לארשי-ץראב ימורה אבצה

יאנליו באז ר"ד

ט"ישת ז"ל םיינחמ

ב קלח


יאמורה לייחה לש רוגחהו שובלה
םירצק םיפגמ וא םירמוסמ רוע ילדנס - וילגר לע ,םייכרבה דע הלמש שבל יאמורה לייחה
לייחה .יאמורה לייחל סגלק הלימה האב ןאכמש םירבוס .הגילג תימורה הלימב וארקנש
ימכח .םוגס :הנוילע תרדא התייה לייח לכל .הטסירק :תוצונ תיציצ וילעו ,הדסק-עבוכ שבח
.הלונפ :תימורה הלימה שוביש .(ב ,ג"י הדינ) "םישרפ לש אינלמפ" :םיריכזמ דומלתה

-תיב :םג םימכחה ןושלב הארקנש ,םיצח תפשאו תשקה איה יאמורה לייחל ידוסיה קשנה
:ןיב היהש ,"םיצחה םוקמ" אוהו ,הז קשנ תרימשל דחוימ םוקמ היה הנחמ לכב .םיצחה
היה לייח לכל (ו ,חי ,תולהא ,הנשמ) "םילילא תדובע רודמ םושמ םהב ןיא תומוקמ הרשע"
היה לייחל .המרפ :ארקנ לוגעה ןגמה ,םוטוקס :הלימב ארקנ עבורמה ןגמה .סירת תוא ןגמ
יושע היהו יכנול :תינוויה הלימב םג ונתורפסב ארקנ .'מ 2 -כ ךרואב ,םוליפ :תימורב ,חמור
קיתב הנותנ התייה ברחה .ןויגפ וא ברח ול היה ןכ .(א ,אי ןירדהנס) "לזרב לש תויכנול" :לזרב
לש דצעמ" :ונתורפסב ארקנה םודרק ןימ ול היה ןכ .לייחה לש ופתכמ העוצרב יולת היהש
.(א ,ט"כ םילכ ,הנשמ) "תונויגל

הייריה תנוכמ .םינבא תורוי תונוכמב שמתשהל ועדי הישנאש ,"תנכוממ" הדיחי התייה ןויגלב
.לזרב ריצב דחא הצקב םירבוחמ םיקזח םישרק ינשמ תבכרומ התייהש ,ארטסילב :הארקנ
.ןוילעה שרקל רבוחמ קזח ץיפק היה וילע .המדאה לע עובק היה ,ןותחתה ,דחאה שרקה
ץחול היה לייחהו ןבאה תא ומש הילע .עלקה ףכ - ףכ ןיעכ התייה הזה שרקה הצקב הלעמל
היירי תנוכמ םג התייה .קוחרמל תקרזנ התייה ןבאהו ,התוא ריתמו הטמל עלקה ףכ תא
.אטנמרוט וא ןוטנמרט :המודקה תורפסב םג תרכזנ .ןוטנמרוט :הארקנש

:םיליהת ירבד לע לארשי ימכח ושרד ,ץראב יאמורה אבצה לש קשנה ילכב םתולכתסה רואל
:שא ילחגו דרב - ורבע ויבע ודגנ הגנמ"
:שא ילחגו דרב .ולוק ןתי ןוילעו - 'ה םימשב םעריו
"...םמוהיו בר םיקרבו - םציפיו ויצח חלשיו
:רמוא שרדמה
שוביש והזו ,קינגנמלא :תיברעה הלימה תא איבמ דחא שרפמ) ,םהלש תוימרות דגנכ - "ויבע"
ידירשו רתיב תברקב .55 'מע ,דמלמ תרודהמ ,אתליכמ :ןייע .לנוגנאמ :תימורה הלימה לש
תארקנה המודק הבוצח ןבא תחנומ םהב .םיאמורה תונחמ ידירש וראשנ ,אבכוכ -רב תדוצמ
.(קלא'גנמלא (ןבא) ר'גח :יברעה יבשב םויה לע
.םהלש תוארטסלב דגנכ - "דרב"
.םהלש אטנמרוט דגנכ - "ילחג"
.םהלש טפנ דגנכ - "שא"
.םהלש ןיסגלקה תעפשו ןיסירת תפגה דגנכ - "'ה םימשב םעריו"
.ןהלש תוברח חוצחצ דגנכ - "ולוק ןתי ןוילעו"
.םהלש םיצח דגנכ - "םציפיו ויצח חלשיו"
.םהלש החווצ דגנכ - "םמוהיו בר םיקרבו"
...ןתוא םירזפמ םיצח ויהש - "ויצח חלשיו" :רחא רבד

