ןמית ידוהי תונכשמב רפסה

יבהצר הדוהי

ך"שתה ו"מ םיינחמ
(תורעה אלל ספדנ)


:םיקרפ ישאר
ןמית תלוגב רפסה לש ודמעמ
רפסל סחיה
םירפס יקיתעמ
תזרוזמ תיביטקלוק הקתעה
םינופולוק
ךיראתו םש
תויועט לע תולצנתה
םיירוטסיה תורוקמכ םינופולוק
לארשי ץראו רכנ
הלואג
הקתעהה ןימזמל תוכרב
החיתפ
תולעב
תוריטפו תודיל
תועידיו תורטש
ותרימשו רפסל סחיה
םיפדה ןיב
רודיהו הכירכ
הזינג

לש תודחוימה תופסותבו ,רפסה לא ןמית ידוהי לש יזיפהו ישגרה סחיב קסוע רמאמה :ריצקת
.םירפסב ורמתשהש םיקיתעמה

ןמית ,די יבתכ ,םירפס תקתעה ,ןופולוק :חתפמ תולימ

ןמית תלוגב רפסה לש ודמעמ
ינפל לארשי תוליהקבו םלועב ול התיהש הרוצ התואב רמתשנ ןמית תלוגב רפסה לש ודמעמ
יקיתעמ לש םהילגר תא סופדה יתבו םיסיפדמה וקחד לבת יבחרב םא .סופדה תאצמה
ודסונ אל סופד יתב .הלודג וז תילגת לש העפשה התיה אל ןמיתב הנה ,דיה יבתכו םירפסה
םהיכרוצל שדוק ירפס קיתעהל םינפלמכ וכישמה םיקיתעמהו ,ןורחאה רודה דע ןמיתב
ומצמצ ,ם"ירדש ידי לע ןיבו םירחוס ידי לע ןיב ,הנידמל ועיגהש סופדה ירפס .להקה יכרוצלו
המודב ,הלא סופד ירפס םג .התלודגמ הודירוה אל ךא הקתעהה תכאלמ תא תרכינ הדימב
אל םירפס ללוכ םיינמיתה דיה יבתכ רצואש איה הדבועו ,םירקיו םירידנ ויה ,דיה יבתכל
."תומכסה"הו רפסה רעש תוברל ,האילמ הקתעה סופדה ןמ וקתעוהש ,םיטעמ

דוסי יפנעב .ןמית ידוהי לש םיישעמה םהיכרוצ תא סופדה ירפס ואלימ דימת אל תאז דבלמ
רחאמ ןמית ינב תא שמשל סופדה ירפס ולכי אל הרישו הליפת ,םוגרת ,ארקמ :םימיוסמ
ברקב תלבוקמה וזמ התיה הקוחר (חסונה םג הליפתה יבגל) םהב דוקינהו האירקה תרוסמש
שמתשהל ולכי ,םהיפב הרוגש םהיתובא תסרגש ,םימכח ידימלתו םירגובמ קרו .םינמיתה
.םהב


רפסל סחיה
חנומה) "ץפח" יוניכב אוה עודי םידוהיה יפבו רפסל הבורמ הרקוה סחי ןמיתב רצי הז בצמ
אלש ,רפסב תוריהזו הרימש גוהנל דליה ךנוח ותודלימ .(הרות רפסל רקיעב דחייתנ "רפס"
עקרקה לע דימלתה בשי "רדח"ב .וינב ינבו וינב ףא אלא וייח ימי לכ שמשל דעונ דבלב ותוא
יתלוז וב תעגונ די ןיאו ,הרומה ןיבל וניב בצומה ,ףרפרש לע חנומו חותפ רפסה ,דמלמה ינפל
.האירקה תעב ןיטישה ןיב לייטמה ,דליה דיבש רטוחה

.דצ לכמ וב וגהו דחא רפסל ביבסמ םירענ רפסמ ובשי "רדח"בש ךכל םרג םירפסה טועימ
םהל היה אלש ,םיינע ינבו םימותי) םידדצה ןמו ךופהו רשי רפסב אורקל םתוא ןמיא הז לגרה
קבד הכופהה האירקה גהנמו ,םירפס ילעב םידימלת לש םלוממ "רדח"ב ובשי ,םהלשמ רפס
.(םמצעל רפס תונקל וכזו ולדגשכ םג םהב

