רתיב לע רוצמהו הכרעמה

ינפג אגרש

ך"שתה ח"מ םיינחמ

ןכות
ןורחאה םידרומה רצבמ רתיב התיה דציכ - נ"הפסל 135 תנש ץיק
עקרקה ינפ לש םרופיס
רתיב לע רוצמה תכרעמ רוזחשל תורוקמה
.הדוהיב המחלמה המיתסנ ךכ
רוצמה דע
רוצמה
רבד תירחא

לבקל ידכב ,רתיבב הכרעמה לע םירחאו םיידוהי תורוקמ תאוושהב קסוע רמאמה :תיצמת
.רתיבב ברקה ךלהמו חורה ךלה , תוחוכה יסחי לע הבחר הנומת
.רתיב רוצמ ,רתיב :חתפמ תולימ


ןורחאה םידרומה רצבמ רתיב התיה דציכ - נ"הפסל 135 תנש ץיק
םיאמורב םידוהיה לש לודגה דרמה ללוחמ ,אבכוכ רב םג ,בוט איבצמ לככש יאדובו יאדוב
,ונמז ינפל םיאמורל םידוהיה ןיב תומחלמה תורוק תא בטיה דומל דמל ,ס"הנפל 132 תנשב
.רבעב םידרומה ושעש םיגשמה לע רוזחל אלו הלא תומחלמב שכרנש ןויסנה ןמ דומלל ידכ
ץמאמה זוכיר היה - םויכ ונניעל רקדזמ אוהש םשכ - ויניעל רקדזנש רתויב טלובה הגשמה
הריבה ריע שוביכבש ךכל איבה רבדה .םילשוריב ,דחא םצמוצמ םוקמב םידוהיה לש ירקיעה
.המחלמל ץק השעמל ומשו םידוהיה לש םהיתוחוכ בור תא דחא םלעהב םיאמורה ודימשה

הדשב םיאמורה םא שגנתהלו תאצל הרירבה םידוהיל התיה םא הלאשה הלאשנ הילאמ
ןוגראה אל ףא ,שורדה קשנה אלו שורדה ןומיאה אל םידוהיל ויה אל !אל ,ןכא ?חותפה
,דבכה קשנה ישומח םיאמורה תונויגלה לע תורבגתה םשל םישורדה ילהנמהו יטקטה
קר .קמעב םיכורעהו םהיפגאב םישרפב םינגומה ,אילפהל םיעמשוממהו הכלהכ םילגרותמה
שגנתהל ןורתיה היה ברק ךרעמל סרפתהל תונויגלל ורשפא אל םירתובמה עקרקה ינפ רשאכ
ימיב רשע םינשה ןויגלה תא םידוהיה ודימשה ןורוח תיב דרומב ךכו .םידוהיל םינפ לא םינפ
ויהש םיאמורה םע המחלמב דאמ םירידנ ויה הלאכ םיחונ םיבצמ םלוא .םינושארה דרמה
,אופא הרתונ אל םידוהיל .םהיבירי ידי לע םינגומה םירצימב רובעל אלש דימת םירמשנ
ריעה הלפנשמ לילכ וחצונו - םילשורי תומוח ןיב ורגתסנ םבורו תומוחב רגתסהל אלא הרירב
.וזה תחאה

רצבמ ריעב וימחול תא זכרל אלש אבכוכ רב טילחה ,םיאמורב דרמה סנ תא םירה רשאכ
ךרוצה ררועתי םא ,ןלוכב וימחול תא בישוהל ץראה יבחר לכב םירע תורשע רצבל אלא ,תחא
.תומוחב םיאמורה ינפב רצבתהל

:סויסאק ןויד יאמורה ןוירוטסיהה ירבד תא ןיבהל ונילע ךכ
תא וספת לבא ,הרידס המחלמב םיאמורה תארקל תאצל וזעה אל (םידוהיה) םה"
ולכוי ןעמל המדאל תחתמ תוליחמבו תומוחב םורציבו הנידמב רתויב םיבוטה םיבושיה
תחתמ תויאשח הרובחת יכרד םמצעל חטבה ןעמל םגו ךרוצה תעשב ןהב טלקמ אוצמל
."המדאל

רב ידיב הרתונש הנורחאה רצבמה ריע התיה וז ריע .רתיב התיה ךכ ורצוב רשא םירעה תחא
תא תומוצע תודיבאבו םדמ םיבוקע תוברקב - םיאמורה ושבכש רחאל ,וימחולו אבכוכ
הנורחאה הכרעמה השחרתנ ,אופא ,רתיבב .ץראב תורחאה תוידוהיה םירעה עשתו םיעברא
ואבש תודירמה לכו ,םיאמורהו םידוהיה ןיב םעפ יא השטינש רתויב הרידאה המחלמה לש
.רבד ףוס אלא ויה אל הירחא

