דומלתה תכירע

זירפ-הד ןימינב ר"ד

א"כשת ז"נ םיינחמ

:ןכותה
דומלתה תכירע
תויגוסה יסחיב וקסע הכלהה ילודג
דומלתה תכירע לש תויללכה תויעבב לופיטה
ימלשוריה דומלתב תומאתה יא
ותמיתחו ילבבה דומלתה תכירע
ישא בר רחאלש הפוקתה
תיתכירע הלועפל סחיתמ וניא "הארוה ףוס" יוטבה
םוכיס ןיעמ

תכירע לא םירקוחה יסחיב תונושה תושיגה לע דומעל ןויסינב קסוע רמאמה :תיצמת
.דועו תותכסמ לש תויוליפכו תוריתס ןיבהל ןתינ ךיא ,ךרועה היה ימ :דומלתה

דומלתה תכירע
רבד לש ותימאל ךא .הנשמה תכירע תיעב ומכ ,אדירג יעדמ ןינע איה דומלתה תכירע תייעב
הנשמה תכירע .הנושאר הגרדממ תיתכלה תועמשמ ילעב םיטקפסא םג תויעבה יתשל םירוק
םימכחה לש םתוכמס תלבגהלו הפ לעבש הרותה תמיתחל המרג תיפוסה התרוצב
דומלתה תכירע םע לבא .הפ לעבש הרותה שוריפב היה ירקיעה םדיקפת .(םיארומאה)
ולבקתנו (א"ע ו"פ מ"ב ילבב האר ,הארוה ףוס) הזה ימיטיגלה שוריפה םג םייתסנ ותמיתחו
לכב לארשי תיב לכ תא תובייחמכ םיארומאה לש םהיתוארוהו ידומלתה ןוידה לש תונקסמה
:םהש םוקמ
לבא ...םתובשומ תומוקמ לכב לארשי לכב םתוגהנמו םתנקתו םתריזג הטשפו"
הנידמ לכו ריעו ריע לכ ןיפוכו םהב תכלל לארשי לכ ןיבייח ילבבה ארמגבש םירבדה
.םתונקתב תכללו םתוריזג רוזגלו ארמגה ימכח וגהנש תוגהנמה לכב גוהנל הנידמו
םימכחה םתואו לארשי לכ םהילע ומיכסה ארמגבש םירבדה םתוא לכו ליאוה
לארשי ימכח לכ םה אוה ךכ טפשמש ודמלו ןיד ונדש וא וגיהנהש וא ורזגש וא וניקתהש
."ה"ע ונבר השמ דע רוד ירחא רוד הלוכ הרותה ירקעב הלבקה ועמשש םהו םבור וא
."הרות הנשמ" רפסל ותמדקהב ם"במרה

ןיבו ילבבב ןיב) דומלתב אצמנש רבד ןיב יתכלהה לוקישב ינויפיצנירפ לדבה עדונ ןכו
(16 'ע םיחספ "םינואגה רצוא"בו ןיבוריע ףוס ף"ירב האר ;ילבבה לע קלוח וניא םא ימלשוריב
םש האר) דומלתה ימכח ירבדלכ ףקות ותוא דומלתה תמיתח ירחא םיאבה ירבדל ןיאו
עיגה הב ,הרוצה ונייהד דומלתה תכירע הכירצ ךכיפל .(ד"פ ןירדהנס ש"ארבו ם"במרב
.הרות ןב לכ ןיינעל ותמיתחל דומלתה

תויגוסה יסחיב וקסע הכלהה ילודג
ישנא רקיעב הניינע ךכיפלו תירוטסיה-תיתורפס היעב איה המצעלשכ דומלתה תכירע תייעב
.םירבדה וכרענ יתמיאו ךיאו דציכ תעדל ןינועמ וניא ללכ ךרדב הכלהה שיא ."לארשי תמכח"
םינושארה ןיב הכלהה ילודג םג וענמנ אל ןכ יפ לע ףא .םתחנ דומלתה יכ ,הדבועה הקיפסמ ול
יבגל רתויב תונינועמ תורעה הברהו ןיינעל םתעד תא תתל רפס ימכחו תופסותה ילעב ןוגכ
ןושאר ירהו .ןהינוידו םהישוריפב אוצמל רשפא תורבעהו תויגוס יקלח ,תויגוסה יסחי
אל תמסרופמה ותרגאב ונל רסמ ןואג ארירש בר ,םהיניבש לודגהו םיידומלתה םינוירוטסיהה
םיטרפ המכ םג אלא (םימושר וינפל םיאצמנ רבכ ויהש) דבלב םיארומאהו םיאנתה רדס תא
הנומתל ףרטצה אל ןיידע הז לכ לבא .םיארובס לש תופסות לע ןוגכ ,היעבה תנבהל םיבושחה
.יתטיש ןפואב היעבב לפטל םימכח וליחתה הרבעש האמב קרו המלש

