ינשה תיבה ימיב תיחישמה הנומאה

רסולפ דוד 'פורפ

ד"כק םיינחמ


םג ומכ ,ינש תיב ימיב השבגתהש יתוכלמו םחול חישמב הנומאב ןד רמאמה :תיצמת
.תינמז וב איבנו ןהכ ,ךלמ היהיש חישמב הנומאה

.איבנו ןהכ ,חישמה ךלמ ,חישמ :חתפמ תולימ

ןכותה
םימיה תירחאל הווקתה
םילשורי ןיינב
חישמה לש ותומד
"השמ תיילע" רפסה
"היבוט" רפס
הירכזו יגח תואובנב
הדוהי רבדמ תכ
םימיה תירחא לש איבנה
ינשה תיבה ימיב חישמה לש ויפוא
דחא חישמב הנומאה הרבגתה ךיא
הדוהי רבדמ תוליגמב

םימיה תירחאל הווקתה
ירה יכ ,לארשי תרות לש םיבושחה תודוסיה דחא הווהמ םימיה תירחאל הווקתהש קפס ןיא
רשא אוה ירה יכ ,תומדא ילע םשגתהל אוה םיהולאה לש ונוצרש ,ךכב איה הנתיא ונתנומא
רשקב ןהו לארשי םעל רשקב ןה ,םויה םייקתמ ונניא הז ונוצר .םימחרבו דסחב ומלוע תא ארב
תא ףוסבל לבקל ,ןקלחב תוחפל ,םלועה תומוא לע םגו לארשי םע לע םג .םלועה תומוא לכל
."דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב" :'ה לש ותוכלמ לוע

הרותב רבכ אופא םיאצמנ םיימשה תוכלמלו םימיה תירחאל הווקתהו יחישמה ןויערה
עוזעזה ידי לע ,השדח הפיחד הלביק וז הנומא ,לבב תולג ירחאש רורבו ,םיבותכבו םיאיבנב
ךכ רחאו םיטבשה תרשע תולגו לארשי תכלממ תדמשה ידי לע ,םדוק ,לארשי לע אבש ארונה
ןויצ תבישש הווקתה הררועתנ ,םימיה םתואב רבכ .ןושארה תיבה ןברוחו הדוהי ןברוח ידי לע
.ןושאר תיב ימיב םימדוקה תורודה רבכ ומלח וילעש הלואג לש ךיראתה ותוא תא ה"עב הווהת
הקזח הרוצב יחישמה ןויערה תא ושיגדה ןויצ תביש ימיב לארשיל ומקש םיאיבנהש רורב
םהו ,ינש תיב תפוקת ךשמב םייזכרמ תויהל וראשנו זכרמב זא ודמע תונויער ינש .דואמ
תא ,םג ,וללה תורודה וחכש אל תאז םע דחיו םילשורי ןיינב ןויערו תויולגה ץוביק לש ןויערה
ןיב םיאצומ ולא תונויער .םלועה תומואמ קלח לש בטומל הרזח לש יטסילסרבינואה ןויערה
.םיאנומשחה דרמ ידי לע השדח הפיחד םילבקמו ,איבנה הירכז ירבדב םייוטיב תא ראשה

בתכמ הז :ינשה םיאנומשחה רפס תלחתהב תירוטסיה הניחבמ ךרע תרקי הדועת ונל הרמתשנ
.(םינושארה הכונח ימי אוהש) ,תיבה תכונח ירחא רצק ןמז םירצמ תולגל יבכמה הדוהי בתכש
:יבכמה הדוהי בתוכ ראשה ןיב
םתוא תא ורמשת םא ושעת הפיו ,תיבה תרהוט תא עצבל ונתנווכבשכ םכל ונבתכ"
הנוהכה תאו ,תואמצעה תאו םלוכל הלחנה תא ןתנו ומע לכ תא עישוה םיהלאה .םימיה
םחרי הרהמב יכ םיהולאב םיוקמ ונא יכ ,הרותה ידי לע ונל רשיבש יפל הרהוטה תאו
תונכסמ ונתוא ליצה אוה יכ ,הזה שודקה םוקמל ,םימשה תחתמ ונתוא ץובקיו ונילע
.(16-18 קוספ 2 קרפ 'ב םיאנומשח רפס) "רהיט הזה םוקמה תאו ,תולודג

