האושה ינפלש זנכשאב תידרחה השאה תומד

דלישטור בקעי ר"ד

ה"כשת ח"צ ןויליג ,םיינחמ


.ה"כשת תבטב 'י ,שידקה םויב ,ד"יה יתרומ-ימא שפנל ןויצ

םיקהש ךוניחה תשרו ,תונבה ךוניח תא שריה ר"שרה לש ותסיפתב קסוע רמאמה :תיצמת
.הברה םתעפשהו ,הינמרגב

.תוללובתה ,ךוניח ,תווצמ-םישנ ,הלכשה-םישנ :חתפמ תולימ

התומד תא טעמל םיפאושה םייולג ףאו םיסומכ םיכילה ונימי-תב תידרחה תודהיב םילעופ
תעונת תובקעב תוטטומתהה ירחא היחתל המקש תידרחה הינמרג תודהי לש תירוטסיהה
שי .שריה .ר .ש היה ינחורה הללוחמ רשאו ,םזילרבילה ןדיעו תדב םינוקיתהו תוללובתהה
הבשחמבו השעמב םימלש םיידוהי םייח לש ךרד ומצעל סליפש ידרחה ידוהיה תומדב םיאורש
םישדוקמ םיכרעו תונורקע לע רותיו ךותמ הרשפ ירפ ,תיללכה תיפוריאה תוברתה םלוע ךותב
טורטורפב חיכוהל לכונ אל ףאו ,התכרעהלו וז תודהי לע ןוידל םוקמה ןאכ אל .הנשיה תודהיה לש
-ואנה לש התבוגת יכרדמ טעמ-אל דומלל הלכי ונתנידמבו ונימי-תב תיתדה תודהיה אקוודש
.התביבס ירגתא לע תינמרגה היסכודותרוא

רשא המלועב החמצש תחא הריצי לע ,וז תודהי לש דחא גשיה לע קרו ךא עיבצהל וננוצרב
תויתוברת תוכרעמל םג הקינעהל החילצה איה ךכ םושמ ילואו ;הל רתויב תינייפואה ילוא איה
,הלוכ תיתדה תודהיה לש התלחנ ךכ םושמ הכפה וז הריצי .הנממ תוקוחרו הלשמ תונוש
תיתדה השאה תומד תא בצעל החילצה וז תודהי .לארשי-ץרא לשו הפוריא-חרזמ לש וז רקיעבו
םישרוש ןכאו - ןימויה תקיתע תיתדה תשרומה עקרקב התושרתשה לכ םע רשא ,תינרדומה
לע םיביוחמה תומישמו םידיקפת המצע לע לבקל התיה הנוכנ - הב התכיה םינתיאו םישדח
בוציעב התייה .טרפב החפשמבו הללכב הרבחה הנבמב 19 -ה האמב ולחש תורומתה ידי
.תידוהיה השאה לש ינרותהו יתדה ךוניחה םוחתב הכפהמ הנושארבו שארבו לכ םדוק הז
תדימ תא טעמל תידרחה תודהיה גוחב םויכ םישענה "םייטגילופא" תונויסנ םע ןאכ ןיידא אל
תוליבקמ תועד לע העבצה ךותמ תונבל הרותה דומל ןינעב שריה .ר .ש לש ויתופקשהב שודיחה
הררועתה אל תיתרוסמה הפוריא-חרזמ תודהיש ,איה הדבוע ךא ,ול ומדקש זנכשא ילודג ןיב
ידי לע תובחר תוצרפ וצרפנ רבכ היתומוחשכ םג .היתונב ךוניח םוחתב תידוסי המרופרל
.םייתד-יטנאו םיינוליח םימרז לש םתורעתסה

