ןשיה בושיב חרזמה תודע ינב לצא ןיאושינ

יגח ןב .י

ג"כשת ג"פ ,םיינחמ


תובקעב החפשמה ךותב םיסחיבו חרזמה תודע לש ןיאושינ יגהנמב קסוע רמאמה :תיצמת
.ןיאושינה


,תיבה רצחב ןהיקחשמב ןהל ועירפה המ םושמ וניתוהמיא ועדי אל דאמ תובורק םיתעל
"ןיינקה תחפטמ" תא תוזרהו תונטקה ןהידיב זוחאל ןהילע ווצו תיבל אובל ןתוא ונימזה
ןטקה רענה ינולפל תדעוימ איה יכ ברה ירבדל עומשל ידכ ,החפשמה ינבו ,םירוהה תוחכונב
הינפב לכתסהל ידכ ויניע תא םירהל זיעמ וניאו םלכנו שיובמ ולוכ ,ויבא די לע בשויה
ובשו םינטקה ןהישארב וענענ ןה .םנבומו םנכות תא וניבה אל רשא םיטפשמ ,םינטקה
ןהמש הסיבכה תויגיגל וא (תיבה רצחב) "וזיטרוכ"ב ןהל וכיחש ןהיתורבחלו ןהיקחשמל
."ןיינק תחקל" ידכ וחקלנ

ןתוא ונדקרהש תונבל תומצע לש קחשמה הז ,יתורבח םע "ס'גוק" יתקחש :ל"ז ימא הרפס
רחאמו התיבה סנכהל ימא יתוא הנימזה הנהו .וניבג ירוחאמ ןתוא ונמטו תונטקה ונידיב
הנמדאתש ידכ ייחלב תונוגה תוטיבצ יתש ימא יתוא הטבצ ,םירוויח םינפ תלעב יתייהש
."ןינק תחקל" ידכ ונתיבל ונמזוהש החפשמה ינבו ךיבאו ךבס יניעב ןח אצמאו

ידכ (סאטיקנב) ץע לש םישגרד תונטקה ןהילגרל תחתמ ומש הנותחה םויב םא אופא אלפ ןיאו
.דיתעב ןהילעב ויהי רשא ןדצל םידמועה הלא לש םהיפתכל הנעגת ןהישארו ,הנהבגתש
התויהבו הנידעו (תנוטנטק) "הקידונימ" התיה הקניאוק ןויצ ןב ברה לש ותשא יכ םירפסמ
.הבגת ןעמל שגרד לע התוא ולעה (הפוחה) "ומלטה" תחת

תורגובמל הליל ןיב וכפה וניתומיאו ,(ןיאושנה תוא) "וטנמיזק יד לאיניסה" שמש הז "ןינק"ו
תויושעה (תובוב) "סאקיאינובב"ו "ס'גוק"ב קחשל וכישמה רתסב וליאו .ץוח יפלכ
.דחאכ תוסרואמ יתלבהו תוסרואמה ןהיתורבח םע םינשי םיטוטרמסמ

ועדי אל םמצע םה .םדוסב ותוא ואיבה אלו ושפנל גוזה תא םירוהה וחינה "ןינק"ה רחאלו
םירוהה ידי לע ושענ םירודיסה לכו .וז הקסעב דצ ויה אל ונירוה וליאכ .םנעמל השענהמ םולכ
."ןכומה לע" ואב םה וליאו

היתונכהבו היקחשמב הקוסע התיה וז .והער תא שיא ואר אל הנותחה דעו ןיסוריאה ןמזמ
היה גחל גחמ .תונחב ויקסעב וא הבישיב וידומילב קוסע היה ,ןתחה אוה וליאו הנותחה םויל
.ותשאל דיתעב היהת רשא הלכה תא רקבל ותוא איבמו ,ןתחה תא ודיב זחוא ןתחה יבא
גוזה ינבמ דחא לכ ובשי םינוש םיניינע לע תוחיש םהיניב ולהינ םירוההשכ רקובה תעשב
"הסופ יא וניב יא היאו" תניחבב ויה םירענה .םישיובמו םיפוטח םיטבמ םהיניב וקרזו ותניפב
םהירבח םע עעורתהל םיכישממ ויה הנותחה רחאלו .(םתעדב םיבשוימ אלו םיזיזפ)
יפלכ הבוח לכ ושיגרה אלו "םירכ ןיעל" םירומח לע בכרלו תוביסמבו םילויטב ףתתשהלו
.ןתיבב תודדוב ובשיו ,םישנל ןתוא ואשנש תורענה

