םדה תלילעו היכרות
םדה תולילעב תינמותועה תורסיקה תונוטלש תדמע

גרבשריה .ז .ח 'פורפ

(אל-וכ םידומע) ז"כשת י"ק םיינחמ

ןייעכ אוהש ןאמריפה תאו םדה תולילעל היכרות תונוטלש תדמע תא ראתמ רמאמה :ריצקת
.םהילע ןגהל ןוטלשה תובייחתהו םידוהיל תויוכז בתכ

;ןאמריפ ;ןטלוס ;םד תולילע ;היכרות :חתפמ תולימ


לש הירדנסכלאב םידוהיה לע ולפטש םדה תלילע לש הרוקמ וז תרבוחב ןודינ רחא םוקמב
תואנקו תילכלכ תורחת ,תיעזג האנש ,תיתרבח תוחיתמב הרוקמש הלילע ,םדק ימיב םירצמ
תא ופדרש םיטויסה דחא התיה ,םייתד תונורקעו תונומא ופרטצה הילאש ,וז הלילע .תיתד
,תנווכמ התסה ירפ הלילעה התיה םירקמה בורב .וננמז דעו םייניבה ימי ףוסמ תודהיה
רחאמ בל םותב תאז ושעש ,םישנא םג ויה םילילעמה ןיב יכ ,שיגדהל שי תמאה ןעמל לבא
תולפט תונומא רחא ללוש וכלהש וא ,הנוכנ םילעמ םהש המשאהה יכ ויה םיענכושמש
רחא היינשה האמב תינופצה הקירפאב םידוהיה ייחמ הדוזיפא הלענ ךכל החכוהכ .ותפתנו
זא ויחש ,סויקונימו ןאילוטרט ,תיניטאלה-תירצונה היסנכה תובא ינש .ינשה תיבה ןברוח
.םידוהיה ידי לע םדגנ םדה תלילע התלעוה םהימיב יכ ,םהיבתכב םירסומ בחרמ ותואב

תומשאה לש הרוש ינאגאפה-ינקירפאה עימשמ ,חוכיו תרוצב ךורעה ,סויקונימ לש ורוביחב
,םהיתומיאו םהיתויחא םע םיבכוש ,המיזב םיפוטש םירצונה .תורצנה דגנ רתויב תודבכ
,רומחה שאר תא םה םידבוע תישפיט הנומא וזיא ךמס לעש ינא עמוש' .בולצל םידגוסו
געלב אוה םייסמ '!הלאכ םיגהנמל המיאתמו תדבוכמ תד' :ןכא .'תבעותמ המהב ,םהל שודקה
דוסב םישדחה םינימאמה תא םתסנכה ןפוא לע ץופנש רופיסה תא איבמ אוה דוע .ינצקוע
אצמנ המ תעדל ילבמ ,חמקב הסוכמה קונית תוריקדב גגושב תיממ ןימאמה :תירצונה תדה
ןכ ידי לע .םירביאה תא םילכואו םדה תא םיפתתשמה לכ םיקקול ןכמ רחאל .חמקה ךותב
.ןאילוטרט םג ריכזמ תומוד תומשאה .הדיגב תענומה הקיתשה תחטבומו תירבה םויק חטבומ
התודבה תא רפיסו םידוהיב הלאה תומשאה יתש תא הלת ,יבול אצוממ היהש ,ןויפא יכ עודי
ןברק ובירקהל ידכ הנש ידמ םידוהיה םימטפמש ינוויה לעו ,בהז יושעה רומחה שאר לע
לוכיבכ אצמ הז תא םגו הז תא םג ;םינוויה לכל האנש תעובש עבשיהלו ויברקמ םועטל
.םילשוריב שדקמה תיבב סנאפיפא סוכויטנא

