םירופיכ םויב תורנ תקלדה

ןאמרהאוו .נ ר"ד

ח"ישת ג"ל םיינחמ


םוי ברעב תורנ תקלדהל םינושה םיקומינבו םיגהנמ ילדבהב קסוע רמאמה :תיצמת
.תונושה תוליהקב ,םירופיכה

תיבב גח תורנ
,"הכשח םע תבש ברעב" תיבב רנה תקלדה ,הנשמה יפל ,איה תבשב תוירקיעה תווצמה תחא
:(ה בויא) קוספב וז הווצמל םעט ואצמ םיארומאהו
.('א ,ד"ל תבש ןייע) "'וכו ךלהא םולש יכ תעדיו"
,םודק ןמזב לארשי ץראב דיחא גהנמ היה אל םירופיכה םוי לילב תיבב רנה תקלדהל עגונב םלוא
:הנשמה ירבדמ אצויש יפכ
- קילדהל אלש וגהנש םוקמ ,ןיקילדמ םירופיכה םוי ילילב רנה תא קילדהל וגהנש םוקמ"
.('ב ג"נ םיחספ) "ןיקילדמ ןיא
,תבש ברעב ומכ תיבב םירופיכה םוי ברעב תורנ קילדהל שיש םיקסופה דחא עבק םייניבה ימיב ךא
ךכו .(יכדרמה םשב י"רת ןמיס ,ח"וא רוט ףסוי תיב ןייע) "ןותבש תבש" :ארקנ םירופיכה םויש ינפמ
םירופיכה םוי ברעבש ,גהנמה ונימיב לבקתנ
...תבש ברעב ומכ תיבב תורנ ןיקילדמו תונחלושה לע תופמ ןישרופ תושמשה ןיב םדוק"
."לגר ומכ ונייחהש תוכרבמ םישנהו ...םירופיכה םוי לש רנ קילדהל :תורנה לע ןיכרבמו
.('ה ,ירת 'יס ח"וא ,ןחלושה ךורע ,ד"י ,א"לק 'יס ךורע ןחלש רוציק)


תסנכה תיבב םויה דובכל תורנ
יתבב םירופיכה-םוי ילילב תורנ קילדהל ,לארשי ץראב תומוקמה לכב גוהנ היה םיאנתה ןמזב רבכ
ןיבמ הלא ליבשב בושח הז היה דחוימב .תוחבשתו תורישלו הליפתל תושרדמה יתבבו תויסנכה
.(ח"מ ,א"פ םירופיכה םוי אתפסות הוושה) "שדקמל רכז" םירופיכה-םוי לילב םירע ויהש ,להקה
,תיבב גח תורנ תקלדה ידי לע תבשל כ"וי ןיבש האוושהב הכלהה ימכח וקפתסה אל םייניבה ימיב
תסנכה-תיבב תורנ יוביר י"ע דחוימ ןפואב םירופיכה םוי תא דבכל שיש ,השרדה תא דוע ופיסוה אלא
וססיבו "היקנ תוסכ"ב םירופיכה םוי תא דבכל ושרד םיארומאה רבכ :אוה הז גהנמל ואיבהש קומינה
קוספה לע םהירבד תא
(ח"נ היעשי) "דבוכמ 'ה שודקל גנוע תבשל תארקו"
:םרמאב
:הרות הרמא ,היתש אלו הליכא אל וב ןיאש ,םירופיכה םוי הז - ?דבוכמ 'ה שודקלו יאמ"
.(םש י"שר ןייע ,'א ט"יק תבש) "היקנ תוסכב הודבכ
:בותכו ,לכונש המב שודקה םויה תא דבכל הדיפקה הרותהש וניארש ןוויכמו
(ו"כ ,ד"כ היעשי) "'ה ודבכ םירואב"
:שרפמ םוגרתהו
"דובכ :ארקנש וניצמש רבד לכב ודבכל שי ,םיסנפ לש תורואב :רמולכ ,"איסנפב"
.('ג 'א ףיעס .י"רת ,ח"וא ,ןחלושה ךורע הוושה ;'ב ,ח"ע ,אמוי תכסמל ש"אר)


