תימשיטנאה תורפסה

דלישטור בקעי ר"ד

ג"כשת ו"ע ןויליג ,םיינחמ

דעו סנסנרה תפוקתמ תוימשיטנאהו הנטישה יבתכ תריקסב קסוע רמאמה :תיצמת
.םינשה ךרואל םינועיטבו םיקומינב לדבההו ,םהירבחמ יעינמ לע דומעל ןויסינ ךות ,האושה

ןמודיקל םיקהבומה םיעצמאה דחאכ השמיש סופדה תאצמהש איה תולבוקמהו תומסרופמה ןמ
לעו תומודקה תועדה לע םייניבה ימי תכשח דגנ המחלמ ושדיקש תוישפוחה תועונתה יתש לש
ןוחצנה עסמ תא סופדה רשפיא רקיעב .("היחתה") סנסנרהו םזינמוהה :םהלש תולפטה תונומאה
לש תירוקמו הרוהט רתוי הרוצל הרתחו תילותקה היסנכה דגנ הממוקתה רשא היצמרופירה לש
הלכשהו תעד ץיפהל וישכע היה לוז רתויו לק רתוי .הילביבה לע קרו ךא תססובמה ,םיקולאה תדובע
.חורה תוסגבו תורובב סופדה שבכמ תרזעב םחליהלו םינומהה ןיב

םודיקל ךכ לכ הבושחה האצמהה התואש ונמע תודלות לש דחוימה ךלהמל אוה ינייפוא ךא
הינווג לכ לע תוימשיטנאה תונויער תצפהל תובישח בר ףונמ השמיש תושונאה לש התלכשה
תימשיטנאה תורפסה .רוביצה יקלח לכל לקנ רתיב םכרד תא וישכע ואצמש היתובשחמ יכלהמו
הקידצמ וז הדבועו ,תכלוהו הברתמ תיריטאסה ףאו "תינדמל"ה ,תיטסיצילבופה ,היגוס לכ לע
.סופדה תאצמהמ לחה וז תורפסב תובושחה תועפותה לע וז הריקסל תרגסמה תעיבק תא

ימי חור גופס תובר םינש ךשמב דוע ראשנ הנכות ,השדח איה הצפהה תרוצ םא !העטנ לא ךא
טאל קר .תילותקה היסנכה לש "הבשחמה תורצוא"מ םיחוקל םידוהיה דגנ היתונעטו ,םייניבה
ןורחאה שילשב רקיעבו ,19 -ה האמבש דע ,םיימואל ,םיילכלכ ,םישדח םיקומינ םיפסוותמ טאל
יתדה ןועיטה תא תקחוד ףאו ירקיעה םוקמה תא ,תינעזגה ,תינרדומה תוימשיטנאה תספות הלש
.ירמגל

(1477 ,ןגנילסא) "חישמה בכוכ" (ירגנ וא) ץרווש רטפ ינמרגה רמוכה לש ורפסב ונתריקס תא חתפנ
םשב ,1475 תנשב ךכל םדוק םייתנש עיפוהש רבחמה לש יניטאלה ורפס לש הבחרה אוה רפסה
. Contra perfudos Jdeos de conditio nibus veri Messiae

ץרווש היה ,רומאכ .השדחה תעל םייניבה ימי ןיב ,וז רבעמ תפוקתל םה םייסופיט ורפסו שיאה
םה תודהיה דגנ וינועיט םא ,אופא ,אלפתנ אל .םינקינימודה רדסמ לע הנמנה ריזנ ףא ,ילותק רמוכ
םירצונה ןיבמ םינושארה םידמולמה דחא הז םע דחי ךא .םייניבה ימי תפוקתמ ותד ינב לש הלא
דחא ידי לע בשחנ אוה .ויתועידיב התואנ המרל עיגהו תירבעה תעידיב וחמתהש הינמרגבש
םידלי םע דחי תירבע דמל 1435 תנשב דלונש ץרווש ."ונמזבש לודגה טסיארבה"ל ולש םיפרגויבה
לש הטיסרבינואב םייגולואיתה וידומיל ןמזב דרפסב רשא הקנמלס ריעב ידוהי הרומ יפמ םיידוהי
קיתעתב - ארקמה רקיעב - םיירבעה תורוקמה ךותמ תואבומה תא ורפסב ןתונ אוה .ריעה התוא
.ונמז ינב לש תירבעה היגהה תודלותל הלודגה ותובישח הזבו ;ידרפסה אטבמה יפל תויתוג תויתואל
וב ןושארה אוה הז ידוהי-יטנא רפס .הלוגב ונמע לש דחוימה ולרוג תא הארמה ןיינעמ טרפ דועו
לבל םיסיפדמה תא רבחמה ריהזמ רפסה ףוסב .הינמרג תמדא לע סופדב תירבעה תואה העיפומ
םתוא עיבשמ אוה רקיעב .ינמרגהו ירבעה טסכטה לש תקיודמ ההגה ילב ורוביח תא קיתעהל וזיעי
תא םש אוה הלאהו העובשה תואלו תירצונה הנומאה תא ךכ ידי לע ףדגלו ונכות תא ופלסי לבל
.ידשו שרופמה םשה תא - תועבורמ תוירבע תויתואב "'ה םתוח"
תועיפומ ינמרג סופדב תונושארה תוירבעה תויתואה :ונתולגב תוכובסה וניכרד תונושמו תורזומ ןכא
תא ףודרל ידכ ורפס תא בתכ אל אוהש םנמא ןעוט ץרווש !'ה םש תויתוא ןהו ,ימשיטנא רפסב
תא אנוש קרו םדא ינבכ םתוא בהוא אוה רשאב ,ינחורה םנובער תא רובשל ידכ אלא םידוהיה
ילודג םיפירח םייוטב "בכוכ"ה עפוש השעמל ךא - םבל עור תאו הלוספה םתנומא תא ,םתונשקע
.הנטשו האנש

בכוכ" רשאב ,תירצונה הנומאה תתימא תא םישקעה םידוהיל חיכוהל - הרורב איה רפסה תרטמ
םשל םירצונה ןיבל םידוהיה ןיב ולהנתהש םיחוכיוה תרושל רפסה ךייש הזב ."עיפוה רבכ ,חישמה
םעקשמ תא ךכ רחא ואצמ הפ לעב ךכל םדוק ולהנתהש הלא םיחוכיו ;םינורחאה י"ע תושפנ תיישע
דצל רשאב - תמאה תאיצמ םשל םיחוכיו הלא ויה אל םייניבה ימיב תואיצמה יאנתבש ןבומ .בתכב
תטלשה תדה לע הפקתה לכש םושמ ,ףיקתהל אל ךא ןנוגתהל רתומ רתויה לכל היה ידוהיה
.תילותקה היסנכה לש הלומעתה יכרדמ הלא ויה אלא - (blasphemia) ףודגו ףורחכ דימ הבשחנ
,טרופקנרפ ,גרובסנגר ידוהי ןיב ףיטמ-ןשרדכ ורבחמ לש תירנויסימה ותלועפמ עבנ "בכוכ"ה םג
םידמולמ תצובק ץע-ךותחה ראתמ וב רפסה רעשמ םג וניניעל רקדזמ הז רשק .גרבנרינו אזיימריו
תא להנל לדתשמ ונרבחמ ןהב םעונה יכרדל האנ המגודכ .םיירצונ הרומכ ישנא םע חוכיוב םידוהי
םייוטיבב ץימשמ אוה ובש ,11 'סמ טטקרטב ינימשה קרפה שמשל לוכי תמאה תנומאל םידוהיה
."חוכב ופרושל אלא ולבסל דוע םיכירצ םניא םיירצונה םיכיסנה רשא ,דומלתה - רוראה רפסה" תא
ססבתמ אוה םהילעש תוכמסה ילעב םגו ,םייניבה ימי לש םמלועמ אוה רבחמה לש ונועט לכ רומאכ
.סוגרובמ סולואפ ומכ םידוהיה דגנ םיחוכיוב ועיפוהש םייניבה ימי לש ידוהי-יטנאה סומלופה ישנא םה
הדעווה רבח היה הז ריזנ .("הנומאה ברח") Pugio fidei ורפסו יניטרמ דנומיאר אוה ירקיעה ורוקמ
הנולצרב חוכיו ירחא ,ןוגרא ךלמ ,1 בקעי טילחה הילע רשא ,1278 תנשב ,םידוהיה ירפס תקידבל
.1263 תנשב

