תידוהיה הטיחשה דגנ קבאמה

ינמחנ .ב

ד"כשת ח"פ ןויליג ,םיינחמ

תונורתפה תא ,תידוהיה הטיחשה הרסאנ םהב תונידמה תמישר תא רקוס רמאמה :תיצמת
.תונורתפה יבגל רודה ילודג תעדו רשבה תא ריתהל ולא תונידמב םיעצומה

םהילעש יחה ילעב תויוכזל זמר םיאצומ ונא תורבדה תרשע ללכבו םה םינמחר ינב םינמחר לארשי
:וניווטצנ ךכו םדאה םע דחי תבשב תובשל
."ךירעשב רשא ךרגו ךתמהבו ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו התא הכאלמ לכ השעת אל"
ול רוסאש וניווטצנ ךכו ,ותמהבו םדא ןיבש תויעבב תיתכלה תועמשמ םג הנשי "םייח ילעב רעצ"ל
.ותמהבל ליכאיש דע דועסל םדאל

קוספה תא ושרד ךכו יח ילעבל תורזכאתה םושמ םהב שיש םיקחשמב תופתתשה לכ וקיחרה ל"זח
יקחשמב םיפתתשמ םניאש הלא לע "םיעשר תצעב ךלה אל רשא שיאה ירשא" םיליהתבש ןושארה
,"םידיסח רפס"ב ריהזמ דיסחה הדוהי יברו ,םדק ימיב םינוויה תורצחב םיגוהנ ויהש ,הווארל דיצה
אוהש לע וא התוליבס רשוכמ הלעמל ותמהב לע סימעמ אוהש לע ןובשחו ןיד תתל ךרטצי םדאה יכ
.הפכב לווע אל לע התוא הכמ

ירבדמ עמתשמש יפכ רוביצה תגהנה יבגל רשוכ ןחבמ שמשמ יחה ילעבל םדאה לש ןגוהה וסחי
קוספה תא 'וכו העור היה השמו" תשרפל ךימסמ ('ב ,'ב השרפ הבר תומש) שרדמה לעבו ,ל"זח
רמאנש הפי העור ואצמו ןאצב דודל קדב ,ןאצ הערמב ונחוב היה המבו (א"י םיליהת) ןחבי קידצ 'ה
ועריש ידכ םינקזה איצומ היהו ,םינטקה ינפמ םילודגה ענומ היהש ,(ח"ע םש) ןאצ תואלכממ והחקיו
תוערל עדוי אוהש ימ ה"בקה רמא ,השקה בשע ןילכוא ויהש םירוחבה איצומ רחאו ,תינוניבה בשע
היהשכ וניתובר ורמאו ,ןאצב אלא ה"בקה ונחב אל השמ ףאו ,ימעב העריו אובי וחוכ יפל שיא ,ןאצה
,תוסחל עיגהש דע ,וירחא ץרו ידג ונממ חרב ,רבדמב ורתי לש ונאצ העור םולשה וילע וניבר השמ
ינא" רמא ולצא השמ עיגהש ןויכ ,תותשל ידגה דמעו ,םימ לש הכירב ול הנמדזנ תוסחל עיגהש ןויכ
ךל שי ה"בקה רמא ךלהמ היהו ופיתכ לע וביכרה ,"התא ףוע אמצ ינפמ ,תייה ץרש עדוי יתייה אל
."לארשי ינאצ הערת התא ךייח ךכ ,םדו רשב לש ונאצ גוהנל םימחר

איבחהו הטיחשל ואיבהש לגעל רמאש לע םירוסייב שנענש ('א ה"פ מ"ב) שודקה וניברב וניצמ ןכ
ותייל םחרמ אק אלו ליאוה ,ירמא "תרצונ ךכל ,תרצונ ךכל ליז" ,הכבו ותוסכ יפנכ תחת ושאר תא
םחרנ םחרמו ,ליאוה" ,ירמא םרעצל חינה אלו אתשוכרכ ינב לע םחירש רחאל קרו ,"ןירוסיי הילע
."הילע

ךאלמהו וילע בכרש ןותאב עגפש לע שנענ ףאו ,עשרה םעלבמ עבתנ התישארב המואה לש הנובלע
הזה קוספה יבגל שרדנ (קלב תשרפ) אמוחנת שרדמבו ."ךנותא תא תיכה המ לע" ונמיה עבת
ןותאה המ" ,המוא לש הנובלע תא עובתל ךאלמה ףיסוה דמעמ ותואב יכ ,רומאכ ןותא לש ונובלע
לע הרקועל שקבמ התאש המלש המוא ,הנובלע עובתל יתיווטצנ תובא תירב אלו תוכז ול ןיאש הזה
."המכו המכ תחא

יררוצ וב וחתפ רשא קבאמה תשרפב ,הנמיה הלעמל ןיאש הדימב יוטיב ידיל אב המוא לש הנובלעו
רתי ןידכ התטיחש תעשב תלבוס המהבה וליאכ ,תידוהיה הטיחשה דגנ םינורחאה תורודב לארשי
.םייח ילעב רעצב העיגפ םושמ ךכב שיו ,הדימה לע

הטיחשה ןיינע לכש הטיחש יבגל (ז ינימש אמוחנת) ל"זח ושרד "הפורצ 'ה תרמא וכרד םימת ל-אה"
תישארב שרדמב ."הטיחש אלב ולכאיש ה"בקהל ול תפכיא המ ,ויתוירב תא ףרצל אלא ןתינ אל"
וא ראווצה ןמ טחושש ימל ה"בקהל היל תפכיא המ יכו" רתוי רורב אוה חסונה (א ד"מ השרפ) הבר
."לארשי תא ןהב ףרצל אלא הטיחשה הנתינ אלש" ןאכמו ,"ףרועה ןמ טחושש ימ

היתוכלה לע הטיחשה יכ ריבסמ הווצמה ימעטב י"כ קרפ ג"ח םיכובנ הרומב ןדה ם"במרה ףא
אמגודכ וז הווצמ ןייצמ אוהו ,המהבל הלק התימ רורבל אלא ואב אל 'וכו ןיכסב דודיח תוטרופמה
תויה םעו" :תנווכמו הרורב תועמשמ ןהב שי ,ןהימעט תא םיניבמ ונא ןיא הרואכלש תווצמ םגש
דע ,התע והעמשת שוריפ וב ינא יתשרפ ,םהירבדב המוד ול אצמי אלש ,דאמ אלפנ הזה רמאמה
םהב שקיב תוצמה לכ תויה אוהו ,וילע םכסומה שרושהמ דרפנ אלו ,םולכ םהירבד רדסמ אצנ אלש
,'ה ינא ,ינושקב והת בקעי ערזל יתרמא אל רמאו ,'וגו אוה קיר רבד אל יכ ,תואיצמב הליעומ תילכת
,והרפסאש המ אוה ןיינעה הזב המלש ותעדש ימ לכ והנימאיש ךירצ רשאו ,םירשימ דיגמ קדצ רבוד
רמאנ רשא םה היקלח לבא ,הב הווצ תחא תלעות ינפמו ,חרכהב הביס הל שי הווצמה ללכש הזו
ומכ ,תלעותה תראובמ בוטה ןוזמה ךרוצל םייח ילעב תגירהש וב לשמהו ,דבל הווצמל םהש םהב
,םייח ילעב תליכאל הרכהה איבה רשאכ יכ ,אוה רבדה תתימא לבא - - - ראבל םידיתע ונחנאש
הטיחשהו ,וב אצויכו ףייסב אלא ראווצה תאכה רשפא יאש ,השעמה תולק םע הלקה התימל ןוויכ
."ןיכסה דודיח ונתה הלק התימ רורבלו ,רבד לכב רשפא