.הנממ מ"ק רשע דחאכ לש קוחירבו ,םילשוריל תיברעמ תימורד תנכושה רתיבל ונימעפ םישנ

עקרקה ינפ לש םרופיס
ןותנה חטשב - רההו ,שממ רתיב רה תולגרמל ונימיב ךשמתמ ןדריל לארשי ןיב לובגה וק
לע - ול הפי םשהו ,םידוהיה תברוח - "דוהי לא תבריח" :םיברעה יפב ומש .ןדרי תטילשב
ידירש המוחב םירכינ תומוקמ וליא יאב ;המודקה רתיב תמוח ידירש םיחנ החוטשה ותגספ
םיציח תתחנהל תודמע תושמשמה ,הלוגע תשק יצח תומדב ץוח יפלכ תוטילב םהש םירוציבה
השלש םה הכ דע ולגתנש םילדגמה תודוסי .המוחה לע רעתסמה ביואה יפגא לע עלק ינבאו
םינפמ םייונב יחרזמ-ןופצהו ינופצה ,םירתונה ינש וליאו ברעמ-ןופצ יפלכ דחאה ,רפסמב
ידיב דבועמ תפקמ איהש חטשה .רטמ 900 -כ אוה הלוכ המוחה לכ לש הפקהה וק .המוחל
ויהש םינבמה תוברוח .רהל חרזמ-םורדמש איגב ןכושה ,ריתיב :יברעה רפכה יבשות םיחלפה
זכרמב םיארנ םויה דע םלוא .םהיתוקלחל ןבא תורדג תמקהל םיחלפל ושמיש תומוחה ןיב
שמישש ןכתיו םיבע ויה וילתכש ,ובחר 'מ 8.70 ,וכרא 'מ 10.20 - לודג ןינב ידירש חטשה
תוליחמ אלמ רהה .הנורחא ןגמ תדמעכ רשפאו ,דוקיפ תדמעכ וא ,קשנ תיבכ ותעשב
םירוציבה לע סויסאק ןויד ירבד תא אצמי םב רשא לכו רתיב ירוציב תא ןחובהו תורומטמו
.ןיטולחל םייתימא םייעקרק תתה

השולשמ רתיב רהל ףיקמ ,עצוממב רטמ 170 -כ רהה תגספמ הכומנ ותיעקרקש קומע איג
-כ ףכואה בחור .ןכשה סכרל ףכואב רהה רבחתמ ימורדה רבעב קר .חרזמו ןופצ ברעמ .םירבע
ובחורו םירטמ השימחכ וקמוע .םידוהיה ורפחש ריפחב המוחה תברקב יוצח אוהו ,םירטמ 80
עיגהל ידכ םיאמורה וכפשש תורעתסה תללוס םויה דע תבצינ ריפחה בחורל .רשע השמחכ
ןמ טלובה קזח רוציב םידוהיה ומירה הלומ .וז הללוס לש הבחור םירטמ רשע םינש .המוחל
םיביטמ םהו םלית לע ןותחתה םקלחב םידמוע הירבע ינשמ המוחה ןהו רוציבה ןה .המוחה
יצמאמ לכ יכ תואל ונל אוה רבדהו - המוחהו ריעה לש רחא קלח לכמ רתוי רמתשהל
.והותב ולע המוחה תא ןאכ עיקבהל םיאמורה

,תינופצה ןמ הובגה ,תימורדה הקלח קר אלא ,החוטשה רהה תגספ לכ תא תפקמ הניא המוחה
ןופצמ ,וכרוא הגספה לש ינופצה קלחה .הזמ רתוי תומוקמ וליא יאבו רטמ רשע םינשב
ליאוה .םירטמ םינומשו האמכ ,ברעמל חרזממ ,ובחרו םירטמ םיששו םיתאמכ ,םורדל
קלחה לש וילושמו ,םימודק םינבמ ידירש וב םירכינ ןיא תועיטנ אלמ אוהו והודבע םיחלפהו
ןתינ תאז םע ןאכ .דאמ השק וילא הילעהו ,תוימואתפב איגל הטמ רהה ןורדמ לפקתמ ינופצה
ינפ לע המוחה לע רעתסהל ךכ רחאו ,המוחב דימ לקתהל אלב רהה תגספל ליפעהל םיאמורל
בחורל הללוס ךופשל וחרט ,אופא ,עודמ .לטובמ אל חכ לש תוסרפתה רשפאמה ירושימ חטש
ינבאו םיציח רטמ תחת ,םידוהיה לש קזחה רוציבה לומ ,רצה ימורדה ףכואב רשא ריפחה
?עלק

חטשמ ,הרהה ליפעהל הליחתב וסינ םנמא םהש איה ונתעד לע תלבקתמה הדיחיה הבושתה
ךרעהלו סרפתהל וקיפסה םרטב דוע ,ןורדמב ולגלוגו רוחאל וכוה םעפב םעפ ידמו ינופצה
הלקה ךרדה יכ תעדל םיאמורה וחכונש רחאל .ריעה ןמ םדגנכ וחיגהש םידוהיה ידי לע ,יוארכ
בחורל הללוס ךופשל ורכיבו הנממ ולדח ,ידמ בר םירנויגל ייחב הריחמ המוחה לא תיסחי
ןכ ,םרב .ול םורדמש סכרה םע רתיב רה תא רבחמה ףכואה ךרואל הכרד רעתסהלו ריפחה
.םכרד החלצ אל - ליעל וחכונש יפכ - ןאכ

