הכלהה יפל לעופה לש הדובעה יאנת

ןמינייה ףסוי ר"ד

ד"כשת א"צ םיינחמ


:םיקרפה ישאר
קוחה יניעב םיווש םלוכ
דהוא סחי לעופל
רכשה
רכשה יפירעת
ריכש רכש םולשת
לעופה לע הריתי הנגהל המגמ
ןירוטיפו הדובעה הזוח תרפה
"דבאה רבד"
וב רוזחל לוכי לעופ
הדובעה יאנת
הדובעה ןמזב הליפת
הנומאב דובעל לעופה תבוח
הדובעה םוי ךשמב הדועס תקפסא
םיינע תונתמב לעופ לש וקלח
תינרדומה הרבחב תומייקה תויוכז

.דיבעמהו דבועה ןיבש םיסחיה רורבב הכלהה תדמע תא רקוס רמאמה :תיצמת

.דבוע ירוטיפ ,רכש תנלה ,דיבעמ-דבוע יסחי ,תונוממ יניד :חתפמ תולימ


קוחה יניעב םיווש םלוכ
וא הז דמעמ תפדעהל םוקמ ןיא ,ול םיכייש דיבעמהו דבועה יסחיש ,תונוממה יניד םוחתב
הרותב לודג ללכ .קוחה יניעב םיווש תויהל םיבייח םלוכ ןכש ,םיילאיצוס םילוקיש ךותמ רחא
ינפ אשת אל" ףא אלא "לודג ינפ רדהת אל" קר אל שרופמ ויטרפ ןיבו ,"טפשמב לוע ושעת אל"
לש וייח ידכ םושמ" לוקישב לזלזל ןיאש יפ לע ףאו .רהה תא ןידה בוקיו ,(וט ,טי 'קיו) "לד
,שממ רוסחמו בער ידיל ואיבהל יושע רכשב חופיק לכשו ,ותייחמ אוה ורכשש ונייה - "ריכש
ידי לעו דספה םורגל םיאשר ונא ןיא "ריכש לש וייח ידכ םושמ"ש ,קדצב ארמגה תנייצמ ירה
ןויווישה לש ןורקיעב עוגפל אלש ,וז תוריהז ףא לע םרב .דיבעמה ,תיבה לעבל - לווע :ךכ
המכו המכמו ,הכלהה דצמ רתויב דהוא סחיל השעמל לעופה הכז ירה ,קוחה יניעב רומגה
.ויתויוכזב העיגפו חופיק ,לוצינ דגנ הריתי הנגה ול תנתינו הבוטל אוה הלפומ תוניחב

דהוא סחי לעופל
;ג"י ,ט"י 'קיו) ריכש רכש תנלה רוסיא תא תעבוקה הבותכה הרותב רבכ תנמתסמ וז המגמ
אוה וילאו אוה ינע יכ שמשה וילע אובת אלו ורכש ןתת ומויב" הריהזמו (ךליאו ד"י ,ד"כ 'בד
,דומלתבש הדובעה תוכלהב תכשמנ איה ;"אטח ךב היהו 'ה לא ךילע ארקי אלו ושפנ תא אשונ
ןיא םלוא .םיקסופה לש םהירבדב ףא תטלבומו תרזוח איהו ,ןלהל טורטורפב דומענ ןהילעש
תא השעי אלש ,הבר הדפקה הדיפקמ איה דוחייבו ,ריכשה לש ויתובוחמ ףא תמלעתמ הכלהה
לעב לש ותכאלמ לזג" םושמ ךכב שי ןכש ,דיבעמה לש ונמז תא לטבי אלו היימר ותכאלמ
ימכח וחילצה ,םירחא םימוחת הברהב ומכ ,םרב .(ב ,ח"פ אעיצמ אבב אתפסות) "תיבה
הרימש לש וז ,הרואכל תורתוסה תומגמה לש חלצומ גוזימ ידיל עיגהל הז םוחתב ףא הכלהה
.קוחדה ובצמ םושמ הל קוקזה ,דבועל האלמ הנגה תחטבה לש וזו ןידה תרוש לע תינדפק