תירטינמוה הטיחש ןיאש וחיכוה ,תירב ינב םניאש ברקמ עדמ ישנא םגש ,וז הטיחש אקווד םלוא
יפלכ תורזכאתה םושמ הב שי וליאכ ,תימשיטנא התסהל הרטמ השמיש ,הנמיה רתוי היוצר
,אלתמאב דחאכ הטיחשה רוסיאל םתעיבתב ושמתשה היולגה תוימשיטנאה ינלמעות םא .המהבה
קמנל וססיהש ,םיווסומה םיימשיטנאה ירה ,םהילע םיאונשה םידוהיה יוכידל םיעצמאה תרגסמב וז
םהיתועיבתב ,לוכיבכ םיירטינמוה םיקומינב ושמתשה ,היולג תימשיטנא המינב םהיתועיבת תא
תא ורסא אל ןכ לעו ,תוימשיטנאה םהיתונווכ תא וריתסהש ,םהיניב ויה .תידוהיה הטיחשה רוסיאל
םיקסופה תיברמ תעד יפלו ,התטיחש ינפל המהבה םומיה תבוח וליטהש אלא ,ירמגל הטיחשה
תלטה הז ירהו ,הפירט קפס הב שי ןכש המומיה רחאל ,המהב תטיחש ריתהל ןיא ,ןורחאה רודב
.הטיחשה רוסיא

"םייח ילעב רעצ" תורבח לש הלומעתהש ושיגדה ,תיתכלה הניחבמ וז היעב רוריבב וקסעש הלא
איה םצעבו ,השודקה ונתרות דובכב העיגפ אלא הניא ,לארשיב הגוהנה הרשכה הטיחשה דגנ
ושיגרי אלש ,המהב וא םדא ןשיל רשפא םתרזעבש םיעצמא לע ועדי םה םגש ל"זח דגנ תנווכמ
סוכב הנובל לש טרוק ותוא ןיקשמ גרהיל אצויה ןירדהנסב שרופמש ומכ ,הטיחשה וא התמהה רעצב
אמס והיקשא"ב ג"פ אעיצמ אבבו ,שפנ ירמל ןייו דבואל רכש ונת רמאנש ותעד ףרטיתש ידכ ןיי לש
יפ לע ףאו "אברתד ילוקיד ילוקיד הינימ וקפמ ווה היסירכל וערקו אשישד אתיבל הולייעו אתנישד
אמס תקירז וא תייתש גיהנהל םינושארה תורודה לכב םישודקה וניתובר וררועתנ אל םלועמ ןכ
.תוטחשנה תומהבה רעצ טיעמהל ידכ ,אתנישד

טיעמהל ןמאנ רתויה יעצמאה אוה לארשיב הגוהנה הטיחשה יכ תיתימאו הרורב העידי ועדיש ןאכמ
לש םהירבדמ ל"זח לש םתודע ונל הנמאנו ,השודקה ונתרות לש התוכמס ונל בוטו ,המהבה רעצ
םייח ילעב לע לוכיבכ םימחרמ םהש "םייח ילעב רעצ" תדוגא לש המשב םירמייתמו םירמאתמ
ורוהש רשב לוכאלמ םירהזנה ,תוצמו הרות ירמוש םידוהי לע םימחרמ םניאו ,הטיחשל םיכלוהה
.רומג רוסיאל םימכח וב

ריתהל וצרש השעמ היה רבכו ,םומיהה רוסא תא םיאריה םידוהיה םהילע ולבק תונידמה תיברמב
ןמ רשב איבהל תורשפא םוש התיה אלש תמחמ ,םילוח ליבשב םילודג תארוה פ"ע םומיהה תא
ןידכ טחשנ אלש רשב תליכאמ םמצע תא וריזה םיאריה לכ טעמכו ,לבקתנ אל רתיהה םרב ,ץוחה
.ונידיב הטוקנה הכלהכו

הטיחשה רוסיאל םיעינמה
הטיחשה דגנכ התסהב ושמתשה םינורחאה תורודבו ,רחבנה םעב עוגפל םיררוצ ומק רודו רוד לכב
תומשאהבש בזכהו שחכה תא וחיכוהש לארשי תוליהק ובצייתה תרבגומה התסהה דגנכו ,תידוהיה
.ולא

ירוטסיהה קבאמה" לע "הפ לעבש הרות" לש םיסונכה דחאב הנורחאל הצרהש ,גיטפהרוו חרז ר"ד
רוסיא ןעמל םינוש םיגוח לש םתלועפל םיעינמה תשולש תא ןייצמ ,"תידוהיה הטיחשה לע יטפשמהו
תיצאנ םורטה הינמרגב הדיחיה הביסה התיהש םידוהיה תאנש :תידוהיה הטיחשה תעינמ וא
,לעפ םשש י"פעא ,ץיוושב תידוהיה הטיחשה תעינמל תירקיעה הביסה םג התיהש איהו ,תיצאנהו
הובילש הגאד ,םייח ילעבמ לבס תעינמל הגאד לש עינמה םג ,הייסולכואהמ קלח לצא תוחפל ילוא
.תידוהיה הטיחשה לש הנוכנ יתלב הנומת רויצ ידכ ךות ,םיימשיטנאה םיתיסמה

תנווכמ תינודז המגמו ,תילכלכה האנקה םג ללכ ךרדב םידוהיה תאנשל הל הפסונ תונידמ המכב
דוחייבו היסורב לעפ הז קומינ .הטיחשה לע תוריזגל םרוגכ ,תוילכלכ תודמעמ םידוהיה תא לשנל
םיעינמה תא וריתסה אל ףא יקסניזדודו רוטסירפ 'בג הטיחשה דגנ קוחה ימזוי רשאכ הינלופב
.תידוהיה הטיחשה לש ילאטוט רוסיאל ךכ רחאו םוצמצל

הרשכה הטיחשה רוסיא םיעבות
הטיחשב םגפ אוהש הזיא אוצמל היה השק םנמא ,תידוהיה הטיחשבש תוירזכאה תא ראתל וברה
םינמיסה בור תכיתח ןכש לבס תמרוג הניאו רתויב הריהמ איה םיחמומה לכ ירבדלש ,המצעלשכ
תונכהב רקיעב וזחאנש ,הטיחשה ידגנתמ םלוא ,תידיימ התימל האיבמ םיירקיעה םדה יקרוע לש
ןאכמו ,בר לבסב תוכורכ טחושה ינפל התאבהו המהבה תתיפכש ונעט ,הטיחשה תארקל
תשגרה תא המהבה ןמ לוטיל ידכ ,ילמשח וא ינכמ םומיה ,םדקומה םומיהה בויחל םהיתועצה
."םייח ילעב רעצ" רמולכ ,לבסה

