הכלהה רואל ןיציק בושיח

עמש-את לארשי

א"כשת ט"נ םיינחמ

.ןיציקה בושיח אשונל םימכחה לש תונושה תושיגב קסוע רמאמה :תיצמת

.ןיציק בושיח ,תידוהי הירוטסיה ,תולג ,הלואג :סקדניא

אוה ןיאו ,דאמ אוה קומעו ףעוסמ אשונ ,הללכב דוסה תרותמ קלחכו ,ומצעשכל ןיציק בושיח
ץקה בושיחל ל"זח לש םסחי לע דומעל הסננ וז המישרב .דבלב דוסה ילעב לש אלא םניינע
,וז הלאשב הווש םלוכ תעד ןיא .ונלש הכלההו הדגאה תורוקמב ףקתשמ אוהש יפכ ,ויבשחמלו
:דחא ידוסי לדבה םייקש אלא ,יהשלכ תרחא תיתכלה הלאש יבגל הווש םלוכ תעד ןיאש יפכ
רוסיא לע םיכמתסמ ,ותוא םירסואהו ץקה בושיח תא םיללושה ןיא ,תולאשה ראשבכ אלש
אלא ,הכלהה תמחמ תעבונ הניא םתוגייתסהו הרוסמה ןמ וא הרותה ןמ והשלכ שרופמ
.דימ הארנש יפכ ,תויתרבח-תויתד תוביסמ

תועדו ,ויגיהנמו םעה ןומה ךכב וקסע .םישרדמבו דומלתב דאמ ץופנ רבד אוה ץקה בושיח
.הירוטסיהה לש ליגרה ךלהמה םויס לש בורקה דעומה תודוא רוביצב תוצופנ ויה תונוש
ףא ןהמו בורק רתויה דיתעל ןהמ ,קוחרה דיתעל ןהמ הפל הפמ ורסמנ םיבר ץק תונובשח
ונא ןיאש תרתסנ הרוצב רסמנ ןקלחו ,םויכ ארוקל ףא םירורב ולא תונובשחמ קלח .רבעל
.הנורתפ לע דומעל בוש םיעדוי

('פ-'נ א"ד תנש ךרעב) ףסוי ברל אפילחת רב ןנח בר היל חלש :אבומ ב"ע ז"צ ןירדהנס 'מגב
רמא ,ךל ןיינמ וז ול יתרמא ,שדק ןושלו תירושא הבותכ תחא הליגמ ודיבו דחא םדא יתאצמ
םייתאמו םיפלא 'ד רחאל" :הב בותכו היתאצמ ימור יזניג ןיבו יתרכשנ ימור לש תולייחל יל
ינוניב חווטל איה וז האובנ .'וכו" םותי ,םלועה םלוע לש ותאירבל הנש (!)דחאו םיעשתו
ףלאה תליחת) אנינח יבר רמא" :ב"ע 'ט ףד ז"ע 'סמב ןכ ומכ .(ךרעל הנש םישמחו םייתאמ
הוש הדש ךל חק םדא ךל רמאי םא (ךרעב ל"ר א"ד) תיבה ןברוחל תואמ עברא רחא (יעיברה
המלו ךיתובא תלחנ שדקה רהל ץבקתו הלואגה ץק איהש] חקת אל ,דחא רנידב םירניד ףלא
הנש תחאו םישלשו םיתאמו םיפלא תעברא רחא ,אנת אתינתמב ,[י"שר - רנידה דיספת
'. וכו " חקת לא דחא רנדב םירניד ףלא הוש הדש ךל חק" םדא ךל רמאי םא ,םלועה תאירבל
ךיראת הז היה כ"או ,"דחאו םישלשו םיתאמ" סורגל ךירצ ל"נה ןירדהנס 'סמב ףאש הארנכו
הלואגה תע ,םייררגא םיניינקל רתוי ךרע ןיא האלהו הז ךיראתמ .רתויב יטלחהו לבוקמ
.העיגה

ז"צ ןירדהנסב ןה ףאו ,תומותס ץק תושרד לש הרוש תאצמנ ,רורבב רסמנש הז ךיראת דגנכ
אלו ץקל חפיו דעומל ןוזח דוע יכ' ,םוהת דע דרויו בקונ הז ארקמ :רמוא ןתנ יבר אינת" :ב"ע
דע' ,ןישרוד ויהש וניתוברכ אל .('ב ,קוקבח) 'רחאי אל אבי אב יכ ול הכח ,המהמתי םא בזכי
ומקשתו העמד םחל םתלכאה' שרוד היהש יאלמש 'רכ אלו ('ז לאינד) 'ןדיע גלפו םינדיעו ןדיע
תא שיערמ ינאו איה טעמ תחא דוע' שרוד היהש אביקע יברכ אלו ,('פ םילהת) 'שילש תועמדב
םיתשו םישמח הינש תוכלמ ,הנש םיעבש ןושאר תוכלמ" אלא', ('ב יגח) 'ץראה תאו םימשה
'רו יאלמש 'ר ,וניתובר םשב תואבומה ץקה תושרד ."הצחמו םינש יתש אביזוכ ןב תוכלמו
.י"שרב ש"עו ןה תומותס ,אביקע

