הישיבות מתקופת האבות עד חתימת התלמוד / אברהם גולדברג
דומלתה תמיתח דע תובאה תפוקתמ תובישיה

גרבדלוג םהרבא 'רד תאמ

(10-15 'מע) ג"כשת ןויס ,םיינחמ

לש דחוימה סחיהו רשקה תאו ,המואה לש יזכרמ םוקמכ הבישיה תא ראתמ רמאמה :ריצקת
דומלתה תמיתח דע תורודה ךלהמב תובישיה דוסיי לע הריקס תאבומ רמאמב .הילא םעה
.דועו הלכ ישדוח ,דומילה תוטיש רואית ךות

.הלכ יחרי ,אתידבמופו ארוס ,םינואג ,תובאה :חתפמ תולימ

םלועה היהש ראתל ןיאו ,םלועה תא םימייקמה ,ל"זח תסיפת יפל ,םה תווצמה םויקו הרותה
דימת ל"זח תסיפת יפל ,אופא ,הבישיה .התוא םידמלמש םוקמ שי ,הרות שי םאו .הרות ילב
.התוא ודימעה תורודה לכב םיקידצה .תמייק התייה
םש תבישי ,לובמה ירחא הדסונש הנושארה הבישיה לע ל"זח ירבדב הברה ונא םיאצומ ןכל
.(ב ,חכ אמוי) "הוה הבישיב בשויו ןקז" רמאנ וילעש םהרבא ,יאדוב םהרבא דמל םש .רבעו

אוהש הל ורמואב הרש תא עיגרה הדיקעל קחצי תא םהרבא חקלש ןמזבש ,תרפסמ הדגאה
בשי הדקעה ירחאש ינפמ ,רקש הזב היה אלו .הרות דומלל רבעו םש תבישיל קחצי תא חקול
םוגרתב אצמנ "יאר יחל ראב אובמ אב קחציו" ב"ס ,דכ תישארבב קוספה לע .םש קחצי
.אבר םשד אשרדמ יבמ יתא הוה קחציו :ימלשורי

,גס הבר תישארבב שרופמ (זכ ,הכ תישארב) "םילהא בשוי םת שיא" וילע רמאנש בקעיב ןכו
הז קוספ לע ימלשורי םוגרתו ".רבע לש ושרדמ תיבו םש לש ושרדמ תיב ,םילהא ינש" :זכ
תכלל עבש ראבמ אצי רשאכו ".רבעד אשרדמ תיבב שמשמו יודבועב םילש רבג בקעיו" :אוה
עברא לכ לבא ,בכש ןאכ :הדוהי 'ר יפמ ונא םידמול ,(אי ,חכ םש) "אוהה םוקמב" בכשו הנרח
.(אי ,חס ר"ב) בכש אל רבע תיבב ןומט היהש הנשה רשע

רמאו שדוקה חור אצי םשו ,ןידל רמת תא הדוהי חקל םשו ,רתויב םסרפתנ םש לש וניד תיבו
לש וניד תיבב ויה םירחאה ;ה"בקה עיפוהש תומוקמ השולשמ דחא ןאכ .םירבדה ויה "ינממ"
.(וכ ,הפ םש) המלש לש וניד תיבבו לאומש

'ר רמא ?תורוהל והמ :(חכ ,ומ תישארב) "הנשג וינפל תורוהל ףסוי לא וינפל חלש הדוהי תאו"
.ארקמה תפוקת לכב ןכו .(ומ ,הצ ר"ב) הרות םש הרומ אהיש דומלת תיב ול ןיקתהל הימחנ
:טרופמב אבומ ךלמה והיקזח לע
תויסנכ יתבב קלוד היהש והיקזח לש ונמש ינפמ בירחנס לש לוע לבוח ,אחפנ קחצי ר"א
הרותב קסוע וניאש ימ לכ רמאו שרדמה תיב חתפ לע ברח ץענ ?השע המ .תושרדמ יתבו
אלו סרפיטנא דעו תבגמ ,ץראה םע ואצמ אלו עבש ראב דעו ןדמ וקדב .וז ברחב רקדי
,דצ ןירדהנס) הרהטו האמוט תוכלהב ןיאיקב ויה אלש השאו שיא תקוניתו קונית ואצמ
.(ב
ויה םיאיבנה לכל .(א ,וכ ןיבוריע) וחתפ לע הבישי דימעהו והיעשי ךלה והיקזח הלחש ןמזבו
שרוכ שבכשכו .(בכ ,דכ ב ה"ד ;די ,בכ ב"מ םוגרת) םילשוריב האיבנה הדלוחל וליפאו תובישי
.(ו ,ב רתסא םוגרת) הבישיה תא יכדרמ םש דימעה לבב תא