עגונב ?ךכל םרג ימו ,הקירפאב םירצונה דגנ ונפוהו וקתעוה תוישעמה יתשש הרק דציכ
ןומההו רמומ ידוהי לש ותאצמה היה הז 'שודיח' יכ ,שוריפב ןאילוטרט רמוא רומחה תדובעל
דימת אל יכ ,חיכומ רופיסה לש ינשה חוסינב ידוהי-יטנאה ץקועה רדעה .ול ןימאה טושפה
אלו הלומעתלו התסהל ןווכתה יאדוובו ,הצמשהה רוקמ לע עיבצהל ךרוצ ןאילוטרט האר
,נ"הסל היינשה האמה תיצחמ ,'םדה תלילע' ,הנושארל תרכזנ ובש ךיראתה .שממ תופידרל
הז היה .הקירפאב זא םייק היהש תידדהה הנטשההו המשאהה בצמ תרהבהב ינעייסל לולע
תולילע תצפהב תושעל הלידגה תיטסינילהה הלומעתה רשאכ ,תולודגה תודירמה יתש רחאל
התוא לש םימתה הבתכמבו סויסאק ויד לצא ןתוא ונא םיאצומש יפכ ,םידוהיה לע העווז
הלומעת ירופיס דוע וצפוה וניארש יפכ .הנב תא ולצי אל םידוהיהש ,םילאל תללפתמה הנקזה
ימכח .תידגנ הלומעתל םידוהיה ושגינ זאו .םייסרא תוחפ אל לבא םינכוסמ תוחפ ,םירחא
,הקיאניריקב תודעה ישארו הירדנסכלא ימכחו תודגאבו םישרדמב ,םכרד יפ לע לארשי ץרא
םידוהיה םירגהמה ילג .םכרד יפ לע ,תחרופה הקירפאל ורבעו םהיבושי תומוקמ תא ושטנש
דגנכ לועפל וליחתה ץראב וזחאנשמו ,האמה לש הינשה תיצחמב ורבג םייטסינילהה
תא ועדי אלש םישנא תועצמאב םימעפל התשענ תידוהי יטנאה הלומעתהש םשכ .םהיניטשמ
-יטנאה ןאצומ תא ,םירצונה דגנ תונעט ולעהש ,הלא ועדי דימת אל ןכ ,ינורדנסכלאה הרוקמ
.הלא תונעט לש ןושארה ידוהי

אל ,םדה תלילע עקר לע תידוהי-יטנא הזוכיספל ןומהה ספתנשכ םיבר םירקמב יכ ,ינא רעשמ
.םיטוחה תא הכשמש דיה תא האר אלו וז הזוכיספל ופרטצהש ,םיברה םיפחדה ול ויה םיעודי
םא ןיב - הרקמו הרקמ לכב ,טלחהב תומוד ןהש תוביסנה רואיתב םג ההתשנ אל תאזל יא
הדלי וא דלי .תירצונ היסולכוא הב היוצמש ,תימלסומ ץראב וא תירצונ ץראב עריא השעמה
םלענ (תימלסומה תדה ןבב רבודמ םיימעפ וא םעפ קר לבא ,רגובמ םדא הז םימעפל) (ת)ירצונ
הנוכשב ןכ ינפל ןברקה הארנ ליגרכ .גורה אצמנ וא ויתובקע ואצמנ אלו חספה גח ינפל ךומס
שמתשהל ידכ ,ללמואה ןברקה תא וחצר וא ואיבחה םידוהיה יכ ,דשחה ררועתמ .תידוהיה
.ןכותל ידוהי אל םד ןתנכה ןמזב בברעל הווצמש ,חספל תוצמה תנכהל ומדב

םינוכמה ,תינמותועה תורסיקב םינוילעה תונוטלשה תדמעב רמאמה ןודי רעשב עבקנש יפכ
טילשה ,ןטלוסה איהש ,הנידמה לש הנוילעה תושארה רמולכ ,"ןוילעה רעשה" ללוכה םשב
.ןאכ רוקסנ ןתואש ,ט"י-ו"טה תואמב ,ולש תמצמוצמה הצעומה רמולכ ,ןאווידהו ,יטולסבאה
ןטלוסה ןיא .ינוסה םלסיאב ןוטלשה לש ותומלגתה רמולכ ,ףילכה םג אוה ינמותועה ןטלוסה
,תיסכודותרואה היסנכב ךראירטפה וא תילותקה היסנכב רויפיפאה אוהש יפכ ןהכו תד שיא
תורסיקה לש ינוסה םלסיאב םיאלממ םינוילעה םייטופישהו םייתדה םידיקפתה תא יכ
,אטשוקב םיבשוי םלוכש ,םינוילעה םידאקה ינשו ,ןוילעה יתפומה אוה ,םלסיא-לא ךיישה
ורבד .תוארוהו תודוקפ םהל ןתונ אוהו םהלש וזמ ההובג ותלעמ תאז םע .תורסיקה תריב
םירקמב וליפא - תינמותועה הנידמה חטשב דחוימב - ינוסה םלסומה תא םיבייחמ ותדוקפו
אוהש תועדה תא תוארל רתומ ןכל .ןהל דגנתמ וא יתדה קוחבש תווצמה תרגסממ גרוח אוהש
תימשרה הדמעכ - תונושה תויטמולפידה ןהיתולעמ תוגרד לע - ויתונקתבו ויתודוקפב עיבמ
.ימלסומה םלועה לש

