ארקמב יחישמה ןויערה

םכח סומע

ד"כק םיינחמ


רואיתבו ,ארקמב היתויועמשמ לכ לע "חישמ" הלימה חותינב קסוע רמאמה :תיצמת
.ארקמה יפ לע הלואגה לש םיבלשה

ןכותה
"חישמ" תירבעה הלמה
ןילוחמ האיצי - החישמ
לודגה ןהכה אוה הרותבש "חישמ"ה
"םיחישמ" םיארקנ םיאיבנה
ךלמה וניא חישמה - ארקמב
המדאה תכרב לע תוחטבהה
םימ עפש ןוזח
ויהלא לא םעה תבושת
תודחאב היולת המואה תיחת

"חישמ" תירבעה הלמה
תחירמ וא ןמש תקיצי לע ורקיעב רמאנש ,ח"שמ שרושה ןמ תרזגנ "חישמ" תירבעה הלמה
"אחשמ" ףילחהל ןיא) "אחשמ" אוה ,"ןמש" תירבעה הלמל ליגרה ימראה םוגרתה .ןמש
הצופנ התיה ןמשב החישמה .(הז שרושמ הרזגנ איה םג םנמאש תירבעה "החשמ"ב תימראה
לכ תא םגו םשאר תא חושמל םיליגר ויה םדא ינב .ונימיב רשאמ רתוי הברה םינומדק םימיב
.ונימיב םיקורמתב וא ןובסב שומישה ןיעכ םהל התיה וז החישמו .ןויקינ םשל ןמשב םפוג
רעצ לש ןמיס ןמש תחישממ תוענמההו תוגונעתו החמש ייחל למס היה שארה לע ןמשה יוביר
ייחב תוליגרה תולועפה תחאכ תבשחנ התיה ןמש תחישמ לש הלועפה םצע םלוא .תולבא לשו
דחוימ םש םג הל ןתינ וז הלועפ .היתשו הליכאכ ,ןיקת םייח ךלהמל תושורדהו םוי םוי
דחיב הכיסה הרסאנ ,םירופיכה םויו באב העשת ןוגכ ,םירומח תומוצבו ,(הפר ף"כב) "הכיס"
הרוצ םג התיה ,םוי םוי ייחבש ןמשב הליגרה החישמה דבלמ םלוא .היתשו הליכא םע
םירבדה דחא .השודק לשו תורהטיה לש ,דחוימ דובכ לש למס התיהש ,החישמ לש תדחוימ
ןמשה .(ד"י קרפ 'קיו) ,ושאר לעו וירביא ישאר לע ןמש ןתמב אוה םהב רהטימ ערוצמהש
לש גהונב אוה הז למס לש ורוקמש ,רשפא .הרהטל האמוטמ האיצי לש למס אופא ןאכ שמשמ
הרהטה רדסב ,םוקמ לכמ .ןמשב החישמ ידי לע רועה תא ןגעלו תוקנל ונרכזהש םוי םוי ייח
תורהטיה לש תילמס תועמשמ לביקו תישממה תועמשמהמ רבדה רקענ רבכ הרותב ראותמה
.תולעתהו

ןילוחמ האיצי - החישמ
לכ .השודקה םוחת לא הסינכו ןילוחה םוחתמ האיצי לע םג הרומ ןמשב החישמהש וניצמ ךכו
ןיעמ וניצמ הנושארלו .('מ קרפ ,תומש) החשמה ןמשב םתחישמ ידי לע ושדקתנ שדקמה ילכ
'רב) .ןמש הילע קציש ידי לע לא תיבב םיקהש הבצמה תא שדיק רשא ,וניבא בקעי לצא הז
- םינהכה תא - שדקמב םיתרשמה תא םג ןכ שדקמה ילכ תא ומכו .(ד"י ה"ל ,םש ,ח"י ,ח"כ
.('מ קרפ ,תומש) שדקה ןמש - החשמה ןמשב םתחישמ ידי לע הדובעל םירשכומ ושעו ושדיק
ללכ לש וז החישמ .('ג ,'ג 'מב) םיחשמה םינהכה ראותב הדובעל םירשכה םינהכה ונוכ ךכיפל
.(וינבו ןרהא םה) העש התואב וחשמנש םינהכה ושדוק הדי לע יכ .תימעפ דח התיה םינהכה
אלל ןבל באמ תרבוע תאז הנוהכו ,"תוטוידה םינהכ" םינוכמה ,"םיליגר" םינהכ םה ןרהא ינב
ןהכה" אוהש םושמ ,תדחוימ השודק תפפוח ןהכה ןרהא לע םלוא .תדחוימ השדקהב ךרוצ לכ
."לודגה

