ויתואצותו אבכוכ רב דרמ

רסולפ דוד ר"ד

א"כשת ט"נ םיינחמ

תא ןיבבחמ ויהש ,ותעיסו היקזח ןב היננח :ורמא ?תינעת תליגמ בתכ ימ :ןנבר ונת"
םאש ,השענ המ לבא ,תורצה תא ןיבבחמ ונא ףא :לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא .תורצה
.('ב ג"י תבש) "ןיקיפסמ ונא ןיא ,בותכל ונאב

ימיו ינש תיב ימיבש תורצה לע ולע אבכוכ-רב דרמ ירחא לארשי לש םהיתורצ :רבדה היה ךכו
טעמכ חיכשה אוהש דע ,לודג הכ היה סונאירדא תורזג תובקעב לארשי לע אבה לבסהו ונברוח
,והיתתמ ןמ ףסויכ בושח ןוירוטסה דרמל םק אל ,ךכ לע ףסונו .דרמה לש רהוזה ימי תא ירמגל
םילעמ םניא םיירכונה תורוקמה םג יכ ,תוריהב יתלבו תוטעמ ןמז קרפ ותוא לע וניתועידי ןכ לעו
,ןורחאה ןמזב ןהב ונלקתנש תודועתה םתואמ םיבושח םירבד דמלנ ילוא .המלש הנומת וניניעל
םימיה םתוא תא הפוטח היוח וליפא שדחמ תויחל ונל ורזעי אל הלא תודועת םגש הארנ םלוא
השקש םימויאו םירוחש םימי - ןפוסו המלש הלואגל ןוחטבו ןוששו החמש התיה םתישארש
המכ לע דומעל הסננ תאז תורמל .תואלתב תוכרובמה ,לארשי תודלותב םירבח םהל אוצמל
םנמא רשא ,םירובגה םתוא םע וננורכזב דחיתהל ידכ תוחפל - אבכוכ-רב דרמ ימי לש םיטרפ
םוחתב ןהו יתמחלמה םוחתב ןה ,הרובג ישעמל םעה תא ררועל וחילצה רשא ךא ,ולשכנ
התואו ,המואה תא דרמה דחיא תודירחמה תואצותה תורמלש יל הארנ .יתדהו ימואלה
.םינשב תואמ רבכ הלטוב אל דרמה ימיב ונגשהש תודחאה

תומוקמב םודא תוכלמ דגנ לארשיב ומק תודירמ .דרמל ומדקש םימיה תא ריכזנ ,תישאר
דחא הארנכ ,ויה הלא תודירמש דע ,ץראל הצוחב ןבורו ץראב ןתצקמ הכלממה לש םיבר
אוה ,ימורב שדח ךלמ אב .החרזמ ימור תוכלמ תוטשפתה תא וקיספהש םיירקעה םימרוגה
;תויהל הצר תוחפל וא ,היה םולש ךלמ ,לארשיב האגה המלש ךלמ ומכ םייוגה יאגמ סונאירדא
הצר ןכ לעו תינווי המכח אלא ,לארשי תמכח אל םלוא ,המכח סונאירדא םג בהא המלש ומכ
תורפסה הליחתמ וימימ ,תמאבו ,ימור ותויה תורמל ,אקווד םינוויה לע ותוכלמ תא ססבל
תיברמש ,אופא ןבומ .חורפל הליחתמ הכלממה חרזמבש תינוויה תורפסהו סוסגל תימורה
אירבטבו ירופצב ןוטלשה רבע זא .אקווד םינוויב לארשי ץראב סונאירדא ךלמה ךמת וימי
אקווד היה הז לווע ,הירוטסיהה לש הינוריא ךותמו - ינוויה טועימה ידיל ידוהיה בורה ידימ
אל ,םינוויה ןוטלשב םתויהב ,הלא םירע יתש ירה יכ .םידוהיל הלצהו חוויר ןמזה תצורמב
הימונוטואל םיבושח םיזכרמ שמשל דרמה ןולשכ ירחא תולוכי ויה ןכ לעו ,דרמב ופתתשה
לע ורזיפו ויה היינב יבהוא םיכלמה ינש :המלשל סונאירדא המד דחא רבדב דועו .תידוהיה
רטפוי לכיה הבו הלודג הנוכש הנותאב הנב ךכ .תומלש םירע הנב סונאירדא :םנוממ היינב
וריע ןאכ דע :בותכ וילעו רעש םיקה ולש השדחה ריעה ןיבל תאזה השדחה ריעה ןיבו לודג
,רבכ אוה תודימאריפה תא ,סונאירדא לש וריע ןאכמו ,(הנותא לש ןומדק ךלמ) סואיסית לש
הנשי הז ןינעב םג בושו .ומש תא ןהמ תחא לע םשר תוחפל ךא ,םיקהל לוכי היה אל ,ןבומכ
תולכיה םילשוריב הנב סונאירדא וליאו 'ה לכיה תא םילשוריב הנב המלש :תירוטסיה הינוריא
.וילילאל