תודהיש ןמזב וב :ובוחב סרה-תונכס ןמטש םויא הגשמ השענ הפוריא-חרזמ תודהי לש המלועב
םידומילה תרגסמ לע תונדפקב הרמשו םינבל תיללכ הלכשה ןתמ דגנ שפנ ףורחב המחלנ וז
המילשהו שדחה ןמזה תוחור יבשמל הענכנ איה ,הבישיבו הרות-דומלתב ,רדחב םיינרותה
לש לבוקמה גהונב תואנקב וקבד םיינחורה היגיהנמ ךא .תונבל הבחר תיללכ הלכשה ןתמ םע
דמללמ באה תא תרטופה הכלהה לע ססבתהש גהונ ,תידוהי הלכשה לכ אלל תבה תראשה
אתכמסאכ איבנ .("תולפת הדמלמ ולאכ") ךכב רושקה רוסיאה לע ףא וא - ,הרות ותב תא
ןמזה תויעב" :תינמרגב ויתואצרה תרדס ךותמ ל"ז ןמנייה קחצי 'פורפה ירבד תא ונירבדל
:ולסרבב תידוהיה תיממעה הטיסרבינואב 1921 תנשב הצרהש "תודהיה תפקשה רואל
רפסה תיבב הנרכת םהיתונבש ...ךכב האלמ המלשה םידרח םיגוח םג ומילשה ךכ"
קר .םינבל המודב תינויגהו תיאמצע הבשחמ בושחל הנדמלת ,תוברתה תודוסי תא
היסורב וקינעה ךכ ...הנורחאה הנקסמה תא ןיידע וקיסה אל הרותה דומל חטשב
בור יפ לע - תונבה לש ןתונרקס תא הזב וררוע ,תידעלב תינוליח הרשכה תונבל
המלשהל גואדל ילבמ םייטיתסאו םיינחור םינינעב - אובל המידקה תינחורה ןתורגב
תמועל אוהש לכ דגנכש םס ןהל תתל ילבמ ,איהש לכ הרות דומל י"ע לקשמ יוושלו
תשא' לש הגוסמ תודהיל תניוע התיהש תינרדומה הצחמל-הלכשהה לש היתומגמ
."'ליח
הדימ וזיאב ,לילעב החיכוה דחא רוד ךשמב תוקרפתההו ,תינסרה ןבומכ התיה האצותה
.תוינקדצה הישנ לע אקווד תתתשומ התייה תודהיה לש הנסוח

אוה דחא .השיאה ךוניח חטשב שריה לש ודוסימ תידרחה תודהיה לש הישודיח ויה םיינש
הקימעמו הפיקמ תיללכ הלכשהל הכוז לארשי תבש ןמזב :םצמוצמה ןבומב ךוניחה םוחתב
תא הנובנו תידוסי הרכה ריכהל תבייח איה ,תישונאה תוברתה יסכנ תא ריכהל תדמולו
רשא ,הכלההו תווצמה ימוחת םתואב האיקב תויהל ,ארקמה ירפס תא ,תודהיה תורוקמ
,הפיקמו תססובמ תידוהי םלוע תפקשה הל תתל בייח ךוניחה ,לכל לעמ ךא ,םהב הליעפ איה
תומלשל התוישיא תא בצעתו תורז תועד דגנ ינחורה הקבאמב התוא ןסחת וז קר רשאב
.תינומרהה

,תונבה לש תווצמו הרותה דומל תבוח תשגדהב קר וניא אוה שריה לש ותסיפתב שודיחה ךא
ךותב שגרהו הבשחמה תויאמצע תלעב תומדכ ,תכנחמכ תידוהיה השאה תומד בוצעב אלא
תכרעמ תא רציש ינפל בר ןמז דוע .תידוהיה תוירוביצה תרגסמב ףאו החפשמה תרגסמ
םימודל המגודל ךפה רשא תונבל ןוכית רפס תיב הכותב הליכהש טרופקנרפב ולש ךוניחה
:הנושארה הפיקמה תיתורפסה ותריצי רעשב ףיסוה היתולובגל רבעמ קחרהו הינמרגב ול
:תפסותה תא (ז"צקת) "הלוגב לארשי תווצמ לע תוסמ ברוח"
"תוגהה לעב היתולותבו לארשי יריעצ ליבשב הנושארו שארב"
רעש תא חתפנ ךא ,וניניעל הלגתי תוחפ אל ןיינעמ טרפ ךא ,וז תינייפוא תפסות לע ודמע רבכ
ה"נרת-ג"נרת םינשב אנליוב ל"יו ןהאזנארא לאומש השמ י"ע רבוחש רפסה לש ירבעה םוגרתה
תכיישמה תרתוכ-תת הרסח הז רעשב .ל"צז רוטקפס ןנחלא קחצי 'ר לש תבהלנה ותמכסה םע
תנבהב השאהו שיאה ןויוש תא ןיגפהל הארנכ םגרתמה זעה אל .לארשי תונבל םג רפסה תא
.תודהיה תודוסי