לודגה ןהכה אוה הרותבש "חישמ"ה
לש ורקיע .השדקה לש דחוימ סכטב הל תונמתהל ךירצ ןהכהש הרשמ איה הלודגה הנוהכה
לע הרתי השודקב לודגה ןהכה שדקתמ תאז החישמב .שדקה ןמשב החישמ אוה הז סכט
ןהכהו" :הרותה תרמוא ןכו ול תודחוימ תובוח וילע הליטמ וז השודקו םינהכה רתי תשודק
ללחי אלו אצי אל שדקה ןמו ...ודי תא אלמו החשמה ןמש ושאר לע קצי רשא ויחאמ לודגה
ארקנ ךכ םושמ .(ב"י-'י ,א"כ 'יו) "'ה ינא וילע ויהלא תחשמ ןמש רזנ יכ ויהלא שדקמ תא
רבדמב םינהכהו ןכשמה ילכ וב וחשמנש הז ןמש .('ג 'ד 'יו) "חישמה ןהכה" םשב לודגה ןהכה
תומשב תראובמה תנוכתמה יפל יושע ,דחוימ ןמש היה ןכמ רחאלש תורודב םילודגה םינהכהו
.ןילוח יכרצל וב שמתשהל וא ותוקחל רסאנו ,ג"ל-ב"כ ,'ל

הכזש ימכו ,םעמ םרומכ רכוה ותחישמ ידי לעש ,לודגה ןהכה ,אופא ,אוה הרותבש "חישמ"ה
וחשמ ,ךלמ םהילע וכילמה לארשי ינבש תעה האבשכ ,הנהו .רתויב הלענ השודק וילע לוחתש
תא אוריל בייח היה םעהו .וילע הלעתנו םעהמ ךלמה לדבנ הזבו ,החשמה ןמשב ךלמה תא םג
.שדוקה ןמשב חשמנ רשא "אוה םיהלא חישמ" יכ ןעי ,וינפל ענכהלו ולוקב עומשלו ךלמה

ערזמ וניאש ,ךלמ .ךלמה לע הלחה השודקה גשומ תא דואמ תמצמצמ לארשי תרות ,םנמא
,המכו המכ תחא לעו .שדקמה תיבב הדובע תושעלו ןהכל תויהל םינפ םושב לוכי וניא ,םינהכה
לכמ .םינומדק םימע המכו המכ לצא וניצמש ומכ תיהולא תושיל בשחנ לארשיב ךלמה ןיאש
רשאו ,לארשי יהלא 'ה לש וריחב אוה ךלמהש למסמ ךלמה וב חשמנש שדוקה ןמש ,םוקמ
וישנא תא ענמש ,דודב וניצמ ןכו .'ה ןוצרב דרומ ךלמב דרומהו .ומע לע לושמל ךלמב רחב
חלשל 'ה חישמל ינדאל הזה רבדה תא השעא םא 'המ יל הלילח" :ורמאב ךלמה לואשב עוגפל
ברקמ םדא לואש היה ול יכ הלא םירבדמ עמשמ .('ו ,ג"כ ,'א לאומש) "אוה 'ה חישמ יכ וב ידי
הפידרה לש תוביסמבו םיאנתב ,וב עוגפלמ ענמנ היה אל דודש ןכתי ,דוד לש וביוא היהו םעה
,לוכיבכ ,וילע הרוש ירה "'ה חישמ" אוה לואשש רחאמ םלוא .דוד תא לואש ףדרש איהה
לע ףא לואשב עוגפלמ ענמהל םיצמאמה לכ תא תושעל דוד לע תלטומ הבוחו ,תדחוימ השודק
וילע הלח ,ןמשב חשמנו ךלמל השענ ומצע דודשכ ,ונאצמ הזב אצויכ .שפנב וביוא אוהש יפ
ןב ישיבא וילע גרטק ,ול לחמ דודו ,דוד תא ללק ארג ןב יעמששכו "'ה חישמ" לש השודקה
רמול ונוצר .(ב"כ ,ט"י ,ב"ש) "'ה חישמ תא ללק יכ יעמש תמוי אל תאז תחתה" :רמאו היורצ
.חולסל יאשר עגפנהש םעה דחא תללקכ אלו ,הרפכ ול ןיאש אטח איה 'ה חישמ תללק יכ ,הזב

