היצפיצנמאו תוימשיטנא

ןטק השמ

ג"נשת ו"ע םיינחמ


:םיקרפה ישאר
היצפיצנמאל סחיה
שפוחה ימחול לש תיתימאה םתנווכ
ויתונכסו יחרזאה ןויוושה
תוללובתה
סופיירד תשרפ
תפרצב םינברל שרדמה תיב
?היצפיצנמאה התשע המ

תולכנתהב ,תודהיה לע היצפיצנמאה המייא םהבש םידדצב קסוע רמאמה :תיצמת
.הנממ ואציש םיקהבומה תונורתיבו היצפיצנמאה תובקעב הרצונש תימשיטנאה

.םינברל שרדמ תיב ,סופיירד ,תוללובתה :חתפמ תולימ


היצפיצנמאל סחיה
תא סרהש ,קומע עוזעז הקיתעה הרבחה העזעוז ,(ח"יה) הרבעש האמה יהלשב"
רדס םקוש ,העדה הככדזנ ,םישקו םיכורא הדיל ילבחו םיזע םילותפנ ירחא ,היתודוסי
בידנו ליצא רבד לכ הבש ,האנה ונתדלומ ,הבוהאה תפרצ ,תלופמה ייע ךותמ שדח םלוע
(זא דע םילבוקמהמ) רתוי םימלוהה תונורקע הרשיא ,קזבה תוריהמב חמוצו שרתשמ
אל .התואנ תוירופו רידא דה הלא תונורקעל ועדונ םייתניב .ויתויוכזו םדאה יכרצ תא
ןתמדרתמ ןררועו תומואה רתי יניע תא חקיפ םא יכ ,דבלב תפרצב םרוא םצמטצנ
לזונה שדח ןסוחב ,השדח תיחולחלב ,שדח םוחב ושיגרה ןה ;תכשוממהו הדבכה
."השדחהו הנשיה תשביה וענוה הייחת תעונתבו ,ןהיקרועב

הכפהמה תונויער תוטלתשה תא תאזכש תובהלתהב ראית 1862 תנשבש ,שיאה היה ימ
ףיקתה גיהנמה אלא םיליכשמה ןמ ליכשמ אלו ילאמש יאנידמ אל ?לבת יבחר לע תיתפרצה
ןיירה לילגו ראמלוק תליהקד ןיד תיב בא ,ןיילק באז המלש ברה ,תפרצב תידרחה תודהיה לש
.ב"כרת חספה גח תארקל ותיערמ תאצל חלשש ,"םיעור תרגיא"ב ,ןוילעה

:תרגיאה ךשמהב וירבד וליאו
תא הדיקפה ודיבש ימ תאו תפרצ תא 'ה ךרבי ,תפרצל הליהת ובה ,תפרצל דובכ ובה"
לזלזיש ,םדא דוע היהי אל ,הל תודוה ,ול תודוה ;(ישילשה ןואילופאנ רסיקה) הלרוג
וקתונ יכ ;רורא םע דוע לארשי ארקיי אל :ןידה תא ןתייש ילב והנעיו והנוי ,לארשיב
."...ןירוח ינב םימע ךותב ,ןירוח ןב לארשי .ודובעש ילבכ

בור יניעב יאנקל בשחנ וליפאו ,האריבו הרותב לודג היהש ,ןואגה ברה יבתכ לכב המינה ךכ
תוצראבש וניתובא תובא זא ונימאה יכ אלא תאז ןיא .תיתדה ותוינוציק לשב תפרצ ידוהי
אתלחתא ןיעמ ,םידוהיל בהזה רות תחיתפ שממ איה תינידמה היצפיצנמאהש ,ברעמה
.הז בושח ערואמ לש םיילילשה םידדצה ןמ ומלעתה םהו .הלואגד

שפוחה ימחול לש תיתימאה םתנווכ
ימחול לש תיתימאה הנווכה התיה ,"םיעור"ה תא גיאדהל תוכירצ ויהש ,תועפותה תחא
םהיתונורקע ושרד רשאב ,תויבבל ךותמ םידוהיל ושגינ םה ללכ ךרדב .לארשי ינב דעב שפוחה
םיקומע תוחפ אל זובו האנש ךותמ ושגינ תודהיל לבא ,םדאל םדא ןיב הילפה לכמ ענמהל
ןזורה לש תמסרופמה האירקה לש התועמשמ יהוז .רודו רוד לכבש וניחא יפדור רשאמ
:תיפרצה תקקוחמה הפסאב רנוט-ןומרלק ןכפהמה
אל -םע םה רשאב םידוהיל ;לכה תא [קינעהל שי] - םדא ינב םה רשאב םידוהיל"
.(1789 רמבצדב 23) "!םולכ

