םירצמ תובעות

והירבג .מ םייח ר"ד

ז"טשת ,ח"כ םיינחמ

בי,בי תומש ;דכ,ח תומש ;גל,ומ תישארב


:םיקרפה ישאר
םימצע תהלאה
ןחלופל וכזש םייחה ילעב
םגרהל רוסיאהו םייח ילעב לש רתי תשדקה ךילהת
םישדוקמה םייחה ילעב רתיו סיפאה רפ תא םירבוקו םיריתכמ דציכ
"המהב רוכב לכ"
"וצקשת םתלבנ תאו"
המלש תמכח רפס יפל םייח ילעב ןחלופ
םייסאלקה םירפוסהו והיתתמ ןב ףסוי יפל םייח ילעב ןחלופ

תשדקמה תוגהנתהה תרוצו ,םירצמל תושדוקמה תויחה תריקסב קסוע רמאמה :תיצמת
.םתוא

.המהב רוכב ,והיתתמ ןב ףסוי ,תושודק תויח ,סיפא רפ :חתפמ תולימ


םימצע תהלאה
יקלח ,םמודה ,חמוצה םלועמ םימצע תהלאה איה תוילילאה תויוברתה לכל תפתושמ העפות
ןענכו לבב תויוברתמ םירצמה םינוש דחא טלוב טרפב .םינוש ןחלופ ילכו םישדקמ לש ןינב
ןחלופו םייחב םתויהב םייח ילעב תהלאה אוהו תוחתופמה תויטסיאיתילופה תויוברתה רתיו
םירצמהו ,הקירפא לש תויביטימירפה תויוברתל איה תדחוימ וז העפות .םתומב םתולבנ
המויק תפוקתל דע תדחוימ תונשקעב וב וקיזחהו תורודה לכב םייח ילעב ןחלופ ומייק
.וז תד לש ןורחאה

ףקתשמ רבדהו ,םירצמב והשש לארשי ינב לע םשור השע םירצמה לש םייח ילעב ןחלופ
ילעב תצרעהל רשקב תרפסמ הרותה ,ל"זח תורוקמבו םיינוציחה םירפסב ,הרותה ירופיסב
:םירצמה לצא םייחה
םירצמה ןולכוי אל יכ םדבל ותא םילכואה םירצמלו םדבל םהלו ודבל ול ומישיו"
.(בל ,גמ תישארב) "םירצמל איה הבעות יכ םחל םירבעה תא לוכאל
ובשת רובעב וניתובא םג ונחנא םג התע דעו ונירוענמ ךידבע ויה הנקמ ישנא םתרמאו"
.(גל ,ומ .םש) "ןאצ העור לכ םירצמ תבעות יכ ןשוג ץראב
תא חבזנ ןה .וניהולא 'הל חבזנ םירצמ תבעות יכ ,ןכ תושעל ןוכנ אל השמ רמאיו"
.(ד"כ 'ח תומש) "ונולקסי אלו םהיניעל םירצמ תבעות

,תוירע ,םילולגו םיצוקש ,םילילא ילספ ,סואמו אמט רבד לכ ללוכ הבעות יארקמה חנומה
תלמ לש הרוקמ תוארל עצוה .רסומבש םיניינעב םיאטחו עשר השעמו םירוסא תולכאמ ,רגפ
תוחתפתהל המודב) תירבעב רזגנ ונממו ,רוהט ,רהטיהל ןבומב "בעו" ירצמה שרושב "הבעות"
תומשבו בל ,גמ תישארבב הרמתשנש ןכתי הז יפל .הכופה תילילש הארוה םג (םרח םיגשומה
.םירצמה לצא שודקו ,רוהט=הבעות תירוקמה הארוהה 'בכ ,ח

הבעות תירבעה הלמה תא הוושמה ,הז ןיינעב קסעש ןורחאה רקוחה ירבד רתוי םיארנ םלוא
יולתה ולשמ "תוב" שי זוחמ לכל .רוסא רבד אוה תירצמב ונבומש "תוב" תירצמה הלמל
אצמנה יחה לעב לש דחוימ ןימב עוגפלו חובזל רוסיאה ללוכ הז .זוחמה ותואב גהנש ןחלופב
אלש םירזה .רוהט והירה "תוב"ל תייצמש ימ .זוחמבש תוהולאל תדחוימ הברקב וא תוהזב
.תודועסבו םיגחב קלח םהל ןיאו לאה יאונש םה ,ונממ ורמשנ אלו "תוב" תא וריכה

