ירושלים בימי קדם / שרגא גפני
םדק ימיב םילשורי

ינפג אגרש

א"כשת ח"נ םינחמ


,תיתדו תיפרגונתא ,תיפרגואיגה הניחבה ןמ םילשורי תובישחב קסוע רמאמה :תיצמת
.דוד י"ע כ"חאו הדוהי ינב י"ע השוביכו

םיתשילפ ,סובי ,דוד ,שוביכ-םילשורי ,םילשורי :סקדניא

לעב אוה יסוביה ידימ םילשורי שוביכ ,ץראב םלחנתהב םירבעה ושבכ רשא םישוביכה לכמ
ותוחתפתה בוציעב ירא-קלח ול שיו ,רתויב הבושחה תיתוברתהו תימואלה ,תיתדה תועמשמה
.ץראב ידוהיה םעה לש

לש תולחנתה התיה אל ןכ לע .לארשי ץרא לש תיעבטה הריבה התיה ,ץראה רובט ,תאזה ריעה
ערקה .םילשוריב בשוי יסוביה דוע לכ תרמגומו הרומג הדבועל תכפוה םצראב םירבעה יטבש
הדוהי ירה ןיב יפרגואיגה קותינה תמחמ ,החאתמ היה אל הדוהיו לארשי יטבש ןיב ירוטסיהה
רסה דחואמ ילארשי םע שבגתמ היה אל .םהיניב תצצוח התביבסו םילשורי רשא ,םירפא ירהו
:ויתולועפל סיסבל וכפהלו םילשוריב יסוביה סיכב רזעהל יושע היה ץוחבמ ביוא .ביצי ןוטלשל
,ץראה ירה לכמ דיחיו דחא רהב אלא םיקולא תדובעל ימואל זכרמ םיקהל ןתינ אל - רקיעהו
.םילשוריב רשא תיבה רה אוה

ויניעל ויה ןכ .םילשורי תא שובכל רמוא רמגש תעב דוד ינפל יאדוב ודמע וללה םילוקישה לכ
ללכ לע ךלמל היה זאמ םהב בשחתהל וילע היהש ,םיימינפ םייטבש-םיילארשי םילוקיש
.לארשי

:"הליהתו הישנ ץרא" ורפסב ,ךברווא סאילא רקוחה בתוכ הלא םילוקיש לע

הריבכ שמשל המיאתמ התיה אל ךא ,הדוהי תכלממל יעבט זכרמ התיה ןורבח"
סיסב שמשל הלכי אלו הדימה לע רתי המורד תקחורמ התיה איה :לארשי תכלממל
- דועו תאז .ןופצה יטבש תופרטצה םע ןופצ יפלכ קתעוהש ,תוחוכה לש דבוכה-זכרמל
לש ורקיעב תויהל ףיסוה אוה ךא ,המואה לכל הרורבו הזע הקיז התיה ךלמה לואשל
לשמ ןועדגש םשכ ,העבג וריעב ונוטלש בשומ תא עבקו ןימינב טבש לש וכלמ רבד
גורחל םיבייחמ םישדחה ןמזה יאנת יכ ,ןיבה דוד .המוראב - ךלמיבאו הרפועב
תלבוס התיה אל ןופצה יטבש תאנק .םיטבשה ייח לש הרצה תרגסמה ךותמ ןיטולחל
םה םידבעושמ וליאכ השגרה םבלב ררועל ןיא .הדוהיב תנכושה ןורבחכ הריב-ריע
תילארשי הכלממל תויוכז-יווש םירבחכ ופרטציש םררועל ךירצ אלא ,הדוהי תכלממל
התיה אלו - לארשי ידיב התיה אל הכ דעש ...ריע הריבל דוד ול רחב ןכ לע .תיללכ
."םילשורי הקיתעה יסוביה ריע איה אלה ,םיטבשה ןיב האנק ררועל הלולע