לכב ןאכמו ,תפרצב לארשי ינב רורחשב רתויב תולודגה תויוכזה תא ול הנקש ,שיאה םג
התוא תופי םינפ רבסב לבקל שיש ,תויבקעב ןעט ,ראוגירג ירנא םדקתמה רמוכה ,םלועה
תא חירכהל" עיצה אוה ."הנובתה ןברוח אוהש ,תונברה לוע" תא רובשל ידכ ,הבולע המוא
...הב קר שמתשהלו םואלה תפש תא תעדל" םידוהיה לכ תאו "ונרפס יתבב רקבל םהינב
רשק תדוקנ תווהל לולע םידוהיל םירצונ ןיב ןיאושינה רתיה" :ףיסוהו ."םנחלופ יסכטב
לש הז דיסח ףא :םוגע םשורמ טמתשהל רשפא יאו ."חבושמ הז ירה םהב הברמה לכ .תפסונ
תירסומה המרל םידוהיה ותוסח ינב ועיגישכ ,רבד לש ופוסבש ,ענכושמ םלועה תומוא
...תורצנל ורבעיו םתד תא םה ורימי יאדווב ,םייוגה לש תילכשהו

לבקל םידוהיה ומיכסה םישמ ילב .רומח ןויתפ הב שי יכ ,רתויב תנכוסמ ןבומכ איה וז הדמע
,יאנתל ףא ומיכסה וליאכ םה ושענ אליממו ,האלמה תינפוגה תוריחה לש האלפנה הנתמה תא
,תדחוימה םתשרומ לע ,םתוא ןייפאש המ לכ לע ןיטולחל םירתוומ םהש :שרח התוא הווילש
לע אלא רתוול שוריפב ושקבתנ אל םה םנמא .לארשי ץרא תבהא לע רקיעבו ,הרותה לע
לש וקל ךשמהב ,ןואילופאנ הצר רבכ ךא .הנידמה ךותב הנידמכ םנוגרא לע ,יחרזאה םדמעמ
הווקת לכ תשיטנו םהיתוביבס רשא םירצונה םע תבורעת-יאושנ םהילע תופכל ,ראוגירג
,רסיקה תועיבתמ ישוקב קר וקמחתה (1807) זירפבש "הלודגה ןירדהנסה" ינברו ,תיחישמ
:רומאל םטילחהב

םיבייחמ םה ,הנידמה לש יחרזאה קוחה יפל ומייקתנש ,םירצונל םידוהי ןיב ןיאושינה"
לטוי אל ,ןישודיקו הפוחב םתוא שדקל רשפא יאש יפ לע ףאו ,תיחרזא הניחבמ םירשכו
."םללגב םרח לכ

ויתונכסו יחרזאה ןויוושה
:תודהיה לע םינפוא השולשב תוחפל םייא יחרזאה ןויוושה
:םהילע תולטומה הרותה תווצמ תניחבמ םידוהיה לש םידחוימה םיכרצה תרכה יאב
ידוהיה הכלהל יכ ףאו ;ירכנה אבצב תרשלו עובשב ןושאר םויב תובשל םיבייח םה התעמ
רורב ,םינוערזבו םחלב ,לייח אוהשכ ,קפתסהלו תבשב םג (םייטרפה) ויקסע תא רוגסל יאשר
.הב דומעל םילוכי רוביצה בור ןיאש ,הנקת תאזש

םייתרבחה היכרע לכ הנממ ועטקנשכ ,דבלב תיבה תגהנהו ןחלופה חטשל תודהיה םוצמצב
.םיימואלהו

הטעמה ידיל ואיבהל חרכומש המ ,ותוסח ץרא ןב לכ םדוק ומצעב תוארל ידוהיה תלגרהב
.תוישעמה תווצמה לכ תא םייקל ףיסוה וליפא ,תידוהיה ותומד לש תיתגרדה

