאו
הארנשמ רתוי דוע הזל הז םיבורק םימוחתהש תעדל חכווינ ,תידוהי הקיטסיליביס לש רתויב
לע םיבשוח ונאו ."הלואג"ה ןויער אוה חישמה ןויערש וילאמ ןבומ ונל .ןושאר טבמב ונל
שיו ."תורחל תודבעמ" ותוא איצויש לאוגל לחיימה ,ויוכידב םוקמ לכמ וא ,ותולגב לארשי
ימימ ונילא םיעיגמה םידהה .ותמדא לע ותבש ימיב םג הלאכ תועש ריכה לארשיש רמול
םישיו םיימשמ אוביש לאוגל םייניע ןוילכב הפצמה יוודו הנענ םע לע םידיעמ סוכויטנא תפידר
םה .ןאכ םינודנה הרישה יקרפ לש םתביתכ תעש איה תאזכ אל לבא .תוארונה תואלתל ץק
המ והזו .תיתכלממ תואמצעל עיגה לארשי אלא ,ולת לע דמע תיבה קר אלש ןמזב ורבחתנ
ןאכ :יחישמה ןויערה ימי ירבדב םדוחיי תא תידוהיה היליביסה לש םינושארה הירישל ןתונש
ךרדה ,ץראב םיאצמנ םניאש הלאו .םירז לוע אלו תולג תפרח אל םהילע ןיאש םידוהי ונינפל
םא .הנשב םימעפ שולש תוחפל שדוקה ריעל םימרוז םהמ םינומהו ,םהינפל החותפ ץראה לא
לאוגה אובישכל ?םהיבגל חישמל היפיצה תועמשמ המ - תויממוק ייח םייחה הלא םידוהי ,ןכ
?לאגי אוה ימ תא -

לע דמוע ןיידע תיבה םנמא .דואמ הנוש בצמה םש לבא ,ןוליפ לש הלואגה ןוזח תא ונארק
אלש הארנו תוידימת תושיגנל הנותנ ץראה .בושייה לע הדבכ ימורה ןוטלשה די לבא ,ונוכמ
ימו אמורל ימו םירצמל ימ - ץראה ןמ ודריו הזה ץחלב דומעל ולכי אלש םידוהיה ויה םיטעמ
,הלואג תעש םעה המדמ זא םאו .הל הצוחמ ףאו תימורה הירפמיאה ימוחתב ,רחא םוקמ לכל
םה םיישפוח בושש םושמ ,תויולג ץוביקו תשדוחמ םירצמ תאיצי השעמ וינפל האור אוה
דיב יובשכ תולגב ידוהיה ומצע שח ,ץראב ץחלהו יוכידה קספ אלש דעו .לארשי-ץראב םייחה
לכ םירבתסמ ןאכמו .הז בצממ ותוא איצות אל לארשי-ץראל ותיילע םג ןכש ,ויביוא
תומדה :ןוליפ ןושלב וא - חישמה .ןוליפ לצא ונאצמ םתואש תויולג ץוביק לש םיביטומה
.םיביואה תוצראמ לארשי יחדינ תא לואגל ידכ אופא שורד - תיהלאה

ןויצל בושל ידכ ,םיתפומלו תותואל ךירצ וניא ידוהי רשאכ ,יאנומשח תיב תכלממ תעשב ךא
םייוגה תא :העיתפמ איה ,הליביסה ירבדמ תעמתשמה הבושתה ?לאוגה לאגי ימ תא - הנירב
לא :רחא םע לכמ רתוי הנושל תא ןיביש וילע הקזחש יוג ותוא לא הנופ הליביסהו ,םיאכדנה
.םינלהה

