ל"זח תירלקפסאב הדובעה

יזרא םהרבא ר"ד

ד"כשת א"צ םיינחמ


:םיקרפה ישאר
הווצמ - הדובעה
הדובעו הרות תיעב
הכאלמ םע הרות
הכלהב הדובעה
דבועל ונימכח סחי
הכאלמ ילעבכו םילעופכ ונימכח

ןיבל הניב בולישלו ,הדובעה ךרעל תוסחיתמש ל"זח תורמא תא רקוס רמאמה :תיצמת
.הרות דומיל תווצמ


ידיב וריאשה וז תוקסעתה .הכאלמלו הדובעל זובב וסחיתה ,ימורבו ןוויב ,קיתעה םלועב
תודמעמ ינב ,תוסחוימהו תוהובגה תובכשה וליאו ,םעב תוכומנה תובכשה ידיבו םידבעה
הוואגב רגתסה ינוויה טארקוטסיראה .תיתורפסהו תיאבצה הריירקב םדועי ואר ,םיליצאה
תומוא בורב םייניבה ימיב ליצאה לש ותוקסעתה תויהל ךישמהש ,יתמחלמה ועוצקמב
(heilotes) םיטוילהה ידי לע תודבועמ ויהש ,ויתוזוחאמ תוסנכהה לע םייקתהו ,םלועה
.םידבעושמה

.תרצוי הדובע לכמ ותוא ררחשמ אוהו ,בושח דמעמ םילייחב האור "האיטילופ"ב ןוטלפא ףא
תא סנרפל םדועיש ,הכאלמה ילעבו םירכיאה דמעמ ,ךומנה דמעמל דחיימ אוה הז דיקפת
.םינוילעה תודמעמה

.הדגאבו הכלהב דומלתה לש לודגה םיב תפקתשמה ,ונימכח תעד איה וז השיגל רומג דוגינב
,ימורו ןווי תועדמ ועפשוהש ,ונמעבש הלא םע יסומלופ ןונגסב ונימכח ירבד םיחסונמ םימעפל
:ורמא הכו .םישפטכ םתוא ועיקוהו ,םהל וגעל ונימכח .םמצעל ןויזב הכאלמב וארו
הכאלמ תושעל יואר יניא ,הלודג החפשממ ,ינא םלועה תובא ןב :םדא רמאי אמש"
,םלועל תאבש םדוק הכאלמ השעש ,ךרצוי ךמדק רבכ ,הטוש :ול םירמוא .תוזבתהלו
.(םלענ שרדמ) "השע רשא ותכאלמ לכמ :רמאנש

יבר רמא הכו ,ןושארה םדא תא ארובה ךניח וילע ,ןוילע ךרעל הכאלמה תא ונימכח ולעה הזב
:לארשי ץראב ,הדגאה ילעב ילודגמ ,ריאמ יבר לש קהבומה ודימלת ,רזעלא ןב ןועמש
והחניו :(וט ,ב תישארב) רמאנש ,הכאלמ השעש דע םולכ םעט אל ןושארה םדא ףא"
.(א"י ןתנ יברד תובא) "לכאת לכא ןגה ץע לכמ" ךכ רחאו "הרמשלו הדבעל ןדע ןגב

וניבא םהרבא לע .הדובעה ךרע תא םמורלו ראפל ידכ ,תובאל ונימכח ורבע ןושארה םדאמו
:רפוסמ
םיתושו םילכוא םתוא האר ,רוחנ םראבו םירהנ םראב ךלהמ םהרבא היהש העשב"
האר ,רוצ לש המלוסל עיגהש ןויכו ,תאזה ץראב קלח יל אהי אל יאולה :רמא ,םיזחופו
יקלח אהי יאולה :רמא ,רודיעה תעשב רודיעב ,שוכינה תעשב שוכינב םיקוסע םתוא
.(י ,טל הבר תישארב) "תאזה ץראב