רכשה
םרב .ןגוה רכש תעיבק איה ירה לעופה לש ודמעמ תנגהב הלעמב ןושאר ןיינע םויה ונגשומ יפל
יפל ףאו ,ןמזה יאנת יפל .םיבייחמ רכש יפירעת עובקל הכלהב ןויסנ םוש םיאצומ ונא ןיא
ידי לע םיעבקנ הזוח לכ לש םיטרופמה ויאנתש הרובסה ,המצע הכלהה לש דוסי יגשומ
בייחמה קוחש אלא דוע אלו .רשפאה רדגב תאזכ העיבק התיה אל ,םידדצה ינש לש םתמכסה
,היוצמ הדובע ןיאשכ ,"התמה הנוע"ב ;לעופה ירכועב תויהל ףא לוכי ילאמינימ הדובע רכש
- לבקל לעופלו - עיצהל דיבעמל רוסא אהי םא ,רתוי דוע הדובע גישהל וייוכיס ותחפי ירה
דבלבו ,ריעז םולשת תרומת םמצע ריכשהל םינכומ ויה םילעופש וניצמ ןכאו .תחפומ רכש
דיבעמל רוסאש יפ לע ףא ,(ב"ע ופ ארתב אבב) םישקה םישדוחב ףא הסנרפו הדובע ואצמיש
דובעל בייחתיש יאנתב ,תחפומ רכשב הדובע ול עיצהלו ריכשה לש השקה ובצמ תא לצנל
םילעופל בר שוקיב שישכ ,"תרעובה הנוע"ב ונייה ,"ןרוגה" תעב םג ,הנשה לכ ךשמב הז רכשב
ונייה ,(א"ע זט תוכרב) "ןתדועסב ןישוע" ויה םילעופ םהבש ,םירקמ ףא םירכזנ .הלוע רכשהו
בורב ,םרב .הדועס םהל קפסי דיבעמהש דבלבו תיפסכ הרומת לכ אלל דובעל ומיכסהש
ידי לע רכשה הבוג עבקנ אלש יפ לע ףאו ;ןגוה רכש םילעופה ולביק םינמזה בורבו תומוקמה
"הנידמה גהנמכ לוכה" :םילעופ תוכלהב לודג ללכו ;םוקמה גהנמ ידי לע עבקנ ירה ,הכלהה
םלשל דיבעמה בייח ירה ,רכשה הבוג לע ללכ םילעופה ונתה אל וליפאו .(א"מ ז"פ אעיצמ אבב)
מ"ב םג הוושהו ;םימכחה תעדכ ,א"ע זפ מ"ב) םוקמה ותואב גוהנה עצוממה רכשה תא םהל
.(א"ע וא

רכשה יפירעת
רכש לש םיעובק םיפירעת עובקל םוקמה ישנא תוכזב שוריפב הריכמ הכלהה :ןכ לע רתי
תושעל ןיאשר םילעופה רכש לעו תודמה לעו םירעשה לע תונתהל ריעה ינב ןה ןיאשר" ;ריכש
םידוגיא ןיעמב םינגרואמ ויה םמצע הכאלמה ילעב ףאו ;(ג"כ ,אי"פ מ"ב אתפסות) "ןתציק
"תיעוצקמ" הנגהל םיגאוד ויהש ,םינפסהו םירמחה ,ןימותחנה ,ןיעבצה לש ןוגכ ,םייעוצקמ
.(ו"כ-ד"כ םש) תידדה הרזעלו התואנ

,והבוג תא עובקלמ הענמנ איה םאו ;רכש יניינעב הריתי הנגה לעופל הקינעמ הכלהה םג ,םרב
חיטבהל ידכ ,תדחוימ הנקת הרצי איה ןכו התואנ הרוצבו ודעומב ומולשתל הגאד איה ירה
.םימיוסמ ךוסכס ירקמב ףא ורכש תא לעופה דיספי אלש

יל ןת ול רמאו שקבו ןבתב ומע תושעל לעופה תא רכושה" :תעבוק (ה"מ י"פ מ"ב) הנשמה
ללכה לבוקמ תונוממ יניד םוחת לכב ."ול ןיעמוש ןיא ,ךרכשב תישעש המ לוט ול רמאו ירכש
ףא אלא םינמוזמב קר אל ול םלשל לכוי ,ורבחל ףסכ בייחש ימ לכו "ףסככ ףסכ הווש"
ובש ,ידיחי הרקמ אופא אוה לעופ רכש םולשת .ב"צויכו תיאלקח תרצותב וא ןילטלטמב
,ט"פ תוריכש 'לה ,הנשמ דיגמ) אקווד םינמוזמב םולשת תעבותו הז ללכמ הכלהה הטוס
אוה וז הייטסל קומינה .תרחא הרוצב ורכש תא לבקל לעופה םיכסה ןכ םא אלא ,(ט"ק
הדובעה םוי רכשל הפצמ םוי ריכש - "ושפנ תא אשונ אוה וילאו" הרותה ירבדב ץוענ יאדווב
דע תוכחל ץלאיי ירה - "שקבו ןבת"ב ול ומלשי םא ;ותיב ינבלו ומצעל ןוזמ וב תונקל ידכ ולש
!םחלל בער אוה ירהו ,ןוזמ וא ףסכ םתרומת ול םלשיו םתוא הנקיש ימ אצמיש

ריכש רכש םולשת
ימכחש ,רמול ךירצ ןיאו .ונילהל אלו ומויב ריכש רכש םלשל הרותה רבכ התוויצ ,רומאכ
םיאנתה לש הכלהה הריכמ םנמא .תופוכת הילע םיריהזמו וז הוצמב םיקיזחמ דומלתה
תא ההשמה דיבעמה ידיב הריבע ןיא םהבש ,"ללכה ןמ םיאצוי" םירקמ רפסמב םיארומאהו
וא (תעכ םלשל המב דיבעמל) "ול ןיא"שכ וא ,(ריכשה) "ועבת אל"שכ ןוגכ ,ריכשה רכש
לבקיש ,ינונחה לא - ותמכסהב - לעופה תא הנפה :ונייה) "ינחלוש וא ינונח לצא והחמה"ש
הלא "ללכה ןמ םיאצוי" םירקמ .(א"ע ביק מ"ב ;דיבעמה ןובשח לע ורכש תרומת הרוחס
.םינתשמה םיילכלכה םיאנתל םאתהב ועבקנ םירחאו