יול לארשי 'ר םהירחאו ,סייוו ה"אר ,ללירב ק"ר ,ץרג ,ף"זר ,ר"ישר ריכזהל שי םינושארה ןמ
."םינושאר תורוד" לעב יולה ן"יר (ןיקיזנ ימלשורי לע ושוריפל ותמדקהב) יולסרבמ
תופלחומ תויגוס לע וירמאמב) ל"ז ןייטשפא ק"יר ונרודבו .םהירבחו ץבעי ז"ר ןוירוטסיהה
ואובמב ימלשוריה ןינעל) ל"ז גרובזניג ל"ר (תותכסמל ויתואובמבו תותליאש ידירש לעו
,םהירפסו םהירקחמב סייוו א"רו קבלא ח"ר דחוימב א"חליו (תוכרב ימלשורי לע ושוריפל
םהילע ופסונו דומלתה תכירע לע ורפסב ןלפק י"רו ןיקיזנ ימלשורי לע ורקחמב ןמרביל ש"רו
ו"זר ןוגכ ,הלאכ םג םנשי .תודחוימ תויגוסב וא הנשמ-תויעבב וקסעש ,םירחא םירקוח דוע
דומלתה תכירע תיעב תמייק רומאכ .דומלתה לש טסקטבו טשפב וישוריפ בגא ,ל"ז ץיבוניבר
ןהיסחיו תויגוסה ירשקב ,איגוסה תווהתהב רתוי ולפטש שי .היבלשל ילבבה םג - הלוכ
.תיללכה היעבה לא הלא םיטרפ תייאר ךותמ רותחל ידכ ,תודחוימ תותכסמבו

דומלתה תכירע לש תויללכה תויעבב לופיטה
טעמכ יכ ,תיללכ העד תררוש ימלשוריל רשאב .תויללכה תויעבב לופיטה לע הריקסב חתפנ
תובישיב רסמנש המכ דע ,ורודיסו רמוחה ףוסיא לע אלא ,תישממ הכירע לע רבדל ןיאו
ונייהד ילבבה רודס ינפל םדק הז רודס .לולכשו דובע אלל ,(ןירסיקו םורד ,הירבט) תונושה
ארומאהש ,הצופנ התייהש ,העדה .ישא בר לש ונמזב ,הריפסל תישימחה האמה תישארב
ןמ קר תעבונ איהו ,יתדבוע סוסיב הל ןיא ,ימלשוריה דומלתה רדסמ היה ןנחוי 'ר םסרופמה
.ילבבה דומלתב םג אלא ,דבלב ימלשוריה דומלתב אל תיזכרמ הדמע ספות ןנחוי 'רש ,הדבועה
(תובבה שולש) ןיקיזנ תכסמש (ןייטשפא ן"יר ,ןמרביל ש"ר ,יול לארשי 'ר) ןיטולחל ררבוה ףא
לש ותעד יפל .רחא הכירע תיבמ האצי ,תותכסמה רתימ החונימבו הנושלב ,הרוצקב הנושה
.(ןיטשפא ן"יר) וז העיבק לע םיקלוח םיאצמנ ךא ,"ןירסיק לש הדומלת" איה ,ןמרביל ש"רגה
וניא אוה ףא אצמנו וז הניחבמ קדבנ הבר תישארב רבחמ ינפל ודוסיב חנוהש ,דומלתה ףא
תישארב לש תיעדמה האצוהל ואובמב קבלא ח"ר דוחייב קסע הזב) ונלש ימלשוריה םע ההז
.(הבר

