בל אלל האצמנש תלוגנרת לש התורשכ

ןוריפ יכדרמ ברה

ד"כשת ,ח"פ םיינחמ

:רמאמה ןכות
ץישביא ןתנוי 'רו ןידמע בקעי 'ר
בל וב ואצמ אלש ףוע
טרופקנרפ לש הבר ןהכה ילתפנ 'ר
יזנכשא יבצ 'ר לש הינש הבושת
ץיבשביא ןתנוי 'ר לש ותקיספ
אשונב םיאפורל הינפ
ןידמע בקעי 'ר לש ותבוגת

האבש יפכ ץישבייא ןתנוהי 'רל ןידמע בקעי 'ר ןיבש תקולחמה יטרפב ןד רמאמה :תיצמת
.בל אלב האצמנש תלוגנרת לש התורשכ תלאשב יוטיב ידיל


ץישביא ןתנוי 'רו ןידמע בקעי 'ר
הפירחה תקולחמה התוויה ,רקשה חישמ ,יבצ יתבש תפוקת לש רתויב םישקה היחיפסמ דחא
ירחא הנש םינומשכ העריאש וז תקולחמ .ץישבייא ןתנוהי 'ר ןיבל ןידמע בקעי 'ר ןיב
ןתנוהי 'ר דגנ ןידמע בקעי 'ר ררועש דבכ דשח לש עקר לע הצרפ ,יבצ יתבש לש ותומלסאתה
ויה ןיידע הינימאמש םיאתבשה תכל ןורחאה הז לש לוכיבכ ותוכייתשה רבדב ץישבייא
.תרתסנ הרוצבו םימועז םירפסמב יכ םא ,לארשי לש תונוש תוליהקב םימייק

י"קת תנשב הנמתנ ,ותפוקתב הרותה ינואג ילודגמו םינברה יבושחמ היהש ץישבייא ןתנוהי 'ר
רחאל ,(קבסדנאו ,גובמה ,הנוטלא) 'ו'ה'א תוליהקה תשולש תירב לש הברכ (םתריפסל 1750)
גרובמהב תובישיה שארב דמעו ץימו (הימהוב) ואלצנובגנו תוליהקב תונברב ןכ ינפל שמישש
,הרותב רודה ימכח ילודגמ דחא אוה ףא ןידמע בקעי 'ר הנוטלאב ררוגתה ןמזה ותואב .גארפו
ףאו רחסמהמ סנרפתה אוהו תונבר תררש ומצע לע לבקל הצר אל ןידמע בקעי 'ר .היפנע לעב
ןיוצמכ זנכשא תלוג לכב ומש תא ומסרפש םיבר םירפס רביח תאז םע .דחוימ סופד תיב םיקה
הליחתב ויה הלא חור יקנע ינש ןיב םיסחיה .רתויב דח תרוקב שוח לעבו תופירחבו תואיקבב
.אובל רחיא אל הערל הנפמה םלוא ,ידמל םיקפואמ יכ םא םייתודידי

רצק ןמז ךותו תודלוי םישנב רקיעב העגפש הארונ הפגמ 'ו'ה'א תוליהקב הצרפ םהה םימיב
לודג היהש ץישבייא ןתנוהי 'ר .םידוהיה ןיב הדרחו הקינאפ הרציש הדבוע ,ןהמ המכ ותמ
הלחמ תעינמל הלוגסכ תולוחה ןיב תודחוימ תועימק קליח דחי םג תישעמו תינויע הלבקב
הקידב ירחאו ןידמע בקעי 'ר לש ודשח תא וררוע ,ןנונגסו ןנושל ,תועימקה ןכות .הנממ יופרלו
הייטנב דושח וניה ןבתוכ יכ םסרפל רהימ התואש תעזעזמה הנקסמה ידיל עיגה ןויעו
.תואתבשל