תסחייתמה הדוקפ הניא תמיוסמ םד תלילע ןיינעב ןטלוסה לש ותדמע יכ ,ןיבנ רומאה רואל
הב שיו ןידע אשונ לע הנוילעה תוכמסה לש התעד הב תפקתשמ אלא ,דבלב דחא הרקמל
,הנידמב םיטפושה לכל ויה םיעודי דימת אלש רמול ךירצ ןיא .בייחמ םידקת תעיבק םושמ
םירקמב םג יכ ,ףיסוהל רתוימו םיניינעה לכב ואצוהש תודוקפה לכ ,םינוליחהו םייתדה
וליפא םימעפל הריכזהל ךרוצ היהו ,תינטלוס הדוקפמ תעדמ תומלעתה התיה םימייוסמ
,תילאידיאה הרבחה לש התפוקת העיגה אל ןיידע םלוא .ןורכזה תא ןנערמה ,דחוש תועצמאב
ומגפכ בשחהל לוכי וניא הז םגפו .הנידמה לש םירשיה היקוח תאו 'ה תווצמ לכ תא תמייקמה
.םיקוחהו תווצמה תא ןיקתהש ,קקוחמה לש

האמב טשפתהל הליחתה תוירצונה תוצראב םדה תלילע וז תרבוחב רחא םוקמב ראותמש יפכ
.חספה גח ינפלש ןמזב דחוימב - הלא תוצראב םידוהיה טויסל התיה זאמו נ"הסל ב"יה

תיברעמה הפוריא יבחרב זא תמייק התיהש הדיחיה -תילותקה היסנכה ישאר לש םתדמע
םשל התולעהל היה יואר יאדו יכ ףא - ןאכ הילע דומענ אלש ,השרפ איה - תיזכרמהו
תירצונ היסולכוא ןהב התיה אלש תוימלסומה תוצראב ללכ העודי הניא םדה תלילע .האוושה
םירצונ םיבשות ויה םהבש ,םירעבו תוזוחמב םד תלילע לש םירקמה ובר תאז תמועל ,העובק
איה רתויב תמסרופמ .םידוהי םע תונכשב ורג ,םינמרא םגו םיסכודותרוא םינווי רקיעב -
תולודגה תוילותקה תומצעמה תחאל שייבמו ריפחמ קלח היה הבש ,1840 תנשב קשמד תלילע
תצורמבו (סודור) זא ולעוהש תורחא תולילע לע הביעה וז השרפ .חרזמב העפשהה תוברו
ימיב םד תולילע לע .הפוריאב הז לובלבל הירופ יד הפוקת התיהש הרשע עשתה האמה
הלוטיב תא וסחייש ,םיידוהי תורוקממ היה עודי (1520-1566) קקוחמה ןמילוס ןטלוסה
שולש םייתורפס תורוקממ ויה תועודי ןכו .ןטלוסה לש יטרפה ואפור ,ןומה השמ לש ותעפשהל
לש הלדוג תא ןובשחב איבנ םא - לודג אל רפסמ לכה ךסב ,ח"יהו ז"יה תואמב תורחא תולילע
.תושבי שולשב תוצרא ינפ לע הערתשהש ,תינמותועה הירפיאה