לע לארשי לש תיתכלממה ותמוקת תא התארש תירוטסיה העש התוא :רוכזל ונילע ןאכו
ריעה ןברוח אוה האמ התואב ןווי תודלותב רוחשה ךיראתה .ןווי לש הרבש תא התאר ,ותמדא
רתויב הרומחה ןישנועה תלועפ קר יהוז לבא ,ס"הפל 146 תנשב ,םיאמורה ידיב סותנירוק
דימת התיה "תורח"הש היתובא תא חוכשל הלכי אלש הללמואה ןווי דגנ אמור העציבש
היסולכואה לש הלבס תא ראתמ ונררושמ .םייטילופה םייחב רתויב הקומעה םשפנ תאשמ
ידוהיהש ןועטל לוכי בושח רקוח דציכ ןיבמ ינניא .אקווד ינוויה בלה דעו ,בל דע תועגונ םילמב
- בורקמ ןתוא הארנ ףכיתש - תידוהיה הלומעתה תורטמ תא קר ןיבמ ,הלא םיזורח בתכש
-תועבטמב תרמאנ וז האובנ ותעדל .ינלהה םעה לש ודוחיי תא סופתל תלוכי לכ ול ןיא וליאו
הלא םירבד םא קפוסמ אוהו ,רחא םע לכ לע םג ןתוא םשייל היה רשפאש תוקוחש ןושל
תובורמה האושה תואובנ לכ ןיבש איה תמאה לבא .אקווד םינוויה דגנכ םתליחתמ ונווכתה
תא דודשיש "ירברב םע" לע הנושארה התרושב רבכ תרבדמ םינלהה דגנ וז קר ןדיד רפסבש
ןיבמ ךכ ."תירברב ןושל ירבוד" ידיב ללוחי ןווי לש תופיה הישנ דובכש ךכ לע תרזוח ןלהלו ןווי
ךירצ הז לע ףסונ לבא .המוא התוא לש החור לצא בורק אוהש םדא קר ןווי לש התפרח תא
תחת .תוירמוח תויצאיצוסא השודגו האלמ םואתפ תישענה ררושמה לש ונושלל ןזוא הטנש
סורמוה לש ורואית ללטצמ ,םידדושה םיחצנמה לש םתוסגו םתרהוי תראותמ ןהבש םילמה
ירוחאמ :ותיב לע ןגהלו אובל לוכי וניאש סואסידוא יסכנמ םיאבוסו םיללוזה םירזחמה תא
תובבר םיאייכאל איבהש סליכא לש ומעז דה תא עמוש התא םינלהה לע םיהלא םעז
ליח .ידוהיל םג אלא ינוויל קר אל םיקוספ הלילצמ המצע הקסיפ התוא םלוא .םיבואכמ
דודג ירחא םיפדור השמחו (ל ב"ל 'בד) םלוכ תא דימשמ דחאו םיחרוב האמ :סבומ םינוויה
ררושמה .(גכ ח"כ 'רבד) תשוחנ םימשה תאו לזרב ץראה תא םש םיהלא .(ח ו"כ 'קיו) םלש
:עמשמ .דחי םג תוידוהי םייניעבו תוינווי םייניעב ןווי לע התע הז דריש ןוסאה תא אופא האור
תכאלמ תא ותוא דמילש ליצא םע ותוא יבגל ןוסאה תועמשמ תא עיבהל אוה עדוי םג עדוי
יכ ,תימלועה הירוטסיהב 'ה השעמ תרשרשב הילוחכ ערואמה תא יח אוה הז םע דחיו ,הרישה
.םימשה ןמ שנועכ אלא ןווי לע ןוסאה דרי ידכב אל

םידוהיה ןיב טלוב לדבה שי ןאכ .םילילאה תדובע לע :הבושת ןתונ ררושמה ?המ לע שנוע
ףושחל ידכ רתויב תוקזחמה םילמה תא ואצמ לארשי יאיבנ :ארקמה תודהי ןיבל םיטסינלהה
ומב ותוא ושע םמצע םהש לספל םיוחתשמה תא קוחצל םישלו תולילאה לש התוספא תא
הרותהו .יעבט רבד םהיניעב איה ,םהיהלא תא תודבוע םלועה תומואש הדבועה לבא .םהידי
אל םא ,המצעל איהשכ תולילאה .(טי 'ד 'בד) תולילאה תא תומואל "קלח" 'הש וליפא תרמוא
םייוגל םהל תבשחנ תיטסינלהה תודהיב וליאו .אטח הנניא ,הב לשכנה אוה לארשימ םדא
אלא תרחא הדובע םלועמ וריכה אל םימעהש ךכב הדומ תאזה תודהיה ןיאו .אטחכ תולילאה
םיכלמ םינוויה לע וכלמ ,ונלש ררושמה רפסמ ךכ ,הנש 1500 ינפל .םילילאה תדובע תא
הז ןיא בושו) ןוויב הערה הקספ אל "איהה העשה ןמל"ו ,םיליספה תא םהב וגיהנהש םינויאג
הלחש רמאנ םשש סאיליאה תחיתפמ חוקל "איהה העשה ןמל" יתמגרתש יוטיבהש הרקמ
םא .(לואשל ףרט םיבר םירוביג תושפנ ויה "איהה העשה ןמל"ו םיאייכאה ישאר ןיב תקולחמ
התע לבא .םלועה ןמ רובעל םג לכות איה ןכ ,תירוטסיה הלחתה הל שיש םשכ ,וז הדובע ,ןכ
ואיבי אלו וינפ תא וריכי םה ,הלאה תויונערופה לכ תא םהילע איבה לודגה לאה םעז רשאכ
.ערה ןמ ולצניי ךכ לעו ,תמאה יהלאל אלא ,וליעוי אל רשא םיליספל םהיתונברק תא דוע