תידוהיה הטיחשה רוסיאל קוח תעצה לכ התוול השעמלו ,תואלתמא קר ושמיש הלא םיקומינ
וחפיט ףא "רמריטש רעד" גוסמ םיצאנה םינלמעותה .הינידו לארשי תרות דגנ תימשיטנא הלומעת
תומהבה תטיחש ןיבו םייניבה ימי לש םדה תולילע חסונב םירצונ םדל םיאמצה םידוהיה ןיב רשק
קרפ ונשי ,תידוהיה הלאשה תרכהל םיצאנה י"ע הצפוהש תימשיטנא תרבוחבו ,לארשי יניד יפל
לובג ןיא" טלחהב טושפ אוה קרפה לש ונכתו ,לארשי יניד יפל הטיחשה לש התוירזכא לע דחוימ
רסומו "תומהב טחוש אוה הב םדא ינב טחוש אוה הבש תוירזכא התואב םדל ידוהיה לש ונואמיצל
.ןיטולחל רורב לכשהה

ץיוושב ןושאר הטיחש רוסיא
האמכ ינפלו ,הינמרג איה לארשי תאנשל תיסאלקה ץראב תידוהיה הטיחשב עוגפל ןויסינה תישאר
דגנ הנושאר קוח תעצה ןדאב תנידמבש טנמלרפל הסנכוה (1864) ,ד"כרת תנשב ,קוידב הנש
.ץיווש ירוזא רתיל הטשפתה םימיה תוברבו ץיווש לש םינוטנקה דחאב תידוהיה הטיחשה

תקוחב ףיעסה לע םמכתסהב ,וז הילפה דגנ הכרעמב וחתפ וז הנידמב תידוהיה הדעה ישאר
ינש תב הטלחה ץיווש תלשממ הלביק םתעיבת יפל .היבשות לכל תדה שפוח חיטבמה הנידמה
הקוחה לש 50 ףיעס תנגהמ תינהנ איה ןכלו ,םידוהיה לש תיתד הווצמ איה הטיחשה :םיפיעס
הלוכי תידוהיה הטיחשה ןיא יכ" הנקסמ ידיל הריקחו רוריב תובקעב הלשממה האב ןכו ,תיציוושה
.קוח לש ףקות וז תיתלשממ הטלחהלו ,"תומהב תתמהל ירזכא יעצמאכ בשחיהל

,תידוהיה הטיחשה רוסיא תא עובתל םתלומעתמ ולדח אלו םנולשיכ םע ומילשה אל םיררוצה
תנשב ,םייתנש רובעכו ,ןוגרא זוחמב הטיחשה רוסיא תא ריבעהל וחילצה ,(1891) א"נרת תנשבו
רוסיא ןעמל םיבשותה ןמ %40 -כ ועיבצה ובש ,םע לאשמ הלוכ ץיוושב ךרענ (1893) ,ג"נרת
םייח ילעב טוחשל טלחהב רוסא" :דחוימ ףיעס ץיווש תנידמ תקוחב ללכנ זאמו ,תידוהיה הטיחשה
הכלהה דצמו ,יחה ילעב יגוס לכלו איהש הטיחש לכל תסחייתמ וז הארוהו ,"םדקומ םומיה אלל
.הרשכה הטיחשה רוסיאכ הומכ המהבה םומיה תבוח תידוהיה

םיל רבעמ תרבוע הכרעמה
אלא ,םצראב רוסיאה תא ליעפהל םתחלצהב וקפתסה אל ץיוושב הטיחשה דגנ םינלמעותה
,הפוריאב םינושארה ונייה ץיווש ינב ונחנא" םברברתהב ,תורחא תונידמל ותוא ריבעהל ולדתשה
תורחאה תולשממה םג יכ הוקנ ,הרסאל ונידיב התלעו ,םידוהיה תטיחש רוסאל ונררועתה רשא
."ןתוחא תובקעב הנאצת

תרבח קרוי וינב הדסונ (1875) ה"לרת תנשבו םיל רבעמ דע העיגה הטיחשה דגנ הלומעתה
.המח תוירזכאב ורסוי אלש 'ה ישעמ םירוצי לע םחרל" רדגוה הדיקפת רשא "הנינחהו הלמחה"
ואצי םהיפ לעש ,תובחרנ תויוכמס םדיל ורסמנ ןכו ,הז לע חיגשהל ורחבנ םידבכנו םירש םישנא
הטיחשה רבדב קפקפל ולחה ןכ ."יח לכ שפנ הנעיש ימ לכ ,זועו ףקות לכב שונעל ואובי םהיפ לעו
.םייח ילעב רעצ םושמ וז הטיחשב שי םתעד יפלו ,לארשי ינבב הגוהנה

הטיחשה תנגהל םינושארה הנגהה יבתכמ דחא (ה"לרת קרוי וינ) זא עיפוה ולא תונעט דגנכ
רשכוי אל עודמ ,האולמו לבת ידבכנ תומואה ירשו ימכחמ הלאשנש הלאשל הבושת" אוהו ,תידוהיה
תתימב ףא התימהלו ,היח הילע ףורטל ,ןונש לזרבב שאר לע תוכהל ,םדא תליכאל המהב רשב
ידי לע קרו ךא לארשי ינבל ןכ רהטי אל עודמו ,הרהמ השפנ אצתש ידכב ,הפוטח התימ קר ,ירזכא
."הטיחש

הל ואצמנ ,וז התסה הטלקנ אל ,םיבשייתמה ברקב שפוחה חור שרשוה םש תירבה תוצראב םא
"האיצמה" לע ולפנ םיימשיטנאה .לארשי תאנשל תיסאלקה ץראה ,הינמרגב תובושק םיינזוא
תיב) "גאטסכייר"ל תויציטפ ןגראל ולחה ,רעקעטש ףלודא ,הצמשל עודיה םגיהנמ תכרדהבו
.הליחת המהבה תא וממהי םא אלא ,לארשי יניד יפל הטיחשה תא רוסאל םתעיבתב ,(םירחבנה

לעו ,הנידמב םידוהיה תובבר יפמ רשב תתירכל תמרוג התיה םיימשיטנאה לש םתעיבת תלבק
בורק וסייג הז םקבאמב .הטיחשה תנגהל תדחוימ הצעומ ומיקהו תוידוהיה תוליהקה וצלחנ ןכ
,האופרה תועוצקמב םש יעודי םירוספורפ םישימחכ םללכבו ,עדמ ישנאו םיאפור םישימחו םייתאמל
היוצרה ךרדה איה תידוהיה הטיחשה יכ ועבק וב תעד יוליגב ואצי וללהו ,הימוטנאהו היגולואוזה
לכ השיגרמ המהבה ןיא ,תיצמתה םד תאיציו םינמיסה תטיחש םע ןכש ,יחה ילעב תתמהל רתויב
תוחדל ידכ ןכ לע רתי .המהבה לש םיצווכמה הירירש תוררחתשה אלא םניא היסוכרפו ,ףסונ באכ
,תוריהמב שיאבהל הרשב לע עיפשמ המהבה םומיה יכ וחיכוה םדקומ םומיה בייחל תועצהה תא
.ןידה יפל תטחשנה המהבה רשב תמועל

הרכהה תא סונאל רוסא" יכ זירכה םגיהנמו ,תילותקה העיסה אקווד המק םידוהיה לש םתנגהל
."המהבה לע המודמ הנגה םשל םידוהיה לש תיתדה