ןמוזמ ףסכ היה דימת אלו תומוקמה בורב "טידרק"ה גוהנ היה רבכ דומלתהו הנשמה ימיב
םילעופה ויה ירה ,הזכ בצמב םילעופ תריכשמ ענמיהל ךירצ היה וליאו ;דיבעמה ידיב יוצמ
תוביסנב גישהל היה לוכי לעופה ףאש אלא דוע אלו !הדובע ואצמי אל ןכש ,םידיספמ םמצע
;רכש תנלה רוסיא לטבתנ אל ךכ לשב םרב .ללכ עגפנ וניאש אצמנ ;הפקהב ןוזמ הלאכ
השימחב רבוע ריכש רכש שבוכה לכ" :ורמא .הברה וילע וריהזהו וב ורימחה ףא םימכחהו
לב" םושמו "ךער תא קושעת לב" םושמ :השעו (השעת אל ירוסיא השימח=) וללה תומש
אובת אל" םושמו "ורכש ןתת ומויב" םושמו "ןויבאו ינע ריכש קושעת לב" םושמו "לוזגת
ביק םש) "ונממ ושפנ לטונ וליאכ ריכש רכש שבוכה לכ" :ןכו ;(א"ע איק מ"ב) "שמשה וילע
רומחהו ךרדב ךלהמ היהש ןוגכ - 'ורכש ןתת ומויב' בותכ ריכשב" :לשמ ולשמ ןכו ;(א"ע
לוכאל הווקמ ,וירחא ךרדב אב רומחה היהו ופיתכ לע הנתנ ,רימע לש המולא ול ורכמ ,וירחא
:ול ורמא .ונמיה הלעמל המולאה רשקו תיבב ודימעה אב ?וינודא ול השע המ .המולא התוא
ורכשל הווקמ ,םויה לכ רעטצמו למע ריכש ךכ !וינפל תתנ אלו הליבשב ץר אוה ךרדה לכ !עשר
.(י ,םיטפשמ 'פ אמוחנת) "!'ושפנ תא אשונ וילאו' - םקיר ואיצומו

לעופה לע הריתי הנגהל המגמ
ונמזב ריכש" :תעבוקה םימכח תנקתב לעופה לע הריתי הנגהל המגמה הל תאצומ טלוב יוטיב
אוה .ךדיב יל שיש ירכש יל ןת ול רמא :דציכ" (א"מ ז"פ תועובשו ב"ימ ט"פ מ"ב) "לטונו עבשנ
ןמ תקהבומ הגירח םושמ ןאכ שי ."לטונו עבשנ אוה ,יתלטנ אל רמוא הלהו יתתנ רמוא
וילע ורבחמ איצומה" :ללכה ונילע לבוקמ ןוממ ךוסכס לכב ןכש ;תונוממ ינידב לבוקמה
ונא ןיא .םלשל בייח עבתנה ןיא (םידע וא רטש :ונייה) היאר עבותה ידיב ןיא םאו ,"היארה
הרותבש ןיעבשנה לכ" ןכש ,עבתנה דימ ףסכ איצוהל ידכ עבותה לש ותעובשב םיקפתסמ
העובשב ואר (םיפסונ םירופס םירקמבו) הז הרקמב קרו ,(םש תועובש) "ןימלשמ אלו ןיעבשנ
(תועובק :וא) תולודג תונקת" (ב"ע ביק מ"ב) ארמגה תנייצמ קדצבו .היארל ףילחת עבותה לש
רותפל האב איה ךא ;ךוסכס לש הרקמ לכב לעופה לש ותעובש ליעות אל םנמא !"ןאכ ונש
.ורכש לביק אל דיבעמה לש תועט ללגבש לעופה לש הבואכו הבושח תישעמ היעב תזעונ הרוצב
תא דיספמ היה ירה ,היאר איבהל (לעופה=) עבותה לעש ,ללכה יפל ןאכ םיגהונ ונייה וליא
וגהנ בורל :תאז ףאו ?ורכש תא לביק אלש םידע ידי לע חיכוי ךיא יכ ;הרקמ לכב טעמכ ורכש
ןכלו !וב םייוצמ םידע ןיאש םוקמ ,הדשב ןוגכ ,הדובעה םוקמב ברע תעל רכשה תא םלשל
ןכש ,לעופה דצמ "היאר" תאבה לע ורתיוו ,היפ לע הרעקה תא הכלהה ימכח ןאכ וכפה
ריכשה הזו וילעופב דורט תיבה לעבש" ,לעופב אלו דיבעמב תולתל שי תועטה תאש רבתסמ
.(ו"ה ,אי"פ תוריכש 'לה ,ם"במר) "הזלו ושפנ אשונ

