הנשמה תפוקת ינפל הפ לעבש הרות

רה דוד השמ

א"כשת ז"נ םיינחמ

:ןכותה
םותס אוה הרותבש טושפה
זמרב ורכזנש תוכלה
הרותבש תורדגהה רסוח
םישדח םיבצמ לע הפ לעבש הרותה
תבש יניד תבחרה
ינש תיב תישארב תבש תוכלהב תורמוח
תבשב םוצל רוסיא
םיאיבנה ירבדב תונוש תוכלה
תינוציחהו הזונגה תורפסב
הנשוש רפס
סאיטסירא תרגיאו אריס
תידומלתה תורפסב

ירבד ךותמ הפ לעבש הרותה לש תומודק תוכלה לע תויודעב קסוע רמאמה :תיצמת
.והיתתמ ןב ףסוי ירפסו םיינוציחה םירפסה ,םיאיבנה
תוכלה ,והיתתמ ןב ףסוי ,םיאיבנה ירבדב הפ לעבש הרות ,םיינוציח םירפס :חתפמ תולימ
.תומודק

םותס אוה הרותבש טושפה
םינייעמ םא ירהש .בתכבש הרות לש היפוא םצעב ץוענ הפ-לעבש הרות לש התואיצמב חרכהה
םנושלכ םמייקל היה רשפא יא ונתינ וב רודב וליפאש ,ררבתמ ,הרותבש םיקוחב בטיה
,ירזוכה) "םותסה ןכש לכ ,םותס אוה הרותבש טושפהו" :יולה הדוהי יבר ירבדכ ,םטושפכו
םותסה םהב הבורמ ,טוריפבו שוריפב םהב תרבדמ הרותהש םיקוחה ףא .(הל ,ג רמאמ
.יולגהו רורבה לע רואיב ןועטהו

,וט ,בי תומש) םימי העבש תוצמ לוכאל שי תוצמה גחבש ,ךכ לע הרותה תרזוח הברה םימעפ
,ח ,זט םירבדב םלוא .(ד-ג ,זט םירבד ;זי ,חכ רבדמב ;ו ,גכ ארקיו ;חי ,דל ;וט ,גכ ;ז-ו ,גי ;טי
יפל ,וטושפכ הזה בותכה תא שרפל ןיאש ,רורבש אלא - "תוצמ לכאת םימי תשש" :רמאנ
."'וגו תוצמ וילע - לכאת םימי תעבש" :שוריפב רמאנ ןכל םדוק םיקוספ המכש

ארקמ" תניחב ןה הרותבש ילילפה טפשמה תוכלה ףא אלא ,יחרזאה טפשמה יניד קר אל
;זט ,אכ תומש) ורכמו שיא בנוגב ןוגכ - םיבר םירקמב .דמועה לע הבורמ וב ץורפהש ,"טעומ
רמאנש אלב ,התימ שנוע הרותב רכזנ - דועו ,(וט ,אכ תומש) ומאו ויבא הכמב ,(ז ,דכ םירבד
,אכ תומש) "תמוי תומ תמו שיא הכמ" :אלא רמאנ אל חצורב וליפאו .לעופל ואיצוהל שי דציכ
,הל רבדמב) "חצורה תמוי תומ" ;(זי ,דכ ארקיו) "תמוי תומ םדא שפנ לכ הכי יכ שיאו" ;(בי
אל םוקמ םושב ךא - (כ ,אכ ומש) "םקני םקנ" :ודבע תא תיממה לע רמאנ ןכו ;(ךליאו זט
.התמהה ךרד השרפתנ

:גכ-בכ ,אכ תומשב רמאנ ,לשמ ךרד ,ךכ .תנבומ הרותה ירבד לש תקיודמה םתנווכ ןיא םיתעל
לעב וילע תישי רשאכ שנעי שונע ןוסא היהי אלו הידלי ואציו הרה השא ופגנו םישנא וצני יכו"
- - - ןוסא היהי אלו" םילמה תא ."שפנ תחת שפנ התתנו היהי ןוסא םאו .םילילפב ןתנו השאה
םא וא - םייחב הראשנ השאה םא - רמולכ) השאל תונווכמכ ןיבהל רשפא "היהי ןוסא םאו
ךא - ,והיתתמ ןב ףסוי ידי לע ןה תידומלתה הכלהה ידי לע ןה ושרפתנ ךכו - (הגרהנ איה
.(םיעבשה םוגרתב ומגרות ךכו) תודלוול תונווכמכ םג ןניבהל רשפא