ץראב רקיב ףאו ,םידוהיל םג ימורה םולשה תכרבמ קינעהל סונאירדא הצר וכלמ תישארב
םירבד ינשש קר רורב .לארשי םע ויכרד תא ךלמה הניש המל תעדל ןיאו הריפסל 130 תנשב
תוצרא לכב הלימה לע ךלמה רסא ,תישאר .דרמל תיעצמא-יתלבה הביסה תא וויה םיירקיע
םימעטמ קר השענ רוסיאהש רמול ןיא .םידוהיה תא הז רוסיאמ איצוה אל םעפהו ותוכלמ
תובישח תא עדי יאדווב אוה ירה יכ ,רסיקה לש תיטסינלה תינווי השיג ךותמ וא םייראטינאמוה
ירחא שנועכ אב אל םידוהיה יפלכ הלימה רוסיאש רורב םלוא ,לארשי םע לצא הלימה תירב
םירכנ לע רוסיאה לטוב אל םידוהיה יפלכ הלימה רוסיא לוטיב ירחא םג .ול םדק אלא ,דרמה
יפנכ תחת םירג תסנכה לע רתויב השקה יאדווב הזו םידוהיה לש םיירכנה םידבעה לעו
.הניכשה

םוקמב םיקהל הצר ךלמה :היינבל סונאירדא לש ותבהא ,התיה דרמל תיעצמא-יתלבה הביסה
םאה ?תילילא ריע שדוקה ריע םוקמב תונבל ךלמה ןווכתה םאה .ומש תא אשתש ריע םילשורי
םירסומש יפל .וז הלאש לע תונעל השק ?השעי המ עדי ללכב םאה ?םידוהיה תושגרב עוגפל הצר
סליקע .ונתורפסמ עודיה רגה סליקע ותוא ,סליקע תא לעפמה שארב ךלמה דימעה ,תורוקמה
תורצנהו תודהיה תא ריכה אוה תורצנה ךרד .תודהיל רבע ןמזה תצורמב ךא ,ירצונ םעפ היה
ןושארה שיאה ילוא אופא היה סליקע ,לארשי תרותל הציפק שרק ןיעכ ,אופא ,ול השמיש
הארנכ דמע סליקעש הדבועה םאה .שממ רגל היה ןכ לעו ידוהיה הרוקמ תא תורצנב ריכהש
,רתוי ךלמה הצר ילוא וא ,םידוהיה תא סייפל הצר ךלמהש ךכל תזמרמ ,םילשורי ןיינב שארב
לע תונעל השק ?םילילא תולכיה די לע הארנכ ,שדקמה תיב םיקהל וליפא הצר אוה ילוא
.םילשוריב 'ה תדובע תא שדחל ןווכתמ ךלמהש ובשח םידוהיהש רורב םלוא ,וז הלאש
."ואצי ךממ ךיבירחמו ךיסרוהמ ךינוב ורהמ" :וסרגו איבנה היעשי ירבד תא ושרד םה
ויהי שדקמה תיב ינובש ,אופא ובשח םודא תוכלמ ידי לע תיבה ןיינבל זא ופיצש הלא
אוה ,רחא ימור ךלמ ימיב ומשגתנו טעמכ ירה הלאכ תווקתו - ותוא וסרהש הלאמ אקווד
ברקה הדשב רסיקה תומ ידי לע הווקתה הלטוב זא .סוניטנטסנוק לש ושרוי ,רסיק סונאילוי
.הכרצ יד תססובמ התיה וז הווקת םא קפס ,סונאירדא ימיבו