םייחה רנ
ותא איבה דחאו דחא לכש ,גהנמה הפוריא ברעמ תוצרא ידוהי לצא לבקתה ,הארנכ ,םייניבה ימיב
,ךכל הביסה התיה םיקסופה דחא תעדל .הכשח םע םירופיכה-םוי ברעב תסנכה-תיבל רנ
.(י"רת ,ח"וא רוטל ףסוי-תיבב וב לכ) "הלילב תורקל םיכירצש יפל"
.האבה הנשב םלזמ תא קודבל ילמס יעצמא תסנכה-תיבל תורנה תאבהב האר בחרה להקה ךא
:('ב ,'ה תותירכ) םיאבה דומלתה ירבד לע תססובמ וז הנומא
שיר ןיבד ןימוי הרשע אגרש יתייל ,אל וא אתש קיפמ יא עדיל יעבד ןאמ יאה ימא בר רמא"
"היתנש קיסימד עדינ הירוהנ ךושמ יא .אקיז בישנ אלד אתיבב ילתינו ירופיכד ימויל אתש
.(םש ףסוי תיבב יכדרמה ירבדל ,י"רת ,ח"וא רוטל השמ יכרד ןייע)
םיארוק ונא ךכו .החפשמב םירכזה ןינמכ .תסנכה תיבל תורנ הברה איבהל וליחתה ןמזה ךשמהב
:גרובנטורמ ךורב ר"ב ם"רהמל "םיגהנמ רפס"ב
יפל ,םקילדהלו תסנכה תיבב םחינהלו םירכזה םהינב ןינמכ הוועש לש תורנ תושעל וגהנו"
.רסומ תוחכות םייח ךרדו רוא הרותו הוצמ רנ יכ :בותכו רופכ םויב ודרי םינורחא תוחולש
."םכיתונב אלו םכינב - (ט"י-א"י םירבד) םכינב תא םתוא םתדמלו :בותכו ('ו ילשמ)
.(254 'מע 'א ךרכ םידעומה רפס הוושה)
:הז לע ריעמ א"מרהו
"דחא לכל רנ ןישוע םינטקה םירכזל ףא ,רנ ול השוע דחא לכש ,טושפ גהנמה ןכו"
.(י"רת ח"וא רוטל השמ יכרד)
הבכ םרנ רשא הלאמ בל-ןובאד עונמל ידכבו ,הבכי אלש דאמ ודיפקה ,ןמיסל שמיש רנהו ליאוה
דחא לכש גהנוה ,לודגה םוחה וא חורה תמחמ
"ורנ םוקמ ללכ עדי אל שיאהו הצריש םוקמב ודימעי אוהש ,שמשה לא רנה ןתי"
.('ד ,א"לק ע"וש רוציק)
ךרוצ היהו יוארכ וקלד אל םבורש ,ךכל םרג תסנכה תיבב רבטצהש תורנ לש םוצעה רפסמה םלוא
תושעל ,גהנמה לבקתנ וז הביסמ .ךרוצה תעשב םתוא ןקתיו תורנה לע חיגשיש ,ידוהי-אל תונמל
םיקסופה דחא ירבדמ אצויש יפכ ,תיבב הזה רנה תא קילדהלו םייחה החפשמה ינב לכל דחא רנ קר
:םינורחאה
.(ו"ט ,ד"מק ללכ ,םדא ייח) "ותיבל הוועש לש רנ השוע תיב לעב לכש וניתונידמב ןיגהונו"
:('ד ,יר"ת ,ח"וא ע"וש) א"מרה רמוא ,הארנכ ,הזה רנה םע רשקבו
דע קולדל ונחיני אלא דוע ונבכי לאו כ"וי יאצומב ונקילדיו רוזחי רופיכ םויב ורנ הבכש ימ"
אצמנ ךכ ,רחא אלו אוה אל ,ורנ כ"וי יאצומב הבכי אל וימי לכש ,וילע לבקי םגו ,ארימג
.('ז י"רת ח"וא ,ןחלושה ךורע הזל ןייע) "םינשי םיגהנמב


