לארשי תאנשו תורצנה

רסולפ דוד 'פורפ

ג"כשת ו"ע םיינחמ


ךשמה

 

ושי לש ותומו וטפשמ לע םירופיסה
סוקרמ לש ןוילגנוואב
התצר תורצנה .תונמאנב םינושארה תורוקמב ורפוס אל ושי לש ותומו וטפשמ לע םירופיסה
תא הלאה םירופיסה ושילחה ןכ לעו ,ימורל תניועה תיחישמ העונת הנניא איהש חיכוהל
וזעה םרט ,סוקרמ לש ןוילגנוואב ,רתויב םודקה רוקמב .ושי תתמהב םיימורה לש םקלח
ויה םילודגה םינהכה .לארשי םע לש ומוקמ תא יביטקא ןפואב ירמגל ףלסל םירצונה
ןבומכ היהש ,ןומה ותיסה ןכ לעו ימור רצעממ אבא-רב ומשו םיאנק שאר רורחשב םינינועמ
תא ררחשי אוה םא ,ושי םע תושעל המ לאש סוטאליפשכ .יאנקה רורחשב ןיינועמ אוה ףא
."ותוא בולצ" :םעה הנע ,אבא-רב

תא וז ותאירק לע םיימעפ תוחפל רזוח אוה רופיסה תא ירמגל ףליס םרט סוקרמש תורמל
ותוא החפיס לוכיבכ תורצנהש הדבועה ןמ הנהנש ,יוגה סאקול םג .םידוהיה לש םתמשא
תא שילחהל רתוי דוע הסנמ קר אוה ,סוקרמ ירבדמ לביקש רופיסה תא הנשמ ונניא ,לארשיל
.ושי תתמהב םיימורה לש םקלח

יתמ םש לע ןוילגנוואב
ירבדמ ושי תומ לע רופיסה תא לביק אוה ףאש יתמ םש לע ןוילגנוואה רבחמ טקנ תרחא ךרדב
לכו ןויקנב וידי תא ץחור סוטליפ :לביק אוהש רופיסה לע םיטרפ ינש ףיסומ אוה :סוקרמ
םיפוליסה רבכ ויה םיילרוג המכ !ונינב לעו ונילע ומד :רמוא (תסומה ןומהה אל רבכ) םעה
יתמ ירבד לש תוירוטסיהה תואצותה ויה תוארונ המכ ךא ,םינוילגנוואה ראשב םייקלחה
ודחפ יתמ לש ןוילגנוואבש הז ףוליס ללגב !תורודה ךשמב םלבסו לארשי תודלות ליבשב
לש ןוילגנוואהו תויה .םירצונה לש אחספה ןמזב םתיב תא תאצל תוירצונה תוצראב םידוהיה
העפשה וירבד ועיפשה ,ושי תודלות לע םירצונה ודמל ונממש ירקיעה ןוילגנוואה היה יתמ
המשאהה אופא הרצונ תורצנה ברקב .לארשי לא הפוריא תומוא לש םסחי לע הקומע
ושי תא םירצונה ולעהש רחאלו ,עישומה יחצור םהש ,ושי תא וגרה םידוהיהש תיביטקלוקה
המשא לע ורפיכ אל , לוכיבכ ,םהו !לאה יחצורל םירצונה ברקב לארשי םע בשחנ ,הלעמ הלעמ
.היחתל םקהו תמה חישמב הנומאה תא לבקלו םהב רוזחל םינכומ םניא םהו תויה ,וז

האנשל הנושארה הדועתה .תורצנה ברקב המקש לארשי תאנש לש םיירקיעה םיווקה םה הלא
לע לבקמ לוכיבכ לארשי םעש ךכ לע טפשמה ראשה ןיב אצמנ םש ,יתמ ש"ע ןוילגנוואה איה וז
,יתמ ש"ע ןוילגנוואבש ידיחיה טפשמה וניא הזה טפשמה .ושי תומל תוירחאה תא ומצע
לארשימ החקלנ הלא םיטפשמה יפל :םירוראכ לארשי תא האורה ,וכותב קרו ךא אצמנש
רוחל וקרזנ תוכלמה ינב לארשיו ,םירצונה םה ,רחא םעל הרסמנו םיהולא ידי לע םתריחב
:הרותה תווצמ תא רמש ושיש יתמ לש ןוילגנוואה שיגדמ תאז םע דחיו .םוניהיג לש ךישחמה
ךותמ אלו "תיאתבש" המינ ךותמ אקווד הכותב המק תורצנה ברקבש לארשי תאנש ןכ םא
."תינילואפ" המינ

