'םימיה תירחאב היהו' לש תואחסונה יתש

והירבג םייח ר"ד

'ד הכימ ,'ב והיעשי

ד"כק םיינחמ


לע ,ימלוע םולש לע ,ץומא ןב והיעשי ןוזח לש תישעמה תועמשמב ןד רמאמה :תיצמת
.םזילאסרבינוא םירצוי ךכו תירסומו תיטסיאיתונומ הנומא תומואה תא םידמלמש לארשי

קר םימייק .ה-א ,'ד קרפ הכימ רפסבו ,ד-א ,'ב קרפ והיעשי רפסב אב םימיה תירחא ןוזח
.הכימבש הפסוהה דחוימב תפלאמ .תואחסונה יתש ןיב םילק םייוניש

(ה-א ,ד) הכימ
,םימיה תירחאב היהו
םירהה שארב ןוכנ 'ה תיב רה היהי
תועבגמ אוה אשנו
.םימע וילע ורהנו
:ורמאו םיבר םיוג וכלהו
בקעי יהלא תיב לא 'ה רה לא הלענו וכל
,ויתחראב הכלנו ויכרדמ ונרויו
.םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ
םימצע םייוגל חיכוהו םיבר םימע ןיב טפשו
.קוחר דע
.תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םתוברח ותתכו
ברח יוג לא יוג ואשי אל
.המחלמ דוע ודמלי אלו
.דירחמ ןיאו ותנאת תחתו ונפג תחת שיא ובשיו
.רבד תואבצ 'ה יפ יכ
ויהלא םשב שיא וכלי םימעה לכ יכ
.דעו םלועל וניהלא 'ה םשב ךלנ ונחנאו
(ד-א ,'ב) והיעשי
ץומא ןב והיעשי הזח רשא רבדה
.םילשוריו הדוהי לע
,םימיה תירחאב היהו
םירהה שארב 'ה תיב רה היהי ןוכנ
תועבגמ אשנו
.םייוגה לכ וילא ורהנו
:ורמאו םיבר םימע וכלהו
בקעי יהלא תיב לא 'ה רה לא הלענו וכל
,ויתחראב הכלנו ויכרדמ ונרויו
.םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ
.םיבר םימעל חיכוהו םייוגה ןיב טפשו
תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םתוברח ותתכו
ברח יוג לא יוג אשי אל
.המחלמ דוע ודמלי אלו

תיבה לע םילחכ ,ןויצ תמחנו םימיה תירחא לש תונוזחה תא ושרפ לבבב וניתובאש חינהל שי
,םימיה תירחא תונוזח ושרפתנ ינשה תיבה ימיב םלוא .לבב תולגמ ולאגישכ ,תונבהל דיתעה
.חישמה ימיל םיבסומכ םיאיבנבש םיבר המחנ יקרפו ,לאקזחי לש שדקמה ןינב ןוזח

Entais :םיעבשה םוגרת ןכו "אימוי ףוסב יהיו - םימיה תירחאב היהו" :ראבמ ןתנוי םוגרת
לע ססובמ הז .הטגלווהו ירוסה םיקיתעה םימוגרתה םיראבמ ןכו Eschatais Hemerais
ןיינע הז ירה ,ומייקתנ אלש המחנה תואובנ לכש ,ינשה תיבה ימיב תחוור התיהש החנהה
אוהל יד" 'חכ 'ב לאינד ןוגכ ,ומצע ארקמב םיזמר ךכל שי םנמאו .חישמה תומיל אובל דיתעל
,"חישמה תומי אוה םימיה תירחאב רמאנש םוקמ לכ" :ק"דר ראבמ ןכו ."אימוי תירחאב
םהש חישמה ימי םהו ,םימיה תירחאב רמא הנהו" :ארזע ןבא םהרבא ונבר הזב אצויכו
."םלועה ימי תירחא