תדבוע ןייצל יוארה ןמ .תובירי תוצובק יתשל זנכשא תודהי תא הגליפש הארונ תקולחמ הצרפ
היתוצראב זנכשא תודהי לכב הרותה ימכחו םינברה רוביצ לש ובור בור יכ תירוטסיה דוסי
ךדיאמ םלוא .ותקדצ תואדווב הרורב הרכה ךות ,ץישבייא ןתנוהי 'ר ירוחאמ בצייתה תונושה
אלא ,םימש םשל קרו ךא ויה וישעמו ויתונווכ לכ יכ הדבועב ןידמע בקעי 'ר ידגנתמ ףא ודוה
קדצבו ,ןהב הארש ,היתורוצו היוליג לכב תיאתבשה העונתב תדמתמהו הזעה ותמחלמש
ודיצמ רומח דשח לש בצמ ןאכ הרצי ,לארשי םע לש ומויק ךשמהל המויא הנכס ,טלחומ
םע תודלותב םידקת הל התיה אלש תופירחב הלהנתהש תקולחמה .תיללכ תכובסתל םרגש
ןומאה תא הרערע ,הרותה ןרק תא הליפשה ,הלוכ המואה ךותב םשה לוליחל המרג ,לארשי
תעונת לש הקוזיחלו התיילעל ןיפיקעב העיסו ,םינימאמה תוביל תא העזעז ,תונברה דסומב
.זנכשא תודהי ךותב הלכשהה

בל וב ואצמ אלש ףוע
ןידמע בקעי 'ר ןיבל ץישבייא ןתנוהי 'ר ןיב תקולחמה יטרפב ,הז ונרמאמ תרגסמב קוסענ אל
תקולחמה ילושב בגא ךרדב הרכזוהש תרחא היעבב ןייענ אלא ,הילע ומסרופ םיבר םירקחמש
האבוה וז תניינעמ הלאש .בל וב ואצמ אלש ףוע לש ותורשכ תלאש איהו ,הלודגה תינורקעה
ףוסב םינברה יבושחמ היהש ,ןידמע בקעי 'ר לש ויבא ,"יבצ םכח"ה ,יזנכשא יבצ 'ר ינפב
שידקה ונינפבש הלאשל .וז הפוקתב תודהיה לש המלועב וינפל ךלה ומשו ,הרשע עבשה האמה
.הבר הבחרהב היעבה תא רריב ןהב תוכורא תובושת שולש יבצ םכחה

וניד קספו הז אשונב ותפקשה תרהבתמ ןכותמש ויתובושת ךותמ םידחא םיעטק ןאכ טטצנ
:תואבה םילמב ראותמ הדבועה ףוג .יתכלהה

לודגה ןחלושה תפשב היעמ ינב איצוהל תלוגנרת ןטב החתפש תחא הבירב השעמ"
הבירה הרמאו ,הצרא לופייש הממ לוכאל הפצמו דמוע ,הלצא הטמל דמוע דחא לותחו
ךלשוה יאדוול בורק וא אמש ,הרמא תלוגנרתה תלעב המאו ,תלוגנרתב בל האצמ אלש
אל ינא ,תרמוא הבירהו ,לפונה לוכאל ןכומ םש דמועה לותחה ולכאו ץראל בלה
האירבו הנמש תלוגנרתהו ,לותחל יתכלשה אל בלה לבא לוחטה אלא לותחל יתכלשה
וא קומינש בלמ םשור םוש רכינ אלו היעמ ינבב ןובקיר אלו ןורסח םוש הב ןיא הבוטו
הקזח התיה התויח םייחב הנדועב םגו היעמ ינב לכב םלועב יוניש םוש אלו סמסמתנ
תומוצעתו זוע לכב הישוח לכב המלשו ףועלו ךליל ,תותשלו לוכאל החוכ לכבו האירבו
אבו בל הב האצמ אלש הרמא הבירהש אלא ,תואירבהו תובוטה תולוגנרתהמ תחא לככ
טפשמ המ הרומה ונרוי - בלה לטינ םעטמ הופירטהו םידימלתה ינפל השעמ
.(ד"ע הלאש ,יבצ םכח ת"וש) "תלוגנרתה