"...םישוע םה המ םיעדוי ויה אלו םהלש תוינגס לטנ ,םבברעו םממה - םמוהיו"
.(ןלהל ןייע תוינגסה לע) .(ג ,חלשב ,אתליכמ .וט-גי ,ח"י םיליהת)

תוימרוט תויהל ךירצו "ןהלש תוימוט דגנכ - "ויבע" תרמוא הזה שורדה לש תרחא הסרג
.(ליעל) םישרפה ליח תוגולפ ונייה
.ןהלש םיתיכה דגנכ - "ורבע"
,ןהלש ארטצילב דגנכ - "דרב"
.ןהלש ןיטנמרט דגנכ - "ילחגו"
.ןהלש טפנה דגנכ - "שא"
.ןהלש םידיפלה דגנכ - "םימשמ םעריו"
.ןהלש תונרק לוק דגנכ - "ולוק ןתי ןוילעו"
."ןהלש םיצחה דגנכ - "ויצח חלשיו"
.(ג ,'ח הטוס ,ימלשורי)

םיאב םהשכ םירוהטו םיאמט ןיב םהב םיניחבמש המחלמ ילכ לש המישר תאבומ ונתורפסב
ירה - תושוגפה-תיב םיצחה-תיב ...ןויגפהו ןיכסהו ףייסה קית" :רמאנ הכו .ידוהיה םע עגמב
- יופחל ,אמט - קיתל יושעה ללכה הז .ןירוהט ולא ירה - חמורהו תשקה ;םיאמט ולא
.(ח ,זט םילכ ,הנשמ) "רוהט

וז הלימ .השוגפה ,הארנכ ,דיחיב ,תושוגפה-תיב דבלמ ,םיעודי הלעמל םירכזנה המחלמה ילכ
.ונימי לש תירבעב היוצמה זגפ הלימה ןאכמ .ארקמל ימראה םוגרתב םג תאבומ הזוגפ חסונב
ארקנה המחלמ ילכ רכזנ ,רוצ ריעה לע לבב ךלמ םשש רוצמה תא איבנה לאקזחי רואיתב
ןתי ולבק יחמו .הנצ ךילע םיקהו הללוס ךילע ךפשו ,קיד ךילע ןתנו" :"לבק" הלימב
םוגרתב .המוחב ץרופ היהש המחלמ ילכ היה הארנכ לבקה .(ט ,וכ ,לאקזחי) "ךיתומחב
ארונטרב לש ושוריפב) יהושוגפ :תרחא הסרג יפל ,"יהוזוגפ תחמו - ולבק יחמו" ימראה
וא זגיפ תינויה הלימהמ זוגפ ,הלימה תא רוזגל תרמוא תרחא הרבס .(םירכזנה הנשמה ירבדל
.השק המדא שוג וא ןבא ונייה ,זוגפ

שובלה תקפסאל םג אלא ,הרושכ ,יאבצה דויצה תקפסאל קר אל וגאד אבצה תונוטלש
.ונימי ןושלב יאנספא וא תואנספא ןאכמ ,אינספא :הלימב תארקנ אבצל הקפסאה .ןוזמהו
ןיאצוי תונויגלה לכו ךרדל אצוי ךלמ םלועבש גהונב" :וניתובר ירבדב םג תאבומ אבצל הגאדה
םדו רשב ךלמ" .(ח ,זי םיליהת שרדמ) "ןתנוזמו ןתסנרפ ןהל תתל קוקז אוהו .ורמשל ומע
.(34 ,ב אתליכמ) "תוינספוא םהל קפסל אלו ויתולייח תא ןיזל לוכי וניאו המחלמב דמוע

