הגיור בימינו

פרופ' דוד פלוסר

מחניים צ"ב, תשכ"ד

תקציר: בקרב חוגים נוצריים רחבים הולכים ונחלשים המוטיבים הנוצריים המובהקים, ומודגש בהם יותר ויותר המקור היהודי של אותה יראה. הם קוראים את הברית החדשה מתוך ביקורת, בחקירתם מגיעים הם להכרה באמיתותה של תורת ישראל, ויש מהם אשר מזדהים עם העם היהודי, ורוצים להכיר מקרוב את היהדות ואף להתגייר.

מילות מפתח:
שבע מצוות בני נח, נצרות, הברית החדשה, גרים, מתייהדים.


אינני רוצה כרגע לדון דיון מקיף ביחסה של תורת ישראל אל הגרים. אומר רק זאת: ברור שתורת ישראל היא במידה רבה אוניברסליסטית ובתחום התעניינותה נמצא כל העולם כולו וכל בני האדם, וזאת מפני שאלוהינו הוא בורא העולם ומנהיג אותו בחסד וברחמים והוא מלך על כל העולם כולו, ובאחרית הימים הוא יהיה מלך על כל הארץ ואז יעשו כל העמים אגודה אחת לעבדו בלבב שלם, וידע כל פעול כי ה' הוא מלכו ואלוהיו. ברם, מצד שני התורה ניתנה רק לישראל עם סגולה, שהוא נועד להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש, ושאר אומות העולם מחויבים אמנם להכיר באלוהינו, אך אינם מחויבים לשמור את התורה כולה כדי להיושע ולנחול את העולם הבא. אומות העולם חייבות רק לשמור את הברית שכרת ה' עם כל האנושות, היא הברית שכרת ה' עם נח; בלשון אחרת, אומות העולם מחויבים לשמור רק את שבע מצוות בני נח והגוי שומר שבת חייב מיתה, היות והוא עובר על תחומו הטבעי באותה המידה כמו האדם מישראל והמחלל, ח"ו, את השבת. ברור שגישה זו היא אוניברסליסטית באמת, היות ואיננו משימים את עול המצוות על האנושות כולה ולמרות זאת אנו מאמינים בצדיקי אומות העולם, למרות שאינם שומרים את התורה יש להם אותן הזכויות כמו לנו.

אם-כן, נשאלת השאלה, למה בכל זאת היו תמיד גרים ובתקופה העתיקה, לפני קום הנצרות, למה הייתה תנועת הגיור מצד אומות העולם כה חזקה? התשובה היא פשוטה מאד.
ראשית, למרות שתורת ישראל איננה שואפת לגרים, הרי כבר אמרנו שהיא אוניברסליסטית, תכנה פונה אל כל העולם ואל כל האומות, והיא אפילו דורשת מן האנושות לנטוש את העבודה הזרה ולקבל את האמונה באל אחד, הוא אלוהי ישראל. על אף שדרישה זו אין בה משום גוון של הטפה, החל מימי בית שני הגיעה תורת ישראל אל אומות העולם ורבים מן הגויים התקרבו פחות או יותר ליהדות: אלה נקראו "יראי שמים" וקיימו, בדרך-כלל, את מצוות בני נח ואפילו קיבלו על עצמם יותר מצוות, כגון שמירת שבת באופן מלא או באופן חלקי. מובן שמצבם של ה"מתיהדים" הללו לא היה ברור לא בתקופה העתיקה ולא בתקופה המודרנית, כי הייתה חסרה להם, לאותם "צדיקי אומות העולם", מסגרת חברתית פולחנית. מובן אפוא שבקרב ההמונים הללו הצליחו הנוצרים הראשונים בתעמולתם. בעצם אפשר לומר שהנצרות הצליחה במקרה, מפני שאליה נמשכו אותם הגויים שלא נתגיירו (והיהדות לא הייתה אף פעם דת מיסיונארית במלוא מובן המלה ולא באה אפוא כדי לפתור את הבעיות החברתיות והדתיות של "יראי השמים").

אותם המוני יראי השמים נמשכו אפוא אל הדת החדשה, לא כל-כך מפני שהאמינו בתכנה, אלא מפני שאותה דת נתנה להם את אותה המסגרת הדתית והחברתית שהייתה חסרה להם עד כה. אם הם קיבלו את היראה הנוצרית, הם פסקו להיות "יהודים בדרך".


