ןתפוקתו הדוהי רבדמ תותכ

רסולפ דוד ר"ד

ב"כשת ןוושח-רמ ,ב"ס םיינחמ

:ןכות
"םישורפ" חנומה
"לארשי תסנכ"
ךשוח ינבו רוא ינב
םייסיאה לש םייוניכה תועמשמ
:םכסנו הבה
םולש יבהואכ םייסיאה
לארשי ראשל םייסיאה תאנש

םג גיצמו ,םייסיאה תכ לש תיתרבחהו תירוטסיהה ןתוחתפתה תא גיצמ רמאמה :תיצמת
.םיפי תוחפה הידדצ תא

לארשי םע ,הדוהי רבדמ תכ לצא הרהט ,הדוהי רבדמ תכ ,םייסיא :חתפמ תולימ
.םייסיאהו

א
תדרוי הניא תובר תודוקנבש תינחור הריצי לש הפוקת התיה ינש תיב תפוקתש לכל םנמא עודי
םלועה תפקשה התוא הרצונ הפוקתה התואבש עודי ןכו ,ןושארה תיבה ימימ התובישחב
,ינש תיב תפוקת ינב לש םכרדב םיכישממ ונאש ינפמ אקווד םלוא ,הב םילגוד ונאש תידוהיה
ירה יכ ;הפוקתה התוא לש ריבכה תינחורה הריציה חוכ תא הנוכנ ךירעהל םילגוסמ ונניא
לוכיבכ םהו תורודה ךשמב ונתשנש יונישה ותואב איהה הפוקתה יגשומ תא םיריכמ ונחנא
תובישח תעדונ ןכ לע .לארשיב זא שדחתנש שודיחה ותואב םישח ונניא ןכ לעו ונמצעמ םצע
ןה ינש תיב תודלותב ןייעלו בושל ,לוכיבכ ,ונתוא וחירכה רשא תוזונגה תוליגמה תילגתל
ינפל ,םרב .םימיה םתוא לש תינחורה תוחתפתהה תניחבמ ןהו הרוהט תירוטסיה הניחבמ
ראש תא הרצקב רוקסל ונילע ,ינש תיב ימי תוגהב הדוהי רבדמ תכ לש המוקמ תייעבל שגינש
.איהה הפוקתה לש םיינחורה םימרזה

:(72 'מע ,םולש שיא תאצוה) והילא יבד אנת רפסה ירבדב וננויד תא חתפנ
,השודק הנתינ דבלב םינהכל אל :ורמא .הרהטב ןילוח לכוא לאילמג ןבר היה ןכימ"
לארשי ינב תדע לא רבד 'וגו 'ה רבדיו :רמאנש ,ןלוכ לארשילו םיוללו םינהכל אלא
."('בו 'א ט"י ארקיו) 'וגו םישודק םהילא תרמאו

תעדל ,תובייחמ שדקמה תיבב תוגוהנה הרהטה תוגרדש ןויערה תא םיעיבמ ל"נה םירבדה
לארשי לכ ירה יכ ,שדקמה תיבל ץוחמ םג הרהטב םהילוח תא לוכאל ,לארשי לכ תא רמואה
לש הרהטה תווצמ תלבק לש וז השירדש םנמא ןוכנ ,הרהטב תאטבתמ השודקהו םה םישודק
םמצע לע ולביק רשא ונמעב תוצובק ורצונ םלוא ,הלבקתנ אל לארשי ללכ לע שדקמה תיב
ןכו ,םוקמ לכבו םימיה לכב שדקמה תיב לש הרהטה לש תומיוסמ תוגרד לע םינמאנ תויהל
:'ז 'ב הגיגח תנשמב ונינש
המורת ילכוא ידגב ,המורת ילכואל סרדמ ןישורפ ידגב ,ןישורפל סרדמ ץראה םע ידגב"
התיהו הנוהכבש דיסח היה רזעוי ןב יסוי ,תאטחל סרדמ שדוק ידגב ,שדוקל סרדמ
."שדוקל סרדמ ותחפטמ

יתדמע רבכו ,תונוש הרהט תוגרד לע ורמשש ינש תיב ימיב םירדסמ ויהש םידמול ונא ןאכמ
תא הוושנ םא ,וז הנשמב ,הנוהכבש דיסחה רזעוי ןב יסוי לש ותרכזה תובישח לע רחא םוקמב
יסוי תא ןייצמ "הנוהכבש דיסח" ראותה ןכא יכ תעדל חכוונ ,םירחא תורוקמל הנשמה ירבד
םתוא ,"םידיסחה להק" לש האלפומה הרובחה התואל רבחכ אלא קידצ שיאכ אל רזעוי ןב
.יאנומשח תיבמ ןהכה ןנחוי ןב והיתתמ דצב ומחלש ליח ירוביג

