םייניבה ימיב םימלסומה יניעב םידוהיה תומד

רותשא .א ר"ד

ג"נשת ו"ע םיינחמ:םיקרפה ישאר
םידוהיל םימלסומה סחי
לארשי תד יפלכ םלסיאה תדמע
םאלסיאה תדל רובעל םידוהיה בוריס
תותדה יתש ןיב יגולואיתה קבאמה
םזח ןבא יברעה רפוסה
םירפוכה םע עגמ ענומ דמחומ
הימוא תפוקתב
11-12 תואמב םידוהיה דמעמ
םידוהיה דגנ התסה
תירצונל תימלסומה תוימשיטנאה ןיב

לש יתרבחה דמעמה תונתשהבו ,םידוהיה לא םאלסאה תד סחיב קסוע רמאמה :תיצמת
.םייניבה ימי תפוקתב ,םאלסאה תוצראב םידוהיה

.יריבלא לא קאחסא ובא ,םייניבה ימי ,דמחומ ,םזח ןבא ,םלסיא ,םימלסומ :חתפמ תולימ


םידוהיל םימלסומה סחי
הרישעה תיברעה תורפסב ףקתשמ אוהש יפכ ,םייניבה ימיב םידוהיה לא םימלסומה לש סחיה
היה ,דחוימב הז אשונ לע ורבוחש רתסלפה יבתכבו סומלופה ירפסב דוחיבו ,םינושה היפנע לע
םרוגה היה דחאה .תוביסנהו םינמזה ףוליח םע הנתשמ דחאו ,עובק דחא ,םימרוג ינשב יולת
ןיב םייתרבחה םיסחיה לולכמ ינשהו ,לארשי תד לא םאלסיאה לש סחיה רמוא יוה ,יתדה
.ובשי םברקבש םימלסומה ןיבו לארשי תוליהק

לארשי תד יפלכ םלסיאה תדמע
םאיבנ הסינ םהבש םימי םתואב ,םאלסאה ימי תישארב העבקנ לארשי תד יפלכ הדמעה
.ץורח ןולשכ הז ונויסנב לשכנו ,ולש השדחה תדה לא הנידמ ריעב םידוהיה תא ךושמל דמחומ
תודבכנהו תוליכשמה םידוהיה תוליהק לש תופרטצהה ןמ תונבהל ותוקת התדבתנ זאמ
םידוהיה ןמ םדוקמ לביקש םיגהנמ לטיב אוה .ילילש תודהיה לא וסחי היהנ ,זא'גח ץראבש
.םידירפמה םירבדה תא שיגדהל לדתשהו ,תותדה יתש תא גזמל הנווכ ךות

םאלסיאה תדל רובעל םידוהיה בוריס
תוירצונה תודעה לש ןתוקבדמ ץרמנ רתוי הברה היהש םאלסיאה תדל רובעל םידוהיה בוריס
איבהו ההימת םבלב ררוע ,תורודה לכב םיאנקה םימלסומה תא זיגרה ,ןתנומאב תונושה
ירה .םדובכל ויה אלש םינוש םיקומינ ידי לע םידוהיה לש תונשקעה תא וריבסהש ךכל םתוא
תינחור-תיתד הניחבמ ונעשנש יפ לע ףא ,ומלסאתה םייברעה ינפל ושבכנש תוצראב םירצונה
םלועה תולובגל רבעמש תויאמצעה תוירצונה תוכלממה לע םינש תואמ ךשמ תינידמ םגו
.םירמב ודמע ,םהלש הנידמה לש הכימתמ ונהנ אלש םידוהיה וליאו ,ימלסומה
וא ,תימלסומה תדה תקדצב ריכהלמ םדעב תענומ םתוואגש העדה תא םיימלסומ םירפוס ועיבה ןכל
תדמע תא דבאל םיצור םניא תמאה תד אוה םאלסיאהש הפי םיעדויה תידוהיה הדעה ישארש
.םהלש תוגיהנמה

תותדה יתש ןיב יגולואיתה קבאמה
ךשמנש סומלופ ירפס לש רוביחב ימלסומה דצב אטבתה תותדה יתש ןיב יגולואיתה קבאמה
שולש לע םנועיט בבוס השעמל .תושדח תונעט הברה ולעה םירבחמהש ילבמ םיבר תורוד ךשמ
.םהירוביח לכ ךרד ינשה טוחכ תוכשמנה תוירקיע תונעט