,חבזמה יבג לע ןברקכ תיאליע השודק שדקתנש ףא ,קחצי ונבו ,המייקתנ םהרבא לש ותלאשמ
איהה הנשב אצמיו איהה ץראב קחצי ערזיו" :(בי ,וכ תישארב) רמאנש ,וידי ומב התוא םישגה
:ל"זח םיריעמ הז קוספל ."םירעש האמ
שרד - "ךיתכרבו" קחציב רמוא אוה ירה :ריאמ יבר םושמ רמוא יאני רב יאתסוד יבר"
ערזיו" :רמאנש ,ערזו דמע ,םידי ישעמב אלא הרוש הכרב ןיאו ליאוה :רמאו קחצי
.('ז תוכרב אתפסות) "םירעש האמ איהה הנשב אצמיו איהה ץראב קחצי

םירשע יל הז" :ומצע לע דיעמה ,וניבא בקעי ,תובאה ריחב עיגה םיפכ תדובע לש המשגה אישל
עיגי תאו יינע תא ..יניעמ יתנש דדתו ,הלילב חרקו ברח ינלכא םויב יתייה ...ךמע יכנא הנש
:הז קוספ לע .(ג"מ-ח"ל ,א"ל תישארב) "םיהלא האר יפכ
,ןוממ הליצה תובא תוכזש ,תובא תוכזמ הכאלמה איה הביבח :הימרי יבר רמא"
התע יכ ...יבא יהלא אלול :רמאנש ,ןוממ הליצה תובא תוכז .תושפנ הליצה הכאלמו
האר יפכ עיגי תאו יינע תא :רמאנש ,תושפנ הליצה הכאלמו ,(ןוממ ילב) ינתחלש םקיר
.(ד"ע הבר תישארב) "(...ךל רמשה :םולחב ןבל לא רמאש) שמא חכויו םיהלא

הווצמ - הדובעה
תומש רפסב .הדגא ישרדמ לש הירלקפסאב תישארב רפסב הדובעה םוקמ תא ונרקס הכ דע
אתליכמ) ונינש הכו .תורבדה תרשעב ומוקמש ,וצ תגרדל ,שדח אישל הדובעה ךרע הלעתמ
הריזג וז ירה :רמוא יבר - דבעת םימי תשש" :(םימדרנ יציקמ תאצוה ,'כ ורתי י"בשרד
."הכאלמה לע ווטצנ ךכ ,תבש לש השע תוצמ לע לארשי ווטצנש םשכש ,תרחא

יחש ,ןוליפ .יבר םדוק בר ןמז העודי התיה הוצמכ "דבעת םימי תשש" בותכה לש וז הסיפת
םויבו הכאלמ השעת םימי תשש" :בותכה תא שרפמ "הרותה יקוח לע" ורפסב ,תיבה ןמזב
.השעמה ימי תששב דובעל הווצמ ךכ ,יעיבשב תובשל הווצמש םשכ - "ןותבש תבש יעיבשה

:(א"י קרפ) ןתנ יברד תובאב םיאצומ ונא הזל המודב
תא אנוש היהי לאו ,הכאלמה תא בהוא םדא אהיש דמלמ ?דציכ - הכאלמה תא בוהא"
םימי תשש :רמאנש ,תירבב הנתנ הכאלמה ךכ ,תירבב הנתנ הרותהש םשכש ,הכאלמה
."ךיהולא 'הל תבש יעיבשה םויבו ךתכאלמ לכ תישעו דובעת

הדובעו הרות תייעב
תעבותה ,הרות דומלת תווצמ ,תרחא הווצמ םע תשגנתמ השעמה ימי תששב הדובעה תווצמ
.(ח ,א עשוהי)" ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל" :בותככ ,המצעל עובשה תומי לכ תא

םוי ייחב היעב הררוע ,םדאה לכ תא ומצעל עבות םהמ דחא לכש ,םיווצ ינש ןיב וז תושגנתה
התוא רתפ דחא לכו ,יחוי ןב ןועמש יברו לאעמשי יבר ,רודה ילודג ינש ולעה היעבה תא .םוי
.וכרדכ