:תואבה םילמב בישמ יזנכשא יבצ 'רו

ודוקדקב חומו וברקב םכח בל ובל רשא לכל אוה רורב רבד יכ ,ןכ םירמואה לכ םיעוט"
,םיאירבה דחאכ היהיו בל אלב תחא העש וליפא תויחל םלועב ארבנ םושל רשפא יאש
,והוטחש יח לעבה ןמ בלה וכתחש רחא ףכתש אלא לטינ תואיצמ ללכ רייצל א"או
הגירדמב ןכוסמ היהי אלו קמקמתיו בלה סמיש רמול רשפא יא ילוח תמחמבו
,תינלוח וא תנכוסמ התיה אלש תלוגנרתה תאזו ,תנכוסמבש העורג רתויו הנותחתה
רבדה ,סומסמ םשור םוש הב ןיאו ,הישוח לכב המלשו הבוטו האירבו הנמש הברדא
ךירצ וניאו ןושאר לכשומ הז רבדש ףאו לותחה ולכאו הנטב תחיתפב לפנ הבלש רורב
סחנפ תשרפ רהוזבו ...תאצמ הז האר תורוהל םיצפוקה םישפיטה יפ םותסל .היאר
המכ ל"זו ורמא האעיקרד אתביתמד ול בישהו ל"ז והילאמ א"ר לאשש תולאשה ךותב
קסופ ינאש אלו ,ש"ע אבל אלב אדח אעגר וליפא אמלעב םקימל ולכי אל ןיפיישד
ןואגה בתכ רבכ דועו ,ומצעל דע תמאהו ןושאר לכשומ רבדהש אלא רהוזה ךותמ תוכלה
םוקמב וליפאד ,היתוכ ןניקספ ארמגה לע קלוח רהוזה ןיאש םוקמ לכ ,ז"בדרהמ לודגה
בל ול שיש ימל הלילחו קלוח םוש ןיאש ןאכ ש"כ עירכמ רהוזה םיקלוח םיקסופהש
תלוגנרתהש שמשכ רורב רבדה כ"או ...ורבדי בל אלב םיקלוחהו ,ולא םירבדב קלחיש
.(ד"ע הלאש ,םש) "קפס םוש ילבמ תרתומ

תוימוטנא תודבוע לע וכמתסהב תלוגנרתה לש התרתהל תורורב ,אופא קספ יבצ םכחה
.ליעל וטטוצש רהוזה ירבד לע ונעשיהבו םייחה ילעב עבטבש

טרופקנרפ לש הבר ןהכה ילתפנ 'ר
תמכחב אלפומ יקבו אוהה רודבש םינברה ילודגמ ,ןיימד טרופקנרפ לש הבר ןהכה ילתפנ 'ר
יזנכשא יבצ 'ר לא ובתכמב .יבצ םכחה ידי לע ןתינש הכלהה קספל םלש בלב םיכסה הלבקה
:ראשה ןיב בתוכ אוה

קופקפ ילב ת"כמ ןודאה בתכ הפי ,בלה לטינב ןודאה הרוהש ןושארה ןידה רבדבו..."
השעמה הז םדא לכל ויתרתהו יתיבב וז הלאשה עריאו ינפל אב רבכ םג הזה ןידה יכ
דחא לש ותיירפסבש ע"שה יכרכמ דחא לע יכ רסומ ףא ילתפנ 'ר - "היה רבכ היה
ןואגה ימיב עריא השעמ..." - םיאבה םירבדה ןויליגה לע םיבותכ ואצמנ ריעה יניידמ
תא ריתהו ל"רהמ ןואגה ינפל הלאשה האבו תלוגנרתב בל אצמנ אלש גארפמ ל"רהמ
רחא יאדוובו דחא עגר וליפא בל אלב תויחל הירב םושל א"אש ורמואב תלוגנרתה
רשא לע ת"כמ ןודאה לע יניעב הבגשנ האילפו ...ל"כע רומג רתיה אוהו דבאנ הטיחש
אלש ד"על הזו ...וירבדל םירוגינס דימעהל חרכוהו רהוזהמ היאר איבהל ךובנ היה
םיאפורהמ ףא היאר איבהל שי הז רבדבו תואיצמה קר היאר ארקנ ןיא הז יכ ךרוצל
יולג אוהו ותיבב וביל חכשש םיגדהב לתיהש לעושה לשממו ,לשמהו עבטהו םישוחהו
.(ו"ע הלאש ,יבצ םכח ת"וש) "אמלעב אתלימ