דמחומ לש ואובל תואובנ םיליכמ ונלש שדוקה יבתכש םינעוט םיימלסומה םיגולואיתה
:ןוגכ םינוש םיקוספ וז חורב םישרפמו
"דאמ דאמב ותוא יתיברהו ותוא יתכרב הנה ךיתעמש לאעמשיל" :'כ ז"י תישארב

;דמחומ - הירטמיגב "דאמ דאמב"ש םישרפמו
"םהיחא ברקמ םהל םיקא איבנ" :ח"י ח"י םירבד

;םייברעה ונייה ,םמצע לארשי אלו ,לארשי לש םיחא - "םהיחא"ש םישרפמו
"ןראפ רהמ עיפוה ומל ריעשמ חרזו אב יניסמ 'ה רמאיו" :'ב ג"ל םירבד

םשש םושמ תורצנה האב ריעש רהמ ,ונבר השמל הנתינש הרותה התלגתנ יניסבש םשוריפו
- לאעמשי לע בותכה רפסמ ןכש ,דמחומ לש ותד האב ןראפמ וליאו ,ושי ררוגתה
.(א"כ א"כ תישארב) "ןראפ רבדמב בשיו"

אלא ,ך"נתה לש םינוש םיקוספל ונתנש הלאכ םישוריפב וקפתסה אל םימלסומה םלוא
ןתוא וקחמ םידוהיהש דע ,וב רכזנ דמחומ לש ומש ףאשו ,תובר תואובנ דוע וב ויהש ונעט
תחא התיהנ תאז המשאהו ,ללכב ך"נתה תא ופייז םידוהיהש ןועטל ולחה ןכל .תואקספ
םירזוחו ה"מ קוספ 'ד הרוסב ןארוקב הנושארל העיפומ איה .תודהיה דגנכ תובושחה תונעטה
לש ףקיהל עגונב תועד יקוליח םהיניב שי םנמא .תורודה לכב םיימלסומה םיגולואיתה הילע
לע ללכב ךמתסהל דוע רתומ םיפויזה רואל םא הלאשה לע םיחכותמ םהו ,םידוהיה יפויז
םיקוספ "םיסכמ" םידוהיהש רמאנ ,ד"עק קוספ 'ב הרוס ןארוקב תחא הקספב .ך"נתה
.םהיניב םיקלוח ןיא ףויזה םצע לע ךא .םנוצרל םניאש הרותב

.הרותה "לוטיב" לש הנעטה איה ,םהלש םינסומלופה םיעימשמ התואש ,תישילש הנעט
התיהש הרותה םוקמב האב השמ תרותו ,חונ ינב תווצמ תא הלטיב תובאה תרותש םשכ
תויולגתה שיש חיכומ ומצע ך"נתה רמוא יוה ,תודהיה תא לטיבו םאלסיאה אב ךכ ,תובאל
.וז תא וז תולטבמה תוהולאה לש תורזוח

,םינשב תואמ ךשמ םיימלסומה םיגולואיתה יבתכב רומאכ תונשנו תורזוח הלאה תונעטה לכ
םע .בר לקשמ תולעבכ ובשחנ אל יכ םא ,תושדח תונעט תצק םיתעל ופסוותה ןבומכ ךא
,םיימלסומה םימעה לצא םיעדמה לש הלודגה תוחתפתההו תיברעה תורפסה לש גושגשה
ימכחמ םידחא וברה תורחא תותדב תוניינעתה ךותו ,"תותדה לש עדמ" םג חתפתה
םג ואצמנ .תיברעל ומגרותש המכ דע ,ןהלש שדוקה יבתכב שורדלו רוקחל םימלסומה
םהל ורפיס ,דומלתה דגנ תונעט םיימלסומה םיגולואיתל וקפיסש ,םיארק דוחייבו ,םידמושמ
.הנוגמ רואב םידוהיה יגהנמ תא םהינפל וראתו ,ארמגה ימכח לש םיעטומה םישוריפה לע