ונא םינקינימודה רדסמ י"ע וישכע םג םיגצוימה םייניבה ימי לש ךשוחה תוחוכ ןיב קבאמה ךותל
,ידוהי בצק.1509-1507 םינשב ורבוחש ןרוקרפפ דהנוי דמושמה לש וירוביחב ונלופיטב םיעלקנ
ינב םע ותד תא רימה והודפ ויבורקש ירחאו תונוש תוצירפב ספתנש ,היברוממ תעדמ רעבנ
והורדסו לכונה תא וטלקש ,ל"נה רדסמה ינב רואה ידרומ זכרמ ,סונייר נ"ע ןלקב הארנכ - ותחפשמ
תורושב ומשב ויביטימ ידי לע ומסרופש "דומלתה תודוס" תא רמומה םהל הליג הדות תואל .הדובעב
םידוותמ םידוהיה וב ,תורפכה גהנמ לע געל - (1508) "םידוהיה יודיו" ,(1507) "םידוהיה יאר" : םיבתכ
תא הינמרגב םסרפ 1509 -ב .ודוותה םהינפל "םינהוכ"ה תא וטחשי כ"חאו םיגד ינפלו םילוגנרת ינפל
ידבכנ תפקתה לע הבוגתכ בתכנו ,"םידוהיה אנוש" םשה תא אשונ ישילשה ורפס ."אחספה רפס"
ידוהיב לופיטה יבגל רמומה יבתכמ תומכתסמה תוצעה ןה המ .הכושחה ותוישיא לע םידוהיה
תופטהל ןיזאהל םידוהיה תא חירכהל שי ,ףודגו ףורח אלמ רפסכ דומלתה תא ףורשל שי ?הינמרג
די יחולשמ המכ קר םהל תושרהלו טידרקה יקסע תא םהילע רוסאל שי ,םתרמה דודיע םשל ןויסימ
,הינמרג תמדאמ םשרגל שי היסנכה יפנכ תחת ףפותסהל הלא לכ ירחא םג ותואי אל םא ,םיליפשמ
רוטקיו - רבעשל בר - רחא רמומ לפנתמ הנש התואב .דרפסמו תפרצמ ,הילגנאמ רבכ ושרוגש יפכ
תומוד תונקסמל עיגמ אוה םגו דומלתה לע (1509 :תינמרג ,1508) Opus aureum ורפסב ןברקמ
1509 -ב גישהש ןרוקרפפ תושעל אילפה ךא .הינמרגמ םידוהיה לכ שוריג :ןרוקרפפ לש הלאל
.תורצנל ןובלע ירבד םיליכמה הלא תא דימשהלו םידוהיה ירפס לכ תא םירחהל רסיקה תאמ הדוקפ
דימלתו לארשי בהואו םלועה תומוא ידיסחמ ןילרייר סנוי טסינמוהה לש תיתורפסה ותלועפ רופיס
תגרוח הדמשהמ לארשי תורפס תלצה ןעמל תירבעה ןושלב ונרופס הידבוע 'ר ך"נתה ןשרפ
.הז רמאמ תרגסממ

(Antonius Margarutha "Der Gantz Ju-dish glaub") התירגרמ סוינוטנא ,רחא דמושמ לש ורפס
,תוליפתה ,םיסקטה ,םיקוחה לכ לש תיתימאו תידוסי הרבסה םע דחי ,תידוהיה הנומאה לולכמ"
תופי תונעט םע דחי הנשה לכ ךשמב םייקל םידוהיה םיגהונ םתואש םייבמופהו םייטרפה םיגהנמה
לש םיישפוח םיקתעה םה ובש ץעה יכותיח .1530 תנשב גרובסגא ריעב אצי ,"םנומא דגנ תוססובמו
דיקפת אלימ אוה !תיתורפס תופיצר וז םג ןכא .ונרכזה רבכש ןרוקרפפ לש "םידוהיה יודיו"בש הלא
בקעי יבר הרותב לודגה ברה לש ונב היה רבחמה .הינמרגב םידוהיה תודלותב ינסרה תוחפ אל
לע זירכמו תילותקה תדה תא לביקש רמומה .(223 'ע 'ז ךרכ ,ר"פש-ץרג) גרובסניגירמ תוילגרמ
.םיאתמ דעומ ולש הצמשהה בתכ םוסרפל רחב ,"ירבע רוטקל"כ ומצע

ופקשנ םייניבה ימיב הגוהנ התיהש ולש "רצואה ידבע"כ םידוהיה לע תירסיקה "הנגה"ה תכרעמ לע
םגו םידיקפו םינמוא ,םיריעז םיינגרוב ,םיינוריעה ידמעמ לש תילכלכהו תיטילופה םתיילע תובקעב
ריעב םייקתהש (תורסיקה תודמעמ תפסא) "גאטסכייר"ב .תורומח תונכס ,םידרמתמה םירכאה י"ע
יביוא םע דחא די םישוע הינמרג ידוהיש העומשה תא םידוהיה יאנוש וציפה 1530 תנשב גרובסגוא
םיכמותו ,הימהובו הירטסוא לע ומייאו הירגנוהמ קלח ןמזה ותואב ושבכש ,םיקרוטה ,תורסיקה
םתוא שרגל העצה השגוה .םילגרמכ םתוא םיתרשמו תיפסכ הכימת הלאה תורצנה יביואב וליאכ
.םתסנרפ תורוקמ תא תורסיקה יקלח רתיב םג םצמצלו םיקרוטה ישוביכ םע םילבוגה םיחטשה לכמ
םישנועמ דחפ תאפמו ותרמה ינפל דוע גרובסנגר וריע ידוהי לע תונישלמב רמומה קסע הארנכ
ךותל ןאכ םיצבושמו םיבלושמ עלבה ירבד .ותד תאו ותדע תא בזע הליהקה ישאר דצמ םירומח
רואתו הליפתה רודיס לש םוגרת ראשה ןיב ןתינ לשמל - תודהיה יגהנמ לש לוכיבכ םינמאנ םירואת
געלל םש אוה הדימעה תליפתב רשא םינימה תכרב תנווכ לש סג ףוליס ןבומכ הז ךותב ,היגהנמ
םירצונה תא םיזבמ םהש םידוהיה דגנ תויתדה תולילעה דיל ךא .היגהנמו תודהיה תווצממ םיבר
םהרבא לש ותירבב םתוא םיסינכמו םתד ירחאמ םירצונה בל תא םיריסמו םתד דסיימ תא םיפרחמו
הוולמב םידוהיה תא םישאמ אוה .יתדה םוחתל רבעמ קחרה םהש הצמשה ירבד םיאצמנ ,וניבא
םהיקסע תא עצבל םילוכי םה ותרזעב רשאב םפסכב םימחנתמ םה" .תונלצעב ,הצוצק תיבירב
תלטה י"ע תוערה םהיתודמ תא ןקתל הצעב תונוטלשל הנופ אוה ."םירזומהו םיערה םימוקעה
.עצב-תפידרבו יעוצקמ עדי-רסוחב םישאמ אוה םידוהיה םיאפורה תא .םהילע תינפוג היפכ תדובע

םהיתומיזמ תרפהלו םתנגהל גטסכיירב םידוהיה םיגיצנה ידעצ תא לכסל רפסה תנווכ התיה הארנכ
,הצמשהב תימשר רמומה תא םישאה םייהזורמ ןמלסוי 'ר םסרופמה ידוהיה ןלדתשה .םיאנושה לש
,םש .גיצפייל ריעל רבעו ריעה תא בוזעל תיסמה ץלאנ רבד לש ופוסב .הריקח תדעו הנימ רסיקהו
עיפשה רקיעבו ,רתוי הברה בחר דה תיסראה ותלומעת האצמ ,תיטנטסטורפה הינוסכס זוחמ בלב
עורפה האנושל רוטמרופרה תכיפהל תערכמ המורת םרתש אוה אוהו ,רתול לע הבר העפשה ורפס
.תודהיה לש

הנכמ ,הריכמל רפסה לש ספוט גשוה הב ,םיעבראה תונשב תויבמופה תוריכמה תחא לש גולטק
."גרבנרינ יקוח לש םהיתובא תובא"מ דחאכ ותוא

לש ידעלבה רוקמה לאכ ך"נתה לא התביש תובקעב זירכת תיתדה היצמרופירהש תופצל היה ןתינ
ךא .יתרבחה ובצמב הבטה הירחא רורגתו ארקמה םע יפלכ תינמוה תונלבוס לש סחי לע ,הנומאה
זא רבכ ךא ,םלבסלו םידוהיל הדהא ירבד וכרד תלחתהב רתול אצמ םנמא .אווש תווקת תאז התיה
לע אינשת םידוהיה יפלכ םירצונה לש העישרמה םתוגהנתהש היה וירבדל ירקיעה עינמהש רכינ
רתח ןופצמה שפוחו קדצה םשב אל .הבהא תותובעב םכשמל םוקמב רתוי דוע תורצנה תא הלא
רשאכ .תשדוחמה ותדל םתוא שוכרל הנווכה ךותמ קרו ךא אלא םידוהיה לש םבצמ ןוקתל רתול
עורפו עבשומ ביואל - ונמזב דמחומ לש הלאל םימוד םיעינמ ךותמ - אוה ךפה התדבתה וז ותווקת
םש לע"ו "םהירקשו םידוהיה לע" :1543 תנשמ םירחואמה וירפס ינשב דימעמה ,םידוהיה לש
.הכ דע ובתכנש הנטשה יבתכ לכ תא לצב ,"שרופמה