חישמ" תוארקמב תובר םימעפ םינוכמ םהו לארשיב םינושארה םיכלמה ינש םה דודו לואש
,ג"כ ,ב"מש) "בקעי יהלא חישמ" ףא הנוכמ ,םלוע תוכלמ וערזלו ול הנתינש הכזש ,דוד ."'ה
.('א

תלובקתב האב וא ,"ךלמ"ל תפדרנ "חישמ" הלמה תא ארקמב ונא םיאצומ תודחא םימעפ
רמאנ ןכו ,('י ,'ב ,א"ש) "וחישמ ןרק םריו וכלמל זוע ןתיו" :הליפתב הנח תרמוא ןכ ."ךלמ"ל
תורובגב ושדק ימשמ והנעי וחישמ 'ה עישוה יכ יתעדי התע" :('כ םילהת) הרצ תעל רומזמב
.ויבויואב םחלנה לארשי אבצ שארב דמועה ךלמל הנווכה .('ז קוספ ,םש) "ונימי עשי

"םיחישמ" םיארקנ םיאיבנה
םיארקנ םיאיבנה םגש וניצמ ,"םיחישמ" ,וניארש ומכ ,םיארקנה ,ןהכהו ךלמה דבלמ
(ב"כ ז"ט ,'א י"הד םג 'עו ;ו"ט ,ה"ק 'הת) "וערת לא יאיבנלו יחישמב ועגת לא" :"םיחישמ"
,א"מ) "ךיתחת אישנל חשמת הלוחמ לבאמ טפש ןב עשילא תאו" :הוטצנ והילאש ,וניצמ ןכו
רשבל יתוא 'ה חשמ ןעי ילע 'ה 'א חור" :ומצע לע רמוא העושי רשבמה איבנהו .(ז"ט ט"י
.שממ ןמשב םיחשמנ םיאיבנה ויה םנמאש ,תויאר ונל ןיא .('א א"ס 'שי) "ינחלש םיונע
לע דחוימ דיקפת תלטהו הריחב הב לולכל "החישמ" לש תועמשמה הבחרוהש ,רמול רבתסמ
תסיפת יפלש ,וניצמ םוקמ לכמ .החשמה ןמשב שממ לעופב חשמנ אלש יפ לע ףא ,םדאה
השולש םעה שארב ודמעיש ,אוה לארשיב םעה תגהנה לש םלשומהו יוצרה רדסה ,ארקמה
.איבנהו ןהכה ,ךלמה :הז דצב הז םיגיהנמ לש םיגוס

םנמאו .ןמשב חשמנש רבד לכ לע תורוהל הלוכי הרקיעמ "חישמ" הלמה ,ליעל ונזמרש ומכ
םיצחש ליבשב ,ןמשב ותוא םיחשומש םש לע ,"חישמ" ארקנ םימחולה ןגמש םג וניצמ
רקיע ,םוקמ לכמ .('ה א"כ 'שי םג ןיעו ;א"כ ,'א ,ב"ש) והובקני אלו וקילחי וב םיעגופה
.אישנ ,ךלמ ,ןהכ :םעמ םימרומ םדא ינב ןייצל ,איה ארקמב "חישמ" הלמה לש השומיש
אבשכו .'ה ןוצרב ךלומה ךלמל יוניכ וא ראותכ "חישמ" הלימה הדחייתנ רבד לש ופוסבו
רמא הכ" :"וחישמ" ראותב והנכמ ,ודיב עייסמ 'הש ,ךלמ אוה סרפ ךלמ שרוכש ,רמול איבנה
םירבדה ואיצוה םינשרפו ,הז בותכב ושקתה םירחואמ תורוד .('א ה"מ 'שי) "שרוכל 'ה
ולע אל םלועמש םירזומ תועדו תונויער איבנב ולת םינוש םירקוחו ,ושרד םינשרדו ,םטושפמ
הכולמל הלע סרפ ךלמ שרוכ יכ ,וז אלא הניא איבנה תנווכש ,איה תמאה םלוא .ובל לע
.םצראמ הדוהי ילוג תא בישהל ותוא דעי 'הש םושמ ,'ה תאמ תדחוימ החשמהב