לש םהיכרצל םאתהב המואה םתוא השרפ ןכלו ,בחר שורפל תונתינ "םימיה תירחא" םילימה
:תורודל האובנ ןיבל התעשל האובנ ןיב הניחבמ ארמגה .םינושה תורודב לארשי
,םירצמ יאצויכ םיילפכ לארשיל םהל ודמע םיאיבנ הברה"
",הבתכנ אל תורודל הכרצוה אלשו ,הבתכנ תורודל הכרצוהש האובנ אלא
.('א 'ע 'די הליגמ)

תואובנהש אלא ,התעשל ןיינע הדוסיב הב שי האובנ לכש עמתשמ ארמגה ירבד ךותמ
.תורודל ובתכנ ןתרימא ןמזל רבעמ ןתלוחתש

יפמ הנושארל עמשוה רשאכ ,ותעשב םימיה תירחא ןוזח ןבוה דציכ הליחת ןנובתנ הבה
לולכמ תועמשמב ןנובתהל ונילע אהי ךכ םשל .הנש 2700 -כ ינפל םילשוריב ,ץומא ןב והיעשי
,"ןורחא םוי" ,"ןורחא רוד" ןוגכ ,םימיה תירחא יוטבל םיבורקה םייארקמה םייוטבה
םכינקז ...םויה םיבצנ םתא" :תורוד השולשל ללכ ךרדב הנופ הרותה ."םינשה תירחא"
ונלוכ םויה הפ הלא ונחנא" םהינב ינבלו תירבה יתרוכ תובאל ןתינ יאובנה םואנה ."םכפטו
רוד" ןיב ךוותב םדא לכ אצמנ ארקמה לש ןמזה תסיפת יפלש המוד .(ג ,'ה םירבד) "םייח
אל רבכ אוהש ,וירחא אוביש ,"שדח רוד" וא ,"רחא רוד ןיבל ,"ול םקש ןושאר רוד" ,"ויתובא
.ותוא הארי

ינזאב "םימיה תירחא" חנומה לש ורשפ תנבהל רשפאה לככ ברקתהל דחוימב םינינועמה ,ונל
רודה לש ןמזה לע םידחא םירואיתב ןאכ רזעיהל ילוא לכונש הארנ ,איבנה לש וחקל יעמוש
םכינבל הילע ,ץראה יבשוי לכ וניזאהו םינקזה תאז ועמש" :3-2 'א לאויב רמאנ הנה .ןורחאה
וננושלב םויה יורקש המ םעש ןאכמ ."רחא רודל םהינבו םהינבל םהינבו םהינבל םכינבו ורפס
תונש ןינמב (ד"י ארקמ תיב) רחא םוקמב יתקסע .שדח רוד ,ןורחא רוד ,רחא רוד ליחתמ "ןינ"
תא האורה בא :םדא ייח לש םלש לגעמ ללוכ ארקמב "רוד"ש יתילעהו ך"נתה יפל תורודה
.תיתואיצמ הסיפת יפל הנש 70 וא ,תילאידיא הסיפת יפל ,םינש 110 לש םדא ייח לגעמב ,ודכנ
."עשוהי ירחא םימי וכיראה רשא םינקזה ימי לכו עשוהי ימי לכ 'ה תא לארשי דבעיו" :רמאנ

אל רשא םהירחא רחא רוד םקיו ויתובא לא ופסאנ אוהה רודה לכ" רשאכ ןכמ רחאל םלוא
יכ םיעשרה שאר לע המיח תרעס לע רבדמה ,'כ ,ג"כ והימריב רזעיהל לכונ ילוא ."'ה תא ועדי
הנש 70 לש ןוטלש הל ןוכנש לבב איה ךכל המגודה ןכתי ."הניב הב וננובתה םימיה תירחאב"
ןאכ .('ז ז"כ והימרי) "אוה םג וצרא תע אב דע ונב-ןב תאו ונב תאו םייוגה לכ ותוא ודבעו"
ונל ןתונ לאקזחיש ןכתי .הנש 70 הנוטלשל תאלמב בוצק ןמזל אובת "לבב לש תעה"ש עמתשמ
גוג לע רמוא איבנה ."םימיה תירחא"ל הנבומב המודה ,"םינשה תירחא" תסיפת לש המ ןוימד
רשא לארשי ירה לע םיבר םימעמ תצבוקמ ברחמ תבבושמ ץרא לא אובת םינשה תירחאב"
הפיצ איבנה .('ט ,ח"ל לאקזחי) "םלוכ חטבל ובשיו האצוה םימעמ איהו ,דימת הברחל ויה
ובשי םימעמ םיצבוקמה רשאכ אבה רודבש אבנמ אוה ירהו בורקב ליחתת תולגה תבישש
."גוגמו גוג אובי םינשה תירחאב" זא חטבל