המ לכ םימודק תורודל וסחיי םהו המואה חור לש יזכרמה םוקמה התיה הבישיה ל"זח יניעב
תא תוארל רשפא הב יארה אלא הניא הדגאה .הבישיל רשקב םוי םוי יגהנמכ םלצא וארש
.הדגאה תא רצויה רודה לש םוי םוי ייחב ויתוכילה תאו ויתופיאש תא ,םעה יגהונ
תועידי םנמא םאו .םעה לצא הז דסומ היה בושח המכ ונל הארמ הבישיה לש היצזילדיאה
הבישיל םינורחאה תורודה לש סחיהש קפס ןיא ,תומודקה תופוקתה לע ונל ןיא תוירוטסיה
.םינושארה תורודה לש דסומל הבהא לשו חופיט לש ירפ אוה

:ב ,חכ אמויב אנינח 'רב אמח 'ר לש ורמאמ ןיבהל רשפא ןכל
ךל רמאנש ,םהמע הבישי םירצמב ויה .םהמ הבישי השרפ אל וניתובא לש ןהימימ
יל הפסא' רמאנש ,םהמע הבישי רבדמב ויה .(זט ,ג תומש) 'לארשי ינקז תא תפסאו'
,היה הבישיב בשויו ןקז וניבא םהרבא .(זט ,אי רבדמב) 'לארשי ינקזמ שיא םיעבש
היה הבישיב בשויו ןקז וניבא קחצי .(א ,דכ תישארב) 'םימיב אב ןקז םהרבאו' רמאנש
יניעו' רמאנש ,היה הבישיב בשוי ןקז וניבא בקעי .(א ,זכ םש) 'קחצי ןקז יכ יהיו' רמאנש
רמאנש ,היה הבישיב בשוי ןקז םהרבא דבע רזעילא .(י ,חמ םש) 'ןקוזמ ודבכ לארשי
תרותב לשומש א"רא ,(ב ,דכ םש) 'ול רשא לכב לשומה ותיב ןקז ודבע לא םהרבא רמאיו'
ובר לש ותרותמ הקשמו הלודש רזעלא ר"א ,(ב ,וט םש) רזעילא קשמד אוה .ובר
.םירחאל
שדקמה תיבל הבישיה תא תרשקמה תירוטסיה הדועת םוש לע עיבצהל לכונ אל םנמא
וליפאו ,ינשה שדקמה תיב דצל שרדמה תיב םויק לע הרורב תודע ונל הראשנ לבא ;ןושארה
:(ה ,ד אתפסות) א ,גנ הכוסב ,הבאושה תיב תחמש לע רפסמ עשוהי 'ר .ומצע תיבה רהב
הניש וניאר אל הבאושה תיב תחמש םיחמש ונייהשכ היננח ןב עשוהי 'ר רמא אינת
םשמ ,ףסומ ןברקל םשמ ,הליפתל םשמ ,רחש לש דימת הנושאר העש ?דציכ .וניניעב
,החנימה תליפתל םשמ ,היתשו הליכאל םשמ ,שרדמה תיבל םשמ ,ןיפסומה תליפתל
.הבאושה תיב תחמשל ךליאו ןאכמ ,םייברעה ןיב לש דימתל םשמ
דחוימב הבישיה השכר תונברקה תברקהו הדובעה רדס יסכט לכ לוטיב םע תיבה ןברוח ירחא
תורושקה תוכלה ודמל לבא ,תונברק ובירקה אל .םיוסמ ןבומב שדקמה תיב םוקמ תא
הלביק הליפתה םג םנמא .שדקמל ףילחת השענ דומילה .שדקמה תיב יניינע לכבו תונברקב
םיאצומש אלפ ןיאו ."הרות" אלא היה אל הליפת לש בושח קלח רבכ לבא ,ףילחת לש הרוצ
קרב ינבב ,ןיעיקפב ,דולב םג אלא ,הנביב אישנה לש תיזכרמה הבישיב קר אל הרות יזכרמ ונא
.ץראב הברה תומוקמ דועבו