,ןבומ ןכלו ,"הבעות" תירבעה הלמה תא התועמשמ לכב ירמגל ףפוח "תוב"ש אופא םיאור ונא
לע םירמוש םניאש ,ןאצה יעור ויה ,סדנמ שיתה לש ןחלופה אצמנ וב םוקמ ,התלדבש
םג הזו .םיעורה וררוגתה םש םוקמ ,ןשוג ץראל דע םתוא וקיחרהו ,םיבעותמ "הבעות"ה
םירבד - "םהיניעל םירצמ תבעות תא חבזנ ןה" הערפ לא השמ ירבדל רתויב לבקתמה שוריפה
תקמנהל םתנומאב תועייתסהו םירצמל געל לש המינ םג ,ןבומכ ,ןאכ שי .םירצמל םירוסא
ילעב םש ,םירצמ שבוכ יסרפה וזיבנכש הדגאה תא הזל רשקב ריכזהל יואר) .ירצמ יטנא דעצ
.(םהילע םיצח קורזלמ ועתרנ םירצמהו ויתואבצ ינפל םישודק םייח

ןחלופל וכזש םייחה ילעב
,ףרט תויח תללוכו דאמ הלודג איה תרחא וא וז הרוצב ןחלופל וכזש םייחה ילעב תמישר
תא ראתל ,םייארקמה תורוקמל בל םישב ,דחוימב בושח .םינוש םיצרשו םיגד ,תופוע ,תומהב
םה םירפ .תונוש תורוצב םירצמל םישדוקמ וא ,תוהולאכ ושמישש םייתיבה םייחה ילעב
רפה :םילא רותב םתוא וצירעהש םייחה םירפה ויה רתויב םימסרופמ .הלעמב םינושארה
םינבל םירפ לש הרוש דועו סיטנומרהב סוכוב רפה ,סיפממב סיפא רפה ,סילופוילהב סיבנמ
המהבמ .הרפ שאר תלעב השאכ העיפומה רוחתח הלאל רקיעב שדקוה תורפה ןחלופ .םירוחשו
,שבכ היה ןכו ,הנותחתה םירצמ לש התלדב סדנמ ריעב יחה שיתל ןחלופה םסרופמ היה הקד
םע ךוסכסה רוקמ ילוא ןאכמו .בייב ,הניטנפלאב בונח לאה לש שדוקמה יחה לעב ,שית וא
ןומא לאה לש יחה ילעב םג ויה זוואו ליא .םידוהיה לש תונברקה ןחלופל ודגנתהש םירצמה
תד לכש ךכ ,םירצמ ילילא לש םהיתינבת תא םיריתכמ םינוש םייח ילעב לש םישאר .יביתב
.תקהבומ תיגולואוז תומד תינוציח הניחבמ תלבקמ םירצמ

םגרהל רוסיאהו םייח ילעב לש רתי תשדקה ךילהת
וגרהש םירכנ לע תימלתה הפוקתה ןמ תויודע שיו ,שדוקמה יחה לעב תא גורהל רוסאש ןבומ
ולכי םיינוויה תונוטלשהש ילבמ ,הז םאטח דעב םהייחב ומלישש ,שדוקמ יח לעב דיזמב
.תיצרא ללכ הצרעהל וכז םידיחי םייח ילעב קרו ,םינושה תוזוחמה ןיב םילדבה ויה .םליצהל
.הרשב תא לכאו הרפ טחש ירצמש םג הרק ,ןכ לע רתי .תאז בייחמ ילכלכה םויקה דוסי םג
זוחמה ינבל םישדוקמ םיגד ולכא וללהש ,תוזוחמה תולובגב םימד תובירמ םג םישגופ ונא
תע ,הנורחאה הפוקתב רקיעב .םישודק םיבלכ תטיחש י"ע םלומגכ םהל וריזחה הלאו ,ינשה
ילעב ןחלופב םירצמה םע לש תיאנקה תוזחאיהה הרבג ,םירז ןוטלשל הנותנ התיה םירצמש
.תימואלהו תיתוברתה םתוימצע םויקל דסומ דוסיכ םישודקה םייחה