ימלשוריה דומלתב תומאתה יא
ףסאנש ,תוארמה ,תויגוסל תויגוס ןיב תוריתסו תומאתה יא תואצמנ ימלשוריה דומלתב םג
לש הדבועה איה ימלשוריה רודל תינייפוא .תונוש תורוסמ םהל ויהש ,םינוש תושרדמ יתבמ
תורפסה לכ יבגל תובר תואמגודב קבלא ח"רה התובישח תא שיגדה ,וז הנוכת) .תורבעהה
ורבעוהו וקתעוה תובר תויגוס .(תוישוקו תוהימת המכ הזב ץריתו תיארומאהו תיאנתה
םיתעל ומרג ולא תולופכ תויגוסו תוינוציח תויצאיצוסא תמחמ םמוקמ וניאש םוקמל םוקממ
לש םירוציק לש העפות םג ךפהל שיו .תימלשוריה היגוסה לש ירקיעה ךלהמה תנבה יאל
לש תויראטנמגרפב םג תאטבתמה ,דוביעו תישממ הכירע רסח ללכ ךרדב .םימודק םיקיתעמ
.תורוסמ לש רכה ינמיסו אלמ חונימ רסוח ,תויגוסה
.ימלשוריב תוקסעתהה טועימל תוביסה תחא ויה ,ןושלב ישוקה םע דחי ,םיצוריתו תוישוק
,חכוה םג .הנבה יא ידכ דע ,טסקטב םילודג םישובישל ךכמ האצותכ בוש םרג הז רבד
ילבבה דומלתה יכרועש ,םויה דע םימיוסמ םיקוחבו םייניבה ימיב תחוור התייהש ,הפקשהש
(ליעל ונאבהש םינואגה תבושתבו ןיבוריע ףוס ף"ירב האר) ונלש ימלשוריה דומלתה תא וריכה
םיבר םיחטשב לארשי ץרא תרות תא לבב יארומא וריכה םנמא .תרוקיבה ינפב תדמוע הניא
ימלשוריה דומלתה םע ההז ילבבב עלבנה הז רמוח ןיא לבא ,תומיוסמ תורוסמב דואמ
הקדצה ןיאו .תויגוסה תא הוושמה דמול לכ עדוול לכוי ךכ לע .ותרוסמו וחוסינ ,ורודיסב
.תומש יפוליח וא ןושל ,ןונגס לדבה אלא ןאכ ןיאש ןעוטו רזוחו ןעוטה ,יולה א"יר ירבדל
ןמ תערוג וז תיתורפס-תירוטסיה העיבק ןיאש ,רורב .םיינורקעו םיקומע םימעפל םילדבהה
ם"במרהש הארנ) ילבבה יפל םיקסופ ,ימלשוריה לע קלוח ילבבהש םוקמבש ,לבוקמה ללכה
,תוירוטסהה תוביסנה בקע לארשי לכ לע השענו םכסומ הז ללכ .(הזה ללכה ןמ םימעפל הטוס
.םידומלתה ינש לש םביטב טעמ אל םג יולתו תוצופתה לכ לע הינומגהל הכז לבבב זכרמהש

ותמיתחו ילבבה דומלתה תכירע
.תונוש תופקשהו תושיג ונמתסה ,תיללכ הניחבמ ותמיתחו ילבבה דומלתה תכירעל רשאב
הדוקנה תא הווהמ (427-352) ישא ברש ,תחאה הדוקנב תומיכסמו תומיאתמ םלוכ טעמכ
מ"ב (א .ילבבב תורוסמ יתש לע תססובמ םינושארה ירפסמ רבכ הדוסיש וז המכסה .תיזכרמה
ברד אמק ארודהמ אניבר רמא" :ב"ע זנק ב"ב (ב ."הארוה ףוס אניברו ישא בר" :א"ע ,ו"פ
והומכ ןיא טעמכ יכ ,הדבועה דוסי לע ןכו ,"ןל רמוא ישא ברד ארתב הרודהמו ... ןל רמא ישא
םיצורית ,םישוריפ ,תורוסמ איבמכ תויגוסה ךותב הברה הב רכזומ ומשש ,לבב יארומא ןיב
תפוקת םייתסהל טאל טאל הליחתה ישא בר םעש וקיסה הז ךמס לע .תויגוסב תוערכהו
ינשב רמוחה לכ לע רבעש ,דומלתה לש (הפ לעב ןבומכ) ירקיעה ךרועה היה אוהשו םיארומאה
לש םידחוימה םיחונה םייתרבחהו םיינידמה םיאנתה ךותמ רבדה תא וריבסה ףא .םירוזחמ
לבוימ רתוי דמע) .וימי תוכיראו ויתונוכת ,ויתונורשכב תטלובה ותוישיא ידי לעו ותפוקת
וניצמ אל ישא בר דעו יבר תומימ" :רמאנ וילעו (ארוס) איסחמ-אתמב אתביתמה שארב םינש
רודיסל עגונב תועדה ןה תוקולח .(א"ע ,ו"ל ןירדהנס א"ע 'נ ןיטיג) "דחא םוקמב הלודגו הרות
רודסהש (יולה א"יר ןוגכ) םישיגדמש שי .םיארובסהו םינורחאה םיארומאה לש םקלחו םדוק
קחצי רב ןמחנ ברל ינרדס דיקפת םג םידחיימו אברו ייבא תפוקתב ליחתה רבכ ןושארה
.(ב-א ה"ק םיחספ ,אנדסו אנרמג)