תוכלמ" :המודקה ונתורפסב .םוירלס :תימורב ,תרוכשמ םילייחל ומלש יאבצה םתוריש דעב
םעפב םעפ ידמ לייחל הנתינ העובקה תרוכשמה דבלמ .(ג ,דל הבר ארקיו) "ןירלס ול הלעמ
,סוכרפא ,יחרזאה לשומהו סכודה ,ןוילעה דקפמה םג .םוביטאנוד :תימורב ,הנתמ ,הקנעה
ןכו .(ז הבר תומש) "הביטנוד ןילטונ ויהש סוכודו סוכרפא" :םירפסמ וניתובר .הנתמל וכז
.המודקה ונתורפסב אביטאטסאה איה וז .םוביטאטס :תימורב .העובק השפוח לייחל הנתינ
ברקה הדשב הבר תצמואמ הדובע לש הנוע ירחא דוחייב ,הנתינ ,אביטאנודה ,לייחל הנתמה
.אביטאטסאל ,הפוחל יאכז לייחה היה אל ,ןבומכ ,וז הפוקתב .תרחא תיאבצ הלועפב וא
אוהשכו ;אביטאטסוא ןתונ וניא - אביטאנוד ןתונ אוהשכ םדו רשב ךלמ" :ורמא ונינומדק
.(ה דומע ,א ,רעבאב 'דהמ אציו ,אמוחנת) "אביטאנוד ןתונ וניא ; אביטאטסוא ןתונ

יתבב םש םילבמו תולודגה םירעה לא םינגרובהו תוארטסקהמ םיאב ויה םתשפוחב םילייחה
םינוידטציאב וליב ןכ .ונימי דע וראשנ ןהידירשמ הברה .תוארטאיתו תואסקריק
לע םירפסמ לארשי ימכח .םיסוס תורחתבו תויביטרופס תוגצהב תוזחל םימורדפיהבו
וליב ובו םיאמורב םידוהיה דרמ ימימ םג עודיה הז יאדוב ,הירבטב היהש דחא ןוידטצא
ןאש-תיבב םג .םיאמור םימורדופיה ידירש וראשנ הירסיקבו היטסבסב .םיחצנמה םהיתולייח
ויה םימורדפיהב םיסוסה תורחת .םינש תורשע המכ ינפל ומלענ ויתובקעש לודג םורדפיה היה
םנושלב ,םימורדופיהב תויורחתהה ןמז לע םהיניב םיניידמ לארשי ימכח .שדוחב םעפ תוכרענ
.שדוחה (ףוסב) תמלשהב :רמוא אריז יבר ?ןימורדופא ןישוע ויה םוי הזיאב" :ןימורדופא -
"שדוחב 'גב :רמוא ןנחוי יבר .שדוחב ינשב :רמוא ייבא יבר .שדוחה שארב :רמוא יסוי יבר
םישנא םיעיפומ ,הארנכ ,ויה תואסקריקבו םינוידטצאב .(38 דומע ,ה ,קנילי ,שרדמה תיב)
םה ולא .חרזמב םישיורדה םיגהונש יפכ ,םישחנ םע םג םיטהל םיפסאנה ינפב םישועו
םישחנ תא האורו ...ןימוקרכלו ןוידטצאל ךלוהה" :וניתובר ורמא םהילעש ןירבחהו םישחנה
.(ו ,ב הרז הדובע ,אתפסות) "םיצל בשומ הז ירה ...ןירבחהו