ובשי דוע םיביואהש העשב שדקמה תיב תא רהיטו םילשוריל סנכנ יבכמה הדוהיש רורב ,ןאכמ
תא ונרהיט םילשורי שוביכ ירחא דימ ,ונחנא הללגבש הרורבה הנווכה התוא ךותמ ,הרקח-ב
למס ןיעכ תיבה תכונחב האר אוה ירה יכ ,ינידמ השעמ היה והשעמ .יברעמה-לתוכל ךרדה
תיילעל םג התיה ותווקת ,םרב .רתוי רחואמ ןמזב קר המשגתהש תינידמה תואמצעה ליבשב
יחישמ ןווגב יבכמה הדוהי אטבמ הווקתה תא .םילשוריל דחוימבו לארשי ץראל תויולגה
.תויולג ץוביק אלא ןניא וללה תוחטבההו ומייקתי הרותב ונל וחטבוהש תוחטבההש הווקמו
תחקלו םהיתוצרא תא בוזעל ולכוי םדא ינבש ןבומ ךכ לכ היה אל םהה םימיבש ןיבהל ונילע
ןוצר תולעב זא ילוא ויה ,םירצמ ןוגכ תומיוסמ תוצראש חיננ םא וליפא ירה ,םשוכר תא םתא
היילעהש ךכב אטבתנ םימיה םתואב תינויצ העונת רסוחש רורב ,םיאנומשחה דרמל סחיב בוט
ןוליפ בתוכ רתוי רחואמ ןמזב ןכ לע .וילאמ ןבומ רבד התיה אל תילכלכו תינכט הניחבמ
זא וררחשי קר אל תויוכלמהש היהי חישמה תומי לש םילודגה םיסינה דחאש ינורדנסכלאה
.םתיילעב םהל ורזעי ףא אלא ,םידוהיה ןהיבשות תא

םילשורי ןיינב
לצא רבכ ירהש ,םילשורי ןיינב התייה םימיה םתואב תויחישמה תווקתה לש היינשה הדוקנה
הזכרמבו ,דוה תאלמו האלפומ םילשורי היהת םימיה-תירחא לש םילשוריש םיווקמ םיאיבנה
לש םילשורי תראותמ םיאיבנב רבכ .ןויצ יבש ותוא ואר אלש רדהו דוהב שדקמה-תיב דומעי
ןה ,םימיה תירחא לש םילשורי ירואת ,םיאלפומ םיעבצב השדקמ תיבו םימיה תירחא
םילשורי המק וניניעלו ,ונל הליגרה תוילאירה תא םיצרופ ,ינש תיב תורפסב ןהו םיאיבנב
תא תואצומ הלא תווקת .רבעב היה אלש ומכ לודג הכ היהי השדקמ תיבו רקי ינבא תאלמ
הלואגהו ץקה ןוזח לע רבודמ םהב םירפסה םתוא ךותבו הזונגה תורפסה ךותב דוחיב ןייוטב
.ך"נתה ירפסל ץוחמש

חישמה לש ותומד
ותוא םיריכמ ונחנאש יפכ חישמה ךלמ ותוא לש ,ומצע חישמה לש ותומד לע ונרבד אל התע דע
קר התייה ואובל הווקתהו חישמה לש ותומד ירה :רבדב אלפ ןיאו .םויה ונא ונתנומא ךותב
.דימתמו זאמ לארשי ינב לש םבלב המעפש יפכ םימיה תירחאל הגרעה לש םייוטיבה דחא
וניאיבנש ,ןוכנ .רתויב בוטה דיתעל הווקתה לש למס ןיעכ קר רומאכ אוה הזכש רותב חישמה
תיב תוכלמש הנומאהש ינפמ דואמ בושח הז רבדו ,דוד תיבמ ילאידיא ךלמ לע ורביד םימודקה
רשא םה םה םימיה תירחאבש דוד תיבמ ילאידיאה ךלמה לש תומדהו םלועל קספת אל דוד
.םויה לארשי ללכב הליגר איהש יפכ דוד תיבמ חישמב הנומאה תא ורצי