םהינבר םע םידימלת םיאצמנ ויה אלש ןמז היה אלש טעמכו הלודג התיה הרותל הדמתהה
תבש ילילב אציש ןופרט 'ר לע רפסמ הדוהי 'ר .הלילב ,םויב ,גחב ,תבשב ,לוחב :שרדמה תיבב
רמא אל וימימ"ש ורמא אביקע 'ר לעו .(גי ,ה"פ תבש אתפסות) םימשגב וליפא שרדמה תיבל
םויב וליפאו .(א ,טק םיחספ) "םירופכה םוי ברעו םיחספ יברעמ ץוח ד"מהבב דומעל תע עיגה
"םהיתובא םוליכאיש תוקונית ליבשב" אלא שרדמה תיב לטבמ ע"ר היה אל ומצע םירופיכה
עצמאב םירקוע ויה תיבה לעב לצא ןיבוסמ ויהש םיחרואו .(ב ,ה םירופיכה םוי אתפסות)
ירחאו .(א ,בק םיחספ ילבב ;ג ,ה תוכרב אתפסות) שרדמה תיבב רועיש עומשל ידכ הדועסה
םינקזהו לאילמג ןבר ומק ,רבגה תורק דע חספה תוכלהב ןיקסועו רדסה ליל לכ םירע ויהש
תיבמ גח לילב םעפ רסח היהש ימ לעו .(בי ,י םיחספ אתפסות) שרדמה תיבל םהל וכלהו
;ו ,ב בוט םוי אתפסות) "שרדמה תיבל שמא תאב אל המ ינפמ" רחמל ותוא ולאש שרדמה
.(א ,אכ הציב

בוט םוי אתפסותב אבומש הממ תוארל רשפא ,שובלל רשקב שרדמה תיב יבגל דובכה סחי לע
".הדועסל תיברע וב ךליש דחאו שרדמה תיבל תירחש וב ךליש דחא קולח ולאשש םינש" :ו ,ד
'ר ומכ המואה ילודג לעו .גח דגבכ טרפב יוארו ,וילעב תא דבכמה קולחב ,הארנכ ,רבודמה
"יארע תניש אלו עבק תניש אל" שרדמה תיבב ונשי אלש רפוסמ רזעילא 'רו יאכז ןב ןנחוי
םויב םתבישי לכש חיננ ןכ םא אלא תאז תוראפתה ןיבהל ןיאו .(א ,חכ הליגמ ;א ,חכ הכוס)
.שרדמה תיבב התיה הלילבו

תחגשה תחת התיה תיזכרמה הבישיה םלוא .ץראב תובישי הברה ויה ,הלעמל ונרכזהש ומכ
.רתויב לודגה היה ןכ םג םידימלתה רפסמ .היתואצוה לכל הארנכ גאדו השארב דמעש אישנה
תואמ שמחו הרות ודמל תואמ שמח ,אבא תיבב ויה םידלי ףלא" :(ב ,טמ הטוס) רפסמ ג"בשר
."תינווי המכח ודמל

ל"ז ןייטשפא .נ .י 'פורפ ןייצמ ,תוארל רשפא הז ?אישנה תבישיב דומילה ךרד היה המ
הנממש ,(ב ,דנ ןיבוריע) תיטסינורכנא-תידגא אתיירב"מ (187 ,םיאנתה תורפסל תואובמ)
:"ג"בשרו הנביד ג"ר תבישיב ןונישה רדס ףקתשמ
ןרהא קלתסנ .וקריפ השמ ול הנשו ןרהא סנכנ .הרובגה יפמ דמל השמ ?הנשמ רדס דציכ
ןימיל בשי רזעלא ,וינב וקלתסנ .ןקרפ השמ םהל הנשו וינב וסנכנ .השמ לאמשל בשיו
,םינקז וסנכנ .רזוח השמ ןימיל ןרהא םלועל רמוא הדוהי 'ר .ןרהא לאמשל רמתיאו השמ
דיב ואצמנ .ןקרפ השמ םהל הנשו םעה לכ וסנכנ םינקז וקלתסנ .ןקרפ השמ םהל הנשו
השמ קלתסנ .דחא םעה לכ דיבו ,םיינש םינקזה דיבו ,השולש וינב דיב ,העברא ןרהא
םינקז ןהל ונש ,וינב וקלתסנ .ןקרפ וינב םהל ונש ,ןרהא קלתסנ .וקרפ ןרהא ןהל הנשו
.העברא לכה דיב אצמנ .ןקרפ
היה הבישיה שאר :וז אתיירבב ןייטשפא האורש המ יפל ,אישנה תבישיב דומילה רדס הנהו
ימכח) "םינקז"ל ןכ ירחא ,(השמל - "ןמגרותמ" - "הפ"ה היה ןרהא) "ויחא"ל הליחת הנוש
.(םידימלת) "םעה לכ"ל ףוסבו ,(הבישיה