ועוד אותם אומות העולם שהתנצרו מצאו יהדות זולה יותר, בלי מצוות ומלבד זה הייתה להם יראה משלהם, מיתוס משלהם: הם הפכו בעיניהם לא פחותים מן היהודים, אלא דימו לעצמם שבגלל יראתם המיוחדת הם אפילו, ח"ו, עולים על היהדות. ברם, לפני בוא אותה היראה החדשה ואף בימיה היו רבים שעברו ליהדות ממש ונתגיירו, מפני שלא יכלו להישאר באמצע בין היהדות לבין אמונתם הקודמת, למרות שמבחינה עקרונית ועיונית דווקא שמירת מצוות בני נח מספיקה כדי שאומות העולם ינחלו את העולם הבא. נראה לי (וכבר הבעתי פעם דעה זו על דפי כתב-העת הזה) שבימי הגאולה, כשהמוני אומות העולם יאמינו באלוהי ישראל, תימצא בוודאי בשבילם מסגרה חברתית פולחנית, אולם דבר כזה איננו קיים בימינו, ומכאן מובן למה גויים רבים התגיירו ומתגיירים. כדי להסביר את המצב ראוי להזכיר את אותו הגר שבא פעם לבקרני, שאלתי אותו למה עבר ליהדות כשהרי הוא יודע שהיה מספיק אילו היה מאמין באמת ובתמים באלוהי ישראל והיה שומר את מצוות בני נח. על כך אמר לי אותו גר:
"ידעתי שאין לי צורך לקבל על עצמי את עול המצוות כדי שאנחל את העולם הבא, אולם הרי אני איש בעל רגשות דתיים, ואיך אוכל לעבוד את בורא העולם, אלוהי ישראל שהוא אלוהי, אם אשאר רק "ירא שמים"; כי הרי אז לא אוכל לעבוד את אלוהי, לקיים את מצוותו ואף פי ישאר חתום ולא אדע איך להתפלל לאלוהי, אך לא אהיה ליהודי לכל דבר. אם כן, מתוך שיקולים הללו עברתי ליהדות והתגיירתי".

דברי אותו הגר מובנים והם משמשים הסבר לאותו הרצון של אלה המאמינים שתורת ישראל אמת היא, לעבור ממש ליהדות ולהתגייר. גורם נוסף להתגיירות במשך הדורות, שימשה ומשמשת הנצרות. שהרי אותה הדת החדשה ראתה את עצמה כמורשתה של היהדות ועל-כן המקרא נתקדש על אותה הדת, אם כן, במידה שהנוצרים הם משכילים, הם מכירים במידה פחות או יותר גדולה את תורת ישראל, כמובן יחד עם הפירוש המסולף של הנצרות, שניסתה להוכיח שכביכול נביאי ישראל ניבאו את אמיתות היראה החדשה. ברור שלחסידי אותה היראה קשה מאד להשתחרר מן הפירוש העקמני שלהם, ואם מישהו מצליח להשתחרר ממסורת הדרש הנוצרי, שאותו הוא שומע החל מילדותו, הרי איש כזה בוודאי צריך להיות בעל ראש צלול ומחשבה עצמאית. ברם, דווקא אותם האנשים אשר עברו דרך צינורות הנצרות אל היהדות, היו אנשים רבים, חכמים משכילים וגם פשוטי העם. אותם האלפים והרבבות שעברו דרך הדת החדשה אל תורת ישראל והתגיירו נכנסו תחת כנפי השכינה ואין אנחנו מכירים את רובם, מפני שעד לתקופה החדישה ביותר התיהדות הנוצרי הייתה כרוכה בסכנת נפשות ממש, ואם היום, אחרי מלחמת העולם האחרונה, חלק של כפר באיטליה, הוא כפר סאו ניקאגדרו, היה יכול לעבור ליהדות לא בסתר, כי אם בפומבי, והתושבים הורשו לעלות לישראל, הרי דבר כזה לא היה אפשרי בעבר הרחוק יותר. קיים אפוא בעניין הגיור מצב חדש, הקלה רבה, אולם אני באופן אישי יודע יפה שגל הגיורים הנוכחי מעורר לא רק חששות, אלא אף סימני התנגדות אצל חסידי אותה הדת שממנה באים אלינו הגרים החדשים - וראה איזה פלא! דווקא אלה אשר בלי היסוסים דוגלים בדעה שיש להמיר את היהודים ואף לפעמים פועלים לשם כך בתשלום, דווקא אנשים אלה מתעוררים לרגשי חששות כשמישהו מתגייר לא על סמך תעמולה מצד היהודים, אלא מתוך הכרעה אישית של אותו האדם שהגיע למה שהגיע על דעת עצמו ולפעמים רק לאחר שהצליח לשכנע אחרי מאמץ קשה את היהודים בכנות החלטתו.