תירחאב אוביו לוכי הז ןוזחש ןיבהל ולכי והיעשי לש ורוד ינבש חינהל יל השרוי רומאה יפל
רוקמב ךא ,תורודל הרמאנו התעשל הרמאנ האובנ לכ םנמא .םהלש םינינה ימיב לחה ,םימיה
."רוד" לש יארקמה ןבומה יפל ,רחאה רודה ,שדחה רודה ימיב אובת איהש ןיבהל ולכי

הכימ רפסבו והיעשי רפסב םימיה תירחא ןוזח
ןוזח רשאכ ,והיעשי לש וימיב דוע ונא םישיגרמ יאובנה ןוזחב םייקה תוימנידהמ והשמ
לש תינחורה הדבעמה דוסב ונאב אל ;יתשרומה הכימ ידיב הנשנו רזח ,ולש םימיה תירחא
לעב רודל רודמ האובנ ירבד ולשלתשה דציכ קוידב תעדל לכונ אל םלועמו שדוקה יבתכ ימתוח
האובנב וקסע הכימ לש וגוח ינבש הארנ .תשדקמ המיתח המתחנש דע תובותכ תוליגמבו הפ
םשב שיא וכלי םימעה לכ יכ" .הז ןוזח שרפל וסינ ףא םהו ,והיעשי שישקה םנמז ןב לש
הרואכל תיארנ וז הרהצה .(5 ,'ד הכימ) "דעו םלועל וניהלא 'ה םשב ךלנ ונחנאו ויהולא
ןירפלה לאונמע ר"ד ירבחמ יתעמשש יפכ ,השרפל רשפא םלוא ,םודקה ןוזחה תא תרתוסכ
,םימעה יהלאל לארשי יהלא תא תוושהל הקשבר לש יתדה רגתאל הבושת ןאכ שיש ,ךיריצמ
הפוקתל בסומכ "ונפג תחת שיא ובשיו" םיולש םייחל הוקתה לע הכימ רבד שרפל רשפא ןכו
.םילשורי רוצמ לש השקה

אצומ תדוקנ שמיש םימעה לכל לארשי ןיב הנושה לע הכימ יפב הז קוספש ,בגא ךרד ריכזנ
תיבב תונשרפה .םילשורי ירעשב רויפיפאה דמעמב רזש ןמלז רמ לארשי אישנ דובכ תרהצהל
לש העפשהה ךרדו ,חורה ךרד עדוי ימ .ונרודב תיתוהמ הרהצהל םוקמ הנתנ הכימ לש ושרדמ
.תונוש תועפשה םינוש תורודב םיעיפשמה םייאובנ שרדמ יתב

שי :תוריהז ךותמ ועיצהל יל הארנ לבא ,תמא אוה םא עדוי יניאש ,שוריפ עיצהל הצור יתייה
'ה םשל םירהונה םייוגה לע רבדמה 'ב קרפ והיעשיב 3 קוספ ןיב (הכימבו) והיעשיב ןיחבהל
טפשמה לע רמולכ ,"םיבר םימעל חיכוהו םייוגה ןיב טפשו" לע רבדמה 4 קוספה ןיבל
רמתשנש חסונה ונל עייסי ןאכו .םמצע םייוגה תוצראל םילשורימ אציש םייוגל החכותהו
ונינפל ,"קוחר דע םימע םייוגל חיכוהו" ונייה ,"קוחר דע" רבסה ןאכ ףיסומ הכימ .3 'ד הכימב
רהל ואובי םייוגה קר אלש ןאכ הנווכהש ,הארנ םוקמ לכמ - הכימ לש שוריפ תפסות ןאכ
דע" ,תוקוחר תוצראל םג טשפתתו הרות רבד אציש אלא ,הרות ןאכ לבקל אשנהו ןוכנה
םייוגל חיכוהל 'ה רבדב אציש הנוי לע רופיסה תרוסמל םאות םג הז .הכימ לש חסונב ,"קוחר
.םיוסמ שדקמ הזיא לש םשב עיפומ ונניא הנוי רפסש ןיינעמ .הקוחר ריעב