ואב רשא םה .ןכותב תיב ינב ויהו תוחפשמה תא וריכה רשא םינברה בורל ויה םינכדשה
ונייה םא ךתעד המ) "הקבר ןוכ השמ סומאזק יס סזיד יכ" םהל םירמואו םירוהל תועצהב
םהיעדויממ ברל םיאב הלכה ירה וא ןתחה ירוה ויהש וא .(הקבר םע השמ תא םיאישמ
ותב תא אישהל םיכסיש ונייהד ,ינולפ םע טפשמ קורז אנא - "הרבלפ הנוא 'גיא" ול םירמואו
וכרעש םירוקבבו .תאזה "הוצמה" תא םהילע םילבקמ ויה םינברהו .יתבל וא ינבל ונב תא וא
ילימכ וא רחא אשונ לע החיש ךותבו תוזימר ןושלב העצהה תא ולעה תיבב וא תונחב
תונידעו ןח הזיאב ."דגנכש דצה" תעד לע דומעל ולכי ךכ ידי לעו ,םירוהל ורמאש אתוחידבד
אל ןיידע ,םידדצה ינש לע הלבקתנ העצההשכו םהילע לטוה רשא דיקפתה תא ונינבר ולהינ
וכז רשא דע ,ךרדב ומרענש םירודה ורשיי םה .םינכדשה-םינברה לש םדיקפת םייתסנ
ןחלוש) "םימכח לש הזימה" שארב ובשי הפוחה תחת ודמעשמו .הפוחה תחת םידמוע םתוארל
לכ ובשויש רחאל .(הרותה ישנאו םימכחה דובכל הפוחה ימי תעבשמ דחאב ךרענש הדועסה
םתוא וסינכה רשא םינוילופנ המכ םידדצה ינש םהל וקינעה תוחפשמה יתש ןיב םירודהה
."ירטנאל" תחתמש היזחבש סיכל


תא םסרכל הגאדה הלחה ןיסוריאה רחאל קר .םינש רפסמ תכשמנ התיה ןיסוריאה תפוקת
היגחו וז הפוקת התיה םירדתסמ ,םיניינעה ויהש דעו .דיתעה לעבה לש ותסנרפ רבדב םירוהה
דחא םישחור םהיתוחפשמ ינבו הלכהו ןתחהש הבהאלו הביחל ןחבמ תפוקת ןיעמ תשמשמ
ןתחה תיבמ ורבע (םיטישכת) "היו'ג יד סוסאדפ" (םידקש תוגוע) "סוני'גורמ"ה ישגמ .ינשל
דב "ירט'גה"ו ,םירופה גח םויב ןתחל הלכה תיבמ וחלשנ בהז תוליגמ .ךפהלו הלכה תיבל
וליאו .ותפוח םויל ךורא ליעמ ונממ ןיכיש ידכ ןתחל הנותחל ךומס הלכה החלשש דחוימ
בהזהו ףסכה יפרוצ לש םהיתויונחב םייוצמ ויהש םיטישכתה םתוא לכ ותלכל קינעה ןתחה
תולעננו םיקד תותשר תויושע ויהש (בהז לש תודעצא) "הטלפ יד סאינמ" .הקיתעה ריעב ויהש
יד וקיליריו (תונשי תויכרות תועבטמ לש קנע) "סאיריכ יד הקיטסור" .םיחירבב ןהיצקב
" (םינינפמ קנע) הלרפ יד הראטנגרג ,(בהזו ףסכ לש תוזורחמ) ורוא וד וקיליריו וא הטלפ
יד ןאדריה" "סאלבוד"ו "סיראבילכ" (ןועש יולת היה היצקבש בהז תרשרש) "ורוא יד קיטסוכ
סא'גילארוכסיא" ,ראוצה תא וטשקש (תונידעו תוקד תונבל םינינפ לש קנע) "סטכ ןוכ הלרפ
"הטנמאיד יד וא הטינלירב יד סוינא"ה ,םיינזואה יכונת תא וטשקש (ףסכה ימזנ) ורוא יד
תחלוש התיה הלכהש תסקה וז "הינבירבסיאה" .ןהיתועבצא תא וטשקש (םינינפה תועבט)
.ןויגפ ןיעמ וטנבאב התוא עקות היהש בהז וא ףסכ לש תסקה וז ,ןתחל