רקיע הנניא ארקמה ימיב רבכ תונוש תורוצב תמייק התיהש וז הנומאש ונרמא רבכ םלוא
הניא ךלמה ותוא ליבשב חישמ הלימה וליפאש ןייצל ןיינעמ ירהו .םימיה תירחא לש הוקתה
תויחישמב הארנה יפכ וא חישמב הנומאה ,ינשה תיבה ימיבש אופא רורב םשו ,ארקמב תאצמנ
םימיה תירחאב ןדה רפס זא בותכל רשפא היה .זא ובתכנש םירפסה לכב היוטב תא האצמ אל
רפס היה הלאה םירפסה דחאש יל הארנ .ללכ תרכזנ הניא עישומ חישמ לש תומד וב רשאו
"שנא-רב" תארקנה האלפומ תומד לע םנמא רבודמ הז רפס לש 'ז קרפבש ןיינעמ ."לאינד"
הז "שנא-רב"ש םידמול ונחנא ומצע רבחמה לש ושוריפב םלוא ,ונוזחב איבנה האר התואש
רפס רבחמש חינהל שי ."םינוילע-ישודק" ארקנה לארשי םע ליבשב ינוזח למס אלא ונניא
התוא שריפ אוה אלא תיחישמ תומד התיהש "שנא-רב" לש האלפומה תומדה לע עדי לאינד
."יחישמ-יתלב" יביטקלוק שורפ

"השמ תיילע" רפסה
ינש תיב ןברוח ינפלו סודרוה ךלמה תומ רחאל תיפוסה ותרוצב רבחתנש "השמ תיילע" רפסב
.םימיה-תירחאב עיפוי רשא "ךאלמה" לע קר אלא .ללכב ישונא חישמ לע םיארוק ונחנא ןיא
קפס ןיאו טעמכש ןייצל דואמ ןיינעמ ,וז הניחבמ .חישמה לש ונורסחב שיגרה אל שיאש רורבו
תווקתה יתש ןתוא קר ןייוטב תא ואצמ ,רתוי המודקה הרוצב "הרשע-הנומש" תליפת ךותבש
תופוקתה ןמ הפוקתב קרו םילשורי ןיינבו תויולגה ץוביק :ןהו ןהילע ונרבדש תויחישמה
הנוב דוד יהלא ךורב" :ורמאו חישמה תרכזה תא ,"םילשורי הנוב" :הכרבה ךותל וסינכה
לש וז הרוצו "דוד חמצ" לע תדחוימ הכרב ןמזה תצורמב ורצי םירחא םיגוחב םלוא ."םילשורי
םשמו לבב תודהי ךותב הליגרל הכפה "דוד חמצ" לע תחאו "םילשורי" לע תחא תוכרב יתש
...ונלצא הלבקתנ

"היבוט" רפס
הז רפס בוש םלוא .םימיה תירחאל תווקת םנמא אלמ םיינוציחה םירפסה ןמ "היבוט" רפס םג
םלועה תומואש ךכ לעו תויולגה ץוביק לע ,וכותב שדקמה תיבו םילשורי ןיינב לע הברה רבדמ
עודיכ אוהש "היבוט" רפסב העיפומ הניא ללכב חישמה לש ותומד ךא ,לארשי-יקולאב וריכי
.ינש תיב ימימ