תורצנל םימכח תבוגת
םרג הזה רבדהש ןבומו הריפסל הנושארה האמב דוע התרק תורצנה ברקבש לארשי תאנש
םינימ דגנ םג אלא ,םירצונה דגנ קר העבקנ אל םינימה תכרב םנמא .ונימכח דצמ הבוגתל
תורמימ רתוי תובושח .םירצונה דגנ םג הארנכ תנווכמ התיה איה ךא ,ירמגל רחא גוסמ
תויה ,הרז הדובע ידבועמ םיעורג םירצונה תא תואורה םימכחה ברקמ ונל ורמתשנש תודחא
תאז תורמלו םימשבש וניבא תא םיריכמ םירצונה ךא ,וניקלאב םיריכמ םניא הלאו
םניא םהש םירצונ לע תומשאה םוש הלאה תורמימה ךותב ןיאש ןיינעמ .ודגנ םידרמתמ
רתויב ולזליז םהש חינהל ןיאו םימכחה ברקב וכלהתה ושי ידיסח .תווצמה תא םירמוש
ורמשש הירוסבו לארשי ץראב םירצונ לע םיעמוש ונא תואבה תואמב דוע .תווצמה תרימשב
.םיבוט םירצונל ,היסנכהמ קלח ידי לע תוחפל ,ובשחנ תאז תורמלו לארשי תווצמ תא

.לארשי תולג לש םיינווי םילבחב ,םימודק םינמזב ,הארנה לכ יפל רבכ היה רחא בצמ
םידוהיה ,הריפסל הינשה האמה לש תונושארה םינשב רבכ ןכאש הנמאנ העידי ונל הרמתשנ
םיעדוי ונא ךכל דוגינב .ןושארה םוי תא אלא תבשה תא ורמש אל רבכ ורצנתהש היכויטנא לש
ישאר ויה ,םילשוריב תבשל לארשי לע רסאנ אלש ןמזל דע תרמוא תאז ,אבכוכ רב דרמל דעש
וליפאו ,ידוהי אצוממ םישנא תרמוא תאז ."םילומינה ןמ" םילשוריבש םירצונה םאה תליהק
.ןקלחב וא ןלוכ תווצמה תא ורמשש ,ושי לש ותחפשמ יאצאצ הארנכ

:תוביס יתשמ ריבסהל רשפא םילשוריל היכויטנא ןיב הז ינוש
םידוהימ הלוכ וא הבור תבכרומ הארנכ התיה םילשורי לש תירצונה הליהקה ,תישאר
.םלועה תומואמ תבכרומ התיה היכויטנא לש תירצונה הליהקה לש עירכמה בורה וליאו
םהייח יכרד תא ובזע ןכ לעו םלועה תומואל וחפתסנ ,תורצנל םש ופרטצנש םידוהיה
.םיידוהיה
ידוהי לצאמ ןווי תולג ידוהי לצא תוחפ תשרשומ ילוא התיה תווצמה תרימשש הארנ ,תינש
תא בזעש ידוהי לש רכיה ןמיס הרותה תווצמ תביזע התיה ןמזה ךשמבש ןבומכ .לארשי ץא
תנשב קר הייסנכה ברקב בייחמכ עבקנ לארשי תווצמ תרימש רוסיא .רצנתהו לארשי תרות
.דרפסב הריולא לש תיתייסנכה הפיסאב 306

תדה ךותל וסנכנ םמוקמבו השדחה הרושבה תא וחד לארשישכ הרק תורצנב בושח יוניש
.(םהילא תכלל וידימלת לע רסא ושיש תורמל) םלועה תומוא השדחה

תילילאה תוימשיטנאה ןיא ,תורצנה ברקב םימעפל הררועתהש לארשי תאנש ךותבש ןיינעמ
בתכש הנושארה ותרגאב אצמת תילילאה תוימשיטנאה לש דחא ביטומ :בושח םוקמ תספות
םידגונמ םהש רמוא ףא אלא ושי תא וגרהש םידוהיה תא םישאמ קר אל אוה םש ,סולואפ
.םיקולאה יניעב ןח םיאצומ םניאו תומואה ראשל