יזנכשא יבצ 'ר לש הינש הבושת
ררב הבו וז היעבב הנדה תפסונ הבושת רביח יבצ םכחה לש הכלהה קספל ןיררוע ומקו תויה
הבושת .וירבד לע וגישהש הלא לש םהיתונעטל בישה ףאו ותטיש הבחרהו טורפ רתיבו שדחמ
:עבוק אוהשכ יזנכשא יבצ 'רל תינייפואה הרוצב תחתופ וז

םהש ,ימשג יח לעב לכ ייחב הנוכי םכח םשב רשא םדא קפתסי אלש יתייה רובס"
התעו ,הנושארה יתבושתב הרצקב יתאב ןכ לע ,וילעב ורדעי ורדעהבשו ,ובלב םייולת
שרפל בוט יכ יתיאר ןכ יכ הנה ,רבדב וקפתסנ תאזה ץראה ימכח תצקמש ינא האור
,יבצ םכח ת"וש) "...יתבושת לע דחא םכח קפתסנש תוקפסה ילעמ ריסהלו יתחיש
.(ז"ע הלאש

:תוריהבב יבצ םכחה עבוק הכוראה ותבושת ךשמהב
...
ח"בי דע ןדעלב תויחל רשפאש םירבא ראשכ וניא בלהש הז אוה ונירבד רקיע לכ ירהו"
ומכו ע"כד אבילא בלב אוה ינויחה חור ןכשמ יכ ונעדיש ירחא ...בלב ןכ ןיאש המ
ינויחה חוכ יתלב םינוזינו םייח תויחל םהל רשפא יא םירבאו ,ראבל םידיתע ונחנאש
.(םש) "הנכשמ בלב רשא םייחה שפנו

תוטטיצב דחוימב הברמ ,םידומלתה ינשמ ותטישל תובר תויאר וירבד ךשמהב איבמ רבחמה
... - :הלא םיטסקט תנכה יבגל תינטשפה ותטיש ,בגא ךרדב ,הלגמ ףאו ,רהוזהמ

רהוזה ירבדב שרופמ ירה ...אמלעב שנרב ה"בק ארב דכ ח"ת ,ךל חלש 'רפ רהוזה ל"זו"
וללכב ףוגהו ףוגה ירבא לכ ונמשו בלב יולת אוה ףוגה לש ליחו חוכו ףקות לכש שודקה
םיכסה וב רבד םיקולא חור רשא ל"קוצז אירול קחצי ר"רהומכ יקלאה ברהו ...ןינוזינ
תמה אוהו תינויחה שפנה ןכשמ אוה בלהש ,םלועה ישנא לכל םסרופמ אוהש המל
'שרפ רהוזב ושרושו ...וילא םיבורקהו םיקוחרה םירבאה לכ תתימ ירחא הנורחאב
ונירוה רבכ ,הצילמו לשמ ךרדב םירורבה רהוזה ירבד איצוהל שקיבש המו ...אשנ
וליפא ,וטושפמ הרות ירבדמ רבד םוש איצוהל ןיאש םישודקה וניתוברו וניתובא
ל"ז א"בשרה לארשי לש םהיבאל הרח המכו ...םימותחהו םימותסה בתכבש הרותב
ףצקה אצי יכ דע ןטושפ ידימ תוארקמ ןיאיצומה לע ,ז"טת ,ו"טת ,ד"ית הבושתב
הרותה לכב אלא דבל הרותה תודוסיו תווצמה ירבדב אלו ,המרח דע םתוכהל וינפלמ
.(םש) "םלוכ םיאיבנה לכו הרותה לכ דוסי הזו ןירועישל הירבד הרות הנתנ אל יכ ,הלוכ

תא טטצל הברמו תידוהיה היפוסוליפה ךותמ תואובמב ףא רבחמה עייתסמ ותבושת ךשמהב
"ירזוכה" ךותמ יולה הדוהי 'ר תא ןכו "תועדהו תונומאה" רפס ךותמ ןואג הידעס 'ר
.ללכב םייחה ילעבו םדאה לש שפנהו ףוגה תכרעמב ומוקמו בלה לע םינד םה םהב תומוקמב
בל היה אלש ורמאו םינש ואב וליפאש..." :עבוקו תכל יזנכשא יבצ 'ר קיחרמ הנקסמל
- םייסמ אוהו - "והנינ ירקש ידהס יאדווד םינמאנ םניא תאזה תלוגנרתל