ןירוטיפו הדובעה הזוח תרפה
לש םכסה לכ .הפ לעב םכסהב אלא בותכ הזוח ידי לע םוי ריכש רכוש םדא ןיא ליגרכ
- דיבעמה ןה לעופה ןה - הזכ םכסהמ וב רזוחהו ,תיקוח הניחבמ בייחמ וניא דבלב "םירבד"
וליחתה םא ,םרב .ורובידב דמוע וניאש ךכ לע ותונגל שיש אלא ,טפשמל ועבותל רשפא יא
ןתינ ךכבו ,םכסהה עוציבב וליחתה ירה ,(הדובעה םוקמל וכלה וא) םתדובעב םילעופה
עצמאב םילעופה תא רטפלו וב רוזחל דיבעמה שקבי םא ,התעמ .בייחמ יטפשמ ףקות םכסהל
םילעופה םא :ונייה ,הנותחתה לע ודי ,(םילוז רתוי םילעופ אוצמל לוכיש ןוויכ) םויה
תא םהל םלשל בייח ,ללכ ואצמי אל וא ,רתוי ךומנ רכשב קר תרחא הדובע ואצמי םירטופמה
הדובע םהל העצוהש ינפמ) םהב םירזוח םילעופהשכ ,הנשמה ןיד יפל ,ןידה אוהו .שרפהה
ךרטציש המ תא םרכשמ תוכנל יאשר אוהו הנוילעה לע דיבעמה די ,(רתוי הובג רכשב תרחא
ומצע לע לבקל ןכומ אהי וב רזוחה דצהש הדימב ,םרב .םמוקמב םיאבה םילעופל ףיסוהל
.הרזחה תא ונממ עונמל דגנכש דצה לש וחוכב ןיא ,הז דספה

"דבאה רבד"
אל םאו ,דימ העצבל םיבייחש הפוחד הדובע ןוגכ ,"דבאה רבד" לש הרקמה הז ללכמ אצוי
םישקבמה םילעופה לע ץחל ליעפהל דיבעמה יאשר הז הרקמב ;דיבעמל קזנ םרגיי דימ עצובת
תרזח יבגל .ול םורגת םתרזחש רתיה-תואצוהב תאשל םבייחל לוכי אוה ןכו ,רטפתהל
תענומ ףא וא הרזחה לע הדיבכמ הכלהה ובש ,"דבאה רבד" לש הרקמה הווהמ םילעופה
תרזח םג .רחא םויל תוחדל רשפא תודובעה בור תא ןכש ,ללכה ןמ אצוי הרקמ ,התוא
רכש תא ודיספי ןכש :םילעופל דספה םורגל הלוכי ,וילעופ תא רטפל שקבמה ,דיבעמה
ירוטיפשכ :ןורקיעה ותוא יפל הכלהה תגהונ ןאכמ םג .(תרחא הכאלמ ואצמ אל םא) םתדובע
ףא ,םהל םלשל בייח דיבעמה אהי ,םרכש תא דיספהל םהל ומרגי (בוצקה ןמזה ךות) םילעופה
וא הדובעה עוציב תא וענמי ,לשמל ,ריואה גזמ יאנת םאש ,רמוא הווה ,םתוא רטיפש יפ לע
תא םילעופל םלשל ,םירקמה בורב ,בייח היהי אלא ,"וב רוזחל" דיבעמה לכוי אל ,הכשמה תא
םלשל בייח אהי ,םויה עצמאב הרמגנ איהו ,הדובעה ןמז תכרעהב העט םא ,ןידה אוהו ;םרכש
םילעופהו דיבעמה לש םדמעמ תיאנתה הכלהה תניחבמש יפ לע ףא .ולוכ םויה לכל םילעופל
ןכש ;םילעופה תבוטל השעמל "דבאה רבד" לש ןורקיעה לעופ ירה ,הרזחה ןיינעל הווש
םילעופל םלשל בייח דיבעמה ."דבאה רבד" תניחב דימת טעמכ אוה רכשה דספה םהיבגל
אבל ןועט אבה המוד וניא לבא" ,םכסהה תפוקת לכ ךשמל "םלשומ םרכש" תא םירטופמה
תפוקת לכל םרכש תא םנמא םילעופה םילבקמ ךכש ןוויכו ;"לטבו בשויל הכאלמ השוע ,ןקיר
"לטב לעופכ" ,רתוי ךומנ ףירעת יפל םהל םימלשמ ,םידבוע םניא השעמלש ןוויכ ךא ,םכסהה
.(ךליאו ב"ע הע םש ארמג ;ב-א א"מ ו"פ אעיצמ אבב)

תונשל יאשר וניא ךכ ,םילעופה תא רטפל :ונייה ,הזוחה תא רפהל יאשר דיבעמה ןיאש םשכ
ןפוכל לוכי וניא ,םילעופה תא רכש הליבשבש הכאלמ התוא המייתסנ םא ,ךכיפל .ויאנתמ
.(םש ארמג) הנממ הלק איה ןכ םא אלא ,תרחא הכאלמב קוסעל