זמרב ורכזנש תוכלה
ורכזנ ןישוריג וליאו ,ללכ ורכזנ אל ןיאושינ יניד .זמר ךרד קר הרותב ורכזנ תוכלה יפוגש ,שי
,ונא םיעמוש הז םוקממ קר .רחא שיאל האשינש ותשורג ריזחהל םדא לע רוסיאה בגא קר
,דכ םירבד) "תותירכ רפס" תביתכ ידי לע אוה ןישוריגה השעמש ,עודי רבדכ החינמ הרותהש
,הכ םירבדב לבא ,תוקלמ שנועב םישנענ תונווע ולא לע הריכזמ הרותה ןיא םוקמ םושב .(א
רכזנ אל ופוג שנועה לכ .תוקלמ םיעבראמ רתוי הז שנועב ןודנל ףיסוהל רוסאש ,רמאנ ,ג-א
רודב וליפאש ,חינהל ,אופא ,השק ."'וגו הבר הכמ הלא לע ותוכהל ףיסי ןפ" ריהזהל ידכ אלא
ילעב ינש ןיב ןידיש הצור יתייהו") דבלב בותכה קוחה יפ לע טופשל ןייד היה לוכי הרות-ןתמ
.(הל ,ג רמאמ ,ירזוכה - "אצת יכו םיטפשמה הלאו רדסמ ןיניד

הרותבש תורדגהה רסוח
םירכזנ םניאש םירבד לע תוכמתסהלו תקפסמ תוריהב-יאל ,טוריפ רסוחל ,תוריתסל ףסונ
םתינעו" :םתס רמאנ םירופיכה םוי ינידב .הרותבש תורדגהה רסוח ףא ןיעל רקדזמ ,שוריפב
.הז שפנ יוניע לש וביט המ שרפתנ אל םוקמ םושב ךא ,(אל ,זט ארקיו) "םכיתשפנ תא

השעת-אל" :י ,כ תומש האר - רכזנ ושנוע ףאו - תומוקמ המכב רזוח תבשב הכאלמ רוסיא
שפנה התרכנו הכאלמ הב השועה לכ יכ תמוי תומ היללחמ" :וט-די ,אל םש ;"'וגו הכאלמ-לכ
השעה-לכ 'הל שדוק ןותבש תבש יעיבשה םויבו הכאלמ השעי םימי תשש .הימע ברקמ איהה
היהי יעיבשה םויבו הכאלמ השעת םימי תשש" :ב ,הל םש :"תמוי תומ תבשה םויב הכאלמ
."ושעת אל הכאלמ לכ" :ג ,גכ ארקיו ;"תמוי הכאלמ וב השעה לכ 'הל ןותבש תבש שדק םכל
םינוש תומוקמב שוריפב ורסאנ תוכאלמ טעמ קרו - 'ה כ א ל מ' איה המ הרדגה לכ ןיא לבא
תרפסמ תמאבו .תבש ללחמ בייח התימ וזיאב שרפתנ אל ףאו .(שא תרעבה ;הריצקו השירח)
לארשי ינב ויהיו" :השעמל הכלה גוהנל דציכ ועדי אלש עריא ומצע השמ ימיב רבכש ,הרותה
לא םיצע ששקמ ותוא םיאצומה ותוא ובירקיו .תבשה םויב םיצע ששקמ שיא ואצמיו רבדמב
השמ לא 'ה רמאיו .ול השעי המ שרפ אל יכ רמשמב ותא וחיניו .הדעה לכ לאו ןרהא לאו השמ
ושריפ ל"זח .(הל-בל ,וט רבדמב) "הנחמל ץוחמ הדעה לכ םינבאב ותא םוגר שיאה תמוי תומ
לש םטושפ יפל םלוא ,התימ וזיא עדי אלש אלא ,התימ בייח ששוקמהש ,עדי השמש ,אתיירבב
.התימ השנוע ששוקמה רבעש הריבעה םא ללכ עדי אלש ,המוד םירבד