רקסניפ .ל .יש יפכ ,םידוהיה ןמ דחפ ,"היבופ" ןמ םצעב איה ,שממ תינלוח איה רתול לש ותאנש
,תוראבה תלערה :תוחכומ תודבועכ ןאכ תורזוח םייניבה ימיב ןרוקמ רשא תולילעה לכ .הל ארק
הטירגרמ לש ותנעט לע רזוח אוה ךכל ףסונ .שרופמה םשה תרזעב ידוהיה ףושיכה ,םדה תלילע
תולילעה תונעטה לכ .תירצונה הפוריא לש היביוא ,םיקרוטה םע םיסחי םימייקמ הינמרג ידוהיש
םינרקשה םה" .שממ הפ לובינ תובורק םיתעל והנה רשא ןונגסבו הפירח הפשב תואבומ הלאה
המ הזו ."הז םע ומכ המקנ ףאושו םד-המכ םע םוש לע החרז אל שמשה" ."םייתמאה םדה יבלכו
הילביבה התוא קר" :ותד רוקמ תא האור אוה וב רשא ארקמה תא םלועל ןתנש םעל דיגהל ול שיש
העפשהל אל ."אובסלו לולזל םכילע הנממ תולפונה תויתואהו ובנז תחת אשונ ריזחהש אורקל םכילע
לוכי קרש ימו" - םהלש תסנכה יתב תפירשל אלא ףיטמ אוה תורצנה קיחל םתרבעה םשל תיתד
תוצראב םדי לע הליפת םויק רוסאל ,םהירפס לכ תפרשל - "תפזו תירפג הרעבה ךותל קרזי
יפכ "הפירח תונמחר" ךותמ םהב גוהנל םיכיסנה לע .תינפוג הדובע דובעל םתוא חירכהלו ,תוירצונ
,וכתחי זא" .ףוגה ירבאמ רבאב טשפתהל הליחתמ תראממ הלחמ רשאכ םישוע םינמאנ םיאפורש
םיבלכ ומכ םשרגל ונילע ורזעי אל הלא לכ םא ...חומו תומצע ,םיקרוע ,רשב םה ופרשי ,ורסני
..."ולש תא השעי ךיא דחא לכ הארי .יתישע ילש תא ינא ...םיטוש

רבכ םנמא םישרוש הל שי הליעומ הניא הליבטה םגש םיתחשומ הכ םה םידוהיהש וז תינוציק השיג
ידיל האב איה ןאכ ךא .("רומח תליבטל המוד ידוהי תליבט" :רמוא יממע ירצונ םגתפ) םייניבה ימיב
יממ הבע רתוי אוה םדהש םיצאנה תשגדה" .תינרדומה תודהיה תאנשל תברקתמו ךמסומ יוטיב
.Trach tenberg: The devil and the Jew,) "תובישח לעב םידקת ילב הניא ,אופיא ,איה הליבטה
.(p-225

הניאש יטנטסטורפה הנחמב תיטביצילבופה תימשיטנאה תורפסה תומצעתה לע ,אופא ,אלפ ןיא
םיפקשמה םינועיטב רתוי "םיינרדומ" םג םה םיתעל ,םיילותקה םימוסרפה ןמ התויסראב תלפונ
תווחב (Butzer) רצוב ןיטרמ רמוכה ץילממ ןסה תנידמב .םייתד קר אלו םיילכלכ ,םיימואל םיקומינ
ילקידר ןורתפ םאו ,םידוהיה שוריג לע "םידוהיה תא לובסל רשפא ךיא" :1358 תנשמ ךיסנה לא ותעד
שי ;דומלתה יפל אל ךא ,םיאיבנהו השמ תרות יפל ךא תויחל םתוא עיבשהל שי זא עוציב לעב וניא
תודובע קר םהל ריתהלו הסינכמו היקנ הכאלמ לכ" ןכו רחסמהו הוולמה יקסע תא םהילע רוסאל
."תולבנ ינרבקו תובורא יקנמ ,םיצע יבטוח ,םיתתס ,םירוככ תוסג

ףירחה חוסינה ותואבו םידוהיה דגנ תורומח תוילכלכו תוימואל ,תויתד תונעט לש תבורעת התוא
תנשב עיפוהש ןסה תנידמבש ןסיג ריעה ןב סונירגינ גרואיג רמוכה לש ורפסב אצמנ תוסג םע לבוגה
םידוהיה לש תוחבושמה םהיתורפמ ;םידוהיה ביוא" :אוה טרופמה ורתוכ .Judenfeind :1570
םהיביוא םהש ...רוציקב חכומ ובו הפי ססובמו יניצר רוביח ;הינמרגב תעכ םיבשויה םיידומלתה
ץראה יצצומ / ךכל ףסונו / םיקרוטה לש םהיבורקו םהידידי תאז תמועלו ,םירצונה לש םיעבשומה
לכ תא אוצמל ,בגא ,אלפתנ אל - "תועבטמה ףויז י"עו הצוצק תיברב תוולמה יקסע די לע / םיאמרו
אל םינד ונא הב האמבש חוכשל ונל לא ;הינמרגב תיטסיצילבופה תורפסה םוחתמ ונלש תואמגודה
הרוש לע וירבד תא ססבל רבכ לוכי ונלש רבחמה - .דרפסב אלו תפרצב ,הילגנאב םידוהי ובשי
תומש :הלא לש תיפרגוילביב המישר ןתונ אוהו ,וינפל ובתכנש םיידוהי יטנא םירוביח לש הכורא
רבכ ותנעט תניינעמו .היסנכה תובאב הליחתמ איה .םידוהיה דגנ ובתכנש םהירפסו םידמולמה
אלא םידוהי םניא םה רשאב ,םידוהי ארקיהל םייואר םניא וננמז ינב םידוהיהש ,ןושארה קרפב
םהיניב שיש ןכתי .ברועמ יתלבה םהרבא ערזמ םיבר םהב וראשנש" קפס ליטמ אוה ."םיידומלת
םידוהי .םיברעו םיירצונ םירפוכ ,םילילא ידבוע ,םהילא םיולנהו םידוהי ןיבמ תבורעת ילעבו םירזממ
עיגרהל רבחמה לוכי תאז תירוקמ הנחבאב ."דאמ טעמ םהיניב אצמת אצומ תניחבמ םג םייתימא
.אוה ותד דסיימ אצי ונממש םעה לע תוסגה ויתופקתהב ירצונה ונופצמ תא

תפגמ םהב האור אוה .הללכב םידוהיה דגנ "תוינוליחה" ויתונעט תוליחתמ ישילשה קרפה ןמ לחה
רמוכה רזוח ןלהל .תינידמ תלעות םתקזחהב םיאורה תונוטלשה םע סמלפתמו שממ הנידמ
ךיראת לש קיודמ ןויצ ןתונו םיילותקה ידי לע ואצמוהש םייניבה ימי תולילע לכ לע יטנטסטורפה
םה הב רשא הפוקתה לש םיימשיטנאה םימוסרפל תינייפוא איה תאז תיעדמ תושפחתה - :םוקמו
,םדה תלילע ,שודקה םחלה לוליח - םיעדמה תייחת תעונת לש םינמאנ םידימלתכ םמצע תא םיאור
ןח תקנעה" ךותמ ךכב וצרי אל םאו ,תונוטלשה י"ע םידוהיה שוריג - הנקסמהו .תוראבה תלערה
םיכרפמהו םישקל תועוצקמה תריחב םוצמצ י"עו השק תינפוג הדובע י"ע םתוא ךנחל שי ,"דסחו
.ליעל ונרביד וילע ,רצוב ומכ וימדוק וירבח תצלמהכ ,רתויב

תלילעל ודגנתהש םידחא תיטנטסטורפה הרומכה לש הז הנחמב םג ומקש שיגדהל שי תמאה ןעמל
"םמדב םישמתשמו םירצונ םידלי יאשחב םיחצור םידוהיהש תמאה יהוז םאה" :רדנאיזוא ומכ םדה
.1681 תנשמ Theriaca Judaica ad examen revocata ורפסב (Wulfer) רפליו סנהוי ומכו (1541)

תיעדמ ודיוספ וא "תיעדמ"ה תורפסה :שדח תורפס גוסל םירבוע ונא ןורחאה רפוסה תא ונריכזהב
.םידוהיבו תודהיב הקסעש

לע תודהיה תא ריכהלו דומלל םיירצונ םידמולמ לצא ךלוהו רבוג ןוצר עובקל שי 17 -ה האמה ךשמב
תורפסה תאו תירבעה ןושלה תא ודמל םה .ןושאר ילכמו תיעצמא יתלב הרכה היתורוקו התורפס
אל - םירבדמ ונא םהילעו - םהבש םינמרגה ךא ,םירמומ וא םידוהי יפמ תמיוסמ תוידוסיב הקיתעה
לע בוחרב וכלהתהש ,םימכסומה םירקשל לעמו םימודקה םיטפשמל לעמ םמורתהל םה ףא ועדי
היצמרופניאה תורוקמ יבגל תרוקיבה שוח םהל םג היה רסח .םהייח תוכילה לעו םתד לע ,םידוהיה
םהל ודמע אל םהיתועידי ףאו ןודזב םיפויזב ןינע היה םהלש םירמומ - רומאכ - םיתעל ויהש םהלש
.תקפסמ הדימב