תוטלחהל תופופכ ויה הינמרג תונידמ לכ אל םלוא ,הטיחשה רוסאל העיבתה התחדנ העש התואב
הטיחשה רוסיא טשפתה ןאכמו ,הטיחשה לע רוסיא הליטה ,לשמל הינוסכס תנידמ ."גאטסכייר"ה
םיפדור שיש םוקמב .הינוסכס ףוסבלו ןירווש-גרובנלקמ ,גיוושנורב ,היראווב ןוגכ ,תודחא תונידמל
,ילילפה קוחל ןוקית ינמרגה טנמלרפב ריבעהל וחילצה תידוהיה הטיחשה לע םיניגמה .םיליצמ שי
."איהש לכ הצובק לש תדה יפל יח ילעב לש התמהה יכרדב ברעתהל" תונידמה לע רסאנ ויפלו

ר"ד םסרופמה עדמה שיאו אפורה התנגהל םק ןאכו ,הטיחשה תא רוסאל תונויסינ ושענ היסורב ףא
לארשי יניד יפל הטיחשה ירה תיעדמ הניחבמש חיכוה וב דחוימ רפס םסרפש ,הנבוקמ ובמעד קחצי
רוסיאל ןויסינ לכ השענ אל ןאכו ,ולא תוחכוה םע םילשהל ץלאנ יסורה ראצה .רתויב תירטינמוהה איה
היסור ימוחתב םא .תידוהיה הטיחשה רוסיאל תונושה תועצהה תא רשיא אל ראצה ןכש ,הטיחשה
עירפהל םידעצה דחאכ ,דנלניפב הטיחשה רוסיא לעפוה ירה ,תידוהיה הטיחשה הלבגוה אל
ראצה י"ע הז רוסיא לטוב הנושארה םלועה תמחלמ ברעב קרו וז הנידמב םידוהיה תובשייתהל
.ומצע

םלועה תומחלמ יתש ןיב תיברעמה הפוריאב הטיחשה רוסיא
העיבתה התלעוה האלמה ותוטלתשה ינפל דועו ,הינמרגב םזיצאנה לש ותעפשה תרבגה םע
תונש תישארב ולבקתנ ןושאר בלשב .םידוהיל קיצהל םידעצה דחאכ ,תידוהיה הטיחשה רוסיאל
םייצאנה םינלמעותה תעפשהבו ,תידוהיה הטיחשה דגנ םיקוח ,הינמרג ירוזאמ המכב םישולשה
.תויבנידנקסה תונידמה ןמ המכב םג הלא םיקוח ולעפוה

ויפל יצרא קוח קקוח ןכו הטיחשה לע רוסיאה קקוח ןוטלשה סכל רלטיה לש ותיילע רחאל םיישדוח
הינמרגש ץרא לבח לכ לע לחוה הז קוחו ,םדקומ םומיה אלל תופוע ףאו תומהב תתמה הרסאנ
ינלופ-ינמרגה םכסהה רמג םע דימ ,הנוילעה היזלש לעו ,ראאס חטש לע לחוה ךכו ותוא השבכ
.םיטועימה תנגה לע

וקקוחש הטיחשה לע תוריזגה דגנ הנוילעה היזלש תוליהק ולהינש זעונה קבאמה תא ןייצל ןיינעה ןמ
םיטועימה תקלחמל הנולתב הנפ הנוילעה היזלשבש תסנכה יתב תוליהק דוחיא .תיצאנה הינמרג י"ע
לש תויתדה תויוכזה וחטבוה ויפל ,ינלופ ינמרגה םולשה הזוח לע וכמתסהב ,םימואלה רבח לש
לע םע לאשמ םייקתהל היה ךירצ וב ,הינלופו הינמרג ןיבש לובגה לע ,וז ץרא לבחב םיטועימה
.הינלופל וא הינמרגל וחופיס

הטיחשה הרתוה ויפל תוליהקה דוחיא ןיבו תיצאנה הינמרג ןיב השענש םכסהב רמגנ קבאמה
הינמרג תעפשהב .תידוהיה הייסולכואה לש תעצוממה הכירצה יפל תומהב רפסמ לש תידוהיה
םינלמעות .הינלופב דוחייבו ,תונכשה תוצראב םג הטיחשה לע תולבגהה טשפתהל ולחה תיצאנה
תונורחאה םינשב ,ולטוה וז הלומעת לש הייטעבו ,הרשכה הטיחשה דגנ הכרעמל ומתרנ םימשיטנא
דע ןיטולחל הרסאנ אל יכ םא ,הטיחשה לע תורומח תולבגה ,הינשה םלועה תמחלמל ומדקש
.םיצאנה י"ע הינלופ לש השוביכ

תא רצהלו םידוהיל קיצהל םיעצמאה דחאב רורב יד השגרוה תידוהיה הטיחשה דגנ הלומעתה
תא רוסאל קוחה תעצה תא השיגה ,ינלופה טנמלרפב םיררוצה ישארמ ,רוטסירפ 'בגה .םהידעצ
אלל ,לארשי יניד יפל הטיחשה יכ הנעט הנושארב .לוכיבכ םיירטינמוה םימעטמ הרשכה הטיחשה
םהו ,שייבתהל קוחה ימזוי ולדח טאל טאל םלוא ,םירוסיי הל תמרוג ,המהבה לש תמדקומ המהדה
םהיצמאמ ללכב רשבה רחס תא םידוהיה ידימ איצוהל םתנווכש ,אלמ הפב תודוהל וליחתה
.ןילופב םייחה תא סיאמהלו תושקהל

,תולבגהה תא ליעפהל התסינ השעמל םלוא ,תוילרטיינ םינפ דימעהל הלדתשה המצע הלשממה
קוחה ףוסבל םסרפתנשכו ,בר ןמז הכשמנ תיטפשמהו תירטנמלרפה הכרעמה .קוחה תלבק ינפל
םצמוצמ זוחא יבגל הפי היה םחוכ םייראטינמוהה םימעטה יכ רווחתנ תידוהיה הטיחשה תא רסואה
.תידוהיה הייסולכואה יכרוצל תומהב לש רתויב

רחאמ ,הטיחש ינפל םומיה תבוחמ םיריזח ןוגכ םירצונה תכירצל יחה ילעב תא תונוטלשה ורטפ ןכ
לכש ,לכ ןיעל ,אופא ,חכוה ךכו ,"תמדקומ המהדה ילב םיטחשנ םהשכ רתוי חבושמ םמעט"ש
.םידוהיל קיזהל אלא וארבנ אל םייראטינמוהה םימעטה

םדקומ םומיה תבוח הסנכוה ויפל קוח לבקתנ ,1936 תנשב ,המחלמה ץורפ ינפל םינש שולש
ןיא התד יפלש ,הלעמו םיזוחא 3 לש הייסולכוא הנשי םהבש תוזוחמב אלא הרתוה אלו ןילופ לכב
לש זוחאה תולובגבו ךרוצל קר וז הטיחש תושרהל רשפא זא םגו הרשכ הטיחשמ אלא רשב לוכאל
.וז הייסולכוא

לש ותעצה יפל ,ןיטולחל תידוהי הטיחש רוסאל קוח קקוח הינשה םלועה תמחלמ ינפל הנש יצחכ
םלועה תמחלמ הצרפ טנסה י"ע הז קוח רושיא דעש אלא ,רשאתהל םיוכיסה לכ ול ויהו יקסניזדוד
.ןילופל ושלפ םיצאנהו ,הינשה