הבש תובייחתה ,ולא םהיתויובייחתהב םירוהה ודמע םירוסיו העיז המכב ,חרוטו למע המכב
בטיה תקדבנ התיה (טישכת תכיתח לכ) "וסדפו וסדפ" לכ .החפשמה לש הדובכ לכ יולת היה
לכו טישכת לכ לש וכרע תא הנויסנ ךותמ הריכהו העדי רשא תנתוחה לש החוקפה הניעב
.התלכ תיבל החלש איהש וא הנבל החלשנש הנתמ

וחלשנ רשא היידע תא הילע המש הלכה התיה הלכה תיבב דעומו גח ימיב רקבמ ןתחה היהשכ
שגמ) ,הרוסלוד יד הלבטה" תא השיגמ התיה הלכה .ותחפשמ ינבו ןתחה תחמשל הילא
םושמ וב היה שגמה תשגה ןפואב ןכש ,תולכה ידיב הז שגמ דער המכו .םיבוסמה לכל (תובירה
"הדקולא" וא (התעדב תבשוימ) "הדנטיסירא" איה םא .הריעצה הלכה לש היתונוכת תקידב
תוכילה תלעב איה םא (תרדוסמ יתלב) "הלו'גאפ'ג" וא (תרדוסמ) "הזונכ" איה םא (תערפומ)
.אל וא תויסומינ

הרומח העשב ןתוגהנתה ךרד לע החפשמה ינבמ ולביק תוארוה המכ .תונטקה ןהידי ודער המכ
היפמ האיצוה ללכב םא ,הרובדו היתועונת לכ ירחא תובקוע ןתחה יבורק יניעשכ ,וז תילרוגו
.טפשמ

ךמע ינב .ונינמש םירקיה םיטישכתה לכ תא ןהיתוסורא יתבל רגשל וכז םלוכ אל םלוא
תא םהב טשקל ידכ םיטישכת ,ימ'גע לא דוד םכח ףרוצה לצאמ ליאשהל םיגהונ ויה םיינעהו
.רכש תפסותב םתוא םיריזחמ ויה ןכמ רחאלו הפוחה ימי תעשבו הנותחה םויב הלכה

ןיסומינה ינוניגבו ויתויובייחתהב דמע אל ןתחהש הדבועה ללגב "ורבשנ" ןיסורא המכ ןכאו
.החפשמה לש (דובכה) "רונוא"הו


אוהש ינשה ןחבמה םוי ברקתהו ךלה ,דמעמ וקיזחה "ןיסוראה"ו הרושכ ולהנתה םיניינעהשכ
םכרע תא ףיסוהל ידכ םתכרעהו הלכה ידגב תגצה םוי "ראושנאה" םוי .רתויב השקהו רומחה
."השיב הניעל" .שמח לופכ שמחל עיגי רפסמהש ידכ הבותכל

וחמתהו וקסעש (הלכה ידגב יכירעמ) "ראושנא יד סרודאיסירפ" ויה הקיתעה םילשוריב
ויה הלאו .םירפס וא םיתב ירוסרס ,םינשי םיצפח ירכומכ םהיקוסעל ףסונ וז הכאלמב
ינפל םירופס םימי הלכה לש התיבב םילבח יבג לע וגצוהש םידגבה לכ לש םכרע תא םיעבוקה
.הנותחה םוי