וב רוזחל לוכי לעופ
םירקמה בורב תולעופ ןה השעמלש יפ לע ףא ,םילעופל רתי-תויוכז תונתונ ןניא ל"נה תוכלהה
ןורקיע ןאכ ונא םיאצומ בר ארומאה יפב םרב .תיבה לעב תבוטל רשאמ רתוי לעופה תבוטל
לוכי לעופ" :תידדצ-דח הרוצב ,דבלב ולו ,לעופל תגיוסמ-יתלב הרזח תוכז קינעמה ,שדח
אלו - (הנ ,הכ 'קיו) 'םה ידבע ,םידבע לארשי ינב יל יכ' ביתכד ...םויה יצחב וליפא וב רוזחל
קיספהלו וב רוזחל לעופה לש תידוסיה ותוכז לע תיגיגח הזרכה ןיעמ שי ןאכ "!םידבעל םידבע
ףא .דבע ןיעמל ותוא ךפוהו ותוריחב עגופ התא ירה ,ןכ אל םאש ;הצריש ןמז לכ ותדובע תא
תושר ןאכ תנתינ לעופל ירה ,וב רוזחל יאשר וניאו םכסהה ידי לע רושק דיבעמהש יפ לע
יגוס ינשמ דחאל קר וז תוכז תנתינ םנמא .ותובייחתה לש תידדצ-דח הרפהל תשרופמ
ימי וא תועש יפל בשוחמ ורכששו םיוסמ ןמז דובעל בייחתהש ,ריכשה-לעופה :םילעופה
,שארמ בוצק םולשת תרומת תמיוסמ הדובע םייסל ומצע לע לבקמה ,"ןלבק"ה וליאו ;הדובע
גוז ולצא ונימזהש רלדנס ןוגכ ,הכאלמ לעב בור יפ לע ונייה ,ןלבקה ןכש .וב רוזחל יאשר וניא
קר ;ותדובע תא קיספהל וא הצריש יתמיא דובעל לוכיו דיבעמל "דבעושמ" וניא ,םיילענ
תוכז תא ונממ לולשנ םא ,"דבע"ל ךופהל יושע דיבעמל ונמז תא "רכמ"ש ריכשה-לעופה
.תע לכב הרזחה

ןכש ,םיאנתל העודי הניאו בר לש ושודיח איה לעופה לש תידדצ-דחה הרזחה תוכז ,רומאכ
ןיב ,לעופ ןיב דיבעמ ןיב - (ב"מ ו"פ מ"ב) "הנותחתה לע ודי וב רזוחה לכ" :תרמוא הנשמה
םויה" :(וט 'מ ב"פ תובא) ןופרט 'ר לש עודיה לשמה ןמ ףא םידמל ונאצמנ ןכו .ןלבק ןיב ריכש
הכאלמה ךילע אל .קחוד תיבה לעבו הברה רכשהו םילצע םילעופהו הבורמ הכאלמהו רצק
,ןלבקב אלו) ריכשב םירומא םירבדהש רורב ירהו ."הנממ לטביל ןירוח ןב התא אלו רומגל
ןב התא אל" :רמאנ ןכ יפ לע ףאו .("הכאלמה תא רומגל" ומצע לע לבקמ יאדו ןלבקה ןכש
."הכאלמה ןמ לטביל ןירוח

הדובעה יאנת
םכסהב ,הכאלמה ביטב יולת היה רבדהש יאדו ?ריכשה לש ותדובע הכשמנ םויב תועש המכ
םירבדמ וילעש "לעופ" םתס אוהו - יאלקחה לעופה םרב .םוקמה גהנמבו םידדצה ןיבש
שרוד ךכ .הלילה אוב דעו םכשה רקובה ןמ ללכ ךרדב דובעל בייח היה - םיידומלתה תורוקמה
ידע ותדובעלו ולעפל םדא אצי ...ןופסאי שמש חרזת" בכ ,דק 'התב בותכה תא שיקל שיר
ךישחהלו תיבה ילעב לצא ולשמ רתוול ךירצ) ולשמ (ריעל) ותסינכב לעופ" :לעופה לע "ברע
ץנה םע אלא םידקהל ךירצ וניא) תיבה לעב לשמ (רקובב ותכאלמל) ותאיציב ,(י"שר - ולצא
.(ב"ע גפ מ"ב) "(המחה