הלילע ץיפהש אוה אוה םדה תלילע תא ךירפהל דחא דצמ לדתשהש ,וישכע הז ונרכזהש רפליו הנה
תמיתחב תרמאנה הבגשנה "חבשל ונילע" תליפתש הנעטה :םויה דע תורכינ היתובקע רשא תרחא
םלועה תומואמ התוגייתסהב תנווכמ הנשה שאר לש ףסומל הנושארל הרבוחש ירחא הליפת לכ
ונפה םיידוהי םירמומ ."עישוי אל לאל םיללפתמו קירלו לבהל םיווחתשמ םהש" :הנויזבלו תורצנל
םייפנכ הל התשע וז הלילע .ו"שי אוה - "קירו" לש תויתואה ןינמש ךכל רפליו לש ובל תמושת תא
.זנכשא ירודיס בורב הנודנה הקסיפה תטמשהלו תונוש תוליהקב "ונילע" תרימא רוסיאל המרגו
רשקהל .ללכו ללכ תורצנו םירצונ ריכה אלש ימ י"ע הרבוח הליפתהש ושיגדהו םידוהיה ורזח אוושל
תורפסב תובחר תועידי ומצעל שכר רשא (Wagensiel) :לייזנגו ףוטסירכ ןהוי דמולמה םג ךייש הז
תורפסה תא םלועל תולגל איה ("ןטשה לש שאה יצח") Tela ignea Satanae ורפס תרטמ .תירבעה
תונוטלשה ןמ עבת אוה .התוא רותסלו תיניטלל המוגרת י"ע תורצנה דגנ םידוהיה לש תיטגולופאה
יבמופב אל ,םירצונה תנומא תא דוע ופדגיו ופרחי אלש העובשב החטבה םיידוהיה םהיניתנמ שורדל
.םדה תלילע תא תויטלחהב החודו םידוהיה תפידרמ לייזנגו גייתסמ הז םע דחי .יאשחב אלו

תוימשיטנאה לש דוסיה רפסל הכפהש "הריצי"ה התוא םג תכייש תימשיטנא תורפס לש הז גוסל
תודהיה") Entdecckets Judentum :רגנמנזייא סאירדנא סנהוי לש ורפס :ונימי דע תינרדומה
1111 -ו 1016) םיבעה םיכרכה ינש לעב רוביחה תא הנכמ בונבוד .1711 תנשב עיפוהש ("הלוגמה
הטיסרבינואב תירבע דמלו 1654 ב דלונש רגנמנזייא ."םידוהיה תאנש לש הידפולקיצנא ןימ" (דומע
םשרתה םש .םדרטסמאל גיודול לרק וכיסנ י"ע הלא וידומילב תומלתשה םשל חלשנ ,גרבלדייה
תדע לש ברה ,אדיל דוד 'ר לש הפירחה ותרוקבמ ןכו םירצונ השולש לש םתורייגתהמ תושק
תינלבוסהו תישפוחה הריואב עיבהל ברה לכיש תרוקיב ,תירצונה ותנומא לע וז ריעב םיזנכשאה
וכירדהל ותואנש םידוהי יפמ הרות ונרבחמ דמל הנש הרשע עשת .תונוטלשה תמחמ ששח אלל
דוע .גרבלדייהב תויחרזמ תופשל רוספורפל הנמתנ אוה םייתניב .רייגתהל דמוע אוהש ןעט רשאב
רגנמנזייאש םיינודזה גורטקה ירבד לע טרופקנרפ ידוהיל עדונ - 1699 תנשב - רפסה תספדה ינפל
רצחה ידוהי ינשל ונפ םה .תינמרגה הפשב - תיעדמ תורפסב לבוקמל דוגנב - דועו םסרפל דמוע
הדעו התנומ .הספדהה בוכיע ןעמל הניוב רסיקה רצחב לועפל רמייהנפוא לאומשו רמייהטרו ןושמש
םג .תעד תווח תריסמו הקידב םשל םינבר הששו יעושי ,יטנטסטורפ רוספורפמ תבכרומ התיהש
םואתפ תמ רגנמנזייא .תילותקה תדב םג עגפ ונכותש רפסה תמרחהב ךמת הצנגממ ףושיביכראה
ךירדירפ היסורפ ךלמש דע קבאמב וכישמה וישרוי ;הלהנתה דוע הריקחהש העשב 1704 תנשב
סופדה םוקמכ העיפומ רפסה רעשב ךא .ןילרבב םיספט 3000 לש הרודהמ תספדה םהל השרה
תוימשיטנאה תרקוח .רסיקה לש וטופישל ץוחמ התיהש ,(תיחרזמה היסורפ) גרבסגינק ריעה
The origins of הרפסב האיבמ (H. Arendt) טדנרא הנח ונימי תב םייראטילאטוטה םירטשמהו
התווהתה 19 -ה האמה תב תוימשיטנאהש הנעטה דגנ החכוהכ השעמה תא 17 'ע totalitariamsin
19 -ה האמב ראותי אל תמאד אבילא .תונוטלשה לע םידוהיה לש הלודגה םתעפשה לע הבוגתכ
.18 -ה האמה תלחתהב "הלוגמה תודהיה" תספדה תעינמ ומכ םידוהי דצמ עירכמ דעצ

ןושארה ךרכה שארב .הדבכ תיעדמ הדובע לש םשור עוצקמ לעב וניאש ארוקה לצא ררועמ רפסה
,םירמומ םידוהי י"ע ורבוחש 81 ,תידוהי תיזנכשאב 13 ,םיירבע םירפס 182 לש המישר םיאצומ ונא
.ודצב ינמרג םוגרתבו רוקמב םיעטק איבמ רגנמנזייא םהמ רשא

החמומ לש םשור ררועל חילצה הדי לע רשא רגנמנזייא שמתשה הבש "תיעדמ"ה הטישה איה המ
תיצאנה העונתה דעו בורקה רבעה דע לארשי יאנוש ןיב תראפתל םש ורפסל התנקה רשאו קהבומ
םרשקה ךותמ ושלתנש תורוקמ יעטקו תואבומ לש תיתורירש הריחבב התיה ותחלצה ?ללכב
,תונוש תובכש הב שיש ,הדיחא הריצי הניא הדגההו הכלהה תורפסש איה תומסרופמה ןמ .יעבטה
הב ןיאש יאדובו ,הווש הניא תיתפקשה היעב יבגל תויטנבלרה תדימ - םישרדמה תורפסב רקיעבו
קוקז אוהש תומוקמה םתוא תא תורוקמה ךותמ רחב רגנמנזייא .םלוע תפקשה יניינעב הדיחא העד
םשל אלו סומלופ םשל םהב ןרמית אוה ,באש אוה םהמ רשא םירפסה תובישח יפל אלו םהל
."םזירגנמנזייא" םשב הב ושמתשה םירחא םיימשיטנא םגש וז הטישל ארק ןמטוג לאכימ .החכוה
.רמאנה תומיא םשל תחא המגודב קפתסנ .(Das Judentum und Umselt I.p. 295)

"אבה םלועל קלח םהל ןיא םייוגה לכ" :רזעילא 'ר לש ותעד תא םיאצומ ונא 250 'ע 'ב ךרכב
יחכש םייוג לכ הלאשל םיעשר ובושי" :(ח"י ,ט) םילהתב קוספה ךמס לע (ג"י ןירדהנס אתפסות)
לכ הלואש םיעשר ובושי" :בותכה רמא ולא :עשוהי 'ר ,ותתגולפ-רב ירבד תא ריכזה אלו ,"םיקלא
שיש םיוגב םיקידצ שי אוה ,"םיקלא יחכש" בותכה רמאש וישכע ,ךירבדכ רמוא היה ,קתשו "םיוג
אוה ולשמ קפקופמ תוחפ אל ינש סיסכט .(א"ע ה"ק ןירדהנס) ארמגב ןכו ,אבה םלועל קלח םהל
ידכ לק ןווג יוניש קיתעהל קיפסמו ,ויארוק תיברמל העודי הניאש רוקמה ןושל לש קיודמ אל םוגרת
לכ תא בר טורטורפב רפסמו םדה תלילע לע ונרבחמ רזוח ןבומכ - .רמאמה לכ תנווכ תא ףלסל
שרופמ רוסיא םייקש ויארוקמ םילעהלו םלעתהל לוכי וניאש יפ לע ףאו ,יגולונורכ רדסב הלילעה ירקמ
סמות רמומה ירבד תא ףא טטצמו רבדב םיעגונה םיקוספה לכ תא איבמ אוה םד לכ לוכאל הרותב
ךא" :העובצ תויביטקיבואב םייסמ אוה ,םירצונ םדב שומשב הלילעב רפוכה "הדוהי טבש" 'ס ךותמ
רואלו תואמגודב תאז וחיכוהו םירצונה םדב םישמתשמ םידוהיהש םינעוט םיבר םירבחמש ירחאמ
,יודב לכה אלש רעשל שי ,חספה גחל ךומס ללכ ךרדב וחצרנ םדי לע םיתמומה םידליהש הדבועה
.(228-227 'ע 'ב ךרכ) ."אל וא אוה ךכ רבדה םא ,אופא ,ריאשמ יננה