אלו ,ונובשח לעו חישמ לש ונמז לע תובר תושרד ,םישרדמבו דומלתב םייוצמ ולא לע ףסונ
ץק-תונובשח שרפל ןכתייש ,ריעהל םוקמה ןאכ ,םוקמ לכמ .דבלב אמגודכ אלא ולא ואבוה
ךומס רבכ אוהש עובקל ודעונ אל ולא תושרדש ןכתיי .לבקתמ ןפואב ונרכזהש ולא םימותס
ןתנ יברו םעב תומסרופמ ויה רשא ,ולא תושרד ביבס ןירותסימ םוש ןיאש ןכתיי .הארנו
תובקעב איה טעמ תחא דוע' אביקע 'ר לש ותשרד רבדב .ןמוסרפ בורל זמר ךרד םריכזמ
וכיראת תא עובקל האב איה ןיאש הביט לע הדיעמ איהש טעמכ יאדו ,אבכוכ-רב תסיסת
יאלמש 'ר לש ותשרד ןינעב .ןמזה תניחבמ ותבריק תא חיכוהל קר אלא ץקה לש קייודמה
בוט-רחוש שרדמב הז קוספל יאלמש 'ר לש האלמה ותשרד הרמשנ ,'העמד םחל םתלכאה
:'פ קרפ םילהתל

,םימלועה ןובר לארשי תסנכ הרמא ,יאלמש ברד הימשמ ירמאד תיאו רמא ןיבא יבר"
הולש ול תתנו םלועה לכב ותוא תטלשה (ושע) עשר ותוא דירוהש תועמד שלש תוכזב
הרידת םתעמדו םוי לכב תוגלוז םהיניעש ךינב ןובלע תוארל אובתשכל :הזה םלועב
"!םימחר םהילע אלמתש המכו המכ תחא לע ,'םחל יתעמד יל התיה' 'אנש ןינעב םחלכ

עבוק אוהו הלואג שרדמ רשאמ המחנ שרדמ רתוי אוה הז קוספל יאלמש 'ר לש ושרדמ כ"או
(ה"כ ,'ח) לאינדב קוספ ותוא ןכו .םהלש םנוקיתו ושע לש וציק ברק ,לארשי םילבוס רשאכש
סחיב חישמה תאיב ןמז לע רמאנ אל אוה ףא 'ןדיע גלפו םינדע ןדיע דע' וניתובר י"ע שרדנה
תומואמ לארשי לש םלבס קספי ובש ןמזה תא ןייצמ אוה אלא ,יתלחתה ךיראת אוהש הזיאל
טוקליב השרדה העיפומ הבש הרוצהמ םידמול ונא הז רבד ,יאלמש 'ר לש ותשרדכו םלועה
'.ןדע גלפו ןינדעו ןדע דע' ל"ת ?םלועל לוכי .'הידיב ןוביהתיו' :(ו"סרתת זמר ,ג"ח) ינועמש

תוקסעתהל ל"זח לש יבויחה םסחי לע םידיעמה םימיה תירחא תונובשחו ץק תושרדל ףסונ
לא בקעי ארקיו" :ךכב וקסעש םינומדקהמ םיבר לע תובר תושרד םהירבדב םייוצמ ,תאז
שקב ,ושעל ארק קחצי ,ה"בקה לש ןירותסימ תולגל ושקיב םהינשש ,בקעיו קחצי הז ...וינב
'...םכל הדיגאו ופסאה' 'נש ץקה תא תולגל שקיב בקעי ףאו ...ונממ ה"בקה וזנגו ץקה ול תולגל
םוקמבו .(ט"מ ,וצ 'פ ר"ב).'וכו "ואל ילו ארוק תא ךינבל" :ול רמאו ה"בקה וילא הלגנ דימ
םהמ הסכתנו רזחו ץקה םהל הלגנ םדא ינב ינש אניבא רב רזעלא 'ר םשב הדוהי 'ר':רחא
םניה תובר תוליבקמ םהל שיש ולא םישרדמ .('ב ,חצ 'פ ר"ב) 'וכו 'לאינדו בקעי :םה ולאו
אלא ,התומת ינבל הירוטסיהב רבכ הלגתנ ףאש אלא ,ותולגל רשפאש קר אל ץקהש העדב
םלוע לש ונובשחב קוסעל רוסא לכ ןיא וז העדלו .ותולגל וצרש םושמ םהמ הסכתנו רזחש
דחא לכו תלוזל תאז רפסל רוסאש אלא ,ולא תונובשחב תישממ החלצהל יוכיס םייק ףאו
.ומצעב קרו ךא לועפל לוכי