ובייחתה הינבש הרובח ראשה ןיב היה םידיסחה להק ותואש הנשמה ןמ רבתסמ ךכ לע ףסונ
לש רתוי התוחפ הגרד לע הרמשש ,תרחא הרובח .הרהט לש דאמ ההובג הגרד לע רומשל
תששכ ץראב ויה והיתתמ ןב ףסוי ימיב .הרהטב םהילוח תא ולכאש םישורפה םה הרהטה
רבדמ תכ איה ,תרחא הרובח לש וז התיה הרהט לש רתוי ההובג הגרד .םישורפ םירבח םיפלא
ויה ינורדנסכלאה ןוליפו והיתתמ ןב ףסוי ימיב .תמסרופמה םייסיאה תכ םע ההזה הדוהי
.םייסא 4000 -כ ץראב

הגרד יפל תויחל לק ללכו ללכ הז ןיאש רורב :תוניינעמ תונקסמ המכ תועבונ רומאה ןמ
קרש ןבומ ןכ לעו ,הלא תורהט לע ללכ ךרדב רמוש וניא רשא םעה ךותב הרהט לש תמיוסמ
'אה האמב ויה םישורפה תרובחלש אלפ אופא ןיאו תורובחה ירבחכ תויחל ולכי םיטעמ
ולכי וללה תורובחה ירבח .םירבח 4000 -כ םייסאה תרובחלו םירבח 6000 -כ קר הריפסל
לכואל םג ןבומכ עגונ רבדה ,הרובחב םהירבח ידיב ויה םא קר םיצפחה בורב שמתשהל
ללכב לוכי הרובחה רבח םא ,הלאשה הררועתנ ,ונל עודיש יפכ ,םישורפה תרובחב ;הקשמו
הז םירושק חרכהב ויה תורובחה ירבחש ןבומ וללה םיישקה ללגב .ץראה ימע לצא חראתהל
תא םייקל םהל ורשפא הלא םיקודה םירשק קר יכ רתויב םיקזח םייתרבח םירשק הזב
םייסיאה תא איבה םירבחה לש םיימוימויה םיכרצה ףותישש יל הארנ .הרהטה תווצמ
יכ .קיתעה םלועה לכב םימסרופמ םייסיאה ושענ וללגבש םזינומוקה ותואל ,ןוהה ףותישל
- הרובחה ינב לש םילכב שמתשהלו םהיער לש לכוא קר לוכאל םירבחה ולכי הכו הכ ןיב ירה
םג ןבומ .ומצעמ טעמכ שקבתמ תפתושמ הפוק לש ןויערה ירה ,האמוט הריבעמ עבטמה םאו
.םתדעל ופרטצנ אל רשא הלא לש "םנוה לכב (האמוט) אמט"ש ובשח םייסיאהש

דחיה ישנא ןיבל םישורפה תרובח ןיב בושח לדבה םייק היה הרהטהו האמוטה תנבהב
לש תודימה רהוט םע רשק וב ןיאש ןיינע האמוטב ללכ ךרדב ואר םישורפהש העשב .םייסיאה
םג אטוחה תא אמטמ אטחהש ,הדוהי רבדמ תכ ישנא םה ,םייסיאה ובשח ,אמטה שיאה
הירואיתה ןאכמ .לאה לש "ורבד ירבוע לכב (האמוט) אמט" יכ ובתכ ןכ לעו תינפוג הניחבמ
תא אלו לבוטה רשב תא קר רהטל םילגוסמ םימהש רחאל :תוליבטה תודוא םהלש תדחוימה
אטוחה שפנב ןכושה אטחהש םושמ ,ותאמוטמ אטוחה תא רהטל הליבטה הלוכי הניא ,ושפנ
- תוליבטה ישעמב הבושתה אופא הרושק הדוהי רבדמ תכ תעדל .ורשב תא אמטמו ךישממ
זא קרו ,אטחה ןמ ושפנ תא רהטל תלגוסמ הבושתה .רחא םוקמב הז ןיינעל ונזמר רבכו
.אטחה אוה ,ףוגה תאמוטל רוקמה תא הקליס הבושתהו תויה ,ףוגה תא רהטל םימה םילוכי
.הליבטה ימ ידי לע לבוטה לש "ורשב רהטי ,לא יקוח לכל ושפנ תונעב" :תוליגמה ןושלב וא
היהש הרהטה ןויער לש רתי תשגדה ךותמ הרצונ הרהטהו האמוטה לע וז תדחוימ הפקשה
ברקב הרהטה ןויער לש וז הזרפה .ינש תיב ימיב תורובחה לש םייזכרמה תונויערה דחא
תא תרחא הביבסב ךכ רחא הדילוה ,אטחהו האמוטה לש םימוחת בוברעב הדוסיש םייסיאה
תינפוגה הרהטה לוטיבל ,ילאסכודאראפ ןפואב האיבהו הליבטה לש םייזכרמה םיגשומה
.הז רמאמ תרגסממ גרוח הז אשונב ןויד םלוא ,הליבטבש