:הרותה דומל תווצמב ןדה רפס לש (494 ףיעס) 75 קרפב םיארוק ונא ךכו
תווצמה תאו בתכבש הרותה תעידי תא הנשוכרת - םינבה ןמ-ןתוחפ אל - לארשי תונב"
רבעב רבכ תובורק םיתעל .תיבה תרקעכו םאכ ,הרענכו תבכ ןהייחב ןהילע תולטומה
הפקזנ םירצמ תלואג ףא .לארשיב הרהטה תאו חורה ייח תא לארשי תונב וליצה
ןתארשהב לארשיב םייחהו חורב םקתשהלו שדחתהל ןילולע בושו ;םישנה לש ןתוכזל
."תוינקדצ תוהמאו תורענ לש
לש הרותה דומל תבוח תא םיעטמ שריה וב רשא ילאוטקאה שגדהה לע דומעל ןתינ לקנב
רשא תוסירהה םוקיש ךילהתב אלמל היושע איהש דיקפתב תטהולה ותנומא ךותמ השאה
ופיצה םייתדה םייחה ןמ תוקרפתההו תוללובתהה תובקעב לארשי תרותב תורכנתהה ילג
היולת הרותב ןהיתועידיו לארשי ישנ לש תישפנהו תינחורה ןתמרב .לארשי תיב תא םהב
.הינמרגב הללוחמ היה אוה רשא תידרחה תודהיה תייחת ותעדל

.ךוניחב תיזכרמ תומדכ תידוהיה השאה תא ותדמעהב שריה לש עירכמה ושודח היה ,רומאכ
תוררופתה ףס לע האב איה .הל הקוקז התייה תידוהיה החפשמהש העשב האב וז תינפת
רתויו רתוי .תינרדומה הרבחב םיעירכמ םייוניש תובקעב תילכראירטפה תיתרוסמה החפשמה
ובייח תינרדומה הלכלכה תכרעמב ותובלתשה רשא ,באה ידימ תיבב ךנחמה דיקפת טמשנ
תויתרבח תורגסמב ותופתתשה תא ועבת אלא הדובעה תועשב קר אל תיבל ץוחמ ותואצמה
תיבה לע ונגהש תוציחמב הרעפנש הצרפה תמיתס תא .יאנפה תועשב םג תיבל ץוחמ תונוש
לש וז ההובג הכרעה !ךכל תרשכומ איה ןכאו .הידוהיה השאה ,םאה המצע לע הלבק ידוהיה
.ינשה טוחכ שריה יבתכב תרבוע השאה
אלא ,שיאה ןמ השאה תולת ,אופא ,ושורפ ןיא 'השא' םשה ;תאז החקול שיאמ יכ"
ינש לע םדאה לש דיחאהו דחאה דיקפתה תקולח ,םהינש לש תידדהה םתקיז ,םנויוש
.(ג"כ 'ב תישארבל ושורפ) "םינימה
םישנ ןמרג ןמזהש השע תווצמ' :הכלהבש ללכה לש שריה לש ורבסה אוה רתוי הברה זעונ ךא
:'תורוטפ
בורק : הלא תווצמל תויוארל ןתוא האצמ אל הרותהש ךכב תויהל לוכי וניא ןרוטפ םעט"
ינפמ , הלאה תווצמה לכ תא םייקל םישנה תא בייח אל יהל-אה קוחהש אוה יאדוול
הזב ןתרטמ ןמרג ןמזהש תווצמה לכ .השאה ליבשב יחרכהל בוחה תא בשח אלש
םירקיע ,תועד ,תותמא - תונמוזמ םיתעלו ןמזל ןמזמ - ונתרכהלו ונתעדותל ריזחהל
.שדחמ םקוזחו םרוזחש םשל תומיוסמ תוילמס תולועפ י"ע תאזו םימיוסמ תוטלחהו
תדובעב ןדועיל תונמאנו תובהלתה לש רתוי הלודג הדמ ונישנ לצא חינמ יה-לאה קוחה
.תימוי-םויה ןקסעב םייותפו םייחב תונויסנ י"ע הז דועיל היופצה הנכסה רדעהו 'ה
תא זרזל איה ןתרטמ לכ רשא תווצמה ןתואב ןתוא בייחל ץוחנל אצמ אל ךכ םושמ
"הז דיקפת יולמב תונולשכמ םריהזהלו םדועיל תונמאנל םיעובק םינמזב םירבגה
.(ד"מ ג"כ ארקיול שוריפ)
,השאה לש התשלוחמ וא התותיחנמ ,אופא ,עבונ וניא ןמרג ןמזהש השע תווצממ השיאה רוטפ
לעמ הייפואבו העבטב איה הלענש אוה ןמיס אברדא ,התיבו הלעב יפלכ היתובוחל הדובעשמ
הנותנ ,'ה תדובעל רתוי הנוכנ תיבל ץוחמ תיעוצקמה הדובעה תודרטמ הקוחיר בגאו ,רבגל
יעצמא לש עפש ותואל הקוקז הנניא איה ךכ םושמ .הלעב רשאמ הנממ תעדה חיסהל תוחפ
םיברה ויתודרטו ויקוסיע בגא הב לשרתמ רבגה היה םהידעלב רשא 'ה תדובעב ןוברדו זורז
רמאנש המ תא םאות אוה םא ,"טשפ"ה אוה הז רבסה םא ,אוה בושח אל וניינעל .םוי-םוי ייחב
ידי לע רבכ העמשוה המוד העדש ןינעמ יכ םא ,שריהל ומדקש םיריבסמו םיקסופ ידי לע קומנכ
השמיש וז הפקשהש אוה בושח רמאת הכ רמא בוש ה"ד ,הרותה לע שורדב גארפמ ל"רהמה
.תכנחמו תיתד תומדכ השאה תכרעה יונישל הבר המצוע לעב ףונמכ ןאכ