סמוימ :ינוויה המשב הארקנש וז התייה ,ץראב םג תחוור התייהש תמסרופמ תיאמור הגיגח
אוהשכ םדו רשב ךלמ" :הילע רפסל ועדי םידוהיה םג .דואמ העורפ הגיגח וז התייה ,המוימ וא
ויתונויגל לטונ ולש סמוימל לייטל ךלוה אוהשכו .ומע ויתולייח לכ לטונ המחלמל ךלוה
תכרענ התייה וב םיוסמ םוקמ רוזאו רוזא לכב היה ץראב .(חי םיליהת שרדמ) "ושימשתל
יפל .(הבר רבדמב) "ומצע ינפב סמוימ ול היה טבשו טבש לכ" :םירפסמ וננומדק .וז הגיגח
ירבדבו ,"חזרמ תיב אובת לא" :והימרי רבדב חזרמל המיאתמ סמוימה התייה םהירבד
היה באומ ירהב .(ג ,ה הבר ארקיו .ז ,ו סומע .ה ,זט והימרי) "םיחורס חזרמ רסו" :סומע
תפמב תנמוסמ איהו סמוימ םשב םיאמורהו םינוויה יפב ארקנו ,חזרמ תיב םשב םוקמ
לע תרחאו ,הזע ריעה לש םיה ףוח לע התייה תרחא סמוימ .(נ"הסל תישישה האמהמ) אבדימ
לש המוקמב ,הנימינב הבשומה די לע ,הירסיק תביבסב סמוימ התייה ןכ .ןולקשא לש הפוח
.לודג יאמור ןורטאת ידירש וראשנ םג הב ,ונימיב ינוש

הלימב ארקנש םוקמב םתובשייתהל תונוטלשה וגאד יאבצה םתוריש תא ורמגש םילייחל
םינתונ" :ירבעה שרדמב זמר םג שי אבצל תוגאדה לע .אינלק :ונתורפסב ,הינולוק :תימורה
םילייח .(חכ םירבד ,ירפס) "אינלק םהל םילעמו ביטאנוד םהל םישועו תוינספא םהל
.(ןלהל) ץראב םינוש תומוקמב ובשייתה םיררחושמ

םילשוריב הירומה רה לע םתוטלתשהב .הליווקא :תימורב ,רשנה היה ימורה אבצה למס
,ןבומכ ,ררועש המ ,והודירוה ידוהי יאנקו בהז רשנ שדקמה ירעשמ דחא לע םיאמורה וביצה
לע דחא ברל עידוהל םידוהיה וצר רשאכ םעפ .(א ,ו ,זי תוינומדק) םיאמורה לש םתמח תא
.(א ,בי ןירדהנס) "רשנ וספתו" :רתס ןושלב ורמא יאמורה אבצה י"ע םידוהי גוז תסיפת
תובהלתה םהב ררועל ,אבצה ירוט שארב רשנה תא םיאשונ ויה תוברקב םגו אבצה ידעצמב
רשנה יאשונ םילייחל .אבצל לודג ןולשכו ןובלעכ תבשחנ ביואה ידי לע רשנה תסיפת .הוואגו
."יר'פיליווקא" :וארק

,המודקה ונתורפסב ,ארבטנוק .םורבטנק :הלימב תימורב ארקנה לגד םג היה אבצה תונויגלל
תרודהמ) ה ,המ םיליהת שרדמ) "ךלמ לש ארבנוק ןירפלקא" :רשנה יאשונ םע תרכזנה
.(270 דומע (רעבאב

ןונגס - ונתורפסב ,םונגיס :הלימב ארקנ יאבצה למסה .םירחא םילמס אבצב ויה רשנה דבלמ
הרות הנשמ רפס" :תרמוא ,ןוליא קמעב עשוהי לש ותמחלמ לע תרפסמה ,הדגאה .םונגס וא
לשמ" .(ןונגיס ;הנ דומע ט ,אשת ,אמוחנת .ג ,המ הבר תומש) "עשוהיל ןונגיס היה (םירבד)
"חרבו ךלמ לש סונגס לטנ - ?ולש אבצ רצ השע המ .וילע דרמו דחא ןויגל ול היהש ךלמל
,ןממה" :שרדמה ראבמ "םירצמ הנחמ תא םהיו" :הרותה ירבד לע .(ט ,י הבר תישארב)
דומע .א ,ךברטיול תרודהמ ,אתליכמ) "ןישוע םה המ ןיעדוי ויה אלו ,ןהלש תוינגס לטנ ,ןבברע
המ" :.תרכזנה הדגאה לש רחא חסונב םיראנגיסה םה .יראנגיס וארק םונגיסה אשונל .(241
."וחרבו םינגס ולטנ - ?םיראנגיסה ושע

