ןמיתב םיטפשמ

חפאק ףסוי ברה

(חפ-בפ םידומע) ז"כשת י"ק םינחמ

תא ופדר םהב ,תונוש תופוקת שולשב ןמיתב ועריאש תוערואמ השלש ראתמ רמאמה :ריצקת
.עשר תולילע םהילע ולילעהו םידוהיה

;תוחיצר ;תוסנק ;םירסאמ ;תולילע ;תוימשיטנא ;אענצ ;ןמית :חתפמ תולימ


אל ןכיה ?םיטילשה לש ןודזהו עשרה יציחל הרטמ ושמש אל ןכיהו ,םידוהי ופדרנ אל ןכיה
ותואנקל ,םדה יאמצ םירעבנה םינומהה יניעב הדימ הנקו יוטיב ,םידוהיה תופידר ושמש
המרג ,תחא הביס אלו דחא קומינ אל ."רואנה" טילשה וא לשומה לש ומעל ותונמאנלו תיתדה
םימעט ינימ השימחו םישיש תואמ שולש .םדגנ תולילע תשירחו םידוהיב םיטפש תכירעל
םיכרדה לכ .רחא םעפו הז םעפ ,רודו רוד לכב לארשי יביוא לש םהיפב ויה המחה תומי ןיינמכ
רשא םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל דימשהל ,דחא אצומ לא םיליבומ םילולסמהו םיליבשה
וזיאב םביל ןודזו םעשר תא ושיבלה םוקמ לכבש אלא ,םלוע לש וכלמ - ךלמה תונידמ לכב
םוקמה יאנתו העשה ךרוצ יפל השעמה תא קידצהלו םינומהה תא ביהלהל היושעה הביס
הלא יאב ףאו ,חספ לש תוצמל םדל םיקוקז םידוהיהש ונעט תוירצונה תוצראב םא ,ןמזהו
אלו םיכלהמ הל היה אל ןמיתב ירה ,וז הזבנ הלילע םמצעל וצמא ,הירוס ןוגכ תויברע תוצרא
.םהיפב ויה תוביס לש תובר תואמ ונרמאש יפכ לבא ,וז הידב תייזה ןמית ייברע םמצעל וצמא
אל הלא ןמז יגולידב יכ רבדה שוריפ ןיא ךא .תופוקת שולשמ תוערואמ השולש לע רפסנ ןלהל
םתואש אלא ,רחא זוחמב םעפו הז זוחמב םעפ ,הרקו היה ,עריאו עריא ,המואמ עריא
רפסל םוקמה ןיא .םש תופידרהו ןירוסיה תדומל תודהיה תא םתעשלו םנמזב ועזעז תוערואמ
השולש ןאכ רוסמנ לבא ,םלש רפס םליכי אל יכ ונל םיעודיה תוערואמ תואמ יטרפ ןאכ
וניאש ,םתולג ןמז ךשמב ןמית ידוהי לש םלרוגו םקלח תנמ היהש המל אמגודל ולא םירופיס
.רחא םוקמ לכב ידוהי ץוביק לכ לרוגמ הברהב הנוש

רקשה חישמ יבצ יתבש לש ויטעב ו"כת תנשב
םיעזעזמ תונוסא ,ידוהיה םלועב יבצ יתבש לש ותעפוה המרג רשא תונוסאה םה םיעודי
,הטלפ אל הקוחרה ןמית תודהי ףא .דחי םג תימשגו תינידמ ,תירסומ ,תינחור ,תיתד הניחבמ
ויטעב ןמיתב ועריא ,דמשל האיצי ףאו ,ןישנוע יסנק תלטה ,דוש ,תוחיצר לש םירקמ תורשעו
שושבח םייח 'ר י"ע םשרנש יפכ ךרעב ,אענצב עריא רשא דחא קר רוסמנ .רקש חישמ ותוא לש
:ונושלכ טעמכו ל"ז