םישדח םיבצמ לע הפ לעבש הרותה
ףא ךפיהל ,ורמאנש ןמזב םירורב ויהש ,םינוש םיגשומ ויה םידיתע תורודה תצורמבש ,ןבומ
םישדח םיבצמ םירצונ םייחה יאנת תונתשה םצע םע ,תאז דבלמו .םותחה רפסכ תויהל םה
דיקפת ןאכ דעונ ,תורודל הנתינ בתכבש הרותהש ןויכמו .בל תמושת םישרודש ,תושדח תויעבו
יכ" :םיאבה תורודה יבגל הנוילעה תוכמסה תא תעבוק המצע הרותה .הפ לעבש הרותל לודג
תמקו ךירעשב תוביר ירבד עגנל עגנ ןיבו ןידל ןיד ןיב םדל םד ןיב טפשמל רבד ךממ אלפי
היהי רשא טפושה לאו םיולה םינהכה לא תאבו .וב ךיהלא 'ה רחבי רשא םוקמה לא תילעו
םוקמה ןמ ךל ודיגי רשא רבדה יפ לע תישעו .טפשמה רבד תא ךל ודיגהו תשרדו םהה םימיב
רשא רבדה ןמ רוסת אל השעת ךל ורמאי רשא טפשמה לעו ךורוי רשא הרותה יפ לע .'וגו אוהה
,אופא ,תוליחתמ הפ לעבש הרותה לש היתודלות .(אי-ח ,זי םירבד) "לאמשו ןימי ךל ודיגי
רשפא אלא ,דבלב שרדמה תיב תריציכ הכלהה תא תוארל ןיאו .בתכבש הרות ןתמ עגרמ
םימודק םידירשו םיקיתעה ארקמה ימוגרת ,תינוציחה תורפסה ,ארקמה רואל הירחא בוקעל
.המצע תידומלתה תורפסב

תבש יניד תבחרה
ירבדמ םלוא ,הכאלמ תישע רוסיאב אלא הרביד אל הרותה .תבש תוכלה תא רבכ ונרכזה
'תובש' אלא וניאש המ) תבשב רחסמב רוסיא וגהנ וימיב רבכש ,רבתסמ (ה ,ח) סומע איבנה
רכממו חקמ רוסיא לע רבודמ ינשה תיבה ימי תישארב רבכש ,אלפ ,אופא ,ןיא .(הכלהה יפל
לא תבשב ברקתהל םירוצה םילכורה לע רסוא הימחנו ,(בל ,י הימחנ) לבוקמ רבד לעכ תבשב
םניא םה ףאש ,'הצקומ' ירוסיאב רתויב ורימחה וז הפוקתב .(וכ-וט ,גי ,םש) םילשורי תמוח
ןילטינ םילכ השלש םירמוא ויה הנושארב" :רמאנ ,א ,(וט) די תבש אתפסותב .ןנברדמ אלא
ויהו ורזח ;ןחלושה יבג לעש הנטק ןיכסו הרידק לש ןורטסיל המוזו הליבד לש עוצקמ תבשב
."השירחמ לש דתיו לודגה רסמה ןמ ץוח תבשב ןילטינ םילכה לכ ורמאש דע ןיכלוהו ןיפיסומ
ורזחו וריתה" :ןושל יוניש תצקב וז ןיעמ אתיירב תינשנ ,'ב 'מע ,גכק תבש ,ילבב דומלתב
תנשמש ,אופא ,רבתסמ ."'וכו ץוח תבשב ןילטינ םילכה לכ ורמאש דע וריתהו ורזחו וריתהו
- ."השירחמ לש דתיו לודגה רסמה ןמ ץוח ,ןילטינ םילכה לכ :רמוא יסוי יבר" -ד ,זי תבש
ימלשוריב רמאנש ךרדכ ,הכורא תולשלתשה הל המדקש ,תונקתבש הנורחאה תא תפקשמ
;תבשב ןילטינ םילכה לכ ויה הנושארב :רזעלא יבר םשב והבא יבר" :'א הכלה ז"י קרפ תבש
יתיאר םהה םימיב :ביתכד איה אדה - תותבשו םיבוט םימי ןיללחמ תויהל ודשחנש ןויכ
ויה ורדגנש ןויכ ;לכה ןהל ורסאו - 'וגו םירומחה לע םיסמועו תבשב תותיג םיכרוד הדוהיב
אצויכו .השירחמ לש דתיו לודגה רסמה ןמ ץוח ,לכה תא ןהל וריתהש דע ,ןיכלוהו ןהל ןיריתמ
."'וכו וז הנשמ תינשנ הילכח ןב הימחנ ימיב אנינח יבר רמא" :ב ,גכק תבש ילבבב םג שי הזב

