םדה תולילע אצומ

רסולפ דוד 'פורפ

ז"כשת ט"ק םיינחמ:םיקרפה ישאר
םירברבל םינוויה סחי
םדא תונברק
תינוויה הצמשהה תורפס
רומח שאר םישדקה שדקב םידבוע םידוהיה
םינש עבשל תחא ירכנ םיבירקמ םידוהיה :סוטירקומאד
סוטירקומאד לש רופיסל בל ומש אל םירקוחה
ןויפא לצא םדה תלילע רופיס
םייניבה ימיב םדה תלילע
דלי תליכאב ומישאה םירצונה תא םג
הז תא הז םימישאמ םירצונה
םדה תלילעל הייסנכה סחי

,סוסינויד ןחלופ אוה ןושארה ,ונל העודיה םדה תלילעל םינוש תורוקמ ינש שי :תיצמת
.תומודק תוירצונ תותכ יתש ןיב תימינפ הבירמ ינשהו

תולילע ,םירברבל םינוויה סחי ,ןויפא ,סוטירקומאד :חתפמ תולימ
םירצונה דגנ םד

םירברבל םינוויה סחי
סומלופה תורפס לש תדחוימה הריואב תוארל שי םידוהיה דגנ םדה תלילע אצומ תא
,םידוהיה דגנ קר אל הקיתעה הפוקתב ויה תומוד תולילע .הקיתעה הפוקתה לש הצמשההו
איה תודהיהש לוכיבכ חיכוהל היה םידוהיה דגנ הלילעה דיקפת .תורחא תוצובק דגנ ףא אלא
.הז םשל היוארה תד הנניא איהש ,תורחא םילמב וא ,תירזכאו תירברב תד

ולכשב הלוע רשא םעכ - םיוסמ קדצב - םמצע תא םינוויה ואר תיסאלקה הפוקתה ןמ לחה
התיה אל םיראבראבה יפלכ וז השיג .םיראבראב םהיפב םייורקה םימעה ראש לע ויגהנמבו
לצא םגש ועדיש םימכח דימתמו זאמ םהיניב ויהש קר אל .תינעזג ללכו ללכ םינוויה לצא
םיראבראבה ןיבמ והשימ םאו םירצמה לצא לשמל ,תיתימא תוברת תמייק םירחא םימע
לע וטסירא לשמל רמא ךכ .ושפנב ינוויכ םינוויה לצא בשחנ ,תינוויה םלועה תפקשה תא לביק
.ומע שגפנש דחא ידוהי

םדא תונברק
םייתד םישעמש ועדי םינוויה .םדא תונברק ןבומכ ויה םיראבראבל םיינייפואה םיגהנמה ןיב
ךא .רתוי המודק הפוקתב ךכ וגהנ םמצע םהש ועדי ףאו םיישונא-ללכ םה הלאכ םימויא
וחילצהשכ םד-תמקנ לע םג ורבגתהש ומכ ,םרבע לש תלוויאה תורעבה לע ורבגתהש וחמש
תינוויה הידגרטה לש םידבוכמה םיאשונה דחא .םינוכנו םינובנ קדצ-יקוח םמצעל קקוחל
ןמ תחאב .יראבראבה םרבע לע םינוויה ורבגתה ךיא םיריבסמה םירופיס ויה תיסאלקה
.םצראל אבה רז לכ ןברקב סיטרא הלאה ןחלופב גהונה קוחר םע לע םירפסמ ,וללה תוידגרטה
הב ץראב אלו ,םש יכ ,ןוויל ותוא םיריבעמו הלאה לש הלספ תא םיבנוג םינוויה םירוביגה
איה תמיוסמ תדש תוחכוהה תחאש ,אופא רורב .הלאה תא דובעל יואר םדא תונברק םיגהונ
םיגהונ וז תדבש - ואיצמה וא - ואצמ םא ךכב םימורהו םינוויה ליבשב התיה תיראבראב
.םדא תונברקב