יול ףסוי לא ,שיעי םסנ םכח לש ויבא שיעי םייח םכח לא ןתחהו הלכה ירוה ויה םיכלוה
"ןוברח יד וזיטרוכ"בש "יפיפע" לש הפקה תיב לומ התיה ותונחש סאימחנ ןרהא לא ,רפסה
םינימזמו ,שארמ רוכב רחוסה לא הנושארה םלועה תמחלמ רחאלש םינשבו (ןוברח לש רצחב)
.םידגבה תא ךירעהל םתוא

הטסיא ריזא הרפ המלא הל וילס ימ .סמיכ ימ ונ" :רמואו םהמ דחא לא ךלוה הלכה יבא היה
ןתחה יבא וליאו .(יתב ידגב תא יתנכה רשא דע האצי יתמשנ .יתוא ףורשת אנ לא) "ראושנא
םילמב יתוא ףרשת אנ לא) "סימיכ ימ ונ" ול רמואו ךירעמה לא רתסב אוה ףא ךלוה היה
ונייהד ךנוצר תא דבכא רבכ ינא) "ריט'ח וס רארימ הו אי" (ךתכרעהב םיזגת אנ לא תורחא
.יניע תואר יפל ךירעא ינא .םהמ דחא לכל רמוא היה ,ךירעמה "רודאיסרפה"ו .(קנעמ ךל ןתא
.(לאה רמאיש המ) ויד לוא ושיד יכ ול

חרוטו למע המכבו .םידגבה תא ורדסו המצע הלכהו היתובורק הלכה םא הדמע םוי ותואבו
םכח אוהו ץפחו דגב לכ לש וכרע תא וריבסהו ודי לע ודמע .ךירעמה תא "רדסל" ולדתשה
תא אלמו קבטה תספוק תא חתפ םימעפל .וינפ לע ךופש היה לק ךויחשכ עמשו דמע שיעי םיסנ
תא ריסה דודגב ךלמכ ךלהתה אוה .ודיב זחאש ריינ תסיפ לע םיריחמה תא םשרו הקבא ופא
ןידס ודיב שמשממ .וינפ לע היה ךופש לק ךויחשכ דבלב "ירטנאה" םע ךלהתהו ,ןוילעה וליעמ
רקוח לאוש אוהו ,םייניצר וינפ שיאה היה המוק ןטק .םיברג ןחובו ליעמ קדוב .הלמש וא
ינחיר הפק לפס וא (ונימיב "ץימ") טברש סוכ ול השיגמ הלכה םא התיה ןמזל ןמזמו .םשורו
.ולש "ירטנאה" סיכב התיהש קבטה תספוקמ ןיכמ היה הלכה יבאש הבעו הבוט הרגיס וא
הלסוח איה םלוא ןתחה יבאו הלכה יבא ןיב םידדצה ינש ןיב הלק "תושגנתה" העריא םימעפל
.םידדצה ינש דצמ רותיוו לק ךויחב רהמ שיח

ןובשחה ךרענ היה הכרעהה םויס רחאלו .תנותוכל תנותוכמו הלמשל הלמשמ ךירעמה רבע ךכ
לש ותיבל וחלשנו (תולודגה ץעה תובית) סשאכבו סילואבב וחנוה םילבחהמ ודרוה םידגבהו
."השיב הניעל" הדור לש ץיצע תיוולב ןתחה

תוכייחמ םינפבו תחנב בשיתמ ,וחצמ לעמ העיזה תא החומ שיעי םכח היה הכרעהה רמגב
.הכרעהה תא םימייסמו "םידדצה" םע דחי ןחלושל

,באה לש תולדה ויתוטורפב ונכוהש םידגב ,המאו הלכה לש הידי ישעמ ויה וגצוהש םידגבה
לש םימיו תוליל המכ .התבו םאה דצמ ףנוח ירבדבו ךויחב הנובתבו המכחב ונממ ואצוה רשא
,תיב תורפות ידי לע ונכוהש תולד תולמש ךא ויה אלש ,ולא םידגבב ועקשוה חרוטו הדובע
(הירטמה) "ריד'גה" ויה תיבב ונכוה אלש םידיחיה םיצפחה .םאה הרפתש ןבל ידגבו
םימעפ ומרגשו הלעב תיבב הלכה הכלהתה םהבש (םיפכפכה) "סא'גילג"ו (םילענה) "סיניפרכה
.תוריעצה תולכה לש ןהילגר תריבשל תובר