רבדש הארנו - סונאירדא לש היינבה תינכתב תווקת ולתש םידוהיה ןמ ויהש וניאר םוקמ לכמ
ידיסח ואר זא רבכ ךכ ,םויה םג ומכ .תודהיה ןמ המקש השדחה תדה ידיסח תא ףא ליהבה הז
אמש םהילע לפנ דחפ ןכ םאו - ברח שדקמה תיבש ךכב םתנומא תחכוה תא האריה התוא
רשא ומש "אבנ-רב תרגיא"ו םלש רוביח וליפא ונידיב רמתשנ ?רסיקה ידי לע תיבה תמאב הנבי
ידוהי-יטנאה ןווגה תא ריבסהל רשפא הז דחפ ךותמ .השדחה תדה ברקב דחפה ותוא לע דיעמ
תדה ןמ םיברש ךכ ידיל ואיבי תויחישמה תווקתהש ךכב ורוקמש דחפ ,רוביחה לש קזחה
אבשכ ,רתוי דוע ךכ רחא תישממ התיה תאז הנעט .לארשי תרותל ורזחיו ףרוע הל ונפי השדחה
זא .תמה חישמ ותוא לומ ,חישמל והובשח םיברש שיא ותרובג רדהב דמע הנהו אבכוכ-רב
רחא רוביחב םיעמוש ונא ןכ לעו ,םתנומא השדחה תדה ידיסחמ םיבר לצא הארנכ הרערעתנ
.םחישמ תא וב וארי אלו אבכוכ רב ירחא וכלי אלו םתארי תא ובזעי אלש םירצונה יפמ תורהזא
-רבשכ ירה יכ ,אבכוכ-רבמ וקחרתיש םהידיסח תא תירצונה הדעה ישאר זא וריהזה וליפא ילוא
ידי לע ושנענ ,ןבומכ ,ןכ לעו ול ועמשנ אל םידוהיה ןמ השדחה תדה ידיסח ,סויג לע הוויצ אבכוכ
.איבצמה

,הלימה תא רסא קר אל סונאירדאש ררבתנשכ :דרמה תישארל אבכוכ-רב ימימ רוזחנ ,םלוא
ןיכהל לארשי וליחתה ,תילילא ריע שדוקה ריע םילשורי לש המוקמב תונבל ןווכתה ףא אלא
:סויסאק ןויד ירכנה ןוירוטסיהה דרמה לע בתוכ ךכו .דרמה תא

.הנילוטיפק היליא הל ארקו ,הברחש וז םוקמב השדח ריע סונאירדא םיקה םילשוריבו"
המחלמ ידיל איבה הז השעמ .סואזל רחא שדקמ םיהלא לכיה םוקמב הנב אוה ףא
ישדקמו ,םריעב ובשי םירכנש ,םידוהיה יניעב רבדה היה ארונ ןכש ,תכשוממו הלודג
,אירוסב ןכמ רחאלו םירצמב סנואירדא ההשש ןמז לכ םלואו ,הכותב ודסווי םיוג
יכרוצל) םניקתהל םהילע לטוהש ןייזה ילכב ומגפש המ דבלמ ,םידוהיה וטקש
גילפהש רחאל ,םרב .םה םשומישל םדיב וראשיו הקידבב ולספיש ידכ ,(םילייחה
ךכיפל ,םיימורה םע הייולג הכרעמב ןכתסהל וזעה אלו ליאוהו ,יולגב ודרמ ,סונאירדא
סונמ-יתב םהל ושמשיש ידכ ,תומוחבו תורהנמב םורציבו רשוכה תומוקמ תא וספת
אלו עקרקה ינפל תחתמש תורבעמב ולא םע ולא רבחתהל ולכויש ידכו חרכה-תעשל
(םהיתורהנמ -םהיאובחמב) םהל אהי ףאו ,המדאה ינפ לעש םיכרדל קקזיהל וכרטצי
הדוהיש רחאלמ םלוא ,רקיע לכ ךכל םתעד תא םיימורה ונתנ אל הליחת .רואו ריוא
ומרגו םהמע ורבחתנו םה ףא ושגר ולוכ םלועה לכבש םידוהיהו ,הדרמתנ הלוכ
םירכנה ןמ םיבר ףאש אלא דוע אלו ,יולגב םאו רתסב םא ,םיימורל הברה תויונערופ
.שעגו שער לוכיבכ ולוכ םלועה לכו ,עצבה תבהאמ םתוא ועייס