הדובעה ןמזב הליפת
.ןפוכל יאשר וניא בירעהל אלשו םיכשהל אלש וגהנש םוקמבש ,תעבוק (א"מ ז"פ מ"ב) הנשמה
ינפל ללפתהלו עמש תא אורקל םדיב קפיס היה אלש דע ,םתדובעל םילעופה ומיכשה השעמל
ךרוצל םגש אלא ;הכאלמה תעשב ללפתהל םהל תושרהל ךרוצ אופא היה .רקובב םתאיצי
:תואבה תוכלהה ןאכמ .ידמ רתוי םתכאלממ לטביל םהל היה רוסא הליפתו עמש תאירק
אל ןעוטו קרופש העשב לבא עמש תא ארוק הז ירה ופיתכ לע יושמהש יפ לע ףא (לבס=) ףתכ"
שארב ןיארוק םילעופ .קירפיש העש דע ללפתי אל ךכ ןיבו ךכ ןיב ;ןווכמ ובל ןיאש יפל ,ארקי
לעב ,ןיללפתמו הטמל ןידרוי תונליאה לכ ראשו ,הניאתה שארבו תיזה שארב ןיללפתמו ןליאה
עמש תא ןיארוק ןילעופ .ללפתמו הטמל דרוי ךכ ןיבו ךכ ןיב (ומצע ליבשב דבועה) תיבה
לש םימעפ שולש ןיללפתמ ,םהירחאלו םהינפל ןיכרבמו ןתיפ ןילכוא ,הירחאלו הינפל ןיכרבמו
דוע ןיששוח שי לבא .(ט-ז ,ב"פ תוכרב אתפסות) "הביתה ינפל ןידירומ ןיא לבא ,הרשע הנומש
"(עמש) ןירוקו ןתכאלמב ןיקסוע"ש ןיעבוקו "תיבה לעב לש ותכאלמ לוטיב" םושמ רתוי
:ןוזמה תכרבב ןירצקמ ףאו (םש) "הרשע הנומש ןיעמ" אלא ןיללפתמ ןיאש ,(א"ע ז"ט תוכרב)
ןיללוכו ץראה תכרבב חתופ היינש ,הנקיתכ הנושאר הכרב ?דציכ ,םייתש הירחאל ןיכרבמ"
תכרב"כ העודי התיה ןוזמה תכרב לש וז תרצוקמ הרוצ ;(םש) "ץראה תכרבב םילשורי הנוב
.(א"ע ו"מ םש) "םילעופ

הנומאב דובעל לעופה תבוח
רוביצב ללפתהל ונממ וענמש דע ,ותדובע ןמזמ לעופה לוזגי אלש ,ךכ ידכ דע ודיפקה םאו
היהש לעופה לש השעמ לכ הריתי הרמוחב וארש ןכש לכ ,ןנקיתכ הבוחה תוליפת לכ תא רמולו
ותכאלמ תושעל יאשר לעופה ןיא" .הנומאב ותכאלמ תא תושעל ותלוכיבו ינפוגה ורשוכב עגופ
וינבל ויתונוזמ תא ליכאמו ומצע תא ףיגסמו ביערמ אהי אלו ,םויב ומצע תא ריכשהלו הלילב
םילגוסמ ויה םילעופה לכ אל םרב .(ב ח"פ מ"ב אתפסות) "תיבה לעב לש ותכאלמ לזג ינפמ
לעופ" לע תונולת תויוצמו ,ךוראה םויה לכ ךשמב תוזירז התואבו תוריסמ התואב דובעל
"ותכאלמב לצעתמ אוה ףוסבו הנומאב תועש שולש םייתש תיבה לעב םע הכאלמ השוע(ה)
ודיפקהש ,םוי תוריכשמ וסנרפתהש ,םימכח ידימלתו םידיסח לע רפוסמ ,ךדיאמ ;(ע 'פ ר"ב)
םולש ריזחהל וא (גי 'פ ר"מש) הלאש םתוא לואשל אב םדאש העש ,םוגיפה ןמ תדרל אל
אלש תיב לעבש ,דמיל רמה ןויסינהו ,הכאלמ לוטיב ששחמ ,(א"ע ג"כ תינעת) םהילא םינופל
ימ :ןנחוי 'ר רמא" ;םידספהל יופצ היה ,םהילע חקפל ידכ הדובעה תעשב וילעופ םע בשי
.(ב"ע טכ מ"ב) "...ןהמע בשי לאו םילעופ רוכשי ...ןדבאל הצורו הברה תועמ ויבא ול חינהש