הנש יבר .ןונגסה ותואב דמיל דחא לכ אל לבא ,ןייטשפא ריעמ ,דחא היה דומילה לש ןכותה
הנש םעפו .(ב ,ל םיחבז) תורחא םינפב יול ודימלתלו תחא הרוצב ןועמש 'ר ונבל תחא הנשמ
.(א ,ל-ב ,בל תומבי) ארפק רבל ןועמש 'ר תנשמ תאו אייח 'רל יסוי 'ר תנשמ תא יבר

ירשע תלת יבר רימג הוה יכ" :א ,אמ םירדנב רפוסמ יבר לצא דומיל לש םינפ רשע השולש לעו
".ןוהנמ העבש אייח יברל הירמגא אתכליה יפא

תרוסמ יפל .לבבב תובישי םג ויה לארשי ץראב תובישי םימייקמ ויה םיאנתהש ןמזה ותואב
(די ,דכ ב םיכלמ) "רגסמהו שרחה" תא .לבבל הרותה ילודג ורבע ןיכיוהי תולג םע רבכ ל"זח
,רגסמ .ןישרחכ לכה ושענ ןיחתופש העשבש ,שרח :(א ,ל ןירדהנס ;א ,חפ ןיטיג) ל"זח םישרפמ
הלעש אוהו ,לבבב אקווד הרותה זכרמ היה ארזע תפוקתב .ןיחתופ ןניא בוש ןירגוסש ןוויכ
תומוצע תועידי ותא איבה םירקוח הברה תעד יפל ,לבבמ הלעש ללה .ץראל התוא ריזחהו
.דוקפ רהנבו ןיביצנב ,העדרהנב ויה םיאנתה ימיב לבבב הרות לש םיבושחה םיזכרמה .הרותב
םשו הנשה תא רבעל העדרהנל אביקע 'ר דרי ,ץראב םינש רבעל םילוכי ויה אלש דמשה ןמזב
השיאה תא ןיאישמש ןקזה לאילמג ןברמ הקיתע תרוסמ ול רסמש ילד תיב שיא הימחנ אצמ
,הלוגב תיזכרמ הבישי דימעהל הצר עשוהי 'ר יחא ןב היננח .(ז"מ ,ז"טפ תומבי) דחא דע יפ לע
ןב הדוהי 'רו אביקע 'ר ותמש ירחאו רתיב ןברוח ירחא ,הנבי לש המוקמ תא שוכרתש הבישי
לע חקלו דוקפ רהנ לע לבבב ותבישי תא דימעה אוה .לארשי ץראב םידימלתה ורזפתנו אבב
ירחא קר .םינש רבעלו םידעומ עובקל לארשי ץראב לודגה ןידה תיב לש תויוכזה תא ומצע
רתוול היננח םיכסה ,ץראב תובישי דימעהל בוש וחילצהש לארשי ץרא ימכח דצמ השק קבאמ
.ץראב וניד תיבו לאילמג ןב ןועמש ןבר תוכמס ינפמ ותוכמס תא