תיבמ) ךלמה :ונימי דע תלבוקמה תועמשמה "חישמ" הלמל הדחייתנ ארקמה ירחאש תורודב
.םצראל םבישהלו םדובעשמ לארשי תא לואגלו םוקל דיתעש (דוד
תיבה ןיינב רחאל ןויצ יבש םהב םינותנ ויהש םיאנתה בקע "חישמ"ל הנתינ תאז תועמשמ
רבכ הנה .םימייקתמו םיכלוה הלואגל םיאיבנה ידועיש םעל היה המדנ םימיה םתואב .ינשה
הדע הנגראתנ ףאו ,ץראב ועקתשהו ולע הלוגהמ םידוהי לש בר רפסמ ,שדקמה תיב הנבנ
הירפמיאה לש הנוילע תורמ תחת ,ימצע ןוטלש תלעב הדע ,ץראב םידוהי לש תרדוסמ
הוקתה המשגתה אל דועש ,ולוכ םלועלו םעל חיכוהש רבדה .ץראב תלשומה תיחכונה
הלואגה תמלשהל היפיצה ,לארשי לע ךלמ רדעה היה ,המלשה הלואגה האב אל דועו ,האולמב
חשמנש ומכ ,שדוקה ןמשב ותוא וחשמיש ךלמ ,לארשי לע ךלמ תעפוהל היפיצ ,אופא ,התיה
.חישמה ךלמה תעפוהל היפיצ רמולכ ,ישי ןב דוד ותעשב

ךלמה וניא חישמה - ארקמב
ךלמה לע דחוימב "חישמ" הלמה הרומ ובש ,דחא קוספ וליפא ןיא ,ארקמה לכב ,םלוא
,אוה ונדמלמ ארקמהש םיבושחה םירקיעה דחא ,ללכב .הלואגה תעב דומעל דיתעש ,הווקמה
המחנה ידועיש ,םג ןאכמ .'ה תעושתל תופצל אלא ,םהילע ךומסל אלו םדא ינב ץירעהל אלש
לארשי) םימלוע תעושת איהש 'ה תעושת אוה םרקיע ,לארשיל םיחיטבמ םיאיבנהש ,הלואגהו
אובת וא ,ךלמ םימיה תירחאב דומעי םא הלאשהו .(ז"י ,ה"מ 'שי ,םימלוע תעושת 'הב עשונ
,םויה םג ונל בושח הז רבד .הלעמב הינש הלאש איה ירה ,'ה ןוצר יפכ ,רחא ןפואב העושתה
,תורחא תונומא ןיבו ,הלואגבו חישמב תיתימאה לארשי תנומא ןיב המ ןיחבהל ידכ
תווקת תא תושיחכמ תאז םע דחיו ,םתד דוסיל חישמב הנומאה תא םירהל תורמייתמה
,חישמ תויהל רמייתנש ,שיאה ותוא םנמאש ,ךכ ידי לע אב הז םירבד ףוליס .לארשיל הלואגה
,םינושארה ויצירעמו .לארשיל תיתימאה הלואגה תא איבהל אוה דיתעש ,םימתבו תמאב הוויק
רחאלש ,אלא .םיאיבנב חטבומה יפכ ,לארשי תא עישוי אוה יכ ,ונימאה ,וביבס וטקלתהש
ושקעתהש ,םינשקע םיצירעמה ןיבמ ואצמנ ,האב אל הלואגהו ,ועריאש יפכ םירבדה ועריאש
תוא ,האב םרט הלואגה םאו .חישמה היה שיאה ותוא םנמאש ,הנומאב קיזחהל ריחמ לכב
,םהל אצי ךכו .חישמה לש ותוישיא אוה רקיעה אלא ,אובל הכירצ הלואגה ןיאש ,םתעדל איה
תא ומייקו ,תולגהמ לארשי תלואגב הנומאה תא ולטיב :ןקנקה לע ורמשו ןייה תא וכפש םהש
ותוא וליאכש םדי לע חיכוהל ,ארקמב םוקמ לכב םיקוספ םה םישפחמו .חישמב הנומאה
תחצינ הנעט םהיתונעט תא רותסל רתויב הבוטה ךרדהו .חישמה אוה םיצירעמ םהש שיאה
לש ותוישיאב םילות םתאש םירבדה לכש ,חוכיוה ךרוצלו ,עגרל הדונ םא ףא :םהל רמול איה
םתאש שיאה ותואש ,רמול ןיא ןיידע - תמא םה ,םיאיבנה ירבדל םתוא םיסחימו ,חישמה
לארשי תא לואגל בייח יתימאה חישמה ירהש .יתימאה חישמה אוה ותוא םיצירעמ
לע תולגו דובעש ףיסוהו ,לארשיל ץק ןיא םירוסי ויתובקעב איבה םכלש חישמהו ,םהיתורצמ
איה ,חישמה תומי לע לארשי תנומאב םיבושחה תודוסיה דחא יכ .וימיב ויהש םידובעשה
םשו ,ךמחרו ךתובש תא ךיהלא 'ה בשו" :הרותב ונל חטבומ הז רבד .תויולג ץוביקב הנומאה
ךצבקי םשמ ,םימשה הצקב ךחדנ היהי םא ,המש ךיהלא 'ה ךציפה רשא םימעה לכמ ךצבקו
ךתבטיהו התשריו ךיתובא ושרי רשא ץראה לא ךיהלא 'ה ךאיבהו ,ךחקי םשמו ךיהלא 'ה
םתא יתצבקו" :הרורב ןושלב 'ה םשב חיטבמ איבנה לאקזחיו .(ה-ב ל 'בד) "ךיתבאמ ךברהו
ולא ירה .(חכ-זכ טל 'חי) "םהמ דוע ריתוא אלו םתמדא לא םיתסנכו ...םהיביא תוצראמ
הלואגה האב אל - תולגב אצמנ לארשי ינבמ דחא שיא וליפא דוע לכש םירורב םירבד
.םייחישמה םידועיה ומייקתנ אלו ,הווקמה