דימתש ךכ ךותמש אלא ,םיצק בשחל רתומו רבדה ירשפא םנמאש ,הרובס ל"זחב הינש העד
ומצע ול תיללכ הבזכאל םורגל הלוכי תועט התוא ,בשחמה לש ויתונובשחב תועט ןכתת
לילכ רופכל ואובי וז הבזכא ךותמו ץקה אב אל ןיידעו דעומ ותוא רבעש םתוארב ,םירחאלו
הז ששח .'ונברק לטב ונמז רבע'ו ,ול ךלה ףלח עבוקה ךיראתהש םרבסב אובל דיתעה ןינע לכב
. וז איגוסב םיקסועה לכב הריאמ וליטיש ךכל םרג הארנכ תיטרקנוק תואיצמ ךותמ עבנש
ןיציק יבשחמ לש ןמצע חפית' ןנחוי 'ר רמא ינמחנ רב לאומש ר"א ,'בזכי לאו ץקל חפיו' יאמ
" ןידה תדמ ,בכעמ ימ ...ול הכח אלא ,אב וניא בוש אב אלו ץקה (תא) עיגהש ןויכ םירמוא ויהש
(.ב'ע ז'צ ןירדהנס) ."תבכעמ

ול תויהל היה ךירצש יפכ ,תינכט הניחבמ קרו ךא ,ץקה תא בשחל תורשפא שי ,כ"א ,וז העדל
תויה ,רבד בייחמ וניא הז ץק ןובשחש אלא ,ותרות יפל יח לארשי םעו גהונ וגהנמכ םלועה היה
בשחל רשפא ותוא םג רשא ,רתוי רחואמ ןמזל ותלוחת ךיראת תא החודו תבכעמ ןידה תדמו
רוסאב ,םדאל ול רוסא ,רבדה ךכש רחאמ .בוש בכעת אל ןידה תדמש ןבומכ יאנתב קוידב
ןובשחב איבהל ותלוכיב ןיא ןידה תדמ םרוג תאו תויה ,הז ןיממ םיבושחב קסעתיש ,הללקבו
דיתע ץקה םויש ,הנומאמ םקיחרמו םיברה תא לישכמו לשכנ ,העטמו העוט ךכ ךותמ אצמנו
ךרד תכסמב ףא תרכזנ המוד ןכותבו רחא ןונגסב ,וז הללק .רתוי רחואמ ךיראתב עיגיש ןיידע
.אבה םלועל קלח ול ןיא ץקה תא ןתונה ,רמוא יסוי 'ר :א"י קרפ ףוס הבר ץרא

לש םהיתונובשחב קר אל לוחל תולוכי 'ןידה תדמ' לש םלענה םרוגה ללגב בושיחב תויועט
אנת :תובאה תורוסמב םירוסמה םיקיתע םיבושיחב ףא אלא ,םמצעל ךכב םיקסועה םידיחיה
תומי םיפלא ינשו הרות םיפלא ינש ,והות םיפלא ינש ,אמלע יוה הנש םיפלא תשש והילא יבד
יבד אנתב רבכש םיאור ונאו .(ואב אל ןיידעו) ואציש המ םהמ ואצי וברש וניתונוועבו חישמה
םילולעש המכו המכ תחא לעו ,'וברש וניתונווע' ללגב התדבתנש ץק תרוסמ התיה העודי והילא
.םיכמסומ םניאש ץק תונובשחב תויועט לופיל

בשחל שקיב רשא תע ומצע אוה ,םימיה תירחא תודוא אבנתהו הזחש ,לאינד ףא ,ןכ לע רתיו
אנבשוח יאהב העט לאינד ףא אבר רמא .העט ,םיקוספה תושרד ךותמ תולגה תונש ןובשח
, הליגמ) העטד ללכמ 'יתוניב' רמאקדמ 'םירפסב יתוניב לאינד ינא וכלמל תחא תנשב' ביתכד
שקיב" :ךכב חילצה אל ,םדאה לכמ םכח היהש המלש ףא אלא ,לאינד קר אלו .(א"ע ב"י
וררועת םאו וריעת םא' רמאד המכ ,ץקה לע דומעל שקיב רחא רבד ...'ץפח ירבד אוצמל תלהק
קסעתיש םדאל רוסא ,ולא םיבושיחב היוצמ תועטהש ןויכמו .'וכו 'ץפחתש דע הבהאה תא
.םהב

לש םתוברעתה אלל ףא ,ץקה לש ונובשח בשחל איהש תורשפא לכ ןיאש ,איה תישילש העד
: הבושתב הרזחו םיבוט םישעמ לש םיפסונ םימרוג