,דיסה ינבא תמר .ותוא עצבל היה השק םלוא ,טילחהל היה לק ,םילשורי לש השוביכ לע םלוא
,תולולחו תוקומע תועקב ידי לע הל ביבס רשא םירההמ תקתונמ ,םילשורי היונב הילעש
.םינכשה םירהה םע המרה תרבחתמ ןופצמ קרו ,ריעל ברעממו םורדמ ,חרזממ תוערתשמה
,תאז העקב .ןלדגב תונוש תועבג יתשל ריעה תא תלצפמ םורדל ןופצמ תערתשמה הנטק העקב
הקומע םדק ימיב התיה ,דבלב לק עקש אלא םויה הווהמ הניאו תורודה ךשמב המתסנש
התיה הילא השיגהש ,תיחרזמה העבגה ,םיתשבש הנטקה העבגה לע .םילולת תונורדמ תלעבו
םויכ דמוע וב םוקמב ךרעב ,סובי תדוצמ האשנתה ,המורד התיה הטונ התגספ רשאו השק
ןיעמ אצמנ ,ןורדק לחנל רבעמ ,העבגל תיחרזמ .לפועה ןורדמ דע הכשמנ איהו ,הצקא לא דגסמ
.סובי תדוצמל םימ תקפסאל ישממה דיחיה רוקמה - ןכ לעו וז המרב דיחיה ןיעמה ,ןוחיג
ארקתמ םוקמה .תוגרדמב הילא ודריש ,הליחמ ךותב ,הדוצמה תמוחל ץוחמ אצמנ ןיעמה
."םירמ יתיס ןיע" םויה

םיעקשמה תומכ םויכ .העינכ ידיל התוא האיבמ התיה ריעה לש םימה תורוקמ תקספהש רורב
ךשמב קר ללכ ךרדב תדרוי איה םלוא ,הטעמ תומכ וז ןיאו ,הנשב מ"מ 670 איה םילשוריב
תוידאול הבורב תכפתשמ איהש ןויכ ,םייעבט םירגאמ הל ןיאו ,הנשב םישדוח השימח
םירטמ תואמ לש קמועל ,םוהתל עלסב איה תלחלחמ ןכו ,חלמה םיל וא ןוכיתה םיל םיכילומה
הימימש ,לגור ןיע איה ,הב שי תחא ראב קר .תוראב תחידק רשפאמ וניאש ,בר הכ קמוע -
1200 ףרוחב קפסמה ,דיחיה ישממה םימה םוקמ ,רומאכ אוה ןוחיגה .רתויב םיטעומ ץיקב
.המוחה ימוחתל ץוחמ אצמנ אוהש אלא ;ע"ממ 220 - כ ץיקבו ,םימ ע"ממ

םירבעה תולחנתה תפוקתב ךרעב ואצמוהש ,םיחיוטמ תורובב םשג ימ ,אופא ,הרגא םילשורי
ומתס ?םיסוביה ושע המ ,הלוכ הנשה לכל הלא םימב יד היה אלש רחאמ .תוכירבבו ,ץראב
רוקמ לא תובר תוגרדמב ודרי הב ,עלסב הרהנמ המוחל םינפמ ובצחו ןוחיגה ןיעמ יפ תא ץוחב
.ןיעמה

תא לצינ דוד יכ חכוינ םנמאו ,םילשורי תנגה לש הפרותה תדוקנ ,אופא ,התיה םימה תייעב
.ריעה לע ותפקתהב תאז התפרות


דוד ימי דע םילשורי לש יאבצה הדמעמ

,וחיכוה (םילשורי לש רתויב קיתעה הקלח - דוד ריע איה) לפועב וכרענש תוריפחה"
."בושיי הז םוקמב םייק היה וננמז ינפל הנש 5000 -כ ךלמה דוד ינפל הנש 2000 רבכש

הדוהי רה שוגב דחוימה המוקמ ."םילשורי" ותדובעב ,ןוזניול עשוהי ץראה רקוח בתוכ ךכ
תודועתב תרכזנ איה ...המצע ינפב הביטחכ םילשורי העיפומ דימתמו זאמש ,ךכל םרג רוגסה
הנרמע לא תודועתב ןהו (ס"הנפל 19 - 18 תואמהמ) "תוראמה יבתכמ"ב ןה ,רתויב תוקיתעה
לכב תרייטצמה הנומתה .(ס"הנפל 14 - ה האמהמ - םירצמב ואצמנש םיבתכמ ןה ףא)
העיפומ איהו ,רהה ירע ראשל סחיב לודג היה ריעה לש הנוטלש םוחתש ,איה תודועתה
תראותמ ארקמב .םחל תיבו ןוליא ומכ תומוקמ הנוטלש םוחתב תללוכ ,המצע ינפב הכולמכ
.(םיינענכה םילאה יבא) ןוילע לקל וא םלוע ל-אל ןחלופ םוקמכ םילשורי הליחת