המדאה תכרב לע תוחטבהה
ץראהש ידי לע אלא ,םצראמ לארשי תא ושרג םייוגהש ידי לע קר אל התעשב המרגנ תולגה
הסנרפ ידכ הב היה אלו (עבטה יעגפ תובקעב וא תוברה תומחלמה תובקעב) התחשוהו הברח
םיארוק ונא ןכו .ץראל ץוחב היחמ שקבל ץראהמ ודרי םיברו ,הילע םיבשויה לארשיל
הרהמ םתדבאו הלובי תא ןתת אל המדאהו רטמ היהי אלו םימשה תא רצעו" :עמש תאירקב
לע תוחטבהה תוספות הלואגה תוחטבהב בושח םוקמ ,ךכיפלו .(זי אי 'בד) "הבוטה ץראה לעמ
לע תוחטבהב תורושק הלא תוחטבה .אובל דיתעל לוביה עפשו ץראה תוירופ ,המדאה תכרב
ךא םיביואל הירפ תא תנתונ הנניא ץראה ,ץראב םניא לארשיש תעבש םושמ ,תויולג ץוביק
םיברה םינומהה תא סנרפל ידכ בר עפשב הלובי תתל ץראה בושת ץראל ובושי לארשיש העשב
ןושלב .וצראו לארשי לעמ דובעשה תרסהל יאנת איה המדאה תכרבש אלא דוע אלו ,הב ובשיש
הז רבדו ."תינידמ תואמצעל יאנת איה תילכלכ תואמצע" אחסונב הז ןויער םיאטבמ ונימי
תא בוטה ורצוא תא ךל 'ה חתפי" הרותה החיטבמ ,ךכיפל .ונימיב ומכ םדק ימיב ןוכנ היה
הולת אל התאו םיבר םיוג תיולהו ךדי השעמ לכ תא ךרבלו ותעב ךצרא רטמ תתל םימשה
יתדרוהו" :אבינ לאקזחיו .(ג"י-ב"י ח"כ 'בד) "הלעמל קר תייהו בנזל אלו שארל 'ה ךנתנו
חטבל םתמדא לע ויהו הלובי ןתת ץראהו וירפ תא הדשה ץע ןתנו ויהי הכרב ימשג ותעב םשגה
הזב אצויכ .(ז"כ ד"ל 'זחי) "םהב םידבעה דימ םיתלצהו םלע תוטמ תא ירבשב 'ה ינא יכ ועדיו
תא ונעי םהו םימשה תא הנעא 'ה םאנ הנעא אוהה םויב היהו" :עשוה ןוגכ םיאיבנ המכ םיאבנ
.(גכ ב עשוה) "לאערזי תא ונעי םהו רהציה תאו שוריתה תאו ןגדה תא הנעת ץראהו ץראה