ןורחאה ןמזב ולגתנ אטשוקב ישארה יתלשממה ןויכראב תורומשה תוימשרה תודועתה ןיב
לש המשאהה םידוהיה דגנ התלעוה הרשע שמחה האמב רבכ יכ ,תודיעמה ,תדועת שולש
אוה יכ זמורה םשב םדא לש ומד תזקה :דחא אשונב תונדה ,תונושארה םיתש .םדב שומיש
המשאהה .(היכרות לש המודקה התריב) הסרובב עריא רבדה .יעיש-ימלסומ רמולכ ,יסרפ
רבדה עריא סקניפב םושירה םוקמ יפל .סודור יאל ולגוה םימשאנהו ,םידוהי ידי לע הרשוא
.הברה ונממ קיסהל רשפא יאו םלש אלו עטוקמ םושירה .1543-1592 םינשב

דמחמ ןטלוסה ןתנש ןאמריפ והז .תישילשה הדועתה איה תקיודמו תטרופמ תאז תמועל
,החיתפה רתויב תניינעמ .אטשוק לש ישארה ידאקל 1602 סראמב (1595-1603) ישילשה
:םכסמ םוגרתב ןאכ תרסמנה

תודע .(המ'ד להוא) תוסחה ישנאל עגונב ןארוקב הוויצ םלועה ןובר ,םיקלאה"
דחוימבו ,םשוכרו םהייח תנגה הלח םימלסומה ללכ לע יכ ,םירצונהו םידוהיה
תא לכלכל יתבוחמש רחאמ .םידבכנה םיטפושהו םלסיאה יכלמ לע איה תלטומ
ינוטלש ימיבש בושח ,שודקה יתדה קוחה תווצמ םאתהב ,תדה חורב םידבכנה ישעמ
(תלוגלוג סמ) 'גאר'ח יל תומלשמה ,הלאה תודעהמ תחא לכ היחת תופילכה יתררשו
הב עוגפל השרוי אל שיאו הזמ הנענמי אל שיא .התדובעב קוסעתו ,החוורבו טקשב
."(דמחומ) חילשה לש יתדה קוחהו תיקולאה הווצמל דוגינב השוכרבו (הדעב)

- דחפ אללו הוולשב תויחל םלסומ אלה לש תוכז ,םדאה תויוכז תרהצה ןיעמ איה וז החיתפ
,סמה םולשת איה .תימלסומה הנידמה יפלכ תירקיעה ותובייחתה תא אלממ אוהש הדימב
רחאמ אצוה ומצע ןאמריפה .םיינוליח םיניינעב ,וילע ןוטלשה ןיד תלבקל החכוה שמשמה
םהידי לע ורשואו ןטלוסה לש ויתובא תובא ידי לע ונתינש םימדוקה םינאמריפה יכ ,ררבתהש
לא הדוקפה תא ןטלוסה איצוה םש םושרה ךמס לעו םינויכראב הריקח הכרענ ןכל .ופרשנ
ינש רוציקב ואבוה ןאמריפה ףקותב .טפשמו ןיד יניינע לכל תבותכה איהש ,אטשוק לש ידאקה
ינשהו ,(ו"ט האמ) שבוכה דמחומ ןטלוסה לש וימימ דחא .םדה תלילעל םיעגונה םינאמריפ
ולפט םימיוסמ םישנא יכ רפוסמ םהינשב .(ז"טה האמה) קקוחמה ןמילוס ןטלוסה לש וימימ
חצרב םידוהיה ומשאוה ןושארה הרקמב .עצב תוואת ךותמ תידוהיה הדעה לע רקש
הדוקפ יפל רקחנ רבדה .םהידי לע לכאנש ,םחל תייפאל וב ושמתשהש ,ומד תזקהו םלסומ
ידימ אטשוק תא) שבוכה דמחומ ןטלוסה איצוה זא .הלפש הביד איהש אצמנו תינטלוס
ןאווידה ינפל ןידל רבדה תא איבהל שי הז ןיממ הלילע לש הרקמ לכבש הדוקפ (םיטנאזיבה
.הנידמב םינוילעה םיטפושהו םירשה ,םיריזווה ינפב ךרעיי קדצ טפשמו ירסיקה

בתכב וצ ןתינ ןכלו ,אוש תולילע םידוהיה לע ולילעה יכ רמאנ קקוחמה ןמילוס לש ןאמריפב
םה רמולכ) סמ יל םילעמ (תידוהיה) תרכזנה הדעה ינבו תויה"
:רתיה ןיב רמאנ ובש ,ודי
."איהש הרוצ וזיאב םתוא ופקתי וא לווע םהל ושעיש ךכל ןנתינ הלענה יתמכסה ןיא ,(יניתנ
הדוקפ לע רבועה .רחא ןיד תיב ינפל אלו ירסיקה ןאווידב קר ןידל האבוה הז גוסמ הלילע לכ
.רומח שנוע שנעיי וז