,םישורפה תרובח ןיבל הדוהי רבדמ תכ תרובח ןיב דחא לדבה לע הרצקב אופא ןאכ ונדמע
רורב .הרהט לש תמיוסמ הגרד תרימש לע ,תינוציח הניחבמ תוחפל ,תססובמ התיה איה ףאש
ךירצ ,וילאמ ןבומכ לארשי תיב בורל הארנש םימכחהו םישורפה ןיב ליגרה יוהיזהש אופא
ירבח לכשו תישורפה הרובחה ירבח ויה םימכחה לכש ןוחטב םוש ונל ןיא ירה ;שדוחמ ןויע
םימוד תורוקמבו דומלתב םנמא אצמת ךכ לע ףסונ .םימכחה ידיסח ויה םישורפה תרובח
תיבויח השיגב םינייטצמ םניאו תרוקיב ירבד םה תורוקמה בור) םישורפה לע םיבר םירבד
םכח םוש תידומלתה תורפסה לכ ךותב אצמת אל םלוא ,("םישורפ" םש םיארקנה הלא יפלכ
םתוא ,םישורפה תרובח הארנכש ונדמלמ תורוקמב ןויעה .ישורפ היהש שרופמב וילע רמאנש
לא התוולתנש רתוי הבחר העונתל סיסבו זכרמ ןיעכ התוויה ,יאכז ןב ןנחוי ימיב שיא 6000
.םישורפ םשב םימכחל אורקל םיינוציח תורוקמב רקיעב רשפא היה ןכ לעו ,הרובחה

,תינוציח הניחבמ ,רמול רתומ םא ,ינש תיב ימי לש תורובחה תא ורידגה הרהטה תוגרד
םיפסאנה םישנאה ,םלוא .םהירבח דוכילל יתרבח םרוג ויהו דחוימ םייח ןפוא ןהל וקינעה
המזוג םינפ םושב הז ןיאו תודחוימ תויגולואידיא ,ןבומכ וחתיפ ,ולאכ תורגסמב םידכולמהו
התוא ,לארשי לש תינחורה תוחתפתהה ידקומ םימיה םתואב ויה הלא תורובחש רמאנ םא
ונא ןיאש לבח .המשל היוארה תידוהי תוגה לכל דוסי םויכ םישמשמ היגשיהש תוחתפתהה
ימי תישארב התיה התחירפ תפוקתש "םידיסחה להק" לש הרובחה התוא לע הברה םיעדוי
היהש םג הארנ .רתויב הבושח התיה לארשי תרותל התמורתש הארנ םלוא ,יאנומשח תיב
,רזעוי ןב יסוי ,הרובחה ישנאמ דחא ירה יכ ,תישורפה הרובחה ןיבל וז הרובח ןיב רשק םייק
םימכחה ויה םהישרויש תוגוזה ןמ דחא ,םימכחה יבושחמ דחא היה ,הנוהכבש דיסחה
,הדוהי רבדמ תכ ישנא םה ,םייסיאה םג ואב םידיסחה תרובחמש םיחינמ םיבר .םישורפה
דע ומסרופש תכה יבתכ ךותבש ןויצל יואר ,ךפהל .תוליגמה ידי לע חכוה אל הז רבד םלוא
החכוה שמשל הלוכי הניא וז הדבועש םנמא רורב ."דיסח" הלמה תא ללכב אצמת אל התע
המצע הדבועה תאז תורמל םלוא ,םייסיאהו םידיסחה ןיב ריק םייק היה אל ןכא יכ תיפוס
הרצונ םייסיאה תרובחש הארנ יל .בל תמושתל היואר תוליגמב "דיסח" הלמה תעפוה יא לש
רוזחא דועו ,יאנומשח תיב ימיב הרצונש םידוהיה תנידממ ושאייתנ רשא םישנאה םתואמ
.תורובחה ןיינעל רוזחנ םייתניב ךא ,הז ןיינעל

"םישורפ" חנומה
ינב ויה םא :תדחוימ היגולואידיא לע תחא לכ תוססובמ ויה תונושה תורובחהש ונרמא
םתוא אמיט ישממה עגמהש ינפמ לארשי תיב ראשמ תיתרבח הניחבמ םילדבנ הרובחה
תניחבמ םג לארשי ראשמ םילדבנ ויה םהש הזב ונרמא רבכ ירה ,תינפוג הניחבמ
יפב רצונ וז הרובחל "םישורפ" יוניכה הארנה לכ יפלש הרקמ הז ןיא .םהלש היגולואידיאה
ןמ ושרפ םהש םירחאל הלחתהב היה המדנו תויה "םישורפ" הארנכ וארקנ םה :םהידגנתמ
לש יאנג יוניכב שמתשהל ובהא אל םישורפה תרובח לש םירבחהש אלפ אופא ןיא .רוביצה
לש םתלודג ירה יכ .לארשי ימכח וא ,לארשי וא ,םתס םירבח וא םמצעל וארקו םישורפ
ללכ םע והדזה םה ,הרהטה תניחבמ תוצראה ימעמ ולדבנש תורמלש ךכב התיה םישורפה
םילגוד ונאש םלועה תפקשה התוא תא ורצי רשא םהו םתעד תא לביק םעה בורש דע ,לארשי
וכלה םה ינש דצמו ינויער זוכיר רצונ ךכבו תדרפנ הצובק םישורפה ימכח וויה דחא דצמ .הב
םתואב רצונ דיחאו םלש ףוגכ "לארשי תסנכ" לש ןויערה .םהירבד תא אמצב התשש םעה לא
.םישורפה ילגרל רנ היה אוהו םימיה