,םיצאנה י"ע םסרופש ,ןושארה קוחהו ,םיינלופה םיררוצה תכאלמב וכישמה םייצאנה םיררוצה
וגהנ ךכו ,תידוהיה הטיחשה רוסיאל קוחה היה ,שוביכה תונוטלש תאצוהב ןושארה ימשרה ןותיעב
.ותרמוח לכב הטיחשה רוסיא ליעפהל ,םהידיל ולפנש שוביכה תוצרא לכב םיצאנה

םומיהה תבוח לש הליגרה תוילמרופה אלל ,שרופמב תידוהיה הטיחשה הרסאנ היקבולסב
,רוסיאה לעפוה הירגלובב .הצמשל עודיה ידוהיה "סכדוק"ב ןכמ רחאל ללכנ הז רוסיאו ,תמדקומה
דחאכ ,תופועו תומהב תטיחש רוסיא םסרפתנ היטאורקב .םינמרגה תסינכ רחאל םישדח העבראכ
תלטה י"ע ןיפיקעב וא רישי ןפואב ,תידוהיה הטיחשה דגנ הקיקחה לגעמ ,םינושארה הילפהה יקוחמ
.יצאנה שוביכה בצקל םאתהב ,הפוריאב םלשוה תמדקומה םומיהה תבוח

הרות ילהואב
,הטיחשה ינפל םומיהה תבוח תלטה ידי לע ,תיצאנה הינמרגב הטיחשה דגנ תוריזגה תלעפה םע
וליגש ויהו ,םימיוסמ םיאנתב םומיה ריתהל תויורשפאה תא ררבל ןנבר ןחלוש לע הלאשה התלעוה
.הלא םירתיה וללש הרותה ילודג תיברמ םלוא ,רתיהל םוקמ

םומיה רתיהל ותעצה סוסיבל דחוימ רפס רביח ףא ,הז ןיינעב הרוקה יבועל סנכנש םינברה דחא
דחאכו ,ןילרבב םינברל שרדמה תיב שארכ שמישש ,גרבניו בקעי לאיחי יבר אוה ,םימיוסמ םיאנתב
.הידדצ לכל הלאשה תא ררבל שרדנ הינמרגב הרותה ילודגמ

הז היה .הז רוריבל עקרה תא ראתמ אוה ,וז היעבל ובורב שדקומה ,"שא ידירש" ורפס תישארב
המהבה םומיה אלב הטיחשה לע רוסיא הרזג העשרה תוכלמ" הינמרגב םיצאנה תוטלתשה רחאל
רשב איבהל תורשפאה תא ,תוירזכא תויקוח תולובחתב םיעשרה וללש ןכמ רחאל ."התטיחש םדוק
.םינכוסמ םילוחו םינקזל וליפא ,הרשכה הטיחשה תא וריתה אלו ,ץוחה ןמ

תוליבנ תליכאב ולשכיו ו"ח ןויסינב ודמעי אל םידוהיה תיברמש הרומח הנכס ,אופא תפקשנ
,םילוחה תיב :הליהקה תודסומב גיהנהל ודמע ןילרבב תירבעה הליהקה ישאר ףאו ,תופירטו
תעשבש הנעטב ,םירכנ לש םילוקמב הנקנה ,הפירטו הלבנ רשב תליכא ,דועו םינקז בשומ יתב
םילוחה לש שפנ חוקיפ םושמ תופירטו תוליבנ תליכא ריתהל םחרכ לעב םיסונא םה וז השק הריזג
.רשב תליכא אלב םייקתהל םהל רשפא יא םיאפורה תדוקפ יפ לעש םינקזהו

הרכה ךותמ היעבל שגינ ,רתיהל תויורשפאה תא ררבל המישמה תא ומצע לע לטנש גרבניו ברה
םושמ וב שיש רתיהל םלועל ומיכסי אל ,תידרחה תודהיה יגיהנמ לארשי ילודגו ןילופו אטיל ינואג יכ
לש הז רומח ןיינעל תשגל דאמ ופקנ ובל ףאו ,תורוד ירודמ לארשיב הגוהנה הטיחשה ןפוא יוניש
םינברה וירבחו ויתובר ירבד וילע וקזח םרב ,לארשי ייחב תודוסיה דוסי אוהש ,הטיחשה תורשכ
.תינברה תורפסב הררבתנ אלו השרפתנ אל השודיח ילגרלש ,וז הרומח הכלה רוריבב ןויעל

הטיחשה ןפואמ תונשל וחירכיו םוי אובי יכ ,לארשי ינבר לש םתעד לע הלע אל םלועמ"
וישכעו ,פ"עבש הרות ילבקמ ל"ז ונימכח י"ע רדסוהו השודקה ונתרות יווצ יפ לע גהנוהש
יגיהנמ לע ,םיארונה וירוסיי ילבחב רפרפמ םעהו ,הקוצמו הרצ תעש העיגהש - ןעט -
המ לכ םישועו םמע רעצב םיפתתשמ םה יכו ,ו"ח בל יחושק םה ןיאש תוארהל לארשי
."הלצה ירעשל עיגהל םתלוכיבש
,אריפש ריאמ יברו יקסנזדורג רזוע םייח יבר םע תוחישל הינלופל אצי רתיהל דוסי הליגש רחאל
ותעצה תא רגיש םתצע יפלו ,םימיוסמ םיאנתב םומיה ריתהל ,ודי לע עצומה רתיהה ידדצ רבדב
.םתעד תווח תא שקיבו לארשי ילודגל

הטיחשה רוסיאל תימשיטנאה הלומעתה חכונל יכ ,אנהכ דוד המלש יבר י"ע רכזוהש ,קומינ ותואמ
יכ םא רתיהל םתעד תווחמ םילודג םג וענמנ ,יולג רתיהב תאצל םוקמ ןיא ,הרשכה תידוהיה
.עצומה רדסהה תא לבקל וטנ תינורקע