.הלעמל ונרכזה התואש ,היסאמאב םירצונה לש םדה תלילע רחאל ןתינ הז ןאמריפש םיחינמ
ירופיס ןהש ןכתייו ,םינויכראב תותכמסא העש יפל ואצמנ אל ןהילא זמרנש תורחא תולילעל
םדוקמכ יתפומ רדס ותואב ח"י-ז"יה תואמב ולהונ אל םינויכראהש רחאמ םלוא .תוישעמ
.תמאב ועריא תולילעה םגש הרבסה תא תורשפא ללכמ איצוהל ןיא

חרזמה תוצראל םעסמל ומרג ,ןמז קרפ ותואב טעמכ ושחרתהש ,סודור תלילעו קשמד תלילע
חרזמה תוצראב םידוהיה תויוכזל םחולה ,היימרכ ףלודא לש ויווילב ירויפיטנומ השמ ריס לש
העש התוא רשא ,ריהאק טילש לא הנושארל ונפ םה .םסרופמה ןחרזמה ,קנומ המלש לשו
הנבמב םינוקית איבהל הסינש ,ד'גמ-לא דבע ןטלוסה לא םשמו ,ונוטלש םוחתב התיה קשמד
,ןאמריפ 1840 רבמבונ תישארב וא רבוטקוא ףוסב ןטלוסה ןתנ ןויאר רחאל .ולש הנידמה
תוריקח יכ ,ןטלוסה עיבצמ הריבה ריע לש ידאקה לא תינפומה ,וז הדוקפב .םדה תלילע ןיינעב
םדב וליפא םישמתשמ םידוהיה ןיאש רחאמ , םדה תלילע לש התוספא תא ולעה תוקדקודמ
.תורוהט תומהב

וקנעוהש תויוכזה יכ ,שרופמב וב רמאנש רחאמ ,םידוהיל תויוכז בתכ ןיעמכ בשחנ הז ןאמריפ
,ןטלוסה לש ודי בתכב הדוקפה אוה - (1839) הנ'חלוג לש ףירש יט'חב ןטלוסה יניתנ לכל
תניינעמה הקסיפה ירהו .םידוהיה לע םג תולח - היכרות יניתנ לכל השדח הפוקת תרשבמה
:לאקזחי .ש .א לש ומוגרת יפל ןאמריפב ונתוא

תומואה לכ ןהב וכז רשא תויוכזה יכ םדעסלו םרמשלו םהילע ןגהל תלטומ הבוחו"
םג קפס יתלב םילח המה ,"הנחלוג"ב ארקנ רשא ללוהמה רמאמה יפכ ילצב תוסוחה
הממורה תוכלמ תונידמ לכב הזחאתה רשא תאזה המואה התיה .םידוהיה תמואב
גישהל היואר ,וב םיסוחה לע ןיגמה םרה ינוטלש חור תבידנ יפכ חטבל ןהב בשיתתו
.הממורה יתלשממ לצב תוסוחה תומואה רתיכ האלמה הרימשה תאו תוסחה תא
רבדב ןיב םהילע רערעל תוכזה שיא םושל היהי אלש ינוטלש ץפחו ןוצר התעו
."םהל ונתנ רשא םתוסחו םחטב רבדב ןיבו םתד תווצמ תא םתואלמ

,השאפ דמחומ ינפל םננוגתהב םילשורי ידוהי אקווד הנושארל וכמתסה ולוכ ןאמריפה לע
םילשוריב םינוויה ,1849 סרמ תישארב םהילע לופטל וסינש םדה תלילע דגנ ,קילאשאפה ביצנ
ןתמ שקיבשכ ירויפיטנומ .מ ךמתסה ונאבהש עטקה לע דחוימבו .םהלש ךראירטאפה תכימתב
,וקורמב ךלומה ףירשה 1864 ראורבפב 1 םויב ול קינעהש ןויארה ןמזב וקורמ ידוהיל תויוכז
.1863 יאמב זיזע לא דבע ןטלוסה ידי לע שדחמ רשוא ד'יגמ-לא דבע לש ךמסמה יכ ,ונייצ