"לארשי תסנכ"
,לארשי יהולא לש ותודחאל הליבקמה ,האלפומ תודחאכ "לארשי תסנכ" לש ןויער ותוא ,םרב
קרש ובשח הלאה םישנאה .הז ןויערב ולגד םה ףאש הדוהי רבדמ תכ לצא תרחא הרוצ לביק
תירוטסיה הניחבמ .לבה םה לארשי ראשו ,יתימאה לארשי םה ,תכל ץוחמ רחא שיא אלו ,םה
ךכ .הבחר רתוי הצובק ךותמ םישנא תצובק לאה ול רחב לארשי תודלות ךשמבש ונעט םה
היה ךכ :לובמב ותמ םירחאהו ורחבנ וינבו אוה ירהש חונ ימימ לחה ,דחיה ישנא תעדל ,היה
לארשי ינב בורשכ רבדמב םג היה ךכ ;אנש וישע תאו בקעי תא בהא 'השכ תובאה ימיב םג
ונעט ךכ ,םויכ םג ירהו - םירפא תיבמ הדוהי תיב רס רשאכ ךכ רחא םג היה ךכ ;םניאו ותמ
םיאיבנה ירה דועו .הדוהי תיב םהו םירפא תיב אלא וניא תכב אצמנ וניאש לארשי ,תכה ישנא
ישנא אלא הניא םיאיבנה םירבדמ הילע ,לארשי תיראש התואו ,בושי ראשהש ןויערב ולגד
םינושארה תירב תא ורפה לארשיש רחאל ,איבנה הימרי דיב לאה חיטבה ךכ לע ףסונ .תכה
התוא םישדחמ תכה ישנאש תירבה התוא אלא השדחה תירבה איה ,תחא תירב דוע ןתי אוהש
תכה ישנא לש רתויב תובושחה תווצמה תחא .ונתרות ןתמ ןמז ,תועובשה גחב הנשב הנש
תוחפלש התיה תינויגהה הנקסמהו לארשי ראשמ תרמוא תאז ,לוועה ישנאמ לדבהל התיה
.'ה ךרד תא םש תונפל רבדמל ךלהו לוועה ישנא בשומ תא בזע םהמ קלח

ךשוח ינבו רוא ינב
הנומאב ,תויטסילאוד תופקשהב עויס הל האצמ תכה ישנא לש תינלדבה היגולואיתה
,םה רוא ינבו הזמ ךשוח ינבו הזמ רוא ינבל תושונאה תא םתעדל קליח אוה ךורב שודקהש
םימיה תירחאבו הזמ ךשוח ינבו הזמ רוא ינב ןיב םלוע תאנש םש לאה .תכה ישנא קר ,ןבומכ
ותואו םלועה תומוא םה ,עשפ יזר יכמות לכ םלועה ןמ ורבעי וז הדמשהבו לילכ עשרה דמשוי
רוא ינב תמחלמ" םירקוחה יפב תארקנה ,הליגמה .תכה תרות תא לביק אלש לארשי לש קלח
ינב ןיב קר אל להנתתש םימיה תירחא לש הארונה המחלמה התוא תא תראתמ ,"ךשוח ינבב
תואבצ ןיבל רוא לרוגל םיכייתשמה םיכאלמה ןיב ףא אלא ,תומדא ילע ךשוחה ינבו רואה
םלוא ,תכה לש תועידיו תונומאב ליהבמ והשמ שיש הדוא - ךשוח לרוגל םיכייתשמה לעיילב
םתווהתה לע דומעל אלא ,תכה לש תועדהו תונומאה תא ךירעהל ןאכ ונדיקפת ןיא
תא ןיבהל ונילע לקי הדוהי רבדמ תכ תודלות לש ירוטסיהה דצב רצק ןויד ילואו ,תירוטסיהה
.חולסל ושוריפ ןיא ןיבהלש רמאש םכחה ותוא קדצש תורמל ,תכה לש תועדהו תונומאה

 