םדמעמ לע רצק קבאמ ירחאש ,הפוריא-ברעמב רשא הרותה ילודג לש תילרוגה םתועט וזו
.םהל העצוהש ,העוטקה תודהיה תא ליג תואושתב םמצעל וצמיאו וענכנ םה ,ןשיה

הליבקמ תד ןימב הפנעהו האלמה םתודהי תא ףילחהל םידוהיה וענכושש ,העש התואב
םילודג רתוי הברה אל ושענ התורצנל הפוריא-ברעמ תודהי ןיב םילדבהה יכ ,תורצנל
לארשי ינב לש ידוהיה םנעטמ השענש ,העש התואב - תורצנה ךותב תכל תכ ןיב םילדבההמ
הכ דע .םייוגה םע םינפ לא םינפ הנושארה םעפב ושגפנ םה העש התואב ,םויל םוימ לק רתוי
לכ ילב ,דבלב ירמוח עגמ הז היה ,עגמב ואב םאו .ומלועב דחא לכ ירצונהו ידוהיה ויח
.תישפנ תורשקתה

תוללובתה
,הרזה תוברתה תא םידוהיה יריעצ ודמלש ירחא .םדאל םדא ןיב תורדגה תא הליפה הכפהמה
האמה לש הנושארה תיצחמב ךרעב - הנושארה הפוקתב .םירזה להקב ברעתהל ורשכוה
םילושכמה תרסה םתוא האיבה ,הנוילעה לע תילותקה הייסנכה די ןיידע התיהשכ - ,א"יה
םהידוד ,םהינב ,םהיחאש ,םיגיהנמ ובשי תוליהקה ידעו לכב .תורצנתהל םיבר םירקמב
,ןובסיטאר טסוגוא ,גרובסארטש זוחמ לש (תוליהקה דוחיא) ראוטסיסנוקה אישנ :ולבטוה
,םידוהיה תא רצנל ותרטמש ,רדסמ ודסי ףאו ,תילותקה הנומאה תא םהילע ולביק וינב ינש
ויהש ,ץיוד (לדנמ) לאונמע תפרצל ישארה ברה לש ונתח ,ךארד דוד ןייטצמו ריעצ בר - זירפב
ורוע תא םואתפ וכפהב המוצע הירורעש ררוע ,וימח תרשמ תא תשרל םיבוט םייוכיס ול
.ויחא דגנ רויפיפאה לש ימשרה ןסומלופל ותושעיהבו (1823 אחספ) הלבטה לש יבמופ סכטב
.היצפיצנמאה תוצרא תודהי תא ןכוסמ ןפואב ושילחה םהו ,ויה םוי לכבש םישעמ הלא לכ

תיתרבחהו תילכשה תיליעה ברקב "תיעדמ"ה חורה הרבג האמה לש הינשה תיצחמב
.םירקוחה בור ידי לע תופירחב הפקתוהש ,תורצנה לש הכישמה חוכ דרי זא .הפוריא-ברעמב
האב אל םלוא .הייסנכה ףס תא רובעל םיבר םידוהי ןכ ינפל ועינהש ,תוביסה ותחפ התעמ
,הליהקה ןמ םידוהי הברה וקחרתנ ,ימשר ןפואב םתד תא רימהל ילב .תודהיל העושת ךכ לשב
לש םהיתונב תא ןבומכ וחקל ,םתדב םה םג םינימאמ יתלבה םינומהה ךותב ירמגל וללובתנ
,הלבטה ילב וליפא ,תוחפשמ לע תוחפשמ ומלענ ךכ .םהל ונתנ םהיתונב תאו םישנל םהל הלא
יכ ,וללה םינשה ןמ םידוהיה םיגיהנמה לש םיאצאצ הלא תוצראב אוצמל השקש ,ךכ ידכ דע
.םייוגה ןיב םלוכ טעמכ ועמטנ