:(ב ,ה"ל תוכרב) ונינש הכו
הזה הרותה רפס שומי אל :רמאנש יפל ?רמול דומלת המ - ךנגד תפסאו "וניתובר ונש"
:רמול דומלת ?(הכאלמ השע אלו הרותב דימת קוסעיש) םבתככ םירבד לוכי ,ךיפמ
:רמוא יחוי ןב ןועמש יבר .לאעמשי יבר ירבד ,ץרא ךרד גהנמ םהב גהנ - ךנגד תפסאו
תעשב שדו ,הריצק תעשב רצוקו ,העירז תעשב ערוזו ,השירח תעשב שרוח םדא רשפא
לש ונוצר םישוע לארשיש ןמזב אלא ?הילע אהי המ הרות - חורה תעשב הרוזו ,השיד
ןיאש ןמזבו ,םכנאצ וערו םירז ודמעו :רמאנש ,םירחא ידי לע תישענ םתכאלמ ,םוקמ
."ךנגד תפסאו :רמאנש ,םמצע ידי לע תישענ םתכאלמ ,םוקמ לש ונוצר םישוע לארשי

ושע הברה" :ייבא יפמ םיעמוש ונא הבושתה תא ?ןויסנה ןחבמב הדמע תוטישה יתשמ וזיא
.(םש) "םדיב התלע אלו - יחוי ןב ןועמש יברכ ,םדיב התלעו לאעמשי יברכ

לש ,הלוגס ידיחי לש םכרד איה תינוציקה וכרד יכ ,הדוהו ותעד ,הארנכ ,הניש ןועמש יבר ףא
יבר לע (ב ,ג"ל תבש) רפסמ דומלתה .םיברה ךרד אל לבא ,(ה"מ הכוס) םיטעומה הילעה ינב
םיבורחב וקפתסהו ,תופגתסהו תושירפ ייח הרעמב הנש הרשע םיתש ויחש ,ונבו ןועמש
הרעמה ןמ ואצישכש ,ךכ ידכ דע םיירמוחה ויכרצו םלועה יניינק לעמ ירמגל ולעתהו ,םימבו
:תרפסמ הדגאה .םעט ירסוחמכ םדא ינב ישעמ תא ואר
ייחב םיקסועו םלוע ייח םיחינמ :ורמא .םיערוזו םישרוח םהשכ םדא ינב וארו ואצי"
ימלוע בירחהל :םהל הרמאו לוק תב האצי .ףרשנ דימ םהיניע םינתונש םוקמ לכ !העש
"!םכתרעמל ורזח ,םתאצי

ךליאו ןאכמ ."התאו ינא םלועל יד ,ינב" :ונבל ןועמש יבר ול רמא ,הנש רחאל בוש ואצישכ
,םהל םינכומ םהיתונוזמש ,םדא ינב לש רצ גוחל תינוציקה ותעיבת תא ןועמש יבר הנפה
:('ב עסיו -חלשב) אתליכמה ירבד ולאו .םהילע דומעל םיכירצ םניאו
הנתנ אל :רמוא יאחוי ןב ןועמש יבר היה ןאכמ - (ח ,א עשוהי) "הלילו םמוי וב תיגהו"
אל אה ...(הרוחסל אלו הכאלמל ךרוצ םהל היה אלש) ןמה ילכואל אלא שורדל הרותה
םיכירצ םניאש) "המורת ילכוא - םהל םיינשו ,ןמה ילכואל אלא שורדל הרות הנתנ
.(םהיתונוזמב קוסעל

:ומשב תרסומ אתליכמה ןכש ,םעה ינומה לש הכאלמה תא ךירעהל דמל הז תמועל
תעשב אלש םירופכה םויב סנכנ לודג ןהכ וליפאש ,הכאלמ הלודג :רמוא ןועמש יבר"
אתליכמ) "סנכהל םירתומ םימומ ילעבו םיאמט הדובע תעשבו ,התימ בייח הדובעה
.('כ ורתי ,י"בשרד