םירפס יקיתעמ
,ןורחאה רודב קר .ןמית ידוהי לש הלכלכה יפנעמ דחא התעשב התיה הקתעהה תכאלמ
רפסה השענ ,םלועב הרובחתהו ראודה ירשק תוחתפתהו סופדה ירפס תוטשפתה תובקעב
.הדעה לש תלכשמה הבכשה ךותמ ואצי םיקיתעמה .תחפ די יבתכ תקתעהל שוקיבהו יוצמ
.םתסנרפ םילשהל ידכ וז הכאלמב םדי וחלשש ,תוקונית ידמלמו הרות ילודג ,םינבר הלא ויה
םיקיתעמ לש די יבתכ .תנקותמ הדובע םדי תחתמ ואיצוה ,הכאלמל ורסמתהש ,הרות יעדויכ
.םבתכ רדהבו םקוידב םויה דע םיאילפמ הלא םינמוא

ידמלמו םינבר :שדוקב םישמשמה רתי לשמ בוט היה אל םיקיתעמה לש ירמוחה םדמעמ
הקתעהה תכאלממ םמחל תא אוצמל ולכי םיטעמו הקוחד םתסנרפ התיה םתומכ .תוקונית
.םהיקיסעמ לש םתובידנבו םהידסחב בורל יולת היהו בוצק היה אל םרכש .דבלב

(הרות ירתכ) ןא'גית תורשע קיתעהש ,ט"יה האמה ןב ,ןאפסג ףסוי 'ר עדונה םירפסה קיתעמ
הכאלמה תא םייסל וב קחד דחא דצמש ,ויקיסעממ דחא לע הרמ ןנולתמ "ךורע ןחלוש"ו
די בתכ רוכמל ץלאנ הזה קיתעמהו ,ויתונוזמל ,ול בצקש ,םועזה רכשה קיפסה אל רחא דצמו
:ותנולת ןושל ירהו .ותסנרפ םילשהל ידכ ולש רחא
הזיא אצמי םאש ,תאזה השרפב הגהיש ימ לכמ שקבמ ינאש ,ו"יה ןייעמה יחא עדו"
ךורב 'הו) ה"בהו ימע ךרדמ לושכמ םיריו הנקתי לבא ינללקל ויפ תא הצפי לאש תועט
:בתוכ ינא המ ןיבהל תעד יל היה אל ןמזה תוערואממ יכ .םילפכ ילפכ ורכש םלשי (אוה
ינב יחא רעצ לע הרעוב שאכ יבל היהש הממ ןה ,יתיב ישנאו ינא יתסנרפ טועממ ןה
רבד ותכאלמ םילשהל םויו םוי לכב יל רצימ תאזה השרפה לעב היהש הממ ןה ,לארשי
יב םייקתנו .שדחו שדח לכב ץחל םחל אלא יתסנרפ ידכ יל ןתונ היה אלו ,ומויב םוי
יתרכמ יסעכו יחיש בורמ יכ ,ושע ונל םירמוא םינבלו ךידבעל ןתנ ןיא ןבת" :קוספ זמר
לבא .השרפה תאז םילשהל יתיכזש דע וימדב יתסנרפתנו יניע רואמ היהש רחא ץפח
הזה רמה תולגהמ ונאצ תא הדפיו ומש דובכ רבד לע ינרזעיו ירזעב היהי יבא יהולא
."ר"יכא אלגעב ונימיבו ונייחב הלופנה הכוסל םיקיו

תונייעמ תא וציפה וז ךרדבו שדוק ירפס ןמית תוליהקל וקפיסש דבלב וז אל םיקיתעמה
המכ .לארשי תיבל ךרע תובר תוריצי ןויליכהו החכשה ינרופיצמ וליצה אלא ,םעב הרותה
לש תוברתה רצואל ועיגה הכלההו הרישה ,שרדמה הדשב דרפסו לבב ימכח לש םהירוביחמ
.ןמית תודהי ךרד המואה

םויה דע ןמית ינב יפב הליהתלו חבשל םיניוצמ ןמית תלוגב ומקש םיברה םיקיתעמה ןמ
:םיאבה םיקיתעמה
.ז"טה האמה תישאר ,הינב ןב ףסוי
.ז"יה האמה - ינורשה רנ רב רנבא ויוניכב עודיה ירישב איחי 'ר
.ח"יה האמה תישאר - (ו"ירהמ) הנו קחצי 'ר
.ח"יה האמה לש הינשה התיצחמב ןמית ימכח לודג - (ץ"ירהמ) חלאצ איחי 'ר
.ט"יה האמה ינב ,ןאפסג תחפשממ םיקיתעמה

לש הרכז ןמית תודהי לש הירוטסיהב רמתשנ בותכו אורק ועדי אל תוינמיתה םישנהש פ"עא
רקיבש ,ריפס בקעי .הקיתעמו תרפוס תגרדל התלעתהש ,רפוסה הינב תב םירמ ,הלוגד השיא
םא תאטח ילע ותישת לא" םילימב םייסש הדי בתכב שמוח האר ,(1860) ך"רת תנשב ןמיתב
.(דעק 'מע ,ירעי 'א תרודהמ ,ןמית עסמ) "יכנא תקנימ השיא יכ ,תואיגש וב ואצמת