הארנכ .סוירליסכו :לגדה אשונ ;םוליסכו תימורה הלימב ארקנ דודג הזיא לש דחוימה לגדה
.(וכ ,ה םיאלכ ,אתפסות) ןיליסכא :םשב המודקה ונתורפסב םג םוליסכוה רכזנ

,דחוימ םדא אצוי היה אבצה ינפלמ .תיאבצ הלועפ לגרל עסמל אצוי ןויגל היה םעפב םעפ ידמ
.ןויגלה ישנא תיינחל םוקמה תא עובקל היה ודיקפתו רוסרקטנא :תימורה הלימב ארקנש
ינפל םידקמ היהש רסיקיטנאל לשמ" :רסיקיטנא :םשב ,ונתורפסב רכזנ הז רוסרקטנא
רבדמב ,ינועמש טוקלי) הנח-הרש :ןושלמ ,ונחיש ונייה "ורשיש םוקמ םהל ןקתמ ,ויתולייח
.(זכשת

םישרוד םיאמורה יסיסכטב םתולכתסה רואל .הבר הלומהב התייה ימורה אבצה תורעתסה
וארית לא םכבבל ךרי לא ,םכביוא לע המחלמל םויה םיבורק םתא" :הרותה ירבד לע וניתובר
לאו ;תוברח חוצחצו םיסוס תלהצ ינפמ - םכבבל ךרי לא" :"םהינפמ וצרעת לאו ושפחת לאו
לוקמ - וצרעת אלו .תונרקה לוקמ - וזפחת לא ;םיסגלק תעפשו םיסירת תפנה ינפמ - וארית
.(א ,במ הטוס .בצק ,םירבד ,ירפס .ג ,כ םירבד) "םוקמ לש וחוצינב םיאב םתאו ...החווצה

תרוטק םיבירקמ ויה אבצ ישנא .םייתד םיסקט םג םיכרענ ויה תוארטסקבו אבצה תונחמב
ןויגל ,ודיגמ תברקבו ןורמוש ירהב היטסבסב אצמנ הזכ חבזמ .םידחוימ תוחבזמ לע
סבוז היה םסרופמ לא .םינוש םילילא דובכל וכרענ םיסקטה .לאערזי קמעב ,תיאמורה
םג רכזנ אוה ןכ .ודיגמ תברקב אצמנש חבזמה לע הקוקחה תימורה תבותכב רכזנה סיפארפ
רבעב ,שרג תוברוחב אצמנ סיפארס סבוז לאה שאר .םילשוריב האצמנש תימור תבותכב
הארנכ .סיפא רס וא ספרס םשב המודקה ונתורפסב םג רכזנ סיפארס לילאה .יחרזמה ןדריה
הילעו תעבט אצמ" :םהמע עגמה רוסא היה ידוהילו םינוש םיצפח לע הקוקח ותומד התייה
:רחא חסונ ."ספרסו ...תומד ףאו ,חלמה םיל ךילוי - ןוקרד תרוצ ,הנבל תרוצ ,המח תרוצ
.(א ,גמ הרז הדובע .א ,ה הרז הדובע ,אתפסות) סיפרס

ואובב ,םידוהיה דרמ תא אכדל אציש יאמורה אבצה לש ןוילעה דקפמה ,סוניספסו לע רפוסמ
.(73 ,11 הירוטסיה ,סוטיקט) למרכה רהב לילא לש םיפרתב לאש ץראה לא