'בקעי תיבל רמאת הכ' - "ןורושי" תעה-בתכב "תויכונחה תוחישה" תרגסמב - שריה לש ותסמ
שרדמה אוה אצומה תדוקנ .שריה לש וז ותפקשהל ינורקע יוטיב תנתונ ךוניחב השאה דיקפת -
םישנה לא הנושארב הרותה ןתמ ינפל 'ה לש ותיינפ האב עודמ הלאשה לע הנועה אבר תומשב
תא תוגיהנמ ויהיש ידכ רחא רבד" וא "תווצמב תוזרדזמ ןהש" :תובושת יתשב ("בקעי תיב")
תישעמ הגהנההו הכרדהה אלא וניתוהמאמ תשרדנ הרותב תינויעה הארוהה אל ."הרותל ןהינב
תווצמ םויקבו דומילב תוארל הלא ודמלי ןרואלש הלאכ תעדו תופקשה ,תושגרה םהינבב וחיפישו
.םהייח דיקפת תא הרותה
לכ םדוק דומלל ,הידוהי םא ,ךדלי ךירצ תאז - ותירב תא רומשלו 'ה לוקב עומשל"
,ונורתפ תא אצמי ךידלי דיתע רבדב קפס לכ ,הרותה לא ותוא יגיהנת תא ךכ ,ךממ
."שודק יוגו םינהכ תכלממ" תויהל - םדועי טבמ תדוקנמ וילע יפיקשת תא םא
תובילמ תולפש לכו המהוז לכ ,בזכו רקש לכ קיחרהל לגוסמ רתוי היהי - שריה לאוש ךכ-היהי ימ
לכ רשא ,הידוהיה השאה ןמ םייוצר םילגרה תיינקה ידי לעו ,המגוד ידי לעו ,רובדב םכנחלו ונידלי
,החפשמה ייח תרהט לעו תיבה תורשכ לע הרימשה ךכ םושמ הרסמנ הידיב רשא ,הרהט התוהמ
:תילאוטקאה תועמשמה לעב םויסה ןאכ אב בושו .שודק םוקמ אוה תאצמנ איה ובש םוקמ לכו
תא ןה הנדמלת ,וישנב הנושארו שארב לארשי םע תווקת היולת - הרות ןתמ תעב ומכ - םויכ םג
!המות דע השודקה ןתוחילש חור