הירכזו יגח תואובנב
,לאוגה הלגתיש הווקתה תטלבומ הירכזו יגח םינורחאה םיאיבנה ינשבש הפי עודי ,ינש דצמ
ןינעמ דחוימב ."לאיתלאש ןב לבבורז" היהי חישמה לאוגה ותואש םיווקמ וללה םיאיבנה ינשו
עושי" היהי םהמ דחא "רהציה ינב" ינש לע רבודמ םש הירכז רפסב םיארוק ונאש המ ונניינעל
דחאה - םיחישמ ינשב הנומא ,ךכ רמול רתומ םא ,אופא ונינפל ."דוד חמצ" היהי ינשהו "ןהכה
חישמ הלימהש תורמל ןכ םא .ןמשל זמור "רהציה ינב" יוטיבה .דוד-תיבמ ינשהו ןורהא-תיבמ
דחאו ןהכ דחאה - םיחישמ ינשל רשקב אקוד הזו ,תזמרנ איה ןאכש הארנ ,ןאכ תרכזנ הניא
.ךלמ

הדוהי רבדמ תכ
דואמ בושח דוסיל הכפה איה אלא ינש תיב ימיב םלועה ןמ הדבא אל םיחישמה ינשב וז הנומא
הנווכה .םהל הבורקה תורפסבו םייסאה םע קדצב םיהזמ התואש "הדוהי רבדמ תכ" לצא
תיבמ חישמה הז ינחור םרזבו ("םיטבשה תאווצ") "בקעי ינב תואווצ" רפסלו "םילבויה" רפסל
ןהכה ,םיחישמה ינשב הנומאהש רמול ןיא םינפ םושב לבא ,דוד תיבמ חישמה לע ףידע ןורהא
וניאר רבכ .םייסיאה ואב ונממש יתרבחהו ינחורה םרזל קר תמצמוצמ התיה ,ךלמהו
תידומלתה תורפסב םג תמייק איהו הירכז תואובנב תזמרנ םיחישמה ינשב תאזה הנומאהש
הארנ .םימיה תירחא לש ןהכה אוה "קדצ ןהכ" לע רבודמ דוד תיבמ חישמה לע דבלמ םשש
אבכוכ-רב קר אל רכזומ אבכוכ-רב תועבטמ לעש הדבועה תא שרפל שי הזכ ןפואבש וליפא
אוהשכ שדקמה-תיב לש ןהכה תויהל דיתע הארנכ היה הז רזעלא .ןהכה רזעלא אלא ומצע
.ונברוחמ םוקי

יחישמו איבנ אוב דע" :הווקתה התיה םייסיאה לצא תיחישמה הנומאה לש אלמה חסונה
לש תומד אוה ףאש רורב ?איבנה אוה ימ םלוא ,רבוד רבכ םיחישמה ינש לע ."לארשיו ןורהא
.האובנה תא שדחל דיתע רשא םימיה תירחאב איבנה אובב ונימאה םייסיאהו .םימיה תירחא
אובב וז הנומא .והומכ איבנ לע השמ רבדמ הב השמ תרות ירבד לע םתנומא תא וכמס םה
תיב תכונח ירחא .'א םיאנומשחה רפסב רבכ תאצמנ םימיה תירחאב תמאה איבנ וא "איבנה"
ויהש םינבא ,עשרה סוכויטנא ידי לע ללוחמה חבזמה ינבא תא םיאנומשחה וקיחרה שדקמה
הרכזהה .םימיה תירחאב אובי רשא איבנה עירכי םניינעבש ידכ .דחי םג תוללוחמו תושודק
ללוכ הז קרפ .'א םיאנומשחה רפס לש ד"י קרפב תאצמנ םימיה תירחא לש איבנה לש היינשה
אישנ היהי ןועמשש ראשה ןיב רמאנ םש .יבכמה הדוהי יחא ןועמש ימימ תואמצעה תליגמ ןיעכ
טילשכ אישנ םימיה תירחא לש תויומדה שולש בוש ונינפל .תמא איבנ דומע דע םלועל ןהכו
יאנומשחה ןועמשב ואר אל זאד תואמצעה תליגמ ירבחמש רורב .איבנהו םלועל ןהכ ,ינוליח
דע וז הרהצה יפל טולשת ןועמש לש ותלשושש רמול קר וצר םה ,םימיה תירחא לש תומד
.ךלמה היהי ימ טילחהל היהי וילע רשא איבנה אוביש הפוקתל