תפקשמכ תוילאסרבינואה תואובנב דימת עיפומש "הקוחר ץרא" יוטבה תא תוארל ןכ םא שי
שוריפה אוה ןוכנ םנמא םא ןכ לע רתי .קוחרו בורק לארשי תנומא תוטשפתהל הפיאש
לש שוריפה יפל תוקוחרה תוצראב ,םהיתוצראב םייוגה לע לח "םייוגה ןיב טפשו" קוספהש
הזה רבדהו .םילשוריב 'ה רה לעמ םזילאסרבינואה קותינ והיעשיב רבכ ונינפל שי ירה ,הכימ
תולעל וצר םהו ,םידהיתמו םיולנ לש םרז םק רבכשכ ירה יכ ,םירחואמה תורודה תא קיסעה
'ה לע םיולנה רכנה ינבו" :איבנה חיטבמ םש םוקמ ,'ונ והיעשיב רמאנש יפכ ,םילשוריל םלוכ
תיבב םיתחמשו ישדק רה לא םיתואיבהו ,'וכו םידבעל ול תויהל 'ה םש תא הבהאלו ותרשל
יפלו ."םימעה לכל ארקי הלפת תיב יתיב יכ יחבזמ לע ןוצרל םהיחבזו םהיתולוע יתליפת
קרפ והיעשיב םנמאו .תוקוחרה תוצראב םג םזילאסרבינואה תא והיעשי רבכ האור הז שוריפ
קזחה םזילאסרבינואה יוטיבל בורק הזה רבדהו .םירצמ ץרא לובגב םג 'הל חבזמ רבכ שי ט"י
'ה םשב םלכ ארקל הרורב הפש םימע לא ךפהא זא יכ" :9 ,'ג הינפצב ,ארקמב שיש רתויב
."דחא םכש ודבעל

תיבה רהב ולבקי םימעהש הרותה
םלועבש הרותה זכרמ םילשוריב תיבה רהב םימיה תירחאב אהי ץומא ןב והיעשי ןוזח יפל
המדנ ?ןויצב ולבקי םימעהש הרותה יהמ .הרות ןאכ ולבקי םימעה .ילסרבינוא טפשמ םוקמו
תווצמהו םירופיסה לע ךמתסהב תיקלח הבושת תוחפל וז הלאש לע בישהל ונידיב שיש יל
תוירזכאה תא ,תותיחשה תא לטבל ודמלי לכ תישאר .ארקמבש ילסרבינואה יפואה ילעב
;םיתמ יחבז ,תונז ,ךלומל םתברקהו םינבה תפירש ,ירזכאו אמט ןחלופ לכ ,תולילאבש
וקחרתי ,יחה ןמ רבא תליכא רוסיא רמולכ ,"ולכאי אל ומד ושפנב רשב" ,תוירזכאמ וקחרתי
."םדאה תא השע םיהלא םלצב יכ" חצרה ןמ