תינוויה הצמשהה תורפס
.םימעו תוצובק דגנ תינוויה הצמשהה תורפס לש םיאשונה דחא קר היה םדא תונברק ןיינע
ןודקומ סורדנסכלא רחאש הפוקתב ,תיסאלקה תינוויה הפוקתה ירחא קר החתפתה וז תורפס
ימורה םוחתב ןהו ינוויה םוחתב ןהשכו ,לודגו חותפ םלועה השענשכ תימורה הפוקתב דוחיבו
םשכ .לוז עושעשל םיאמצ דימתו םחלל םימעפל םיבערה םינומה ןכותבו תולודג םירע ורצונ
םייעדמ םיגשה לע לוכיבכ רתויב הצימשמהו רתויב הלוזה תונותעה תכמתסמ םויה םגש
תימורה הפוקתב םג היה ךכ .המודכו היגולויצוסהו היגולוכיספה םוחתמ ,תויעדמ תוטישו
תכמתסמה ,תינרדומה תינומהה הריואה לש ירפ איה תינוליחה תינרדומה תוימשיטנאהש ומכ
םינותע ידי לע הצפוהו החתופ ,תינרדומה תוימשיטנאה, איהו םימודמ םייעדמ םיגשומ לע
הדימעהו םינומה תביבסב הרצונ תימורהו תינוויה "תוימשיטנאה" קוידב ךכ ,המוד תורפסו
לש הירדנסכלאבש םינוויה דוחיב תיראלופופ תורפס ירבחמ ידי לע הצפוהו תויעדמ לש םינפ
.םירצמ

רומח שאר םישדקה שדקב םידבוע םידוהיה
אלפ אופא ןיא .תותדו םימע לש הצמשהל אשונ ויה םדא-תונברק וללה םיגוחה ךותבש ונרמא
ןמ ינווי ןולימב .םדא ןברקב םידוהיה תמשאה אקווד התיה םד תלילע לש המודקה הרוצהש
לע רפס רביח ןוירוטסיהה סוטירקומאד" :האבה העידיה הרמתשנ הריפסל תירישעה האמה
םינש עבשל תחאשו בהז יושע היהש רומח שארל םיוחתשמ םידוהיהש רמוא אוה וב ,םידוהיה
."ותוא םיגרוה הזכ ןפואבו ,םיערק םיערק ורשב תעירק ךותמ ותוא םיבירקמו ירכנ םיספות

תואצמנ בהז יושע רומח לש שאר םילשורי לש םישדקה שדקב םידבוע םידוהיהש הצמשהה
םידבוע םידוהיהש ואיצמה אקווד המל ורמאנ תורעשה הברה .םירחא םיקיתע תורוקמב םג
ךופהי רופיסהש ידכ ,דחא ינומלא איצממ קיפסה הלאכ םירקמב םלוא ,בהז יושע רומח שאר
ץרענהו ראופמה שדקמה תיבבש רפסל היה בושח .הקיתעה הפוקתב םימשיטנאה ברקב ץופנל
תיב ךותל .לפשו שפוטמ ץפח תמאב םידוהיה םידבוע ,הנומתו לספ ןיא םש םילשורי לש
אופא םא .הנשב םעפ לודג ןהכ קר סנכנ םישדקה שדק תיבלו רז סנכיש רוסא היה שדקמה
וצימשה ,םילספ תדובעלו םילא יובירל םיספתנ םניאש םידוהיה תא וחבש וללה תורודה ימכח
םילוכי ויה אל םידוהיהו - תוטש ןחלופ לש תרתסנו תידוס הדובעב אקווד םידוהיה תא
שדוק תיבל סנכיהל לוכי היה אל ,לודגה ןהכל ץוחמ םדא ףאו תויה ,ךפהה תא חיכוהל
המשאהה תא וריבעה הרז הדובע ידבועש ןייצל ןיינעמ .םילשוריב שדקמה תיב לש םישדקה
העודי ראשה ןיב .שדקמה תיב םהל היה אלש תורמל םינושארה םירצונה לע רומחה ןחלופ לש
רורב ."םיהלא ארי ינולפ" :תבותכ התחתו בולצ רומח הילעו םירצונל תגעולה הנומתה
הדובע ידבועש הארמ הריפסל הנושארה האמב רבכ רומח ןחלופב םירצונה לש וז הצמשהש
.תידוהי תכ םירצונב ואר הרז