ואצמנ םישדקמה דילו ,רבגו ךלהש ,םייחה ילעב לש רתי תשדקה לש ךילהת םירצמב היה
תובחרה תובכשה ןמ םינימאמהו ,םיגדו םינינתל םימגאו םירופיצו םיבולכ ,םירידו תותפר
לש םכלהמ ןפואב הצרעהב וננובתה הלא .םהלש "תויזויגילר"ל יוטיב םהב אקווד ואצמ
רותב םהיתבב וקיזחהש שי .םילוקארוא םהב וארו ,םהיתותפר תורצחב םישודקה םירפה
שחנ וכשנש ימש רפוסמש המ הדגא וז ןיאו .ותתימ תעב לבא וטעו ,םיוסמ יח לעב "הבוט חור"
.תמיוסמ תואיצמ לע ססובמ הז .ותומב ול ושע לודג דובכו ,שודקל בשחנ ןינת וא

םישדוקמה םייחה ילעב רתיו סיפאה רפ תא םירבוקו םיריתכמ דציכ
רובעל הכירצ התיה המהבה ."תוהולא"כ ותרתכהו שיתה וא רפה לש הריחבה היה לודג קסע
ורפיסו ,וחצמ לע ןבל שלושמ היה רוחשה סיפאה לש םינמיסה דחא .תקדקודמ "הניחב"
.ותטלמה תעב ותוא ףפאש רהוז לע תודגא
הרכוה הזב .םייח הקבש כ"חאו ,אובל דיתעל םירצמ לרוג לע האבנו היפ "החתפ" תחא השבכ
.הל ושע שודק רבקו ,התוהולא

םעפ הרק .בר רשוע רשעתנ רשואמה אצומהש רפוסמו ,בר ןמז םיאתמ יח לעב ושפיחש שי
םלוכו ,הזכ יוליגל החמש םירצמ לכ .סיפא רפ אוצמל וחילצהש דע םישדח השולש ורבעש
.ורצחב סיפא רפ ריתסה אלש הדותמ היה ירצמה .החוורל ומשנ

ךלמל עגונה ןיינע היה ,סדנמ לש לאה רותב ומדוק לש ומוקמ אלממכ ,שודק שית תאיצמ םג
ישדקמ לכמ תוחלשמו בר ןומה תופתתשהב ,יבמופב תישענ הרתכהה .םירצמ םע לכלו
.שדח הערפ לש ותרתכהל התיה המוד וז הרתכה .םירצמ
תודשב ץר היה אוה .הצרעהב ךפתשהש ןומהה ינפל הכולהתב םיגחה ימיב עיפומ היה סיפאה
רקבמ הערפ היה םיגח ימיב .ותמועל ינחלופ דוקיר "דקור" היה הערפו ,המדאה תארפה סכטב
.םישדוקמה םייחה ילעב לא ןבומכ רסו םישדקמב

המהבה ,סיפא לש ותומ .ותומ םע סיפאה דחוימבו שדוקמה יחה לעב עיגה ודובכ אישל
ירשבמ םינמיס ותוקלתסהב וארו ,םירצמ לכ לע דבכ לבא התרשה ,םירצמב רתויב הצרענה
.ותרובקו ותטינח ימי םיעבש לכב דבלב םימבו קריב םמצע תא וניע םיהולא יארי .תוער
,ויתודלות םיתורח הילעו הבצמ ול וביצהו ,ןבא ןוראב ןמטוה ופוגו ,הרקי הרובק ול הכרענ
ירפ ויה םיאמלתה תפוקתל דע 18 -ה היטסנידה ימימ .'וכו ותנוהכ תונש ,ותרתכה ךיראת
לש ותתימ םצע .םירבק םישש ואצמנ וב םוקמ ,סיפממב רשא "םואיפרס"ב םירבקנ סיפאה
.ותוהולאב ללכ עגפ אל רפה

"המהב רוכב לכ"
רבדמב הוושה .בי ,בי תומש) "םיטפש השעא םירצמ יהולא לכבו" יללכה טפשמהש רבתסמ
.םישדקמהו םילאה יליספ לש תיסיפ הסירהל - ןמפיוק לאקזחי לש ושוריפכ - ונבומ (ד ,גל
לש תורפהו סיפאה ןוגכ ,יהולא יפוא ילעב םייחה ילעב תלפה םג ללוכ הז םירצמב יאנתה יפלו
תכמב "המהב רוכב" ףורצה תועמשמ תא ןיבהל לכונ הז יפל .המודכו סדנמ לש שיתה ,רוחתה
.(בי ,בי םש) םירצמ יהולאל המהב רוכב תוכימסו (ה ,אי תומש) תורוכב

,םמצע םהיהולאב םירצמה תא שינעהל המגמה תא ריכזמ ,יפירקיפאה המלש תמכח לעב
.הדוהי .ש .א ינרדומה רקוחה םג ךלוה וז ךרדב .םהילע םישדוקמה םימשרבו םיצקשב רמולכ
.תודליימה תלילא ,תקח הלילאה לש ץרשה היהש עדרפצה תכמ תא ךכ ראבמ אוה