םיילילא םיימשיטנא םיביטומ
הזו םימודקה םירצונה יבתכ ךותב דאמ תורידנ םיתיעל אצמת םיילילא םיימשיטנא םיביטומ
וליאו אדירג יתד עקר לע איה תודהיהו תורצנה ןיב תוחיתמה :הטושפ הביס ךותמ
היה אל ןכ לעו המודמ תינוליח "תיעדמ" תוימשיטנא ,הרקיעב ,התיה תינוויה תוימשיטנאה
תינוויה תוימשיטנאה לש םיביטומה .םירצונ וכפהש םלועה תומוא לע התעפשהל יניצר םוקמ
תינוליח תוימשיטנא תומואה ברקב המקשכ ,השדחה הפוקתב קר היחתל ומק תינוליחה
תילילאה תוימשיטנאה לש דחא ביטומ .תילילאה תוימשיטנאל היתורטמב המודה השדח
,המצע וז המשאה םלוא .םדה תלילע איה ,תוירצונה םלועה תומוא לצא ןמזה ךשמב לבקתנש
הרבע אל םדה תלילע הארנה לכ יפלו ,תילילאה תוימשיטנאבש תויתדה תומשאהה תחא איה
המשאהב םירצונה תא םיילילאה ומישאה םדוק :ןירשימבש םירצונה לא הרז הדובע ידבועמ
ימיב ,ךכ רחא קרו ידדהה ןסומלופב תוירצונה תותיכה וז הלילעב ושמתשה ךכ רחא ,וז
הפוקתבש הדבועה תשמשמ ךכל החכוה .לארשי דגנ םדה תלילע תא םירצונה וריבעה ,םייניבה
םירזוח וז תכ ישנאש הלילעה תא הנטקה היסאבש תירצונ תכ לע םירצונה ולילעה הקיתעה
הנהו .םהלש שדוקה ןיי ךותב םידלי םד אחספב םיתושש ךכב ,ושי לש ותומ לע עשפנ ןפואב
םידוהילש ןמזב וב םהלש אחספה גח תא זא וגגח ,הנטקה היסא ישנא לכ ומכ ,תכה התוא
תא הדילוה ,תיליואה הלילעה אלו םירצונה לש תידדהה המשאהה ,ןכ םא .חספה גח היה
.םידוהיה דגנ םדה תלילע

ברקב םקש ןייועה סחיה לע תטעומ העפשה קר הל התיה תילילאה תוימשיטנאהש ונרמא
הליחתה ,תורצנל םהינומהב תומואה תסינכ לש העשבש רורב ינש דצמ .תודהיה דגנ תורצנה
תנמש ומכ ,לארשי תרות יפלכ תושונאה לש הקלח תנמ איהש הביאה התוא לועפל תורצנב
שפנ לש הקלח תנמ איה לארשי תרות תבהא .ותרותו לארשי תבהא םג תושונאה לש הקלח
,ידוהיה יפלכ קר אלו םדאה יפלכ םג תינפומ לארשי יקלא תרושבו הרותהש ינפמ ,םדאה
.ונימיב ומייקתי ישונאה ןימה יפלכ לארשי תרותבש תוחטבההש ונחנא הכזנ דוע ילואו

הרותהש ינפמ ,הלואגה אוב ינפל םדאו םדא לכל תיעבט איה ףא לארשי תרות יפלכ הביאה
ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו" :הרמואב ללכב םדאה לש בושח קלח יפלכ השירדב האב
יפל םדאהשמ רתוי םלשומ ,רתוי בוט תויהל השירדה ."םהירחא םינוז םתא רשא םכיניע
תא ומצע לע לביק אל םא ,הביאו האנש םדא לכ ברקב תררועמה השירד יאדווב איה ,ועבט
תושגר לש תויוצרפתהל םידע תויהל םילוכי ונא םויהו ,הצפח שפנבו םלש בבלב הרותה לוע
,תורצנה לא ורבעשכ ,םלועה תומואש אלפה אופא המ .ונמע ברקב תויסופיט "תוימשיטנא"
.הילע ונרבידש תודהיה יפלכ תוחיתמה התואב הביאו האנש לש םהיתושגרל ןקרופ ואצמ