,סוריביס סוילוי םהבש ןושאר ,ויאיבצמ יריחב תא סונאירדא םהילע חליש העש התוא
קבאהלמ עתרנ הלה .הנידמב ביצנ שמישש םוקמ ,הינטירבמ םידוהיה לע חלשנש
,םשואי -תמח תאו ברה םנומה תא הארש רחאל םינפב-םינפ המחלמב ביואה םע
םהילע רגסו םאלכו ,ויניצקו םיברה וילייח ידיב ,םידיחי םידיחי ,םהמ היה ספות אלא
תונכתסהבו אעמיק אעמיק ודיב התלע וז ךרדב .תונוזמ םהמ ענמ ךכבו תודוצמב
תודוצמ םישימח .ולצינ םהמ םיטעומ קר םדיחכהלו םתימצהל ,םחפקל תטעומ
השימחו םינומש תואמ שמחו ,םיימורה ידיב וסרהנ םידוהיה לש םהירצבמ בטיממ
םיללחהו ,תוברקבו תויושקנתהב וחבטנ .םהידיב וברח רתויב םיבושחה ןמ םירפכ
רבד ,המשנ הדוהי ץרא לכ טעמכ .רפסמ םהל ןיא - שאבו הלחמבו בערב ולפנש
תומוקמה דחא םלצא ןודינש ,המלש תבצמ - שפנ .המחלמה ינפלמ םהל זמרנש
ןמ ףא ,םרב .םהירע ךותל וצרפ הברה םיעובצו םיבאזו .וילאמ לפנ ,םישדוקמה
טניסה לא ותרגאב סונאירדא ענמנ ךכיפלו .וז המחלמב הברה םיללח ולפנ םיימורה
."םולש יתואבצלו יל ,בטומ ,םהינבלו םכל םולש םא" :הליגר החיתפ התוא בותכלמ

הניחבמ הפי הפי הנכוה םיימורב המחלמהש ,ירכנה ןוירוטסיהה ירבדמ םידמל ונא ןכאו
ךושמל היה יושע דרמהש רבכ וניאר ;םימחולה לא ףרטצה םעה בורש םידמל ונא ןכו ,תיאבצ
התואמ ףא ופרטצנ המחלמלש םידמל ונאו ,תודהיה ןמ המקש השדחה תדה ידיסח תא וליפא
הלאכ םהמ ויהש הארנ םלוא ,םודאב המחלמל ופרטצנ םינורמושה יריעצ םג .המודקה תכה
תומואמ ףאו .תידומלתה תורפסה ןמ םידמל ונחנאש יפכ ,ססהל וליחתה המחלמה ךשמבש
ואבש םיידוהי םיבדנתמ ףא ויה .העשרה ימורב םחליהל ידכ לארשיל זא ופרטצנ םלועה
.תילכלכ הכימת תוחפל המחלמב וכמתש תוצופתה ידוהי ןיב ויהו ץראל הצוחמ

הנכה שארמ הנכוה איהש ,ימורב הנושארה המחלמה ןמ אבכוכ-רב תמחלמ הנוש התיה הזב
,ותגהנה ףא אלא ,םידרומל ףרטצה םעה בור קר אלו .הגהנהה ירחא וכלה םעה ירשו תינדפק
ודיקפתו רתיבב תרוסמה יפל ובשי ןירדהנסהו לאילמג ןבר תיב ינב .םימכחה לש לודג קלח
ימיבש וזמ ןיטולחל הנוש התיה הנומתהש ,אופא הארנ .לכל עודי המחלמב אביקע יבר לש
ימיב :תוביס יתשמ הזו וירחא ולוכ טעמכ םעה דמע אבכוכ-רב ימיב ,הנושארה המחלמה
,תיבה סרהיי אל ירה ,קספית וא ץורפת אל המחלמה םאש תווקל דוע ולכי הנושארה המחלמה
תיבהש תווקל קר לארשי ולכי ןכ לעו ,וז הווקת תמייק רבכ התיה אל תיבה ןברוח ירחא םלוא
םעהש ,התיה הינשה הביסה .דרמב םהיניע תא םלוכ טעמכ ולת ןכ לעו ,שדחמ הנביי סרהנה
תותכה תאו םיגוליפה תא בירחה תיבה ןברוח .תיבה ימי ףוסב םעכ היה אל אבכוכ-רב ימיב
תבהאו לארשי תבהא תא םעה בל ךותל םייתניב הרידחה הנבי ימכח תלועפ ןכו ןיטולחל טעמכ
,היתוחלצה תניחבמ קר אל הנושארה המחלמה לע אבכוכ-רב לש המחלמה הלוע ןכ לע .ותרות
ומכ םיגלופמ םניא וניתושגר ירה ,הב םירהרהמ ונא םאו תיתדהו תימואלה הניחבהמ ףא אלא
.םיימורה דגנ ןושארה דרמה ןיינעב