םע יטושפ ויה הלא .בורל םיבבוח םיקיתעמ ןמית תוליהקב ויה םינמואה םיקיתעמה דבלמ
תומיל רודיס :השעמה ייחב םהל םיקוקז ויהש ,תוליגמו םירפס םמצעל וקיתעה הביח ךותמש
.אצויכו טויפו הריש יסרטנוק ,חספ לש הדגה ,לוחה


תזרוזמ תיביטקלוק הקתעה
תטיש החתפתנ ,ןורחאה רודב אענצ ימכח ילודגמ ,ל"צז חפאק איחי 'ר לש ושרדמ תיבב
וא רידנ די בתכ ודיבו חרוא רבוע וא רחוס ריעל ןמדזמ היהשכ .תזרוזמ תיביטקלוק הקתעה
ודירפמ ,דחא הלילל דיה בתכ תא לאוש ,טע יקיזחמו םידימלת ןמזמ היה ,עדונ אל רוביח
שיא שיא םיקיתעמו םיבשוי ויה הלילה לכ .דחא סרטנוק קיתעמ לכ דיב ןתונו ,םיסרטנוקל
לש הליל ןיב קתעה ירהו ,הזל הז םיסרטנוקה תא םיפרצמ ויה רקובה רואבו ,ודיבש סרטנוק
םכרוכו םרפות היהש ,החמומ ךרוכל דימ םירסמנ ויה ודרפוהש רוקמה יסרטנוק .רוביחה
רתויב ול וקקזנ םידמולהש ,ירגאשאכ יברעה ןולמה קתעוה וז ךרדב .ויהש תומכל םריזחמו
ךרוצל יברעה הנחמה ןמ רתסב בנוג אוהו ,םייניבה ימי לש תיברע-תידוהי תורפס תאירקב
.הז עצבמ

,וילעבל בוט םוי היה (רהוז ,ם"במרה ,הנשמ) ךרע-רקי רפס תשיכר וא רפס תקתעה םויס םוי
.ויבורקלו ויערל הדועס השוע היה ערואמה דובכלו

 

םינופולוק
.ןופולוק :תארקנה קיתעמה תאמ תבותכב ופוסב םייסמ די בתכ לכ

רפסב רעשה ןיעמ אוה דיה בתכב ןופולוקה .םלעפלו םמצעל די םיקיתעמה וביצה םינופולוקב
שיאהו ,הקתעהה םוקמ ,ומש ,הקתעהה םויס ךיראת תא קיתעמה ןייצ ןאכ .ספדומה
םיקיתעמהו םירפסה רקחל בושח רוקמ םה םינופולוקה .הכאלמה התשענ ונעמלו ותדוקפבש
.הפוקתהו ןמזה יאנת תרכהלו

ךיראתו םש
םילבוגה הוונעו תולפש ייוניכ לש הרושב ותוא הוולמ אוה ומשב שרפמ קיתעמהש ינפל
לדחו הזבנ ,םינשו םימי ריעצ ,םימכח ילגר רפע ,םילקבש לק בתוכה ינאו" ןוגכ .תולטבתהב
אדבע ,ימיכחד ילדנסד ארפע ,אריעז ,אניכסמו אשלח ארפס אנא" :ימרא חסונב וא ."םישיא
.(ריעצהו ןטקה דבעה ,םימכחה ילענ רפע ,ןטקה ,לדהו שלחה רפוסה ינא) "אמילועו אריעז
.יתחפשמה ויוניכו ול םיעודיה ויתובא תומש ,יטרפה ומש תא קיתעמה ןייצמ םייוניכה ירחא
:המגודל
חונת) ע"נבת ןרהא ןב (ומש דעל יחי) ש"לי ףסוי םימכחה ילגר רפע ,םילקה לק בתוכהו"
'ה התא) ת"יא הדוי ןב (ןג ןדע וחונ) ג"ענ ןרהא ןב ה"בצנת ףסוי ןב (?ןדע ושפנ םימורמב
.(26 'מע דוד להא) "יפול'כאלא עודיה ג"ענ הידעס ןב (?והייחת