ונבש ךרדה ידירש םויה דע םיארנ רתיב רהל ביבסמש תויאגהו תודרומה ,םיסכרה לע
חוורהש ,תוכומנ תומוח יתש היושע ,הכרוא םירטמ םיפלא תעבראכ .ריעל ביבס םיאמורה
הרומג העינמ עונמל התיה התילכת .תודחא םירטמ תורשעל םירופס םירטממ הנתשמ ןהיניב
הדיעמ איהו הב העקשוה המוצע םילמנ תכאלמ .הילא האיב לכו ריעה ןמ האיצי לכ תרמגומו
.רוצמה להנתה הב הברה תוידוסיה לע

יאמורה אבצה תונחממ םיינש לש םהיתומוח ידירש תא ריוא ימולצת וליג קידה וקל םורדמ
.ריעה לש הפקיה לע המכו המכ יפ הלוע הנחמ לכ לש ופקיה .רתיב לע רצש

םא ,ףיסוהל םהב שי םלוככ םבורש ,ותביבסו םוקמה ילת ראש תא ראתלמ עצמה רצקי
םימה ןיעמ תא קר ריכזנ .תאזה הרידאה רוצמה תכרעמ לע תועידי ןיפיקעב םאו ןירשימב
ןיעמה תאו דבלב ףרוחב וימימ תא רקמהו המוחה ךותב רתיב ירה תגספ לע אצמנה ןטקה
ודצבש ,המוחל ץוחמ ,רהה לש יחרזמ-ימורדה ןורדמב - וימימ עפשב ךרובמה בזכא אלה
.רוצמה ימימ תיאמור תבותכ עלסה לע הקוקח

לא תונפל ונילע ךליאו ןאכמ .םהינפ לע ורתונש םימצעהו עקרקה ינפ לש םהירופיס ןאכ דע
.הזה םוקמה תורוק תא םהיפ לע קודבל םימודקה תורוקמה

רתיב לע רוצמה תכרעמ רוזחשל תורוקמה
:דחא טפשמב ותוא םכסל ןתינש טעומ הכ אוה ישממה יתדבועה רמוחה
הנורחאה תרצובמה ריעה לע דבכ רוצמ םיאמורה ומש ס"הנפל 135 תנש ביבאב"
וחילצה אל םידדצה ינשל תודבא יבורמו םישק תוברק רחאלו אבכוכ רב ידיב הרתונש
וחבטו הושבכ ,ינורמוש דגוב תרזעב יאשחב ריעל ורדח זא וא ,בצמה ליח תא עירכהל
."הימחולו היבשות תא

תוירוטסיה תומושרו םע תוישעמ ,תודגא ,תוכלה ,םישרדמ םייוצמ תאז הדבוע ביבס
טוטיצ תפסותב םיתעל ,ןהמ תומודק תומושר לע תקיודמ יתלב הרזח ןקלחב ןהש תורחואמ
,הלאה "םיכמסמ"ה .ןיעדויב ןיפוליס ,םיירצונה םירפוסה לצא דחוימב ,ןכו ,פ"עבש תורוסמ
אוה ארוק ,לשמל הנה .הלודג הכובמב רקוחה תא םיאיבמ ,רומאכ םיבורמ םניאש םגה
רתיבב ויה םירפוס יתב תואמ שמח רמוא לאילמג ןב ןועמש 'ר ינת" :"ימלשורי דומלת"ב
דבל ,םידימלת ןוילימ עבר תוחפל רמולכ ."תוקונית תואמ שמחמ תוחפ ןיא ןהבש ןטקהו
הלע אל ,הלש המוחה וק ידירשב םויה דע הפי רדגומה החטשש רתיבב ויה םייוצמ ,םירגובמ
סחי וניא הלא םירבדל ונסחיש ןבומ .םויכ ןטק ינוריע עבור לש ופקהכ םהש ,םימנוד 15 לע
.תלעות םב ןיא יאבצה רקחמה יכרצלש רורב םלוא ,הדגא וז ירהש ,ליגר יתרוקיב

םשב לאומש םשב הדוהי בר רמא" .הזמ םילודג םירפסמ לע םיארוק ונא "ילבב דומלת"בו
יתב תואמ עברא ?יריע תונב לכמ ישפנל הללוע יניע :בותכש המ - לאילמג ןב ןועמש ןבר
ויה דחאו דחא לכו תוקונית ידמלמ תואמ עברא ויה תחאו תחא לכבו רתיב ךרכב ויה תויסנכ
ותוא םירקוד ויה ,םשל סנכנ ביוא היהשכו ;ןבר תיב לש תוקונית תואמ עברא וינפל
."שאב םותיצהו םהירפסב םוכרכ ,םודכלו ביוא רבגשכו ,ןהירטוחב

גרהש רסיק סונירדא לוק :שרוד היה ןנחוי 'רו" :הכיא תליגמ לע הבר שרדמב ונא םיאצומו
."םדא ינב אוביר ףלא 80 רתיבב

לש זועה תא רמולכ ,םיעוראה לש םחור תא בטיה תופקשמ תומיזגמ ןתויה םע הלאה תודגאה
םיעוראה רואתב תוקדקדמ ןה ןיא םלוא .הלפמה הטימהש ,האושה לדוג תאו ידוהיה רענה
.יללכה עקרהו הריואה תרכה ךרוצל קרו ךא ןהב עייתסהל לכונ ןכ לעו ,םמצע