רכזנ םשו ןובנו םכח םעכ לארשי תא םיחבשמ םימעש ,חבש ירבד םירמאנ 8-5 'ד םירבד רפסב
חיכשה יוטיבה .שדח גשומ עיפומ ןאכ ."םיקידצ םיטפשמ"בו םיהלא תבהאב ןייטצמ לארשיש
םא עדוי יניא ."םיקידצ םיטפשמו םיקוח" שדח יוטיב עיפומ ןאכ לבא ."םיקידצ םישנא" אוה
לוכי םדאש קר אל ,קידצ ןכ םג היהי קוחהש ,תינרדומה הפשב םיכלהמ ול שי הזה יוטיבה
,םיינאמוה םיסחיל איה הנווכה םוקמ לכמ .קידצ תויהל לוכי קוח םגש אלא קידצ תויהל
לכש ןאכמ ."ןתונו ןנוח קידצ" ןוגכ ,טפשמ ינינעב הרזעל קקזנה םדאל רוזעל ,שלחל הרזעל
הונינ ריעה הכפהנ טעמכ סמח ישעמ ללגב ."'ה תוחרא"ב הלולכ םדאל םדא ןיב רסומה תרות
רמוש" ,"םיקושעל טפשמ השע" תורהצה הברה הברה ונל שי הז ןיינעב .הבושתב ורזח אלמלא
קרפ והימריב הנהו .תירסומ הרות ןבומכ תללוכ ןויצב הרותה ןכ םא ."'וכו הנמלאו םותי םירג
םוהל ןורמאת הנדכ" :תימראה םנושלב םייוגה לא םירבדה תא רמול לארשי ינב ושקבתנ 'י
יוטיבה םש רכזנ ."הלא אימש תוחת ןמו אעראמ ודבאי ודבע אל אקראו אימש יד איהלא
חסונ יפל םלועה תאירב תרות תא םייוגל דומיל תללוכ הרותה ונייה 'וכו "וחוכב ץרא השוע"
לע םייוגה תודגא לכל שיש תיגולותימה המקרה לכ תא ןאכמ איצומ דימ .יטסיאיתונומ
.םלועה תאירב

הז ןיינע םגש ןכתי ,תבש ירמוש םהש םיוולנה לע ו"נ והיעשיב רמאנש המב שמתשהל רתומ
'ה רבדו הרותהש יל הארנ םוקמ לכמ .םלועה תאירב לש תילאסרבינואה הרותל ךייש תבש לש
רבכ תמייק םזיאיתונומה םצעב יכ ,דחאכ רסומה תרותו סומסיאיתונומה תרות םיללוכ ןויצמ
.רסומה תרות

ץומא ןב והיעשיל שדחתנש שודיחה לע ןמפיוק לאקזחי תנשמ
קלחמ ,ל"ז ןמפיוק לאקזחי 'פורפ ,ונרודבש תידוהיה הבשחמב םירבדמה שאר לוגדה רקוחה
:םיירקיע םיקלח השלשל תילסרבינואה התוטשפתה תניחבמ ,לארשי תנומא תודלות תא

תוטשפתה תא תלמסמה ,לבב לדגמ תיינב דע המודקה תילסרבינואה הפוקתה
וריכה ישונאה ןימה לכו םימעה לכ הבש ,ללוכ םזילאסרבינוא לש הפוקת התיה היה .תולילאה
למס אוהש ,לבב לדגמ תא ומיקהו דחא לאב הנומאה תא םימעה ובזע ןכ ירחא 'ה תא
.תולילאה

דע לארשי תנומא תישארמ תימואלה הפוקתה יהוזו ,השדח הפוקת האב ןכ ירחא
.והיעשיל
אלו חוכב םזילאסרבינוא ונייה "ינואידיא םזילאסרבינוא" ןמפיוק לצא הנוכמ וז הפוקת
תמצמוצמ התיה ,האידיאה יפ לע תילאסרבינואה ,תיטסיאיתונומה הנומאה יכ ,לעופב
וליאו ,עדונ לא היה לארשיב קר .םלועה יהלא 'ה םע ,דחא רחבנ םע לש תימואל הנומאכ
םירבדב רכזנכ ,םיבכוכ ,חרי ,שמש ןחלופ לש הכומנ הגרד 'ה "קלח" םהל יכ ,והעדי אל םייוגה
שוריפה תא לבקמ אוה ."םימשה תחת םימעה לכל םתא ךיהלא 'ה קלח רשא" :19 קוספב 'ד
."'ה תלחנ" םה רתוי ההובג המרב 'ה יעדוי לארשי ינב וליאו ,ךומנ ןחלופ םהל ןתנש ,"קלח"
תלבק בקע םהילע רזגנ לבא לאה לש ותחגשהו ודסח םוחתמ אצוה אל ילילאה םדאה םנמא
.תמא-יהלא תעד רסוח לש ךומנ ילאוטקלטניא דמעמ תולילאה ןחלופ