תשרפ רדס יפל - עובשה ;שדוחבו עובשב - םויה :האילמו תטרופמ הרוצב השענ ךיראתה ןויצ
קיתעמה לדתשמ ךיראת לכל .(הריציל םג הנורחאה הפוקתב) תורטשה ןיינמל - הנשה ;עובשה
אבשב העבראב אימשד אתעיסב םלשנ" :המגודל .םיקוספ לש תוירטמיגב ןיכומיס אוצמל
[םויה] ןמיסהו ,תורטשל מ"קב תנש ך"ז תיז ןמש ךילא וחקיו :רדסהו ...חריל ןימוי ז"כ אוהש
.(26 'מע דוד להא) "וש'פנ'ב ה'רשק ו'שפ'נו 'יסהו הריציל טפקתה ,ועמשת ו"לקב םא

תויועט לע תולצנתה
םימעפ .וטעמ ואציש תויועטהו תואיגשה לע קיתעמה תולצנתה האב ךיראתהו םשה ירחא
רוזיפו ןמזה תודרט :הכאלמה תא עציב םהבש םישקה םיאנתב רלוקה תא הלות קיתעמהש
,םידימלתל הארוה בגא ,ןתנוי םוגרת םע הנשה תורטפה תא קיתעהש תוקונית דמלמ .תעדה
:ותולצנתהב בתוכ
יפל ,[תוכז ףכל] ז"כל יננידי תועט הב אצומו ["הרטפה"ב] הב ארוקש יממ לאוש ינאו"
אלא רב ןיאו ,ילע תבשייתמ יתעד ןיאו תוקונית דמלמ ינאו שוביש ךותמ היתבתכש
ימ תואיגשו ,תויעט אלב רפוסל רשפא יא ךכ ןבת אלב רבל רשפא יאש םשכ .ןבת ךותמ
."תוכז ףכל ותוא ןינד תוכז ףכל ורבח תא ןדהו .ינקנ תורתסנמ ןיבי

:םילמב לצנתמ רחא קיתעמ

ביתכדכ יניעמ רתסנו יתערגו יתפסוהו יתיעטו יתיגשש המ לכ לע יל לוחמי םיהולא"
ףכל יתוא ןודיו ונקתי תועט הב אצומה לכו .[ינקנ תורתסנמ ןיבי ימ] נ"מימ תואיגש
[אוה ךורב] ה"ב םוקמה .םהינש םע הרות לועו תוכלמ לועו ןמז לועב קוחד ינאש ,תוכז
ןכ ןמא] ר"יכא ,ןמה תנצנצ ונל הלגיו ,ןמזה תוערואממ ונליצי םשה .תוכז ףכל והנידי
,אימש ימחר ומילש אלו םילש] ל"סנא ש"רשוש .קזחתנו קזח .ןמחרה לעב [ןוצר יהי
.(27 'מע דוד להא) [דעל הלס חצנ ןמא

:םילמב קדטצמ ןאפסג ףסוי קיתעמה

לודג רעצב ינאו היתבתכ ינא יכ [ךייחיו ךרמשי 'ה] ו"יה תאזה השרפב ןייעמה יחא עדו"
ישנא ,ונילע ויהש תוינונראו םיסמ בורמו ,ןמזה תוערואממו ילש הסנרפה קחודמ
,העור ילב ןאצכ םיעות ונייה לבא ,ונילע ןיגיש הרומו דמלמ ונל היה אלו ,ונלוכ לארשי
ונלאגיו ונתובש תא בישיש ךרבתי ותאמ םיחטבומ ונא לבא .ונינוע בורמ ונתולג הכראו
."ונימיב הרהמב ונזוע תניכש לאגיו יד וניתורצל רמאיו וידסח בורבו וימחרב

םיירוטסיה תורוקמכ םינופולוק
תונמדזה ול תנתינ ןאכ .תוכלמה תוריזגו ןמזה תואלת לע ויתויועט תא ףקוז קיתעמהו שי
ירוטסיה רוקמ םינופולוקה םיכפוה זאו .היתופידרו היתורזג ,תוכלמה לוע לע הרצקב רפסל
יניעב תבשחנ הניא המשל הירוטסיה תביתכ .קיתעמה ימיב ועריאש תוערואמל בזכא אל
םה םינופולוקהש אופא אלפי אל .הליטב הביתכו הרות לוטיב ןווע הב שי ףאו ןמיתב םירפוסה
.התולגב ןמית תודהי תודלות רקחל םיירקיעה תורוקמה דחא