ןניא ןה .תוריתס ןהב שיש רחאמ תולוספ םימודקה םירצונהו םינורמושה לש תומישרה
:לשמל .תומוקמבו היגולונורכב הבר המוהמ ןהב תררושו וז םע וז םינפ םושב תובשיתמ
רתיב לע רוצמה תא הארנכ ףילחמ (ז"מ קרפ) "ןונ ןב עשוהי רפס"ב עודיה ינורמושה רוקמה
:רמואו ,אבכוכ רב תמחלמ לע םירחא תורוקמב רבד וילע עדונ אלש רוצמ םילשורי לע רוצמב
השע רשא תוליחמ ןמ ולעש םידוהיה ויהו .הילע רציו םילשוריל סונירדא דרי ךכ רחא"
םהל םיאיבמו ולכאיש המ םהל םיפואו ,דול לא הינשו וחירי לא [תחא] דוד ןב המלש
אוה !ונב וננוביר השוע המ ואר - :םיאמורל םירמואו המוחה לע ןמ םילעמו רבד לכמ
לעמ םהל םיקרוז ויהו .תינש השעי ןכ רבדמב ונל השוע היה רשאכ ,ןוזמ ונל דירומ
וננוביר דירויש הממ ולכא :םהל םירמואו ,םהב אצויכו םישביו םיחל תוריפ המוחה
היה רשאכ ;ונל דירוי ול ךרטצנש המ לכ וננובר יכ ךלמל החיבט םכל וחק :םירמוא ,ונל
ןמ] ףיעש רחאמ םהילע הטונ סונירדא היהו .ונמע [התע] השעי ןכ ,רבדמב ונמע השוע
.תמאל םהירבד תא בשחו [רוצמה
העדוה בתכ ובתכו השנמו םירפא [םינורמושה] םיחאה וכלמנ הזה רבדה הרק רשאכו
ארקיו והחתפיו ךלמה לא עיגהו ךלמה סונירדא לא המוחה לעמ והוקרזו טיטב והוללוגו
דציכ ךעידונ הצרת םאו .תמא [םידוהיה לש] םהירבד יכ בושחת לא :וב בותכ היהו ,וב
ץלח [םחצנלו םידוהיב] םחלהל ךל רשפאתש ,וז תוכזב םלוא [ריע] הנידמה תא שובכל
תא סופתל דוללו וחיריל חלש [ריעה] הנידמה תא שובכל ךנוצרב םאו ,תוממ ונשפנ תא
םחל תיב תא סופתו ;[ריעה לא] הילא רבד [תורעמה ךרד] סנכי אלו תורעמה תויפ
שעיו .שבדהו ץמוחה ,םימהו תיזה ןמש ,ןהמו םהילא םיעיגמה תונוזמה תא רובשו
[םינורמושה] םירמושה תא איבהו הרוצנה ריעה לא חלש םגו ול ורמא רשאכ ךלמה
הלכא רשא דע [ריעב םירוצנה םידוהיל] םהל רציו .םילשורי לע ומע ורצו השנמו םירפא
תא ואר רשאכו תווצמה תא ורמש רשאכ םהילע לפנתהו ,ונב תא שיאו התב תא השא
."הנינח םהל חטבות יכ ושקב ,לכ ירסח םמצע

תורוקמבש אסריגל ןיכומיס ילוא הב שי ,םילשוריב רתיב תא הארנכ ףילחמ ינורמוש רוקמ
.ינורמוש דגוב ידי לע הרגסוה רתיבש תרמואה םיידוהיה

.רבד ונל שדחל ידכ םהב ןיאו ףורפרב רתיב לע רוצמה תא םיריכזמ םימודק םיירצונ תורוקמ
.םילפט םירבד םהילע םיפיסומו םהימדוק ירבד לע םירזוח רתוי םירחואמ םיירצונ תורוקמ

ירהש תויתמגמב םה םיקול קפס אלל .םיימורה םינוירוטסיהה לש תומושרה ונל ורתונ
לוכי וניא הנש 1825 ינפל שחרתנש ברקב קסועה יאבצה רקוחה ,םרב .ביואה ישנא םובתכ
תאז דועו .דאמ טעומ אוה יכ - ךמתסי וילעש רמוחה תריחבב םיבר םיקודקד ומצעל תושרהל
תומישר לע אקוד ךמתסנ םא ידוהיה קשנה תליהת תא רידאהל םישקבמכ ונמצע דישחנ לא -
.איהה הריבכה המחלמה לש הנורחאה הכרעמה לע ונרבדב ביואה

תמחלמ לע רובידה תא ביחרהש דיחיה ימורה ןוירוטסיהה ,םויכ ונל עודיה לככ
ןירשימב ריכזמ אוה ןיאש םגה .סויסאק ןויד - אוה סונירדא רסיקה ימיב םיימורה-םידוהיה
לש הקיטקטהו םיאמורה לש הקיטקטה התיה המ ונתוא דמלל ידכ וירבדב שי רתיב רוצמ תא
.םריע לע רוצמבו איהה המחלמב םידוהיה