הדוהי רבדמ תוליגמ תעפשה
:תורצנהו תודהיה ןיב תוחיתמ לש ףסונ דוסי אב תורצנה תורצוויה ירחא םינש תורשע המכ
תכ לש תיתדה הבישחה לש תועפשה ,תומוקמ ולאבו ךיא םיעודי ונא ןיא ,ורדח תורצנה ךותל
לכ יפל ,ההז "הדוהי רבדמ תוליגמ" םירקוחה יפב םיארקנ היבתכש וז תכ .הדוהי רבדמ
.ינורדנסכלאה ןוליפו ףסוי ירבדמ העודיה םייסאה תכ םע ,הארנה

וקיתשה תויטגולופא תוביסמ םלוא ,תכה התוא לע םיבר םיטרפ ונל םירסומ הלא םירבחמ
ולגד םה .לארשי-ללכ יפלכ תיתתיכ האנשו תוחיתמ הבריקב החתיפ וז תכש הדבועה תא
םדאה ינב ראש לכ םהש ,רוא-ינב ןיב תקלוחמ תושונאה תא וארו ,תויטסילאוד תופקשהב
ןורויע" לע םירבדמ םהו "לבה" םהיפב וארקנ לארשי ראש ;תכה ךותל וסנכנ אלש לארשי ףאו
.יתימאה לארשיה תא "םימתב םיכלוהה לארשי" םה ,םמצעב םיאורו "לארשי

חורב" האנש ,האנשהו ,ןתמו-אשמ םתא ולהנ אל ,לארשי ראשמ ולדבנ הדוהי רבדמ תכ ישנא
לש ןוצר יריחב םה םה קרש ובשח םה .תיתד הווצמל םלצא התיה ךשוחה ינב יפלכ "רתסה
דחוימה םמוקמ תא ריבסהל ידכ .ודמשוי םתירב תא םילבקמ םניאש הלא וליאו ,לאה
רפוה ,יניס רהב לארשי םע םע לאה תרכש "םינושאר תירב"ש ורבס םה ,לארשי םע תודלותב
.איבנה רביד הילע ,השדחה תירבה איה איה תכה תירבו

היתודוסי .תדחוימ תיתייסנכ העדות תכה ישנא וחתיפ לארשי תסנכ לש הפוגמ םתדרפה ךותמ
,הדסווה ירחא םינש תורשע המכ רבכ תורצנה ךותל ,ונרמאש יפכ ,ורדח תכה לש םייגולואיתה
תובקעב ,ואר םירצונה םג עודיכ .לארשי ללכ יפלכ תוחיתמה לש םייתדה תודוסיה םג םתאו
םמצע תאו השדחה תירבכ םתירב תא ,יתימאה לארשיכ םמצע תא ,תכה ישנא תונויגה
לא לקנב םירצונה לצא ופרטצה הלא םייטסילאוד תודוסיש רורב .רוא -ינבכ ,לאה יריחבכ
.הילע ונרבידש "תיעבט"ה הביאה תודוסי

ןנחוי יבתכ שמשל םילוכי ירוטסיהה לארשי יפלכ וז "תיטסילאוד תינחור" הביאל החכוהכ
"םידוהיה" .הריפס הנושארה האמה ףוסב יחש ידוהי אצוממ סוספא שיא ,ןוילגנוואה רבחמ
ןכ םא !ןטשה-אוה םידוהיה לש םהיבא וליאו רואה ינב םה םירצונה :יאנג תלימ איה ולצא
םג ןוילגנוואה רבחמ ןנחוי לצא םיטלוב הדוהי רבדמ תכ תורות לש םייטסילאודה תודוסיה
."תידוהי"ה הדוקנב

סולואפ
ךא .סולואפ ותוא םג אב ,הדוהי רבדמ תכ לצא םאצומש תונויער היוורה תורצנה התוא ךותמ
ונתוא םידמלמ ,תוזונגה תוליגמה דוחיבו ,רתויב קימעמהו יביטקייבואה תורצנה רקח
ןאכ ונא וניסינ רבכו .יתימאה תורצנה יבא ,התע דע לארשי ובשחש יפכ ,היה אל סולואפש
ברקב לארשי תאנש תא תורודה ברקב וררועש תונויערהו םיביטומה בורש הדבועל זומרל
ץראב החתפתהש תורצנה לש הבכשה התואל אקוד םיכייש אלא ,םיינילואפ םניא ,תורצנה
ךופהל םינושארה םירצונה לש םנולשכו שיאה ותוא לש ונולשכ .תונולשכה ינש ךותמ לארשי
לארשי יפלכ הביא לש םיפסונ תונויערש ונרמאו ונפסוה וישכעו - ירצונ םעל לארשי םע תצא
.הדוהי רבדמ תכ לש תוגהה ןמ תורצנל אב ירוטסיהה