לארשי ץראו רכנ
ללפתמ אוה זאו ,הבירח םילשורישו תולגב אוהש קיתעמל ריכזמ רכנבש הקתעהה םוקמ ןויצ
ידצתו בורחת עדר אתמב ...שרדמה הז םלשנ" :לשמל .תולגה ןברוחלו םילשורי לש הניינבל
קיתעמה בשומ ןברוחל הליפתה הרואכל .(50 'מע ,דוד להא) "ונימיבו ונייחב ינבתת םילשוריו
םלוא ?וב םייורש םייוגו םידוהיש בושיי ןברוחל םדא ללפתיש םעט המ יכ .תרזומו ההומת
לארשי ולאגיי זאו תולגה ץקל ןמיס אוה רכנב םוקמה ןברוחש ךכב רבדה תא ריבסהל ןתינ
חסונה תא ונקיתו וז הללקבש ןויגהה רסוח לע ודמע םידדוב םיקיתעמ .י"אל ולעיו ובש
םיקתת" :ישילשה .םמשיו ברחי כ"חאו םילשורי הנביתש דע םייקתת" בתכ דחאה .רוגשה
לארשיל םייקתת] "ןוהרתאל אינב ןובותיו םילשורי אתרק ינבתתד דע הב ןירידד לארשיל
.[םמוקמל םינב ובושיו םילשורי ריעה הנביתש דע הב םירדה

הלואג
הידוה - תיטרפ .תימואלו תיטרפ :תולאשמ יתש תעבהל םוקמ קיתעמה אצומ ןופולוקב
הנהכ םירפס קיתעהל הכזיש דיתעל הליפתו ,הכאלמה תא םילשהל ועייסש לע םיהולאל
קיתעמל אוה יעבט .העושיה ץקל הליפת - תימואל .םיברה תא תוכזלו דמללו דומלל ,הנהכו
אוה אשונ זאו תולגב ןיידע הרותהו לארשיש ךכ לע ותעד ןתיש ,הלוגב שדוק תכאלמ םייסמה
:המגודל .הלואגה ץק ברקיו ומע ינעב האריש םורמ יהולאל ןיע

וליכשיו םיקידצ וריהזיו ,םיברל דומלל םירחא םירפס קיתעהל ונרזעי םשה התעו"
םיברה םיקידצמו עיקרה רהוזכ וריהזי םיליכשמהו .[רמוא אוה ןכו] א"הכו ,םידימלת
ןינבלו לאכימ דמעמל וכזיו הכזנ ןכו" :וא .(26 'מע ,דוד להא) "דעו םלועל םיבכוככ
ידכ ,בוטה חישמ תוארל לאה ונרזעיו ,לאוג ןויצל אבו ביתכדכ [לאוגה] תאיבלו לאירא
.(םש ,םש) "בוט ןמשמ םש בוט בותככ ,בוט םשל הכזנש

הכזי" .לאוגה תאיבב תוארל םהינש וכזיש ,"ול בתכנה" לעו ומצע לע ללפתמ בתוכהו שי
"ומש ךורבו ה"ב ,ומילשהל ונרזעש ךורב .ולכיהב רקבלו 'ה םעונב תוזחל ,ול בתכנהו בתוכה
.(49 ,םש)

הידעס .לארשי לכ תלואגל ללפתמו ,הלוכ הלוגב אלא ןמית תולגב קר אל רכזנ קיתעמהו שי
:םיאיבנל י"שר שוריפ תקתעה םויסב בתוכ ז"יה האמב יחש ינאלעו
לכ תי אנל םיוקיו ,ןיכלמ ירמו ןיהלא הלא אוהד אמלעד הינובר םדק ןמ אוער אהי ןכ"
יניבמ ןוהתולג ץבקיו ,לארשי תיבד אתוולג ראש לכו ןוהידימלתו ןוהינבו לארשי ימיכח
ץבקיו ,םלואו חבזמ הנביו ,םלענה ץק ררועיש ןיכלמ ירמ םדק ןמ אוער יהי ןכ .איממע
"םלוע דעו התעמ ה-י ךרבנ ונחנאו ,םלועה ףוס דעו םלועה ףוסמ ,םלוכ לארשי תוילג
.(73 ,דוד להא)

הקתעהה ןימזמל תוכרב
ריתעמו ןופולוקב שרופמב רבדה תא ןייצמ קיתעמה היה םירחא תקושתל וקתעוהש םירפסב
(הרות רתכ) 'גאת .םלוע דע וינב ינבו וינבו אוה רפסב תוגהל הכזיש ןוגכ ,ןימזמה שארל תוכרב
:םילמב םייסמ ז"יה האמב קתעוהש

...בוטחי ותוא םגו ,בוטה ול ןתי 'ה םג ,בוטר ץעל המודה ,בוטה רבחה םש לע הבתכנ"
אוה הב תוגהל והכזי םיהולא ,חרת ןב םהרבא תוכזב ,חמי הבנוגהו ,חמשי הב ארוקה
.(25 'מע ,דוד להא) "[דעו הלס חצנ ןמא] ו"סנא תורודה לכ ףוס דע וערז ערזו וערזו