םינש עבשל תחא ירכנ םיבירקמ םידוהיה :סוטירקומאד
ונל עודי וניא הז שיא .ןוירוטסיהה סוטירקומאד לש הנושארה ותמשאה הבושח ונניינעל
סוטירקומאד לצאש "תדה תלילע" הארנ דועש ינפל המשאהה תרוצ ןפוא לכב .רחא םוקממ
תחא םידוהיה םיספות סוטירקומאד יפל .ונל תועודיה םדה תולילע לכמ רתויב המודקה איה
תא םיערוק םהש ךכב - םילשורי לש שדקמה תיבב ןבומכ - ותוא םיבירקמו ירכנ םינש עבשל
דגנ ןה האב הצמשהה .ונימב דחוימ םדא ןברק לש רואית אופא ונינפל .םיערק םיערק ורשב
עשפ םינש עבשב םעפ םידוהיה םיעצבמ לוכיבכ ובש ,שדקמה תיב דגנ ןהו ותדו ידוהיה םעה
תינוויב "רז" הלמה תריחב .ירכנ לש חצר לע רבדמ סוטירקומאדש ךכל בל םישל שי .בעתנ
תאנש :תירזכא םירז תאנשב םידוהיה תא עיקוהל ידכ אצמוה רופיסהש ךכ לע העיבצמ
.תימורהו תינוויה תוימשיטנאב רתויב םיצופנה םיביטומה דחא היה םידוהיה דצמ םירזה

ינוויה לילאה ןחלופמ חוקל סוטירקומאד לצא ראותמ אוהש יפכ ,םדאה ןברק ןפוא
ינב תעירקל גנעתמ" אוהש םינוויה ורמא וילעו תובהלתההו תוללותשהה לא ,סוסינואיד
ועצוב לילאה סוסינואיד דובכל םירזגל העירק ידי לע םדא-ינב תונברקש ורפיסש ויה ."םדאה
דושח היה סוסינואיד לש ירזכאה ןחלופב םוקמ לכמ .תרחואמ הפוקתב דוע םינווי םייאב
הרסאנ הז לילא ןחלופ לש תירזכאהו תיביטימירפה ותרוצו סורימוה ימיב רבכ םינוויה יניעב
אשונ אוה סוסינויד דובכל רזכא ינחלופ חצר .ימור לש טאניסה ידי לע תישילשה האמב רבכ
ךותמ םירזגל הנב תא םא תערוק הב ,סדיפירוא ומשו לוגד ינווי ררושמ לש תחא הידגרט לש
המ לע םהל היה ורוקמ וא סוטירקומאד ןכ םא ,סוסינואיד ןחלופ תעשב התוא ספתש ןועגש
תירזכאה הרוצה התואב רז לש ןברק שדקמה תיבב םיבירקמ םידוהיהש רפסת םא .ךומסל
.תישונא יתלב תירזכא תדכ תודהיה תא תנייצ ירה ,סוסינאיד לש ןחלופב ובירקה הבש

לש םדאה ןברק תא ראתל תפסונ הביס ורוקמל וא סוטירקומאדל התיהש תעדה לע לבקתמ
יהלאש ורבס רשא הקיתעה הפוקתב ויה .סוסינואיד דובכל םדאה תונברק תנוכתמב םידוהיה
לש וגחל תוכוסה גח לש ינוציח ןוימד יפ לע הזו סוסינואיד לילאה אלא וניא םידוהיה
לארשיל םידהוא תושגר ךותמ אקווד הרצונ ,דאמ הרזומ ונל תיארנה ,העיבקה .סוסינואיד
הז יוהיזש תויהל לוכי .רבכמ םינוויל עודיה לא םע לארשי יהלא תא תוהזל ןוצרה ךותמו
ונחנא .סוסינואיד דלונ םשש ונימאה םינוויהש תורוקמה דחא היה אוהש ןאש-תיבב ורוקמ
םא .םידוהיה םהינכש םע םולשב ויח ןאש תיבבש םינוויהש םימורה דרמ תפוקתמ ןה םיעדוי
יפל ,םא ;תודידי ישגר ךותמ םהינכש יפלא םע םלילא תא תוהזל אופא ולכי ןאש תיב ינווי ןכ
רפסל ולכי םימשיטנאה ירה ,סוסינואיד םע םינוויה לצא ההוז לארשי יהלא ,םיעדוי ונאש
בירקהל םעפ וגהנש יפל השענ ,שדקמה תיבב םינש עבשל םעפ לוכיבכ עצומה רזה ןברקש
.אקווד סוסינואידל םישנא

