הכלהב םימשג תריצע

עמש את לארשי

א"כשת א"נ םיינחמ

ןכותה
רטמה תוינעת רדס
ל"וחל י"א ןיבש םירבד
ןיכומס ד"יבב ךרוצה
תינעתה תלבק רדס
רפושב העיקתה ןיד

ל"וחל י"א ןיבש לדבהבו םימשג תריצע לש תינעתה תויתגרדהב קסוע רמאמה :תיצמת
.ולא תוינעתב
.םימשג תינעתב רפוש ,םימשג תינעת תלבק ,םימשג תינעת:חתפמ תולימדיחיהו םעה תבוגת התיה תחאו ,םהייח תופוקת ךשמב םדאו םע תודקופה תורצה ןה תובר
תרדגה יבגל הזל הז םיווש דיחיהו רוביצה ןיאש אלא .הליפתהו הקעזה ;םדק ימי זאמ ןהילא
וליאו רצ ול רצ ירהש דיחיל "הרצ" תניחב יהירה תויחונ יא לכ .םהילא סחיב "הרצ" גשומה
לש יתכלהה גשומה ןמ םהב שיש תונוסא םתוא לש בייחמ טורפ .רוביצה יבגל רבדה ןכ אל
ולא" :א"ה תוינעת 'להמ ב"פ ם"במרה ןושלבו תינעת לש 'ג קרפ תליחתב הנשמב אב "הרצ"
לעו ברחה לעו לארשיל לארשי יאנוש תרצה לע םהילע ןיעירתמו ןינעתמש רוביצ לש תורצה ןה
םיאלחה לעו תלופמה לעו ןוקריה לעו ןופדש לעו ליסחה לעו הבראה לעו הער היח לעו רבדה
ןאכמ רחאלש םיקספב דימ אב תונושה תורצה לש קייודמ רואית ."רטמה לעו תונוזמה לעו
.םימשגה תריצע ןוסא ם"במרה לש ותמישרב הנורחאה לש הנינע רורבל קר הפ דומענ ונאו

.ןלוכ לע הלוע ישימחהו וז הכמל םינפ 4
הילע דרי אל םא שבוי תנכסב יהירהו חומצל הליחתמ האובתהש תעב םשגה תקספה
.רצק ןמז ךות םשגה
.היתש ימב רוסחמ ויתובקעב ררוגש רבד ,תורעמהו תורובה יולימ תעב םשגה תקספה
.(תרוצבה) רטמל רטמ ןיב םוי םיעברא לש הקספה
.םילודגלו םינבמל ןברוחו סרה ותא איבמה םימשג לש עפש

:הרורבה הכלהה ןהילע העבקנש רוביצ תורצ לכ ןידכ םניד ולא תונוסא יגוס 4
,םינטק אלו תוקינמ אלו תורבועמ אל ןהב ןינעתמ ןיא תורצה לע ןינעתמש ולא תוינעת"
רוביצ ןיב הלילב הב םילכואש תינעת לכו .רחמל ןינעתמש פ"עא הלילב לוכאל ןירתומו
תוינעת 'להמ א"פ ם"במר) 'וכו "רחשה דומע הלעיש דע התושו לכוא הז ירה דיחי ןיבו
.('ח 'לה