התשענ .(א ,א האפ ימלשורי) "תונמוא וז - םייחב תרחבו" הרוהש ,לאעמשי יבר לש וכרד
אלש ,םכמ השקבב" :רמאו וידימלתל הנפ ,אזוחמ תבישי שאר ,אבר .לארשי ילודג תלחנ
תוכרב) "הנשה לכ םכיתונוזמב ודרטת אלש ידכ ,ירשת ימיב אלו ןסינ ימיב אל ינפל וארת
יבשמ והליצמו והדופ ידי לע וירוענמ לאעמשי יבר ךנחתנ וז תיטסילאיר םייח ךרד לע .(ב ,ה"ל
.(א ,ח"כ תוכרב) חפנכ ותכאלממ ורחשוה ותיב ילתוכש ,(א ,ח"נ ןיטיג) עשוהי יבר ידי לע ,ימור
לכ ותכאלמב קסועו ,תיברעב תוכלה יתשו תירחשב תוכלה יתש םדא הנוש" :רמוא היה אוה
.('ב עסיו - חלשב אתליכמ) "הלוכ הרותה לכ תא םייק וליאכ וילע םילעמ ,םויה

הכאלמ םע הרות
וב תיגהו" קוספה תא םייקל םא ,התיה היעבהו הרותל דוגינב הכאלמה תא ונדמעה הכ דע
םירחואמה תורודב םלוא .הרותל הכאלמ ףיסוהל הרירב תילדב וא ,וטושפכ "הלילו םמוי
ןבר רמא הכ אלה .הפוג הרותל ףא הליעומכ התוא וארו ,הכאלמה תכרעהב תכל וקיחרה
:אישנה הדוהי ינבר לש ונב לאילמג
העיגיה) םהינש תעיגיש ,(ןתמו אשמ וא הכאלמ) ץרא ךרד םע הרות דומלת הפי"
,הריבעל הואתה תא םדא לש ובלמ תחכשמ) ןווע תחכשמ (ץרא ךרדבו הרותב ,םהינשב
,ב תובא) "ןווע תררוגו הלטב הפוס ,הכאלמ המע ןיאש הרות לכו .(הב רהרהמ אוה ןיאו
.(ב

סיסב תשמשמה ,הכאלמל הרוכבה תוכז תא ןתנש ,ןמחנ בר ןב לאעמשי יבר תכל קיחרה
:ורבד הכו .הרותה םויקל םדוק יאנתו
- הרות ןתמ דע םדאה תאירבמ) הרותה תא ץרא ךרד המדק תורוד הששו םירשע"
"ךרד" ('דכ ,'ג תישארב) "םייחה ץע ךרד תא רומשל :רמאנש והז .(תורוד הששו םירשע
.('ט הבר ארקיו) "הרות וז - "םייחה ץע" ךכ רחאו ,ץרא ךרד וז -

.םימש תארי יבגל הרוכב תוכז הל ונתנ ךכ ,הרות יבגל הרוכב תוכז הכאלמל ונתנש םשכו
ירהש ,םימש ארימ רתוי ופכ עיגימ הנהנה לודג :אלוע םשב ימא רב אייח יבר רמא"
עיגימ הנהנ לצא וליאו ,(א ,ביק םילהת) 'ה תא ארי שיא ירשא :רמאנ םימש ארי לצא
בוטו ,הזה םלועב ךירשא .(ב ,חכק םש) ךל בוטו ךירשא לכאת יכ ךיפכ עיגי :רמאנ ופכ
.(א ,ח תוכרב) "אבה םלועב ךל

הכלהב הדובעה
המגוד .תואמגוד יתשב קפתסנו ,הכלהב ףא ויוטיב אצמ הדובעל ונימכח לש הכרעהה סחי
ןושארה םוקמב .דיעהלו ןודל םילוספה תא הנומ 'ג הנשמ ,ישילש קרפ ןירדהנס :הנושאר
קחשמה לוספ) יתמיא :רמואו שרפמ הנשמ התואב הדוהי יברו .היבוקב קחשמה דמוע
איה אלש תונמוא םהל שי לבא ,(וז תונמוא אלא) איה אלש תונמוא הל ןיאש ןמזב ?(היבוקב
."םירשכ (יונפה ןמזה תא ריבעהל אלא וניא היבוקב קחשמהו ,קסוע איה הב תרחא תונמוא)
תויוכזה תא ונממ םיללוש עודמ ?השוע אוה אטח המ היבוקב קחשמ :לאוש דומלתהו
וניאש רמולכ ,םלוע לש ובושייב קסוע וניאש םושמ :הנוע אוהו .חרזא לכ לש תוירטנמלאה
.הרבחל הליעומה ,תיביטקודורפ הדובעב קסוע