גהנמו הכלה םע תובשחתה ךותמ דומילה תועוצקמ תא ליבגה תונבל ידרחה רפסה תיב םאו
תויתדה רעונה תועונתב רקיעבו תומלתשה יגוח תרגסמב ירה ,פ"עבש הרותה דומל תא םצמצו
רעונה תועונתב הפקשהה תוריהבל ךוניחה לש ההובגה ותמרו ,רתוי תובחר תויורשפא ןתינ
י"ע הלא תוצובק תריואל וכסנש ןודיעהו תוניצרה י"ע טעמב אל המרגנ הינמרגב תויתדה
.ןהירבחל תוריהזמ תואמגודל םיתעל ויהש ,תוכירדמהו תורבחה

ןאכ .הינמרג תודהי תולובגל רבעמ קחרה העיפשהו הלעפ וז השדח ךוניח ךרדש ,אופא ,אלפ ןיא
יתדה ךוניחה תא החינזהש תידרחה הפוריא חרזמ תודהיל תדבכנ המורת םורתל וז תודהי הלכי
תונבל םייתדה רפסה יתב תמגודכ ןיעדויב הרצונ "בקעי תיב" רפסה יתב תכרעמ :היתונב לש
םלועה תמחלמב הניוב הטילפכ התוהשב שריה .ר .ש יבתכ תא הריכהש ררינש הרש .הינמרגב
ידרח ןיבמ תוכנחמו םיכנחמ ויה םינושארה הירזוע .אלמ הפב וז הדבועב התדוה ,הנושארה
בתוכו ,ל"בת םיובנזור-דלפנירג תידוהי 'בגהו ל"ז רדנלשטיוד .ש ר"דה תא קר ןייצנ ,הינמרג
טרופקנרפב שריה לש ודוסימ ןוכיתה רפסה תיבב םיפוכתה הירוקב תא רכוז הלאה םירוטה
תיתד הרכה תלעבו תווצמ תרמושל תיתדה תבה ךוניחב הינמרג תודהי לש וז החלצה .ןיימ נ"ע
חרזמב לארשי ילודג י"ע תיללכ הרכה הרכוה ונימי ןב םלועב התדימע םע תינומרה הגיזמ ךותמ
:ל"צז ןייטשפע מ"מר יפמ ךברעיוא השמ ר"ד ברה איבמש המ תא ןאכ ןייצא .הפוריא
."םתחלצה םתא תונבה ךוניחב"
-תונבה ךוניח קר אל ןאכו-רצונ לארשי תנידמבו לארשי ץראב ימואלה יתדה ךוניחה םג ךא
םושמ ,רתוי תורומח תויעבה ויה ןאכ .שריה לש "ץרא ךרד םע הרות" לש ךוניחה תעפשהב
אלו ,רתוי תובחר תובכש לא התנפ הז ךוניח תכרעמ .רתוי תוכבוסמו תובחר ויה תומישמהש
תוביס - תיזכרמ תומדכ םאה תלעופ ןכותב רשא יתדה תיבה תריוא בוצע לע דומעל הלכי דימת
הדובע תובורק םיתעל תדבוע איה ףאש - םאה ןמ וענמו ןתלועפ תא ולעפ תוילכלכו תויתרבח
תומדה התואל ךפהלו תכנחמכ דיקפתה ותואל רסמתהלו ךנחתהל - תיבל ץוחמ תיעוצקמ
.התוא הזח שריהש יפכ ךוניחב תיזכרמה

השיאה תומד איה שריה לש תויכוניחה ויתופקשה לש - רתויב תדבוכמו - הנורחא החולש
תועונת - רומאכ - ןאכ ויה תרשקמה הילוחה .היתורוצו היגלפ לכ לע תיתדה תובשייתהב
תיכוניח הלועפ ראותת אל תיתדה תובשיתהה תודוקנב םאו ,תויתדה תויצולחה רעונה
לחה - ינשה רודה תונבו קשמב תורבח לש הליעפהו הליעפמה ןתופתתשה ילב תיתוברתו
תדבכנה ןתמורת דעו לוחה תומיב ףא רוביצה תליפתב תוריעצה תונבה לש ןתופתתשהמ
- םירחא םיבר םיחטשב ומכ - ןאכ םג םשגוה ירה ,ןהיתורוצ לכ לע הרותה ירועש תמרל
,רכנב הנוש יתוברתו יתרבח עקר לע בצועש ידוהי לאידיא םיחבושמו םילועמ הרבח יאנתב
.השדח החירפלו היחתל ךכ הכזו ןאכ שרתשה ךא