םימ עפש ןוזח
םימ לע דוחיב ,ץראב ויהיש םימ עפש לע ןוזח הולנ אובל דיתעל המדאה תכרב לש הז ןוזח לא
היהו" :אבינ והיעשי .םינוש םיאיבנ לצא תונוש תורוצב אצמנ הז ןוזח .םילשורימ ואציש םייח
הפמ ונוזחב שרופ לאקזחי .(ה"כ ל) ."םימ ילבי םיגלפ האשנ העבג לכ לעו הבג רה לכ לע
לש ופוסבו ץראה לש םיבר םיקלחב םרוזו אצויו םישדקה שדקב ותישארש רהנ לש תטרופמ
:אבינ לאוי (ז"מ קרפ לאקזחי) .םייח םיל וכפוהו וימימ תא אפרמו חלמה םי לא ךפתשמ רבד
אוהה םויב היהו" :אבינ הירכזו .(ט"י ד לאוי) "םיטשה לחנ תא הקשהו אצי 'ה תיבמ ןיעמו"
ןאכ .(ח די 'רכז) "ןורחאה םיה לא םיצחו ינומדקה םיה לא םיצח ,םילשורימ םייח םימ ואצי
תינכות .םימ יביתנ תשרב חלמה םי לא ןוכיתה םיה רוביח לש תינכות האובנה ןוזחב העיפומ
.תונוש תורוצב ונימיב הלועש

לע ,תילמס ךרדב ץראה תא םיקשמו שדקמה ןמ םיאצויש םימ לע ולא תואובנ ושריפש שי
ואבינ ךכ לע םג ,םנמאו .םלועה תומוא לכ לא שדקמה ןמ תאצל הדיתעש ,תמא תרות
לכש אלא ,דוע אלו .םיאיבנה ירבד תוטשפמ םלעתהל םיאשר ,ךכ םושמ אל םלוא .םיאיבנה
ןיינבהו ,ידוסיה ןיינבה לע היונבש היילעכ אוה ירה ,יתימא אוה םא זמרה ךרד לש שוריפ
תא לולשל אבש ,הזכ זמר לבא ,זמרל םג םוקמ שי ,םייק טשפה םאו .טשפה אוה ידוסיה
רורב ,ונינפלש ןיינעב ףאו .גגה תיילע תא םייקלו דוסיה תא סורהל שקבמש ימכ והירה ,טשפה
,םיהלא תעד תומואה ןיב ץיפהל ולכוי לארשי ינבש ,אבניהל לוכי אלו ,אבינ אל איבנ םושש
לכ אולהו .ץראה לובימ דובכב םיסנרפתמו ,חטבל םתמדא לע םיבשוי ,לארשי ינב ,םהש ילבמ
םייוגהו ,ללחתמ 'ה םש ,תולגבו בערב ,הקוצמב לארשיש תעבש ךכ לע םידיעמ םיאיבנה
.ומע תא עישוהל ,םולשו סח ,תלוכי וב ןיא לארשי יהלאש םירבוסו ,"םהיהלא היא" םירמוא
,ונימי דעו ןברוחה תומימ ,ןה תוירוטסיה תודבוע אלא ,םיאיבנה לש הצילמ קר תאז ןיאו
הרותה ,םולשו סחש ,לארשי תולפשמ היאר םיאיבמו לארשי תרות תא םיפרחמ םייוגהש
אוה ,ותרותבו לארשי יהלאב וריכי םייוגהש ,ךכל יחרכה יאנתש אוה יאדו ןכ םאו .תמא הניא
ירבד םידיעמ הז לעו .חטבל הילע בשויה לארשי םעל התכרב תא עיפשת לארשי תמדאש
.םטושפכ םיאיבנה