ישא בר רחאלש הפוקתה
לדבה אלל םיכישממ םיארובסהו םיארומאה לכב םיאורש שי ,ישא בר רחאלש הפוקתה ןינעל
קר ישא בר לש ולעפמב םיאורש שי ;(ץרג) םיעירכמו םיריבסמ ,םימילשמ ,םיריעמ :יתוהמ
המיתחהו הכירעה חטשב םינורחאה םיארומאל רתוי הלודג תוליעפ םידחיימו הלחתה
תרוסמב ונל ורסמנש תופסוה ,םייוניש אל לבא ,םירבסהו תופסות קר םיארובסל םיסחימו
םחונימ ידי לע םריכהל םג רשפאו (ןואג ארירש בר תרגאב ןישודיקב הנושארה איגוסה ןוגכ)
.(קנרפ)

לע דומלתה תא ולעהש ישא בר לש ותומ ירחא םינורחאה םיארומאה הלא ויה ,ר"יש יפל
תומוקמב עירכהל וא ףיסוהל ,ריעהל קר ולכי םיארובסהו ותוביציל ךכב ומרגו בתכה
:ה"ד תופסותב א"ע ,ל םיחספ לשמל האר) םינואגה ימיב תופסוה דוע ופסותינ ףאו ,םימותס
הילע ןמוסמש .מ"ב תכסמב ידמל םילודג ,תויגוס יקלח המכ אוצמל רשפא ןכו ,אבר רמא
ירבע םוגרת םע ירבד - הדסמ תאצוהב .םינואגה תפוקתמ ונייהד שוריפ ןהש ,תצבוקמ הטישב
אוהו םיארובסה תפוקת םע קר לטוב הביתכה רוסיא ללירב יפל (!תויתואה יוניש ידי לע ונמוס
ףאו לכה תא ישא בר ךרע סייוו יפל .המודכו רמוחה תקולח ,חונימ תעיבק םג םהל סחיימ
המ ומילשה ,וירחא םיאבה .רוציקה תילכתב לכה תא רבחל לדתשהו בתכה לע הלעה
יתש הנומ ,רומאכ ,יולה .דומילה לע לקהל ידכ רמוחה תא וריבסה םיארובסה .שדחתנש
אלא אנוה בר רב אניבר דע ישא בר ירחאלש םיארומאה תלועפב האור וניאו תוללוכ תוכירע
קויד רתיב םיארובסה תפוקת תא רקוח אוה הז תמועל ,(האפסות הבר) תופסוה לש הלועפ
- הכלה ינינעל םישוריפו תויגוס המכ ופיסוה םינושארה םיארובסה .םיינשל התוא קלחמו
,שיגדמ יולה .הביתכה הרתוה םג זאו הרוצה תא קר וללכש םינורחאה וליאו - ישרפמד ןנברד
,דעוה תיב ימכח לש תפתושמה הלועפה תא ,התמיתחו הנשמה תווהתה יבגל םג השועש יפכ
.לארשי ימכח לכ גיצנכ