יקסנזדורג רזוע םייח יברל בתכמב הנופו ,טרופקנרפמ ןמפוה הדוהי בקעי יבר אצי וז הנעט יפלכ
אטילו ןילופ יבחר לכב הסורפ התיה ותדוצמש ,הנליו לש הבר
,הביבסהו הנליוו ריעב תובישיה ישארו הארוהה ילודג וירבח תעד םג ילואו ותעד םא"
הטיחש לש רוסיאה לע יבמופב זירכנו ונשאר תא ףוכנ זא ,הכלהה י"פע רוסיאל הטונ
תיראש תא ליצהלו ץרפב דומעל ידכ ונינתומ תא זועב רוגחנו ,למשחה םומיה רחא
ןיאש ,הכלהה רוריב פ"ע אצמי ג"רדה םג םא םלוא תופירטו תולבנ תליכאמ הטילפה
רובעלו עקרקב ונינפ שובכל ןוכנ אל יכ ונחנא םיבשוח זא ,רוסיאל קיפסמ םעט ונל
ילודג לע םג תלטומ הבוחה אלא הנידמה זנכשאב םייתדה םייחה ןברוח לע הקיתשב
."ונתרזעל אובל רודה
:רפסמ אוה וירבד ךשמהב
םתעד תא וליג היצילג תנידמב הארוהה ילודגו םיקהבומ םינבר הפש ונילא האב העומשה"
אל תאז לכ םעו רוסיא ךרס םוש הב ןיאו ןידה י"פע רתומ תוילמשחה תומהבה תטיחש יכ
םג הטיחשה תריזג הזכ רתיה ידי לע בבוסת ילוא ,הארימ רתיהל םיכסהל םבל ואלמ
לע ןודל ונא םיכירצ ,ללחה לא םיבורקה ונא ונתרעשה יפכ םלוא ,ל"ר תורחא תונידמב
ריקפנ יכו ,שפנ קפס ינפמ יאדו שפנ ןיחוד יכו ,שאר דבוכבו בר ןויעב ,תאזה הלאשה
אוצמל םינוש םיעצמאו םיכרד שיו שי .אמש תריזג ינפמ ,תובברלו םיפלאל ,לארשי תושפנ
שי ןכו הלקת םושו לושכמ םוש ,תורחא תונידמב לארשי ינב וניחאל בבוסי לבש רבד רשפ
םיטרפ רוסמל ךרוצה ןמ ןיאו ץוח יפלכ ןהו םינפ יפלכ ןה ,רתיהה תא ליבגהל םינוש םינפוא
."ותומכ םכחל
לאיחי יברל הנפ ףא יקסנזדורג רזוע םייח יבר .םומיהה רתיה דגנ םתעד ועיבה אטיל ילודג םלוא
:ול ריבסהו ,גרבניו בקעי
יאו ,תוששח הברה ידימ רבדה אצי אל ,תאז לכב תוכלה המכ הבחרהב ראיבש י"פע"
,םתעדב ועירכה רשא ,רודה ילודג תעד דגנ והזש ללכבו ,השעמל הכלה ןכ תורוהל רשפא
."הז ידי לע ואצי תולקת המכ רשא ,םומיה ריתהל ןפוא םושב רשפא יאש
קומינב שמתשמ אוה םירבד ךשמהב
םיניטשמ ואצמי תונידמה לכב רשא ,הלוגה תוצופת לכב לארשי ללכל עגונה ןיינע והזש"
."תולילע שקבל םיגרטקמו
קיסהל ןיאש" וקספ ,דועו סיגנעב ןבואר גילעז יבר ,אנבוקמ רבוד םהרבא יבר םשארבו ,אטיל ינבר
םחורי קחצי םייח יבר ,היצילג ינברמ דחא רוסיאל תצרמנ הרוצב אצי דוחייב "ארתיהל ןפוא םושב
ללכ ןיאו ,רומג רוסיאל אוה טושפ רבדה הנהו ,סרטנוקה לכ לע יתרבעו" ןעוטה ,דאטשטלא לש הבר
טטצמו תודמתשהל רבדה תא הוושמ אוהו ,"אמלעב אלופלפל וליפא ,הזב דדצל ח"ת לש ןכרדמ
:ש"ארה ת"ושמ
ןתנומא ופילחה הריזגה תעבו ,ךלמה לכיהב דומעל חוכ ןהל היה אל רשא םישנה תודוא"
,תושעל וערה דאמ יכ רבדה תמא ,ןתדל ורזח וטלמנו סנ ואצמ רשאכו ,תוומ תמיא ינפמ
איסהרפ יכ ,הריזגה תעשב אלש ןיפילחמהמ רתוי ןירוסיי תלבקו הבושתו הטרח תוכירצו
."ייונשל רוסא אנאסמד אתקרע יונישל וליפא םימכח ורמא הריזג תעשו ,איה
:ןייצמ אוה ולא ויתובושת תא סופדל רסמ גרבניו ברהש העשב
הרזגה ימיב רבכ .אוהש לכ ישעמ ךרע ןהל תויהל ולדח ןהה תובושתהש םשה ךורב"
הטיחשה ןפואמ ,אוהש לכ יוניש תונשל אלש ,םהירוזפ תוצרא לכב י"בחא ולבק הערה
טוחכ ףא עוגנל םהל הלילחו ,םה םישודק לארשי םעו ,תורוד ירודמ לארשיב גוהנה
תובאו וניתובא םהיתושפנ ורסמ הילעו ,ונגרוה הילע רשא השודקה תרוסמב הרעשה
שיש יפל ,תירוטסיהה ןתובישח םושמ ןמסרפלמ יתענמנ אלו ,ונתולג תונש לכב וניתובא
ינבר לש הלודגה הדרחה תאו ,לארשי תיב ינומה תא ףקתש רמה שואיהל רכז ןהב
"לארשי תובבר תושפנל אוהש לכ חוקיפו הלצה אוצמלו רותחל ודרח רשא ,לארשי
:שיגדמ אוה ןיינעה םצעל םלוא
קפס םושמו הקוצמ תעשב לקהל וטנש םיטעמה ףאו םומיהה תא ורסא םלוככ םבור"
ריתהל אלש ורמגו ונמנו ,םירסואה לא ופרטצהו הנושארה םתעדמ כ"חא ורזח שפנ חוקיפ
הז ןברק איבהל ונתאמ םישרוד הדובכ תלצהו ,תודהיה םויקו לארשי תד םויק ןפוא םושב
."רשב רוסיא לש

ריוא תמישנ י"ע םומיה
תומהב תטיחש הרסאנ םש ,הידבשב ואיצמה ,הרותה ילודג י"ע רסאנ ילמשחה םומיההש רחאל
קר קיזחמה ריוא םכותל םימשונ המהבה וא םדאהש ןפואב ,השענה ,שדח םומיה ןפוא ,םומיה אלל
דוביאו תומלעתה ידיל האיבמ הזכש ריוא תמישנו ,ןצמחה דוסימ ןקורתמש ריווא ונייה ,ןקנחה דוסי
.באכו רעצ לש השגרה ןולדיח ידיל םג ןבומכו ,העדותה

דוסי לע ותעד תא ססיב אוהו רתיהל אצי ,דנלניפ לש ישארה הברכ שמישש ,שוברדפ ר"ד ברה
גורק טסוגיוא 'פורפ ומכ ,םלועה לכב םש ישנא םיקהבומ םידמולמ ידי לע ןגהנפוקב ושענש תוריקח
,עצומה םומיההש םירומאה םירקוחה ועידוה םיבר תונויסינ רחאל .ןסנטסירק 'פורפו ,לבונ סרפ לעב
.םיינוציחה וא םיימינפה הירבאב יוניש םושל םרוג וניאו ,המהבה תואירבל ללכ קיזמ וניא

:ולא תונקסמ ידיל םידמולמה ואב ,םיברה םיקיודמה םהיתונויסינ דוסי לע

תלאש םע רשק לכ אלב .םייחה לעב ףוגל אוהש קזנ םוש םרוג וניא םומיהל שמשמה רמוחה (א
.םיסייט תויהל םידתעתמה םדא ינבב ,םירחאו הלא םירקוח ידי לע םיבר תונויסינ ושענ םומיהה
םישנאה ובש םומיהה תקספה רחאלו ,םהישוח דוביא דע ןקנח ידי לע ןכ םג וממהתנ הלא םישנא
.יוניש לכ אלב םדוקמכ םינשו םימי םהייח תא םייחו םימלשו םיאירב ,םנתיאל