כי אכן, בימינו אנו מתגברת אצל אומות העולם הנכונות להיכנס תחת כנפי השכינה ולהתגייר וחלק ניכר למדי מאלה, הרוצים להיות ליהודים לכל דבר, רצונם אמיתי. ברם, נתחיל לדון באלה המהווים, לדעתי, בעיה רצינית. הכוונה לאלה אשר רוצים לחיות בארץ-ישראל מבלי שהדת חשובה להם, אשר רוצים בעיקר להתבולל מבחינה לאומית: הכוונה היא גם לאותן הבנות אשר הכירו בחור יהודי ורוצות להתחתן עמו, דבר שאפשר בארץ-ישראל רק כשהן תהיינה ליהודיות. אני מודה שבמקרים כאלה דעתי, בדרך כלל, שלילית, אולם אבין גם את אלה אשר ירצו להקל על אותם האנשים מתוך התקווה שבמה שהם התחילו מבלי להבין את היהדות, הם יסיימו כיהודים שלמים. לדעתי יש במקרים חברתיים, ולא דתיים, כאלה להקל, מטעמים אנושיים, בייחוד בקשר לאותן הבנות מאומות העולם, הרוצות להתחתן עם איש יהודי, כשהאיש היהודי בעצמו הוא יהודי דתי וכשהאשה לבה פתוח להסבר תורת ישראל. ברם, לפי שיעור נראה, הבעיה העיקרית בענייני גיור אינה, לצערי הרב, הגויים, אלא היהודים, התרחקות יהודים רבים מתורת ישראל. כאן אולי רצוי לספר הלצה:
בחור יהודי עמד להתחתן עם גויה, הזהירו אביו: "אל תשא גרה". אמר הבחור: "אבל, אבא, הבחורה מוכנה להתגייר! " "נראה", אמר האב, "אם הגיור ייצא יפה! " הבחורה התגיירה, התחתנה עם הבחור ואחר זמן מה ראה האב שחנות בנו נשארה סגורה בשבת. חשב האב שבנו חולה ונסע אליו מיד, אולם מצא את כולם בריאים, והבן אמר: "אבא, אשתי שכנעה אותי שלא אפתח את חנותי בשבת". אז אמר אביו: "האם לא אמרתי שיש צרות אם יהודי מתחתן עם אשה נכריה! "

עוד נחזור לאותה "הבעיה היהודית" של הגיור שאני מכיר אותה לא רק מאותה ההלצה שסיפרתי, אלא מתוך מציאות מרה. ברם, קודם נדבר על סיבת התגברות הנהיה ליהדות אצל אומות העולם היום. לי נראה שאילו הייתה היהדות דת מיסיונארית (ישמרנו ה' ממצב כזה ), הרי היו היום זורמים גויים רבים מאד כדי להתגייר. מה הם הגורמים העיקריים לתופעה משונה זו בימינו?
הגורם הראשון הוא האסון הגדול והאיום שפקד אותנו בימי הנאצים. על-ידי כך ועל-ידי העובדה שצוררינו נוצחו, נתעוררה התעניינות גדולה ביהדות וביהודים ומתוך התעניינות זו לומדים רבים, לפעמים כמובן בצורה שטחית למדי מתוך ספר כיס, את תורת ישראל ואת מובנה ועל ידי הלימוד הזה מתקרבים רבים מאומות העולם אל תורת ישראל שאתה הם לומדים מתוך אהבה, הן בגלל תוכנה והן בגלל הפורענות שבאה עלינו בימי אותו שלטון הרשע. שמעתי שרב אחד השתתף באותם הכינוסים המשונים של "גשר" יהודי-נוצרי בגרמניה והיה שם למליץ טוב לתורת ישראל - ולהפתעתו המרובה קיבל כמה מכתבים של גויים שרצו בעקבות הרצאתו להתגייר! אני מניח שהדבר היה לאותו הרב בלתי-נעים כי הוא רצה לבנות "גשר" ואילו הם באו להתגייר.
הסיבה השניה לריבוי הגרים ולרצון אומות העולם להתגייר היא הקמת מדינת ישראל. אין צורך לחזור ולדבר על אלה מאומות העולם הרוצים לחיות אתנו מסיבה חברתית, אשר מתחתנים עם יהודי הארץ ועל כן הם מרגישים שחייהם וחיי ילדיהם יהיו קלים יותר אם יקבלו את דת הארץ. כבר אמרתי שבעיית אנשים אלו היא בעיה מסובכת ואיננה בעצם בעיה דתית טהורה. ברם, הקמת מדינת ישראל משפיעה גם על אלה הרוצים בכנות להפוך יהודים. ואם על יהודים רבים, לצערי, הקמת מדינת ישראל משפיעה בכך שמתרחקים מתורת ישראל, הרי את אומות העולם הקמת המדינה מקרבת אל היהדות. על ידי הקמת המדינה נעשו. היהודים חשובים בעיניהם כבר מן העובדה שקוראים עליהם בעיתונים.