קיתעמה וילע ללפתמ ,תיראשו םש ול ביצהל האב רפסה תקתעהו םינב ךושח ןימזמה היה
האמב קתעוהש שרדמב וז ןיעמ הכרב ןושל ירהו .אמייק לש ערזלו םימי תוכיראל הכזיש
:ז"יה

,הבוט הדימ לכל ותוא הכזי 'ה ...םיענהו דמחנהו חאה בוטה רבחה םש לע בתכנ"
םע תדב ,םיניינע לכ ימייקמ ,םינובנו םימכח ,םינוגה םינב ול ןתיו ,הבישו הנקזלו
.(654 'מע ,דוד להא) ."םינוילע לכ לע ןוילע [רמאי ןכ ןמא] י"כא ,םינמאנ

םמצעל ,"ןורכיזלו תוכזל" תסנכ תיבל "ץפחה" תא םישידקמ םיבידנ וא םינב יכושח רשא שי
היהי אלו רפסב ודמליש ,שרופמ יאנת םינתמ ויה זאו ,רטפנש םרשב ראש תמשנ יוליעל וא
.ןיכפוה הל ןיאש ןבאכ זונגו חנומ

החיתפ
המכ רפסה שארב םידקמ קיתעמהש םימעפ .רפסה קיתעמ לש דיחיה ויפכ ריצי ןופולוקה ןיא
םשב" :י"שרו םוגרת םע שמוחל החיתפ ירהו .קיתעהל דמוע אוהש רוביחה תא ןייצמו ,םילמ
םע תומש רפסו תישארב רפס םישודקה םירפס ינש ךרבתי לאה רזעב בותכל ליחתא .ןמחר
.(26 'מע ,דוד להא) "'וכו ל"קוצז י"שר לודגה רואמה שוריפ םעו ל"צז סולקנוא וננודא םוגרת
לזמלו הבוט הלחתהל ןמיס שמשמו רובידב םג רוגשה קיתע ןושל עבטמ אוה "ןמחר םשב"
לאה םשב) "םיחרלא ןמחרלא הללא םסאב" תימלסומה הכרבה לוגלג וב םיאורה שי .בוט
.(םוחרהו ןמחרה

תולעב
םימיה תצורמב .םתוקילח הרמשנ םלועל אל ופוסב וא רפסה שארבש םיקלחה םיפדה
,ןמית ידוהי .תויטרפ תומישרבו תונובשחב ,תוריטפו תודיל יכיראתב ,תובותכב ואלמתנ
תונורכיזל הלועמה הרימשה םוקמ יכ ואצמ ,תורבחמו תוסקניפ לצא םייוצמ םניאש
לש ילאמשה והצקב .רודל רודמ השוריב רבועו תובר םינש ךיראמה ,רפסה אוה םייתחפשמ
ועבק וז תבותכב .לבוקמו עובק חסונ הלו ,רפסה לע תולעבה הליחת הניוצ ןושארה ףדה
וויל ןכ .םלוע דע םערזו םה וב תוגהל וכזיש ,םילוחיא ףוריצב םרפס לע םמש תא םילעבה
;וריזחמ וניאו ולאוש וא ובנוגה תא - תוללקב ;וריזחמו ולאוש ,רפסב ארוקה תא תוכרבב
:רצקה החסונב תבותכה ירהו .ןודזב ויפד ערוקה וא וילעב ןוצרב אלש ולאושה תא - תומרחבו
:רחא ןושל ."םולשב 'ה םעו חמי ומש ובנוגהו חמשי וב ארוקה [םשה] ...ץפחה הז הנקו הכז"
.(דוד להא) "חסונה הזו ,חמרבו הסשב ,חמי ובנוגהו ,חמשי וב ארוקה"

,ט"יה האמה לש הנושארה התציחמב אענצב יחש ללוהמ םירפס קיתעמ ,ןאפסג הדוהי 'ר
:אבה יצילמה רישה תא הז חסונל הוויש

הבהאה יחב ידוד ךעיבשא"
הדיעמ ךב איה רשא הרותבו
רז דיב הז יבתכ הארת םאש
הדבאה בשהו הווצמ השע
ךרובי הז ץפחל לאוש לכו
הרומש ותרותו הגהי יזא
דיחכיו לאשי רשא וכשי שחנו
הסומכ איה וברקב ותאטחו
ול חולס הבאי אלו
הבואשה תחמשב הארי אלו
ליכשיו הז רפסב ארוק לכו
."הלוגסה לכ ןודאמ ךרובי

ןעמל שכרש רפס יבג לע בא םשרש ,תבותכ המגודל הנה .תולעב ןויצ לש רחא חסונ םג םייק
:ונב