.ומעטב אלו וחירב אל ללכ םומיהה ןמ הנתשמ וניא רשבה תוכיא (ב

.םדוקמ םומיה אלב וטחשנש תומהבב ומכ קוידב אוה םומיהה רחא םדה קוניז (ג

.תואירב תומהב ראשב ומכ קזח סוכרפ ןהל היה םומיהה רחא וטחשנש תומהבה לכ (ד

תעד תווח לע ךומסל רשפא ,ותעדל .םייחה ילעב לצא באכ ישגר םושל םרוג וניא םומיהה (ה
רבדב םירחאה םירקוחה תעד לעו ,םתונמוא םיערמ אלש םהילע הקזחש םירכזנה םירקוחה
המכ תעדש רחאל דוחייבו ,וניניע וארש המ לעו םמות יפל םיחיסמ םהש ,םדא ינבב םהיתונויסינ
ןיינעל ,םמות יפל םיחיסמ אלב ףא ,םיחמומ םיאפור לע ךומסל שיש ,תוטישפב םינורחא םיקסופ
.רתיהו רוסיאב ףא תוקפס רוריב
דוחייב ,ןקנחב םומיהב ,קופקפו ששח לכ ןיאש רורב יל הארנ - םכסמ אוה - רומאה לכמ"
."התטיחש רחא תממוהמ המהב לכל סוכרפ ךירצהל דוע רימחנ םא
:וילא בתוכו אנהכ דוד המלש יבר םג ךמת וז ותעדב
רהמל ללכ ךרוצ ול ןיא טחושהד ,ןאכ םיאצמנ םניא םימעטה ינש תמאב ונתלאש ןודינב"
םא ,ארייתהל קקדזהל היה יוארה ןמ ןידה ףוגב ןכלו ,הזב ךייש ןיא תוסיאמ םגו ,הטיחשב
"תונטקו תולודג ,תושולח ןיבו תואירב ןיב ,תומהבה לכב ושענ רבכ תונויסינה לכ
עודי רשאכ .הזב ןייעלמ םיענומה ,קרפה לע תעכ םידמוע ,םייטילופ םימעט"ש שיגדמ אוה םלוא
לכב םישמתשמ שפנב וניאנושו ,םיקקוחמה יתב תונחלוש לע ונתנידמב התלעוה תאזה הלאשהש
לע" רפסמ אוה ןכ - "ולא םיניינעב יולג רתיהב תאצל תעכ רשפא יא ןכלו ,ונתערל ןיינעו ןיינע
ולאכ םירתיהש הטלחה ידיל ואב םשו םיקקוחמה יתבל םידוהיה םיריצה םע ול התיהש הפיסאה
."ללכב תדה דגנ תופסונ תוריזגבו טרפב תאזה הריזגב ונלש ןגמה תמחלמל דספה םורגל םילולע

הניש ידי לע םומיה
םיצאנה דיש ,תילרטיינ תעלבומב ץיווש ידוהי וראשנ הפוריא תיברמב םיצאנה תוטלתשה םע
התיה אל םיברה תוצראב םיצאנה לש תוירזכאה תופידרה יאנת חכונל םלוא ,םהילא העיגה אל
הטיחש רשפאל תורשפאה התלעוה ןכ לעו ץיוושל ולא תוצראמ רשכ רשב אוביי לש תורשפא
."למונוקרנ" הנש םס תאקשה י"ע הטיחשה ינפל המהבה תא םומיה י"ע המצע ץיוושב הרשכ

רתיהל תויורשפאה תא ררבל וז הנידמב תידוהיה הליהקה ישארל התנפ ץיווש תלשממש רחאל
:ושיגדה הב .תטרופמ הלאשב םילודג המכל ץיוושב םינברה תדוגא התנפ ,המהבה םומיה
ונתוא הצעיו ,תאזה האלתה לע בל םישנש הלשממה ונתעימשה הרבעש הנשב רבכ"
םיגהונ תורחא תוצראב םידוהיהש ומכ ,הטיחשל םומיהה יכרדמ דחאל רתיה אוצמל
םגו ,ירטקלאה םומיההל רתיהה תורשפא םידי יתשב וניחדו ,םומיה לש רתיה הזיאב
עדונ תועובש הזיא ינפל לבא ,וניחד םלוהקוטסב וב םיקסעתמש ,יקנחה דוסי לע םומיהה
לכמ הנוש ותוהמש ,לאמונ םיארוקש חותינ ךרוצל אתנישד אמס איצמה החמומ אפורש ונל
אצמנה רמוחמ השענה ,לאמונ אקראנ הזו סרא ןימס םלוכש ,םומיהו .אתנישד ימס ראש
."המהבבו םדאב רבא םוש לקלקל וא קיזהל רשפא יא ןראה ותוא ןירוקו ח"עב ףוגב
:רתיהל םינפ הלגמ םינברה תדוגא םעטמ הלאשה חסנמ
"הכורא תולעהל תויורשפא היהת אלש ,הזכ ןפואו תופירט ששח ונמצעמ תודבל ןיא ד"עפל"
םישיגדמ םהו
,םימעטה הלשממהל ריבסהל לכונש ידכ ,תאז קמנל רתיהל תודגנתה יקומינ שי םאש"
תולבנ תליכאב םיבר םידוהי ולשכיי ז"יעש ונל עדונש י"פעא .הריתהל לכונ אל המל
הרהט תרות ירמגל חכתשת ןמזה ךשמבש שוחל שי הז ידי לעש יפ לע ףאו תופירטו
תריזג לוע תא הליקה הלשממה תעד יפל יכ ,הלאה תולילגב םג ,ונמע בורמ השודקו
הריזגה דגנ תדגנתמ המצעב הלשממה םויהו ,ונילעמ לטינש טעמכש דע ,כ"כ הטיחשה
תוחדל יוארה ןמ ןיא ןכ םאו ,תווצמב םיקדקדמה ,םידוהיה תבוטל הל רשפאד המ לכב
."הלשממה ישנא תשקב םתס
אוהש העצהה תא ללושו רוסיאל קסופ רבדב לאשנש "בקעי תקלח" לעב ,שיירב בקעי יכדרמ יבר
הב האור
יולת הזבש ,הטיחשהב לעמ לועמל אלש הז לע םשפנ וניתובא ורסמש לודג רדג תצירפ"
רתויה םיאנתב י"פאו ,רדגה ץרפויש רחאל הזמ אבי תולושכמ המכו ,לארשי תשודק
חוכ כ"חא ויהי אל ,המודכו הלשממה דבוכ תמחמ םיאנתה ורצווישכ ,ךכ רחאל ,םיקזח
תופירטו תולבנ תליכאל ו"ח שממ הזמ אביו ,םיאנתה ןורסח תאפמ ,רוסאל םינברהב
,םינענ םניאו ןיקעוצהמ כ"חא היהיו ,םינושארה םיריתמה לש ןראווצ לע יולת היהי רלוקהו
תארי ול שיש ימ ההמתא ,תעכ דע היהש רדגה דוע ץורפנ ,רדג רודגל חוכ ונל ןיאש יד אלו
וארי ,לבת תווצק לכבש םישודקו םינוגהש רבד וילע לטונ תוירחא וזיא ןנובתי ,ובבלב 'ה
."והצקב עוגנל םשפנל