סוטירקומאד לש רופיסל בל ומש אל םירקוחה
תודעו םלש רופיס אוה סוטירקומאד לצאש םידוהיה לש םדאה ןברק לש רופיסה ,םוקמ לכמ
ותובישחל בל ומש אל ללכ ךרדב םירקוחה .הקיתעה הפוקתב םדה תלילע אצומ לע הבושח
:תוביס המכ ךותמ
רפסמ ונניאו םידוהיה לש םדאה ןברק לע רפסמ סוטירקומאדש ךכב אקווד הצוענ הנושארה
אקווד ,טושפ ןפואב רבדנ םא ,ירהו .יזכרמ ביטומכ ומד תייתש לע וא ןברקה רשב תליכא לע
.ןברקה אלו תורודה לכב םדה תלילע רקיע איה תינחלופ תוילבינאקב המשאהה

הביסב הרושק סוטירקומאד ירבדל תקפסמ הדימב בל ומש אלש ךכל הינשה הביסה
סויאג ימיב יחש ירצמ שיא ,ןויפא לש םדה תלילע רתוי תמסרופמ םירקוחה לצא :הנושארה
.רחא יפוא תאשונו רתוי הברה הבחר ןויפא לצא םדה תלילע ,םרב .קהבומ ימשיטנאו רסיק
םימטפמ ,רז ינוי םיספות םה .עובק דעומב הנשב הנש ידמ תאז םישוע" םידוהיהש רפסמ אוה
יפל ופוג תא םיבירקמו ותוא םיגרוה ,רעיל ותוא םיאיבמ ןכ ירחאו המלש הנש ךשמב ותוא
רחאו םינוויה לכ תא אונשל ,ינוויה תברקה תעשב םיעבשנו ויברקמ םימעוט .םנחלופ יגהנמ
."רוב ךותל ורגפ תיראש תא םיכילשמ ךכ

ןויפא לצא םדה תלילע רופיס
ןברק רופיס אוה ןושארה :ןויפא לצאש םדה תלילע רופיסב םיאצמנ םייזכרמ םיביטומ ינש
השעמ לע רופיסה אוה ינשהו סוטירקומאד לצאש הלאמ םירחא םיטרפ וב שיש םדאה
תא ,הנשב הנש ידמ ,העובשב םישדחמ םה הבש המויאה םידוהיה תדועס ,תוילאבינאק
אוהו הקיתעה הפוקתה לש הצמשהה תורפסמ רתויב עודי אוה ינשה ביטומה .םינוויל םתאנש
רופיס .ומד תייתש וא םדא רשב תליכאו העובש י"ע התוא םיקזחמש תעשפנ תירב לש ביטומ
הז רופיס ידי לע ונייוצ םה ירה ,םידוהיה לע ותוא וריבעה םאו רשק םירשוק לע רפסל וגהנ הז
תצורמב םג תמייק התיה וז המשאה .תושונאה דגנ האנש רשק ורשקש םירשוק תרובחכ
לודג זועב השדוח איהו םדה תלילע םע רושק יתלב ןפואב םידוהיה לש הכוראה הירוטסיהה
םייח םניאו םלועה תומואמ םיקחרתמ םידוהיהש ךכב הרוקמ .תינרדומה הפוקתב רתויב
לא הקיתעה הפוקתב הכשמ תודהיה רחא דצמ .םירז תאנשב ומשאוה ןכ לעו תופתושב םתא
תא אופא ריבסהל ךיא .בושח חכל םידוהיה לש םנורשכ ללגב ,הכפהו םייוג ינומה המצע
ךכ ידי לע אל םא ינש דצמ הלודגה םתעפשה תאו דחא דצמ םייוגה ןמ םידוהיה תוקחרתה
רשפא היה ירה ,םידוהיה דגנ תאזכ הצמשה תמייק התיה םאו ?םייוגה דגנ רשק ורשק םהש
הפוקתב וב שמתשהל וגהנש ביטומ ,תילאבינאקה רשקה תעובש ביטומ תא םהילע ריבעהל
.םירחא םדא ינב תוצובק דגנ הקיתעה