לש ושדקמל ביבסמ תבשויה לארשי ינב תדע תא םהינפל ררושמה גיצמ תפומו המגודכ םלואו
ןתוא ןייצמ ןדיד ררושמהש לארשי םע לש ויתודימ ןהמ ,ךכב ןייעל יוארה ןמו .ןוילעה לאה
תחת ןויצב ןכושה םעה לש תואיצמל יביטקייבואו ןמאנ רויצל ןאכ הפצנש אקווד ואלו .וחבשל
תא תוארל שקבמ םעה הבש תילאידיאה תימדתה יהמ םג בושח לבא ;יאנומשח תיב ןוטלש
הדובע יכרד לכמ לארשי לש ותורזניה אוה האלמ השגדהב אבה ןושארה רקיעהש ןבומ .ומצע
תדגהמ ןכו .ויתורוצ לכ לע ףושיכה ןמ ומצע רידמ הז םעש דחוימב שיגדמ רבחמה ;הרז
םיגוחש רחאל ,וז הטלבהב הנווכ םושמ שיש ןכתי .םיבכוכה תוליסמב קוסיעמו תוידיתע
תא רידאהל םילדתשמ ,םידוהיה ןמ רתוי םינורמושה ילואו ,ונלש רבחמה ןמ רתוי םיללובתמ
לארשי .תונינגטצאב תוקומע תועידי ול םיסחיימש ךכב אקווד וניבא םהרבא לש ותומד
םישנא םישרוד םהבש" תומכחה ןתוא לכמ ומצע רידמ ,ונררושמ ותוא האורש יפכ ,ילאידיאה
."םהב ץפח ןיא םישעמב םוי םוי םשפנ תא םינמאמה בל-ירסח

תמועל םידוהיה לש תינימה םתרהט איה ,קודה רשק הנושארב הרושק איהש ,הינשה הדוקנה
אשונ אוה ם"וכע לש םמלועב תוררושה תויסרברפהו תוואתה רואית .המיזב םיפוטשה םייוגה
לש תינחורה םויקה תמחלמש קפס ןיאו ,תובורק םיתעל הליביסה יררושמ םירזוח וילא
.הז םוחתב אקווד רתויב השק התיה תימורה-תיטסינלהה הביבסה ךותב ידוהיה רוביצה
םידוהיה לש םנוימד תא קיסעה רפיטופ תשאו ףסוי לע רופיסהש אוה הרקמ אל יאדוובו
הלא םיאשונ ינשש דועב לבא .םיבר םיחותיפב םתורפסב רזוחו דחוימב םייטסינלהה
לע םתוא הפוכ טעמכ יתרבחה בצמהו ידמל םיעודי בבוסה םלועה םע םידוהיה תודדומתהב
.תוחפ הפצנ הלא לארשי יחבשב בחר םוקמ ספותה ישילשה אשונל ירה ,ידוהיה

.תידוהיה הרבחב ררושה ילאיצוסה קדצה תא סנ לע הלעמ ררושמה
רפכב קדצ תודמ םהלו ...עצב תבהא לא אלו תובוטה תודמה לאו קדצה לא ועשי םה"
ןכש גיסי אל .םיזעו םישבכ ,םירפ ירדע םיכשומ םניא ,הליל ידדוש םהיניב ןיא ;ריעבו
ןהל רוזעי םא יכ תונמלא קושעי אל ,ןויבאה תא בלוע וניא רישעה .ונכש תמדא לובג תא
קלח םהלשמ םהל ןיא רשא םיינעל ןתונ ומעב דימאהו ,ןמשו ןיי דגב ןהל קפסיו דימת
ץראה תא םלוכל ןתנ םיימשב בשויה יכ ,לודגה לאה רבד תא םה םימייקמ ךכב .וריצקב
."ףתושמב
םיקוחה ןמ טקל אוה :ילאידיאה לארשי לש ותומד תא ררושמה םקר דציכ ריכהל לק
האפ טקל :םיהזמ ונחנא דימ .םתוא תמייקמה הרבחה תא ראיתו הרותה לש םיילאיצוסה
תא םירחא תומוקמב גיצמ אוה הלא לכ תמועל .דועו לובג תגסה רוסיא ,ינע רשעמ ,החכשו
העיפומ עצבה תוואת ,םיינעל הגאדו הלמח תוריכמ ןניאש םלועה תומואב תררושה תוירזכאה
.הנממ יקנ םילשוריב שדקמל ביבסמ רשא םיקידצה םע קרש םייוגה לש הנוגמ הדימכ ןאכ