ינש תיב תישארב תבש תוכלהב תורמוח
וגהנ ךכ .םירחא תורוקממ םג עודי ינשה תיבה ימי תישארב תבש תוכלהב תולודג תורמוח לע
,תאז ריתהל וטילחהש ,וישנאו יאנומשחה והיתתמ ימי דע ןגמ תמחלמ תבשב םחליהל אלש
התימ בייחתנש םדא לע תרוסמ רסומ בקעי ןב רזעילא יברו .דמשהל םידיתע ויה ןכ אל םאש
ןירדהנס ;ב ,צ תומבי ילבב) "ךכל הכירצ העשהש" יפל ,"םינווי ימיב" ןנברדמ תבש לוליח לע
ריכזמ ,ב-א ,חל הדנ ילבבב אתיירבה תרפסמ וילעש ,םינושארה םידיסח לש םגהנמו .(א ,ומ
תאו (גי-ח ,נ) תולבויה רפסבש תינוציחה הכלהב ורמתשנש תבש ינידב תוגלפומה תורמוחה תא
לש ויחוכיו ףאש ,ןכתייו .(ט ,ח ,ב תומחלמ) והיתתמ ןב ףסוי רפסמ םהילעש ,םייסיאה יגהנמ
תורמוחב ןיידע וקיזחהש ,תוינוציח תותיכ ינב םע וכרענ אל תבש תוכלה רבדב ירצונה ושי
,ןנברדמש תבש תוכלהב וגהנש תורמוחה ןמ תובר רבכ ולקוה םיאנתה ןמזב ירהש .תובר
אלש ,ךל ונתנ ךלשמ - םימכח ךל וריתהש םוקמ" :ןועמש יבר ירבדבש הזל המוד םעטמ
.(וט ,י ןיבוריע תנשמ) "תובש םושמ אלא ךל וריתה

תבשב םוצל רוסיא
אתיירבב .(שדוח-תישארבו) תבשב םוצל רוסיאה איה ,תורודל הרמתשנש ,המודק הכלה דוע
םימיבו תותבשב םוצל רוסאש ,שוריפב רמאנ - א ,טי הנשה שאר ;ב ,זי תינעת-ילבב דומלתב
;ב קרפ ףוס תינעת תנשמ םג ןייע) םישדוח ישארב םוצה רוסיא םג רכזנ םש ארמגבו ;םיבוט
קרפ םירדנ ימלשוריב .('ד הכלה 'א קרפ הליגמ ימלשורי ;ב"י הכלה 'ב קרפ תוינעת ימלשורי
ןב יסוי 'ר םשב והבא יבר אחא יבר" :רמאנ (א"י הכלה 'ג קרפ תוינעת ימלשוריבו) 'א הכלה 'ח
הדפקהה לע ."םויה תוצחב רשאמ רתוי רחואמ תבשב רקובה תדועס דועסל רוסא :הנינח
,ףסוי ייח) והיתתמ ןב ףסוי רבכ דיעמ תועש שש רחאל תבשב רקובה תחורא תא לוכאל אלש
.רתוי םימודק תורוקממ דוע עודי תבשב םוצה רוסיא םצע לבא .(העבראו םישימח קרפ
ישארו םישדוח ישאר יברעו תותבשו תותבש יברעמ ץוח" - םוי לכב םוצל הגהנ תידוהי
ףא רימחמש - תולבויה רפס לעב תעדלו .(ו ,ח תידוהי) "לארשי תיבל החמשו םידעומו םישדוח
.(בי ,נ תולבויה רפס) התימ בייח תבשב םצש ימ - וכרדכ ןאכ

םימעטמ םוצ וזירכהש ,ארקמב רפוסמ הברה םימעפ .דואמ םודק אוה ףא םוצל גהנמה םצע
;(ךליאו ג ,כ ב םימיה-ירבד ;ךליאו ה ,ז א לאומש ;ךליאו וכ ,כ םיטפוש) ברק ינפל - םינוש
בי ,ב ;די-גי ,א לאוי ;בי ,די הימרי) ולאב אצויכ תורצ ראשו הברא תכמ ,םימשג תריצע תעשב
הרזח םשל ;(בי ,א ב לאומש ;בי ,י א י"הבד ,גי ,אל א לאומש) תירוביצ תוליבא םושמ ;(ךליאו
אלש תומוצ םיתעל ורכזנ ןכו .(ג-א ,ט הימחנ ;ה-ג ,ט ארזע ;ה ,ג הנוי) רוביצל הרפכו הבושתב
ךא .רוביצ תוינעת ונמנ ןאכ דע .ט ,ול הימריב וילע רבודמש םוצה םוי ןוגכ ,םמעט שרפתנ
,ג-ב ,י לאינד ;גי ,הל םילהת ;זכ ,אכ א םיכלמ ;גכ-זט ,בי ב לאומש) דיחי לש םוצ םג וניצמ
.(בי