אתליכמב רכזנ הז שוריפ .םירצמה םייחה ילעב ןחלופ דגנ הנגפה םירצמ חספב ואר ל"זח
:בכ ,בי תומשל
וקבדיהו הרז הדובעמ וכשמ" :ילילגה יסוי יבר רמא" ...ןאצ םהל וחקו וכשמ"
."הווצמב

תברקהכ ,םירצמ חספ ןברק לכ לש לודג דוסי םיאורו הז ןיינע וביחרה ארקמה ינשרפמ המכ
השרפה לכ תא ריבסמ ינוקזחה .הז ןחלופ לש הרומגה םתביזע תחכוה םשל םירצמ לילא-השה
דגנ וז הנגפהל לודג יבמופ תיישע לש הז ןויערב תורודל חספו םירצמ חספ ןיבש םילדבהה תאו
,םירצמ ילילא
תקעוצ הועמשיו םידוהיה יתבב היוזבו תשובב הרושק םתארי תא םירצמה ואריש ידכ"
."הל עישומ ןיאו

לש המינ ךות םנמא) הליחת עבק השמש ,וז תמועל וז הגצהה איה וז תונשרפל ירקיעה רוקמה
לש םחוכ לדג התעו ,םהיניעל םירצמ תבעות חבזיש ימ לכ לוקסל םילולע םירצמהש (געל
.הפ הצופ ןיאו םירצמ תבעות םיבירקמ םהו לארשי

"וצקשת םתלבנ תאו"
ןכתי ארקיו רפסב א"י קרפב תשגדומה םתומב םייחה ילעב תאמוט לכש ריכזהל םוקמה ןאכ
לצא תזמרנו ,סניגירוא הייסנכה בא לצא רבכ הרכזנ וז העד .םירצמה תנומאל דוגינכ האבש
אמטהו רוהטה יחה ןיב הנחבההו םירוסאה תולכאמה יקוח לכב תוארל שי הז יפל .ם"במרה
.תירצמה וז דחוימבו תוימ"וכעל תודגנתה לש המגמ

אל םתלבנבו" לש הרתיה השגדההש הארנ םלוא ,התוללכב וז העדל תוקיפסמ תוחכוה ןיא
וידגב סבכי םתלבנמ אשונה לכו ...עגונה לכ" ,"וצקשת םתלבנ תאו" "םכל םה םיאמט ועגת
האבש רבתסמ ,יחה תכרעמב םינושה םיגוסל רשקב דרפנב תרכזנה 'וכו 'וכו "ברעה דע אמטי
.הזמ ךופה ימ"וכע גהנמל דוגינכ

םתומ רחאלו םתויח םצעב םייחה ילעב תא כ"כ ץירעהש םע ילילאה םלועב ונאצמ אל הנהו
,גוגמו גוג תלפמ ירחא ץראה תרהט לע לאקזחיב רפוסמש ךרדב שממ ,םייחה ילעב תולבנ תא
ינפ תא רהטל םינווכתמ םינורחאה הלאש תעב .םיתמ תומצע שפחל ץראב םירבוע ורבעיש
םייחה ילעב תולבנ תא שידקהלו רהטל ,דבכל ,םירצמה םיננוכתמ ,םיתמ תאמוטמ ץראה
'ה ינא יכ" וז השרפ לש המויסב שרופמב תרכזנ "םירצמ ץרא" ןכ לע רתי ."םייהולאה"
'הש רמולכ ,"ינא שודק יכ םישודק םתייהו םיהולאל םכל תויהל םירצמ ץראמ םכתא הלעמה
.השודקה םוקמל האמוטה םוקממ ונתוא הלעמ

המלש תמכח רפס יפל םייח ילעב ןחלופ
ןחלופ לש וז הדבועל ,דחוימב ,המלש תמכח לעב ובל תא םש תיטסינלה תידוהיה תורפסב
,םירצמה תעשרמ ומע ינב םילבוס םש םוקמ ,םירצמב יחה רבחמה .םירצמה לצא םייח ילעב
.דחוימב התוא בעתמ אוהו ישיא ןפואב וז העפות הארנכ ריכמ