םה םגש םילודג םימכח ינש ותא ואצי ,ץראה תא עשוהי 'ר יחא ןב היננח אציש ןמזה ותואב
;לבבב ןיביצנ ותדלומ ריעל ,הארנכ ,רזחש הריתב ןב הדוהי 'ר :הלוגב תולודג תובישי ודימעה
יזכרמ םע דחי םתוא וללכש תומסרופמ ךכ לכ ויה ולא תובישי .ימורל אציש שרח ןב איתמ 'רו
:קוספה תא ושרדו ,ץראב הרותה
,דולל רזעילא 'ר רחא :הבישיל םימכח רחא ךלה :(כ ,זט םירבד) "ףודרת קדצ קדצ"
רחא ,הנביל לאילמג ןבר רחא ,ןיעיקפל עשוהי 'ר רחא ,ליח רורבל יאכז ןב ןנחוי 'ר רחא
'ר רחא ,ינכיסל ןוידרת ןב איננח 'ר רחא ,ימורל איתמ יבר רחא ,קרב ינבל אביקע 'ר
,הלוגל עשוהי 'ר יחא ןב היננח 'ר רחא ,ןיביצנל הריתב ןב הדוהי יבר רחא ,ירופיצל יסוי
.תיזגה תכשלל םימכח רחא ,םירעש תיבל יבר רחא
הרותה לודג ,אבא רב אבא ,לאומש לש ויבא היה לארשי ץראב אישנה הדוהי יבר לש ורודב
יברל חלש אוה םגו ,(א ,צ מ"ב) הכלה ירבד ותוא ולאש לארשי ץרא ימכח םג .לבבבש העדרהנב
:א,טכ הליגמב רפוסמ יסיס ןב יול ורבח לעו וילע .(א גק םיחספ) הלדבהה חסונל רשקב לואשל
,"ןתולגב ןהמע ואיבהש רפעו םינבאמ ותעיסו הינכי האנבו") ביתיו ףשד אתשינכב יבתי ווה"
".וקפנו ומק אשגיר לוק ועמש ,הניכש איתא ,(י"שר

,לבבב ורודב לודגה ורבח .םיבר םידימלת דימעהו ותלודג תאו ויבא תרות תא שכר ונב לאומש
הדוהי 'ר לצאו אייח 'ר ודוד לצא לארשי ץראב הרות דמלש ,בר ארקנה ,וביא רב אבא 'ר
תפוקת ףוס דע םייקתהל הכישמהש הבישי ,לבב םורדב ,ארוסב הלודג הבישי דימעה ,אישנה
םימסרופמה לש תומשב אלמ ילבבה דומלתהו ,םיבר םידימלת הכשמ ותבישי .םינואגה
,ותבישיב םידימלתה תקזחהל ,הארנכ ,גאוד היה ץראב תובישיה יקיזחמ גהנמכ .םהבש
םהילע דמוע היהו םילכואו םיבשוי ויהש בר לש םידימלת לע םירופיס המכ םיאצומ ונחנאו
ידימלת לאננח ברו אנורב בר :ןוגכ ,בר לש ,הארנכ ,"םינקזה" םיתרשמה-םידימלתה ןמ דחא
הילפט אבס אביי בר .(ב-א ,גק םיחספ) אבס אביי בר והיילע יאק אתדועסב יבתי ווה ברד
לש םידימלת ינש דוע לע רפוסמ ןכו .(ס"דב אבומה חסונה יפל ,ב ,דע םש) ברל אלזוג רב איהה
:בר
.אבס אנונמה בר והיילע יאקו אתדועסב יבתי ווה ברד ידימלתו אימלש רב היננח בר
,ותיכירצ אל והל רמא .אתבשל היעבקינו קיספנ ,אמוי שידקמ יא יזח ליז היל ורמא
.שודיקל תעבוק תבש ךכ רשעמל תעבוק תבשהש םשכ בר רמאד ,השפנ העבק אתבש
תיבב םילכוא םג ויה םימעפלש ןכתייו ,הבישיה ידי לע םיסנרפתמ ויה ,הארנכ ,םידימלתה
.םבר םע דחי ולכאו ודמל ,ובשי ןהידימלתש םייניבה ימיב תובישיה ןתוא תמגודכ ,םבר

לע ףסונ יכ .בר לש ותבישיב ליחתה הארנכש הלכה יחרי דוסיי ,לבבב אלפנ רבד הרק הנהו
לכמ םידימלת לולאו רדא ישדוחב םיאב ויה ,הנשה תומי לכ הבישיב םיאצמנ ויהש םידימלתה
הניחבמ דומילל םיחונ ויה הלא םיישדוח .הלא םיישדוח ךשמב םידומילב ףתתשהל לבב תוניפ
םידימלת .הנשה ישדוח לכב רשאמ התוחפ התיה ולא םיישדוחב הדשב הדובעה יכ ,תילכלכ
ישישה שדוחבו ,םישדוח השימח "הלכד תכסמ"כ תעבקנ התיהש תכסמ תיבב םידמול ויה ולא
והזו .םידמול תרבחב ןויע קימעהלו תולאש לואשל ,וז תכסמ לע םירועיש עומשל םיאב ויה
הכלה רבד ותוא ןילאושש לכ ,דימלת" :דימלת תרדגהל רשקב ב ,י תינעתב זמורמש המ
".הלכד תכסמב וליפאו ,רמואו ודומילב