םייוגה לכ :לארשי תנומאב שדח קרפ חתופו והיעשי לש םימיה תירחא ןוזח אב הנהו
םלוע-לא רותבו םימעה לכל עדונ ,םלוע-לא היהי 'ה .תדחוימה הריחבה העקפוה .'ה תא ועדי
לא היהי לארשי יהלא םא קר תויהל לוכי ימלוע םולש .םלוע םולש לש ,דחואמ םלוע םוקי
זא קר .תדחואמ תושונא רמולכ ,דחא גיהנמו דחא טפוש ,תחא הנומא םייקתת םא קר ,םלוע
.המחלמה-ילכ תא ורבשי אלא ,תומחלמ ושעי אל םימעשו םלועב םולש היהיש ךכל םוקמ שי
לש ןוזח ידי לע המלשוה םימיה תישארב דיחיה תנומא ןוטלש לע הדגאהש רמוא ןפמיוק
."םימיה תירחא"ב םלועב דוחייה תנומא ןוטלש

םימיה תירחא ןוזח תא הדירפמה המוצע םוהת לע ןמפיוק לש הז ינוציק חוסינל ףרטצמ ינניא
יפוי הברהו ינחור ןח הברה שיש יפ לע ףא ,ול המדקש תיארקמה תורפסה ןמ והיעשי לש
ןוזח לע רבדמ אוהשכ .ןמפיוק לש םייגיגח-םיינוציקה םיחוסינבו תוקרבהב ילאוטקלטניא
םזילאסרבינואהש וז הניחבמ תילארשיה הנומאה תודלותב "םימה תשרפ"כ םימיה תירחא
לש םיקד םיניערג שרופמ יוטיב אטבמ והיעשיש ינרובס .םלועה רואל אצי יובח היהש
.וינפל רבכ ומקרנש םיירוטסיה םיעוריא

הקוחר ץראמ םיאבה םייוג לע םירופיסו תונוזח לש תרגסמ ךותב אצמנ והיעשיש יל הארנ
.םמצע םיגיצמ םינועבגהש הגצהה ןפוא אוה הז םוחתב רתויב םודקה רופיסה .'ה םש עמשל
לארשי ינב ברקב ןוכשלו אובלו דואמ הקוחר ץראמ רוקעל םיצור םמע-ינבש םה םירפסמ
ץראמ םע אלא ,תונידמ-ןיב תירב ןאכ ןיא .(9 'ט עשוהי) "ועמש ונעמש יכ ךיהלא 'ה םשל"
המלש תליפתב רכזנ ןאכו .לארשי ינב ברקב רוגל הצורו אב ,לארשי יהלא לע עמש הקוחר
יכ" .(41 ,ח 'א םיכלמ) "ךמש ןעמל הקוחר ץראמ אבו אוה לארשי ךמעמ אל רשא ירכנה"
."לארשי ךמעכ ךתא האריל ךמש תא ץראה ימע לכ ןועדי ןעמל ...לודגה ךמש תא ןועמשי
הנה .ןאכ ףלאמ "לארשי ךמעכ" תומדהל ןוצרה לבא ,תולילאה תביזע ןאכ הרכזנ אל םנמא
השעי אל יכ" ריהצהל ותונוכנ ידכ דע עשילא איבנהמ עפשוהש םרא אבצ רש ןמענ לע רפוסמ
םימעה לע תרוסמה תניינעמו .('ה 'ב םיכלמ) "'הל םא יכ םירחא םיהלאל חבזו הלוע ךדבע דוע
,ץרא יספאמ ואובי םיוג ךילא" :'זט והימריב "ץרא יספאמ" םיקוחר תומוקממ םיאבה
."ליעומ םהב ןיאו לבה ,וניתובא ולחנ רקש ךא ורמאיו