דע רמתשנ וירבד רוציקו) סויסאק ןויד בתוכ ךכו .םאולמב וירבד תא איבנ םתובישח תאפמ
:(א"יה האמה ןיב ריזנ יבתכב ונימי
םיקהו סויפמופל ויכסנ ךסנ אוה ,הדוהי ךרד רבעו המירצמ סונירדא אצי הנורחאל"
םוקמב םילשוריב השדח ריע סונירדה דסי רשאכו .הסרהנ רשא ורבק לע הבצמה שדחמ
לכיה םיהולאה לכיה םוקמב םיקהו אנילוטיפק אילא םשב הל ארקו הברחנש ריעה
םתורמרמתה תורמל םידוהיה .תכשוממו הריבכ המחלמ הזב ררוע ,רטיפויל שדקומ
ךשמב םיוולש וראשנ ,םש הרעתמ הרז הדובעו םריעב םיבשיתמ םירכנ םתוארב
קשנה ילכ תאש הזב וקפתסה םה .הירוסל ותרזחו םירצמב סונירדה לש ותייהש
ולספי רשא ןעמל ,םיעורג םתוא םיאיצממ הנווכב ויה םלצא םינימזמ ויה [םיאמורהש]
וממוקתה םהמ קחרתה סונירדהשכ םלוא ,םהב שמתשהל םמצעב ולכוי םהו םתוא
םיבושיה תא וספת םה לבא ,הרידס המחלמב םיאמורב םחלהל וזעה אל םה .יולגב
ולכוי ןעמל המדאל תחתמ תוליחמבו תומוחב םורצבו ץראב רשא רתויב םיבוטה
תחתמ תויאשח הרובחת יכרד םהל חטבה ןעמל םגו ,ךרוצה תעשב ןהב טלקמ אוצמל
.ריואהו רואה ןדעב ורדחי ןעמל עקרקה ינפ דע תובורא ובקנ ולא תוליחמב ;המדאל

הדוהי ץרא לכ התיהשמ םלוא תאזה תונגרנה לכל בל םיאמורה ומש אל הנושארב
יולגב םיאיבמו םיפסאתמ ,םישעגתמ םלועה יקלח לכב םידוהיה יכ וארשמו ,החקרמכ
די םישוע החלצהל םתולחב ,םירחא םימעמ םיבר םישנאו ,םיאמורל בר קזנ ,רתסב וא
ויאיבצמ ירוט תא םדגנ סונירדה רגיש .טטומתמ לוכיבכ םלועה לכ יכו ,םתא תחא
לע ודיקפה ןעמל ,הינטירבב ותוביצנב וחקל רשא סוראווס סוילוי תא םשארבו
.םידוהיב המחלמה

םתויהב םינפ לא םינפ םידוהיב םחלהל םלועמ ושפנב זוע ביהרה אל ליעל רכזנה הז
יובירל תודוה .שואיה תרודח םתודגנתה תאו םוצעה םרפסמ תא האר יכ ,םיצבוקמ
קיספהל - םהמ םידדוב םיקלח ףיקתהל ודיב הלע (המחלמה ךשמהב) ויניצקו וילייח
ליכשה החטבב ךא תויטיאב ,הז חרואב .דצ לכמ םפיקהלו םהיתונוזמ תקפסה תא
.ולוצינ םהמ רפסמ יתמ קר .םדימשהלו םעגיל םהיתוחוכ תא תולחל

וסרהנ םהיבושי יבושחמ השמחו םינומש תואמ עשתו תורוצבה םהירע רחבממ םישימח
ולאו תוברקבו תוטישפב ולפנ [םידוהיהמ] שיא ףלא םינומשו תואמ שמח .דוסיה דע
התיה ,הלוכ טעמכ וא ,הלוכ הדוהי .םהל רפסמ הנמי ימ - שאבו תופגמב ,בערב ותמש
ץרענה המלש לש ורבק םנמאו המחלמה ינפל שארמ םהל ודיגהש ומכ הממש רבדמל
.םהירע לא בר רפסמב וצרפתה םיעובצו םיבאזו .ומצעמ לפנ ,דאמ םהילע

חתפ אל ,טנסל סונירדה בתכשכ ךכ םושמו .וז המחלמב םיבר ודבא םמצע םיאמורל םג ,םרב
יתואבצלו יל .בוט המ ,םכינבלו םכל םולש םא - " :םירסיקה יפב הרוגשה החסונב ובתכמ תא
."- םולש

.הדוהיב המחלמה המיתסנ ךכ
רוצמב תיאמורה הקיטקטה התיה המ ןיפיקעב ונתוא םידמלמ וירבד רשא סויסאק ןויד דבלמ
םעט ןיא ךא ,םירחא םיימור םינוירוטסיה יבתכב םשו הפ םילד םיעטק דוע םייוצמ ,רתיב
.רתיב לע רוצמה םצעל רבד םימרות םניאש ןויכ םריכזהל