ירחא העדרהנ םוקמ תא השריש) ,אתידבמופל םג ןכ ירחא טשפתה ארוסב ליחתהש המ
ץראב םג םתוא ולליהו וחבישש ולא םיישדוחב םידומילה ויה םימסרופמ ךכ לכו ,(הנברוח
:ג ,חנ תשרפ אמוחנת שרדמב רכזנש ומכ ,לארשי
ןיצבקתמו ,הלילו םמוי הרותב ןיגוה ויהיש לארשיל תובישי יתש ה"בקה עבק ךכיפלו
דע הרות לש התמחלמב ןינתונו ןיאשונו תומוקמה לכמ ,לולאבו רדאב ,הנשב םימעפ יתש
ןמו הנשמה ןמו ארקמה ןמ היאר ןיאיבמו ,התמאל הכלהו וירוב לע רבד ןידימעמש
.ת"דב לארשי ולשכי אלש ידכ דומלתה
רמוא ייבא .םסרופמ היה םהב קחודהש הלכה לש םישדוחב דומילל םירהונ ויה הברה ךכ לכ
".אקחוד הלכד ארגא" :(ב ,ו תוכרב)

:א ,וק תובותכב אבומש הממ גשומ לבקל רשפא לבב תובישיב םידימלתה לש םירפסמה לע
ישייפ ווה ,(הלכ יחריב םיאב ויהש הלאל ,הארנכ ,הנווכה) בר יבמ ןנבר ירטפימ ווה יכ
ינמת ישייפ ווה אנוה בר יבמ .(םיעובק ,ונייה ,י"שר ,"ונחלוש ילכוא") ןנבר ןתאמו אפלא
הז םיברל ןיעימשמו ויפמ ןיעמושה") יארומא רסילתב שירד הוה אנוה בר .ןנבר האמ
.(י"שר ,"בר םעה היהש הברה תומוקמל ןיקלחתמו רוחאלמו םינפלמו ןאכמ הזו ןאכמ
יצפנו ,(הלכה לש להקל ,הארנכ ,הנווכה בושו) אנוה ברד אתביתממ ןנבר ימייק ווה יכ
אנוה אתביתממ היל ומק ,אברעמב ירמאו ,אמויל היל יסכו אקבא קילס הוה ,והיימילג
.האלבב
אצויש ומכ ,םירחואמה תורודב ,הארנכ ,תצקמב טעמתנ םיעובקה םידימלתה רפסמ םלוא
:םש תובותכב רפוסמה ךשמהמ
יכ .ימתי והיישפנל ורקו ,ןנבר האמ עברא ישייפ ווה ףסוי ברו הבר יבמ ןנבר ירטפימ יכ
ישייפ ווה ,ישא בר יבמ הל ירמאו ,אפפ בר יבמ הל ירמאו ,ייבא יבמ ןנבר ירטפימ ווה
.ימתיד ימתי והיישפנ ורקו ,ןנבר ןתאמ
יחריל םיאב ויהש םידימלתה רפסמ ,הז תמועל .םיעובקה םידימלתה רפסמל עגונב הז לכ לבא
ןמזבו .(א ופ מ"ב) םידימלת ףלא רשע םינש ינמחנ רב הברל וסחייש ינפמ ,הארנכ ,וברתה הלכ
ארבג דח אכיא" ורמאש הזמ קזח רתוי קומינ ואצמ אל ,תוכלמל וילע ונישלה ויאנושש
"אכלמד אגרכמ אותסב אחריו אטייקב אחרי ,לארשימ ירבג יפלא רסירת לטבמ אקד יאדוהיב
הדובע התיה אל טעמכש םישדוחה ויה הלכה ישדוח ירהש ,תמא הזב היה אל םנמא .(םש)
אל ולא םישדוחבו ,הדשב הדובע םישודג ויה ןסינ שדוחבו ירשת שדוחב אקווד ,ךפיהלו .הדשב
וידימלתל אבר ירבדמ אצוי ןכו .םיעובקה םידימלתל וליפא הארנכ ,םידומיל ומייקתה
אלד יכיה יכ ,יאמק וזחתת אל ירשת ימויבו ןסינ ימויב וכיינימ אתוטמב :ב ,הל תוכרבב
.אתש אלוכ וכיינוזמב ודרטת