שאר איהו ,הבושח ריעכו תיאמצע הדיחיכ םילשורי תא םיאצומ ונא ץראה שוביכ ימיב םג
.(ןולגעו שיכל ,תומרי ,ןורבח ויה תובושחה תירבה ירע ראש) עשוהי דגנ רהה ירע תירב
.הלפנ אל המצע םילשורי םלוא ,לארשי ידימ השק הלפמ תירבה ירע ולחנ המחלמב

בטיה תעמתשמ לארשי תריבל התויה ינפל דוע ןענכב יזכרמ דיקפת האלימ םילשוריש הדבועה
:'ט קרפ ,עשוהי רפסב רפוסמה ןמ

השע רשאכ המירחיו יעה תא עשוהי דכל יכ םילשורי ךלמ קדצ ינדא עומשכ יהיו"
;םברקב ויהיו לארשי תא ןועבג יבשוי ומילשה יכו הכלמלו יעל השע ןכ הכלמלו וחיריל
לכו יעה ןמ הלודג איה יכו ,הכלממה ירע תחאכ ,ןועבג הלודג ריע יכ ,דואמ ואריו
ךלמ םארפ לאו ןורבח ךלמ םהוה לא םילשורי ךלמ קדצ ינדא חלשיו ;םירוביג הישנא
,ןועבג תא הכנו ,ינורזעו לא ולע :רמאל ןולגע ךלמ ריבד לאו שיכל ךלמ עיפי לאו תומרי
ךלמ ירומאה יכלמ תשמח ולעיו ופסאיו ;לארשי ינב תאו עשוהי תא המילשה יכ
לע ונחיו ,םהינחמ לכו םה ,ןולגע ךלמ ,שיכל ךלמ ,תומרי ךלמ ,ןורבח ךלמ ,םילשורי
לא :רומאל הלגלגה הנחמה תא עשוהי תא ןועבג ישנא וחלשיו ;הילע ומחליו ןועבג
יכלמ לכ ונילא וצבקנ יכ ,ונרזעו ונל העישוהו הרהמ ונילא הלע ,ךידבעמ ךידי ףרת
:ליחה ירובג לכו ומע המחלמה םע לכו אוה לגלגה ןמ עשוהי לעיו ;רהה יבשוי ירומאה
."ךינפב םהמ שיא דומעי אל .םיתתנ ךידיב יכ םהמ ארית לא עשוהי לא 'ה רמאיו

ירע תיברמ תא עשוהי דכל המחלמ עסמ ותואבש םגה םלוא ,לארשי ידיב 'ה םתוא ןתנ םנמאו
ונא תאז .דוכלל הסינ אל ףאו ,דכל אל - תירבה לש השארב הדמעש - םילשורי תא ,תירבה
:קרפה ךשמהב םיארוק

שיכל תא 'ה ןתיו ;הב םחליו הילע ןחיו ,השיכל הנבילמ ומע לארשי לכו עשוהי רובעיו"
השע רשא לככ הב רשא שפנה לכ תאו ברח יפל הכיו ינשה םויב הדכליו לארשי דיב
ריאשה יתלב דע ומע תאו עשוהי והכיו שיכל תא רוזעל רזג ךלמ םריה הלע זא ;הנבלל
;הילע ומחליו הילע ונחיו הנולגע שיכלמ ומע לארשי לכו עשוהי רובעיו ;דירש ול
ריאשה אל הב רשא שפנה לכ תאו הירע לכ תאו הכלמ תאו ברח יפל הוכיו הודכליו
."הב רשא שפנה לכ תאו התוא ברחיו ןולגעל השע רשא לככ דירש

:ריבד ,תירבה ירעמ תחא דוע לש הרות אב התעו

הירע לכ תאו הכלמ תאו הדכליו ;הילע םחליו הריבד ומע לארשי לכו עשוהי בשיו"
ןכ ןורבחל השע רשאכ ,דירש ריאשה אלו הב רשא שפנה לכ תא ומירחיו ברח יפל םוכיו
."הכלמלו הנבלל השע רשאכו הכלמלו הריבדל השע

עמתשמ ןאכמו ,תרכזנ הניא םילשורי .המחלמ עסמ ותואב תושבכנה םירעה תמישר המת ןאכו
תירבה תנגראמ התיה איה יכ ףאו ,הילע רבגתהל חוכ לארשי ינב ורצע אל םימי םתואב יכ
ללכב וסינ אל ,תורחאה םירעה לכ ומכ ,השנוע לע אובל התיה היוארו ,לארשיב תמחולה
.השבכל