ויהלא לא םעה תבושת
םינוש םיגוסו תונוש תוגרדמ םנמא שי .ויהלא לא םעה תבושת אוה הלואגה יאנתמ יאנת דוע
ןיא דוע לכ המלשו תיתימא הלואגל בשחהל הלוכי הלואגה ןיאש ,רורב לבא .הבושת לש
:הלואגה תעבש הרותה החיטבמ ןכו .תמאב 'ה תא דובעל הרותה ירבד תא םימייקמ לארשי
ןעמל ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהלא 'ה תא הבהאל ךערז בבל תאו ךבבל תא ךיהלא 'ה למו"
לכב ךיהלא 'ה לא ךוצמ יכנא רשא ויתוצמ לכ תא תישעו 'ה לוקב תעמשו בושת התאו ...ךייח
:םישרופמ םירבדב רמוא לאקזחיו םיאיבנה לכ םיאבינ וז חורב .(י-ה ל 'בד) "ךשפנ לכבו ךבבל
בל םכל יתתנו םכרשבמ ןבאה בל תא יתריסהו םכברקב ןתא השדח חורו שדח בל םכל יתתנו"
ו"ל 'זחי) "םתישעו ורמשת יטפשמו וכלת יקחב רשא תא יתישעו םכברקב ןתא יחור תאו ,רשב
.(זל-ו"כ

לארשי יטבש לכ תודחאתהו ,לארשי םע ברקב םידוריפה לכ לוטיב אוה הבושתה יאנתמ
ןב םעברי לש ואטח אוה אולה ,לארשי תיב תא סרהש ינומדקה דוריפה אטח .תחא הכלממב
תוכלמ שודיח אוה אובל דיתעל םעה תודחא לש למסה ,ךכיפל .דוד תיב תוכלמב דרמש ,טבנ
עזגמ רטח אציו" תחתופה האובנב 'יעשי אבינ ןכ .םלוכ לארשי יטבש לכ לע תלשומה ,דוד תיב
יררצו םירפא תאנק הרסו" - (דיתעל דומעיש דוד תיבמ ךלמה אוה) "הרפי וישרשמ רצנו ישי
לש הז ןוזח .(אי 'שי) ."םירפא תא רצי אל הדוהיו הדוהי תא הנקי אל םירפא ותרכי הדוהי
םירזוחה םיאיבנה םיברו ,םיאיבנה יניעב דואמ בושח אוה הזמ הז וערקנש םיטבשה תודחא
לע ןופצ ץראמ ודחי ואביו לארשי תיב לע הדוהי תיב וכלי המהה םימיב" :אבינ 'ימרי ףא .וילע
ףסוי ץע לע טרופמו ךורא ןוזח דחיימ לאקזחיו ('חי 'ג 'רי) "םכיתובא תא יתלחנה רשא ץראה
תושביה תומצעה ןוזח לש וכשמה אוהש ןוזח ,דוד תוכלמ תחת דחא ץעל ויהיש הדוהי ץעו
.(זל קרפ 'זחי)

תודחאב היולת המואה תיחת
,תינחור תירסומ הניחבמ קר אלו .היטבש לכ ןיב הרומגה תודחאב היולת המואה תיחת רמולכ
םתויהב יכ ןברוחה תביס לארשי יטבש ןיב דוריפה היה ,תינידמ תישעמ הניחבמ םג אלא
ונא ןכו .םהיביוא םייוגה תא חצנל חוכ יד לארשי יטבש ואצמ אל םיכסכוסמו םידרופמ
ןיב תירב תרוצב תודחא וליפאו) םידחואמ ויה לארשיש העשב יכ ,םיכלמ רפסב םיאצומ
תא ףודהל בר םחוכ היה (תחא הכלממל גזמתהל ילבמ ,הדוהי תכלממל םירפא תכלממ
תודחא תא תוחיטבמה תואובנל ףכת םיאיבנה םיכמוס ךכיפל .(ץוחמ םהיביוא תופקתה
האובנה התואב ,'יעשי ךישממ ןכ .םיביואה לע ןוחצנ תוחיטבמה תואובנה תא ,לארשי
םיתשלפ ףתכב ופעו" :רמוא 'גו "הדוהי תא רוצי אל םירפא" החטבהה רחאלו ,ליעל ונרכזהש
הכלממה תדמשה לע הליחת אבינש איבנה סומעב וניצמ ןכו ."םדק ינב תא וזבי ודחי המי
דוד תיב תוכלמ תמוקת תא הזוח ןכמ רחאלו - אטחב הדוסיש םירפא תכלממ - האטחה
סומע) 'וגו םודא תיראש תא ושריי ןעמל :םייסמו "תלפנה דוד תכס תא םיקא אוהה םויב"
.(ט קרפ