אניוה וליא ...קופקפ םוש ילבמ רומג רתיה אוהש יתויאר חוכמ רורב רבדה לבא..."
קלוחהו ושארב םייניע רשאל טושפו רורבו אוה ןכ יכ ,ירפוש ירפושמ לכוא יתייה םתה
.(ח"ע ,ז"ע הלאש ,םש) "םישמ ילבמ הנוי ןל רסאו תמאה לע קלוח הז לע

ץיבשביא ןתנוי 'ר לש ותקיספ
'ר לש ותעד לע הלבקתנ אל וז הפקשה םלוא ,גיס אלל ונינפבש היעבב ,אופא ריתה יבצ םכחה
אלש תלוגנרתה" לש תאז היעבב הבחרהב ןתנוהי 'ר ןד "יתלפו יתרכ" ורובחב .ץישבייא ןתנוהי
לותחב בלה לש ורדעה תא תולתל שישכ יבצ םכחה לש וקספ םע םיכסמ אוהו "בל הב אצמנ
- יבצ םכחל דוגינב - תלוגנרתה תא ףירטמ אוה םלוא ךכב וחיגשהש ילבמ ותוא ףטחש
תא חתופ ןתנוהי 'ר .בלה תא ףטח אל לותחה יכ םידיעמו הדבועב וחיגשהש םידע םימייקשכ
:תואבה םילמב יתכלהה ורוריב

תחתופ התיהש תחא הבירב ,ל"ז יזנכשא יבצ ר"רוהמ ןואגה ת"ושב ,ש"מ אובנ התעו"
תדע ולכי אלו רורמ ןפוסו קותמ ותליחת וירבדו ל"נה ןואגה וב ךיראהו ...'וכו תלוגנרת
היהש ירשפא יתלבל והבשחו ם"כה ירבד לע ןעשנ יכ ,םה םירמ יכ ןתותשל לארשי ינב
והזו ותלכא לותחהו ץראל לפנ הבירה תחגשה ילב יכ ,טפש ךכלו ,בל ילב ןמז יח לעב
תלוגנרתה החתפנ וליפא ,וירבד ףוסו ...חיכשו יוצמה רבדב דימת ןנילת יכ ,הרוה הפי
לע זירפהו ...המה רקש ידע יכ קספ ,בל אצמנ אלו וחיגשהש ודיעהו ,םירשכ םידעב
...תוליבנ קפסו תופירט ריתהל ריכזהלמ סה ,בל ילב תלוגנרת לכאנו ...רתויב הדימה
עבטה תלכשה י"פע ותעדל יונב קר ,ל"זח ירבדב זמר וא הלבק וילע שי יכו ,הז רבד לבא
הרותהו הלבקה תשחכה והז יכו ,בלה רדעהב יח תויהל יח לעבל רייצי אלש תואיצמו
הרותל השחכה הזב יכו ,לטובי אל הרותהמ תחא תואו ,םידע ףלא לטביש אמינש דע
.השרומ ונל רשא הרותה יפכ קר עבטה תואיצמ רחא ךליל ילבמ קוזיח הברדא ,הלבקו
ואב רשאכו ,ךכ המכסה התיה םויה ,ןויסינ י"פע יונב עבטה ימכח תודוסי טרפבו...
יכ דע דימת ןכו רחא ללכ ושעו םתמכסהמ רוחא ורזחי םה ףא ךופיהה וארו םישנא
לקהל ו"ח ןכלו ...וטסירא תולילג תחנה לכמ שממ רוחא וגוסנ הזב ןויסינ י"ע וישכע
.('מ 'יס ,יתלפו יתרכ) "הזכ ןפואב