םורגי וא לקלקי אלש רהזיהלו ,דיבעמה תווצמכ השעיש ,ותכאלמב קדקדל ביוחמ ףא לעופה
תוריהז רסוח וא ותעישפ ידי לע םרגנש קזנ לכ רובע םלשל בייח היה ףא המ-תדימב .קזנ
םירמוחה לש הדיבא וא הבינגל םיארחאו (ו"מ ו"פ מ"ב) "ןה רכש ירמוש ןינמואה לכ" .ודצמ
'ר תעדל םלשל ךירצ "הרבשו םוקמל םוקממ תיבח ריבעמה" לבס ןכו .םהידיל ורסמנש
רמוא התא יא םאש" ,תדחוימ םימכח תנקת יפ לע העובשב רטפנ םימכחה ראש תעדל ;הדוהי
ןיינעב םג םרב .(ךליאו א"ע ב"פ מ"ב) "םוקמל םוקממ ורבחל תיבח ריבעמה םדא ךל ןיא ,ןכ
םתוא ובייחי אלו םהילעופ םע ןידה תרושמ םינפל וגהניש םימכח ידימלתמ תוחפל ושרד הז
רב רב הבר לש םילבסה לש השעמ ותואכ ;םתונלשר ידי לע קזנה םרגנ וליפא ,קזנ ימולשתב
;(ול םיבייח םהש קזנה םולשתל ןוברעכ) םהיתומילג תא חקלו ןיי תיבח ול ורבשש הנח
לש ותהימת לעו ;םהיתומילג תא םהל ןת :בר ול רמא ,בר ינפב ןידל ותוא ועבת םילעופהשכ
,ב ילשמ) "םיבוט ךרדב ךלת ןעמל" בותכ ןכש ,ןכ :בר בישה ,ןידה אוה ךכ םאה ,הנח ב"ב הבר
תא בר בייח ,םולכ ונל ןיאו ונחנא םיבערו םויה לכ ונחרטו ונחנא םיינע :םילבסה ונעטשכו .(כ
םיקידצ תוחרואו" בותכ ותוא לש וכשמה דוסי לע בושו ,םרכש תא ףא םהל םלשל הבר
.(א"ע ג"פ מ"ב) "רומשת

הדובעה םוי ךשמב הדועס תקפסא
.הדובעה םוי ךשמב הדועס תקפסא התיה לעופה יניעב םיבושחה "םיילאיצוסה םיאנתה" ןיב
ז"פ מ"ב) "קפסי הקיתמב קפסל ,ןוזי ןוזל וגהנש םוקמ" :םוקמה גהנמב יולת היה הז רבד ףא
ונבל רמאש איתמ ןב ןנחוי יברב השעמ" :וז הבוח יולימב דואמ ודיפקהש םימכח ויה .(א"מ
התא וליפא ינב :ול רמא ויבא לצא אבשכו תונוזמ םהל קספו ךלה .םילעופ ונל רוכש אצ
;בקעיו קחצי םהרבא ינב ןהש ,ןהמע ךתבוח ידי תאצי אל ותעשב המלש תדועסכ םהל השועה
"דבלב תינטקו תפ אלא ילע םכל ןיאש תנמ לע :םהל רומאו אצ הכאלמב וליחתי אלש דע אלא
םהינפב וחינהו דואמ טושפ לכוא אלא םילעופל קפסל םידיבעמה וחרט אל ליגרכ םרב .(פש)
םילעופה תא ליכאהל וגהנ ףא תואצוה ךוסחל ידכו ,(ד"מ ד"פ םירדנ) "םילעופ לש סובא"
.(א"מ ג"פ יאמד) יאמד

רבד .םיקוסע םה הב תרצותה ןמ לוכאל םיאכז ויה ריצבהו ריצקה תעשב םייאלקח םילעופ
יכ .ןתת אל ךילכ לאו ךעבש ךשפנכ םיבנע תלכאו ךער םרכב אבת יכ" :בותכה ןמ ודמל הז
לע ףא .(וכ-הכ ,גכ 'בד) "ךער תמק לע ףינת אל שמרחו ךדיב תולילמ תפטקו ךער תמקב אבת
ריצקב דבועה לעופה לע הכלהה ימכח ותוא ושרד ,םדא לכב הז בותכ רבדמ וטושפ יפלש יפ
שרפמ ,הדוהי ןב יסיא ,דחא םכח קר .ולש תדחוימ תוכזל וז הוצמ ךכ ידי לע וכפהו ,ריצבבו
יסיא קבש אל" :הנעטב וז ותעד תא החוד בר ארומאה ךא ,"רבדמ בותכה םדא לכ תאיבב"
.(א"ע בצ מ"ב) (!תודשה ילעבל :ונייה - םדא םושל הסנרפ חינמ יסיא ןיא=) "הירב לכל םייח
ופטק םיבשו םירבוע ףאו ,(םודק גהנמ הז היה אמשו) יסיא תעדכ השעמל גהנ םעהש המוד
,וב שיש ,הז גהנמ דגנ ריהזהל םיכירצ ויה הכלהה ימכחש דע ,םתליכאל תולימו םיבנע
,טיבת לא (ת)דרי םאו ,דרת לא תצצה םאו ,םדא לש ומרכל ץיצת לא" :לזג םושמ ,םתעדל
םלועה ייחמ ושפנ ףרוט (הז) םדא ירה ,לכא םאו ;לכאת לא תעגה םאו ,עגית לא תטבה םאו
.(גל 'פ ,ב"נ ,ןתנ 'רד תובא) "אבה םלועה ייחמו הזה