יטוחב םוקרהו ישממ יושעה הטעמה היה "ראושנאה" תא טשקש רתויב בושחהו רקיה ץפחה
דחאו תדלויה תטמ תא דיתעב תוסכל ידכ דחא םיקלח ינשמ בכרומ היהש ,"הריסיבכה" בהז
ויהש הלאה "סאריסיבכה" .וניבא םהרבא לש ותירבל לבוהשכ ןבה תא תוסכל ידכ רתוי ןטק
ישמה דב תא ומקר םשש ,אטשוק איה לובנטסיאמ ןמזוה הבע בהז טוח "ןודיבלקב" םימוקר
.הלכה ידגב לכ לש תרתוכה תלוג היה הזו ,הזה

ויה הפוחל תונכההו םייתסמ היה (םידגבה לש םתיילת) "ראושנא ליד ראגלוקניאה" םוי
.תוליחתמ

םיבע בהז יטוחב תומוקרה תופי תויכורפ םויכ םיאצמנ םידרפסה לש םינשיה תסנכה יתבב
השדקה תורוש רפסמ תכורפה עצמאבו ,םרהוז ךעד רבכש םהמו םיקירבמ םיצצונ םהמ
תויכורפ ןה הלא .םתונקזב םאו םתוריעצב םא םמלועל וכלהש תוריקיו םיריקי לש םתמשנל
,הדיל תעשב וניתומא לש ןהיתוטמ לע תושורפ ויהש תוקירבמהו תורודהה ,"סאריסיבכה"
ןהירוענ ימימ םיעוגעגו תונורכז תויוורהו ץעה תובת יקמעממ ואצוה רשא "סאריסיבכ"
תועמד תוכפוש דוע םייניעה םרכזלש םיריקי םתוא לש םרכזל תולכיהה תא תוטשקמ םויהשו
המלוע תיבל הכלהש תב לש הרכזל ןה ולא תויכורפ .לכיהב תויולת ןתוא תואור ןהש העשב
תובדנמה םישנה .וימי ימדב "ףטקנש" ןב לש ורכזל וא ,הדיל יריצ הוזחאש תעב הימי ימדב
ימיב "הלתי" יכ תסנכה תיב לש שמשה ינפב ןנחתהלו דעומו גח ימיב אובל וגהנ תויכורפה תא
.םהיריקי רכזל הרקיה תכורפה התוא תא גחה

םג םידגב תופילח הקלח םג איה .הידגב תא קר אל המע האיבה הלעב תיבל הלכה האבשמ
הפוחה ימי תעבש ימי ךותב לחש תבשה םוי רחאלש ןושארה םויב ויבורקו ותחפשמ ינבל
תפסוא הלכה םא התיה םוי ותואבו .הדועס םוי "הניואזיד יד האיד" תכרוע הלכה םא התיה
רפסמ דוע הפיסומ התיה םהילעו (הליבחב) "וגובב" ותוא תכרוכ םינשיה התב ידגב לכ תא
"ילי'גאגוב"ה היה הז .התב תיבל ןכ םג תאזה "הטילפה תיראש" תא הריבעמו םישדח םידגב
לכ ירחא הבר בל תמושתב הבקעשו השענה לכ לע החוקפ התיה הניעש תנתוחה .(הליבחה םוי)
תיבב םהב השמתשהש הלכה ידגב םתוא םג יכ ךכל הגאד ,הנותחל תונכהב ,ושענש בלשו בלש
.ןתחה תיבל ואבוי היבא