ונינרה דחי תורושבהו תועומשה רדא שדוחל רשע העברא םויב ,דואמל דע זיגרמ ןיינע הנהו ...
םימלסומה תליפת רחא םויב ובו .םתולגו םתרצמ עשוהל םשפנ וניכה םימתבו תמאבו םביל
,(הראהש ריעב זא בשי ךלמה) אענצב בשויה ךלמה הנשמ חלש ישיש םוי לש םירהצה תליפת
תשודק דובכ ןיינעמ וידימלת םע רבדמ ודועב .ןמיתב רודה דיגנ למג ןאמילס ברה ו"מ רחא
,םילהובמ וחרב םידימלתה .הנשמה ינפל ברה תא איבהל וליהביו ועיגה ךלמה יתרשמו ,םויה
תיב לא וידחי וכליו ,ונוק ינפל וחיש ךופשי ןעמל ,ול ןיתמהל םיתרשמה ינפ הליח ברהו
סנכנ ודבל אוהו ,םדעב תלדה רגסו סנכנ הנוציחה תסנכה תיב רצחל ועיגה רשאכו .תסנכה
ינפל והוכילויו .אציו ,הרצק םינונחת תליפת ללפתה םשו ,ויחל לע ויתועמדו תסנכה תיבל
ףצשבו .היטרפ ועדונ אל ברה תבושת םג ,םהיטרפ ועדונ אל רשא םיטפשמ ותא רבדיו ,הנשמה
ויהי המ תוארל רמשמב ואיבהל הנשמה הויצ ןכ יכ ,ושפנ האב לזרב ,תבשה תסינכ ינפל ףצק
םויה דעו ,תסנכה תיבב םדיגנ ינפ תוארל םייניע ןויליכב וכיח להקה לכו וידימלת .ויתומולח
םעה ילודג בור יכ בל ןורבשו הקנאו החנאב רדסה השענ ו"כת תנש חספ לילבו ,םהילא רזח אל
.ורתתסה

השעיי המ תעדלו דיגנה ירבד לע טפשמ ץורחל "הראהש" ריעל ךלמה לא בתכמ חלש הנשמה
דירממו דרומ הזה שיאה הנה ,רמאל םידוהיה םדל אמצה ךלמה אצמ הלודג הנאות .ול
המקנ וב השעת םירהצה תליפת רחא אבה ישיש םויב ןכלו ,וחישמ תנומאב יתוכלמב םירחא
(חישמה ךלמל םיברעה יפב יאנג יוניכ) "ריזע ראמח" ינימאמ לכ וארייו ועמשי ןעמל ,לכ ןיעל
הנהכ דוע ףיסוהו ,הנשמה לא ךלמה תבושת ןכות היה הז .דוע הזה רבדכ תושעל ופיסוי אלו
איבנב ונימאיו םתנומא וחיני םא יתלוז םידוהיל הנקת ןיאש םהירפסמ תויאר הנהכו
םויבו .ובתכמב ךלמה בישה הככ .םתוא הרסיל תפסיו םירבדל ונימאי אל םאו ,םימלסומה
םירהצה תליפת רחאש אענצ תובוחר לכב לוק ריבעהל הנשמה הויצ שדוחל םינשו םירשע
תפרחל למג ןאמילס ברה םידוהיה דיגנל תושעל רזג רשא ךלמה תווצמ עוציבב תוארל ואובי
ילבכב רובה ןמ והוציריו ,םטפשמכ םידדוגתמ םידודג םדגסמ תיבמ םתאצ ירחאו .םידוהיה
אל ותנומא קזוחב אוהו ,ויפתכל תחתמ לבחב תורוסא ויתועורזו ,וילגר לע רשא םידבכ לזרב
ופסאתה המשו "הקלח" םויה ארקנה בוחרה לא והואיבה חרוא ץורל רוביגכו ,ובל לפנ
ברה לא הנשמה רבדיו ,ודיב ותינח בהלו םש ןכוה םיחבטה רש םג ,םהינומהב םימלסומה
תא חישקה המלש ברהו ,ותחכותו ובתכמב ךלמה ירבד תא םעה לכ יניעל שאר דבוכבו הוונעב
ךתויהל תעמשו הבאת םא רמאל ןואגו הוואגב הנשמה דוע וילא רבדיו .םתוא ארי אלו וביל
.רביד ךלמה יפ יכ לכאת ברח תירמו ןאמת םאו ,ךקלח אהי ןדע ןגו לכאת ץראה בוט ונומכ