ןיב םירבדמה שאר ,אוה .הכאלמה לע ומלוע תפקשהב ודוסי הנשמב הדוהי יבר לש הז שוריפ
ונב תא דמלמ וניאש לכ" :(א ,טכ ןישודיק) ורמאמ עודי .הכאלמ םינבל דמלל עבת ,ורוד ימכח
תיבל ךלהש העשב ,םוי ,םוי םיברב םיגדמ היה וז ותרות ."תוטסיל ודמלמ וליאכ ,תונמוא
.ופתכ לע ןקנק לטנ ,שרדמה תיבל ךלהשכ ,הדוהי יבר" :(ב ,טמ םירדנ) רפסמ דומלתה .ושרדמ
."הילעב תא תדבכמש הכאלמ הלודג :רמא

,אביקע יבר היה קהבומה ובר םנמא .וירוענמ הדוהי יבר ךנחתה הכאלמל הז דובכ סחי לע
לש ברה הכרעב הרכהה תא וידימלת בלל רידחהש ,ןופרט יבר יפמ הרות דמל וירוענב לבא
,הכאלמ ושעש דע לארשי לע ותניכש הרשה אל אוה ךורב שודקה" :םתוא דמיל הכו .הכאלמ
.(א"י ןתנ יברד תובא) "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו :רמאנש

אוה ירה ,תרחא תונמוא ול ןיא םא :הנשמל הדוהי יבר לש שוריפ תא ןיבהל רשפא הז רואל
.הדוהי יברכ תקסופ הכלההו ,תודעל לוספ

ונימכחו ,(ב"ל ,ט"י ארקיו) "ןקז ינפ תרדהו םוקת הביש ינפמ" :הרותב בותכ .הינש המגוד
:(א ,ג"ל םש) ונימכח ורמא תאז לכבו ,(ב ,ב"ל ןישודיק) "המכח הנקש הז אלא ןקז ןיא" ורמא
."םתכאלמב םיקסועש העשב םימכח ידימלת ינפמ דומעל םיאשר תויונמוא ילעב ןיא"

:(ב ,ד"נ ןילוח) רפסמ (תועבטמ ףילחמ) ינחלושה אנח יבר
ומשש םוקמ לש רניד) יאנידרוק ינממ שקבו ,אחפנ רב ינממ הלעמל היה דמוע"
איה ,הז רניד רועישכ בקנ המהבה תרגרגב שי םא) הפירט לש בקנ וב רעשל (יאנידרוק
תוינמוא ילעב ןיא ,בש ,ינב ,בש :יל רמא .ינחינה אלו וינפמ דומעל יתשקבו .(הפירט
."םתכאלמב םיקוסע םהש העשב ,םימכח ידימלת ינפמ דומעל םיאשר

דבועל ונימכח סחי
אוהש יפכ ,הכאלמ לעבלו דבועל הכרעהה סחי אב הדובעל ונימכח לש הכרעהה סחי תובקעב
:(א ,זי תוכרב) הנבי ימכח לש םהיפב ,תרוסמה יפל ,היה ליגרש רמאמב דחוימב ףקתשמ
(רכיאה) אוהו ריעב יתכאלמ ינא ,הירב ירבחו הירב ינא :הנביד ןנברד והיימופב אלגרמ"
רדגתמ וניא אוהש םשכ .ותכאלמל םיכשמ אוהו יתכאלמל םיכשמ ינא ,הדשב ותכאלמ
אוהו (הרותב) הברמ ינא :רמאת אמשו .ותכאלמב רדגתמ יניא ינא ךכ ,יתכאלמב
."םימשל ובל ןווכיש דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא :ונינש ?טיעממ

וניאש ,תינפוג הדובע דבועה םדאל הנבי ימכח וסחייתה דציכ םיאור ונא וז הדגא תרוסמב
פ"עא ,םעה ייחב הווש דיקפת לעבו הווש ךרע לעב ,רבח וב םיאור םה .הרותל תונפהל לוכי
.תטעומ הדימב אל הרות ודיב ןיאש