יבא םינפ םושב היה אל סולואפ :טלחהב ירלופופ יתלב רבד ןאכ רמול יל ושרתש הווקמ ינא
לש הללמוא הבהא ןיעמ םילגמ ויבתכ בור אלא ,םירצונה דצמ לארשי םע יפלכ ןייועה סחיה
.הרותה יפלכ רתויב יטאמלבורפ סחי םע דחי -לארשי םע יפלכ ךבוסמ שיא ותוא

עטק םנמא תללוכ ,יקינולאסית ישנא לא הנושארה תרגאה איה ,סולואפ לש ןושארה ורוביח
םידוהיה ןכאש העודיה המשאהה םע דחי תילילאה תוימשיטנאה חור יפל ,שממ ימשיטנא
לא הנופ אוה :ירמגל םירחא תושגר שיאה לש ובילב ורבגתה ןמזה ךשמב םלוא .ושי תא וגרה
רמוא ,לארשיב וזובי אלש םתוא ריהזמ ,ןימינב טבשמ ,לארשימ אוהש האגתמו םלועה תומוא
זירכמ ףאו ,ותאריל לארשי תא ריבעהל היה לוכי וליא ,ןדע ןגב וקלח לע רתוול ןכומ אוהש
אלו הלטב אלש דסחה תריחב איה לאה י"ע לארשי תריחבש םלועה תומוא יפלכ ןוחטבב
."לאוג ןויצל אבו עשווי לארשי לכ" ףוסבל אלא ,לטבתת

,הכרדש לארשי תרות לא יטאמלבורפו ךבוסמ ,הנושמ סחי ויבתכב סולואפ חתפמ הז םע דחי
איהש תורצנל דוגינב ,תודבע לש תירב איה הרותה .ותיב איהש ,םלועל אטחה אב ,וירבדל
םע דחי לוכי היה ךיא ןיבהל יל השק .הלטובו ושי םע דחי הרותה הלצינ ,ותעדל .תוריח
.בוט ןיינע איה הרותהש סולואפ רמול הלאה תופקשהה

ןמ תורצנה תומצעתהב בושח דיקפת סולואפ אלימ ,אוה וישעמבו הרותה יפלכ הנושמה וסחיב
אוהו ,םדוקמכ תויחל םיכירצ אקווד השדחה תדה ברקבש םידוהיהש התיה ותעד .תודהיה
ןמ הלא דגנ השק המחלמ םחלנ אוה תאז םע דחי םלוא ,תווצמ רמוש אוהש ומצע לע רמוא
ייח לע ויתורות תא חתפמ אוה םהיפלכ .לארשי תווצמ רומשל וצרש םלועה תומואמ םירצונה
.תווצמו הרות ילב םיירצונה תוריחה

תווצמה תרימש לש "הנכס"ה ינפמ תורצנה תא השעמל קיחרהל סולואפ חילצה וז הניחבמ
לארשישכ םג ,תווצמל תודגנתה המ תדימב םירצונה תעדותל רידחהל ףא חילצה וז הניחבמו
.םתוא םירמוש

סוניטסוגואו סולואפ
ינוציח ןפואב קרו ךא תורצנה ברקב ולבקתנ סולואפ לש תוכבוסמה ויתורות :תעדל שי םלוא
ועדי םנמא םירצונה ,ןכ םא .ךכ רחא סוניטסוגוא לש ויצמאמ תורמל ,ידמל יחטשו יקלחו
,ולביק אל סולואפ לש תוריחה תא ךא ,תודבע לש ןיינע איה לארשי תרותש תרמוא םתרותש
לש תווצמה תרימש דגנ םירצונה סומלופ דימת הקל ןכל .שדח קוח תורצנב ואר םה אלא
םירפסכ ארקמה תא םיאור םג םהו תויה דוחיב ,תקהבומ תיגולואידיא השלוחב םידוהיה
דימת היה תווצמה טשפ תא לטבל ידכ םירצונה לש רתויב ליגרה יעצמאה .םהלש םישדוקמה
םיבר םירצונה ןיב םויה דע שיו .ירוקמה םנבוממ םתוא איצוהלו םיקוספה תא שורדל
,"קוחה תחת" ןיידע םייח הלא יכ ,לארשי תא תובייחמ םנמא תווצמהש םיבשוחה םיבושחו
.תודהיה תווצמ ילב ,"דסחה תחת" םייח םירצונה וליאו