ימי לע ורבדב םייסיאהו םיקודצה ,םישורפה תא הנושארה םעפב ריכזמ והיתתמ ןב ףסוי
ימיב הנושארל ריכזמ אוה םייסיאה תכמ שיא תא םלוא ,יאנומשח תיבמ והיתתמ ןב ןתנוהי
אוה ירוטסיה םרוגכ םיקודצהו םישורפה תאו סונקרוה ןנחוי לש ונב ,ןושארה סולובוטסירא
100 תנשב םימייק רבכ ויה וללה םימרזה תשולשש אופא הארנ .סונקרוה ןנחוי ימיב ריכזמ
אוה םלוא .םיקודצהו םישורפה תודלות לע רבדל הברמ והיתתמ ןב ףסוי .ךרעב הריפסה ינפל
ללחה תא ואלמי תוליגמהש חינהל םילוכי ונייה ןאכו ,םייסיאה תודלות לע הלמ רמוא וניא
םישק םהבש םירואיתה ,דאמ בושח ירוטסיה רמוח תוללוכ תוליגמהש תורמל םלוא ,קירה
אל ןכו םיירוטסיהה םישיאה תומש תא ,ללכ ךרדב ,תוריכזמ ןניא תוליגמהש רחאל .הנבהל
םייוניכב קר םישמתשמ תוליגמה ירפוס אלא ,תורבדמ ןה ןהילע ,לארשיב תוצובקה תומש תא
,"בזכה ףיטמ" "עשר ןהכ" לע רבודמ "םיתכ" הארנ לארשיב םחלנה םעה :םינוש םייוניכמ
.הלא םייוניכ לש םתועמשמ לע דומעל השקו 'וכו "תוקלח ישרוד"

םייסיאה לש םייוניכה תועמשמ
שיא דימת ןייצמ יוניכו יוניכ לכש יתחנהש ךכב וללה םייוניכה תא חנעפל יתיסינ רחא םוקמב
הרומ יח הב ,הפוקת התיה :תואבה תונקסמל יתעגהו תמיוסמ םישנא תצובק וא םיוסמ
עשרה ןהכהש אופא הארנ :לארשיב לשמ רשא עשרה ןהכה ידי לע ףדרנ אוהו תכה דימ קדצה
וא סונקרוה ןנחוי היה הזש תעדה לע רתויב לבקתמו יאנומשח תיב ינהוכמ דחא היה
ףיטמ" ןיבל תכה דסימ קדצה הרומ ןיב הביא תמייק םג התיה םימיה םתואב .יאני רדנסכלא
תא זא ופדר אל וילע םיוולנה םישנאהו וז תוישיא םלוא ,"ןוצלה שיא" םג ארקנה "בזכה
תכה ישנא ואצי ,קדצה הרומ תומ ירחא ,תישאר ,ךכ רחא הנתשנ הז רבד ,קדצה הרומ ישנא
לע אקווד תכה ישנא ופדרנ ,םשמ ובש םהש רחאל .קשמד ץרא איה ,ןופצה ץראל הדוהי ץראמ
םידוהא ויה "תוקלח ישרוד" םתוא ."תוקלח ישרוד" םיארקנה "בזכה ףיטמ" ותוא ידיסח ידי
הדרפנו םתצע דבאת" םימיה תירחאבש קר וויק תכה ישנאו םילאכ םתוא דביכ רשא םעה לע
םהיעתמ תא ובזעו ...םנוועב וניבי םואתפו לארשי לכל םיערה םהישעמ ולגי" זאשו "םתסנכ
הלאש תואדווב טעמכ קיסהל רשפא היה םימיה םתואב .תכה איה "לארשי תיב לע וולנו
תבהא תא ושכר קר אלש םישורפה אלא םניא תוקלחה ישרוד יוניכב תכה ישנא יפב םינוכמה
ישרוד" תכה יפב וארקנ םה ,הכלמה ןויצמולש ימיב ןוטלשל ועיגה ףא אלא ,לארשי םע
ןמ קלח לש םתועיבצ דגנ סומלופה תא םישורפה לכ לע הלילכה תכהש ינפמ "תוקלח
.תידומלתה תורפסה ךותב ףא ,עודיכ ,רמתשנש ,םישרופה

:םכסנו הבה
ודמעו עשרה ןהכה ישנא ידי לע םייסיאה ופדרנ יאני רדנסכלא וא סונקרוה ןנחוי ימיב
.הכלמה ןויצמולש ןוטלשמ לחה שממ הביאל ךפה הז סומלופ .םישורפה םע ףירח סומלופב
תליגמ" רוביח ימיב דוע םימייק ויה יאדווב םה ,תעדל רשפא יא הביאה ישעמ וקספנ יתמ
ישעמ תמאב ויהש ךכב קפקפל יתעדל ןיא .הז רוביח רבחתנ יתמ תעדל השק םלוא "תוידוהה
יפכ ,התיה ינש תיב ימיב תיתדה הסיסתהש רחאל ,הדוהי רבדמ תכ דגנ םישורפה דצמ הביא
ימכחש ןבומ ךכ לע ףסונ .הביא ישעמב הוולמ ,םיידומלתה תורוקמה ןמ וליפא םיעדוי ונאש
וניא לארשי ראשו יתימאה לארשי םה םה קרש ובשח רשא םישנא בוהאל ולכי אל לארשי
.םיהולא ידי לע דמשיהל דיתעה לבה אלא