םיזמר אלא םניא םילימה םלוא .םילדבש לד אוה ונתושרל דמועה רמוחה רבד לש ומוכיסב
תורושב אורקל ונילע המוש רתיב לע רוצמה תכרעמ תא רזחשל ונא םיאבש העש ,ןוימדל
- ונחור יניעב םג אלא רשבה יניעב קר אל ,הז רוצמ לע םינושה תורוקמב ורתונש תורופסה
.השענ תאזו

רוצמה דע
הרוזפה לכב הסיסתו חור תוממורתהל ומרג רשא תוריהזמ תוחלצה ,וניתוחוכ ולחנ הליחתב
שחוהש םינשו םירשעה ןויגלה .לארשי ץראל םיכומסה םידבעושמה םימעה ברקבו תידוהיה
הכרעמה רדסב עיפומ אוה ןיא זא ינמו רכזו ןמיס ול רתונ אלש דע דמשוה ,םירצממ ונצראל
תונויגל .םהלש תורסיקה יבחרב תונויגל עשתו םירשע דוע ויה םיאמורל .ימור תונויגל לש
הכהש סוראווס סוילוי ןיוצמה איבצמה לש ודוקיפב לארשי ץראב הרהמ דע וזכור םיפסונ
.םיטירבה תא ךרי לע קוש ןכל םדוק

לע םרפסמ הלע דוע לכ חותפה הדשב תיללכ הכרעמב םידוהיה םע שגנתהל ןיהה אל אוה
תופידעל עיגהש רחאל קר .ותוא העיתרה םידוהיב קצי שואיהש הרובגה םג .ויתוליח רפסמ
ול ןיאש םוצע חוכ והזו םדצב רזע תוליחו תונויגל הרשעל בורק) םילייחב הלודג תירפסמ
ולכי אל התע .םידוהיה דגנ בטיה בשוחמ המחלמ עסמל אצי (םיאמורה ימי ירבדב םידקת
.םהירצבמב ורגתסנו ,םילייחב םהילע ולעש םיאמורה לש םתופידע ינפב דומעל םידוהיה

לש הנוכנה הנומתה טעמ טעמ ונניעל תריטצמ ביואה תורוקמ ןיבו וניתורוקמ ןיב תולבקהמ
ונימכח ןיב תקולחמ הצרפ יכ רפוסמ וניתורוקמב רמתשנש הדגא שרדמב .המחלמה ךלהמ
סונירדה השע (םילודג תוברק) תואסמלופ עבראו םישימח וא תואסמלופ םינשו םישימח םאה
םיאמורה ושבכש תורוצבה םירעל סויסאק ןויד בקנש םירסמל בורק הז רפסמ ?לארשי ץראב
,השבכנש םדוק םירמ תוברק ושטנ רצבמה ירעמ ,טעמכ ,ריעו ריע לכ לעש רבתסמ .(םישמח)
.םיאמורל ויהש ךכ לכ תודבכה תודיבאה ןאכמ

םהל רשפא ("םהיניצקו" ףיסומ סויסאק ןוידו) םהילייח רפסמב םיאמורה לש םנורתי ךא
.ול ךומסה רחא רצבמל עייסל דחא רצבמל חינהל ילב תחא תבב םירצבמ המכו המכ לע רוצל
רתונ נ"הפסל 135 תנש ביבאב .קלח-קלח ,אבכוכ-רב תוחוכ תא דימשהל םהידיב הלע ךכ
.דבלב רתיב רצבמה אבכוכ רב ידיב רומאכ

רוצמה
הנש תונועב .באב 'טב םייתסנו הנש התוא לש ץיקה בור ךשמנו ביבאב לחה רתיב לע רוצמה
םירה תוניעמב םנמא תכרובמ הביבסה .רתויב תורידנ םיתיעל אלא ץראב דרוי םשגה ןיא ולא
ץיקה יהלשבש ןכתיו .רתויב םיעפושה ןמ היה אל המוחה ךותבש רתיב לש ןטקה הניעמ ךא
םימ ותש םירוצנהש יאדו ךא תורובב םימ רוגאל היה ןתינ .וימימ תא רקהמ ירמגל לדח
ליעל רומאה לכ רואלו .הלודג אמצ תקוצמ לע תאז םע תורפסמ ןניא ונלש תודגאה .הרושמב
דע םיאמורה ינפב דמוע רצבמה היה וליאו לבסנ היה םימב רוסחמה יכ עובקל ונא םיאשר
.ןיעמה ןמ היוורל בוש תותשל ףאו ולש תורובב יאלמה תא שדחל היה לוכי םימשגה תנוע

ירה היהת רשאכ הלודג םידוהיה ורגא רשא ןוזמה תומכ היהת .ןוזמל רשאב ןכ וניאש המ
םילד יאדוב ויה ןוזמה ירגאמ ,דוע אלו .םידחא םישדחל קר קיפסהל הלכי רבד לש ופוסב
לא אבכוכ רב לש בתכמה .תוברקה ירוזא ורצקנ אלו וערזנ אל םהב המחלמ תונש שלש רחאל
,חלמה םי ינפ לע הינאב ואבוהש תונוזמ וילא רובשל ,הדוהי רבדמב הלגתנש ,ידג ןיע ידקפמ
ןוזמה תקוצמ לע דיעמ - ברחהו שאה ןיידע ורבע אל םהבש ןדריה רבעב תורוקממ הארנכ
.תוליחמה ךרד המוחל ץוחמ תונוזמ ולבק םירוצנהש ןכתי ,םרב .הלודגה