היהי אל םימיה תירחאב ינוליחה טילשהש ררבתי האובנה שודיח ימיבש ובשח םהש חינהל שי
יפל ירה יכ רומג ןוחטיב ןיא וז הלאשב םרב ,דוד תיבמ טילש אלא ביריוהי תרמשממ ןהכ
לש ויוניכ םוקמ לכמ .דוד-תיבמ םיכלמו לארשי יכלמ םיארקנה םיכלמ תויהל םילוכי הכלהה
יכלמ יתרביד לע םלועל ןהכ היהת התא" :רמאנ וב י"ק רומזמל זמור "םלועל ןהכ" ןועמש
הדוהי רבדמ תליגממ עטקמ ראשה ןיב ררבתמש יפכ תיחישמ הנבהל חונ היה הז קוספ ."קדצ
.םימיה תירחא לש ימיימשה טפושה לעכ קדצ יכלמ לע רבודמ וב רבכמ אל הז םסרפתנש

םימיה תירחא לש איבנה
הנומא תמייק התיה ,דוד תיבמ ךלמה הזו ןהכה הז ,םיחישמ ינשב הנומאה די לעש וניאר
.איבנה קר םימיה תירחא לש תומדכ עיפומ 'א םיאנומשח רפסב .םימיה תירחא לש איבנב
"חישמ" יוניכב םג םימיה תירחא לש איבנה תא תונכל ארקמה ןמ םיקוספ ךמס לע היה רשפא
:רמאנ ('א ,א"ס) והיעשי רפסבו ."וערת לא יחישמבו יאיבנב ועגת לא" :לשמל רמאנ ירה יכ
םייובשל ארקל בל-ירבשנל שבחל ינחלש םיוונע רשבל יתוא 'ה חשמ ןעי ילע םיקולא 'ה חור"
."חוק-חקפ םירוסאלו רורד

ססבתמ הז יוהזש םירמוא .איבנה והילא םע תוהזל רשפא היה םימיה תירחא לש איבנה תא
הנומאה תא ףקשמ ד"כ-ב"כ 'ג יכאלמ ;ןוכנ אוה ךפיההש הארנ םלוא יכאלמ רפס ףוס לע
הרותה לע תיטויפ המיתח אלא ונניא עטקה לכ ירה יכ םימיה תירחאב איבנה והילא אובב
ותוא יתיויצ רשא ידבע השמ תרות ורכז" :וז המיתחב םירכזנ הלא םיצבק ינש .םיאיבנהו
לודגה 'ה םוי אוב ינפל איבנה הילא םכל חלוש יכונא הנה םיטפשמו םיקח לארשי לכ לע ברוחב
אוב תא ןהו הרותה תא ןה ריכזמה םודק םויס ונינפל ןכ-םא ."'וכו תובא בל בישהו .ארונהו
('א ג יכאלמ) שוריפב םיזמור איבנה הילא תודוא םויסה ירבד .םימיה תירחאב איבנה הילא
ךאלמו םישקבמ םתא רשא ןודאה ולכיה לא אובי םואתפו ינפל ךרד הנפו יכאלמ חלש יננה"
."תואבצ 'ה רמא אב הנה םיצפח םתא רשא תירבה