ינעייסש המ לע [תודוהל] יפ (?) דמיל םיהולא ,יפלאב לדה ינא ,יפרח ימיב ,יפסכ תנקמ"
ןיאו ,יעיגימו ינוהמ ותוא יתינקו .וילע ומש בותכי ץפח הנקש ימ :ל"זר םרמאכ ,ינוק
."'וכו בוטה ול ןתי 'ה םג ,בקעי ןב הידעס ,בוטה ןבה תקושתל אוהו ,יעיגרהל רחא
.(73 'מע ,דוד להא)

תוריטפו תודיל
והירה םירכז םינב ול ודלונו ץפחה לעב הכז .החפשמב תוריטפהו תודילה וזכרתנ הלא םיפדב
תא בתכב תולעהל חרכה םיאור ןיא תוביקנ יבגל) םלוע ןורכיזל רפסב ערואמה תא םשור
דיכ בתוכ הזו ןמא-רפוסל אוה הנופ הביתכב תונומא ןניא באה ידי םא .(ןתדיל ךיראת
:וילע הבוטה הצילמה

ערז יל ןתיו ,וננוחיו ודבע תא דקפ רשא ,ונללהא םיבר ךותבו יפב דאמ 'ה הדוא"
,בוטחי ותואו ,בוטה ול ןתי 'ה םג ,בוטר ץעל המודה ,בוטה חרפה יל דלונ .םישנא
ער לכמ יתוא לאוגה ךאלמה בותכש ארקמ וילע םייקיו ,שודק םעל ול 'ה והמיקי ...ומש
.[אלמה ךיראתה ןתינ ןאכ] "'וכו םוי .םירענה תא ךרבי

םיקוספ אלל הריטפה תא אוה ןייצמ ,הבקנ ןיב רכז ןיב ,ותחפשמ ינבמ דחא וילע רטפנ
אבא ייח קלתסנ" :באל ,(הבקנל רכז ןיב שרפה ןיא שידק תרימאו טייצראיה ךרוצל) תוצילמו
הלא םיפד וכפה םינשה תצורמב ."'וכו ימא התרמ הדובכה הקלתסנ" :םאל ."'וכו ירמ
.תוומלו םייחל ,החפשמב ולחש תורומתה לכ תא הארמה תיתחפשמ הקינורכל

תועידיו תורטש
םירפסה וקלחתנו םילעבה ורטפנ .ןאכ םה ףא םינייוצמ תושרל תושרמ ותרבעהו רפסה ילוגלג
רשואמו - ןייד וא בר - תמכסומ תוישיא ידיב םיפדה דחאב רבדה בתכנ ,םישרויה ןיב
דיל דימ רבעו רפסה רכמנ .דחאו דחא לכ לש וקלחב ולפנש םירפסה םינמנ ןאכ .םידע תמיתחב
עבקנו ,האובת וא ףסכ ,הנוקה לביקש הרומתה תא ןייצמה רפסה ףוגב טרופמ רכמ רטש םשרנ
ןוממ לש סנק עבקנ ח"יה האמה תישארמ רכמ רטשב .םכסהה תא רפיו וב רוזחיש ימל סנק
.(74 'מע דוד להא) םכסהה יאנת לע רובעיש ימל תסנכה תיבל רואמל ןמש לשו תוכלמל

םיצלאנ ויהו ,םחל תפ דע ועיגה םדא ינב רשאכ ,תרוצב תונשב בורל התשענ רפס תריכמ
ךמות אלל וראשנש ,תונמלא ידי לע וא ;םשפנ תא תויחהל ידכ םהילטלטמו םשוכר רוכמל
םינשב .סנרפתהל ידכ ןהיטישכתו ןהיסכנ תורכומ ןה בותכו אורק תועדוי ןניאש ןויכו ,דעוסו
וא ונממ בוטב ותוא ףילחמ אוה ןכ םא אלא ,ןוה לכ דעב ץפח ללכ ךרד רכומ םדא ןיא ןנוקיתכ
תוירבה ןיב לבוקמו ,ול אוה יאנג הריכמ םשל רכומה ךא .רחא רפס הנוקו וימד לע ףיסומש
עיבשה ,ז"יה האמב םירפס רבחמו קיתעמ ,ירישב איחי 'ר .םימדב הכרב ןמיס האור וניאש
ירחא וליבשב ןיכירכתל וליפא קיתעהש "לודגה שרדמ" רכמיי אלש ,לארשי יהולאב ומצע תא
:העובשה ןושל הזו .ותומ

'הב ינורשה רנ רב רנבא ינא ימצע יתעבשה .ךקדצ יטפשמ רמשל המיקאו יתעבשנ"
(םירבדה הלא) ה"א רפס לודגה שרדמה הז רוכמא אלש ,םיבורכה בשוי לארשי יהולא
."'וכו ןיכירכת חקיל וליפא יתומב רמול ינוצר ,יתומב אלו ייחב אל