םתרזעב םיניכמ .םינטבו םינוערז לש תולודג תויומכ םילוק ויה הנותחה ינפל םוי רשע השמח
תוגוע) "ירדנמלא יד סוני'גורמה" תא "וד'גנופסיא ןאפ" תא םידידיו םינכש םיבורק לש
ימי תעבשמ םויו םוי לכב .תונבלה םידקשה לש תוירכוסה תא םגו תוביר ינימ (םידקש
םיגוס דובכל ברעו ברע לכב וכרענש תודועסל םילישבתה יגוס תנכהב םישנה וקסע ,התשמה
,ריעה ידבכנו םירחוסל ברע ,החפשמ יבורקל ברע .םעפ לכב םינמזומ ויהש ,םינמזומ לש םינוש
תולוגנרתה ,זרואה לושבל םילודג םיריס הלאשהב וחקל ולא תודועס ךרוצל .'וכו םימכחל ברע
השבל הלכהו .םילכ תריכמל תויונח ילעב לצאמ תוסוכ הברה דועו ץע לש תופכ ולאש .רשבהו
ןחלוש תא הלאשהב ךורב לאומש םכח לצא וחקל הקיתעה םילשוריבו .השדח הלמש ברע לכב
התיהש הלכו ןתח חמשל החמש בורב הדועסה תא םיכרוע ויהו ותיבב דמעש לודגה ץעה
.התשמה ימימ ברע לכב השדח הלמש תשבול

םע תוטשוקמ תולגע .רתויב םיראופמה םימיה ןמ אוה ףא בשחנ ,הליבטה - "וינב"ה םוי וליאו
התחפשמ ינב תאו הלכה תא עיסהל ידכ הנוכשה רעשב ודמע (םיסוסה יראוצ תוברל) םיחרפ
תיב היה ירה םיעצמא תלעב הלכה תחפשמ התיה םאו .הקיתעה ריעבש ץחרמה יתבמ דחאל
לכ ונייהד "הרלק אל הא וינב" ארקנ ,התחפשמ ינבלו הל קרו ךא דחוימ םוי ותואב ץחרמה
תורש תונמזומו תובורק ויה דמעמ ותואבו .התיוול ינבלו הל קרו ךא סופת היה ץחרמה תיב
.תידרפסה הפשב הנותח יריש הלכל

ריעה תואטמס ךרד תרבועו "סלאעשמ" םידיפל םע ץחרמה תיבמ האצי תאזה הדובכה לכ
הלכהו .הבל הריחבל רחמ אשנהל תדמוע הידוהי הלכש ועדי תובוחרב ויהש םיברעהו הקיתעה
.הזחב ןומט ןתחה לש ןטקה תילטהשכ היבורק לכ ךותב הטאל הדעצ

וז ןיעמ הגועו ."הקסור" םשב הארקנש הגוע השארל רבשל וגהנ ץחרמה תיבמ הלכה תאצב
.ןתחה תיבל וסנכהב גוזה שאר לע םג ורבש

"ירטנאהו" "ירט'ג" ןוילעה ליעמהו חצחוצמהו הובגה שוברתה םע ןתחה עיפוה הנותחה םויב
.ישממ קירבמה

.הפיו םיענ לוקב וננוחש םינזחה דחא ודי לע רזועו םכחה ברה ידי לע ךרענ היה תוכרב עבש
לוקב ,לסלוסמהו הפיה ודי בתכב התוא בתכש םימכחה דחא ידי לע תארקנ התיה הבותכה
הפיטחב ארוק היה םוכסה תא ונייהד הבותכה תא .םינוש םיקוספ לע רזוח להקהשכ םיענ
גהנ סוכה תריבשו ןתחה ידי לע "יל תשדוקמ תא ירה" תרימא רחאלו .השיב הניע ששחמ
"הרטאשה" התיה םא םלוא .לשומה אוהש חיכוהל ידכ השאה לש הלגר לע ךורדל ןתחה
.תעדה תוחידב ךותמ השענ הז לכש ןבומכו ולגר לע הכרדו איה המידקה

םיער חמשת חמש"ו "הרקע לגתו שישת שוש" רשש להקה םג ףתתשה "תוכרב עבשב"ו
לוקו ןושש לוק" קוספה תא ונמייסשכ .הנורחאה התיה תירקיעה הכרבה םלוא "םיבוהא
םינתח תולהצמ לוק" תא םיענ לוקב ןנוחש םינברה דחא ארק "הלכ לוקו ןתח לוק החמש
"ומלטה" תא .םיחכונה לכ תובל תא דיערמ היהש דע לוק הלמב ולוק תא היבגהו "םתפוחמ
.ןתחה תיבב הדועסה תא וליאו הלכה תיבב ושע הפוחה