םמודו ליחיו בוט ,ונשרדת שפנל ויוקל 'ה בוט ,תעדו םעט בוטב בישה ,ויקולאל ןמאנה
,התפתי רשא דע שמשה דגנ ותוא עיקוהל וציו דיגנה בל ץמוא הנשמה תוארכו .'ה תעושתל
רמאל ולוקב וילע םיערה םיחבטה רשו .אוה תעדה ףרוטמ יכ ובשחב וביבס גגוח ןומה לוקל
לכמ טלקמל םכל וניתד תא השע איבנה יכ עדו ,ךשפנ יחתו ךל בטיו איבנב ןמאה רפוכ יוה"
ברה דיגנה רמרמתיו ."ךתונע יתלבו ךתוכה יתלבל ךילע ולמח הנשמהו ךלמהו ,המשאו ןווע
ילע ןתת המלו ,ינורכמ יעשפו ךדיב ינוריגסה ייתונווע תירצמה רגה ןב יוה ,רמאיו המלש
האלמה ךדי קזוחב תודרח ינעימשהל ךנושלב ילע ךיראת המלו ,ידגנ ךיפ ביחרת המלו ,ךלוקב
יאיבנ ירבד אנ עמש ןכא ,יתשרחה ךתוללוה ירבדל ילוא ישדק ירפסב ךיתמדק ילולו ,םימד
היעשי .אכ חי ב םיכלמ תוארקמה טטצ הפ לעבו) לאקזחיבו היעשיבו םיכלמב םירומאה יזוחו
ץוצרה הנקה תנעשמ לע תחטב הנה םרמאב לארשיל רושא ךלמ ירבד לע (הל-ל לאקזחי .ו ול
רשוא יפלא לכמ יזוחו יאיבנ ירבד ורקי המ ילו ,םירושא תצע איה תאז ןכ ,םירצמ לע הזה
.וידיסחל התומה 'ה יניעב רקי ןכלו ,ךתחטבה ילבה

שיאה הז ורמא םהמ ,םש ופסאתה רשא ןומהה לע דאמ הבר 'ה תמוהמ התיה ןכ ורבדכו
ונלו ידוהיה שפנ גורהל אוה לודג ןוועו ,שודק םא יכ ףשכמ אל ורמא םהמו ,אוה לודג ףשכמ
רהמיו ,ץראל וליפה רשא דע ופרע לע ףורגא תכמ והכיו הכולמה ערזמ דחא רש שגיו .רפוכי אל
לע "עטקאלא תיב" ותחפשמ םש וארק ןכ לעו ,ושאר תא הב תורכיו ותרוגחמ וברח תא ףולשיו
םש וארק ךכ לע ,ותומ םוי דע דעור היהו תתרה תלחמב דימ ףקתנ רשה םג .התירכה םש
וארק בוחרה םש םג ,ילע דגסמ רעש די לע המלש דיגנה תגירה יהתו ."שישע תיב" ותחפשמ
ףא וחינה אלו וילעמ ושובל לכ תא םיתרשמה וצלחיו ורהמיו .תולהקתהה םש לע "הקלחלא"
וקחיש רשא רחאו .םיתמומה ידגב לכ תא תחקל םיתרשמל אוה קוח יכ ,ורשב לע דגב תכיתח
ורשק גרהנה תיוג תאו ,"ןמילא באב" ארקנה ימורדה ריעה רעש לע ותוא ולת רודככ שארב
לכב ויתותש לע ףא תוסכ ילבמ םורע ךלשהו בוחס והוריבעיו ויתועורז תחתמ ךורא לבחב
הנשמה הויצ זאו .בקעי תיב שפנ ביאדהו ביאכה ןעמל ברעל דע התוא ולת רחאו ,ריעה יקוש
דע ,םימי השולש יולת דוע ראשנ שארהו ,דבל היוגה תא רובקל םיללמואה םידוהיל רשפאל
ירחא ,אבחהב ורבקל םהל וננתיו ריעה ירמושמ דחאל בר ףסכ לוקשל םידוהיה וחרכוה רשא
.םשוכר תא וזוביו וליח ינבל הסישמל םידוהיה יתב תא ךלמה ןתנ ןכ

דבלב סנקו סנב םייתסהש ערואמ ס"רת תנשב
ןטשה השעממ םהש ינפמ םירכשמ תואקשמ תייתש ויניתנ לע םאלסיאה קקוחמ רסא עודיכ
ודיפקה םייברעה תונוטלשהו ,(ז ול הבר תישארב יפ לע לארשי ינשרד יפמ ונזואל בנוג הארנכ)
המכ ועקבנ תפלוחה האמב ןמיתב םיכרותה וטלש רשאכו .ץוח יפלכ תוחפל וז הדוקפ לע דאמ
וריתסה אל םירתסמב ושע רשא תאו ,םתדב םיקודא ויה אל םיכרותה יכ ,ולא תומוחב םיצרפ
םייוצמ הלא תואקשמ ןיאש ןויכו ,םירכשמ תואקשמ תותשל ולחה םיבר םימלסומו ,ץוח יפלכ
דאמ ופטשנש ויהו ,םידוהיה לצא םתוא םינוק ויה ,םתושעל םיעדוי םניאו יברעה עבורב
.הייתשב