הכלממב ,הירופה םצראב חטבל ובשי לארשי ינבש - הלאה םידועיה ומייקתיש רחאל קרו
םייקתהל םילוכי זא קר - םהיהלא 'ה תדובעב הרותה יקוח תא םירמושו ,תדחואמו הקזח
ואובי םייוגה לכשו ,םייוגה לכ ןיב תמא-םולש לע םידועיה ,םיאיבנה לש םיבוטה םידועיה רתי
םיבהואש םישנא ונימיב שי .ןויצמ תאצויה הרותל עומשלו ,'ה תא םש דובעל םילשורי לא
לבא .ונימיב םייקתמ םילשורי לא ואובי םייוגה לכש תוחיטבמה תואובנה לש הז קלחש ,רמול
לש םימעטמ .םיאיבנה ןוזח לש תוויעו ףוליס אוה ונימיב השענש המש ,איה הטושפה תמאה
דובעל םילשורי לא אבה םדא לכל חינהל ונא םיבייחש יאדו ,םולש יכרד ינפמו תוירבה דובכ
,ונתלוזל ףינחהל וא ,ונשפנב רקש תושעל םיאשר ונא ןיא לבא .ותנבהכו וצפחכ ויהלא תא
םויכ השענש המ ,תורודה לכב לארשי תרוסמ תסיפת יפל םנמא .םיאיבנה ופיצ תאזל יכ רמולו
רה לש ןוזחה הז ןיא לבא ,ונישדק יבתכבש םינומדקה םיזוחה ידי לע זמרנ רבכ ,םילשוריב
םוקמב דמעיש םמוש ץוקיש לע ,לאינדבש ןוזחה אלא ,םירהה שארב ןוכנ היהיש ,'ה תיב
,םילשורי תא ובירחהש םיימורה ידי לע הנושארל דמעוה הז ץוקיש .דימתה תא ובירקהש
תומשה ונתשנ ,תורודה תופלחתהב .םלילאל הארי תיב לארשי יהלאל שדקמה םוקמב ומיקהו
םישנא לש תומש םהילע םיאשונה םיליספ םילשוריב םידמוע םויכו ,םיליספהו םילילאה לש
ץוקיש" תדובע איה ולא םיליספ תדובעש ,הדבועה תא הנשמ הז ןיא ךא .לארשי ינבמ םישנו
.הפורצה לארשי תנומא יפל "םמוש

לבא .דחא לאל םידבוע אלא ,םיליספ םידבוע םניאש םילשורי לא םיאבה םייוגה ןמ םנמא שי
תאצמנה תחא ריע לא וב םינופו ,םמצעל הליפת תיב ונשדקמ םוקמ לע םהל ומיקה הלא
םדא שדיקש ריע התוא אלא ,הניכשה םוקמ םילשורי ןיא ,םתנומא יפלש תואל ,םורדב קחרה
יפלו .לאעמשי תריחבב לארשי תריחב תא רימהו ,ותאובנב השמ לע הלעש ,םירבוס םהש ,דחא
...ךלמי יכ דבע תחת ...ץרא הזגר שילש תחת" :םדא לכמ םכחה רמא תאז לע ,לארשי תרוסמ
ונילע - .(הערזו הרש םוקמב הערזו רגה :רמולכ) 'גכ 'אכ 'ל ילשמ - "התרבג שרית יכ החפשו
םיבייח ,דחא דצמ יכ םאש ,תמאה לע תודוהלו תוחוקפ םייניעב תואיצמה ינפב אופא טיבהל
םיקוחר ןיידע ירה - הלא ונימיב ול וניכז רשא לכ לע ,לארשי לאוג 'הל חבשלו תודוהל ונחנא
:םה םיאיבנה ירבדמ הלועה יפכ ,וז הלואג לש היבלשו .בר קחרמ המלשה הלואגהמ ונחנא
'ה תדובעל ,ולוכ ללכה ןהו ובש םידיחיה ןה ,ולוכ םעה לש המלש הבושת ,םלש תויולג ץוביק
םימעה לכ תרכה ,ןכמ רחאלו .תגשגשמו הבחר תיאמצע הכלממב הלוכ המואה תודחא ,תמאב
אובי זא .דחא םכש 'ה תא דובעל םילשורי לא םימעה לכ תאיבו ,ותרותבו לארשי יהלא 'הב
ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו" םיוקיו ,םלועל יחצנה םולשה
.('ט ד"י 'ירכז) "דחא