ומכ ,ברקה הדשב םהייח תנגהל תודחוימ תולעמ ןהל וסחייש תועימק לע ורמש אבצה ישנא
ברקב ולפנש ,םהיביוא לש םינפה רוע תא דירוהל וגהנ םיאמורה .יטירבה אבצב ,טוקסמה
הרוצ .ונתורפסב ןילפקרקה והז - ילפקופק :תינוויה הלימב הארקנש ,הרוצ ןימ ונממ ןיכהלו
"ןילפקרק המכ ול ןיאש ןויגלו ןויגל לכ ךל ןיא" :ורמא וניתובר .ןויגלה ייחב עימק השמיש וז
,תוכלמ יגורה תרשעמ ,"לאעמשי יבר לש וליפקרק" :לע תרפסמ הדגאה .(א ,ג"כק ןילוח)
.(7-65 דומע ,'ב ,קנילי ,שרדמה תיב :הרכזא הלא שרדמ) "םיאמורה ידיב היוצמ התייהש

ךותמו תיאבצ הלועפל ותאצ םרטב םימסקבו םישוחינב קוסעל גהנמ היה יאמורה אבצב
םימעפל .םוירוגוא :םלצא ארקנ הז רבד .תיאבצה ותלועפב חילצי םא אבנל תותואו םינמיס
לש ורכזל תימור תבותכב םג אבומ הז ראות .תודיתע-דיגמ ונייה ,רוגוא ראותה רסיקל ןתינ
.ץוחבמ שדקמה רצח לובגב ,ונימיב םילשורי תמוחב העוקתה ,סוניירדה

דמע יכ" :לאקזחי לש וירבד יפל ,ארקמה תפוקתב םג חוור היהש ,הז גהנמ לע ועדי ונינומדק
האר ,םיפרתב לאש ,םיצחב לקלק ,םסק םסקל ,םיכרדה ינש שארב ךרדה םא לא לבב ךלמ
לע :רחא חסונ) "ילצבד םא לע - ךרדה םא לא לבב ךלמ דמע יכ" :וניתובר ושרד "...דבכב
םינוויכל תלצפתמ ךרדהש םוקמב ,םיכרד-תשרפ לע ,ונייהד ,(הילצפד םא לע ,הילצבד אמא
לא תכלוה תחאו ,רבדמה לא תכלוה תחא .םש ויה םיכרד ינש ...םיכרדה ינש שארב" .םינוש
- ימור לש המשל :םימסק םוסקל ליחתה - םסק םוסקל" .(םילשוריל :רחא חסונ) בושיה
:ןיסנפו תורנ קילדה !ולעו - םילשורי לש המשל ,ולע אלו - אירדנסכלא לש המשל ,ולע אלו
.וקילדה אלו - אירדנסכלא לש המשל ,(וריאה אלו :רחא חסונ) וקילדה אלו - ימור לש המשל
אלו ימור לש המשל :םיצחב לקלקל ליחתה - םיצחב לקלק .וקילדהו - םילשורי לש המשל
תוניפס ףיצהו .ול התלעו - םילשורי לש המשל ,התלע אלו - אירדנסכלא לש המשל ,התלע
לש המשל ,וכלה אלו - אירדנסכלא לש המשל ,וכלה אלו - ימור לש המשל :תרפ רהנב
סיכנד איברע ןידהכ ...דבכב האר .ולש םיבכוכ תדובע וז - םיפרתב לאש .וכלהו - םילשורי
תוריפחב ."(ולש דבכב םיננובתמו שבכ םיטחושה םיברעה םתוא ומכ) הידבכב ימחו ארמיא
.םינושה םהישוחינב םינומדקל ושמישש ,רמוח תויושע דבכ לש תוינבת תוינבת ואצמנ ץראב
.לאערזי קמעב ,ודיגמ ריעה תוריפחב אצמנ הז דבכ