רכוסו ןומיל םיממ בכרומ היהש הקשמ "ודארלוכ תברש" היה תונותחל ינייפואה דוביכה
הביר) אדרדנמלא יד יסלוד וא (בהז יחופת לש הביר) "לאקוטרופ יד יסלוד" הביר ינימ .ינועבצ
ינימ "סוני'גורמה" םידקש לש תוכוראה תונבלה תוירכוסהו .(רכוס םע םינוחט םידקש לש
.םידקשמ תויושעה תוגוע

רחאל ותשרד תא אשנו םק אוהו תילט ותוא ושיבלהו המילג ןתחה תא ושיבלה הנותחה םויב
ידכ םידמלמהו םינברה וחרט הכלהב קרפ ועדי אלש ךמע ינבמ םינתחה ."תוכרבה עבש"
.התירואד ילימ המכ דיגהל םדמלל

היה הז .היבורקו התחפשמ ינב לצא תונמזה "סיטיבמוק" הלכל וכרע הפוחה ימי תעבש רחאל
.הפוחה ימי תעבש ךשמה

לועב הסנכנ הריעצה םאהו תוחמשה וקספ הדילה םע .ןושארה ןבה תדיל דע וכשמנ תוחמשה
.תושדח תוחמשו תודרטבו שדח

לאו ןאכמ יכלתש ןוצר יהי" :הירוה תיב תא הבזעש תעב ותבל רמא דחא בא יכ םירפסמ
.וזכ הללק יתוא ללקמ התא המל אבא ,הרמאו תבה הבישה ."ךתיבב ועמשי תוקעצשו יבושת
לאו יכלתש ןוצר יהי .ךתוא ינא ךרבמ אלא יתב ךתוא ללקמ ינא הללק אל הל רמאו באה הנע
תיבל םלועל יבושת אלו ,ונממ ידרפת אלו ךלעב םע הולשו רשוא ייח ייהתש ונייהד יבושת אנ
ילדגת תאו ,תיבב וקעציו שער ושעי םינטקה ךיידליש ונייהד תוקעצ ועמשי ךתיבבשו ,ךיבא
.םתוא

המא לצא החיש ירמ תא ךופשל האבשכו הלעב די תחת השאה התנעתה םימעפלש עריא
תבהו "וילגרהו ויתודמל ילגרתת רשא דע" ילבס הל רמאלו הדדועל המחנל םאה הלדתשה
ןכש ,וילגרהו ויתודמל לגרתהלו לכתסהל ידכ הלעב תיבל תרזוחו ,היתועמד תא התיה החומ
ותיבל בושת ותבש הצר בא הזיאו .הירוהלו הל ןוסאל רבדה בשחנ היה היבא תיבל רוזחל
.ןהיבא תיבל בושל אל דבלבו "םינבא וניתומא ושתכ" ךכו ?הלעבמ הדרפנש רחאל

ורמא ירה דרפהל וצלאנ ףוסבל םאו .םירוהה תא רעצל וצר אלו רתסב ןלבס תא ואשנ ןה
.(ינשל דחא לגרתהל דציכ ועדי אל) "סאוגא סאל ןורמוט יסונ"


הנחלוש לעש תנתוחה וז "הרגוכסוכה" לש השקה הדי תחת תובר םינש ךשמב ונעתה וניתומיא
תחקלו ומצע תושרב דומעל הלעב היה לוכי רשא דע רפסמ םינש ךשמב הלעבו איה הבסה
.ומצעל הריד

ויהש םינשה) "הקנרפ הזמה" ותוא לבסה ותוא לע תורפסמו תורפסמ תוביבחה וניתונקזו
אלו ופלח אל תורירמה ישגרש התא שיגרמו תורפסמ ןה .(ןתוחה לש ונחלוש לע םיבוסמ
תומייסמו ,ןטבש תחת ונעתה רשא םינשה ןתוא תא ןבל יקמעממ ןה תולעמ .ןנורכזמ וחכשנ
ןגב תנתוח לש התמשנ היהתש) "הרגיוכסיא ימ הטסיא יכ ןדע ןג הא" םילמב ןהירופיס תא
ימי םתוא תא ןהל ורכע יכ ףא האנש ןהל תורטונ ונלש תודמחנה תונקזה ןיא וז העשב םג .(ןדע
.ןהירוענ לש םיפיה הבהאה