םיצאנה תסובת רחאל הילפא יקוח
הטיחשה דגנ םייצאנה תונוטלשה י"ע ואצוהש םיקוחה םנמא ולטוב אל יצאנה ןוטלשה תליפנ םע
האנש ךותמ ואצוהש ינפמ" ,"םימייק אל"כ ורכוה הלא םיקוח םלוא ,השוביכ תוצראבו הינמרגב
ב"הרא לש יאבצה הטמה י"ע המסרופ וז חורב הארוהו ,"תדו עזג ימעטמ םיטועימ תפידרו
,יצאנה שוביכה ינפל הינלופב ןוגכ ,הפוריאב תונידמ המכב ואצוהש הטיחשה יקוח .הפוריאב
.תידוהי הטיחש יבגל השעמל ולעפוה אל יכ םא ,ולטוב אל

.תיצאנה הינמרג תסובת רחאל םג תידוהיה הטיחשה דגנ תולבגהה וכשמנ רעצה הברמל
תנגהל" ירטסואה קוחה לע ךמתסהב ,הרשכה הטיחשה לע רוסיא סנכוה תיליעה הירטסואב
יתקוחה ןידה תיבמ גישהל תידוהיה הליהקה יצמאמ וחילצה אל הכ דעו ,"תוירזכאמ תומהבה
.תילרדפה הקוחב תדה שפוח תונורקעל דגונכ רוסיאה לוטיב

יעצמא ותויה לשב לטובמו לטב הרשכה הטיחשה דגנכ יצאנה קוחה יכ טפשמה תיב קספ הינמרגב
ןהל ופרטצהו ןכנימו טרופקנרפ ,ןילרבב "םייח ילעב רעצ" תורבח ושדיח ןמז ותואב םלוא ,יצאנ היפכ
התוול וז הלומעת .הרשכה הטיחשה לש הרוסיאל וא התלבגהל םתעיבת תא םיימשיטנא םיגוח
,ןוטרס תנרקה תעשב םייח ילעב רעצל ינמרגה דוגיאה לש תיתנשה הדעווב תימשיטנא תוצרפתה
.תיתעווז הרוצב הרשכה הטיחשה תא הארמה

תכשמנ הטיחשה דגנ התסהה
תונידמב םג םייח ילעב רעצ יגוח י"ע ,הזה םויה דע תלהנתמ הטיחשה דגנ תיסראה הלומעתה
יכרוצל הטיחשה .הטיחשה ינפל םומיהה תא בייחמה ,תומהבה םומיה קוח םייק הינטירבב .ברעמה
תעצה ,יטירבה םירחבנה תיבל בוש השגוה ,םינש עבשכ ינפל קר םלוא ,הז ללכמ האצוה םידוהיה
םועז בורב הלשכוה ,םידוהיב תושק תעגופ התיהש ,וז העצהו ,םידוהיה תבוטל הילפהה לוטיבל קוח
.לוק 132 דגנ לוק 178 לש

רבדה .רתויב לודגה ידוהיה רוביצה זכורמ הב הנידמל הרבע תידוהיה הטיחשה דגנ הלומעתה
תראפתמה ץראב ,רורדהו שפוחה תא תלמסמה הנידמבש איה הדבוע ךא ,ןמואי אלש רבדכ לצלצמ
יפל הרשכה הטיחשה לש המויק ךשמה לע ןגהל חרכה שי וז הנידמב ףא ,םייטרקומדה היתונורקעב
.לארשי יניד

הרשכה המהבה םומיה תבוח ליטהל םהיתועצה תא יאקירמאה סרגנוקל וסינכה ,םימיוסמ םימרוג
קפס המהבה תישענ הכלהה יפל ןכש ,הרשכה הטיחשה רוסיאכ והומכש רבד ,התטיחש ינפל
ב"הראב ידוהיה רוביצה דצמ תורמרמתה עונמל ידכ .הרשכ הטיחשל דוע חלצית אלו ,הייחב הפירט
טחוש לע הלח הניא ,םדקומה םומיהה תבוחש עבקנ הב ,תדחוימ תפסות הסנכוה ,העפשהה לעב
באכה תשגרהש רחאל אלא המהב טוחשל ןיאש קוחב רומאה תורמל .ךמסומ בר י"ע יוארכ רשואמ
קוחש שרופמב עבקנ ,םיימיכ וא םיילמשח םיעצמאב וא חדקאמ היירי ,תחא הכמ י"ע הקתוש הלש
.הטיחשל תונכהה לע אלו הרשכה הטיחשה לע אל לוחי אל הז

יבגל תועדה וקלחנ ב"הראבש םיידוהיה םינוגראה יגוחב יכ ןייצמ תרכזנה ותאצרהב גיטפהרו .ז ר"ד
החכוהל קבאמ ולהינ םייתד םינוגראש העשב הב ,וחוסינו קוחל ביבסמ ידוהיה קבאמה תדימו ףקיה
חיטבמה גייסב ,םייטילופ םיידוהי םינוגרא וקפתסה ,תינאמוה איה הרשכה הטיחשה יכ הרכהלו
לולעה קוחה הרשיא וז םתדמע ללגבו ,םייתד םימעטמ םידוהיל הצוחנה הרשכה הטיחשל שפוח
.תופסונ תולבגהל חתפ חותפל

תונידמ 12 -ב םיינאמוה םיעצמאב תומהב תתמה תחטבהל םיקוח ולבקתנ ילארדפה קוחה תובקעב
םיקוחה תועצהו םיקוחה .תופסונ תונידמב תודמועו תויולת הלא ןיעמ םיקוח תועצהו ב"הרא לש
,תומהב תתמהל ינאמוה יעצמאב ,הרשכה הטיחשה תא עבוקה דחוימ ףיעס םיללוכ םלוכ וללה
.תופסונ תולבגהל חתפ חתפנ ןאכ םלוא

עוגפל םיררוצה וחילצה אל רחבנה םעה לש וידעצ תא רצהל תונויסינה רתי יבגל ומכ הז קבאמב
יפלא ורזינ ןהבש תונידמ ויה .הווצמו הרות לוע לובסל ומכש הטונו ורצויל םינומא רמוש אוהו ,וחורב
קופקפ שיש רשב תליכאב לשכיהל אלש דבלבו ,רשב תליכאמ םמצע תא םימלשו םיארי םידוהי
תא וחיכוה ךכו ,"לארשי תא ןהב ףרצל ידכ אלא תווצמה ונתינ אל" ל"זח ירבדכו ,ותורשכב אוהשלכ
תא םירסומה לארשיב ראפתמ םלוע לש וכלמו ,םרוצ ץפחו םנוק ןוצר תושעל ,םרצויל םתונמאנ
."ראפתא ךב רשא לארשי" רמאנ הז לעו ,םתשודק לע םשפנ

(מ ןישודיק) .תודעל לוספ :םירמוא שיו ;בלכל המוד הז ירה - קושב לכואה :וניתובר ונת

(ו אטוז ץרא ךרד) .ןרגרג אלו ןקמוע אלו ןדקונ אל םדא אהי אל

(ה תינעת) .הנכס ידיל אביו טשול הנק םידקי אמש הדועסב ןיחיסמ ןיא ןנחוי 'ר רמא

(ג םירפוס) םילכואב ןויזב ןיגהונ ןיא