רטמה תוינעת רדס
לש רומחהו ישימחה ןפה אוהו רקיע לכ ודרי אלש םימשגה תכמ תעבוק המצעל איגוס ,ןכא
ז"י םויב לח וכיראת 'א בלש .הז הרקמב הקעזהו תינעתה רדסל ול םיבלש 'הו .וז הכמ
ךשמנ הז בלש .ינשו ישימח ,ינש תונעתהל םימכחה ידימלת קרו ךא ןיליחתמ ובש ,ןושחרמב
ולאכ תוינעת ןיד .ב"הב תוינעת .ג רוביצה לכ לע םירזוג ובו 'ב בלש ליחתמ ובש ולסכ ח"ר דע
םותב .ןהב תותשלו לוכאל ןירתומש ןנידש הלעמל ונבתכ רבכש ןלוכ רוביצה תוינעת ןידכ וניה
ולא תוינעתש אלא ,ב"הב תוינעת 'ג דוע רוביצה לע םירזוג ובו .ג בלש ליחתמ וללה תועובשה ג
םעה םירוסא ךכ לע ףסונ .םוי דועבמ קר םהב םיתושו םילכואו םהילע םירופכה םוי םוצ ןיד
םייונעה ןיעמ 'וכו לדנסה תליענבו ןימחב ףוגה לכ תציחרב ןירוסאו םויב הכאלמ תישעב
םירזוג זאו 'דה הבלשל השרפה תסנכנ ולא תועובש 'ג םותב .םירופכה םויב םהילע וניוטצנש
ולא 'זבש ךכב אוה םהימדוק 'ג לע ולא 'ז לש םתרמוחו ינשו ישימח ינש תוינעת 'ז רוביצה לע
ןושלכו .להקה לש םייחה רדס לכ הנתשמ ולא תועובש 'זב תוקינמו תורבועמ ףא תונעתמ
םעל חיכוהל ןקז ןידירומו ריעה בוחרב ןיללפתמו ןיעירתמ דבלב ןהבש ולא תורתיו" :ם"במרה
תא ןילעונו ...החנמ תליפתבו תירחש תליפתב תוכרב שש םיפיסומו הערה םכרדמ ובושיש ידכ
דובכ ינפמ םויה לכ ןיחתופ ישימחב לבא תויונחה תא ןיחתופו ברע תעל ןיטמ ינשבו תויונחה
.(תוינעתמ 'ז 'לה ב"פ) 'וכו "תבשה

.תוינעתה רדס לש 'ה בלש ,הדיצב הווקת ןיא רשא תינעתה האב ,וירחאלו עירכמ אוה הז בלש
אשמב ןיטעממ"ו תוליבא יגהנמב אלא םילבוקמה תינעתה יגהנמב רתוי םיגהונ ןיא הז בלשב
םילהא ינימו סדה ינימ ןוגכ החמש לש העיטנבו רויכו רויצ ןוגכ החמש לש ןינבבו ןתמו
םולש ולאשי אל םימכח ידימלתו ...םולש תליאשב ןיטעממו ...םיאושנו ןיסוריאב ןיטעממו
"שאר דבוכו הפר הפשב ול ןיריזחמ םולש םהל ןתנש ץראה םעו םוקמל ןידונמכו ןיפוזנכ אלא
םימשג תליחתו תויה ולוכ רדסה קסופ זאו ןסינ תפוקת דע ךשמנ הז בלש .('חלה ,םכש) 'וכו
.ער ןמיסל תבשחנ וז הפוקתב

ל"וחל י"א ןיבש םירבד
רטמ תורצ לש םירקמב .דבלב לארשי ץראב אלא גהונ וניא םינושה ויבלש לע ולוכ רדסה לכ
הלילב םהב םיתושו םילכוא ולא תוינעתבש אלא ל"וחב ףא רוביצה לע תוינעת רוזגל םילוכי
ץראב אלא רוביצב תוגהונ ןניא םירופכה םוי םוצ ןיעמ תוינעת לבא תוינעתה לכ ראש ןידכ
תינעת ןיא אבא רב הימרי יבר רמא" :ב"ע א"י ףד תינעת ארמגב רכזנ הז רבד .דבלב לארשי
םשב קוידב הז ןושלב ב"ע ד"נ םיחספב הנשנו הז ןיד רזחו "דבלב באב העשת אלא לבבב רוביצ
רחא רבד לע םירזוג םא םימשגל ןיכירצ ןיאו ליאוה" :רבד לש ומעטב י"שר בתכ םשו לאומש
םירומאה ירמוח ראשו הכאלמד רסאילו םוי דועבמ וב לכואל וב גהונ רוביצ תינעת רמוח ןיא
לבבל קרו ךא עגונ הז ןידש ןכתייש תינעת לע וישודיחב ן"במרה ףיסוה י"שר תטישלו ."םש
רוביצ תינעת ףא םהב גהונו ןכתיי הלוגה תוצרא ראש לבא םימב היד תעפושמ איה הרקמבש
ירחא תוכרכנ הלוגה תוצרא לכש יריאמה רבוסש יפכ ,רמול םנמא ןכתיי .םירופכ םוי ןיעמ
.הלוגה תוצרא ראשב ףא תגהונ הניא אליממ הב גהונ הז םוצ ןיאש לכו הל תוליפטו לבב