הברה ויה אבר לש ורודבש םידמול ונחנא .ןכ םג תרחא הניחבמ ונל בושח הז ןורחא עטק
ויה םמצע הבישיה ישאר וליפאו .םמצע יכרוצ בור תא םיסנרפמ ,םלוכ אל םא ,םידימלת
עדונ ישא רב ימיש ברו ייבא לע בגא ךרד רופיסב .רוביצה לע םהיכרוצ תא ליטהל אל םיגאוד
ונל רורב תאז לכב .(ב ,ס ןיטיג) ויתודש תא הקשמ היה הלילבו ,םויב דמול היה ייבאש ונל
יכרצמ קלחל םג הז ףסכב םיגאוד ויה יאדוובו ,תובישיה רובע תומורת םיפסוא ויהש
".אבר יב ףוסבלו הדוהי בר יב ארקיעמ הוהד ארופיש אוהה" :(םש) אבומ ירהש ,םידימלתה
ארופיש (ג"פ ג"ח) ותבושת בתכב שריפ ןואג ארירש ברו" :הז עטקל דחא שוריפב איבמ י"שרו
"שדקמב ויה תורפוש ג"י ומכ ,הבישיה ינבל החולשה הבדנ וכותל ןינתונ ויהש הבדנ לש רפוש
.(א"מ ח"פ םילקש)

ויה םינמזה לכב .לארשי ץרא תובישיל לבב תובישי ןיב סחיה תא הרצקב רוקסל ונילע ,ףוסבו
,דומלל לארשי ץראל תכלל םיגהונ ויה לבבמ םידימלת הברהש הז קר אל .םהיניב ןילמוג יסחי
תרות ואיביש םידחוימ םיחילש םינממ ויה אלא ,םיארומאה ימיב ןכו ,דחוימב םיאנתה ימיב
הנמתנש ,אלוע אוה רתויב םימסרופמה ןמ .לארשי ץראל לבב תרותו ,לבבל לארשי ץרא
ןכל .וזל וז תובישיה תרות תא איבהל לבבב הדוהי בר תבישימו לארשי ץראב ןנחוי 'ר תבישימ
:ב ,חל תוכרב ילבבבו .(לבבל דרוי היהש םש לע) "אתוחנ אלוע" ימלשוריב אלוע ארקנ
.אלוע ונמו ,לארשי ץראמ ןידרויה וניתוברו

וילע םיאצמנה םירופיס המכו המכ לע חכוויהל רשפאש ומכ ,לארשי ץרא דילי היה אלוע
ברו הברו ןמחנ בר ימיב .הז דיקפתל וכז םיילבב םג לבא הנושארה םעפב לבבל ותדיריל רשקב
המודבא" לע ימלשוריב הברה םיאצומ ונחנא .ןיבר ורבח םע דחי ,ימיד בר דחוימב הכז ףסוי
.ימיד בר קילס יכ :הברה םיאצומ ילבבבו .(ב ,אי א"ה ח"פ תבש) "אתיחנ (ארקנ ךכ)

לש הרוצה תא ועבקש םה םה .לבבבו לארשי ץראב תובישיה לע תצקמה ןמ תצקמ ןאכ ונתנ
בר ודסיש תולודגה תובישיה וכישמה םינואגה תפוקת לכב .ונא ונרוד דע ראשנש םיברל דומיל
,ברעמהו הקירפא ןופצ תוצראל רבע ידוהיה זכרמהש ירחאו ,םייקתהל לבבב ורוד ינבו
אל הרותה טוח .םימדוקה תורודב תלבוקמ התיהש תאזל הבורק הרוצב הרות יזכרמ ודימעה
.תורודה ךשמב תובישיה יובירב קזחתנו הבעתנ ךפהל אלא רבשנ