הכלה לעופל ונימכח לש דובכה סחי תא רשאמ םיאנתהמ דחאב הנשמב אבומה השעמ
:(ג"פ אעיצמ אבב) רפוסמ הכו .השעמל
תונוזמ םהל קספו ךלה .םילעופ ונל רוכשו אצ :ונבל רמאש איתמ ןב ןנחוי יברב השעמ"
,ינב :ול רמא ,ויבא לצא אבשכו .(תונוזמ הזיא טרפל ילב תונוזמ םהל תתל וילע לבק)
ינב םהש ,םהמע ךתבוח ידי תאצי אל ,ותעשב המלש תדועסכ םהל השוע התא וליפא
ןיאש תנמ לע :םהל רומאו אצ ,הכאלמב וליחתי אלש דע אלא .בקעיו קחצי ,םהרבא
."דבלב תינטקו תפ אלא ילע םכל

יארומאל ןושארו שאר ,בר ינפל םייקתנש ,םילבס דגנ טפשמ לע רפוסמ דומלתב םוקמ ותואב
.לעופה לא ידוהיה טפושה לש םח ישונא סחיל ונא םידע וב ,לבב

:םש רפוסמ הכו
ול ומלשיש דע) םהידגב לטנ .ןיי לש תיבח (םילבס) םיפתכ ול ורבש הנח-רב רב הבר"
:ול רמא ?ךכ ןידה :ול רמא .םהידגב םהל רזחה :ול רמא .ברל ורמאו ואב .(קזנה תא
.ןידה תרושמ םינפל םהב גוהנל ךילע רמולכ - (כ ,ב ילשמ) "םיבוט ךרדב ךלת ןעמל" !ןה
ונל ןיאו ,ונא םיבערו ,םויה לכ ונחרטו ,ונא םיינע :ול ורמא .םהידגב םהל ריזחה -
םיקידצ תוחראו" !ןה ול רמא ?ךכ ןידה :ול רמא .םרכש םהל ןתו ךל :בר ול רמא .םולכ
קידצכ גוהנל ךילע בער לעופל סחיב לבא ,רוטפ התא ןידה דצמש פ"עא רמולכ ,"רומשת
."םלשלו

ול תתל ןודאה בייח ,וז הווחאב שיגריש ידכו .הווחאב וב וגהניש ונימכח ושרד דבעב וליפא
.םהמ הנהנ ומצע אוהש ,תויחונה ןתואו ,םייח יאנת םתוא

אלש ,התשמב "ךמע" ,לכאמב "ךמע" - (זט ,וט םירבד) 'ךמע ול בוט יכ' :וניתובר ונש"
ןיי התוש התא .(סג חמק לש העורג תפ) רביק תפ לכוא אוהו היקנ תפ לכוא התוא אהת
.ןבת יבג לע ןשי אוהו ,(םיכר תועצמ) ןיכומ יבג לע ןשי התא .שדח ןיי התוש אוהו ,ןשי
;ז"פ ,רהב תשרפ םינהכ תרות) "ומצעל ןודא הנוקכ ,ירבע דבע הנוקה לכ :ורמא ןאכמ
.(ב"כ ןישודיק

,כ ןישודיקב אבומ) ימלשוריב רמאנש המ איבהל יאדכ ,םיעיגמ םירבדה ןכיה דע ,זוירוק רותב
הרואכל .דבלב דחא רכ ול שי םא ,ןודא השעי המ :הלאשה םש תלאשנ .(לכ ה"ד תופסות ,'א
לע ןודאהו ,רכה יבג לע ןשי דבעהש ,תעדה לע הלעי אלו ,דבעה ןמ ףידע אוהש ,וילאמ ןבומ
ףאו ,וילע בכוש וניא םאו ."ךמע ול בוט יכ" םייקי אל ,רכה לע בכשי ןודאה םא לבא .הפצרה
אצוי .ודבעל רכה תא רוסמל בייח אוה וחרכ לע .םודס תדימ וז ירה ,ורסומ וניא ודבעל
.ומצעל ןודא הנוקכ ,ירבע דבע הנוקהש