מלבד זה, אם היו רבים בין הנוצרים שחשבו שהיהודים כעונש לכך שלא קיבלו את היראה החדשה צריכים להיות מפוזרים בין אומות העולם, הרי גויים אלה שרואים שעם ישראל חוזר למולדתו, הרי מתעוררת בלבם המחשבה שיתכן והעם היהודי אינו תחת הקללה, אלא שהוא עם סגולה, לפי שמסופר עליו בספרי המקרא, העצמאות המדינית מוכיחה בעיני רבים את נכונות התורה והנביאים. יש בין אומות העולם כאלה שמסיקים מכאן שאחרית הימים מתקרבת והולכת: אם כן אצל אנשים כאלה הקמת מדינת ישראל אמנם גורמת שנאלצים לעשות רביסיה של הדוגמטיקה הנוצרית שלהם: הם צריכים להכיר בעובדה שבחירת ישראל לא בוטלה, אולם אנשים אלה אינם הופכים כמובן ליהודים ואינם עוזבים את יראתם, אלא להפך, יראתם מתחזקת דווקא על-ידי הקמת מדינת ישראל והם מאמינים הקמת מדינת ישראל היא אות לאחרית הימים ומקווים שאז יקבלו גם ישראל את יראתם.


אולם ישנם גם גויים אחרים שאצלם הקמת המדינה שברה את תמונת העולם הנוצרית המקובלת; אלה חושבים שהיות וישראל אינם תחת הקללה אלה הם עם סגולה, רצוי להם לאותם הגויים להתעסק בתורת ישראל ואז הם מתקרבים ליהדות ולבסוף הם נוטשים את יראתם ורוצים להתגייר.בדברנו על חשיבות הקמת מדינת ישראל הממריצה את רצון גויים רבים להתגייר כבר הגענו לסיבה השלישית המפנה את אומות העולם אל היהדות, הסיבה הנוספת היא ההתפתחות החדשה בקרב הנצרות.

נכון, ידוע שבשנים האחרונות חלה כעין תחיה בדת זו ואין כאן המקום לדון בנסיבות תחיה זו; אולי התחדשות זו מקורה בחידוש הרגש הדתי בקרב האנושות היום. מכל מקום הנוצרים חפצים להכיר את דתם וזה לא כל כך מתוך עמידות נוקשות, אלא רצונם להכיר את מקורות דתם. אנחנו חיים בתקופה, בה ההבנה ההיסטורית לתופעות רוחניות ערה ביותר, ועל כן חזרה ליראה ההיא איננה במקרים רבים חזרה אל תורות הכנסייה, אלא אל שורשי הדת ההיא עצמה. מכאן שהיום אפילו בקרב הכנסייה הקתולית רבים חוזרים לקריאת כתבי הקודש שלהם, שחלק גדול מהם אינו אלא ספרי המקרא שלנו ואפילו אם היום קוראים הנוצרים את ה"ברית החדשה" שלהם, הם אינם קוראים את הספרים הללו בלי ביקורת, לביקורת זו עוזרים כמובן מחקרי המלומדים הנוצריים שהרי המחקר המדעי של הברית החדשה וראשית הנצרות, נמשך בקרב הנוצרים כבר יותר ממאה שנה.