לש הרוהיט תמלשה תעב ,עשוהי תומ ירחא השבכנ תיסוביה םילשורי .ןסוח םלועל אל םלוא
.םיינענכ "םיסיכ"מ ץראה

ינענכה לא ונל הלעי ימ ,רומאל 'הב לארשי ינב ולאשיו ,עשוהי תומ ירחא יהיו"
ינב ומחליו... ;ודיב ץראה תא יתתנ הנה הלעי הדוהי 'ה רמאיו ;וב םחלהל הליחתב
."שאב וחליש ריעה תאו ברח יפל הוכיו התוא ודכליו םילשוריב הדוהי

,עבק לש שוביכ היה אל שוביכה ,ספא !דוד ידי לע השוביכ ינפל דוע השבכנ םילשורי ,ןכבו
םהל ראשנ אלש שוריפב רמאנ אלו ,ברח יפל היבשוי תגירהו שאב ריעה תדמשה קר אלא
ירסחו ץראב םישדח םתויהמ ,הדוהי ינבמ םישבוכהו רחאמש ,אופא ,רבתסמ .טילפו דירש
ילואו .עבק בושי הב ומיקה אלו ,םילשורי לש הכרע לדוג לע ןיידע ודמע אל ,הב תואצמתה
וכשמ ןימינב ינב םג ,םוקמ לכמ ;ןימינב תלחנב הללכנש םושמ השובכה ריעב וזחאנ אל
:(א"כ ,'א םיטפוש) ומצע קרפ ותואב שוריפב ונל רומאכ ,ריעה ןמ םהידי

ןימינב ינב תא יסוביה בשיו ,ןימינב ינב ושירוה אל םילשורי בשוי יסוביה תאו"
."הזה םויה דע םילשוריב

הפורש התוא םתביזעו הדוהי ינב ידי לע םילשורי תדיכל ירחאש ונל רבתסמ ליעל רומאה לכמ
.דוד תפקתה דע דמעמ הב וקיזחה םה .שדחמ הוממוקו יסוביה ידירש הילא ורזח הנשעו

:בתוכ ןוזניול רקוחה

תעלבומב יחרזמה ףגאה תא הוויהו דוד ימיל דע םילשוריב קיזחה יסוביה בושיה"
םיסובי לש םעבט והמ ןיידע רורב אל .ףסוי ןיבו הדוהי תיב ןיב הצצח רשא ,תירכנה
הנורא וא ,ןנרוא - יפוריא-ידוהה םשה ךכ לע דיעמ ;םיתיח ויהש םירעשמה שי .הלא
בקע תילארשיה תולחנתהה תישארל ךומס תויתיח תוצובק ץראל ורדחש ןכתי .יסוביה
."םיה ייוג ידי לע ,הילוטאנאבו הירוס ןופצב םיתיחה תכלממ ןברוח

ןיעמל לעמ ,תיבה רה לש תיחרזמ-תימורדה החולשב הנטק הדוצמ התיה תיסוביה םילשורי
,תיטפילא הרוצ הלו ,םנוד 36 לע הלע אל החטש .הימימ רוקמ ויהש ,חולישה ימלו ןוחיג
טבש לש ולרוגב ריעה הלפנ תיטבשה הקולחה יפל .הרוצב המוח תפקומ איהו ,הרצו תכרואמ
ינש ןיב הצצח ןימינב לובגב התיהשמ רתוי .הדוהי טבש לובג לע שממ התיה יכ םא ,ןימינב
ןאכמ .(שוג ובא תביבס) םירעי-תירקל ןורוח-תיבל םורדמ הלע ןימינב לש לובגה וק .םיטבשה
,ברעממ תופסונ םירע התאו המצע ריעה .לגור ןיעלו םונה ןב איגל הנממו (אתפיל) חותפנ ימל
"רודזורפ" ןיעמ) .םורדהו ןופצה יטבש ןיב זירטו תנכוסמ ,תירכנ תעלבומ וראשנ ,רזג הכאוב
ןימינב ץראל םעפ ידמ םיתשלפה םירדוח הב תיסחיה תולקה ןאכמ .(םויכ ונבצמל סחיב ךופה
.רהה לא הלפשה ןמ רבעמב םיילארשי םירצבמב םילקתנ םה ןיא .הדוהי ןופצלו