םנמא .השדחה הפוקתה יאיבנ ורשיב הלוטיב תאש ,םידוהיה תאנש הככש אל תאז לכבו
הביאה םוקמב .רבעב רשאמ ,תונוש תורוצ ,הנוש הרוצ בור יפ לע ךליאו ןאכמ איה השבל
תגירהב ידוהיה תא ןמישאהב תויסנכה והוקזיחש ,יאמק שגר ותוא ,ןפוד אצויה יפלכ תרוויעה
תודוסיה :בטיה םירדגומ םייח תונורקע לע תותתשומ ףילחת תופקשה יתש תוחפל ואב ,ושי
תא םיסרוהה תונויערה ינכוס תא לארשי םעב ועיקוה - הלודגה תונגרובהו הלוצאה - םיינמיה
והותל םיפאושהו ,םישדקומ םיכרע אלו םישרוש אל םהל ןיאש ,ולא תומדא ירסח ,הרבחה
םירמומה םידוהיה ןב ,סכראמו - םייטסילאיצוס תועד - יגוה הברה ונעט םתמועל ךא .והובו
םדגנ קבאמהו ,ןוה ילעבו עצב יבהוא םעבטמ םה םלוכ לארשי ינב יכ - ,תינוציק תופירחב
ותשר תא שרפש ,דלישטור תיב םהל שמיש למס :הרבחה ינפ יוניש תארקל תינושאר הווצמ
...הפוריא לכ לע

סופיירד תשרפ
התכיהש ,סופיירד תשרפ התיה היצפיצנמאה תוצראב ףא תוימשיטנאה םויקל תיתמרד תודע
יאנותעה םהיניב .היטרקומדה ךרדב ישונאה ןימה תומדקתהב םינימאמה תא המהדתב
תוריח :תפרצ תריבב ויניע וארש הממ תזעונ הנקסמ איצוהש ,לצרה רודואית יאניווה
ןיא יכ ,ומצע תושרב דמוע םע תויהלו בושל םהילע ;אוה אווש םולח רכנ תמדא לע םידוהיה
.םייוגה ידסחב הווקת

,ער אלא הנממ דלונ אלש ,םיקיזמ לש תעקפ איה היצפיצנמאה יכ ,ילוא ןבוי ליעל רומאה לכמ
לכ םע ,הנממ גייתסהל יוארש ,תויוגייתסהה לכ םע .איה אלו .המייקתה אלול היה בטומו
.הכרב םושמ לכה תורמל הב שי ,הבש םיילילשה םידדצה

.וירמש לע אפוקה םלועב קר תירשפא התיה םתולג לש היתומא עבראב םידוהיה תורגתסה
,םישדח םידיקפת תודהיל םג ודעונ ,ח"יה האמה ףוסב ,ףצק תולעהלו סוסתל םלועה לחהשמ
הז םלוע ןוחבל ילבמ הלא תא רותפלו הלא תא אלמל התלוכיב היה אלו ,תושדח תויעב הל וצצ
תוחוכה םע ןושארה העגמב .תונולשכ יבג לע תונולשכ ומרענ הליחתב םנמא .וב ןחביהלו
(העימטהו תורצנתהה ידי לע) ןיסולכוא הז קבאמל הנכומ יתלבה תודהיה הדיספה םיינוציחה
ורבגתה ןכמ רחאל םלוא .(הלש הנחמב םיראשנה לש תינויערה תוללובתהה ידי לע) תויחו
החוטב ,תורובה ןמו הרגשה ןמ היודפ תקקוזמ הרות םדיב התיה זאו ,םיישקה לע םידירשה
.היביוא תא הריכהש ינפמ אקווד המצעב

תפרצב םינברל שרדמה תיב
ץימ תבישיב 1829 תנשב ותישאר ,וז ץראבש םינברל שרדמה תיב .תפרצמ המגוד בוש חקינ
ךרדב דסומה ךניח אל האמה יהלשבו ,השידחה הבשחמה תוחור וב ובשנ רהמ שיח .תנקותמה
וא ,ורבחל םדא ןיבש תווצמל םא יכ ופיטה אל םהימואנ לכבש ,םינקפס תד ינהוכ אלא ללכ
תולדבנ הלאה תושרדה ויה אל :רמוא יווה .םיכלמה יכלמ ךלמב הפורצ הנומאל רתויה לכל
טפשמב םנמא !םיציקה לכ ולכ אל ךא .םינוש םירמכמ םירמכ יפמ תועמשנה ןמ הברהב
,ןוכנ לא הפוסב השרפה החיכוה ,םהיניע תואר יפל יכ ,ןמיס תפרצ ידוהי ואר אל סופיירד
תא ךפהש אוה ,רלטיה ימיבש ןברוחה םרב .םיידי יתשב תוימשיטנאה תא החוד "םתדלומ"ש
תיב ותואמו .םידוהי - אלא ,לבת יחרזא אל - תויהל םידוהיה לעש ,הארהו ,היפ לע הרעקה
םע והוושת םאו .הרומחבכ הלקב דיפקמ וניאש ,בר וישכע אצוי ןיאש טעמכ םינברל שרדמ
ויתובא תובאכ ךישממ אוהו ,ןמזה לש תוינחורה תואלתה וילע ורבע אלש ,הרות ןב םתס
רתוי הקומעו הנכ ןושארה לש ותודהי אקווד יכ ,הלקנ לע ענכתשת ,םייקלו תושעלו רומשל
.ינשה לש וזמ