ללגב תחאה :תוביס יתש ללגב םימעה רתימ תעדמ םירעבנ םה "ךמע יביוא" ונושלב םירצמה
:ךכ לע תפסונה הינשהו ,"ובישחי םיהולאל םיוגה ילילא לכ יכ" תיטסיסירקניסה םתנוכת
ןחלופמ ויניעב עורג הזו ,רתויב םיסואמהו םירעוכמה םינימה ןמ אקוודו םייח ילעב ןחלופ
:רמוא אוה .םדא תינבת
יפוי םג .םהינימ ינבמ ןכרע רמוחבו ןתורעבב תודרויה ,לכמ תוזבנה תויחל ווחתשי ףא"
'ה תליהתמ וקחר ןכא ,תויחה הארמ לצא ןכתיש הדימב ונממ ולעפתיש ,םהב ןיא
.(טי-די ,ו"ט) "ותכרבמו

:תרחא הרוצב רבכ רכזנ הז ןויער
,בי) "תויחה ןיבש תובעתנה תא םילאל םבשחב תורעב יכרדב תכל וקיחרה םה יכ"
.(ד"כ

,תינוציקה התרוצב הדימ דגנכ הדימ תשנעה לע ירקיעה ונויער תא חתפמ המלש תמכח לעב
'ה םתוא שינעה ןכלו .םהמ ערפנ רבדב וב ,לארשי תא דבאל םירצמה ודז רשא רבדה םצעבש
:שממ הלא "םהיהולא"ב
.(א ,זט) "םישמר ןומהב ובסיו וב ודז רשא רבדב וטפשנ קדצב ןכש"
.(זכ ,בי) "םיהולאל םתוא ובשח רשא הלאב וטפשנ יכ"

:וב ושנעייש ןידה ןמ ןכלו תועשרהו תורעבה איש רבחמה תעדל אוה הז ןחלופבש תולפשה
,םיזגנ םיצקשו וב תעד ןיא םיצרש ץירעהל םוחידה רשא תועשרו תלווא תבשחמ דעב"
.(וט ,אי) "םהב םקנהל םישמר ינומה םהב תחלש

ןמ אופא אוה המלש תמכח לעב .הימחנ יבר תעדכ "ןישותיו ןיערצ ןימ" אוה "בורע"ה
אל םידבוע הלאש רמואו זירפמ אוה .םיירצמה םייחה ילעב ןחלופ לש םיינוציקה םיבעתמה
םינושה םהיתוזוחמב ,םירצמה ודבע תמאב .יחה תכרעמבש תורעוכמל אלא ,תופיה תויחל
לספה תשנעה לע תיללכה ותסיפתל םאתהב .יחה תכרעמב םיירשפאה םיגוסה לכל טעמכ
:םייהולאה םייחה ילעב לע םג המלש תמכח לעב רמוא ומצע ילילאה
."ותכרבמו 'ה תליהתמ וקחר ןכא"

םייסאלקה םירפוסהו והיתתמ ןב ףסוי יפל םייח ילעב ןחלופ
םתוא בעתמ אוה .םייחה ילעב ןחלופ לש םיינוציקה םיבעתמה לע הנמנ המלש תמכח לעב
תובא לש םלוככ םבור ןכו וז העפותל געול ןוליפ םג .הז ןחלופבש הסגה תולילאה ללגב
ימשיטנאה - ןויפא דגנ וסומלופב ךכב שמתשמ והיתתמ ןב ףסוי .םיירצונה הייסנכה
לש בהזומ שאר םילשורי שדקמב אצמנש ,אתודב ץיפה ןויפא .ירצמ אצוממ ינורדנסכלאה
יכ ,תאז ריכזהל םינפ םושב ךירצ היה אל ירצמ רותב אוהש ,ול הנוע והיתתמ ןב ףסויו ,רומח
ומצע ןויפאל היה אלמלא .םירצמל תויוהולאכ םישמשמה םייחה ילעב רתימ רומח הנוש המ
.הלאכ םירקש ץיפמ היה אל םהידי לע םיצרענה םיבלכה הלאמ בלכ לש וא רומח לש שאר
דגנ ןעוט ןויפא .הלאה "םילאה" תונורג תא וכתח םיסרפהש ראשה ןיב ריכזמ והיתתמ ןב
וגהנ וליא יכ ,תוברתה ימע לש םכרד ךכש ,ול הנוע הז לעו .םילשורי שדקמב תונברוק תברקה
ראשנ היה אל ,תויחה לש רתויב םייארפה םינימה תא םילאכ ץירעהל םירצמכ םדא ינב לכ
.(12,7 ,ינש רפס ,ןויפא דגנ) .םדאה םויקל םוקמ םלועב