לארשי ץראב וליפא םירופכ םוי ןיעמ םוצש ,ףסונ שודיח עמשנ ,םנמא ,ולא י"שר ירבד ךותמ
אל תורצ ראש לע ךכ רוזגל ד"יב וצרי םא וליפאו תורצ ראש לע אלו רטמה י"ע אלא רזגנ וניא
םש היוצמ וז תינעת ןיא אליממ לבבב היוצמ וז הרצ ןיאו תויהש בתכ י"שר ירהש ,ולכוי
ם"במרב שרופמב הז רבד אוה ןכו .וז תינעת רוזגל םילוכי ןיא תורצ ראש לעש אידהל עמשמו
:א"י 'לה תוינעת 'להמ ג"פ
ראש ןידכ םהינידו הלילב םהב םילכוא ץראל הצוחב רוביצה ןירזוגש תוינעת לכ"
רטמה ללגבו דבלב י"אב אלא רופכ םוצ ןיעכ תינעת רוביצה לע םירזוג ןיאש תוינעתה
."תונורחא עבשו תויעצמא שלש ןהש תוינעת רשע ןתואב

לכ לע אלא המואכ המואה לע תולח ןניא ןה ףא תורצה ראש לכש רמול רשפא הז ןיד תרבסהל
תלבקמ םיעגפנה רפסמ דואמ ברש ךותמש אלא 'וכו הער היחו תולחמ ןוגכ דרפנב דחאו דחא
דרפנב טרפ ףא לע הלח הניא תרוצבה תכמ לבא ,רוביצ תינעת הב םירזוגו ימואל יפוא הכמה
ןבומב תידיחיה הכמה יהוזו ךכב םייולת םייחה לכ ירהש דחאכ םלוכ לע תמאב הלח אלא
הזלש הארנו .םירופכה םוי םוצ ןיעמ תינעת םירזוג דבלב הילע ןכלו הלמה לש רתוי םצמוצמה
םלועה ייח םה םימשגהש ינפמ םעטה הארנו" :תינעתל וישודיחב בתכש יריאמה וניבר ןוויכ
."טרפב אלא ןניא תורצ ראשו ללכ ךרד הזה

ינפמ הכאלמב םחירטהל וצר אלש" םושמ אוה לבבב גהונ הז םוצ ןיאש םעטה ד"בארה תעדל
םייוצמ םילוחהו שפועמ םריוא היהש ךותמ לדנסה תליענו הכיסו הציחרב אלו םיינע ויהש
םירוסא ל"וח ישנא ויהי וז העד יפל ,הלוגה תוצרא ראשמ ףא לטב םהמ לטבש ןויכו "םהמ
ןינעתמ לארשי ץראב תאז תמועל .םהילעמ הז רוסיא ריסהל הביס ןיא ירהש הז םוצב הטמה
.רוביצה לע ד"יבה ורזגי םא תורצ ראשל ףא וז ןיעמ תינעת

ןיכומס ד"יבב ךרוצה
ןיכומס ד"יב ץראל ץוחב ןיאו תויהש שדח רבדב ןידל תאצוי ,ן"במרה לש איהו תפסונ העד
תוריזג רוביצה לע ליטהל לוכי ךומס ד"יב קרש ללכ רוביצ תינעת םש תויהל הלוכי ןיא אליממ
רוביצ תינעת רוביצה לע ליטהל םילוכי אליממ ןיכומס הב שיש לארשי-ץראב ןכלו .תוינעתו
ומצע רוביצה קר לוכיו רוביצה לע ליטיש ימ ןיאש ל"וחב לבא 'וכו הלילב לוכאל םירוסא ןכלו
תינעת ןיד הז לע ןיא ןכל דחא לכ לש תיטרפ הלבק םינועטש ןויכו ומצע לע לבקלו ףסאתהל
םכותב אישנ רדעה אוה ל"וחב ףסונ ןורסח .דיחי תינעתל רתוי המוד הז ירה אלא רוביצ
הז רבדו ,ןיכומס ד"יב לע ףסונ רוביצ תינעת חוכל שורד אוה ףאש םתינעתב םמע ףתתשיש
'ר ,ד"יב בא הז התפוחמ הלכו אישנ הז ורדחמ ןתח אצי" :םוקמב ימלשוריה ןמ ן"במרה דמל
ןידבע ןנאד ןינעת ןיליא הרומא אדה יסוי ר"א דיבע ןרעצב ןמע קופ אישנ ןדוי 'רל רמא ובלח
."ןמע אישנ תילד המל ןינעת ןוניא תיל