יוצר ,ינש תיב ימיבש תונושה תויתרבחה תויתדה תוצובקה ןיבש תוחיתמה תא ןיבהל ידכ
ונאש הדימ ,וללה תוצובקה לש תילאיצוס תיתרבחה היגולואידיאה לע הרצקב ןאכ דומעל
לש םילודגה םינהוכה ויה יאנומשח תיב תיילע ימיל דע .תורוקמה ךמס לע הילע דומעל םילוכי
םתוא קר יאדווב וכייתשה אל החפשמה התוא לא .ןהכה קודצ תיבמ םילשוריבש שדקמה תיב
ימיבש הארנ .םיבר םירחא םינהכ אלא ,יאנומשח תיב ידי לע ושרוגש םינווייתמה םינהוכה
אלש ,יאנומשח תיב ןוטלש תא םנוצרמ םמצע לע ולביק אלש הלא לכ ולגד יאנומשח תיב ינהכ
הארנכ ולגד המסיסה התואב .ןוטלשל קודצ תיב תא ריזחהל שיש המסיסב ,קודצ תיבמ אב
הגלפמהו תינרמשה םיקודצה תגלפמב וזכרתהש תורישעו תוסחוימ םינהכ תוחפשמ הנושארל
ןנחוימ לחה םלוא .קודצ תיב םש לע "םיקודצ" הארנכ אופא הארקנ תיתדה תיטילופה
ירש לש תוינידמהש רחאל ,יאנומשח תיב םע םיקודצה וסייפתה ןוילע לאל ןהכה סונקרוה
לש הרישעה תינהוכה הלוצאה לש םיינידמהו םייתרבחה םיסרטניאל המיאתה יאנומשח תיב
םדצמ הלא :םישורפה דגנ םיקודצה םע דחי ויכלמו יאנומשח תיב ירש ונפ זא .םילשורי
.לארשי תודחאב ולגדו תונושה ויתובכש לע םעה בור לע וכמתסה

ולכי אלש יאדווב ,לארשי םע לכ לש םייקוחה םיגציימה תויהל וצר םישורפהש העשב םלוא
רתויב ולבסש םיללמואה םישנאה םתוא ,םעה תלד ינב לש תוינכפהמה םהיתושירד תא קפסל
תובקעב לארשיב ורצונש םירומחה םייתרבחה םידוגינה תורצוויהמו ןמזה תוכופהתמ
םתוא לש םעה תלד לש םיוסמ קלחש ןבומ .יאנומשח תיב תוכלמ ימיבש קשועהו תומחלמה
םעה תלד לש הזה קלחה ותואמו םישורפה ידיסח ןיב ומוקמ תא אוצמל לוכי היה אל םימיה
םמצע תא וניכ םהש הרקמ הארנכ הז ןיא .הדוהי רבדמ תכ םה ,םייסיאה הארנכ ומק
שוכרה לע ורתיו םהש ךכ ךותמ הדוהי רבדמ תכ ישנאל םהל אב אל הז יוניכ ;"םינויבא"
תא ויכאלמו 'ה תרזעב ושבכי םה םימיה תירחאבש וויק םהש ועדי ירה ;תכל וסנכנשכ יטרפה
ישנאש רחאל ,קוחרה דיתעל ןוזח היה אל הזו !בוט לכמ םינויבאה םתוא וגנעתי זאו ץראה לכ
יונישה תאו םימיה תירחא תא תוארל וכזי םמצעב םהש םיחוטב ויה הדוהי רבדמ תכ
הארנכ הז ןיאו ינע ןהכ ומצע היהש קדצה הרומ דסי תכה תא .אימשד התעיסב ינכפהמה
םינהכ יזכרמ םוקמ וספת תכה ךותב .אקווד "קדצה ןהכ" יארקמ יוניכב ארקנ אוהש הרקמ
ויוניכשו החפשמה התואמ היה ומצע קדצה הרומש תעדה לע אופא לבקתמו קודצ תיבמ
,איה ףא התיה הדוהי תכ ישנא לש םתנעטש קפס ןיא ןכ םא .ךכל זמור ףא "קדצה הרומ"
ברקב םיאצמנה קודצ תיב ינהכ ןוטלשל ונעט םה :תיטסימיטיגל הנעט ,םיקודצה לש וז ומכ
ןהכה לש הרשמה העיגמ קדצה הרומ תחפשמלש ,קויד רתיל וא ,םהלש הארנכ ובשחו תכה
.יאנומשח תיבל אלו לודגה