המשנ רנ
קוספה תא הרפכ םיכירצ םיתמה םגש ,ןויערה לארשי ץרא ידוהי לצא רצונ םיאנתה ןמזב רבכ
:הרותב
('ח-א"כ םירבד) "'ה תידפ רשא לארשי ךמעל רפכ"
:ירפסה שרוד
תא ןידופ םייחהש ןאכמ ,םיתמה ולא - תידפ רשא ,םייחה ולא - לארשי ךמעל רפכ"
"הקדצ םהילע קוספלו םירופיכה םויב םיתמה תא ריכזהל ןיגהונ ונא ךכל םיתמה
.(וניזאה תשרפ)
ותמש ומאו ויבא לע רפכל דחא רנ קילדמ דחא לכש .םייניבה ימיב וגהנ ,הארנכ ,הז גהנמ םע רשקב
קמנמ םינורחאה םיקסופה דחאו ,ונא ונימי דע םייקתה הזה גהנמה .(י"רת ,ח"וא רוטל השמ יכרד)
:ןלהלדכ ותוא
םיתמה םגו ,('כ ילשמ) םדא תמשנ 'ה רנ :ביתכדכ ,רנ ירקמ המשנד ,המשנה ןוקית והזו"
.('ו י"רת ,ח"וא ןחלושה ךורע) "ירפסב אתיאדכ הרפכ םיכירצ
ןווכתה ךכל .תיבב והוקילדהש םייחה רנל דוגינב תסנכה תיבל איבהל םיגהונ ויה הזה רנה תא
:ורמאב דירפצנאג המלש 'ר םג הארנכ
תיבב ןיקילדמ רחאו ,וילע לידביו הלדבה תעש דע קלדיש ותיבב דחא ןיקילדמש ןיגהונו"
.('ז ,א"לק ןמיס ע"שק) "תסנכה
.(המשנ רנ) ןטק דחאו (םייחה רנ) לודג דחא היה םהיניב לידבהל ידכ

ארקנש ,שדח גהנמ ןילופב הווהתנ ךכל רשקבו ,םישנה ידי לע רקיעב ושענ םירופיכה םויל תורנה
תורבק תא םיטוחב ודדמו תורבקה-תיבל ואצי םישנה .(ןיגעל ךעלטיונק :שידייב) "תוליתפה תחנה"
תורנ ליבשב תוליתפ םהמ וניכהו הדידמה יטוח תא וליפכהו ולפיק ךכ רחא .ןהיבורקו ןהיתובא
תרכזהב תוקפתסמ ויה ,"תובא רבק"ל תולעל ןהל היה רשפא יאש הרקמב .תומשנה רכזל הוועשה
לע םג ויה םידחוימ םיטוח .רנה תליתפב דחוימ טוח םהמ דחא לכל ןשידקהב ,םירטפנה תומש
.האלו לחר ,הקבר ,הרש ,בקעיו קחצי םהרבא :םישודקה "תוהמא"הו "תובא"ה לש םהיתומש
ןהלש תורנהש ,בל ערוק יכב תולוקב וללפתהו תודחוימ "תוניחת" וארק "תוליתפה תחנה" תעשב
.םיבוט םישעמבו תווצמבו הרותב לארשי תיב לכ ידליו ןהידלי יניע תא וריאי


ץראב וניגהנמ
הז דבלמ .םהילע ךרבלו תבש ברעב ומכ םירופיכה םוי תורנ קילדהל םיגהונ ונצראב שדחה בושיב
.הממיה לכ קלודה המשנ רנ ותיבב דחא לכ קילדמ