םזח ןבא יברעה רפוסה
ורפסב הקחתמ .(1064-994) הרשע תחאה האמב דרפסב יח רשא ,םזח ןבא יברעה רפוסה
לע ,הרותב תויגולונורכה תוריתסה לע ,(לחנ-נאו ללמ לא באתכ) תונושה תותדה לע לודגה
השעמ אוהש דומלתה דגנ םג ןעוט אוה ךא .השנאהה לעו יפוד לש דצ םהב שיש םירופיס
חוכיוה טהלב .תולפת תונומא אלמ אוהשו "תיתד הנומא םוש םהל התיה אלש םיסרוקיפא"
דובכ לע וסח אלש ,םייניבה ימיב םיחכוותמה ךרדכ םידוהיה תא ףרחמו ףדגמ אוה
םיטילבמה ,םיפנח םינרקשו בל יגומ ,םיחירסמו םיכלכולמ םידוהיהש רמוא אוה .םהידגנתמ
.ןוטלשל םיפאושה םימלסומה יכלמ ינפל הענכה

םידוהיה לש יתרבחה דמעמב לחש ריבכה יונישה לע תוזמור ןזח ןבא לש ורפסמ הלא תואקספ
.השדחה תדה תמקה זאמ תוימלסומה תוצראב

םירפוכה םע עגמ ענומ דמחומ
תא אינהל לדתשה ותדע לא םידוהיה תא ףרצל דמחומ לש ותוקת הבזכנש רחאל םנמא
"רפוכ" ןיבו םלסומ ןיב תודידי ןיאש לודג ללכ עבקנ זאו וידגנתמ םע עגממ וירחא םיהונה
ןיבו םידוהיה ןיב םיסחיה ויה השעמל םלוא .םימלסומה יביוא םה דחוימב םידוהיהשו
םידוהיה םהל ורזע תודחא תוצראב .ידמל םיבוט םנוטלשל םינושארה תורודב םימלסומה
בצמה תוליחל וסייגתהש ןיב ,םיכירדמ וא ךרד ירומ רותב םהיתואבצ ווילש ןיב םישוביכב
.שוביכה יעסמב ךישמהל רפסמב םיבורמ ויה אלש םייברעה תואבצל ורשפיאו

הימוא תפוקתב
םייברעה ורביחש םיירוטסיהה םירוביחב תרייטצמ איהש יפכ םידוהיה תנומתש ןאכמ
םינמאנ םישנא רותב בור יפ לע םיראותמ םידוהיה .םייבויח םיוק תלעב הנה םהה תורודב
עצמא דע חרזמה תוצראב הכלמש ,הימוא תיבל םיפיל'חה תלשוש .תוליצא תונוכת ילעבו
ימימ תיברעה תרוסמב הכישמה ,הרשע תחאה האמה תליחת דע דרפסבו ,תיעיבשה האמה
ינבל דהוא סחי וארהו ,תונלבוסב ולגד םיימואה .השדחה תדה לש הלטציאב יכ םא םדק
םגו הנכ תונמאנ ידי לע האנה סחיה תא הלא םיטילשל ולמג םדצמ םידוהיה .תורחא תותד
ןיא ,הלא תוצראב השענה לכב םיטילשה תדמע לש תערכמה תובישחל בל םישב .הליעפ הרזע
םימלסומ ןיב הבוט תונכש לש םיסחי םיפקשמ םיימואה תפוקתמ םייברעה תורוקמהש המית
.םידוהיל

לש תונושארה םינשה םייתאמב היה תויברעה תוצראה בורב םידוהיה לש יתרבחה דמעמה
ןה ,תילכלכ הניחבמ ןה ,םיכומנה תודמעמה לא ךייתשה םבור .דורי םימלסומה ןוטלש
ילעבמו םירכיאמ בכרומ היה ,לבב ידוהי ונייה ,רתויב לודגה ידוהיה ץוביקה .תיתרבח הניחבמ
רפוסה .םיליכשמהו םירחוסה ,םירישעה תודמעמה םע ונמנ אל תוצראה ראשב םגו הכאלמ
דמעמה תא שיגדמ ,(869 'שב תמ) תיעישתה האמב לבבב יחש זחא'ג-לא םסרופמה יברעה
םיקסועה הכאלמ ילעב םהש רמוא אוה ,תועלוק םילמב םידוהיה לש לפשה יתרבחה
םירצונה ןיבמש דועב ,תורלדנסו תועבצ ,תואקסרוב ןוגכ םיברעה יניעב תויוזב תוכאלמב
תא ריבסהל חרוט אוה .םיימלסומה םיטילשה דיל םירזועהו םיליכשמ ,םיאפור םיאב
ןיבל םניב ןתחתהל םידוהיה גהונב הביס הל אצומו ,םידוהיה "םוטמט" לש תאזה הדבועה
.םמצע