הצמשה ןיאו הלילע ןיאש ,ךכ לע ןייעמה תא דימעי םיכרכה ינש ףוסב תוחתפמב יחטש ףודפד
הטעמב ףטועמו ץבושמ ,עקושמ לכהו ,ןאכ ןמוקמ תא ואצמ אלש םידוהיה דגנ םעפ יא ועמשוהש
תווח ףא לע תוינרדומה תוימשיטנאה לש ינונקה רוביחל רפסה ךפה רומאכ .תויעדמו תונעדי לש
ץנרפו 18 -ה האמב סילאכימ .ד .י ומכ םייניצר םיירצונ םיגולואית לש תוינלטק ףאו תוילילשה תעדה
ךותמ אלא םיינמוה םיקומינמ תעבונ הניא םתרוקב .19 -ה האמב דירפגיזו ןמלד בטסוג ,שצטילד
םשב רפס רגנמנזייא לש ותטיש יפל בתוכ אוהש ימ היה ולש ןעט סילאכימ .םירוהט םייעדמ םילוקיש
.סג רתסלפ בתכמ רתוי אל וב םיאור ויה "הלוגמה תוינרתולה" וא "הלוגמה תורצנה"

- ךפה אל ךא ,ימדקא הרומ תרשמ לבקל ידכ ,ותד תא רימהש ,יסורה-ידוהיה דמולמה ,ןוסלובח
רוספורפה לש "ותטיש" תא ורואתב רתוי ףא עלוק ,ומע אנושל הרמהל "וירבח" תיברמכ אלש
לע - תולילאה תונגב ונתורפס ילושב ףאו םעפ יא רמאנש המ לכ תורצנה לע בסהל רגנמנזייא
:תורצנה
ירפס ךותמ תומוקמה לכ תא טקלמ םלסיאה תד ןב היה וליא ,רמוא ירצונ ארוק היה המ"
ףרצמ היה ,םלסיאה דגנ םינווכמכ םגיצמ היה ,תולילאה תונגב םירבדמה היסנכה תובא
ירה :זירכמ היהו דמחומ תד דגנ סומלופ יבתכ ךותמ םתופירחב םיטלובה תומוקמה תא
."םכתד לש הנומת םכינפל
ןתמו אשמ להנש ,הדבועה ךא ,וינועט תקדצמ ענכושמ היה ומצעב רגנמנזייא םא ךרוצה יד רורב אל
.תודשח תוחפל תררועמ םיאתמ יפסכ יוציפ תרומת וירבד תא זונגל ןכומ היהו םיידוהי םיגיצנ םע

ואיבה ולא תועונת .הדוסימ הנומתה תא תונשל ויה תויושע תיתפרצה הכפהמהו הלכשהה תעונת
תוצראב םידוהיל תויחרזאה תויוכזה ןויוש ןתמ לע יטסיצילבופ-יתורפסהו יתקוחה קבאמה תא ןתיא
תורפס לש לובמ התיאו הפירח תידוהי יטנא היצקאירל דימ ומרג הלא םיצמאמ ךא .ןהירוגמ
םיכושחה תורודב "םייתורפס"ה םייוליגה ןמ התוסגבו התופירחב תלפונ הניאש השדח תימשיטנא
הפשה תדעוצ - !המוגע תירוטסיה תופיצר וזיא - בושו .םימשה תב הלכשהה רוא תחירז ינפל
:תינמרגה תוברתל תורכנתהל היטנב דושח וניאש ץרג - ךכ לע ריעה רבכ .שארב תינמרגה
הלדח זאמ .םידוהיה לע רתסלפ יבתכב תויורפסה לכמ הרישע תיזנכשאה תורפסה"
לעש הרוטילדה יבתכ לש םבור ורבוח תיללכ םירפוס תפש תויהמ תיניטלה ןושלה
ןרוקריפפ ולחה רשא םויה ןמ לבא ...זנכשא ןושלב םהבש םישקהו תודהיהו םידוהיה
רצק ןמזב הלאכ םירוביח ובתכנ אל ...םידוהיה לע רתסלפ יבתכ ץיפהל םינקינימודהו
לש םינושארה היצח ויה םהה םירוביחה .1804 -ו 1803 םינשה יתשב ומכ ךכ לכ
תאוושה תא בכעל ידכ האלהו 1815 תנשמ םידוהיה לע המקש היצקאירה תורפס
.(4 ןויצ ,425 'ע 'ט ךרכ ,לארשי ימי ירבד ,ר"פש-ץרג) "תויוכזה םידוהיה

"םיינמרגה םיחרזאה וניחאל הרהזא רבד ,םידוהיה דגנ" :(Cratenauer) ראואנטרג לש ותרבוח
,יסורפה םיטפשמה תורשב ךומנ דיקפ היה ומצע רבחמה ,הז "טקל" ףותמ העורפהו העודיה איה
תילרבילה תוליצאה ןיבל םידוהיה ןיב תוברקתההש הלעמ ימר םינרמש םיגוח ודמע וירוחאמ ךא
תא יולגב עיבה ראואנטרג .םהיניעב םינינצל ויה תויוכז ןויוושל םקבאמו םיידוהיה ןילרב ינילקרטב
שדחל יוצר היה .שפנ וחצרלו ידוהי לע םוקל ירצונל דוע םישרמ ןיא הלא הלכשה ימיבש ךכ לע ורעצ
תא םיריכמ וידעלב םג - רבד ןיא ךא ,דחוימ ות דונעל םידוהיה לעש ועבקש םירויפיפאה תונקת תא
13,000 -ב ץפוהו תורודהמ ששל רצק ןמזב הכז הז רתסלפ בתכ .ונממ ףדונה ערה חירב ידוהיה
גיודול ןעוט ךכ .וז הפוקתב היבוברעב דוע םישמשמ םיילכלכו םיימואל ,םייתד םיקומינ .םיספט
הנידמבש ,תינמרגב כ"חאו תיניטלב הנושארב עיפוהש ,(1803) "תירצונה הכלממה" ורפסב בוצלפ
תלכלכב ליעומ םרוג תויהל םילגוסמ םניא םה ךכ ןיב ;חרזא תויוכז םידוהיל קינעהל ןיא תירצונ
.הנשה ךשמב גח ימי (!) 280 -ב םתד תווצמ יפל םתכאלממ םיתבוש םה רשאב ,הנידמה

ישנא בתכב האנשה יעסמב םיפתתשמש הזב אוה 1815 ירחא םייטסצילבופה םימוסרפב שודיחה
,ןילרב תטיסרבינואב הירוטסיהל רוסיפורפ ,(Ruhs) זיר ךירדירפ ירבד יפל .תימדקאה היצנגילטניאה
ךותב הנידמ םיווהמ םה ךכו ,ינידמ ןוטלש חכ םויה םג םינברל ,תיתד הדע אלו ,המוא םה םידוהיה
,אבה טפשמה תא איבהל ילוא יאדכ .םיחרזא אל ךא ,םיניתנ רתויה לכל תויהל םילוכי םה .הנידמ
.תיטגולופא השחכהל רבכ םויה קוקז וניאש
אל םלועל ;וניתונידמ לש יתימאה דוסיה איה תואלקחה ...שנועכ םהל תיארנ הדובע לכ"
אל תוישעמה תווצמה תא ומייקי דוע לכש תקפסמ הדימב חכוה רבכו ,םידוהיה הל ולגתסי
."...ןתעבות תואלקחהש תולועפה תא יוארכ עצבל ולכוי
לש ותרבוחל הכרעה רמאמב ותעד תא עיבמ גרבלדייהב הקיסיפו היפוסוליפל רוספורפ ,זירפ .פ .י
"םידוהיה דצמ םינמרגה לש םייפואלו םגושגשל תברואה הנכסה לע" :םשה תחת עיפוהש זיר
:האופרל ר"ד םג והנהש ,רוספורפה ירבד תא עמשנ .(1816)
ימ .המחלמ םיזירכמ ונא (Judenschaft) ידוהיה ללכה לע אלא ,וניחא ,םידוהיה לע אל"
הז םאה ?הפגמה ןמ ואפרל ףואשל ךירצ וניא אוה םאה ,הפגמב הלוחה תא בהואש
ןקתל שי ...?הלוחה תא הזב ללקמ השרגל ךיא הצע אישמו הפגמה תוארומ לע רצימש
יפאוש םירגתהו םילכורה תרובח ,תודהיה תדמשה ידי לע םידוהיה לש יחרזאה םבצמ תא
.(10 'ע) "הלא תואמר
שי ירה ,םתד תווצמ תאו תינברה תודהיה תובעות תא שטנל םינכומ םניא םידוהיה םא"
.(23 'ע) "דרפסמ ושרוגש יפכ םשרגל ףאו חרזאה תויוכז תא םהמ לולשל