תיתכירע הלועפל סחיתמ וניא "הארוה ףוס" יוטבה
סיסב ןהל ןיא ,דומלתבש תורוסמ יתש לע תומכתסמ ןהש המכ דע ,וללה תופקשהה לכ םרב
.ךכ לע ךמתסמ וניא יולה תמאבו ,תיתכירע הלועפל סחיתמ וניא "הארוה ףוס" יוטבה .קצומ
וא ונייהד ,"אניברו ישא בר" םע תמייתסמש תדחוימ תוכמס לע זמור ותועמשממ יפל הז יוטב
םג .(ןלפק) תיביטאלסגל תוכמס וא (קבלא ח"ר לש ותעד יפל) תימיטיגל תינשרפ תוכמס
לע אלא הכירע לע רבד םוש םיחיכומ םניא "ארתב ארודהמ" ,"אמק ארודהמ" ,םייוטיבה
היהו בר ךכ לכ היה אל רמוחה ישא בר לש ונמזב יכ ,ןלפק רובס ךכיפל .דומילב תוירוזחמ
,דומלתה .הכירעל ךרוצו םוקמ דוע היה אלו תורצק תורוסמ ונייהד "ארמג" רקיעב ללוכ
רתוי ונייהד ,םייטילופה םיאנתה לש םייטעב ,הדובעה רקיע תא .ותווהתהב דוע היה ,ןוידה
היה ,אירטהו אלקשה דוביעו ותרבסה דוחיבו ותמלשה ,דומלתה רוביח אלא ,הכירע רשאמ
הפקשה .דומלתה תא ושביגו ימלוגה רמוחה תא ודביעו ורביחש םה םה .םיארובסה ידי השעמ
לע דוע תעדויה ,םינואגה תרוסמב ןיכומיס םג הל ןיאו המזגהה ןמ הברה יאדווב הב שי ,וז
.("יארובס ןנבר" ןיול מ"בר ,הז לע האר) דחוימה םנונגס לעו םיארובסה תפוקתמ תורוסמ
איגוסה תוחתפתהב םירחואמה תורוד לש םקלח .תמא לש ןיערג וז הפקשהב שי לבא
תוארנ תוימתס תויגוס הברה .ןיעל הארנש הממ הברהב לודג רמוחה תכירעבו תידומלתה
.םינושארה םיארומאה יפמ ואציש יפכ אלו תודבועמכ הברהו תורחואמ

לע תוססובמה תויללכ תופקשה אל .יפוסה ןורתפה ידיל עיגהל ךרדה וז אלש הארנ ךא
,דבלב תיביטקיבוס היצטרפרטניא לעו ןאכמו ןאכמ תוחוקל תואמגוד לע וא םידדוב תומוקמ
איגוס לכו תכסמו תכסמ לכ קודבל שי .ותכירעו דומלתה תווהתה לע ריהב רוא תולגל תולוכי
הקידב ךמס לע קרו ,לכה תא תונשמ םימעפלש תואסריגה תקידב לע הדפקה ךות דוחל איגוסו
תישארב השעמ תניחבב ןיידע תיתטיש הרוצב ולא תוקידב .תונבהל היהי רשפא וזכ תקדקודמ
הליעמו תותירכ ,ריזנ ,םירדנ תותכסמה ןושלש ,ךכ לע םינושארה ודמע רבכ לשמל ךכ .ןה
לולכמ לכ תא קודבל וליחתה וננמזב קר לבא תופלחומ תויגוס לע ודמע ףאו איה הנושמ
התע תעל .תויאדו תואצות דוע ןיאו (תויחונימ ,תוינושל ,תויתכלה) תותכסמ ןתוא לש תויעבה
הביטח תווהמ ןניאו - רחא הכירע תיבמ וא שרדמ תיבמ ואצי ולא תותכסמש ,קר עובקל ןתינ
.תחא

וליפאו תורחא תותכסמב םג תואצמנ םידוגינ לשו תופלחומ תויגוס לש ולא תועפות לבא
ןויסנ .ךכל רשקב המודקה תינואגה תורפסה תא דוע קודבל שי ףא .אפוג תכסמ התוא ךותב
תומדקומ ,ונלש תורמגהמ ירמגל תונוש תורמג לע ןיטשפא ן"יר לשמל השע ףלאמו קימעמ
היתורוצ לכל "היגוסה" רקוח ףא .תותליאשה לעב ןהב שמתשהש ,תודבועמ יתלבו
םימעפל עיבצמ רבכ ומצעב דומלתה ירהו .הז ןוויכל םימעפל הנפ סייוו א"ר התולשלתשהו
ןוגכ תונוש תורמג וחסינש ,םינוש ,תושרדמ יתב לע עיבצמ רבכ ומצעב דומלתה ןכו .הז ןוויכל
יול לארשי 'ר תיתיצמת הרוצב הז תא םכיסו ןחב) "ונתמ אתידבמופב - ונתמ ארוסב"
תייעב) ."ירמאד אכיא"ב םינוש םיחוסינ שי ירהו ,(ןיקיזנ ימלשוריל ושוריפל ל"נה המדקהב
.(םיכרועה לש וא םיכרועה ינפלש תונושה תונושלל ללכ ךרדב תכייש "אנירחא אנשיל"ה