,ןכ ,ןכוסמ סכנ .אוה רקי סכנ ומצעלשכ שפוחה םגש ,ריכזהל הבוח ,הז ירוטסיה קומינ דבלמ
םא ,הערל וב שמתשת םא .תמא לש סכנ תאז לכב לבא ,וב הכורכ הדבכ תוירחאש סכנ
םש ןהב שדקמ ךניא - םימעב דיגנו רש לש ףא - ןהילא עיגהל ךל רשפאמ אוהש ,תודמעה
תא וב רידאהל ידכ ,ךל קינעמ שפוחהש ,ישפנה טקשה לצנמ ךניא םא .המשאה ךב ,םימש
.ריחמ ול ןיאש ,רבד הזו ,ךינפל תומייק תובחרה תויורשפאה לבא .ןידה תא תתל ךילע ,הרותה

ותוא הליבטהש ינפמ ,(1858) רויפיפאה תנידמ ירטוש והופטחש ,הראטרומ דליהש תעב
םג ולבטוהש ,ילאניפ םיחאה ינש הנה ,וירוהל םלועמ רזחוה אל ,תיארחא יתלב תרזוע תורצנל
,קפס ןיאו ,(1953) תודהיה קיחל השק קבאמ לש ופוסב ורזחוה ,םתחפשמ תעידי אלל םה
לכ לש ןחלופה שפוח תא עבוקה ,קוחה ןוטלש תמיאמ אלא וענכנ אל םיאיבחמה םיריזנהש
,הייפכ לכ ןכתית אל וז תרגסמבו תויה .הלא םיניינעב הנידמה תוברעתה יא תאו ,שיאו שיא
לש תוקוחרהו תובורקה תואצותה ינפמ ודחפ םהו ,םיפטוחה דגנ להקה תעד הממוקתה
םיעבונ היצפיצנמאה ןמש ,דמלל האב וז המגוד .תילותקה הייסנכה תרקוי לע םהישעמ
.שממ לש תונורתי תודהיל

תועונת יאלצרהה ןוגראה ינפל רבכ ויה םנמא .תונויצה הדסונ אל ,היצפיצנמאה אלול ,ףוסבלו
ופיצ ןהינימל "ןויצ יבבוח" .תונויצה לש התשיגמ הנוש התיה ןתשיג לבא .הצרא הבישה ןעמל
לע לצרה עיגה םלוע תקבוח הפקשהל .רבעה חסונב תונלדתש תוכזב םהל ןתניתש ,העושיל
,לארשי םע לכ תא תגציימה תורדתסה :היצפיצנמאה חורב - רורחש לש תונויער סיסב
.ולאב אצויכו "תויתכלממ" חותיפ תוינכת ,לבת יטילש םע תורבדיה

?היצפיצנמאה התשע המ
,םימימתה ורבסש יפכ ,המדאה ינפ לעמ תוימשיטנאה תא היצפיצנמאה הדימשה אל םא ,ןכבו
:םיכרד שולשב תוחפל התוא המצמצ איה
תעפוש התשענו הכלה ,הלדו השבי הליחתכל התויה םעש ,הרואנ תודהי הלומ הדימעהב
.היח תודהי
.תוננוגתה יעצמא לש עפש םידוהיל התתב
הדועיי תא המישגה הבר הדימבו) הרצוי תעדב תנווכמ התיהש ,תונויצה תדיל תא הרשפאב
.ץראה ןמ םידוהיה תאנש תא קוחמל (הז

הדיב ןיאש דועב .תוימשיטנאה לע התעפשה יבגל םג ,תיכרע וד איה היצפיצנמאה ,רבד לכ ומכ
.התוא םיעיגרמה םינממס המכ תללוכ איה ,הלחמה תרבדהל אלפ תופורת