התלע אלו - ימור לש המשל :תועיטנ עטנו תועירז ערז" :ףסונ תרכזנה הדגאה לש דחא חסונב
לאקזחי) "וחמצו - ול התלעו - םילשורי לש המשל ,ול התלע אלו - אירדנסכלא לש המשל ,ול
.(אסש ,לאקזחי ,ינועמש טוקלי .ג"כ אתחיתפ ,הבר הכיא .ז ,בי הבר תלהק .וכ ,אכ

אריג (חלש) אדש" :המחלמל ותאצ ינפל ,(אריג תימראב) םיצחב הסינש רסיק ןורינ לע רפוסמ
לפנ התא - םימשה תוחור עבראל .םילשוריב לפנ התא - ברעמל .םילשוריב לפנ התא - חרזמל
.(א ,ונ ןיטיג) םילשוריב

.ברקה הדשב םג םהישעמ רואית ןהבו םילייחה לש תומישר םיכרוע ויה םייאבצה תונוטלשה
הדועת ,הנש 20-25 ירחא ,יאבצה ותורישמ ררחושמל םינתונ ויה ולא תומישר דוסי לע
לע םירפסמ וניתובר .תיאמור תוחרזא ול םיקינעמ םג ויה - רז היה םאו .המולפיד - תדחוימ
:תרבחמל רתפד :תיברעה הלימה ןאכמו ,ארתפד :תינוויה הלימב הל םיארוקו ,וז המישר
דע עיגהש ןויכ .ינולפו ינולפ ארוק היהו .וירוביג לכ ארתפדב ארוקו בשוי היהש ךלמל לשמ"
.(דכ ,הסק ,לאומש ,ב ינועמש טוקלי) "תמ :ול רמא ,ינולפ

םהמ םיברל .םהיתוצרא לא בורל ורזח ,םינארטו ,יאבצה םתוריש תא ורמגש םיאמור םילייח
,רומאכ ,םילייחה .םהל השענ תובר תולקהו ץראב םינוש תומוקמב בשייתהל תורשפאה הנתינ
ויה םייאבצה תונוטלשה .תודחוימ תובשומ םמצעל ומיקה וא םינשונ תומוקמב ובשייתה
םהל ומיקה וז תובשייתהב .תיאמור העפשה וגפסש םילייח לש תובשייתה תבחרהב םינינועמ
- הינולוק הלימב הארקנ םילייח לש הבשומ .ץראב םינוש םירוזאב םייאמור-ורפ "םייא"
םילייח ."אינלק םהל םילעמו" :םיבשייתמה םילייחה לע רפסמ שרדמה םג .אינלק
לש םיקמעה רעש ץוביקה םוקמב ,הארנכ ,לאערזי קמעב רשא עבג ריעב ובשייתה םיררחושמ
,םישרפה-ריע עבג :הל וארק ךכיפלו ,יאבצה םתוריש תא ורמגש ,םישרפ ובשייתה הפ .ונימי
.(ה ,ח ,וט תוינומדק .א ,ג ,ג תומחלמ) ןואפיא סילופ :תינוויב

םילייח לש הבשומ ,הינולוק המקוה םילשוריל הכומסה המודקה אצומ לש המוקמב
םויה דע ארקנש ,קיתעה ימורה םשה לע רמשש יברעה רפכה םוקמב התייהו ,םיררחושמ
ושרד הקיתעה אצומב םיררחושמה םילייחה םיבשייתמל ונתנש תוחנהה דוסי לע .הינולוק
.תוכלמ סמ ימולשתמ הרוטפו "אצומ" ןושלמ אבש ורמאו ,אצומ לש המש לע םימכח

,ימלשורי) "המש הוח איינולוק :אמוחנת יבר רמא .אייצממ - ?אצומ המ" :ורמא םימכח
.(ג ,'ד הכוס

יאבצ סיסב השמישו ,ונימיב ןורטל לש התברקב תאצמנה ,המודקה אתמח ,סואמא הרייעב
רפסמב ,םיאמורב םידוהיה דרמ יוכידב םתוריש םויס ירחא םיאמור םילייח ובשייתה ,בושח
.(ו ,ו ,ז תומחלמ) לייח ישנא תואמ הנומש

רמאמה ךשמה