ןימאת לא ,האב הלואגה ץק יתמ םדא ךל רמאי םא הדוהי 'ר םשב ינתמ לאומש 'ר"
'רו היכרב 'ר ?ילג ןאמל אמופ ,ילג אל אמופל אביל ,'יבלב םקנ םוי יכ' בותכש יפל ,ול
הלוכי הירב לכ ןיא םינמיס ךל יתתנש רבדב ...ורמא יול ןב עשוהי 'ר םשב ןומיס
ץק תע דע םירבדה םימותחו םימותס יכ' רמאנש ץקה לע ,(השמ לש ורבק) וילע דומעל
.('כט רומזמ ,ט"יש) "המכו המכ תחא לע ('ט ,ב"י לאינד)

.רקיע לכ עובק ץק ןיאש אלא ץקה תא בשחל םילוכי ןיאש קר אלש ,תרבוס הנורחאו תיעיבר העד
...": ש דע אב דוד ןב חישמ ןיא" :ב םיחתופה םירמאמה םתוא לכב יוטב ידיל האב וז העד
רמא אריעז רמא ...לארשימ הלזה תוכלמ הלכתש דע אב דוד ןב ןיא ,אנינח רב אמח יבר רמא
רזעלא 'ר םושמ יאלמש יבר רמא ...לארשימ חורה יסג ולכיש דע אב דוד ןב ןיא ,אנינח יבר
.("ע ח"צ ןירדהנס) 'וכו "לארשימ םירטושו םיטפוש לכ ולכיש דע אב דוד ןב ןיא ש"רב
אלא יולת רבדה ןיאו םיצקה לכ ולכ רבכ" .בר לש ויפב םירבדה ואב רבכ האנ תיצילמ הרוצבו
".םיבוט םישעמו הבושתב

ןיא םא רמוא רזעיל יבר :ינורקע חוכיו תרוצב םירבדה ואב ,א"ה א"פ תינעת ימלשוריבו
ותוא לאוש עשוהי יברו .'ןועשות תחנו הבושב' רמאנש םלועל םילאגנ ןיא הבושת ןישוע לארשי
לא ולאמשו ונימי םריו' עשוהי 'ר ול רמאש ןויכ :םש רמאנ ףוסבלו ךכ לע תולאש המכו המכ
, הלא לכ הנילכת ץק םע די ץפנ תולככו יצחו םידעומ דעומל יכ םלועה ייחב עבשיו םימשה
ןכאש עשוהי 'ר ול חיכוהש רחאל אלא האב אל רזעיל 'ר לש ותוקלתסה .'רזעיל 'ר קלתסיא
.םותס יכ םא ,רדגמ "ץק" תואיצמ לע שרופמב דיעמה קוספ םייק

.'א .ןיציק בושיחל רשקב ל"זחב םיוטב ידיל ואב תוירקיע תועד 'דש רמולו םכסל תעכ לכונ
.'ד ;בושחל תורשפא םוש ןיא .'ג ;רוסא ךא רשפא .'ב ;ןכ תושעל רתומו ץקה תא בשחל רשפא
ץופנו בר היה וללה םירבדב קוסעהש תורוקמה ןמ הארנ תאז םע דחי .רקיעו ללכ עובק ץק ןיא
.תובכשה לכ ןיב רתויב

םע ןיציקה בושיח תא וידחי ךרוכה םיכלמ 'להמ ב"יפב ם"במרה ירבד ןאכ איבנ ,םויסלו
: תאז ןושלב רמאי לכה לעו םהימודו םיתמה תייחתו אבה םלועה יניינעב תוקסעתהה

לצא ןה םימותס םירבדש ויהיש דע ויהי ךיא םדא עדי אל ןהב אצויו םירבדה ולא לכו"
ךכיפלו םיקוספה ערכה יפל אלא ולא םירבדב הלבק םהל ןיא םימכחה םג .םיאיבנה
אלו ,ולא םירבד תירוה רודיס ןיא םינפ לכ לעו הלא םירבדב תקולחמ םהל שי
תושרדמב ךירעי אלו תודגהה ירבדב םדא קסעתי אל םלועלו .תדב רקיע ,ןהיקודקד
אלו הארי ידיל אל ןיאיבמ ןיאש רקיע םמישי אלו םהב אצויכו ולא םיניינעב םירומאה
אלא םיצקה יבשחמ לש םחור חפת ,םימכח ורמא .ןיציקה בשחי אל ןכו ,הבהא ידיל
".ונראבש ומכ ,רבדה לכב ןימאיו הכחי

וליטהש וז הראממ ם"במרה קיסה ,הניינע ןכותמ תחרכומ ךא ,תכל-תקיחרמ הנקסמ ,ןכא
.ןיציק יבשחמב םימכח