ירכנ ןוירוטסיה בתוכ וילע .ומש הבסוכ ןב ןועמשו אלפומ שיא דמע דרמה שארב ,ךכ לע ףסונו
שיא ,בכוכ ושוריפ ,אבכוכ-רב ומשו דחא םדא םידוהיה ליח תא גיהנה םימיה םתואב" :ןומדק
םיתפתמש ךרדכ (םידוהיה לש) םתעד תא בונגל םוקמ לכמ ודיב התלעש ,םיטסילו ןחצר
םלאגלו םימשה ןמ בכוככ םהילא דריש ,ל"נה יוניכב תפומ ףקותב וב ונימאיש םידבעה
אבכוכ-רב תלודג לע עדיו שיגרהש ירכנ ותוא לש ומעז תא הפי ושיגרתש יאדווב ."םהיתורצמ
תורפסה ךותמ קר אל אבכוכ-רב לש הקזחה ותוישיא תא םיריכמ ונא ,םויכ .וילע ומעז ןאכמו
ונא ירה .הלא םיבתכמ ךותמ וימויא תא םיעמוש ונאו הקזחה ךותמ ףא אלא ,תידומלתה
קדצומ יתלב םעזב גרה אוה ירהש ,תידומלתה תורפסה ךותמ םג ומעז תוצרפתה לע םיעדוי
ףוסב ,לפנ םאה) .ותומבו רתיב תליפנב םימשה ןמ הז לע שנענו יעדומה רזעלא יבר תא
רזעלא יבר תומ לע רופיסהש יל הארנ ?ותא רשא םימכחה ןיבל וניב ביר אבכוכ-רב לש ודמעמ
.(וז הרעשה רעשנש ידכ קיפסמ וניא

אל התע םיריכמ ונא :אבכוכ-רב לש תורחא תונוכת םג םיריכמ ונא םיבתכמה ןמ ,םוקמ לכמ
רזפתי אלש קר אל לארשי תיבל גאד אוה ךיא םיעדוי ונחנא אלא ,ינוגריאה ונורשכ תא קר
.םירומח יבג לע ןיגורתאו ןיבלול וילייחל וחלשייש גאד אוה ךיא םיעדוי ונא אלא ,אוושל ונוממ
,"הבסוכ ןב" אופא ארקנ אוה .לארשי אישנ הבסוכ ןב ןועמש :וראותו ומש תא ףא םיריכמ ונא
.ויה תובזוכ ויתומישמב לארשי תווקתש ררבתנשכ ,"אביזוכ ןב" םשה ותלפמ רחא רצונ ןאכמו
יכ ,בכוכה ןב ,אבכוכ-רב יוניכה תא ,םכותב אביקע יברו ,לארשי וסרג "הבסיכ ןב" םשה ןמ
."לארשימ טבש םקו בקעימ בכוכ ךרד" :בותכה רמוא וילע רשא אוה ,לארשי חישמ תא וב ואר
דיעמש יפל הריפסה ינפל תישילשה האמה ןמ לחה חישמה אוב לע לארשי ינב ושרד ,קוספה תא
ושרד הדוהי רבדמ תכ ישנא םג ."םדא" הלמב "טבש" הלמה תא םגרתמה ,םיעבשה םוגרת
חישמכ הלגתי הז הבסוכ ןבש ובשח רשא לארשיב אופא ויה .חישמה אוב לע קוספה תא רבכ
אישנ הבסוכ ןב ןועמש דיב הלואגה לע תורבדמ רצק ןמז ינפל ולגתנש וימימ תורגאה םג .דוד ןב
םיללוש ללכ ךרדב .חישמכ תולגתהל דיתע אוהש בשח ומצע אבכוכ-רב םג םאה ,םלוא .לארשי
אישנ" אלא ,"לארשי חישמ" וא "לארשי ךלמ" היה אל וראותש םעיבצהב וז החנה םירקוחה
יוניכהש הארנ ךא ,לעופב חישמכ ומצע תא תונכל אלש רהזנ אבכוכ-רבש ,םנמא ןוכנ ."לארשי
תיבמ ךלמה תא הנכמ איבנה לאקזחי רבכ ירה יכ .תיחישמה המינה ןמ וב שי "לארשי אישנ"
"אישנ" יוניכב ךלמל םה םיארוק הדוהי רבדמ תכ ישנא םג ןכו "אישנ" יוניכב אובל דיתעה דיוד
הדוהי רבדמ תליגמ תילגת ירחא ,ןכ םא ."הדעה לכ אישנ" יוניכב םינכמ דוד ןב חישמ תאו
םלוא ,יהשלכ תיחישמ המינ ןיא "לארשי אישנ" אבכוכ-רב לש וראותבש ,ןועטל רתויב השק
ןיא ןכ לעו ,חישמכ הלגתנ םרטש רחאל ךלמ אלו חישמ אל ומצעל ארק אל אוהש רבדה ןוכנ
אוה ויתווקתש םג הארנכו וב םעה תווקתש ינפמ רקש חישמ םינפ םושב הבסוכ ןבל אורקל ןיא
.ודבתנ