תרכזמל אוה םשור ריצקל דע יוגה ןמ הוולש האובת תופיא וא וריבחב השונ ידוהיש תובוח
וידה תא קודבל םיאב םהשכ םירפוס םג .שדוקה לוליח םושמ רבדב האור וניאו הכירכה יפדב
ןאכ תאז םה םישוע ,הקתעהה תכאלמב וליחתיש םרטב ,ףוס הנק יושעה ,סומלוקה תא וא
."סומלוקה ןויסינ" וא "וידה ןויסינ" םיבתוכו

 

ותרימשו רפסל סחיה
םיפדה ןיב
עורק ףד םדא לש ודיל לפנ .תודידי תורגאלו השודק ידירשל הרימש םוקמ ושמיש רפסה יפד
וניא ורבחמ בתכמ לביק .רפסה יפד ןיב דובכ םתחונמ - ונקזמ הרעש הרשנ ודומיל בגאש וא
ךרוצה תעב .רפסב הזינג - ותנקתו ,ובש ל"זח ירבדל וא םיקוספל שוחל שי ןכש ,ודימשמ
וב שיש יפל ןמיתב ראותי אל ןמיסכ םיפד לופיק) דמולל קספה ןמיס הלא רינ תוסיפ תושמשמ
איהו ,רפסל הנמיה האנ ןיא תינועבצ םיאריש תסיפ ול הנמדזנ .(התחשההו לוזלזה תדיממ
.דומילה תעשב םיפדה תא ומיתכי לבל תועבצאל ץיח ןיעכ תשמשמ

רודיהו הכירכ
ירוטיעבו רפסה תא הב ופטע םיכרוכהש ,הרודהה רועה תכירכב אטבתנ רפסל הרקוהה סחי
תואלולב והוסכר וינפ דצמ .הכירכה רוע יבג לע םיוותמ ויהש םילוגיעהו תודוקנה ,םיווקה
השעמ ,תשוחנ יוו ףסכ ירוטיעל הכוז היה (הרות רתכ) "'גאת" ןיעמ רקי ץפח .רוע ירותפכבו
.וידדצ לכמ ןגומו הכותב ןופצ דיה בתכש ,הדווזמ תומדב היושע התיה ותכירכו ,ןמא ףרוצ ידי
םיניפצמ ויה וכותבש ,דב קיתרנ םיניקתמ ויה תפסונ הרימש םשל .יד אל דבלב הכירכב םרב
םדא םייס .קיתרנה הצקמ תלשלתשמה העוצרב ותוא םיכרוכו דומילה רחאל רפסה תא
אלא ,ברעמב גוהנכ ,הדימע ךרד הבטצאה יבג לע וא ןוראב רפסה תא ביצמ וניא ודומיל
.תוימלסומה תוצראה יבשות ןיב םג תלבוקמו רתוי תדבוכמ וז ךרד ןכש ,וביכשמ

,ןבל באמ השוריב רבוע היה אוהו רפסה לש ומויק ךשמ הכירעה וז הלועמ הרימשש אלפ ןיא
ותשוריב בושחה סכנה וירפס ויה םדא לש ותומב .תורודה תוברתב תדחאמ תרשרש שמישו
.תידדה המכסהב וא לרוג פ"ע וא ותאווצ יפל םינבה ןיב וקלחתה םהו

הזינג
ויה הזינגה האלמתנשמ ,תסנכה תיבבש הזינגל לטוה שומיש ללכמ אציו ויפד וערקנש רפס
יתבב םתוא םינמוטו ,ינוליח שומישב ובאתסנ אלש ,םידכ ךותל התוא םיקירמ םישמשה
:םילבה םיפדה ןמ תלעות םיקיפמ ויה םיכרוכבש םיחקפ .םיקידצה ירבקב וא תורבקה
יפד .הנידמב יוצמ וניאש ןוטרקה ףלח ,שדח רפס תכירכל לול םהל אצמנו ףד לע ףד םיקיבדמ
.םתלקלקב םיכרוכה תא הארש ,ץ"ירהמ .תורבוחו םיסרטנוק תומדב םיריעז םירפס לש ףלק
םיכרוכה תא אוה חיכומ (ג"מק הלאש ,ב"ח) "קידצ תלועפ" ורפסבו רגת םהילע ארק
םויכ .תוסנקו תומרחב םינברסה לע םייאמו ,םתשודקב םילזלזמו שדק יבתכ םידבאמה
םיעדונ יתלב םירוביח ידירשל בזכא אל רוקמ ןמיתמ םיקיתע םירפס לש תוכירכ תושמשמ
.םימודק םיסופד יפדלו