.אשאפ ימלח ןיסח ילאוה תינמותועה הלשממה םעטמ ןמית תריב אענצב לשמ ס"רתה תנשב
תוזוחמה ילשוממ דחאש עריאו ,םיבשותה לע דוהא היה אל ךכיפלו ,רזכא היה הז לשומ
רשאכ עודיה ללכה יפכו .וגרהל חילצה אל ךא ס"רת ןוויס שדוחב ועצפו וב הריו וייחב שקנתה
רקש רבד לע בישקמ לשומ" םדאב םכחה בתכ רבכש ומכו ,םיעשר ויתרשמ לכ לעיילב לשומה
אענצב הפוקת התואב היהש ןוילעה יכרותה טפושה ףא .(בי טכ ילשמ) "םיעשר ויתרשמ לכ"
.ותעד לע והוריבעה םידוהיל ותאנשו םיללעמ ערו ירזכא

לע םיברעלו םידוהיל ףתושמ החפשמ םש "ירס" םשה בגא) "ירסלא לבקמ" םשב יברעש עריא
יוג (חפ 'מע - ד"כרת קיל - ןמית ירדח ורפסב ריפס בקעי וריכזה ,"רסלא" וב ורגש רפכה םש
תנוכשב תוארחמה דחא די לע לפנו םיברעה דחאב רכתשה ,םיצעה קושב ךוותמ היה הז
טפושה .והוגרה םידוהיהש ויבורק ונעט ,תמ רקובב והואצמ רשאכו ,תמ םשו םידוהיה
תומיש ןכתי אל םלסומ "העאס יפ תומי אמ םלסמ" ומע וקומינו םתנעט תא ול ץמיא יכרותה
םאלכלו םידוהיה ינקסע לכ תא שופתל הווצ דימ .והוגרה םידוהיה יכ קפס לכ ול ןיאו ,םואתפ
.הרקמל םיארחא םלוכ ירה אל םאו ,חצורה תא וריגסי רשא דע

סחנפ 'ר דבכנה ןקסעה ,למג םלאס ג"הרה םהיניב שיא םישימחמ הלעמל ואלכנ םויה ותואב
ןב יבערש ףסוי ,באגה יקרשמ דיעס ,ןבצמ יריזע ףסוי ,ראסכ םלאס ןב םייח 'ר ריבגה ,ןהכה
הלאה םיללמואה םידוהיה וראשנ שדוחמ הלעמל .יולה םוחנ 'ר א"חלביו ,חלאצ דוד ,איחי
אל םלסומ יכ ,חצורה תא וריגסה יכרותה טפושה יפב תחא העיבתו "העלקלא" אלכה תיבב
ותעיבת תא טפושה ףילחה ,דחושו םיסויפ ,תובר תויולדתשה רחא .םואתפ תומיש ןכתי
לע םיריסאה ומתחש רחאל קרו ,שפנ רפוכ םולשת תעיבתב "חצורה תא ריגסהל" םהילעש
.אלכה ןמ וררחוש וניד קספ תא םילבקמ םהש םמצע

ומייס שדוחה ותואב .אשאפ ימלח דמחא ילאוה רושיא ןועט היה הז עשר טפוש לש וניד קספ
םימי השולש תבשל גהנ ילאוהו "ןאדימלא" שדחה טפשמה תיב ןינב םייכרותה תונוטלשה
םירשע ישילש םויבו .ורושיא םינועטה ןיד יקספ רושיאלו ןויעל טפשמה תיבב ותכשלב עובשב
קיספה טפשמה תיב תבישי עצמאב םירהצה רחא עברא העשב ס"רתה תנש זומת שדוחל םוי
תתל םידוהיה לע רזג רשא וניד קספ תא ול שיגהל ילאוה תכשלל הלעו הבישיה תא טפושה
םידוהי םש םיחכונה לכו ,םואתפ תמו לפנ ילאוה תכשל רעשב ותויהב .רושאל רפוכ
"םואתפ תומיש ןכתי אל םלסומ" ותנעט לע םימשה ןמ שנוע רבדב ואר םימלסומו םיכרות
שנועב ילאוה לקה ,ויעמוש לכ לע בר םשור השעש הז הרקמ רחאל .םואתפ תמ ומצע אוה הנהו
ךרע יפל תיסחי לודג םוכס היהש ,לאיר תואמ עברא ךסב רפוכ יצח קר םידוהיה ומלשו
.אענצ יבשות םידוהיה תלוכי יפלו עבטמה