."דודו לואש" :םעה יעישומ םג ואצי םיתשילפה ץחלמ דאמ ועגפנש ,הלא םיטבש ינשמ

דודל ורזע םה .לארשי יטבש לש םדוחיאל ועייס םהידי ומב יכ ,םיתשלפה וניבה ידמ רחואמ
םתוינידמ .לואש-תיב דגנ ותמחלמב וידי תא וקזיחו ,הכולמה סכ לע תולעל םהל דבעושמה
אוה - רתוי ןכוסמ בירי םדגנ םק התע ךא ;הדובא התיה לואש תכלממ .ץעורל םהל התיה תאז
ונורשכו תינידמה ותוזירז רשאו ,םלוכ לארשי יטבש לכ לש םהיתוחוכ ורס ותורמל רשא - דוד
.בטיה םהל םיעודי ויה יאבצה

אל םא ,םיתשילפה ותוא ופיקתי בורקב יכ , (ןורבחב ךלמ ותויהב דוע) ןיטולחל רורב היה דודל
לצינ םתיא תושגנתהה דעומל דע רתונש רצקה ןמזה-קרפ תא .דבוע סמל םהל תויהל ףיסוי
- השדח הריב ריע שוביכ :הדוהיו לארשי תודלות לכ לע ועיפשה תוריבכה היתואצותש ,הלועפל
.םילשורי


דוד ידי לע םילשורי שוביכ
םילשורי שוביכ לש תוירוטסיההו תוינידמה ,תויפרגונתאה ,תויאבצה תוניחבב ונקסע ןאכ דע
הנממו ,תיתדה הניחבה הללכנ אל הז אשונב םיקסועה םיברה םירקחמב .לארשי ינב ידי לע
ינחלופ זכרמ התיהו ,םינענכה לע ,תשדוקמ התיה םילשורי תמדא קפס לכ אלל .םלעתהל ןיא
םג אלא ,היתומוחמ קר אל הל אב תינענכה םילשורי לש ןסוחהש תנתונ תעדה .םהלש בושח
רשאו ,ללוחל םיירצמה םימוטרחה ידיב היהש ולאל תומודה ,הינהוכ לש תוילילא-תולובחתמ
קבאהל ץלאנ ,'ה חישמ ,דוד םגש רשפאה .הערפ דגנ וקבאמב ןהילע רבגתהל השמ ץלאנ ותעשב
?הלאכ תולובחתב

לאומשב - דחאה ;םיעטק ינשמ רקיעב םיבאוש ונא דוד ידיב םילשורי שוביכ לע םירואיתה תא
:רמאנ םהבש ,'ט-'ו םיקוספ ,'ה קרפ ,'ב

הנה אובת אל רומאל דודל רמאיו ,ץראה בשוי יסוביה לא םילשורי וישנאו ךלמה ךליו"
תדוצמ תא דוד דכליו ;הנה דוד אובי אל רומאל ,םיחסיפהו םירויעה ךריסה םא יכ
םיחספה תאו רוניצב עגיו יסובי הכמ לכ ,אוהה םויב דוד רמאיו ;דוד ריע איה ןויצ
ביבס דוד ןביו ;תיבה לא אובי אל חספו רוע ורמאי ןכ לע דוד שפנ יאונש םירויעה תאו
."ומע תואבצ יקולא 'הו ,לודגו ךולה דוד ךליו ;התיבו אולימה ןמ

:רמאנ ובו ,'ט-'ד םיקוספ ,א"י קרפ ,'א םימיה ירבדב יוצמ ינשה עטקה

סובי יבשוי ורמאיו ;ץראה יבשוי יסוביה םשו סובי איה םילשורי לארשי לכו דוד ךליו"
הכמה לכ :דוד רמאיו ;דוד ריע איה ןויצ תדוצמ תא דוד דוכליו ,הנה אובת אל דודל
דוד בשיו ;שארל יהיו ,היורצ ןב באוי הנושארב לעיו רשלו שארל היהי הנושארל יסובי
ראש תא היחי באויו ביבסה דעו אולימה ןמ ביבסמ ןביו ;דוד ריע ול וארק ןכ לע דצמב
."ומע תואבצ 'הו ,לודגו ךולה דוד ךליו ;ריעה