תורודבו ונמזב ויה ןכש ,דואמ םימזגומ תוחפל וא ,םיקיודמ םניא הזה רפוסה ירבדש יאדו
הדבועה תא םיטילבמ וירבד ךא .לבב ידוהי ברקב םש יעודי םיליכשמו םיאפור וינפלש
אלש םיארמ םהו ,סאבע תיבו הימוא תיבל םיפיל'חה ימיב לבב ידוהי לש דובירב תידוסיה
םנמא החתפתה לארשי תאנש .םימלסומה ברקב לארשי תאנשל ילאיצוס עקר אוהה ןמזב היה
.אדירג תיתד התייה איה לבא ,םימלסומה םיקודאה ברקב

11-12 תואמב םידוהיה דמעמ
יצוביק לש יתרבחה דובירה לחה הנש םייתאמ ךרא רבכ ימלסומה ןוטלשהש רחאל ,הנהו
םירע ודסי םייברעה םישבוכה .יוניש תילכת תונתשהל תוימלסומה תוצראה בורב לארשי
,לבבב טסאוו דאדגב ,הרצב ,הפוכ ןוגכ ,םימוצע םיכרכל רצק ןמז ךשמב וכפהש תושדח
ולבסש םירפכה יבשות תא ןהילא וכשמ הלא םירעו ,היסינותב ןאוריקו םירצמב טאטסופ
אלש םידממב לודגה רחסמה םהה םימיב חתפתה ךדיאמ .רבוגהו ךלוהה םיסמה ץחלמ הברה
רמולכ ,יקנע "קוש" םק תיפיל'חה תוכלמב תובר הכ תוצרא דוחיא לש האצותכ .םלועמ עדי
רחסמ תועינמו סכמ תולובג ויה ןהיניב רשאו ,תונוש תוכלממל תוכייש ויה םדוקמש תוצראה
.גשגשו ךלה יצראניבה רחסמהו ,המוצע תיקשמ הדיחיל ודחאתה ,תורחא

רקיעבו ,םידוהיה לש יתרבחה בכרהב יונישה ןבומ הלכלכה ייחב הלאה םייונישה עקר לע
לא הכאלמבו תואלקחב קוסיעה ןמ םיבר ורבע טא טא .ינומה בושי וויה הבש לבב ץראב
ותואב .םיאקנבו םילודג םירחוס לש הבושח הבכש ודימעה רבכ תירישעה האמבו ,רחסמה
רודכ לש לודג קלח לע דאדגבמו קשמדמ ולשמש םיפיל'חה םוקמבו ,תופיל'חה הררופתה ןמז
םידיחי לש תילכלכהו תינידמה הרזעל הברה וקקזנש ,תוחפ םיפיקת םיכלמ ואב ץראה
םיעיפומ הרשע תחאה האמבו תירישעה האמבש ןאכמ .תוימלסומ אלה תודעה ןיבמ תוצובקו
לא םיברוקמה רצחה ישנא רותב ,ברעמבו חרזמב ,תובר תוימלסומ תוצראב םידוהיה
אריטנ לש תומשה םיעודי .םיינידמ םיצעויו םיריזו םגו םיאקנבו םילכרמא ונייה ,םיכלמה
הלירגנ ןבא לאומשו טורפש ןב יאדסח לש ,ריהקב רצנ ובאו דעס ובא לש ,דאדגבב 'תושו
.דרפסב

םידוהיה דגנ התסה
תורצחב העפשה יברו םירשל ויהנ "םירפוכ"הש םבל תניגמל ואר םתדל םיאנקה םימלסומה
רתסלפה בתכ .םדי לע לוכיבכ םיאכודמהו םיינעה תא םדגנ תיסהל וליחתהו ,םיכלמה
,יריבלא לא קאחסא ובא ידאנרגה ררושמה לש התסהה ריש אוה הז גוסמ רתויב םסרופמה
םג םלוא .דיגנה לאומש לש ונב ,דיגנה ףסוהי לש ותחיצרלו ותלפמל םימרוגה ראש ןיב איבהש
,םירצונהו םידוהיה ידהוא ,המטאפ תיבל םיפיל'חה הרשע תחאה האמב ולשמ הבש ,םירצמב
.ינידמה םחוכו םידוהיה רשוע לש המסיסב לארשי יאנוש ושמתשה