לש הסחי תייעבב דאמ תינורקע תקולחמ ונינפב יכ ןיבי ליעלד תובושתבש םירבדב ןייעמה
יבצ םכחה תעדל .הכלהה יבגל הז יתבשחמ טקפסא לש ותעפשהו יריפמאה עבטל תודהיה
טנמומ ,תיעדמה תולכתסההו ןויסינה תועצמאב וחכוהש ,ויתוקוחו ויוליג לע עבטה הווהמ
השיג לע .הקוספ הכלה עובקלו 'ה תרות תא שרפל ונאובב וב בשחתהל ונילעש יתואיצמ
תואיצמ יקוח עבוקה יזיפטמ םוחת הכלהב האורה ץישבייא ןתנוהי 'ר קלוח וז תיטסילאיר
הניא תיתימאה תואיצמה תאז הטיש יפל .עבטה לש תילאירה תואיצמל ףופכ וניאו ומצעל
ךליל ילבמ קוזיח" ...וירבדכ ,הזב ירה ןכלו .הבותכה תינרותה הכלהב אלא יריפמאה עבטב
,ו"ס ,ד"וי ע"ש ,שדח 'רפ ,םג ןייע) ."השרומ ונל רשא הרותה יפכ קר עבטה תואיצמ רחא
תויביטלרה יבגל ותפקשה תא עימשמ וב ץישבייא ןתנוהי 'ר לש ותבושתב עטקה .(םד תוכלה
רוחא ורזחי םה ףא ךופיהה וארו םישנא ואב רשאכו ךכ המכסה התיה םויה" ...עדמבש
םויכ ונל תיארנש ינויסינה עדמה רבדב תיללכ הרעה ,"דימת ןכו רחא ללכ ושעו םתמכסהמ
יקב ףא אלא הרותב קר אל לודג היהש םדא ונינפב בצינ יכ לילעב הארמ ,רתויב תינרדומכ
בר לקשמ הפיסומש הדבוע ,הפוקת התואב םהיגשיהו םהיתויעב ,עבטה יעדמב דמולמו
.עבטו הכלה יסחי לש המלבורפב ותפקשהל

הארנו בלה לטינו סמינ ילוח תמחמ יכ םימעפל תורקל לולע יכ ןתנוהי 'ר ריבסמ וירבד ךשמהב
ובתכ רשא והזו" - יחה לעב בל וניה אוהש ,ללכ וב ריכהל ןיא ,ןיטולחל רחא רבא ומכ
לא ונווכ םה קר ללכ בל ילב תויחהל רשפא יאש ועדי יאדו ,הפירט בלה לטינ .ל"נה םיקסופה
וז היעבב םג הנפש עידומ ןתנוהי 'ר .(םש) "םתנשמב רחבש ךורבו .תמא םהירבדו ...הזכ ןפוא
איה הרות יכ םירבדה רורב ןעמלו..." - תיעדמה םתעד תווח שקיבו םימסרופמ םיאפור לא
לצא יזנאפזער ןירוקש הלאש ימשב תושעל ...יתבתכו יתמק םימש תכאלמב ןיערג היהי אלו
.(םש) "ילאהב םיאפור לכ

אשונב םיאפורל הינפ
'ר לש תללוכה ומלוע תפקשה יבגל דאמ תינייפוא איה ,ילאהב עדמה ישנא ,םיאפורל הינפה
תונופצה תרבסה םשל םייעדמ םיגשומב תויתטישב רזענ אוה היפל ,ץישבייא ןתנוהי
ךותמ םידחא םיעטק דבלב היצרטסוליא םשלו הרצקב ,בגא ךרדב ןאכ ,איבנ .ארקמבש
.הרותב םיאבומש יפכ לבב לדגמו לובמה וירופיסל ץישבייא ןתנוהי 'ר לש האלפומה ותונשרפ
:הז אשונב וירבד םה הכו

ךירצ היה ןכ םאו ,םיאתפ ךכ לכ ויה יכו ןיבהל שי ,םימשל דע (לדגמ) תושעל ושקב..."
עודי ...עבטה תמכח יפכ וטפש םה לבא ,ץראה רודכמ בחר רתוי ןיינבה תמכח יפל סיסב
תכאלמ ידי לע ואצמ רבכו ,יצרא רודכב ומכ בושי םוקמ ןכ םג (חריב) הנבל רודכב יכ
ןמ הלוע חורהד חכומ ןכ םעו ,ץראה בחורל חנומ ןרות ומכ תושעל איהש תופועה
דרי אל יאדוו יכ ,סונייקוא עצמאב םיל הניפסב ךלוה היה אל חנש יתבתכ ןכלו ...ץראה
השקד ...הביתב אלו הניפסב ךליל ול היה ןכ םאו ,םיב לובמב ךרוצ המ יכ ,לובמ המש
ןימאנ ונא םג ףא ...הביתה יווצ םוקמב הניפסה השעמ ול דיגהל ךרבתי םשהל ול היה
הפוריא הקירפא ,היסא דחא דצב ,רוניצ ומכ הצק לא הצקמ םלועה ףיקמ סונייקואהש
אלב שדחה םלועל לובמה םדוק םשל םדא ינב ואב ךיא ןכ םא ,הקירמא ינש דצבו
,םש דרי אל לובמה ףא ןכ םא ,םישנא המש לובמה םדוק היה אלש ל"ת םאו .הניפס
אל שדח םלוע םג ,לובמ םש דרי אלש לע רוהט ארקנש לארשי ץראד התובר יאמ ןכ םא
"לובמ םש דרי