תאו םינושה םיגהנמה תא תראתמו םינושה תומוצה יגוסב הבחרהב תרבדמ תינעת תנשמ
םלוא .םידומלתה ירבדבו אתפסותבש תותיירבב שי םיפסונ םירבדו ;םהב וגהנש תוליפתה
ינפב רוביצה ישאר תוזבתה ,שארה לע רפא תניתנ ,םיקשב תוסכתהה תוברל - םיגהנמה ירקיע
תיב ימימ תומוצה יגהנמ לע עודי ןכו .ארקמבש םירואיתה ןמ רבכ םיעודי - ב"ויכו הדעה לכ
ב םיבקמ ;זמ ,ג א םיבקמ) תינוציחה תורפסה ןמו םירצמבש ביב ולגתנש םיסוריפפה ןמ ינש
רפסבו וט-ט ,ד תידוהי רפסב שי רוביצ תינעת לש םיפלאמ םירואית .(גי ,ג ארזע ןוזח ;בי ,גי
,םעה לכ לא ףיקה םוצהש ,רמאנ תומוקמה ינשב) ד ,ל ,(ןוליפל דחוימה) ארקמה תוינומדק
תוינעת לע .(הונינ ישנא ושעש המ ןיעמ ,ונעתה תומהבה ףאש ,רפוסמ תידוהיבו ;ףטה תוברל
דיחי תינעת לע וליאו .(ו"נ קרפ ףסוי ייח ;ב ,ד ,כ תוינומדק) והיתתמ-ןב ףסוי םג רפסמ רוביצ
ןועמש ;י ,א ןבואר תאווצ) םיטבשה תואווצ רפסב דוחייבו 'ח ,ג המלש ירומזמב ונא םיעמוש
רבכ .םישנ לע הביבח דיחי תינעת התיה רקיעב .(ב-א ,י ;ז ,ד ;ד ,ג ףסוי ;ד ,וט הדוהי ;ה ,ג
תרוסמ הרמתשנ 'ב הכלה 'ב קרפ הגיגח ימלשורי דומלתב ףא .תידוהי לש הגהנמ תא ונרכזה
תוינוציח תותיכ יגוחב םג הז ןיעמ גהנמ רכזנ ןכו .תונעתהל הליגר התיהש השא לע המודק
.'ד הכלה 'ג קרפ הטוס ימלשורי ןייע - הפי ןיעב ךכ לע וטיבה אל םימכחש ,הארנו .תונוש

םיאיבנה ירבדב תונוש תוכלה
תוכלה לע םירבדמ םיאיבנה .ארקמב הפי ,אופא ,תרכינ הפ-לעבש הרותה לש התולשלתשה
םא" :רמוא המחנה איבנו (זכ-אכ ,זי הימרי) תבשב אשמ תאישנ לע ריהזמ הימרי .תונוש
ישדק םויב ךצפח תושע ךיכרד תושעמ ותדבכו 'וגו ישדק םויב ךצפח תושע ךלגר תבשמ בישת
(ךליאו ח ,דל) הימרי .(גי ,חנ היעשי) "רבד רבדו ךצפח אוצממ ךיכרד תושעמ ותדבכו 'וגו
תוכלה טרפמ לאקזחי וליאו .הכלהכ םידבע חוליש תווצמ םויק יא לע םעה תא חיכומ
תא םימאות םירבדה ןיא םימעפ .אישנהו תונברקה ,םינהוכה יניד שדקמה תיבב תורושקה
:בכ ,דמ לאקזחי ןוגכ) הרותה ירבדל הריתס םושמ וליפא םהב שי םימעפו תרחואמה הכלהה
המויק םצעל תודע ןאכ שי םוקמ לכמ םלוא ,(לאקזחי רפס תא זונגל םימכח ושקיב ךכ םושמו
וטחשיו" :רמאנ אי ,הל ב םימיה ירבדב .ארקמה תפוקת ךשמב הפ לעבש הרות תרוסמ לש
שרופמ ךכ) חספה תא וטחש םייולה - רמולכ ,"םיטישפמ םיולהו םדימ םינהכה וקרזיו חספה
,ה םיחספ תנשמבש הכלהל םיאתמ הז רבד .ומד תא ןקרז םינהכהו (כ ,ו ארזעבו ו ,םש םש םג
:(יולב ןכש לכ אלו) לארשיב וליפא הרשכ הטיחש לבא ,ןהוכ ידי לע תישענ םדה תקירזש ,ו
.(גי-אי ,ב יגח) האמוט תוכלהב םינהוכה תא ןחוב יגח איבנה "'וכו ןהוכה לביקו לארשי טחש"
- "ויתשמ ןיי"ו "ךלמה גבתפ"מ לוכאל אלש גהנמה הנושארל רכזנ ךליאו ח ,א לאינד רפסב
;אי-י ,א היבוטב ;ךליאו ב ,בי ;ה ,י תידוהיב םג רכזנ אוה ךא ,הרותב זמר לכ ול ןיאש ,גהנמ
.זט ,בכ תולבויה רפסבו