ןיעמכ תספתנ תאז תוכזו ;תרצותה ןמ לוכאל יאשר לעופה קר תלבוקמ הכלה יפל ,םרב
וזיאמ ,לוכאל םיאשר םילעופ וליא ,םיטרפ יטרפב תעבוק הנשמה .הבטה וא ורכשל תפסות
ןילכוא"ה תוריפ ירמוש לע תאזה תוכזה תא וביחרה ףאו ;םתכאלמ לש בלש הזיאבו תרצות
ןב א"ר" :לוכאל יאשר לעופהש תומכל הלבגה ןיא .(ךליאו ב"מ ז"פ מ"ב) "הנידמ תוכלהמ
אהי אלש םדאה תא ןידמלמ לבא ,ןיריתמ םימכחו ,ורכש לע רתי לעופ לכאי אל :רמוא אמסח
(וקיסעהל רבכ וצרי אלש דע ,הברה ךכ לכ לכאי :רמולכ) וינפב חתפה תא םתוס אהיו ןתבער
ףא אלא תרצותה ןמ לוכאל םיאשר ויהי דבלב םה אלש ,תונתהל וגהנ ףא םילעופה .(םש)
לכואש תנמ לע (לעופה) ול רמא" :םהינב תבוטל םה םתוכז לע רתוול םינכומ ויה וא ,םהינב
םינכומ ויהש הלאכ םג ויה ,ךדיאמ ;(ז"מ ב"פ תורשעמ) "...ירכשב ינב לכאיש וא ינבו ינא
.(ו"מ ז"פ מ"ב) רכש תפסות תרומת קפס אלל - הליכאה תוכז לע לוחמל

םיינע תונתמב לעופ לש וקלח
וקלח לע םג לעופה דיפקה ,ורכשל תפסות ןיעמ האר הבש ,תרצותה ןמ הליכאה תוכזל המודב
םיאכזו הכלהה תרדגה יפל םיינע ויה םילעופה בור .האפו החכש ,טקל ןוגכ ,םיינע תונתמב
אלא םיינעה ראש ךותב םקלח תא תחקל ךכב וקפתסה דימת אל ךא :םיינע תונתממ תונהיל
לוספ הזכ גהונ .טקלה לע תידעלב תוכז םהל ןתניתש ונייה - "םהירחא וטקלי םהינב"ש ,ונתה
תא חינמ וניאש ימ ,וירחא ונב טקליש תנמ לע םילעופה תא םדא רוכשי אל" :הכלהה יניעב
;(ו"מ ה"פ האפ) "םיינעה תא לזוג הז ירה ,ןהמ דחא תא עייסמ אוהש וא טוקלל םיינעה
העשב טקלה תא םמצעב תחקל ידכ תדחוימ הקינכט וחתיפש םילעופ ףא ויה .(םש ימלשורי)
האפ אתפסות) "ןתוא ןיריבעמ ולא ירה ןהיתופוק ךותל ןירצוק ויהש ןילעופ" :םירצוק ויהש
אבה לכמ םיפסוא ויה ובש ,(לס ןיעמ) "הפוק" םתא תאשל היה םילעופה לש םגהנמ .(ג ,ב"פ
אצמ ,הב חינמ םיטח אצמ ;ץוחל אציו ותפוק לטנש לעופל ?המוד אביקע 'ר המל" :דיה לא
ינפב םיטח ררבמ ,ותיבל סנכנש ןוויכ ;הב חינמ םירועש ,הב חינמ ןימסוכ ,הב חינמ םירועש
.(חי"פ ןתנ 'רד תובא) "...ןמצע ינפב םירועש ,ןמצע

תינרדומה הרבחב תומייקה תויוכז
הכלהה ןיאש ,הדובע יסחיל תועגונה ,תובר תוילאיצוס תולאש דוע תומייק תינרדומ הרבחב
יוציפל ,םולשתב השפוחל לעופה תוכז ןוגכ ,ןירשימב ןהב תלפטמו ןתוא הריכמ תידומלתה
ףא םלוא .תינרדומה הרבחל תדחוימ איה התיבשה תלאש ףא .ב"צויכו הלחמ ימדל ,םירוטיפ
רותפלו ןהב עירכהל רשפאש קפס ןיא ,וניתורוקמב ןירשימב תונודנ וללה תולאשה ןיאש יפ לע
הלא תולאשב םגש ,רבתסמ ןכאו .דומלתה ינשרפו םיקסופה ירבד יפ לעו תורוקמה יפ לע ןתוא
ובצמל האלמ הנבה לע תססובמ ,ליעל ורקסנש תולאשב התדמעל המודב ,הכלהה תדמע היהת
לע תדחוימ הנגהו ויכרצל דחוימ סחי בייחמה ,לעופה לש השקה ילכלכהו ילאיצוסה
םיסרטניאב ףא בשחתהל השירדה ןמ ולא םימוחתב םג םלעתת אל ךדיאמ .ולש םיסרטניאה
ררבל תונויסנ .הנומאב ותכאלמ תא תושעל לעופה תבוחב הרכהמו דיבעמה לש םיימיטיגילה
ןינועמה לוכי ךכ לע רישע רמוחו ;ונימיב ושענ ולא ןוגכ תולאשב הכלהה תדמע תא טרפלו
.הנש םירשעכ ינפל עיפוהש ,"הדובעה תקוחת" גנילדניפ השמ ברה לש ורפסב אוצמל