דוד תיבמ חישמ אובב םינימאמ ונלוכ ונא .תיחישמ הנומא לש הרוצ ףא םלצא השבל וז הנעט
םילודגה םינהכל הלודג תובישח םג היהת זאש חוכשל םיגהונ ונא םלוא ,םימיה תירחאב
וז הווקתש םיחכוש ךא ,"קדצ ןהכ" אוב לע םג ונתורפסב םיארוק םנמא ונא .שדקמה תיבבש
ונייחב תיזכרמה תומדה היה לודגה ןהכהשכ תיבה ימיב הבורמ תובישח יאדווב הל התיה
םג היה הנבומ קדצה ןהכ אובב תילארשי ללכה הנומאה אמשו .דחי םג םייתדהו םיינידמה
ונילע ךכש ןתונ וליפא ןויגהה ?אקווד קודצ תיבמ םינהוכה ברקב הלודגה הנוהכה שודיח
קודצ תיב ינהוכמ דחאש ובשח הדוהי רבדמ תכ ישנא םא ,םוקמ לכמ .םויכ םג סורגל
רורב ירה ,שדקמה תיב לש לודגה ןהכל ,םיאבו םישמשממה םימיה תירחאב היהי ,םברקבש
אוה "לארשימ חישמ" אובב הנומאה ןמ םהל הבושח התיה "ןרהאמ חישמ" אובב הנומאהש
"קדצה הרומ" לש ושרוי אוה "הרותה שרוד"ש זמרנ תוליגמה ןמ תחאב םאו ,דוד תיבמ חישמ
העונת ,ראשה ןיב התיה הדוהי רבדמ תכ :וילאמ ןבומ רבדה ירה ,ןרהאמ חישמכ םעפ הלגתי
תוינכפהמ תויטנ ,תיתרבח הניחבמ ,וגזמתה הב רשא ,םעה תלד ברקמ הארנכ המקש תיחישמ
שדקמה תיב לע ןוטלשל קודצ תיב ינהוכמ תחא הינע החפשמ לש תיטסימיטיגלה הנעטה םע
.םילשוריבש

 

ג
םולש יבהואכ םייסיאה
םיניינעמ םיטרפ לע עיבצהל ונלוכיו הדוהי רבדמ תכ לש ירוטסיההו יתרבחה ןבומה לע ונדמע
המ ,הלאשה תא רבכ םתלאשש יאדווב םלוא .בחרה רוביצל ללכ ךרדב םיעודי םניאש דאמ
לש תילאידיאה הנומתה ןיבל התוא ונראיתש תררוסה תיתרבחה תיתדה העונתה ןיבש רשקה
ןב ףסוי ירבד ךותמ דוחייב ליכשמה רוביצל זאמ םיעודיה ,םולש םיבהואה םייסיאה םתוא
.ינורדנסכלאה ןוליפו והיתתמ

ירבח ;יתימאה לארשי איהש הבשחב לארשימ הדרפנ הדוהי רבדמ תכש ךכ לע ונדמע רבכ
,םלועה תומוא תא קר אל ללכש ךשוחה םלוע ראש לומ םידמועה רוא ינב םמצעב ואר תכה
הרצונ םיבירי תונחמ ינשל םלועה תקולח לש וז היגולואידיאש רורב .לארשי ראש תא ףא אלא
ןויערה תא ססבל ידכ .לארשי תסנכ לש הפוגמ תכה תולדביה תא תינויער תניחבמ ססבל ידכ
עבק לאהש הנקסמה ידיל תכה ישנא ועיגה ,םידיחיה לאה יריחב םה הדוהי רבדמ תכ ישנאש
תכ ישנא .םלועה תאירב ינפל התשענש המודקה ותריזג ךותמ עשר היהי ימו קידצ היהי ימ
םהו תויהש ןוחטב םהל הנתנ וז הנומאו המודקה הרזגה תרותב אופא ונימאה הדוהי רבדמ
תויה .לבת תודסומ ינפל לאה ןוצר יפ לע העבקנש םושמ ,הנוכנה ךרדה איה םכרד ,לאה יריחב
תמחלמל ןנוכתהל םהילעש תכה ישנא ובשח ,רתויב בורקה ןמזב ואובי םימיה תירחא םתעדלו
וז החנה ךותמ .םייתרחמ וא רחמ ילוא אובת תאזה המחלמהש םושמ ,ךשוח ינב דגנ דמשה
.הבורקה המחלמה התוא לש םיטרפ יטרפ תראתמה תמסרופמה הליגמה הבתכנ

יכ התע ררבתנ תכה ישנאל .אב אל המחלמה תליגמ רבחמ הפיצ וילאש םקנה םוי ,םרב
קוקבח קרפ) "הלפהל לא יזר יכ ,םיאיבנה ורבד רשא לכ לע רתיו ןורחאה ץקה ךיראי"
.(8-7 'ז