תא תרפוס התיה) "ןאפ יד סודאקוב סול הבטנוכ" תנתוחה תינולפ .םיחלוק םירופיסהו
רקובה תועשב .םחל תסורפ הריעצה הלכה המצעל הפטח אל םא תעדל ידכ (םחלה תוסורפ
הרדח תלדב הסיבכה תיגיג תא תנתוחה הל המש ,םויה למעמ הלכה החנ דועשכ תומדקומה
תיבה ינב לכ לש םינבלה תסיבכב ליחתהלו םוקל הילע יכו קנפתהל ףיסות לבל התוא השקבו
ךכ .םיריסהו תוחלצה לכ תא חבטמב הפטשש רחאל ברעב התטמ לע תולעל תרחאמ התיה וא
לש התדוקפ לוקל ןהיתוטממ וצפקו תומדקומה רקובה תועשב ןהילעב תועורזמ ןה וקתונ
.תנתוחה

הזמה" איה תאז .הנב תא הנממ הרזה השאה וז הלזג רשא לע תנתוחה לש הבל באכ הארנכ
ולחה םיאושינה רחאל קר ןכש ,ססבתהל לעבל רשפאל ידכ וניתומא וכז ולש ןחלוש "הקנרפ
םידומלמ וסנרפתה םינבר יחרפ םילעבה ויה םאו ,םינבה לש הסנרפו םויק יעצמאל גואדל
דומלל וא ידי'גמ עברה תא וא קילשיבה תא לבקל וכזו יברעמה לתוכה לצאו םילבא יתבב
.הנשב םינוילופנ רפסמ לבקלו תובישיב

םירפסמ .םימיענ ויה אל תיבב םהייח םג ןכש "הקנרפ הזמה"מ רטפהל םירוהה וצר םימעפלו
וריהזהש ,לכונו יאמרכ אוה עודי הזכ םדא םתסו ונקזב תורעש ול וחמצ אלש "הסוכ" םדא לע
ךומס היהי יכ ותא הנתהו "הסוכ תב" ול אשנ אוה םלוא ."הסוכ" לש ותב ול אשי לבל ותוא
.םינש רשע ךשמב ונחלושל

תא בוזעל השקבב אנ לאוהו םינש רשע רבכ ופלח הנה ,ונתוח ול רמא םייתנש רובע רחאל
הנמזה לבקתש ורבח ול רמא .רחא "הסוכ" םע ץעיתהו ךלה בישהל המ עדי אל ותב לעב .תיבה
ונתוח עומשבו ןכ השע לעבה .השרגל שקבמ יננה ןכלו הדלי אל יתשאו םינש רשע ןידה תיבמ
.תירישעה הנשה ףוס דע .ונחלוש לע ךומס היהי יכ םיכסהו וב רזח ,ותנעט תא

רשא םייונעה לכ תורמל ןתוא ודבכ יכ םא .ןהיתומח יתבמ ןתאצ רחאל החוורל ומשנ ןה
.ונעתה

תונמלא וראשנש תונתוח ויה .רבעה תלחנ לכה אנ היהי םויכ תונקזה תורמוא "היס ודספ"
אובל ןתוא הכשמ ןהידכנו ןהינב תבהא .םהיתושנל ורזעו ןהינב תיבב ןהייח תא וליב רשאו
הביח ךותמ תאז ושע ןה .ןהינב תושנ ןהילע וליטה רשא תוכאלמה לכב קוסעלו ןהינב תיבל
.ןהינבל הבהאו

תחמש התוא ןכיה ,הולשה התוא ןכיה .תוביבחה וניתונקז תומייסמ םימיה םתוא ורבעו ופלח
רופ ודאטמ הרוכ" דיגהל רשפא הז רוד לעו אוה זפחנו זיזפ הזה רודה ןה .ןה תולאוש םייח
.םחל תפ גישהל ידכ התא ףדרנ "ודקוב ןוא רסנכלא