אוהו הרעסב חקלנ איבנה והילא ירה יכ אקוד הילא םע "ךאלמה" ותוא תא תוהזל היה חונ
הנומאה הרצונ ןכ לע .האובנה תקספה תפוקתל רבעמ םדק יאיבנ לכמ הטילפל ראשנ רשא
.םינושארה םיאיבנה ילודגמ איבנה והילא אקוד היהי םימיה תירחא לש איבנהש תרמואה
דע תמייקש איהו יכאלמ רפס לש םינורחאה םיקוספב היוטב תא רומאכ האצמ וז הנומאו
.רולקלופה ךותמ ןהו םישרדמה ךותמ ןה לארשיל העודיו םויה

הזו הריפסה ינפל 180 תנשב ךרעב בתכנש אריס-ןב רפס רבכ ךמתסמ יכאלמ רפס לש ומויס לע
:ונושל
ןורח ינפל ףא תיבשהל
לארשי יטבש ןיכהלו
היחי היח אוה ףא יכ
"...וחור אלמנ עשילאו
תעל ןוכנ בותכה"
םינב לע תובא בל בישהל
תמו ךאר רשא
הרעסב רתסנ והילא

הנומאה רבכ תאצמנ וירבדב ,תישאר :םירבד ינש והילא ןינעב ריכזמ אריס-ןבש דחוימב ןינעמ
תא ןיבמ אריס-ןבש אוה דחוימב ןיינעמ :תינש .םדאה-ינבל םויה םג עיפומ איבנה והילאש
תא ןיבמ אוה ךכ .םצראל םיטבשה לכ תבישל זמרכ "םינב לע תובא בל בישהל" :םילימה
לצא הנווכהו תויולג ץוביקל םורגל היהי איבנה והילא לש ודיקפת כ"א "בישהל" הלימה
רבחמה שידקמש הליפתב ,רחא םוקמב ירה יכ לארשי ינב יטבש לכ תבישל שממ איה ,אריס-ןב
..."םדק ימיכ ולחנתיו בקעי יטבש לכ ףוסא" :אריס-ןב ללפתמ (ז"ט-'א ו"ל) תויחישמה תווקתל
והילא לש ובושב קר ןימאמ אל ינתלכשה אריס-ןבש םיאור ונחנאש ינפמ רתויב ףלאמ רבדה
יסכנ איהש תויולג ץובקב הנומאל יוטיב בוש ןתינ ןאכ .םיטבשה תרשע תרזחב אלא ,איבנה
.לארשיב תיחישמה הנומאה לש לזרב ןאצ

רזעלא ןב סחנפ לע חבש ירבד רבדמ אוה וב עטקב ?דוד תיבמ חישמב אריס-ןב ןימאה םאה -
:(ז"מ-ו"מ ה"מ) בתוכ אוה
ודבל ונבל שיא תלחנ
"וערז לכל ןורהא תלחנ
דוד םע ותירב םגו"
הדוהי הטמל ישי ןב
'ה תרכש תיחצנה תירבה תא םג ריכזהל אריס-ןב תא החירכה סחנפ לש ותנוהכ תרכזהש רורב
אריס-ןבש דע הקזח הכ התיה דוד-תיב תוכלמ שודיחב הנומאהש רעשל ילוא רתומ ןאכמו דוד םע
.הילא סחייתהל אלש היה לוכי אל

ינשה תיבה ימיב חישמה לש ויפוא
תלאשנו ,דואמ תנווגמ ינש תיב תפוקתב התיה םיחישמבו חישמב הנומאהש אופא וניאר
הנומאה זכרמל התיהש חישמה ךלמב תיתכלממה הנומאה התוא המקש הרק ךיא הלאשה
םלעתנ וז הלאשב ןודנש ינפל םלוא ,רתוי םירחואמה תורודב לארשי םע לש םימיה תירחאב
ויהש רורב ונרמאש הממ רבכ ?ינשה תיבה ימיב חישמה לש ויפוא והמ :לאשנו עגרל הנממ
עישומה ינש דצמ .הז םע דחי הז וא הז די לע הז םינוש םיעישוממ םיעישומב תונומא תומייק
הנוש חישמה תומדב םילכתסמ וב טקפסאה לבא .םדא-ינב ללכ ךרדב םהש רורב םיעישומה וא
הנומאה תמייק תייסיאה הדוהי רבדמ תכ לצא לשמל ךכ .הצובקל הצובקמו םדאל םדאמ דואמ
היהי הז .םימיה תירחא לש לודגה ןהככ ןורהאמ חישמכ הלגתי תכה ינהוכמ דחא :תיטילופה
,ולוכ םלועה לכ תאו לארשי ץרא לכ תא ושבכי ךשוח-ינבב רוא-ינב תמחלמב םייסיאהש רחאל
.םקלחב לופי שדקמה תיבו