-יאר" יקסבודר-טדנוה לש רתסלפה בתכל הנפנ םא בוש םידרוי ונא ימדקאה סופמילואה ימורממ
יברימ רפסמ רוכמל :םידוהיה תלאש תא רותפל ידכ אישמ אוהש תוצעה ןה ולא .(1819) "םידוהיה
תא ;םישוכה םוקמב םיל רבעמ םהיתובשומב הלא לש םיעטמב ודבעיש ידכ םילגנאל םהלשמ
אוה יוצרה ןורתפה .תשוב יתבל סינכהל שי תונבה תאו םישנה תאו סרסל שי םירתונה םירבגה
קמחתהל הלכי אל לארשי תבהא העפש אלש תינויצקאירה היסורפ תלשממ ףא .יללכה םשוריג
תא השעו הבר הצפהל הז לפש תחקרמ-השעמ הכז ןכ יפ לע ףא ,תרבוחה תצפה תא רוסאלמ
.הריוואה תלערהב ולש

הז ןיא .הווהה לש וזל רבכ םיברקתמ ונא 19 -ה האמה לש ןורחאה שילשב תוימשיטנאב ןויד ךותמ
תיברמב תיטילופ העונתל וז הפוקתב תוימשיטנאה הכפה עודמו ךיא ראתל הז רמאמ לש ודיקפתמ
םיארנה םימוסרפ רפסמב קר ונתרגסמב ןודל לכונ ונא .תימואלניב העונתל ףאו הפוריא לש תונידמה
.הבר תמוסרפל וכז רשאו לארשי תאנש לש הז שדח לוגלגל םינייפוא ונל

םייחב וז לש הידעצ תא רצהל המגמה ךותמ תילותקה היסנכה דגנ קרמסיב לש "תוברתה תמחלמ"
לש ינוליחה ןוטלשה ןדבוא ךילהתב דחא קרפ קר איה תשדוחמה תינמרגה תורסיקה לש םייטילופה
תונותעה ןובשח לע וז הדירי ופקז (1846-1878) IX ה סויפ רויפיפאה םשארבו הישנא ךא .היסנכה
םילותקה תא םעפה ופחד ולא הבשחמ יכלהמ .םידוהיה ידיב הלוכ - םתעד יפל - התיהש תילרבילה
םסרפ (Rohling) גנילור טסוגוא ר"ד .דומלתה דגנ הכרעמה הכרענ בושו .ימשיטנאה הנחמה שארל
ידוהיה" םשב רפס הינמרג ברעמב אטסינימ תטיסרבינואב היגולואיתל רוספורפכ 1871 תנשב
,רוכע רוקמ םג הארנכ ול שמיש רשא רגנמנזייא לש ןמאנ דימלתכ (Der Talmhdjude) "ידומלתה
םהש הנעטה ךותמ םילילאה דבוע תונגב - םרשקהמ םישולת - דומלתה ןמ תואבומ יעטק איבמ אוה
,תיתד תוכמס םהל שמשמ דומלתה דוע לכ ,םידוהיה תא ,אופא ,לובסל ןיא .םירצונה דגנ םינווכמ
ספדוה אוהו היסולכואה יקלח לכ ןיב םניח וצפוה סרטנוקה לש םיספט תובבר .תירצונ הנידמ םושב
.םימעפ המכו המכ
,םיקדנופב ,חזרמ יתבב ,הפק יתבב החישל ליגר אשונ דומלתה השענ גנילור תעפוה םע"
ופיצה דומלתה דגנ וא דומלתה לע תופע תולגמו םיסרטנוק ןומה ;םע תופסאבו םינודעומב
."רתויב םיטושפה םילעופה יתבב םניח וצפוהו םירפסה קוש תא
גנילור דגנ יטפשמה קבאמה תא להנש ,הניו דיל הליהקב בר זא ,ךולב לאומש ףסוי רפסמ ךכ
םהש יבמופב וריהצה - תודהיה תורוקממ םיקוחר זא רבכ ויה םיברו - םידוהי ףא .ועיקוהל חילצהו
תפלוסמ תחא האבומ לע עיבציש ימ לכל חיטבהל השוחנ חצמב זיעה גנילור .םתודהיב םישייבתמ
םש יעודי םיידוהי אל םירקוח רשאכ םג ,ותחטבה תא םייק אל ךא ,םיבוהז 1000 לש םוכסה תא
םייתניב .ףויזבו תורובב יולגב והומישאה השניו טסוגואו הקגלנ רודואית ,שצטילד ץנרפ םשארבו
לע וכמתסהב ויגורטק לע רזחו גרפ תטיסרבינואב לארשי תוינומדקל רוספורפכ ןהכל גנילור ןמזוה
ימוי יאניו ןותיעב ותוא םישאה ךולב רשאכ .תמאה תא קרו תמאה תא תורוהל תימדקאה ותעובש
ינפל שדוח .הביד תאצוה לע םילילפב ןידל הלה ותוא עבת רקש תעובש תעצהבו םירקש תצפהב
גנילור :הלודג היצסנס םלועל הנוכנ 1885 רבמבונב 18 םויב ליחתהל ךירצ היהש טפשמה רוריב
.גנילורמ תופירחב היסנכה תודסומ םג וגייתסה וישכע .ודובכ לע ןגהל ףא הסינ אלו ותעיבתמ רזח
ולש ףלוסמה רמוחב שמתשהלמ םיימשיטנאה תאמ הענמ אל גנילור לש הריפחמה ותגיסנ םג ךא
.הינמרג תולובגל רבעמ םג עיגה וימוסרפ דהו ,ונימי דע

הלועפ תילרבילה תישילשה הקילבופירל םתודגנתה ךותמ םיינוצקאיר םיילותק םיגוח וחתיפ תפרצב
וז העונת האצמ "יתורפס"ה ועקשמ תא .סופיירד טפשמ עודיכ היה לשבה הירפ רשא ,תימשיטנא
לג והז .1886 תנשב םיכרכ ינשב עיפוהש "תידוהיה תפרצ" (Drumont) ןומירד ראודא לש ורפסב
ןג .ותעד ילעב םניאש הלא לכ לע ךפשנו םייעזגו םיילכלכ ,םייתד תושגר ךותמ רבצנש הפשא לש
-םיסורפ" ולצא םהש ,םידוהיה לש הסגה םתוצרפתה אלול םייקתמ היה ילותקה יתפרצה ןדעה
.םיברב ותונוילעו יראה עזגה תקוח תא וציפהש םינושארה דחא היה ןומירד .םעפה ןבומכ ,"םינמרג
100000 -מ רתוי ורכמנ 1886 תנש ךשמב קר .ללכה ןמ תאצוי הצפהל הכז ןמירד לש ורפס
תא .הרשע-עשתה האמה ךשמב םירפסה רחסמב תולודגה תוחלצהה תחא הווהמ אוהו ,םיספט
הז לש ורפס םוגרתל אובמ בתכ אוהו ,גנילורמו רגנמנזייאמ באוש אוה תודהיה תורוקמב ויתועידי
אל רכיירטש וליפא רשא וזכ הלפש המרב הפ לובנ ירבדל עיגמ אוה .(1889) תיתפרצל ןורחאה
ץחל ;םידוהיהו הפוריא" ורפסב רשא ,(Mlcolm Hay) ייה םלוקלמ .תוקוחר םיתעל אלא הילא עיגה
םיקדנס" :תרתוכב וירבחו ןומירדב ןדה קרפה תא ריתכמ "הנש 1900 ךשמב לארשי םע לע תורצנה
:הלא םילמב וחותינ תא םכסמ "ןגרב לש
אל םייניבה ימי לש ןקינורכ םוש רשא תוזע םע תודיסחו תפיוזמ תועיבצ גזמ וירפס לכב"
.(186 'ע) "ןהילא עיגה
סופיירד דגנ יוסשה עסמ להנתה דסי אוהש ("ישפוח רבד") Libry Parole ןותעה יפד לעש דוע ןיוצי
היצקאירה לע ויתימע לשו ןומירד תונויער לש ותעפשה ירחא בוקעל השק אל .וטפשמ ידיל איבהש
.רלטיה םע ופותישו הינשה םלועה תמחלמב ישיו רטשמ ןמזב תיתפרצה