תוליבא יגהנמ לע ונא םידמל ךכ .בגא ךרד םיעודי םיגהנמ המכ םג םירכזנ םיאיבנה ירבדב
תאזו" :ח-ז ,ד תורב םירכזנ םיסכנ תינקב םירושקה םינידו .זי-זט ,דכ לאקזחיב רמאנש הממ
הדועתה תאזו והערל ןתנו ולענ שיא ףלש רבד לכ םיקל הרומתה לעו הלאגה לע לארשיב םינפל
לע ונא םידמל די-ז ,בל הימריב רואיתה ןמו ."ולענ ףלשיו ךל הנק זעבל לאגה רמאיו .לארשיב
.תודש תינק יכרד

תינוציחהו הזונגה תורפסב
תינוציחהו הזונגה תורפסב רמתשנש הממ םג דומלל רשפא הברה .ארקמה ןמ ןאכ דע
אלש ומגרתינש םיבותכ םיתעל שי הרותל םיעבשה םוגרתב .תיטסיניליהה תידוהיה תורפסבו
ונרכזהש ,הידלי ואציו הרה השא ףגונב רבדמה בותכה ןוגכ) ל"זח ירבדמ העודיש הכלה יפל
לע רבדה דיעמ םימעפ ךא ,בותכה טשפ יפל ומגרתש םושמ אלא הז ןיא םימעפ .(הלעמל רבכ
םהב תומוקמה רקיעב םיבושח ונניינעל םלוא .היוחד וא תינוציח הכלה - הנוש הכלה תרוסמ
ךכ ומגרת אלש ,חכומ ןאכמש .תלבוקמה הכלהה יפ לע ,םטושפכ אלש םיבותכ םימגרותמ
ובשי יכ" :ה ,הכ םירבדל םוגרתה אוה הז ןיעמ .גהנמה וא הכלהה תא וריכהש ינפמ אלא
."ול ןיא ןבו םהמ דחא תמו וידחי םיחא

לכ ,ונייה ,"ול ןיא ערזו" - "ןבו" םימגרתמ םיעבשה .םובי תווצמ ןיינעב ורמאנ םירבדה
.םוביה ןמ הנמלאה תא םירטופ - םינב ינב וא תב וליפא אלא ,ןב אקווד ואל - םהש םיאצאצ
לש ןוילגנוואה םג הוושה) גכ ,ח ,ד תוינומדק ורפסב והיתתמ-ןמ ףסוי םג בתוכ ךכ שממ
.תידומלתה תורפסב תלבוקמה הכלהה איה וזו (ךליאו גכ ,בכ יתמ ;ךליאו חי ,בי סוקרמ

ןמ ,ןבומכ ,הנוש םהבש הכלההו - תוינוציח תותיכ יגוחב רבחתנ תינוציחה תורפסה ןמ קלח
קשמד תירב רפס - הדוהי רבדמ תכ יבתכבו תולבויה רפסבש הכלה איה וזכ ,תלבוקמ הכלהה
(11-7 ,ה ףד) קשמד תירב רפס רסוא ,לשמ ךרד ,ךכ ."תוזונגה תוליגמה" םינוכמש םירוביחהו
ךשמב וגהנ ולאכ ןיאושינש ,עודי םיירוטסיה תורוקממ לבא .תוחא-תב וא חא-תב םע ןיאושינ
םיינוציח םירפס יניעב םג םירתומכ ובשחנ םהו (ו ,ד ,בי תוינומדק ןייע) ינשה תיבה ימי
,דומלל שי םיידומלת תורוקממ וליאו .(י ,ד ארקמה תוינומדק ;וט ,ד תולבויה רפס) םירחא
,א ןישודיק אתפסות ,לשמ ךרד ,ןייע) רחבומה ןמ הווצמ ףא אלא ,רומג רתה קר אל ךכב וארש
.ותחפשממ השא אשונ םדא אהיש ,(ב ,בס תומבי ילבב ;י ,ט ;ז ,ח םירדנ תנשמ ;ד