תוזחל םיבר םידוהי ואצי הרובקל והואיצוה רשאכ תרחמל יכ ,רודה ינקזמ דחא ןקז יל חש
םידוהיה תצובק לא הנפו םיוולמה ןמ דחא שריפ ,םביואו םאנוש לש הרובקה תכולהתב
."עשויו" תליפת תרימאב םידוהי םתברה "דוהי אי עשאיו ותדייז" םהל רמאו דצב הדמעש
שדוקה ןורא ירעש םיחתופ ,תויסנכ יתבל םיצבקתמ םידוהיה רשאכ יכ םיעדוי םיברעה
היה הז ערואמ .םלוע לש וכלמ ינפל םתעמד םיכפושו םיכוב לוקב םיה תריש םיארוקו
.בר ןמז ךשמב החישל

ט"שת תנשב הנורחא הלילע
המוצע העפשה הל התיה רשאו ,אענצ ריעה ידוהי לע םיברעה ולפטש הנורחא םד תלילע יהוז
.ןמיתב םוקמ רתוי םהל ןיאש םהל החיכוה איה יכ ,ןמיתמ םידוהיה ידימא לש םתריקעל
ונושלכ טעמכ יולה ידמח הדוהי ר"ב ןרהא 'ר ידידי לש ותמישר יפ לע הז ערואמ קיתעמ ינא
ריינה לע התלעוה םרט יכ יתשקבל םשר וז המישר ,ןיינעב ותוליעפו ותלועפ לע רבדמה
תי'צק" םשב םיברעה יפב ולאו "תאנבלא תלעפ" םשב םידוהיה יפב עודי הז ערואמ .היטרפל
."תונבה ערואמ" תואחסונה יתש ןיינע "תאנבלא

ההות אוהשכ ירס השמ ןב השמ ינשגפ םירהצה תועשב ט"שת ולסכב זט שדוק תבש םויב
תונב יתש ואצמש תושגרתהב יל רפיס .הלילשב ויתינע ?עריא המ תעמשה ,ינלאש ,דחפנו
םיפלאל םיברעה םילהקתמ תעכו ,ראסכ ןומלס תיב רצחבש םימ ראבב תועובט תויברע
,יתיבל יתכלהו ועיגרהל יתיסינ .םועבט םידוהיה יכ םינעוטו הביבסהו "הקלבלא" תנוכשמ
"יבלצלא" תבחר הנהו החנמ תליפת רחאל תסנכה יתבמ םידוהיה ואצי רשאכ ברע תונפל ךא
ולעה רבכו ,הרטשמו אבצ ישנא ומעו םשארב "בלאט ובא ןבא" אענצ לשומ םע םיברע האלמ
םינכשהו תידוהיה הדעה ישאר לכ תא ףוסאל אענצ לשומ הויצ דימ .ראבה ןמ תונבה יתש
ירזע םהיניב ,םינקסעו םינבר הדעה ישארמ שיא םישישכ ורסאנו תונבה ואצמנ וב תיבב
,יקרשמ לארשי ,יחידב הינתמ םייח ,הראבח דואד איחי ,יקרשמ ןרהא ,קחצי השמ ,'ץיבא
דועו ,יקרשמ םלאס ,שושבח דיעס ,ירס השמ ינב ,םוחנ ףסוי םלאס ןוגכ םינכשה ןמו .דועו
ישנאמ םישנא רבח ומעו "הרהז ןאליג" םירסאמהו תוסיפתה לע חצנמה .שיא םישישכ
אלכל םוליבויו ,םשפנ תואכ םיריסאב וללעתהו וכה ,םירטושהו םילייחה םע "הקלבלא"
לכ לקשמ וליק הרשעכ םידבכ לזרב ילבכב םהילגר ולבכ םשו ,ךלמה תיב לומ "עדארלא"
יהתו ,עירפמ ןיאו םהיחלו םנקז םיטרומ ,תולקמב םוכהו םינבאב םולקס ךרדבו ,דחא
.םידוהיה תנוכש לכב הלודג הדרח