אוהש ול המוד םירחואמה םייניבה ימימ םימלסומה םיאנקה לש הנטשה יבתכב ןייעמש ימ
דבלב וז אל .השדחה תעה ןמ וא םייניבה ימימ ,תירצונה הפוריאמ תימשיטנא תורפס ארוק
,םאלסאה ימי תישארמ םירפסב ואצמ ןתואש תונעטה לכ לע םירזוח םיקודאה םירבחמהש
אשונ קר אל .גורטק לע גורטק םיפיסומ םהש אלא ,הרשע תחאהו תירישעה האמה ןמו
.םיידוהיה םיאפורה םג אלא ,הנכס םיווהמ םימלסומ םניאש תוכלמה תורשב תורשמה
יזאג וא ירבו'ג-לא ומכ ,הרשע עבראהו הרשע שלשה האמה ינב םיירוסו םיירצמ םירפוס
,ידוהי אפור תרזעל קקזיהל םלסומל רוסאש חיכוהל ידכ תובר תועידי םיפסוא ,יטסאו-לא
ריזוה ודידי ינפל ךכב הדוה ומצע ם"במרהו ,רקפה םלסומ לש ומד לארשי תד יפלש םושמ
.רתוי אלו תוחפ אל .םידוהיה םיאפורה ינפמ ותוא ריהזהו ,לדאפ-לא ידאק-לא

ןוטלש לש םינש תואמ רחאל הלחש הלודגה הרומתה תא ןבומכ םיפקשמ הלא םידב ירופיס
לש םילודג םיצוביקמ םתכיפה ונייה ,חרזמה תוצראב םידוהיה לש יתרבחה בכרהב ימלסומ
תודמעמל וכייתשה רכינ קלחבש סחיב םינטק םיינוריע םיבושיל ,הכאלמ ילעבו םיאלקח
ןויבצ לע תירצונה העפשהה תא הלא םיבתכ םיארמ ינש דצמ .םיליכשמהו םירחוסה
תותדה יתש ינב ןיב ךשוממ עגמ לש האצות התייה וז העפשהש ןיב .תימלסומה תוימשיטנאה
הדבועה ,םאלסיאה תד לא ורבעש םירצונ לש הלועפ התייה וזש ןיב ,בלצה יעסמ לש הפוקתב
.דחושמ יתלבה ארוקה יניע דגנל תרקדזמ העפשהה לש

תירצונל תימלסומה תוימשיטנאה ןיב
םייסרא םיימלסומה לארשי יאנוש לש םהירבדש ףא .לדבהה רכינ םג ,לודגה ןוימדה םע דחי
ןיב םיסחיה רוכיעב עירכמ הכ דיקפת אלימ אוהש חישמה חצר לש טנמומה ןאכ רסח ,םה
םימלסומה לש רצואה תיבמ תרדענ הניא וז המשאה ףא םנמא .םידוהיה ןיבו םירצונה
דובירה תניחבמ םג .תורחא דועו תאז .לקשמ הל ןיאש אלא ,םידוהיה דגנ םינעוטה םיקודאה
תוליהק לש תוינוג-דח התואל חרזמה תוצרא בורב םיידוהיה םיבושייה ועיגה אל יתרבחה
לכ םע תיבירב םיוולמו םירחוס םלוככ םבור ויה םשש ,ברעמה לש תומיוסמ תוצראב לארשי
.לובג העדי אלש האנשו ילכלכ-יתרבח דוגינ ונייה ,ךכב תוכורכה תואצותה

היה ך"נתה .םידוהיה תורצנתה ענומה ירקיעה רפסה תא דומלתב םירצונה ואר םייניבה ימיב
13 -ה האמהמ .דומלתב םתמח תא תירצונה תדה יאנק וליכ ןכ לעו םירצונה יניעב שודק
םיספטה לכ תדמשה י"ע דומלתה דומיל תא רוקעל םיכלמו םירויפיפא ושקיב ךליאו
הילגנאב 1290 תנשבו תפרצב 1270-1226 םינשב וכרענ דומלתה לש תולודג תופירש .הנידמבש
םירפס תונועט תולגע 24 דחא םויב סיראפב ותצוה 1242 תנשב .הכותמ םידוהיה שוריג םע
.םיידוהי

וטימשהו םהיניעב הארנש רבד לכ וקחמש "םירוזנצה" תוריזגמ םג ולבס םידוהיה ירפס
.םירחא תודהי ירפסמו דומלתהמ םיעטק