םייניבה ימיב םדה תלילע
הלילעה תנומא לש הדלות איה םייניבה ימיב םידוהיה דגנ םדה תלילע םא הלאשה תלאשנ
המודה המשאהב הרושק םייניבה ימי לש הלילעה אמש וא הרז הדובע ידבועמ םירצונה ושריש
וארק םהשכ ,םייניבה ימיב םירצונהש חינהל םנמא רשפא .ןיפיקעב קר הקיתעה הפוקתה ןמ
לש םידוהיה דגנ םדה תלילע הלולכ הב ,"ןויפא דגנ" ומשו והיתתמ ןב ףסוי לש ורוביח תא
ךמס לע הלילעה תא ושדיח וללה םיירצונה םיארוקהש חינהל רשפא ,ינורדנסכלאה ןויפא
וגהנ םירצונה המל ,ונל ריבסי אל הז רבד ,םלוא .בטיה ותוא וריכה םהש םרוקמב בותכה
תלילעש יל הארנ ןכ לע .םד אקוודו ,אקווד חספב ירכנ םד םיכירצ םהש םידוהיה לע רפסל
.תרחא ךרדב הרצונ םייניבה ימיב םידוהיה דגנ םדה

דלי תליכאב ומישאה םירצונה תא םג
םישעמב המשאהש תעדל ונילע ,םייניבה ימיב םדה תלילע תווהתה תא ריבסהל ידכ
ומישאה ראשה ןיבו תורחא תוניוע תוצובק דגנ םג הקיתעה הפוקתב הליגר התיה םיילאבינאק
ךכל הביסה ,הריפסל הינשה האמה תישארמ לחה הארנכ ,המודכו דלי תליכאב םירצונה תא
םידוהיה לש עשורמ דחוימ גוסכ הרז הדובע ידבוע יניעב םיארנ ויה םירצונש הדבועב םג התיה
הז דבלמ .רומח ןחלופב םירצונה םג ומשאוה םידוהיה דגנ המשאהה תובקעבש וניאר רבכו
ןימה תא תאנושה רתס תרובחכ ,עשפנ רשקכ הרז הדובע ידבוע יניעב םיארנ םירצונה ויה
,תרחא הביס דוע תמייק םלוא .וז המשאהל טקייבוא תויהל םירצונה ומיאתה ןכ לעו ישונאה
הזה םויה דע תדמוע תורצנה זכרמבש עודי .תינחלופ תוילאבינאקב תורצנה ומשאוה המל
ומד תא םיתושו םחל תרוצב םעישומ לש ופוג תא םירצונה םילכוא לוכיבכ הב ,שדוק תדועס
םילבטנה םירצונה קר וז שדוק תדועסל תשגל םילוכי ויה הקיתעה הפוקתב .ןיי תרוצב
היה חונ ןאכמ .םירצונה לש שדוקה תדועסב ףתתשהל רוסא היה ץוחה ןמ םישנאלש יאדוובו
,ללכו ללכ ילמס השעמ היה אל שדוקה תדועס תעשב םירצונה השעמש רפסל תולילע ילילעמל
ןמ םיאצמנה םישנאל תורשפא זא ונתנ אל םמצע םירצונהו תויה .םויא ימשג השעמ אלא
.םהלש שדוקה תדועס תעשב תמאב השענ המ קודבל ץוחה

הז תא הז םימישאמ םירצונה
םיגלופמה םירצונה אלא ,םדה תלילע תא םירצונה לע ולילעה הרז הדובע ידבוע קר אל םלוא
תירצונ הצובק ,הז תא הז הב ומישאהו הלילעה תא הרז הדובע ידבועמ ולביק ,םיבירי םיגלפל
הנטקה היסאב תירצונ תכ דגנ םיילותאקה םירצונה דצמ וז הלילע העודי דחוימב .התוחא תא
,םיטסינאטנומה םהיניבו ,םירצונה ןמ קלח וגהנ הנטקה היסאב .םיטסינאטנומה תכ תארקנה
הצוענ הביסה .חספה גח תא םהיניב םידוהיה וגגח וב ,ןמזה ותואב םהלש אחספה גח תא גוחל
ןכ םא .חספה גח ברעב וא חספה גחב גרהנ תורצנה דסימש בותכ םירצונה יבתכ ךותבש ךכב
םידוהיה וגגח וב ןמזב םעישומ תומ םוי תא וגגח הנטקה היסאב דוחיב ,םיבר םיירצונ םיגוח
ףותישב התאר היסנכה .םהיבתכב בותכה תא חולה תניחבב םג םייקל ידכ ,חספה גח תא
לוחל לכוי אלש ךכ אחספה גח תא העבק ןכ לעו תורצנה ליבשב הלודג הנכס הזה ידוהיה חולה
היסנכה תעדל הז ןיינעב ועמש אל םיטסינאטנומה ,םרב םידוהיה לש חספה ןמזב םינפ םושב
.םידוהיה לש חספה גח ןמזב םהלש אחספה תא גוחל וכישמהו תילותאקה