תא אנוש היהש "ןסחלא" ויחא היה אענצב וחוכ אבו "זעת" ריעב הפוקת התואב היה ךלמה
ךלמה ויחאל קרבמ חלש אוה .ךלמה ויחא דחפמ השענה ןמ ןיע םילעהל לכי אל לבא ,םידוהיה
לעב ביצה תבש יאצומ ותואב דועו ,ער לכ םידוהיל הנואי לבל וריהזה ךלמהו ןיינעה לכ לע
ןאליג" םידוהיה תנוכשב ובבותסה תרחמל .םידוהיה תנוכשל םיכרדה לכב תורמשמ וחרוכ
.אלכל והוליבוה םדחשל םהל הנענ אלש ימ לכו ,הנוכשב דחפו ארומ ליטהל וירבחו "הרהז
הנלבוק ושיגהו םידוהי המכ ונגראתה זא .לאיר ינשב ויתדחיש ךא אולכל הצר יתוא םג
רשא םידוהי םתוא לבא ,םידחא םימיל ל"נה תא רוסאל הויצ הזו ,ךלמה לש ויחא "ןסחלא"ל
סונח ףסוי ןב ירזע םהו םירוסאה םהיחא ראשכ ומשאוהו ורסאנ הנלבוקה תא שיגהל וזיעה
לאפרו ,םוחנ ירזע ,שושבח דיעס םהו השולש לע המשאה תא ליטהל וסינ התעמ .ירס לאפרו
.ירס

לע ףא הנע אל ןסחלא .ןסחלא ויחאלו ךלמל םיקרבמ חולשלמ ולדח אל םיריסאה םתוא
השולשמ תבכרומ הריקח תדעו הנימ ךלמה .רוריב חיטבהו דימת הנע ךלמה ולאו ,דחא קרבמ
ידיסחמ היהש יפארגלא דמחא טפושה (ב ,קהבומ לארשי אנוש היהש הראבז דיז (א םישנא
םדא תויהלמ קוחר היהש ירמעלא הללא דבע ןב ילע (ג ,הלימה ןבומ אולמב םלועה תומוא
המע הלועפ ףתשל ידכ םיריסאה ןמ תצקמ ררחשל השרד הדעוה .םילודגב ול םש לבא יניצר
םהמ קלח רורחשל ומיכסה אל הלילע וזיאב ושפתי ןפ םדחפמ םיריסאה .םיחצורה תא אוצמל
.םימי הרשעכ ךשמנ רבדה ,םלוכ תא ררחשל ושרדו

הדוהי ומש םידוהיה םינונחה דחא לצא "הקלבלא" תנוכשמ תחא השיא העיפוה םייתניב
,תומולחמ תולילב ןושיל הלוכי הניאשו הנוירהל םינורחא םימיב איהש ול הרסמו ,יבוט
רשע תבכ התב יכ ול הרסמ איה .תמאה תא רפסת אל םא התדל תעב תומתש תששוח איהשו
"הקלבלא" תנוכשב תלדגתמה הרשע שש תבכ היברע הרענ יכו ,ועבוטש תונבה יתש םע התיה
יתש תא הליפהו ראבה די לע ןהמיע הקחיש "הייטע דומח" םשב לארשי יאנושמ דחא לצא
ינפב םג רופיסה לע הרזח וז השיא .החרב איהש אלא התוא םג ליפהל התצרו ,ראבל תונבה
."רבאג דמכא" םידוהיה תנוכש רטוש

וילא הרענה תא חקל הזו ,הריקחה תדעו רבח "ירמעלא" םע הנוכשה רטוש שגפנ םוי ותואב
הרשע רובעכ .םידוהיה לע המשאה תא ריאשהל הרטמב ,תמאה תא הלגת אלש ידכ ,התיבה
תמאה יוליגל לועפל ונילע וליטה םהו ,קחצי הדוהי ידידי םע םיריסאה תא יתרקיב םימי
לע ונלביק םיריסאה תורצפה רחאל .וב םיאולכ ויהש קוניצה ןמ םרורחש ןעמל לדתשהלו
ונל ריבסה אוה ,ותונכו ורשוי תא ונעדיב יפארגלא טפושה לא ונינפ םשמ .המישמה תא ונמצע
תדעו םע הלועפ ףתשל ונא םיבייח ןכלו ,ךכ גהונ היה םיברעה תנוכשב הרקמה היה ולא יכ
ולאו ,הראבז תיבל דחי ונמע אב יפארגלא טפושה יכ ןייצל יאדכ .םשאה תא אוצמל הריקחה
םאש ונינע ונא .הריקחה תדעו לש הבישי םושב ףתתשה אל תחצורה תא ריתסה רשא ירמעלא
עמשמל .ידוהי היהי םשאהש שארמ בייחתהל לכונ אל הלועפ ףתשל ונא םיבייח קוחה יפל
ימלסומש ?ןכתיה ?ימלסומ חצורהש םתא םיבשוח םאה ,וניפלכ חיטהו הראבז סעכ םירבדה
?הזה ערה רבדכ ויחאל השעי