המ .יעדומה רזעלא אוהש רבדל םיילגר שיו ןהכה רזעלא םג רכזנ אבכוכ-רב לש ויתועבטמ לע
,שדקמה תיבבש לודגה ןהכה תויהל דעוימ היה אוהש הארנ ?הזה ןהכה רזעלא לש ודיקפת היה
,הדוהי רבדמ תכ ישנא םג ונימאה ךכ .םימיה תירחאב קדצ ןהכ אובל םיווקמו וויק לארשי ירה יכ
לש רוהטה שדקמה תיבב דומעיש לודגה ןהכה לע "בקעימ בכוכ ךרד" םירבדה תא ושרדש
דמע ,ילילגה הדוהי ,םיאנקה תכ דסימ די-לעש הרקמ וניא הזש םג הארנ .םימיה תירחא
לכ יפל ,ומצעב האר ילילגה הדוהי ירהו ,ןרהא תיבמ ,ומש דיעמש יפל ,היהש ישורפה קודצ
לעש ןהכה רזעלא לע םג הארנה לכ יפל ,לח הז ןיד ,ןכ םא .אובל דיתעה חישמה הארנה
החפשמה התואמ היהש החנהל םיילגר שי ירה יעדומה רזעלא אוה םאו ,אבכוכ-רב תועבטמ
דיתעה שדקמה תיבב לודג ןהכ תויהל רתוי האנ ימלו ,יאנומשח תיבמ ,הללוהמה תיעדומה
ימיב ,לארשי לש ורהז ימיב םילודגה םינהכה ואב הנממש החפשמה התוא ןבל אל םא ,םוקל
?יאנומשח תיב

תינמז שבכ אבכוכ-רבש םנמא הארנ ,תורוקמה ןמ :ודבתנ לארשי תיב לש ויתווקת ,םוקמ לכמ
ינבמ קלח ףאו לארשי תיב ינומה וגרהנ ומעו תמ הבסוכ-ןבו רגומ דרמה םלוא ,םילשורי תא
םעטמ תוירזכאו תושק תוריזג ואב המחלמה ירחא .רתיבב םתומ תא ואצמ לאילמג ןבר תיב
םש לע Palaestina םודק םשב הארקנ ונצראו לטוב הדוהי ץרא םש וליפא .םודא תוכלמ
.םידוהיה םש לע אלו םיתשלפה

םעטמ לטוב םילשורי המש ףאו הב ומקוה םילילא תולכיהו תירכנ ריעל התיה םילשורי
לוטיפקה םש לעו סונאירדא סויליא רסיקה םש לע ,הנילוטיפק היליא הארקנ איהו תוכלמה
טעמכ ויה דרמה תובקעב ואבש תושקה תוריזגה .רטיפוי לילאה לש ובשומ םוקמ ,ימורבש
הרות דומיל רסאנו תויסנכ יתב ורגסנ ,ןיד יתב ורסאנ :עשרה סוכויטנא תורזג ומכ תושק הכ
יבר .אביקע יבר םהיניבו לארשי ימכח ילודג תוירזכא תותימ ותמ הרות דומיל לעו ,םיברב
םשפנ ןינתונו לארשי ץראב ןיבשוי םהש ,לארשי ולא - "יתווצמ ירמושלו יבהואל" רמוא ןתנ
,הצמה יתלכאש לע ?בלציל אצוי ךל המ ,ינב תא יתלמש לע ?גרהיל אצוי ךל המ ;תווצמה לע
,ורתי לאעמשי יברד אתליכמ) בלולה יתלטנש לע ?(טוש תוכמ) לוגרפ האמ הקול ךל המ
אבכוכ-רבש בלול ותוא לע םג וגרהנ לארשי .(227 'מע ,ןיבר-ץיוואראה תאצוה ,ו"פס שדוחב
וחרכוה לארשיש םירקמ הארנכ ויה ףא םימיה םתואב .וילייחל וקפסל ותמחלמ יהלשב גאד
תורזגה ףאו הרסאנ אל המצעלשכ תודהיה ,רמול שי דחא רבד םלוא ,הרז הדובעב ףתתשהל
.לארשי-ץרא ידוהי לע קר ולח