:קודו - לארשי לש תונוגהה םהיכרדמ דומללו הערה םכרדמ בושל םינלהל ררושמה ארוק ןכ
קלח םהל םג היהי ,ולוקב ועמשי םאו .ורבחל םדא ןיב םג אלא םוקמל םדא ןיב קר אל תונוגה
הלואגה יהוזו .םינוגה םישעמ לע םהימי לכ םידקושה רחבנה םעה ינב לש םרשואבו םנוחטבב
.הבושתב רזוחה םלועל הפצמה

ירחא בתוכה טסיליביס .המינה התנתשנ רתוי םירחואמ םיטסיליביס לצאש וילאמ ןבומ
.ןברוחה לש םימשה ןמ שנוע סויבוסוו שעגה רה תוצרפתהב האור ,שדקמה תיב ןברוח
רפוש לוק דוע עמשיי אל" םהבש םימיה לע תמלוח סונאירדא רסיקה ימיב היחה הליביסו
תמדא תא דוע וללחי אלו ,"תופרוטמ םיידיב םילשורי תא םיביוא דוע ובירחי אלו המחלמל
חישמה ימי רויצב םידחוימ םיוק שי זא םג ,ןכ יפ לע ףאו .סוסינויד דובכל םידוקירב שדוקה
.םינפבמ יטסינלהה םלועה תא יחה ידוהי ררושמ לש תדחוימה תואיצמה ןמ קר םירבתסמה

,םימיה תירחאל םימדוקה ןשע תורמיתו שאו םד לש םינושה םירואיתה לע ןאכ בכעתנ אל
םירייצמ דציכ לבא .הפנעה תיטפילקופאה תורפסה לכ םע הליביסל םיפתושמ הלא םינממס
?לאגנה םלועה תא תינוויב לארשי יררושמ
ןמשו ןגד ירפ םדאה ינבל ןתת לכה םא ץראה יכ .לודג רשוא תלחת םדא ינבל אובת"
ליזתו ...םיירפ ונתי םיצעהו ברע קותמ שבד הקשמ דריי םימשה ןמו יד ילב דע בוט
."בוט לכ םיאלמ ויה םינשה תודשהו םירעהו ,םיקותמ ןבל בלח תונייעמ ץראה
תורוקמ ראשבו קלח קרפב ארמגב תוליבקמ הלקנ לע םיביטומה לכל אוצמל רשפא ןאכ דע
:רפסמו ךישממ אוה לבא .תימראהו תירבעה הדגאה
."ץק דע ךלמל דידי היהי ךלמו ,ץראה לכ לע בר םולש םא יכ ...המחלמ דוע היהת אל"
ויהי המ :איה הלאשה .ללכ י"א תדגאל העודי הניאש הביטקפסרפ ונלש רבחמה הארמ ןאכ
הביטחכ םירייטצמ םייוגה ונלש תיתרוסמה הדגאה ליבשב ?םמצע ןיבל םייוגה ןיב םיסחיה
וליאו .םימעל לארשי ןיב היהי המ ,איה הדגאה תא תקתרמה הלאשהו ,תדכולמ תחא
לעו םירעה לעו תונידמה לע ויתואובנ תא אבנמ ,דחאל דחא םימעה תא ריכמ ונלש ררושמה
גיסהל הנאות דוע שקבי אל ךלמ םוש ןכלו ,םהיניב םידידי ויהי ץראה יכלמ ,ןכ םאו ,םיה ייא
חוכב הנוטלש תוצרא לע תחצנמה אמור ותוא התפכ םימילש תיב-םולש ותוא .והער לובג תא
ץק והזו ,ץרא יכלמ לכל שדח בל היהי וימיב אלא ,ותוא הפכי אל לארשי חישמ ,עורזה
.תומחלמל