דצמ לבא ,םדא-ןבכ םנמוא חישמה תייאר םג םייסיאה תורפס ךותב םיאצומ ונחנא ינש דצמ
רפס לש 'ז קרפב רבכ ונאצמ תאזכ תימימש תומד .תימימש תומד טעמכ ,הלענ תומד אוה ינש
ישודק לע לאינד רפסב תשרופמ וז תומדו "שנא-רב" םימיה תירחא לש טפושה אוה .לאינד
ודמעי ותרזעבש לאה לש ודובכ אסכ לע בשויה טפושכ שנא רב םלוא .(לארשי םע לע) םינוילע
ןוארדל הלאו םלוע ייחל הלא ,םוקיה לכ תא טופשי רשאו ןוילע יכאלמ - םיימשה יכאלמ
התוא ושרפיש ילבמ ינש תיב תפוקת לש םימיוסמ םירפסב תאצמנ תאז תיחישמ תומד ,םלוע
היה רשפא ,תאזה תישונאה-תימסוקה תומדב "שנא-רב" .לאינד רפסב ומכ יביטקלוק שורפ
חקל יכ" ונניאו םיהולאה םע ךלהתהש ךונח םע ,קדצ-יכלמ םע ,דוד תיבמ חישמה םע תוהזל
.תושונאה לש ןושארה קידצה םג היהש ןושארה םדאה-ןב לבה םא וליפאו "םיהולאה ותוא
םירפסה ןמ דחאב בותכ ןכו "םדא ןב" ףורצה לש ימרא םוגרת אלא הנניא שנא-רב הלימה
יכ ןושארה םדאה-ןב ,לבה ימימש טפושכ טופשי ,םימיה תירחאב :(םהרבא תאווצ) םיינוציחה
.םדא-ןב ידיב ןורחאה טפשמה תא רוסמי אלא ומצעב טופשל הצר אל ה"בקה

דחא חישמב הנומאה הרבגתה ךיא
תויומדב הנומאהש וניארש רחאלו תינוג-בר תומד ומצעב היה חישמהש וניארש רחאל ,התע
לא רוזחל ונילע .לארשי םע ךותבש תונושה תוצובקב הנושו תינוג-בר ףא התיה םיעישומה
חישמה אוה .דחא חישמב הנומאה לארשיב ןמזה ךשמב הרבגתה ךיא :תמדוקה הלאשה
הנושארה םעפב הלשב הרוצב תאצמנ יתוכלמו םחול חישמב הנומאה .דוד תיבמ יתוכלמה
ןיינעמו .הריפסה ינפל 142 תנשב רבחתנש הליביס לש ישילשה רפסה אוה ,ינווי רוביח ךותב
חור תא ףקשמ ,םיאנומשח תיב רהוז תפוקתב םירצמב הארנכ בתכנש הז רוביחש תוארל
הרקמב ונל ןיא לארשי ץראבש העשב םירצמב היה הז .םימיה םתוא לש הרובגהו תוימואלה
םימיה םתואב שממ בתכנש 'א םיאנומשח רפסבש ד"י קרפבש וניאר ירה .הליבקמ תודע
רומאכ תזמור תאזה החסונה .תמא איבנ דומע דע םלועל ןהכו "אישנ" לעכ ןועמש לע רבודמ
.םימיה תירחא לש איבנלו לודג ןהכל ,ינוליח טילשל