תוביסנל םהיתורות תא םיאתהל וחילצהו שדח ןורתפ תכה ישנא ואצמ וז הבזכא ךותמ
:האב םרט ןוחצינה תע םתעדל ךא ,יפוסה םנוחצינ לע םנמא ורתיו אל דחיה ישנא .תושדחה
יזר יפל עבק לאהש רחאל .(4 ד"י תוידוה) "ךיטפשמ םוי דע םיקפאתמה" התע םה תכה ישנא
תא הליבס הלבק לבקל תכה ישנא לע ,ויריחבל ותוא הליג םרט םלוא ,םקנה דעומ תא ותמכח
יאליעה ונוצר ידי לע עבקנ הלאה םיתעב לועה ןוטלש םג ירה יכ ,םלועב טלושה לועה תלשממ
:תכה רבח תא לא תדע ישאר "הלאה םיתעב" םיריהזמ ןכל .לאה לש
והווצ אל רשא לכב הוואתי אלו ...ץופחי אל לא ןוצר תלוזו הבדנב הצרי וב השענה לכ"
.(20-24 'ט דחיה ךרס) "דימת הפצי לא טפשמלו

חורבו חור ימר דגנל הונע בישהל" וילע ,םלועב לועה ןוטלשל ענכיהל אופא תכה רבח לע
תכה רבח .(2-1 א"י דחיה ךרס) "ןוה ינקמו ןוא ירבדמו עבצא יחלוש הטמ ישנאל הרבשנ
:ויהולאל חיטבמו התע ללפתמ
שיאל םלשי אוהו יח לכ טפשמ לא תא יכ ,רבג ףודרא בוטב ,ער לומג שיאל בישא אל"
דע שופתא אל תחש ישנא בירו ישפנ הוואת אל סמח ןוהלו העשר חורב הנקא אל .ולומג
.(18-17 'ע דחיה ךרס) "םקנ םוי

ןוחצינבו םקנ םויב החוטבה הנומאה :ןבומ ךא רזומ רבד הדוהי רבדמ תכ ברקב הרק ,ןכ םא
םזיביטקאהש ךכל ,ומייקתנ אל ריהמ ןוחצינ לע תכה לש היתווקתש רחאל ,האיבה תכה
יפלכ םתאנש לע ורתיו אל םנמא תכה ישנא ;יאנת לע םזיפיצפל התע ךפה תכה לש םדוקה
המודב לועה ןוטלשש רחאל ,רתסבש האנשל הכפה תאזה האנשה םלוא ,םתוא בבוסה םלועה
ענכיהל תכה ישנא לע ןכ לעו ,לאה ןוצר ידי לע אוה ףא עבקנ ,םימיה תירחאב ותדמשהל
םלוע תאנש" לע התע םיווצמ תכה ישנא .םבלב םתאנש תא רומשלו םיטילשל האלמ הענכה
,וב הדורה ינפל הונעו וב לשומל דבעכ םיפכ למעו ןוה ןמל בוזעל ,רתסה חורב תחשה ישנא םע
רשאכ ולשממ לכבו םיפכ חלשמ לכב ןוצר תושעל ,םקנ םויל דיתעו קוחל אנקמ שיא תויהל
.(24-21 'ט דחיה ךרס) "הווצ

לארשי ראשל םייסיאה תאנש
יבהואו תונוטלשל םיענכנה ,םייטסיפיצפה םייסיאה לש םיינוציחה םינממסה לכ ונינפל הנה
םלוא ,ינורדנסכלאה ןוליפ ירבדמו והיתתמ ןב ףסוי ירבדמ םתוא םיריכמ ונחנאש יפכ ,םולשה
,יאנת לע םזיפיצפ קר היה םייסיאה לש םזיפיצפהש רפסל ,הארנכ ,ולכי אל הלא םירפוס
םויב אוביש םלוכ לע חוטב ןוחצינב הווקת לעו לארשי ראש יפלכ תרתסנ האנש לע ססובמה
לש רתסבש האנשה לע ועדי אל הארנכ הלא םירפוס .לילכ דמשוי עשרהשכ ,םימיה ןמ
לש תילאידיאה הנומתה תא לקלקל אל ידכ ,הילע רפסל וצר אל וא ,םלועה יפלכ םייסיאה
לצא םג םיעודי ויה םייסיאה ירה יכ ,תויטגולופאה םהיתונווכ תא שמשל הלכיש םייסיאה
ןיב לארשי םש תלדגה ןעמל ,היה יוצר ןכ לעו ,האלפומ םישנא תצובקכ םלועה תומוא
תילגת .לארשימ םאצומש םייאליעה םישנאה תצובק התוא תא ללהלו חבשל ,תומואה
תוחפכ וניניעל התע םיעיפומ םה םלוא .םייסיאה לע סופיסוי ירבד תא אופא הרשיא תוליגמה
תוחפ התע םה םייסיאה םיטסילאידיאהש ררבתמ םא .םדוק םתוא ונרכהשמ הבהאל םיואר
לע ססובמ היה םהלש יטסיפוטואה םזילאידיאהש התע םיעדוי ונא םא ,ונבלל םיבורק
תא רתוי ךירעהל התע םילוכי ונא ירה ,היפלכ האנש לעו לארשי תסנכ לש הפוגמ תודרפיה
תויתדה תויעבל םיישעמ תונורתפ אוצמל ןוצרו לארשי תבהא יאלמ ויהש םימכחה לש םתדמע
.םנמז לש תויתרבחהו