ןמ ונשקיב ,הנוכשה רטוש ינפב השיאה תאדוה ידי לע תמאה יוליגב חוטב ונבל רבכש ונא
ונלחתהו ומע ונשגפנ ןכמ רחאל .השע ךכו הנוכשה רטוש תא וילא ןימזהל יפארגלא טפושה
וזשו המשא םוש םידוהיה לע ןיאש חוטב אוהש הנע אוה ,תונעטבש תוריתסה לע ומע רבדל
בתכ רבכ אוהש אלא ,הראבז אוה השקו רזכא שיא הריקחה תדעוב ונשי לבא ,הלפש הלילע
.םימש תבוח ידי תאצל הצור אוהשו ול תיארנה תמאה לכ תא ךלמל

ותואב דוע .חטשה ינפ לע הלועו תצבצבמ תמאהש םיחוטב ונייה יכ ,ונעגרנ וירבד עמשמל
,יפארגלא טפושה ינפל התדוה תחצורהשו הריקחה ךלהמ לע הנוכשה רטוש יפמ ונל עדונ םוי
םא ,ןיינעה ןמ דובכב תאצל ךאיה הכובמב הריקחה תדעו האב זאמו ,היתיסמ תא התלגו
ירמגל םורטפי םאו ,םינפ םושב יפארגלא טפושה ךכל םיכסי אל רקשב םידוהיה תא ומישאי
ירחאו ,ןיינעה לכמ דובכב תאצל ידכ םידוהיה לע יפסכ שנוע ליטהל עצוה .םהל הפרח הז ירה
לש םיבוט םירכמ ויהש םיברעה םירחוסה ילודגמ םינש תועצמאבו םישדח ךשמנש ןתמו אשמ
לש הנושארה העצההש רחאל ,לאיר יפלא תשולש לש סנק לטוהו םיריסאה וררחוש םידוהיה
.ףלא הרשע שמח ךס םידוהיה לע ליטהל התיה הראבז

ןיד קספ ואיצות םאה ונלאש רשאכו ,ךלמה תדמע איה וז םגש ונל ריבסה יפארגלא טפושה
ןכ םא ונלאש .םידוהיה לע המשא םוש ןיאש רורב רבדה יכ ןיד קספל םוקמ ןיאש הנע ,ןיינעב
םקנהל םילולע תונבה ירוהל יוציפכ והשמ ןתניי אל םאש ששוח ךלמה יכ הנע ?לווע הז ןיאה
ונא ,הנע ?האדוהכ רבדה בשחי אל םאה ונלאש .הרקיש הצור וניא הזו ,ידוהי הזיא חוצרלו
ןיינעהו ךכ רדוס רבדה .םיברעה םיכישה דחא ןוגכ ידדצ םדא ידי לע עצוי ףסכהש ךכל גאדנ
ינכש טרפבו םינקסעהו רוביצה ישאר וגפס רבכ לבא ,לאיר םיפלא תשולש םולשתב םייתסה
אל ערואמה ךא .םימיא תולילו ימי םהילע ורבעו םיארונ םייוניע תונבה ואצמנ ובש תיבה
חצר יכ ףוסבל ררבתה ךכ .ןמיתב םוקמ רתוי םהל ןיאש םידוהיה בלב קפס םוש ריאשה
לע תימואתפ תולפנתה ךורעל הרטמב "הקלבלא" יבשותמ םיברע המכ ידי לע ןנכות תונבה
םתצע 'ה לכס לבא ,םירפכהו םירעה ,תוזוחמה רתיל טושפל םשמו אענצב ידוהיה עבורה
.םתבשחמ המק אלו