הב רכינו ,םירוציבה קזוחו הינבה ביט תניחבמ ,תחא השקמ היושע התיה אל רתיב תמוח
םירוציבה ןונגס הב רכינ םשו הפ .דעומ דועבמ םמייסל ידכ ןוזפיחב ומלשוה הנממ םיקלחש
יאוות .הינוב לע ונמנ ונתירב ילעב ויהש םינורמושהש תודעל ונל אוה רבדהו ,ינורמושה
ןינעל טרפ ,יטקט לכש םושב היושע איה רבד לש וללכבו רתיב רה תגספ יאנתל ןמאנ המוחה
ירי רשפאל ,הל הצוחמ םייונב ויהי רשא תחת המוחל תיבמ םייונבה םילדגמה ינש לש הנבמה
"םיבבוח" ויהש םישנא לש השעמ התיה המוחה ןכא .רעתסמה ביואה יפגאב םיעילקו םיציח
רוצמ-ליא לש תונשנו תורזוח תוטבח ינפב דומעל היושע התיה אלו "עוצקמ ילעב" ויהשמ רתוי
םיאמורהש םידיעמ ,בטיה םייונבה היקלחב ושענש םייניפוא קדב ינוקית ינמיס .יאמור
אלא ,רוחאל םתוא הכה רשא אוה המוחה ןסוח אלו םידחא תומוקמב העקעקל וחילצה
.תוצרפב ובצינ רשא ,םידוהיה לש השקה םתודגנתה

םייושעה תכתמ ישרח ילכ ואצמנ םוקמב - הבורמו ,הארנכ ,בוט היה רתיב ימחול לש םקשנ
ןמ וללש םידוהיה יכ ףיסוהל ונילע .המודכו םיציח ידוח ,תותינח ,םיחמר ,תוברח רוציל
רתיבל יאדוב עיגה הזה קשנה ןמ קלחו המחלמה לש ןושארה הקלחב בר קשנ םיאמורה
.הנורחאה הכרעמב לעפוהו

תורחה ימחול לש ןורחאה רצבמה .תקיודמ העיבקל השק םימחולה םיבשותה לש םרפסמ
ןתינ אל םוקמה לש לוביקה תלוכי תניחבמ ךא ,םירחא םירצבממ םיבר םידירש יאדוב טלק
.הבורמ הכ היה םירוצנה רפסמ יכ חינהל ןיאו ;שפנ ףלא םירשעמ הלעמל המוחה ךותל סוחדל
רפסמו - רתויה לכל הבבר הנמ וידחי ריעה יבשותו םימחולה רפסמש תעדה לע רתוי לבקתמ
וניתורוקמב .דבלב תודחא תואמב םכתסהש רשפאו םידחא םיפלא לע הלע אל םימחולה
[יאמורה קידה] םיכרכל ודריש םדא ינב םיששב השעמ בוש" ("תומבי") בגא ךרדבכ רפוסמ
וריתה םימכחה רמולכ ."םהישנ תא וריתהו םימכח ינפל השעמ אבו .דחא םהמ הלע אלו רתיב
לע ריעה ןמ הכרענש תוחיגה תחא רחאלו רתיב תוברקב ופתתשה ןהילעבש םישנ יאושינ
ךליאו זאמ ובשחנו ,רצבמל םירזוחה ןמ וללה םילעבה ודקפנ הביבס םיאמורה ונבש קיידה
וניתוחוכ טועימ לע דיעמו תיסחי ןטק אוה - םישש- :םירדענה םיטשופה רפסמ .םירדענל
.רצבמב

המכל יאדוב עיגה ,ומיקהש םוצעה קיידהו םהיתונחמ ידירש יפ לע ,םיאמורה לש םרפסמ
.תובבר

יצמאמ לע ונל םירפסמ םיאמורהו םידוהיה ירוציב לש םיממודה םידירשהש ונרמא רבכ
לשו ונלש תורוקמה .אושל ויהש םיצמאמ - ,םינוש םירבעמ המוחה תא עיקבהל םיאמורה
תודבכ תודיבאב ומיתסנש תוחיג - םיאמורה לע םידוהיה וכרעש תוחיגה לע םירפסמ ביואה
תרעסב ריעה לא עיקבהל םיאמורה ידיב הלע אל רתיבבש אוה יאדו טעמכ .םידדצה ינשל
שי .הארנכ תוליחמה תחא ךרד , אבכוכ רב יליחמ ינורמוש לש לעמו דגבב אלא ,המחלמ
יקלחב יכ דע וזכש תויאשחב ולעפ רצבמל ורדחש םיאמורהש ,וניתורוקמב םילפרועמ םיזמר
דומלת"ב הדגאה תרפסמו חבטה ליחתה יכ םידוהיה ועדי אל םהמ םיקחורמה רצבמה
.ומטח דע םדב סוסה עקשש דע םיכלוהו [םידוהיב] םהב ןיגרוה [םיאמורה] ויהו" "ימלשורי
רמאת םא ;לימ תעברא םיב םדה ךלהש דע ,האס םיעברא יואשמ םיעלס לגלגמ םדה היהו
."לימ םיעברא םיה ןמ איה הקוחר אלהו ,םיל הבורק איהש