לא דבע ןטלוסה איצוה 1866 תנשב אטשוק ירברפמ דחאב םינוויה ולילעהש הלילעה רחאל
לע תפסונ םעפ ותוא רשאמו 1840 תנשמ ןאמריפה לש םירבדה ירקיע לע רזוחה ,ןאמריפ זיזע
.הדעה לש ישאב םכחה םוקמ אלממ ,ןוריג ריקי ברה לש ותשקב יפ

.'ג ילגנאה לוסנוקה הפל םילשורי ידוהיל םהל היה 1847 תנשב םילשוריב םדה תלילע ןמזב
הרקמה והז קשמד תלילע ירחאש ,רבתסמ .הלילעה לוטיב שרד השאפה לצא ונויארבש ,ןיפ
ותבוח לע וכמתסהב ,םד תלילעל רשקב םידוהי לש םתנגהל אצי הרז המצעמ גיצנש ,ןושארה
תופידר לש הרקמ לכב ברעתהל" םג אלא ,יטירבה רתכה יניתנל קר אל גואדל תימשירה
."ךכ לע עידוהלו ,ןטלוסה יניתנ םידוהי

התשלוח לשב הצלאנש ,תינמותועה תורסיקב ללוחתהש יונישה ףקתשמ וז תוברעתה השעמב
,םתוסח תחת ודמעש הלא לש םתבוטל קר אל ברעתהל םירז םיגיצנל תושרהל הנוא רסוחו
תויוברעתה ינפמ תוניסח תוקינעמה ,תויצלוטיפקה תויוכזמ זא ונהנ חרזמב םידוהי הברהו
.ט .'ג .ה .ןטלוסה יניתנ ,םתס - םידוהי םג אלא ,היניינעב הנידמב םייתקוחה תונוטלשה
ןיבו ןיפ לש וז ותלועפ לע וידי תא ךמוס ,ןמז קרפ ותואב הילגנא לש ץוחה רש ,ןוטסרמלאפ
.הז וקב ךישמהל ותוא דדועמ תורושה

תוידוהיה תודעה לכ יגיצנ תא םיאור 1870 תנשב םילשוריב השדח םד תלילע הצצשכ ,ןכא
םישקבמו תינמרגה תירבה לש יללכה לוסנוקה ,ןטלא ןופ ןוראבה לא םינופ הפוריא יאצוימ
'ר לש ותנמלא) דבלב ץראווש הקבר לש אקווד ואלו - םידוהיה לכ תבוטל ותוברעתה תא
םישדוח עברא רובעכ עריאש ,המוד השעמב היה ןכו .("ץראה תואובת" לעב ץראווש ףסוהי
.םימסרופמה םדרטסמא ידיקפמ ,ןרהל אביקע 'ר לש ורצחב

םינויכראהמ תודועת ואדנל .מ.י ר"ד םסרפמ םירצמב םידוהי תופידרו םד תולילע ורמאמב
ןיב םירצמ ידוהי לע ולילעהש תולילע לש הרושב יכ תוחיכומה ,ןודנולו אמור לש םייתלשממה
לש ןהניתנ ליבשב קר אל - הפוריא תונידמ יגיצנ לא הרזע תשקבב םה ונפ 1870-1892 םינשה
.םירצמ יניתנ ליבשב םג אלא ,הלא

םלוא .ןוילעה רעשה לש ותעפשהו וחוכ תדיריל החכוה ןה תורז תומצעמ לש הלא תויוברעתה
וא השירד ןאכ ןיא :שר רבדי םינונחת .םידוהיה לש םדמעמב הדיריה לע םג תועיבצמ ןה
םישדוקמה םלסיאה יניד - םיקוחה לעו םתוכז לע םיכמתסמה ,הנידמה יניתנ לש השקב
ידכ ,םתוברעתהב םישמתשמה ,םירז םיצילמ לא םינונחתב םה םינופ אלא - ןוילעה רעשל
תומצעמ ינכוס םה םידוהיה יכ ,ןונירלו התסהל חתפ חתפנ הזבו .םתעפשה יחטש תא ביחרהל
.ןנוצר תא םישועה ,תורז