לכ" :בתכ ןכש וז העדמ רמשנש ונושל תקלחב הארי םדוק והונרכזהש ם"במרב ןייעמה ,ןכא
םוצ ןוגכ תינעת רוביצה לע םירזוג ןיאש הלילב םהב םילכוא ל"וחב רוביצה ןירזוגש תוינעת
ד"יב ןיא יכ םמצע לע םירזוגש םה רוביצהש רמול ם"במרה קיידש רורבו ."י"אב אלא רופכ
םוצ ןיעמ תינעת םמצע לע רוזגל חוכה תא ם"במרה ללשש אוה רוביצה ןמו ל"וחב ןיכומס
.רופכ

תינעתה תלבק רדס
רדסש ףא ,ותעדל .תינעתל 'ירא תורובג' רפסב אבוה רטמה תוינעת רדס תנבהב ןיינעמ שודיח
םוקמ לכמ ,בלשל בלשמ רימחמו ךלוה אוה ,ליעל הונראיתש ךרדב ,גרדומ וניה רטמה תוינעת
תויתגרדה התוא לכ תא רוביצה לע םירזוגו ד"יב םיעבוק ,ולסכ ח"רב ונייהד ,ותישארב רבכ
עגונ הז רבד .ומצעל בלש לכ םיעבוקו םירזוח םינושה םיבלשה לש םתליחתבש אלא הלוכ
תרוצבה תמייק הניא ובש רחא םוקמל עסנו רדס ותוא לש ותיעצמאב ומוקמ תא בזעש םדאל
בייח וניאש רורב ,ונמזבו ומצעל דרפנב בלש לכ ומצע לע םדאה לבקמש רמאנ םא ,התעמ ,ללכ
לבא ,ןשיה ומוקמב ומצע לע לבקל דוע קיפסהש בלש ותוא ףוס דע אלא שדחה ומוקמב רומשל
דע םינושה םיבלשה לש תויתגרדה התוא לכ תא ומצע לע לביק הליחתב רבכש רמאנ םא
רשא שדחה ומוקמב ףא ומות דע ,ןשיה ומוקמ לש תוינעתה רדס לכ תא גוהנל בייח אהי םמות
.ללכ םימייק תינעתהו הרצה ןיא וב

לכ לע ל"וח לש תוינעתה רדס תא םייקל ץראל ץוחבש תונושה לארשי תוליהק וגהנ אל השעמל
,אמק ארודהמ ,ולש ת"ושב הדוהיב עדונה קספ הכלהלו םהירוזפ תומוקמבש םימשגה שוביש
יפכו ,רקיע לכ ודרי אלש םימשג לע קר וניא רטמה תוינעת רדס לכו תויהש ,א"ל 'יס ח"א
םוקמ לכ לש םימשגה תליחת ידעומב םיאיקב ונא ןיאש רחאמו ,ונירבד תליחתב ליעל ונייצש
םינונחתו תוליפתב םיברמ קר אלא הזה תוינעתה רדס תא םייקלו גוהנל ונל ןיא ןכל םוקמו
הכלה וללה םירבדה םוכיס ה"עקת 'יס 'חוא ע"ושב ןייעו .ךכב םיידו ינשו ישימחו ינש םימצו
.השעמל

ירבדמ וב שיו הרותה ןמ םיגהונה םירבד וב שי םינושה ויבלשב תינעתה רדס ותוא לכ
םכתא ררצה רצה לע םכצראב המחלמ ואבת יכו" ךתלעהב תשרפב קוספה ןמ .םירפוס
אובת אלש הרצ לכ לעש ונא םידמל ."םכיביואמ םתעשונו םכיהלא 'ה ינפל תרצצחב םתערהו
יהוזו 'ה ינפל תורצצחב עירהלו קועזל םה םיבייח ,הנשמב תויונמה תורצ ןתואמ ,לארשי לע
.תוליפתה רדס תאו תינעתה תא םהילע ופיסוה ןנברדמ .הרותה ןמ םתבוח לכ