נכון אמנם שהחוקרים הנוצריים אינם מכירים בדרך כלל את המקורות היהודיים מכלי ראשון, אולם כבר לפני אותה התחייה החדשה של הדתות הגיעו חוקרים נוצריים רבים מאד, והם דווקא החוקרים הנוצריים הדגולים - וביניהם אלברט שווייצר המפורסם - לא רק לידי ההכרה שאכן הנצרות צמחה בסביבה יהודית, אלא אף הכירו שהמסורת הכנסייתית הנוצרית ואף כתבי הברית החדשה עצמה סילפו במידה רבה את התמונה האמיתית של ראשית אותה היראה. חוקרים אלה מעריכים היום אחרת את השקפות העולם של מייסד הנצרות, הם אפילו יודעים שאותו האיש לא רצה בכלל לייסד דת חדשה, שלא התכוון להטפה בין אומות העולם וכדומה. יש בין חוקרים אלה כאלה החושבים שמייסד הנצרות לא טען בכלל למשיחיות ויש אחרים החושבים שהוא נכשל בטענה זו.

נכון שדווקא בימינו קיימים שוב חוקרים נוצריים שנבהלו מתוצאות כאלה של המחקר המדעי הטהור, אולם חוקרים אלה אינם חוזרים בדרך-כלל במישרין אל האמונה הכנסייתית התמימה, אלא דוגלים בהשקפה שאי אפשר לדעת על ראשית הכנסייה כמעט ולא כלום ובייחוד על תורותיו של אותו האיש ועל כן ראויה להערצה אותה התיאולוגיה הנמצאת בספרים המקודשים להם. ברם, למרות נטייה זו שהיא היום מודרנית בחוגים נוצריים רבים, הנוצרי המשכיל הרגיל, יודע יפה על מוצא הנצרות מן היהדות והוא מלא פקפוקים בקשר לתיאורי ההתפתחות של הנצרות הראשונה ובקשר לתמונה שמציירים הכנסיות את דמותו של מייסד הנצרות תפיסות אלה בקרב חוגים נוצריים רחבים ניזונות הן מקריאת ספריהם המקודשים והן מן הספרות הפופולארית יותר הנכתבת היום על-ידי אנשי מחקר.

סיפרתי מה שסיפרתי כדי להבהיר לקוראים את העובדה שבקרב חוגים נוצרים רחבים למדי, אם מותר לומר, הולכים ונחלשים המוטיבים הנוצריים המובהקים ומודגש בהם יותר ויותר המקור היהודי של אותה היראה. ברור אפוא שאנשים המסיקים מסקנות ממצב זה מתקרבים יותר ויותר אל תורת ישראל ומכאן מקור חשוב לרצון אנשים בודדים להכיר את היהדות, להתקרב אליה ואף להתגייר.

אני יודע מניסיוני אני שאכן מאנשים כאלה שחדרו דרך יראתם לשורשי היראה שלהם באים האנשים שרוצים להיכנס תחת כנפי השכינה. אם כן אותה התופעה שאנשים מגיעים דרך הנצרות לתורת ישראל, שהייתה קיימת במידת-מה בכל הדורות, מתחזקת ומתחדשת בדורנו במידה שלא הכרנוה קודם. אספר מתוך ניסיוני רק מעשה אחד,
כשביקרתי בשנה שעברה בחוץ-לארץ ביליתי כמה ימים בחברת שני חברים ובשבת חשבתי שאוכל לברך אתם במזומן, אולם החבר האחד לחש לי שהבחור האחר אינו יהודי, וזאת למרות שבחור זה היה חי יחד אתנו כיהודי, דיבר עברית ואף הציג את עצמו כיהודי, שאלתי אחר כך את הבחור והוא סיפר לי שבשעת לימוד יסודות אמונתו הכיר באמיתות תורת ישראל ושהוא רוצה להתגייר. הוא בא אחר כך לארץ ישראל לביקור, ביקר בביתי וסיפר לי עד כמה קשה לו להסתכל על היהודים שאינם מקנים לילדיהם אפילו את יסודות היהדות. בינתיים הוא חזר לארצו וחפץ לגמור את חוק לימודיו לפני שיעבור לארץ ולהיכנס תחת כנפי השכינה; נראה לי שזה לא יהיה לפי רוח תורת ישראל ואף יהיה נגד היסודות האנושיים שבה אם לא נאפשר לאנשים כגון אלה להתגייר.