הנשוש רפס
רפסל תופסותה ןיב .ךכ תמאב אוה תינוציח הכלה לע הרואכל דיעמכ הארנש המ לכ אל םלוא
,הנשושב רקש תודע ודיעהש ,םינקזה ינשש ,וב רפוסמ ."הנשוש" ןטקה רפסה עודי לאינד
יפל םנמא .רקש ידע רבדב הרותה תווצמכ - התימל ואצוהו תוקידבב לאינד ידי לע ושחכוה
ינש וליאו - (ד ,א תוכמ תנשמ) "ןמצע תא ומוזיש" - ןיממוז םידע אלא ןיגרהנ ןיא הכלהה
,רבתסמ הנשוש רפס ירבדמש ,רתוי הברה ןיינעמ םלוא .ושחכוה קר אלא ,ומזוה אל םינקזה
אלה) םהלש רקשה תודעב התימ בייחל וצר ותואש שיאה גרהנ אל ןיידעשכ םיגרהנ םידעהש
,םישורפה תעדכ היה רובס הנשוש רפס רבחמש ,אופא ,אצוי .(גרוהל האצוה אל ןיידע הנשוש
ןייע) 'שפנ תחת שפנ' :רמאנש ,ןודנה גרהייש דע ןיגרהנ םידעה ןיאש ורמאש םיקודצה תעד דגנ
ידעש ,וט ,ח ,ד תוינומדק ורפסב ,והיתתמ-ןב ףסוי םג שוריפב רמוא ךכו .(ו ,א תוכמ תנשמ
.ודיעה ודגנש ימ לובסל היה לולעש שנועב םישנענ רקש

סאיטסירא תרגיאו אריס
.(די לש ןיליפת םירכזנ הב) סאיטסירא תרגיאמו אריס ןב רפסמ םג תודמלנ תוניינעמ תוכלה
תליטנ וליאו .תוליביסה תונוזחב ןה ,ה"ש ,סאיטסירא תרגיאב ןה תרכזנ הליפתל םיידי תליטנ
ןפואב רחואמ ןמזב אלא הבוחכ הגהנוה אל םיידומלתה תורוקמה יפלש ,ןילוח תדועסל םיידי
ונושלמ דומלל רשפאש יפכ ,ידמל המודק תרוסמ יפ לע םעה ברקב חוורש גהנמ התיה ,יסחי
.ךליאו ב ,ז סוקרמ לש ןוילגנואה לש

תידומלתה תורפסב
ד ,ב םילקש תנשמב .תוקיתע תוכלהל תויודע ונא םיאצומ המצע תידומלתה תורפסב ףאו
לוקשל ורזח ;םיעלס לוקשל ורזח ;תונוכרד םילקוש ויה הלוגה ןמ לארשי ולעשכש" :רמאנ
םינוש םיירוטסיה םיבלש העברא הנשמה הנומ אופא ךכ ."םירניד לוקשל ושקיבו - ןיעבט
ןברוח םדוק ויה ולא לכו - ןכרעבו תועבטמה יגוסב םייונישה יפל ,לקשה תיצחמ ןתמ ןיינעב
.תיבה