היסנכה תודסומל ודגנתה םהש ינפמ דוחיב םינימל םילותאקה יניעב ובשחנ םיטסינאטנומה
םיטסינאטנומה לע םילותאקה אופא ולילעה ,הז ביר ךותמ .םיתחשומכ םהיניעב וארנש
לש חספה גחל ההז היהש) םהלש אחספה תעשב םיטסינאטנומהש ורמא םה ;םדה תלילע
ידכ הארנכ ,דלי לש םד שדוקה תדועס תעשב ןייה ךותל םישל םיגהונ (וניארש יפכ ,םידוהיה
אקווד םיטסינאטנומה לע םילותאקה תאז ורפיס המלו .םדל תמאב לוכיבכ ןייה תא ךופהל
:םחלה לע שיאה ותוא רמא ,םירצונ םיבתכ יפל ,אקווד חספה תדועסב ירה ?אחספל רשקב
."ימד הז" :ןייה לעו ,"יפוג הז"

איה ךא ,הצמשהו רומג רקשב הדוסיו המויא םנמא איה םיטסינאטנומה דגנ המויאה הלילעה
לע רמא תורצנה דסימש ןמזב וב דלי לש םד םיתוש לוכיבכ םיטסינאטנומה :טלחהב תנבומ
םיטסינאטנומה דגנ הלילעל דוגינב ךא .המויא איה ףא םידוהיה דגנ הלילעה ."ימד הז" ןייה
לא םיטסינאטנומה ןמ םג הלילעה תא וריבעה םירצונהש חינהל שי ןכ לע .תנבומ יתלב איה
.םיטסינאטנומה ומכ ןמזה ותואב םהלש חספה תא וגגחש םידוהיה

רבכ ובש ןמזה ןמ ,יסחי ןפואב תורחואמ ןה םידוהיה דגנ םדה תלילע לע תועידיהש לבח
.םימייק רבכ ויה אל םיטסינאטנומה ידירש ףא הארנכ

םדה תלילעל הייסנכה סחי
תושונאהש רתויב םיערה םיעשפה דחא םנמא איה םידוהיה דגנ םדה תלילעש רוכזל ונל יואר
וז המשאה הלביק אל ילאיציפוא ןפואב היסנכהש תעדל םג ונילע ינש דצמ ךא ,ונדגנ העשפ
ידי לע וז הלילע שדחל וסינ םיצאנה .וז אווש תמשאה דגנ םחלהל וסינ םירויפיפאהשו הנוכנכ
הלילעהש הארנ תאז תורמל ךא ,הב ונימאי םינומההש םינינועמ ויה םהו תושדח תולילע
התחלצה םייניבה ימיבש ךכב הביסה .םינומהה תא הכשמ ךכ לכ אל רבכ הנשונהו הנשיה
תלילעו תופשכמו םיפשכממו היגאמ ישעממ םישנאה ודחפ זא :תדחוימ הריואב הרושק התיה
םייניבה ימיב זא וארנ םידוהיהו הלאכ ןטש ידבועל םיינייפואה םישעמה דחאכ הנבוה םדה
ומייקתה הנושארה םלועה תמחלמל דעש םנמא ןוכנ .ל"ר ןטשה לש ותכלממל םיכיישכ
אלא ,היסנכה התיה עינמה חוכהש םיטפשמ אל אקוודו ,םדה תלילע לע םיססובמה םיטפשמ
.הלא םיטפשמ ירוחאמ ודמע םירחא םילפא תוחוכ