ןב עשילא יבר םהיניבו לארשי תרותמ ושאייתנש הארנכ ויהו ,לארשי לע שואי תפוקת האב זא
ויה .המירצמ ולגוה םיברו הזע דיריבו ןורבח דיריב לוזב םידבעכ ורכמנ םיבר םידוהי .היובא
ויהו תויונערופה ימיב ץראה תא ובזעש ויהו המחלמה ףוס תארקל לארשי ץרא תא ובזעש
תא וחנזש הלאכ ויה .לארשי ימכח ףא םהיניבו ,עורגה ילכלכה בצמה ללגב םצרא תא ובזעש
ורבעש ויהו המחלמה ידי לע הסרהנש הדוהי ץרא הלבס רקעב .םדבעל ולכי אל יכ םהיתועקרק
תרכזה ידי לע םויה רשאתמש רבד ,המחלמה ןמ תצקמ םג לבס םנמא לילגה .הבגנו הלילג
וחרבש םיטילפ םה לילגה ישנא םתואש הארנ .אבכוכ-רב לש ויבתכממ דחאב םיאלילגה
הדוהי ץרא ומכ הדמה התואב הלבס אל לילגה ץרא םלוא .המחלמה תאפמ םבושי תומוקממ
138 תנש ירחא .תורזגה ירחא לארשי לש םייתדהו םיימואלה םייחה םג ךכ רחא ושדחתנ םשו
.תיתגרדה וא תימואתפ התיה הקספהה םא ,תעדל רתויב ונל השק ךא ,תורזגה וקספ הריפסל
יבר אוה ,רחא ןועמש ותוא לש ותואישנ ימיב לודג זועב ושדחתנ םיידוהיה םייחה ,םוקמ לכמ
ןירדהנסה אישנ לאילמג ןב ןועמש היה לארשי אישנ אבסוכ ןב ןועמשל דוגינב .לאילמג ןב ןועמש
םירשק ,לבב תלוג םע םירשקה תא קזיח ,הבהא ךותמ לארשי תא טפש אוה .דאמ ונעו ןותמ שיא
.לארשי לש םייתדה םייחה תא שדיחו דרמה תובקעב ורערעתנש

םרג המ .תורזגה רחאל לארשי לש שדחה רהוזה תא ורשפיאש תוביסנה לע דומעל ונל השק
ידי לע דבכתהל וכז ןכ לעו דרמה םע והדזה אלש םימכח ויה םאה ?השדחה החירפה התואל
םע תפתושמ ןושל אוצמל ולכי רשא לארשיב םישדח םייתרבח תוחוכ ומק םאה .םיימורה
,קר רורב .הלא תולאש לע תונעל םוקמ וליפא ןאכ ןיא ?ימור תוכלמב םג ומקש םישדח תוחוכ
סחיל ,ללכ-ךרדב ועיגהש דע ,םיימורה תיבל םידוהיה ןיב סחיה רפתשנ דרמה ןולשכ ירחאש
ימיב הליחתהש ,תילילאה תוכלמה דגנ לארשי לש םתמחלמש טעמכ הארנ ;ידדה דובכ לש
-רב דרמ תעפשה הלעפ דחא רבדב םלוא ,הכלהל אל םא השעמל המייתסנ ,יאנומשח תיב
תודחאהו דרמה ירחא המלענ אל ,דרמה ימיב המקש תודחאה התוא :תורודה ךשמב אבכוכ
!םויה םג ונל דומעתו יאוולהו ונל הדמעש איה ,'ה תדובעבו הרותב תאזה