ורזח" ףא םיתעלו "וניקתה - - - הנושארב" ןושלב ונשנש תוכלהה רתויב תופלאמ וז הניחבמ
.תבשב הצקומ ירוסיא רבדב וזכ אתיירב רבכ ונאבה הלעמל .םימעפ המכ "וניקתהו
:רמאנ א ,בי תובותכ אתפסותב .הבותכ תוכלהל רשקב תרסמנ תרחא תניינעמ תולשלתשה
חטש ןב ןועמש ןיקתה ;האיצוהל ויניעב הלק התיה - היבא לצא הבותכ התיהש הנושארב"
ףסכל ןיאברעו ןיארחא יל תיאד ייסכנ לכ :הל בתוכ היהו הלעב לצא התבותכ אהתש
הנושארב" :ב ,בפ תובותכ ,ילבב דומלתבש אתיירבב םייוצמ רתוי םירורב םירבד ."ךיתבותכ
ויהיש וניקתה ;םישנ ןיאשונ ויה אלו ןיניקזמ ויהו - הנמ הנמלאלו םיתאמ הלותבל ןיבתוכ
וניקתה ;ךיתבותכ לצא יכל הל רמוא הילע סעוכ אוהשכ ןיידעו - היבא תיבב התוא ןיחינמ
סעוכשכ ןיידעו - םילגר ימימ לש טיבע התוא תושוע תורישע - הימח תיבב התוא ןיחינמ ויהיש
יסכנ לכ הל בתוכ אהיש ןקיתו חטש ןב ןועמש אבש דע ;יאצו ךיתובותכ ילט הל רמוא הילע
הכלה 'ח קרפ תובותכ ימלשוריבש אתיירבב םג רמאנ רמאנ הז ןיעמו ."התבותכל ןיארחא
ורזחו ;השרגל ויניעב הלק התיהו - היתובא לצא התבותכ תחנומ התיה הנושארב" :א"י
וניקתהו ורזחו ;השרגל ויניעב הלק התיה ןכ יפ לע ףא - הלעב לצא התבותכ אהתש וניקתהו
רמאמב - ןאכ הפיסומ ארמגה) םייוחמתו תורעקו תוסוכ ותשא תבותכב חקול םדא אהיש
ןיארחא ויסכנ לכ אלא ,ןחלושה לע תחנומ ךיתבותכ ירה הל רמאי אל ןנינתד אדה" - רגסומ
תחנומ ךיתבותכ ירה :ותשאל םדא רמאי אל" :ח ,ח תובותכ תנשמ ירבדל הנווכה ;"התבותכל
ןתונו אשונ םדא אהיש וניקתהו ורזח ;("התבותכל ןיארחא ויסכנ לכ אלא ,ןחלושה לע
ויניעב השק איה הדבאמ אוהו ותשא תבותכב ןתונו אשונ םדאש ךותמש ותשא תבותכב
;ותשא תבותכב ןתונו אשונ םדא אהיש :םירבד השולש חטש ןב ןועמש ןיקתה אוהו - השרגל
.'וכו רפסה תיבל ןיכלוה תוקוניתה ויהישו

לש היתודלותב םיבלש - השימח וליפא ילואו - העברא ויהש ,ךכ לע תרוסמ ,אופא ,ןאכ שי
םישנה םלוא ;דבלב הביתכ אלא ןאכ התיה אל הליחת .חטש ןב ןועמש לש ונמזל דע הבותכה
םדא היה - היבא תיבב הבותכה תא וחיניש וניקתהשמ .אשניהל תונאממ ויהו ךכ לע וכמס אל
תיבב הבותכה תא וחיניש וניקתהשמ ףא וניעב דמע הז בצמו ,הריתי תולקב ותשא תא שרגמ
גשה יפל תוינעו ןדי גשה יפל תורישע) ןילטלטימ הבותכה ימדב וחקלשמ ףאו .הלעב וא היבא
תנקת האב ףוסבל .התבותכ םע ותיבמ החלשמ היה ,ותשא לע סעוכ םדא היהשכ ,ןיידע - (ןדי
תבותכב ןתונו אשונ אוהו ליאוהו ,ותשא תבותכל ןיארחא לעבה יסכנ לכש ,חטש ןב ןועמש
לע אובל םייושעש םיחוור דיספהלו וב ןתונו אשונ אוהש ןוממ דבאל הצור םדא ןיא - ותשא
.ןוזפיחב ןישוריגמ ענמיי ךכ ךותמו - ודי

תיתורפסה הריציה תפוקת תישאר ינפל הכלהה לש היתודלות לע דומעל רשפא ולא לכ רואל
לע התיה היונב ,ךליאו םינושארה "תוגוזה" ימכח ימימ ,םיאנתה לש םתריצי .םיאנתה לש
תצורמב וחדנש םהמ ויה ףאו ונידיב ורמתשנ םתצק קר םנמאש ,םיגהנמו תוכלה לש תרוסמ
דע ,בתכבש הרות לש הדצב הפ-לעבש הרות התיה תמייק תורודה לכבש ,רורב םלוא תורודה
םירבד ורמאנו הפב םירבד ורמאנ :ןמחנ רב לאומש 'ר םשב רמא יגח 'ר" .בור תויהל הכפהש
יתרכ הלאה םירבדה יפ לע יכ' ביתכד המ ןמ אלא ,ביבח ןהמ הזיא ןיעדוי ונא ןיאו - בתכבש
.('ו הכלה 'ב קרפ האפ ימלשורי) "ןיביבח הפבש ןתוא - הרמא אדה - 'לארשי תאו תירב ךתא