םייוטיבב ןנובתהל ונא םיכירצ - והיעשי לש םימיה תירחא ןוזחל עקרב םינייעמ ונאשכ
,'חמ) "ץרא יוצק לע ךתליהת לע" רפוסמ םש םוקמ .םיליהת רפסב םיבורמה םיילאסרבינואה
לכ והוחבש םייוג לכ 'ה תא וללה" ןכו (ד-א 'וס) 'הל עירהל "ץראה לכל" ארוק ררושמהו (אי
תוחפשמ לכ ךינפל ווחתשיו ץרא יספא לכ תא 'ה לא ובושיו ורכזי" ,(ז"יק רומזמ) ."םימואה
וידחי םימע ץבקהב ...'ה םש ןויצב רפסל" :גכ-די 'בקב רמאנה הזמ רתויו ,(ח"כ 'בכ) "םייוג
."'ה תא דובעל תוכלממו

חישמה תומיל האובנהו התעשל האובנה
,םיקוחר תורודל' :ןבומה םג םייק 'םינינה ימי' :ןבומל ףסונ .םימיה-תירחא תועמשמל בושנ
הז שורפ םנתונב וילע ךומסל קזח דוסי ינשה תיבה ימיב וניתובאל אופא היה .'חישמה תומיל
םכתא ארקי רשא" :יוטיבה הנושארל עיפומ וינבל בקעי תכרבב .םימיה תירחא ןוזחל
קוחירב היורשה הפוקתל אלא ,ךכ לכ בורק ןדיעל אל ןאכ הנווכהש רורב ."םימיה תירחאב
.ןמז

איה ,רתויב תטלובה הכלשהה .תוכלשה המכ שי ,'ב והיעשיב םימיה תירחא ןוזחל םלוא
יחה תכרעמו םדאה תא ףיקיש יללכה םולשה דחוימבו .א"י קרפב ישי עזגמ רטוחה לע ןוזחה
ךכב שי ירה ,"תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םתוברח ותתכו" 'ב והיעשיב רמאנ םא .דחאכ
תמייק האובנ לש הכרדכ .ףרט תויח ינפמ ותוננוגתה יכרצל םג ךרטצי אל םדאהש ,זמר רבכ
םש םוקמ ,א"י קרפב אב קשנ רסוח לש וז העפותל אלמה שורפה .ריישו אנת לש הטיש הב
,'ה תאריו תעד חור ,המכח חורב ןנוחמ אהיש ,לארשי לש ימואלה טפושה לש ודמעמ ראותמ
רהב ורוקמ לכה .'וכו "ץברי ידג םע רמנו שבכ םע באז רגיו" ,ןמז ותואבו םילד קדצב טופשיו
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ ,ישדק רה לכב ותיחשי אלו וערי אל" :שדוקה
השדח הפוקתב ןאכ רבודמש וניבה איבנה לש וחקל יעמוש םגו ,ןמזה תולובג וצרפנ ןאכ
תצע םשגתת וז הרומתב .וז הירוטסיה לש הכלהמ ךותב הרומת הניינעש ,םדאה תודלותב
ןדיעל רבכ םיזמור םימיה תירחאש ,רמוא יווה .םימלוע םולש רורשיו תומדא ילע םיהלא
.םלועה תלואגו לארשי תלואג לש אשונה אוה ישי עזגמ רטוח רשאכ ,םיאבה םימיב יחישמה

"יתיכחו"
ירבד תא םיררוצ ,םידליהו םידימלת לש הרובחה ינב ,אוהש יפרגויבוטוא עטקב רפסמ והיעשי
.ידומלב הרות םותח הדועת רוצ" :'הל םיוקמו םיכחמו םברקב הרותה תא םימתוחו ,האובנה
תוכחלו ,תיאובנה ותוליעפ תא המ ןמזל קיספהל ךרוצ האור איבנה .(זי-זט 'ל) ..."הל יתיכחו
יתרמשמ לע" :ג-א 'ב קוקבחב םג רמאנ תוכחל ךרוצה ןינע .תומדוק תואובנ ומייקתיש
בותכ ,רמאיו 'ה ןעיו .יתחכות לע בישא המו יב רבדי המ הפצאו רוצמ לע הבציתאו הדמעא
."רחאי אל אובי אב יכ ,ול הכח המהמתי םא ...וב ארוק ץורי ןעמל תוחולה לע ראבו ןוזח
לע הבותכ רמשת האובנהש יואר ןכלו תוכחל םיכירצ יכ ,בתכה לע םירבד הלעמ איבנה
.םיבר םימי דומעתו תוחולה