- רמואו ןופיפעה ןורקע תא ריבסמ אוה וירבד ךשמהב -

ןתינה קבא בר חוכב רבלופ םיארוקש הפירשה קבא ידי לע ירני'גניאה וסינ ןכל..."
םוקמב וחיגשהש דע ,הלעמ הלעמ ךליש וכותב ןתינה רודכל םיצחול ,הפירשה הנקב
אוה עבטה יפכ ףא ,ץראה לע רודכ םוש ואצמ אל יכ ,הטמל ללכ רודכה דרי אלו ,אוהה
ךליל תאזכ הניפס תושעל ךיא םירוביח המכ ורבח רבכ ...וטפש הזמו הטמל תדרל ךירצ
'רפ ,ןתנוהי תראפת) ..."רוכעה ריוואהמ הלעמל הליחת עיגיש רקיע לבא ,יחרי רודכל
.(חנ

- "תואב תוא" - האיבמ ץישבייא ןתנוהי 'רו הבר הבחרהב הנתנ ילאה לש םיאפורה תבושת
וא שולח ובלשכ המ ןמז תויחל םנמא לכוי יח לעבש תויטלחהב םיעבוק םיאפורה .וירבדכ
םא" - היעבה יבגל םלוא .ללכ בל אלל עגר ףא םייקתהל לכוי אל םינפ םושב םלוא ,דאמ ןוונמ
םיעבוק - "בלה תלועפ ליעפיו בלה ןכשמ םוקמב דלונש רחא רבא םש שיש רמול לכונ
:םיאפורה

הזיא פ"כע וא בל םש היהי אל םא ,המהב םא ,ףוע םא ,יח לעב םוש היחיש עבט ענמנל"
הזכ רחא רבא םש שי םא ךכיפלו ...בלה תינבתכ ותנוכתמו ותינבתש יח רשב וא רבא
רבאה תרוצ ןיאש פ"עא ,בר ןמז הזה ףועה היחיש רשפא יאדווב ...ותינבתכו תומדכ
הממ רחא דצב וא ...הזחב רחא םוקמב אציש פ"עאו ,ץוחבמ בלה תרוצל המוד הזה
.(םש) "םש תויהל וכרדש

.ץישבייא ןתנוהי 'ר לש יתכלהה וניד קספל רורב עויס ,אופא היה םיאפורה תבושתב

ריאמ 'ר "תוריאמ םינפ" לעב םהיניבו ,םינורחאה םינברה ילודגמ םיבר יכ ,ןייצל שי
ץישבייא ןתנוהי 'ר לש הכלהה קספ לע םהידי וכמס ותפוקתבש םינואגה יבושחמ ,טטשנזייא
.וז היעבב תינורקעה ותטיש לעו


ןידמע בקעי 'ר לש ותבוגת
ותבוגתב הלקתנ הקלחב תוחפל יבצ םכחה לש ותטיש תא הרתסש ןתנוהי 'ר לש וז הארוה
ןתנוהי 'ר ןיבל וניב תועימקה רבדב תקולחמה שאשכ ,ןידמע בקעי 'ר לש תצרמנהו הפירחה
םירבדה תא המויסב ןידמע בקעי 'ר בתוכ תוברה ויתובושתמ תחאב .התמצוע אישב ץישבייא
:םיאבה םישקה