הכאלמ ילעבכו םילעופכ ונימכח
,הכאלמה ןינעב ףא ,םמצעב ומייקו ,םימייקמ האנ ףא אלא ,םישרוד האנ קר אל ויה ונימכח
תונמואב םיקסוע ויה םיארומאהו םיאנתה לכ טעמכ ."םירחא טושק ךכ רחאו ךמצע טושק"
.הרות לש הרתכמ תונהיל וצר אל יכ ,וסנרפתה הנממ

יסא ברו ייבא ,לאומש ,לאומש לש ויבא ןוגכ ,המדאה תדובעב םבורב וקסע לבבב ונימכח
.(א ,חפ ןיבוריע) הכאלמ ילעב םלוכ ויה הירבט ינב .תונוש תוכאלמב םקלחבו ,(א ,הק ןילוח)
ינב סנרפמ היה יצחב ,(רניד יצח) קיפערט רכתשמ היה םוי לכבו ,םיצע בטוח היה ןקזה ללה
תבש) ודיבש ןינבה תמא םע יאנבכ עיפומ יאמש .שרדמה תיבל הסינכ רכש ןתנ יצחו ,ותיב
.(א"ל

סנרפתמ היה ,הנביב רדסה לע לאילמג ןבר ינפל הרשע הנומש תליפת רידסהש ,ילוקפה ןועמש
ונב תודע יפל ,היה אתפלח ןב יסוי יבר .(י"שר ,ב ,זי הליגמ) אלוקפ םירוקש ,ןפג רמצב הדובעמ
ןבר לש ורודב םימכחה שאר עשוהי יבר .(ב ,ט"מ תבש) תורוע דוביעל החמומ ,לאעמשי יבר
.(א ,ח"כ תוכרב) "חפנ - םירמוא שיו ,םימחפ השוע" :שרפמ י"שרו ,ימחפ היה ,הנביד לאילמג

:(א ,ג"כ תינעת) רפוסמ ,לגעמה ינוח לש ודכנ ,היקלח אבא לע
.םימשג ודריו םימחר שקבו ,ולצא םירגשמ םימכחה ויה ,םימשגל ךרצנ םלועה היהשכ"
אלו ותיבל ואב .םימכח ידימלת ינש ולצא ורגש .םימשגל םלועה ךרצנ תחא םעפ
ןועט היה .ךלהו םיצע טקל ברעל ...רדוע אוהש והואצמו הדשל ולצא וכלה .והואצמ
,"יתייה םוי ריכש :םהל רמא ...הינש ופתכ לע ותילטו תחא ופתכ לע רדעמהו םיצעה
.יאלקח לעופ - וננושלב

לע .(ג"י ןיבוריע) עובשב םיעלס השולש רכתשמו עגי היהו ,רחבומו בוט רלבל היה ריאמ יבר
ויה היעשוא ברו אנינח בר .ארגנ ןיבא ,רלדנסה ןנחוי יבר ,אחפנ קחצי יבר וארקנ םתכאלמ םש
ימלשורי) סבוכ היה ,איירט שיא ,היעשוה אבא .(ב ,ג"יק םיחספ) לארשי ץראב םילענ ירפות
היה הדוהי יבר .(ה ,ג ןירדהנס ימלשורי) ימורב טייח היה אנימז רב אבא יבר (י ,י אמק אבב
ףסוי בר ,(ב"לק םיחספ) רכש תיישעתב וקסע אפפ ברו אדסח בר ( א ג"יק ארתב אבב) םותחנ
תממחמש הכאלמ הלודג :רמא ,תורוק אשונ היה תשש ברו ,(ב ,ז"ס ןיטיג) םיחירב דבוע היה
.(םש) "הילעב תא

וכישמה ,ןושארה םדאב וחתפש ,ל"זח תורוקמב הכאלמהו הדובעה ןויער תודלות ונרקס
ונימכח ובישחה הדימ וזיאב ,תעדל ונחכונ .דומלתהו הנשמה ימכחב ומייסו המואה תובאב
,הווצמ תגרדל הדובעה תא ולעהש דע םתעד החנ אלו ,ידוהיו ישונא ךרעכ םיפכה למע תא
.יניס רה דמעמבש תורבדה תרשע ךותב תבלושמה