:אופא ןה תוירקיעה תויעבה
.הבישיו הבישי לכב העובקה ןתרוצל ועיגה דציכ ונייהד וללה תורמגה ווהתנ דציכ
.הכירעה התיה ןכיהו ןכרעל וליחתה יתמ ,תונושה תורמגה ופסאנ יתמ
ןמיס ,הכירע קר ונייהד :הכירעה לש הביט המו םוקמהו ןמזה תניחבמ ויה תוכירע המכ
.הפסוהו דוביע םג וא שוטילו
אליממש אלא ,תיתורפס הניחבמ המיתח ללכב התיה אל אמש וא דומלתה םתחנ יתמ
.(סייוו א"ר לש ותעדכ) םיאנתה יונישו בתכה לע האלעהה תמחמ ךילהתה קספנ

םוכיס ןיעמ
:איה תמיוסמ תואדוב רמול רשפאש המ .םוכיסל ןמזה עיגה אל ןיידע
תוכלהה יקספו הנשמה ישוריפ ,תוקלוחו תושרפמ תותיירב הלחתמ" :תווהתהה ךילהת
תושדח תויעב ;תוינשמב ורכזנ אלש תוכלהו תודלות תוכלה ךכ רחא ;םינושאר םיארומא לש
םהישוריפ .םינושאר םיארומא ירבדב םינורחא םיארומא לש ןתמו אשמ כ"חאו תודבועו
.(ןייטשפא ן"יר לש וחוסינ) םהילעש ןתמו אשמו םהיתוכילה יקספ
הבישימ ורבעוהו (ארמגב הועבק) הבישיו הבישי לכב ארמגב ועבקנ תונושה תורוסמה
(דומלתה) ןתמו אשמה םג .ךפהל ןכו י"אב םרוקמש ,תורוסמה תובר םהיניב .ןתרוצב הבישיל
.םיקרפ ישארב ראשנ
לש יעיברה רודה ינפל הארנכ ליחתה אל םינושה תורוקמהו תומוקמהמ רמוחה ףוסיא
.םיארומאה
,ושרפ םקוסיעו םדומיל ךרדב אלא ,רודיסו ףוסיאב לבבב וקפתסה אל םיפסאמה
.ופיסוהו וביחרה
.שדחמ דבוע רמוחה לכ אלו תחא תכרעמ די ךרד רבע רמוחה לכ אל
לכב .םיארובסה לש םקלח תא לטבל ןיאו ךשוממ ךילהת אוה הכירעהו רודיסה ךילהת
תיתורפס הניחבמ םג אלא תיתכלהה תוכמסב ךתח קר אל "הארוהה ףוס" תפוקת הווהמ תאז
.םירחואמה םיארובסה לש םנונגסו םהיתונושל תא ריכהל רשפאו
םשכ ,דומלתה תמיתח לע רבדל ונא םיאשר תירוטסיה-תיתורפס הניחבמ םגש ,המוד
תפוקת תישארב תרחא הרוצל רבעמה תא ראתל השק תרחא .הנשמה תמיתח לע םירבדמש
.םינואגה

תתל שולק ןויסנ אלא הז ןיא .ףיקמ רואית תתלו תויעבה תא תוצמל תרמיתמ הניא וז הריקס
האירקלו דומילל וררועתי םינינועמהש הוקת ךות ,םינינעה ךלהמ לשו תויעבה ךבס לש רואית
השוריפ םע הפ לעבש הרותה העיגה הב ,הרוצה תוחתפתה לע רואית לבקי דחא לכשו תפסונ
.דעל ונמע ייח תא העבקו ונילא ךמסומה