הפיסוה איה דחא דצמ ?לארשי יפלכ סולואפ לש הללמואה ותבהאל תורודה ךשמב הרק המ
ירבדל ,הלטוב אלש ,לארשי תריחבל תתל םיסנמה תורודה לכ ךשמב םירנויסימה םתואל ץרמ
סחיה דילוה ינש דצמ .םתרותמ לארשי ינב תא ריבעהל םיסנמש ךכ י"ע שדח ןכות ,סולואפ
םיבר לצא הלבקתנש סוניטסוגוא לש המויאה הירואיתה התוא תא לארשי לא סולואפ לש
,לבס יאלמ םילפש םייח תויחל וילע ךא תויחל םנמא ךירצ רחבנה לארשי ןכאש הייסנכהמ
.הכומה שיאה סולואפ ןווכתה אל וילאש רבד

רתול
,רתול לש ותוגהב רקיעב ,היצמרופירה תפוקתב היחתל סולואפ לש וסחי םק ףוס ףוס ,ונתעדל
ידיסח לצא דוחיב ,םיטנטסטורפה לש םיבר םיגוחב חתפתנ ךכו .הכומ שיא היה אוה ףאש
לש דסחהו תודבעה תרות תא ותוגה זכרמב דימעה רתול .לארשי תרות יפלכ ןייוע סחי ,רתול
קוח תחת היח הדוסיב תושונאה .ומצע סולואפ בשחשמ רתוי הרומח הרוצב וליפא ,סולואפ
,תכייש אטחה תודבע לא .תירצונה העושיב הנומא י"ע קר עשוויהל איה הלוכי ונממ אטחה
ךרד"כ הרותה תא םיאור רתול לש ותרותל םינמאנה הלא ,ןכ םא .הרותה םג רתול לש ותעדל
.ןלציל אנמחר ,אטחה לש ךרדכ יאדוובו ,ןטשה לש ךרדכ טעמכ ,"תרחא

לא םג ךכבו ,םירצונה לש שדוקה יבתכ לא םיטנטסטורפה לש הרזחה ,תאז םע דחי ,םלוא
תבהא אקווד הררועתנ םיטנטסטורפה לש רתויב םיבחר םיגוחבש ךכל םג ומרג ,ארקמה
.ארקמה יבתכב רבודמ וילע םעה ותוא ,לארשי תבהא ףא וז הבהא םע דחיו , ארקמהו הרותה

רשקה לע ונרביד םרטו ,תורצנה ברקבש לארשי יפלכ האנש לש תודוסי לע ונרביד התע דע
לש אשונה וניא תורצנה לש הז ביבח דצש לבחו ,לארשי תרות ןיבל תורצנה ןיב םייקה
.ונרמאמ

תרות הב ואר הלאש ינפמ דוחיב םלועה תומוא ברקב הטשפתה תורצנה :יל הארנ ךכ ירה
הלכי אל תורצנה םג .תווצמ תרימשל הב םילגודה תא תבייחמ הניאש ,רתוי הלוז לארשי
המצע תא האור איהו תויה ,המצע תא תסרוה התיה תרחא יכ ,ידוהיה הדוסי תא לטבל
תורצנה לש הסחיב הלופכ הדימ תמייק ןכ לע .לארשיל ונתינש תוחטבהה םויקכ לוכיבכ
רוכזל םינמאנה םידוהיה לע .הבהא לש סחי רחא דצמו ,תוחיתמ לש סחי דחא דצמ :לארשיל
הנכה ןיעכ איה תורצנהש ,ןומימ ןב השמ 'ר אוה ,לודגה רשנה רבכ רבסש יפכ ,תויהל לוכיש
'ה לא הטושפה םכרד תא םלועה תומוא ואצמישכ ,תושונאה תודלותב ןורחאה בלשה ותואל
השקש רבד ,אדירג ינויע ןפואב תודהיה לא תורצנה לש הסחי תייעבב ןייעל לכונ זא .וניקולא
.ולטבתנ םרט תויעבהשכ םויה ונל