אל לבא ,ותוכזל ףכה עירכהל םסרופמ רקש הרומל ארקש ,םותיחה רחא ךלוה לכהו"
ודיב איבהש ,ורפסמ דמלו אצ ...אווש יראות ול הבריהש םע ,וילא הנפ אלו ,וב חיגשה
םוקממ הלעמל המהבב ותומדכ אצמנ םא ,בל תרסח ריתהל םילרעה ול ורוהש המ
םניחל אלו ,ןידו תד לארשי תא תורוהל ול םידמלמה םה ולא ,ןידדצב וא בלה בשומ
.(ומק ,'ב קלח ,ץ"בעי תליאש) "תדה ברוא לצא ריזרז ךלה

קומעה באכב םרוקמ ,ץישבייא ןתנוהי 'ר דגנ ןידמע בקעי 'ר לש םיטובהו דאמ םיפירחה וירבד
תיאתבשה העונתה לש היטעב הלוכ תודהיה לע אבש םויאה ינחורה ןברוחב הזחש שיאה לש
וליפאו יבצ יתבש ינימאמ תכ המייקתה דוע לכ המואה לע הפחיר ןיידעש הרומחה הנכסב שחו
היגלפ לכב ,תואתבשב תצרמנ המחלמל וייח לכ השעמל שידקה ןידמע בקעי 'ר .רתסב
'רב ללמואה ודשח םג ןאכמו - הז ןווכב דושח יוליג וא תוא לכל ךורדו רע היהו היחיפסו
.ץישבייא ןתנוהי

הז ןיינעב ,ןתנוהי 'ר לש וקספ לע ןידמע בקעי 'ר לש ויתוגשה םצע לכ יכ המדנ הליחתכלמ
ול ורוהש המ"ל םאתהב יכ ץישבייא ןתנוהי 'ר תא םישאמ אוה ירה יכ ןדוסימ ןה תועטומ
ןתנוהי 'ר לש וירבדב ןייעמה םלוא .םימיוסמ םיאנתב "בל תרסח ריתהל" טילחה "םילרעה
:וירבדכ הזכ הרקמב ףירטמו רסוא שרופמב ןתנוהי 'ר .ןוכנה אוה ךפהה יכ אצמי ץישבייא

הזכ ןפוא לא ונווכ םה קר ,ללכ בל ילב תויחהל רשפא יא יכ (םיקסופה) ועדי יאדוו..."
הפרט אוהו וניא בלהו תויחהל לוכי כ"א לטינ ףוגו בל םוקמב שמשמ לדלד ומכ וב שיש
יתלבו ,םישקומ ןידמע בקעי 'ר לש וירבד יכ הז יפל הארנ .(םש) "הפרט ובתכש והזו
ןווכתה אל ןידמע בקעי 'ר יכ ,רורב הארנ םלוא .םירקוחהמ םידחא וניבה ךכו ,םירורב
יכ ,יבצ םכחה ויבאמ רתוי רימחמ יאדווב אוהש ןתנוהי 'ר לש וניד קספל וירבדב ללכ
ותנעט .םימיוסמ םירקמב ףירטמ ץישבייא ןתנוהי 'ר וליאו דימת ריתמ יבצ םכחה ירה
- אטבתמ אוהש יפכ ,םיוגה םיאפורהמ תעד תווח תלבק לש ןורקיעה םצעל תינפומ
'ר יכ חינה אוה יכ ."ןידו תד לארשי תא תורוהל ול םידמלמה (םיאפורה) םה ולא"
בל תרסח" - ןיטולחל אירבכ ,ריתי םיאפורה לע וכמתסהבו ותטיש יפל ץישבייא ןתנוהי
."ןידדצב וא בלה בשומ םוקממ הלעמל המהבב ותומדכ אצמנ םא

יטרפ תא קר אל ררבל המגמ ךות ונאבהש לארשי ינבר לש םהיתובושת ךותמ הבחרהב ונטטיצ
ותיבב זא הרוש התיהש יפכ תיללכה חורל רודחל ףא אלא ,היתודוסיו תיתכלהה תקולחמה
,עדמ ,הרות יניינעב םהה תורודבש הרותה ילודג לש תיללכה םתפקשה לע עיבצהלו םעה לש
תמאה ירחא םהישופיחבו ,םיאלפנה םהירבדב רורב יוטיב ידיל האבש יפכ היפוסוליפו
.הרות לש התמחלמב תיקולאה