םג .םילשורי לש השוביכ חרוא לע ריבסמו רורב רואית םירסומ םימיה-ירבדבש םיקוספה
הבר הדימב םימותס תאז תמועל .הליגר יתלב העפות וב ןיאש יאבצ עצבמכ ראותמ עצבמה
דוד תא עונמל םילוכיה ,"םיחסיפו םירויע" לע םיסוביה םירבדמ םב ,לאומש רפסמ םיקוספה
הכ םילשורי תומוח - רמולכ ;גולגלב ורמאנ םירבדהש אוה לבוקמ שוריפה .ריעה לא עיקבהלמ
וניא הז שוריפ םלוא .הב אובלמ דוד תא וענמי ןהילע ונגיש םיחסיפו םירויע וליפאש ,תונתיא
םדקומ יאנתכ ,הלא "םיחסיפו םירויע" קלסל דוד היה חרכומ ,תיאבצ הניחבמ ,עודמ ריבסמ
רסאנ ךליאו ןאכמש דע ,ךכ לכ וילע םיאונש וללה םימומה ילעב ויה ,עודמו ,ריעה לא העקבהל
ןייצל ,ריעה לע הפקתהל ולש םויה תדוקפב ,ןוכנל דוד אצמ ןכ .'ה תיב לא אובל חסיפו רויע לע
םירויעה תא לוטקלו ,רוניצה לע םיניגמה םיסוביה תא ליטהל - תושעל שי רקיעב המ דחוימב
,םיירצמה םיפשכמה יטהל תמגודכ םיילילא םיטהלב קבאמל תוא ןאכ ןיאה .םיחסיפה תאו
קבאמה יכ ,ונדמלל אבה תוא ?םירצמ תאיציו השמ תפוקתב ,םישחנל תוטמ ךופהל ועדי רשא
רוחשה תוחוכ ןיב התוהמב תיתד תושגנתה םג אלא ,אדירג יאבצ היה אל םילשורי לע
?תילארשיה הנומאה ןיבו םיילילאה

לעו ך"נתב רומאה לכ ךמס לע ראותמ דוד ידי לע םילשורי שוביכ ,דבלב תיאבצ הניחבמ וליאו
:ךברווא רקוחה ידי לע הצממו עלוק רואית םיפסונ תורוקמ ךמס

לכב יכ - ול רצב .הילא תשגל השק יכ ,השבכל לוכי אל ךא ,הדוצמה לע רוצמ םש דוד"
סובי תא שובכי רשא שיאה יכ ,דוד חיטבה - הפקתהב חותפל םיתשילפה ולכי תע
ןוחיג ןיעמ שוביכ רחאל םג יכ ,תעדל חכונש ,היורצ-ןב באוי .ואבצ שארב דומעי
הבקינ עקרקה ינפל תחתמ הליגו רקח ,הרוצנה הדוצמב םימה ולזא אל המוחל ץוחמש
לש ןוילעה הקלחב .ןיעמה ימ תדרב קר ןיעל הארנ ןוחיגה ןגאב החתיפש ,עלסב הבוצח
שבכו סובי תדוצמ לא באוי רדח וז ךרדב .הדוצמה לא וכילוהש תוגרדמ ויה הבקינה
.התוא

,ד"כ קרפ ,'ב לאומש רפסב רפוסמה ךותמ רבתסמש יפכ) ודמשוה אל סובי יבשות
יפכ ןכו ;הב ןרוג ול היהו םילשוריב ררוגתהש יסוביה הנורא לע ,ה"כ-ז"ט םיקוספ
םייחב ריתוה באוי יכ רמאנ וב ,'ח קוספ ,א"י קרפ ,'א םימיה-ירבד ךותמ רבתסמש
-תימורדה העבגה לעש) הדוצמה תא תונפל וצלאנ םה ךא ;(ריעה יבשותמ קלח
.שדקמה תיב םקוה הילעש ,הדוצמל ןופצמש המרה תא םג המ-ןמז רובעכו ,(תיחרזמ
ההובגה תיברעמה העבגה לע בושי ץצ רבכ םהה םימיב יכ ,חינהל ,אופא ,רשפא
שדחמ רצבל דימ שגינ דוד .הריבה םילשורי ךכ-רחא החתפתה הילעש ,רתוי הבחרהו
רבכ םילשורי תדוצמ ,םוקמ לכמ ."דוד ריע" םשב זאמ הארקנש ,הדוצמה תעבג תא
."היופצה םיתשילפה תפקתה הליחתהש העשב רצובמ סיסב ול השמישו ,ודיב התיה

םעה לש יפרגואיגו יפרגונתא ,יתד דוכילל דוד לש ןושארה ישממה דעצה היה םילשורי שוביכ
דע םינופ םה הילאו ,המואה בל לאכ םילשורי לא םינופ לארשי ינב ולחה ךליאו זאמ .ילארשיה
.הזה םויה םצע

תוכן היסטוריה