- הינמרג תמחלמ ירחא החתפתהש תאזה השדחה תימשיטנאה העונתה לש יניפואה דצה ךא
תורפסב דועש וניאר .יתדה ןועיטה ןמ טלחומה הרורחש איה התורפס לש םגו (1870-1871) תפרצ
דגנ יתדה סומלופה ומצעל עבוק - הכפהמהו הלכשהה ירחא - האמה תלחתהב תידוהי-יטנאה
םוקמה תא עזגה תרות המצעל תשבוכ וישכע .דבכנ םוקמ םייניבה ימיב וישרש רשא תודהיה
"תושונאה יעזג ןיב ןויוש יאה לע" ורפסב וניבוג ןזורה לש ודוסימ - וז הרות .טעמכ ידעלבהו טלושה
התיצחמבו ,"םייעדמ" תודוסי לע טלחומ ןפואב םידוהיה תאנש תא ססבל הפאש (1853-1855)
תוילילש תונוכת םא .םהיניב היגולויבהו ,עבטה יעדמ םשוריפ םיעדמ 19 -ה האמה לש הינשה
ירה ,םייעבט םינותנ אלא יתרבח בצמ לש אל ףאו תיתד תרוסמו הנומא ירפ ןניא ןה םע לש תוקיזמו
תינעזגה תוימשיטנאה האצמ ןושארה היוטיב תא .תיתד הרמהב ףאו תוללובתהב תלעות ןיא זא
רמ ,(1873) "תיתד אל טבמ תדוקנמ ,תוינמרגה לע תודהיה ןוחצנ" :(Marr) רמ םלהליו לש ורפסב
יתד דוגינ לש יאוול םעט "ידוהי-יטנא" רשאב ,יגולויב-יעדמ חנומכ "תוימשיטנא" חנומה רצויל בשחנ
סוסיבל רתויב בושחה ןויסנה ךא .ותינכותו ונכות תא רבכ וכותב לפקמ ורפס םש .וב קבדנ
גניריד ןגיוא ינילרבה ןלכלכהו ףוסוליפה לש ורפס אוה וז השדח תימשיטנא העונת לש יגולואידיא
היעבכ םידוהיה תלאש רואת .(1881) "תוברתו רסומ ,עזג תלאשכ םידוהיה תלאש" :(Duhring)
תויעזגה דוסיה תונוכתב םולכ אלו הנשמ הניא תורצנל הליבטה .תנווכמ האווסה איה תיתד
םידוהיה תנכס ,ול םיפאוש םילרבילהש רבד - ורצנתי םידוהיה לכ םא ףא םידוהיה לש תוילילשה
יממ הבע רתוי םד"ש רלטיה לש הנונשה ותרמיא רבכ תננוכתמ ןאכ .םלעת אלו רבגתת קר
םינתינכ הלא תא האור וניא אוה ךא ,האלכהו שורג םה ךורא חווטל גניריד לש ויתונורתפ ."הליבטה
,(!שדחמ םלועה שובכל סיסב שמשל יושע םהלשמ ינידמ זכרמ תריצי ךכל ףסונו) בורקב עוציבל
רוסיאבו רוביצה ייח לע העפשה לכמ םתאצוהב ,היצפיצנמאה לוטיבב "קפתסמ" אוה ךכ םושמ
םיבבוח לש םיעצמאכ םיזעונה ויתונורתפ וארי וב םויה קחרי אלש שיאה עדי אל .תבורעת יאושינ
.תוחנה עזגה לש תיסיפה ותדמשה עוציב תמועל

ןיא ילואו ,בורקה רבעב םיימשיטנאה םימוסרפה יבושחב ףא ןודל וז רמאמ תרגסמב ונתורשפאב ןיא
.תוימשיטנאה תועונתה לע טורטורפב רפוסי הזה ץבוקב םירחא תומוקמב רשאב ,בושח הכ רבדה
תוצובקה לש היגולואידיאל יוטיב אלא הניא איה וז הפוקתב אקווד תימשיטנאה תורפסה ירהו
שמשל אבש ףויז ,וז תורפסב םילודגה םיפויזה דחא לע גלדל לכונ אל ךא .ןהינימל תוימשיטנאה
ימלוע ידוהי ןוגרא לש םויק :תינרדומה תוימשיטנאה לש בזכה תונעט ןיבמ הריעצלו הנורחאל החכוה
."ןויצ ינקז לש םילוכוטורפ"ל ונתנווכ :ולוכ םלועה לע םידוהיה תוטלתשה ןעמל קבאמ להנמה יאשח

רתויב םיימוהתה םייתורפסה םיפויזה דחא תודלות תא תורופס תורושב ןאכ תוצמל םיאב ונא םא
וחרטש םירקוחו םיטסיצילבופ רפסמ לש ברה םלמע תא הזב םימכסמ ונא ירה ,םעפ יא ושענש
לגס ןימינב (Lucien Wolf) ףלוו ןיסול ומכ וז "הריצי"ל ביבסמ םירקשה תשר תא עורקל תואל אלל
היסורב עיפוה 1905 תנשב .םהירקחמ ךותמ םכתסמה רופיסה הזו .ןייטשנרב ןמרהו (Segel)
:תיטסימ תיבלסוברפ תוקידאל כ"חא ספתנש ךומנ דיקפ רבעשל ,סולינ סויגרס לש ורפס תיראצה
םיחפסנה דחאכ ןאכ םיעיפומ "םילוכוטורפ"ה ."הבורק תורשפאכ טסירכיטנאהו ,ןטקה ךותב לודגה"
תנשב ןושארה ינויצה סרגנוקה ךשמב לוכיבכ ולהנתהש םיידוס םינויד לע םירסומ םהו ,רפסה לש
הבינג י"ע גישהש ןעט סולינ .םידוהיה י"ע םלועב ןוטלשה תשיפת התיה םאשונ רשאו לזבב 1897
.תפרצב ישארה ינויצה דרשמה לש םיידוסה םיביכראה ךותמ 1901 תנשב םילוכוטורפה חסונ תא
םג .תונוש תויונמדזהב תורתוס תועידי רסמ אוה וידיל רוקמה עיגה ךיא םיטרפל עגונב ךא
םירבסה םעפ לכב םינתינ תורחא תופשל םימוגרתב כ"חאו ,1917 תנשב תואבה תורודהמב
לע העפשה יעצמאכ תיסורה היצקאירה י"ע לצונ סולינ לש ורפס .רוקמה אצומ רבד לע םירחא
ישנא רשאו ,ותורסיקב םידוהיה תפידר לש תוינידמל ופחדל ידכ חורה-הפר ינשה סואלוקינ ראצה
היסור תונולשכלו תוינכפהמה תועונתל םיארחאה תא םהב ואר "הרוחשה האמה" היצקאירה
םלוכו) םילוכוטורפה לש םידחא םיספט ואבוה הנושארה םלועה תמחלמ ירחא .ןפי דגנ התמחלמב
וחרבש םייסור םינכולמ י"ע תירבה תוצראל ףאו הברעמל ,הפוריא זכרמל (!והערמ דחא הנוש חסונב
םייסורה םילכונהש ירחא ךא ;םידוהיל בר ףסכ תרומת ועצוה הנושארב .תיקיבשלובה הכפהמה ןמ
,1920-1919) תינמרגל םימוגרת ועיפוה ךכו .םלועב םיימשיטנאל ונפ ,הלא תא תומרל ןיאש ואר
םיליכמ רבכ רמאנש יפכ .(1923) תינלופבו (1920 ב"הראבו 1924 הילגנאב) תילגנאל ,(1922
רומאכ .וילע טלתשהלו םלועה תא בירחהל תודהיה לש רשק תינכת לוכיבכ הלא םילוכוטורפ
םיבר ךא .ואצומ תא תיתועמשמ דח הרבסה ריבסהלו רוקמה תוארהל השירדה ןמ סולינ קמחתה
סחיל רשפאש המלש הנומאב ונימאהש הנושארה םלועה תמחלמ ירחאלש תופורטה םינשב ויה
,וצראב ידוהיה םעה לש ילאירוטירט זוכירלו הלוגה לוסחל הפיטהש תידוהיה תימואלה העונתל
םיימשיטנאה םיטעמ אל ירהו ,ימואל ןויער לכ הנושארו שארב תדגונ איהש וז תיתצלפמ תינכת
.תונויצל אקווד המ-תדהא וליגש םינותמה

16 ירחא רבכ .ףויזה םג הלגתה םלועה יבחרמב םילוכוטורפה וצפוה הב תוריהמה התואב ךא
.פ ,אטשוקב ובתכ תאמ רמאמ (1921 טסוגואב 18-16) "סמייט" ינודנולה ןותעה םסרפ םישדח
סירמ יתפרצ ד"וע לש ורפס הז היה .םילוכוטורפה רוקמ תא תולגל ודיב הלעש עידוה וב ,סביירג
-ה האמב ילבאיקמ לש הקיטילופה וא ,ייקסטנומ ןיבלו ילבאיקמ ןיב םוניהיגב םיגולאיד" (Joly) ילו'ג
ןואילופנ לש יטולוסבאה ןוטלשה דגנ ילרבילה רבחמה לש תיטילופ הריטאס וז התיה .(1864) "19
.תפרצ רסיק ישילשה -ה