רפושב העיקתה ןיד
ה"ר 'סמב 'מגה תייגוסב ןומט ישוקה .םינושארה ןיב תוטיש 'ג הב ורמאנ וז הרצוצח תעיקת
:א"ע ז"כ ףד
לבא שדקמב םירומא םירבד המב יכה ימנ אינת שדקמב אלא ורמא אל אבר היל רמא"
הארק יאמ ...תורצוצח ןיא רפוש שיש םוקמ רפוש ןיא תורצוצח שיש םוקמ ןילובגב
תורצוצח ןינעבד אוה 'ה ךלמה ינפל ,'ה ךלמה ינפל ועירה רפוש לוקו תורצוצחב ביתכד
."אל אמלעב לבא רפוש לוקו
רפושב רמא הדוהי בר ןיעירתמ יאמב" ד"י ףד תינעתב איגוסה תא תרתוסכ תיארנ וז איגוס
הל ירקד יגילפ אל אמלע ילוכד תורפושב אלא ...יוניעב רמא ברד הימשמ ....הדוהי ברו
.תינעתב רפוש שיש עמתשמ הנממ רשא 'וכו "הערתה

וידחי הרצוצחבו רפושב ןיעקות שדקמבו הרצוצח אלא ללכ רפוש ןילובגב ןיאש ם"במרה תעד
ךותמו אקוודב ואל ןניה הב תורכזנה תורפושהש רמולו בשיל ךירצ ד"י תינעתב איגוסה תאו
אלא ללכ תורפושב העיקת ןיא ןילובגבש י"פעא רמ ןהל טקנ שדקמה תיבב תויוצמ ויהש
תרימא תעשב ןהב ןיעקות ויה אלו כ"ג ןילובגב תורפושה ויה ד"בארה תעדל .תורצוצחב
ויה תוכרבה תרימא תעשב וליאו םינונחתו תוליפת תרימא ידכ ךות םויה ראשב אלא תוכרבה
וידחי תורצוצחו תורפושב עוקתל איה הבוחה שדקמבש רבוס א"בשרה .תורצוצחב ןיעקות
.הדבל הרצוצחב ןיעקות וצר םאו דבלב רפושב ןיעקות וצר םא ןילובגב וליאו

אלו תורפושב םיעקות תוינעתבש םימודק םינמזמ דוע גהנמל רבדה ךפה םוקמ לכמו
רפושב עוקתל וגהנש םינואגה תבושתב הארש דיעמ םש ח"רב רואמה לעבהו תורצוצחב
היהיש לגלגתנ דציכ רבד לש ומעט ,םש ,ן"רה בטיה ראיב רבכו .ךכ לע המת אוהו תינעתב
אלו הרצוצחב עירהל שיש רורב םוקמ לכב ס"שה תוטשפמש דועב רפושב עוקתל גהנמה
,'וכו "תורצוצחב םתערהו םכתא ררצה רצה לע םכצראב המחלמ ואובת יכו" !קוספה :רפושב
קוספמש י"פעאש אלא ,רפוש אלו הרצוצח וב םיעקותש ילכה היהי הרצ תעבש שרופמב עבוק
המחלמה תרצב קסוע ומצע הז קוספ מ"מ ,הנשמב תויונשה תורצה ראש לכ לע םידמול הז
המחלמלו תויה ,דבלב המחלמה לש תאזה תמייאמה הרצל סחייתמ "הרצוצח" לש טרפהו
לכ לש איפוניכ ךירצו "הדעה ארקמל ךל ויהו" רמאנ תורצוצחבו לארשי לכ תא םיסנכמ
תורצה ראש לכב וליאו דבלב המחלמה תרצל אוה שמשמ ךכו וב עוקתל ולכויש ידכ לארשי
.לארשי לכ תייפונכ רסוחמ ,רפושב אלא הרצוצחב םישמתשמ ןיא הזה קוספה ןמ תודמלנה