יצוצק לש תופוק שלש ואצמו ;תחא ןבא לע ואצמ תוקונית יחומ תואמ שלש ורמא"
."ןיאס שלש שלש לש עשת םירמוא שיו ,ןיאס עשת עשת לש ןיליפת

,הלודג הכ התיה םידוהיה תורחה ימחולל םיאמורה תאנש יכ תורפסמ וניתורוקמ תודגא
:רמאנ "ילבב דומלת"ב .רתיב יללח תא רובקל סונירדה רסאש
הירבט ןימכ לימ רשע הנומש לע לימ רשע הנומש - עשרה סונירדאל היה לודג םרכ"
.ורבקיש םהילע רזג אלו םיידי טושיפו המוק אלמ רתיב יגורהמ רדג ופיקהו ;ירופיצל
."ורבקיש םהילע רזגו רחא ךלמ דמעש דע

דימ לפנ לודגה גיהנמהש הבשחמה תא תאשל םהל החינה אל ,ורוביג אבכוכ רבל םעה תבהא
:"הכיא" תליגמ לע "הבר שרדמ"ב ונל תרפוסמ ,'ה תווצמב ושיכה שחנ יכ הדגאהו לרע יאמור
:ורמא ?הז תא גרה ימ :רמא .סונירדא לצא [אבכוכ רב לש ושאר] תא ואיבהו וכלה"
תא ואיבהו וכלה ,ותפוג תא ואיבהו וכל :םהל רמא .םהל ןימאה אל .וגרה דחא ליח
ימ ,וגרה הז לש ויהולא ילמלא [סונירדה] :רמא .ויתובוכרא לע ךורכ שחנ אצמנו הפוגה
."םריגסה 'הו םרכמ םרוצ יכ אל םא :רמאנש המ םייקל ?ול לוכי היה

ואבוה םהילא וכעבו הזעב ,הנטובבש םידבעה יקושב יכ דע םיבר הכ ויה יבשב םילפונה
םודק ירצונ רוקמב היסנכ שיא ידיב רפוסמכ ,הלודג הדירי םידבעה יריחמ ודרי ,הריכמל
"Chronicon Paschale" יורקהו נ"הפסל תיעיבשה האמה לש ןושארה היצחב הארנכ רבחתנש
- סונירדה םילוסנוקה ימיב 224 -ה הדאיפמילואל תישילשה הנשב 'אה היטקידניאה"
תא הבשו םילשוריל ךלה סונירדהו םידוהיה וממוקתה ,סוקיטסרו - הינשה ותפוקתב
תאו ;סוס לש הלכלכ תנמ ריחמב דחאו דחא לכ םרכמו הלאה דיריל םליבוהו םידוהיה
."סונירדה דירי םש דיריה ארקנ םויה דעו ;םרכמל דירי םש םיקהו הזעל ליבוה םירתונה

רבד תירחא
דגנ האירק ובלמ הצרפ םידוהיה לע תרבוג םיאמורה דיש אבכוכ רב תוארב יכ תרפסמ הדגאה
חכש .וניביוא דיב עייסת לא תוחפל ונל רזוע ךניא םא רמול "!ףוסכת אלו דעסת אל" :ארובה
תא תוארל םג לאו .השענה רקחל ןיבהלמ םחומ לד םתקוצמב התומתה ינבש אבכוכ-רב
אלה .תורוד ירוד ךשמל וצראב לארשי תורחל שאונ קוספ ףוסכ רתיבב הנורחאה הכרעמה
םינורחאה םידוהיהו םנוחצנ תגספל ועיגה םיאמורהשכ לודגה דרמה לש יגארט דמעמ ותואב
,ןוילכהו תומה תוא םיאמורה חצמב היה תורח רבכ ,תתרכנ הנורחאה םתווקת תא ואר
םגה ,םידוהיה לש םחצמב וליאו - הירוטסיהה תמב לעמ םימלוע ימלועל הרומגה הדיריה
הילעל ,הרידא תיתוברתו תימואל המוקתל םלוע ייחל תואה היה תורח ,ךכב ןיחבה אל שיאש
היה יאשר וזה הארונה המחלמב ונוחצינ רחאל .הירוטסיהה יכילהת לש םתגספ לא תדמתמ
ךכ לכ בר יאמור םד זקוה אל םלועמ ירהש ."ונדבאו - הזכ ןוחצנ דוע" :שוריפב רמול סונירדה
ךכ .הז סומלופב םיבר ודבא םמצע םיאמורל םג" :סויסאק ןויד לש ותודעכ ,המחלמ םושב
םכל םולש םא - " :םירסיקה יפב הרוגשה החסונב ובתכמ תא חתפ אל טנסל סונירדה בתכשכ
הכיראה אל אמור ךא רפסמ ןיא דע ולפנ םידוהיה ןמ ."םולש יאבצלו יל ;בוט המ םכינבלו
.םדקכ הימי תשדחמ הדוהי וליאו הז "הנוחצנ" ירחא םינש