הכ" :םיאבה םימיל תוכחל ךירצ יכ ,האובנ תביתכ לע םימעפ המכ רבדמ ('ג ,'ל) והימרי םג
םימי הנה יכ ,רפס לא ךילא יתרבד רשא םירבדה תא ךל בתכ ,רמאל לארשי יהלא 'ה רמא
רפס תא ,הלאה םירפסה תא חוקל" :ןכו .'וכו ..."לארשי ימע תובש תא יתבשו ,'ה םואנ םיאב
יכ ,םיבר םימי ודמעי ןעמל שרח ילכב םתתנו ,הזה יולגה רפס תאו םותחה תאו הזה הנקמה
.(וט-די ,ב"ל) "תאזה ץראב םימרכו תודש ,םיתב ונבי דוע ,לארשי יהלא תואבצ 'ה רמא הכ

איבנה והילא ןומדקה איבנה שדחמ חלשי אובל דיתעלש רמאנ ,האובנה ףוס היהש יכאלמב
."ארונהו לודגה 'ה םוי אב ינפל"

,אובל דיתעל לש דוסי םהב היה םירבדה ורמאנש תעב רבכש ונל םירומ ,הלא םיאיבנ ירבד
לע ףאו" ,חישמה תאיבב "ןימאמ ינא"ה תא סנרפש הזו ,המהמתי םא םג תוכחל ךירצש אלא
."ול הכחא הז לכ םע המהמתיש יפ

ונא םישיגרמ ,והיעשי לש םימיה תירחא ןוזח תא םינש יפלא רחאל םויה םיארוק ונאשכ
.םימלוע םולשל ומצע תוחוכב עיגהל לכוי אל םיישיאה וייואמו ימצעה ולכש תרזעב םדאהש
.םימיה תירחאב םשה תרזעב אוביש יקולא לאוג לעפמ והז

,םהה םימיב םילשוריב שדקמה תיב רצחב וחקל יעמוש ןכש לכמו ומצע איבנהש חינהל רתומ
ןיידעו ,הנש 2700 ורבע הנהו .הקוחר ךכ לכ אל הפוקתב םשגתי םולשה ןוזחש ויה םיוקמ
איהש יפ לע ףא הלואגל תוכחל לגרתהש ידוהיה םעה םלוא .המחלמ ילכ םישוע םימעה
הפצמה תושונאה .ץומא-ןב והיעשי ןוזח םויקל תופצל שיש ,תושונאל ךרד הרומ ,תהמהמתמ
תודחואמה תומואה ןינב ריק לע םימיה תירחא ןוזח תביתכב ךכל יוטב הנתנ ףא ךכל
.קרוי-וינב

ןב והיעשי תאובנ לש ימלועה ירוטסיהה ךרעה לע ,ןמפיוק לאקזחי 'פורפה ירומ ירבדב םייסא
:ץומא
םיאשונה םיאלפה ישנאמ אוה והיעשי .לאוגה סומסילאדיאל למס אוה והיעשי ןוזח"
לבא .המצע תיארקמה תורפסב וליפא אוה "םולח" .םולח ראשנ ונוזח .רוד ףלאל רבד
וינפל אוה ןרוק .םדאה חור לע הקומע העפשה עיפשה םולח אוה רשאב םגש קפס ןיא
דוע תימלועה תירוטסיהה ותעפשהש קפס ןיאו ,לע לא ויניע תאשל ול זמורו בכוככ זאמ
."המלשנ אל