ועוד אספר סיפור נוסף שיאפשר לנו להבין את הבעיה.
אשה אחת באותה ארץ שאף היא מאומות העולם, הייתה רוצה להתגייר, היא אמרה לי שמטבחה כשר, אולם היא אינה מחליפה את הכלים בפסח ואף נוסעת בשבת - "אולם הרי אני טרם יהודיה! " בארצה, מקשים לצערי על קבלת גרים ועל כן רצתה לנסוע לארץ-ישראל, אולם היא אינה יכולה להשתקע כאן, היות ופרנסתה מצויה בארץ מושבה. האשה עובדת כמזכירה אצל איש יהודי, וזה שאל אותי, אם כתוצאה מן הגיור מזכירתו תפסיק לעבוד אצלו בשבת. היות ומסיבות טכניות הגיור טרם בוצע, בעל הבית היהודי של אותה האשה טרם נמצא בסכנה שיצטרך לחפש לו מזכירה אחרת, לאחר שמזכירתו הנוכחית תתגייר,

שוב אני אומר: אין להקשות על אנשים כאלה שהכירו באמיתותה של תורת ישראל. כי הרי דבר גדול הוא שבימינו הקשים כאלה בהם אורבות סכנות כה חמורות על קיומנו, באים בני אומות העולם כדי לחיות אתנו ולסבול את כל הסבל שאינם חייבים לסבול אותו, וזאת מתוך אהבת האמת ואהבת ה'!

כבר נגעתי בבעיה היהודית החמורה של הגיור בימינו, היא דווקא מצד היהודים, בשעה שרבים מבני ישראל בארצנו ר"ל מתכחשים לתורת ישראל, רואים רבים מאומות העולם, אלה שרוצים להתגייר ואלה שאינם רוצים להתגייר, את יד ה' בתולדותינו בעבר ובהווה. האם יצדקו דברי שיר המעלות: "אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה, הגדיל ה' לעשות עמנו". מכל מקום ברור שקשיי הגיור המיוחדים הם בכך שהגרים פעמים הרבה נאלצים להיכנס לחברה יהודית חילונית ואותה חברה תרחיק אותם מתורת ישראל וממצוותיה.
פעם באה אלי אחרי השיעור בחורה מאומות העולם ואמרה שרצונה להתגייר. הזמנתי אותה אצלי וכשבאה, גערתי בה, עד שכמעט נזלו דמעותיה ואז ריחמתי עליה ונתתי לה להסביר את מניעיה, שמעתי את דבריה והמשכתי לגעור בה, עד שראיתי שבאמת ובתמים היא רוצה להתגייר מתוך הבנה טובה של תורת ישראל. ברם, נתברר שבזמן שלמדה כאן תורת ישראל באוניברסיטה מצא אותה איש יהודי שהוא רחוק מלדקדק במצוות. הנערה אמנם אמרה שתנסה להשפיע עליו, אולם מי יודע אם תצליח?

במקרה כזה אולי אפשר להתנות את קבלת הנערה תחת כנפי השכינה בכך שישפיעו על אותו בחור יהודי שלפחות ילמד תורה. אולם מי יכול להבטיח שהדבר יעלה יפה? אסתפק רק באותם הסיפורים שסיפרתי, למרות שיכולתי לספר עוד ועוד.

כמובן שאפשר לטעון נגדי שהבעיה שעמידה לפני אותה נערה מאומות העולם, אינה שונה מבעית אשה "דתית" שמזדמנת לבחור "חופשי", אולם הדבר מבחינה דתית תיאולוגית איננו בדיוק זהה, שהרי כל זמן שבני אומות העולם טרם התגיירו, אינם חייבים בשמירת מצוות ואם נכניס גויים תחת כנפי השכינה והגיור לא יעלה יפה, הרי אנחנו נגרום לכך שלמרות שבהיותם גויים, היה להם אולי חלק בעולם הבא, הרי עתה, כיהודים בלתי שלמים, אולי ינחלו גיהנום! נוסף על כך נראה לי שהגיור מספח את הגויים לא רק לעם ישראל אלא אף לתורת ישראל, הם נעשים שותפים למעמד הר סיני! אם כן הבעיה העיקרית בגיור אלה שרוצים היום באמת ובתמים לקבל על עצמם את עול מלכות שמים היא במקרה בעייתנו אנו: האבסורד של ישוב יהודי השב לארצו ואשר אין התורה שולטת עליו בשלמותו ובאופן טבעי. הלוואי ונזכה לקבלת עול מצוות, אנחנו כולנו ואז נזכה לכך שהגויים שיבואו אלינו יקבלו מאתנו את העול היקר הזה, הוא עול מלכות שמים. אם נהיה אנחנו תמימים עם ה', ונזכה בגאולה שלמה.