הדוהי רבדמ תוליגמב
,םירתכ השולש ןיעכ זא ויה ,הדוהי רבדמ תוליגמב ונאצמ תרחא הרוצב תאזה הנומאה תא
תויה .האובנ רתכו ,הנוהכ רתכ ,תוכלמ רתכ :םידוהיה תנידמל םיצוחנ ויהש תוחוכ השולש
ימי לש תואמצעה תליגמ יפל םה םיאנומשחה תכלממ ירודס לכ םויה םייק ונניא האובנה רתכו
לש ונב רובשל הצר הזה סירתה תא ."תמא איבנ דומע דע" םייערא םירודס ,יאנומשחה ןועמש
דחיא לוכיבכ אוהש והיתתמ ןב ףסוי לצא םיארוק ונא וילע .סונקרוה ןנחוי אוה ןועמש
םגו לודג ןהכ םג םעה טילש םג היה אוה :הנידמבש םינוילעה תוחוכה תשולש תא ותוישיאב
קר ,ךלמ היה םרט ומצעב אוה .ונימכח םע וימי ףוסב בר הז טילשש אלפ ןיא .איבנ
סולבוטסירא ימי דע םיאנומשחה יטילשש רורב .הזה םרה ראותה תא לביק ונב סולבוטסירא
.דוד תיב תוכלמ לש התויחצנב לארשי לש המרה הנומאה ללגב םיכלמ םמצעל אורקל וזיעה אל
ברקב תאש רתיב הררועתה ,םיכלמ םמצע תא וניכ יאנומשח תיב ינורחאש עגרה ןמש ןבומ
ירומזמ" ומשו ינוציח רפסב היוטיב תא האצמ וז הגרעו דוד תיב תוכלמ שודיחל הגרעה םעה
ךותמ םג תנבומ וז הגרע .דוד אסכ תא וספת קדצב אל רשא הלא לע םירבדמ םש ."המלש
רשא רקש יחישמ ומק זא .ימורה שוביכה ימיב ונמע לבסש ברה לבסה ךותמו ןמזה תואלת
,לארשי םע לש הכוראה הירוטסיהה ךשמב ועיפוה רשא רקשה יחישמ םתוא .דוד רתכל ונעט
םניא רשא הלא לש הזע הכ הבהאלו ,םיללוהמה ונירקוח ידי לע רוסמ הכ לופיטב םיכוז רשא
.תמאה חישמל תופצל חוכה תא םבלב חתפל םינכומ

והילא ןוגכ דוד חמצ די לע תורחא תויומד תורכזנ כ"חא םגו תידומלתה תורפסב דועש ,רורב
לע דומלתב רבודמ ןכו ,תיבה ןברוח רחאלש הפוקתה ירפ הארנכ אוהש ףסוי-ןב חישמו איבנה
הגרע ירפ יתעדל אוהש ,ףסוי-ןב חישמ דבלמ ,םלוא .םימיה תירחא לש ןהכה אוהש קדצה ןהכ
.דוד-תיבמ חישמ לש רהוזב אלו ראותב אל תורתכומ ןניא תויומדה ראש ,תיבה ןברוח רחאלש

אוהו .חישמה אובי רבכש הווקמ ינאש יתד ידוהי אוהש םיבוטה ירבחמ דחאל יתרמא םעפ
לארשי תוכלמבש יאדובש ול יתרמא "!דואמ הפי הז ?חישמה אובב ןימאמ התא" :יתוא לאש
ינא ןכ לעו .חישמ ול אורקל קדצומש בשוח ינאו ,השארב דומעי והשימ הלואגה תומי לש
:(ו"ט ד"י ט"ל) .בר הכ ןמז ינפל ,אריס-ןב ללפתהש המ הז ןודינב םג ונב םייקתיש הווקמ
,ךמשב רבד ןוזח םקהו ךישעמ שארמל תודע ןת"
."ונימאי ךיאיבנו ךיווק תלעפ תא ןת