םידוהיה אל !דחי םג ףויזו (טואיגלפ) תיתורפס הבינג ויה םלועה תא ושיערהש םילוכוטורפה ןכבו
ןותעה לש זירזה יאנותעה הליג הזב ךא .תפרצ רסיק אלא םלועה ןוטלש יאשונ ילו'ג לצא ןבומכ ויה
הנושארה הילוחה תא קר ,ויולג ינפל ףויזה תצפהל תחלצב ודי תא ןמט אל ,בגא רשא ,דבוכמה
הארשהה םייסורה היצקאירה ישנאל האב ןינמ .םילוכוטורפה לא האיבמה תיתורפסה תרשרשב
ונידיב םויה שי הז לע םג ?םידוהיה דגנ יסרא הנטש בתכל ןואילופנ דגנ הריטאסה תא ךופהל
.האלמ הבושת

ארוקה רבחמ תאמ םינמור לש הרדס ןילרבב העיפוה "םונהיגב םיגולואיד"ה םוסרפ ירחא םייתנשכ
השדג ןמרה קפקופמ רבע לעב יאנותעה רפוסה לש םינודיוספ והז ."ףילקטר ןו'ג ריס" ומצעל
םהב םיימשיטנאה חורה יכלהמ תא ילגנא רוקמל סחיל ידכ ילגנא םשב רחב רשא (Goedeche)
גארפב ידוהיה תורבקה תיב" קרפ עיפומ ובש ןמור אצמנ "אמור-ץיראיב" וז הרדסב .וירפס םיעפוש
יטבש לש םהיגיצנ הנש האמל תחא םישגפנ השדג יפל ."לארשי יטבש רשע םינש יגיצנ תצעומו
הצע סכטלו תמדוקה האמב ידוהיה םעל עריא המ רוסמל ידכ גארפ לש קיתעה ןימלעה תיבב לארשי
וחכנ םדה תא איפקמה ןונגסב השדג י"ע ראותמה הלילה תוצחב הז דמעמב .אובל הדיתעה האמל
.ויתורעה תא םיתעל ריעמ רשא יאדמשאה םג חכנ ןכ - ינמרג סופיטמ רז ןכו רמומ ידוהי יאשחב
ןיב ןוימדה ןמ דימ םשרתי יחטשה ארוקה םגו ,1872 תנשב יסור םוגרתב דרפנב עיפוה הז רופיס
םינועיטה םוקמב ןאכ אבש ולוכ םלועה דגנ ידוהיה רשקה לש שודיחה דבלמ וניבל "םיגולאיד"ה
תיבב םיטבשה תצעומ רואת םע ימשיטנאה רופיסה תעפוה ירחא םינש המכ .םייטסילבאיקמה
עקשש ןכ י"ע תיתורפסה תוימשיטנאה תרודמ לע ןמש ךופשל ןוכנל השדג אצמ גארפב תוברקה
המודמ בר לש דחא םואנל ילילה דמעמב תוחישהו "תויוצעיתה"ה ןכות תא הפוצרו תזכורמ הרוצב
גוחמ אוה םג ,ימוב .ג ,הזה "יברה םואנ" לש יסורה רידהמה .םידוהי לש תיאשח הפסאל הנופה
ינפל ןאכש ותרודהמל אובמה ירבדב זירכמ כ"חא .םילוכוטורפה ירידהממו תיסורה היצקאירה
.ונינפל (תימשיטנא יכ םא) תורפס השעמש ןיעדויב ריתסמו יטנתוא םואנ םיארוקה

ויתוריצי יתש ךרד העפשהה ליבש ליבומ "םיגולאיד"ה ןמ :תיתורפסה תרוסמה תרשרש המלשנ ןכא
,תונושארה םירשעה תנשב דוע םלועל חכוה הז לכ ."ןויצ ינקז לש םילוכוטורפ"ה לא השדג לש
וראשנ תאז תורמלו ;ןייטשנרב י"ע 1935 תנשבו לגס .ב ידי לע 1924 תנשב ומכוס םירבדהו
דגנ םתמחלמב ךכ רחאו ןוטלשל םתיילע ינפל םיצאנה לש לזרבה ןאצ יסכנמ דחא םילוכוטורפה
הנח תוירטילטוטה תועונתה תרקוח הליכשה ךא .םלועב ןוטלשל התפיאשו תימואלניבה תודהיה
םילוכוטורפה תונויער ןיאש טלחומו רורב יכ םאש ,תופירחבו הנובתב תוארהל (Arentd) טדנרא
םתעפשה ירה ,תידוהיה תוימואלה תרות תא םיפקשמ םניא םה יאדוובו םידוהי לשמ םהיתוינכתו
החתפתה וז העונתש ךכ לע תיצאנה היגולואידיאה ירקוח ודמע ןמזמ רבכ :ירמגל רחא ןוויכב תרכינ
תימואל םלוע תפקשהמ קחרה (תונושארה המחלמה תונשב רקיעב) התואיגו הגושגש תונשב
החוור רקיעב .תימלוע הירפמיאב עזגה ירחבנ לש םתוטלתשהו םלועה שוביכ לש היגולואידיאל
התעדל הלעפ ןאכ .יצאנה ןולימה ןמ "ימואל" חנומה תקיחמל ףא ופאשש .ס.סה יגוחב וז הפקשה
ידוהיה לש ותוהמ תא ריכהל םינושארה ויהש םימע" .םילוכוטורפה תעפשה ןיעדויב טדנרא לש
.(סלבג) "םלועה ןוטלשב ומוקמ תא וספתי םה וב םחלהלו

התמשגהב אלא שדחל הברה דוע ראשנ אל תימשיטנאה היגולואידיאב .ישילשה ךיירה דע ונעגה
לש המהוזה לכ תא רידחהל חילצה רכיירטש סוילוי לש "רמריטש" ןותעה .תיבקעהו תינודזה
דועש רכוז םירוטה בתוכ .ינמרג תיב לכל הרוטקירקה רויצבו רמאבו "תיתורפס"ה תוימשיטנאה
ןותעה תא דימעהל םדובכ לע ורמשש ןולמ יתבו תודעסמ וענמנ 1933 ירחא תונושארה םינשב
.וגישהל היה ירשפא םיקסויקה לכב אל ףא ;םתיב דובכב העיגפ הזב ואר רשאב ,םהיחרוא תושרל
םוקמב "רמריטש"ה גצוה םהב הוואר תוחול רפכ לכבו הרייע לכב ועבקנ .ונתשה םירבדה ינפ ךא
ןותע יפד לע .ומירחהלו תינגרובה םתוניגה ירוחאמ רתתסהל רבכ ולכי אל החראהה יתבו ,טלוב
אל - רסאמ תונש תורשעב ךרועה תא םיכזמ תיתוברת הנידמ לכב ויה וירויצו וירואת רשא ,הז
ינמרגה באש - היפרגונרופה תריבע לעו רוביצה רסומב העיגפ לע אלא - ו"ח הפ לובנו התסה לע
ותודגנתה תיראש תא וקתישו ומטמט םש ול ונתינש םירואתהו ידוהיה לא וסחי תא עצוממה
.הפוריא תודהי לש הדמשהה עסמל והוליבוה וידקפמ רשאכ תירסומה

םימשאנה ןיבמ ידיחיה היה אוה .ושנועמ ,תוחפל ,טלמנ אל ,רכיירטש סוילוי ,"רמריטש"ה ךרוע ךא
ןכ" :החירב וא תודבאתה י"ע הילתה ץעמ קמחתה אלש גרבנרינ יטפשמב הנושארה הגרדמה ןמ
"!ךביוא לכ ודבאי

םיחוכיוה .תורחא תותד ינב ןיבו םידוהי ןיב םיחוכיו םיכרוע םידוהיה יביוא ויה המודק הפוקתב רבכ
.םידדצה ינשמ םיחמומו תד-ימכח םהב ופתתשה .יבמופב וכרענ

לרוג ץרחנ תחא אל .תיתדה תואנקה תמחמ םידוהיל ןכוסמ יפוא םיחוכיוה ולבק תירצונה הפוקתב
.בל םשוה אל םיביוא םדגנ וחיטהש תומשאהל םידוהיה תובושתלו .שארמ םיחכוותמה

םיאיקב םהמ ,םירמומ םידוהי תחא אל ועיפוה ,הריפכ לכ רוקעל השקיבש ,היציזיוקניאה דוסי רחאל
ינבב לער יציח וחלשו היציזיוקניאה תושרל םהיתועידי תא ודימעהש ,תידוהיה תיתדה תורפסב
תיב ינפל הבורמ תויגיגחב וכרענש ,םייבמופ םיחוכיוב ףתתשהל םידוהיה וצלאנ וז הפוקתב .םתד
,אב רבכש וא אובל דיתע חישמה םא התיה הגצוהש תירקיעה הלאשה .הנידמה ידבכנו תוכלמה
םינימה דגנ םירבדמה דומלתב םיעטק םתוא םא רקיעבו ,תורצנל םיניוע םיעטק דומלתב שי םאו
.דרפסב דוחיב ולהנתה הז גוסמ םיחוכיו .םירצונל םינווכמ םייוגהו