:ךישממ ררושמהו
."הלוכ ץרא ינפ לע םיבכוכה-ימשב םימלוע-יחה םילשי דחא ףתושמ קוח"
רמאנ אל יכ ,קוידב ןויערה תא םלוה וניא ,"תחא תפתושמ הרות" םגרתמה םוטרהש יל הארנ
םולש ןוכיי דציכ ,איה היעבה .תוכלממהו םייוגה תא התעמ ובייחי הרותה תווצמ לכש
חרזא" אוה ותוא םייקמה לכש ימלועה קוחה ןוניכמ אצוי-לעופ אוה הז םולשו .םימלוע
תמועל ,דחא אוהש ,יתימאה קוחה לש הז ןויער .(תינוויב סטילופומסוק) "םלועה תכלממ
.תיאוטסה היפוסוליפה לש דוסיה ןויער אוה ,תומייק ןהש יפכ תונידמה לש תוברה תוקוחה
רותב ףחרמה ,ןוכנה קוחה אוה אלא ,תינומלא וא תינולפ ץרא לש הקוח וניא הזה קוחה
לכל ילאידיא הדימ-הנק שמשמה "בותכ-יתלבה קוחה" ,םיימוקמה םיקוחה לכל לעמ האידיא
יתימאה ומוקמש ,הזה קוחה תא .הנידמו הנידמ לכב םימייקה םיקוחה תוחולו םיקוחה ירפס
שרופו ץראה לא םיהלא םימיה תירחאב דירומ ,ונלש ררושמה רמוא ,םימשה יבכוכ םע אוה
קוחה :תובר ןה תוכלממהש ךכל תובישח ןיא בוש האלהו זאמו .ןלוכ תוכלממה לכ לע ותוא
הילעש סילופומסוק התואל ,תחא הנידמל ינחורה ןבומב ןתוא דכלמ ,דחא אוהש ,םימשה ןמ
הזה קוחה תא הדסייש איה ישונאה לכשה לש היצקורטסנוקה אלש קרו .םיפוסוליפה ומלח
תדרל םיכירצ םניא םיכלמה .תושונאל וז הבוט הנתמ וקינעהש םה םדאה לע 'ה ידסח אלא
תחא הדוגא"ל שונא רוד לכ תא השוע םימורממ אבה קידצהו בוטה קוחה :םהיתואסכמ
."םלש בבלב ונוצר תושעל

םג לבא .ולרוגלו לארשי םעל רתוי תזכורמ םתייאר - ןברוחה ירחאש היליביס יררושמש ןבומ
םילשורי תא הזוח םיררושמה דחא .תינווי תויצאיצוסא-ךרד עיתפמ ןפואב תילגתמ םש
:רמואו תונביהל הדיתעה
יהבוגל אשנתתש ,ופי דע ההובג המוח םינוב ץרא-תשביב םיהלאה ריע ביבס םיבושיה"
."תובע ילפרע דע םימורמ
ריעה םע ,םימשב הרוצב ,תידגא המוח ידי לע תרבוחמ תויהל םילשורי הדיתעש הז ןויער ןיינמ
תומד וינפל הלוע ,התלודגב ריע ררושמה הזוח רשאכ :רורב רבדהש יל המדנ ?אקווד ופי
םע ,הלש למנה ריע םע תומסרופמה "תוכוראה תומוח"ב תבוחמ התיהש סלקירפ ימיב הנותא
ריע לש תומדה תא התוינוציחב םג םולהל הכירצ אובל דיתעל םילשורי וז המגוד יפל .סואיריפ
לא ,םיאלפ הדריש ריע לש התובש תביש תא הגוה אוה רשאכ ,תינווי ןושלב ררושמו ,הריטעמ
םג :התראפתב ריע האור אוה םהבש ולשמ רויצ יסופד ןכומה ןמ ותא איבמ ,הירוענ תמדק
השרומה ןמ ול האבה תנוכתמב "ודחי הל הרבוחש ריע" תויהל הכירצ "היונבה םילשורי"
.תינוויה

םיגיגהה ללש לכ םעש םירמוא ונייהו ,תיחישמה הלואגה ןויער תא םידוהי וגה הנשב םיפלא
םלוא .ןימיה ץק רויצל תויורשפאה לכ וצמתנ ,תירבעה תורפסב ונל רסמנש םייומידהו
תוכלמ תומד ןינבב תילוגסה התמורת םגו ,הלשמ הל תוביטקפסרפ - תיטסינלהה תודהיה
.הלואגה לע לארשי תוגה רצואב טלקיהלו להקב אובל היואר חישמה