הלדבהו שודיק

תורעה אלל ספדנ

טדימשדלוג לאינד ר"ד

ד"כשת ןוושח-ירשת ,ו"פ-ה"פ םיינחמ


:םיקרפה ישאר
המודקה םיאנתה תפוקתב תבש ליל רדס
םודקה ןמזב שודיקה רדס
םיארומאה תפוקתב
תסנכה תיבב שודיקה
שודיקה חסונ
הלדבה

השבגתהש דע םינשה ךשמב הלדבההו שודיקה ורבעש םייונישב קסוע רמאמה :תיצמת
.תיפוסה םתרוצ

.תבש ליל תליפת ,תסנכה תיבב שודיק ,הלדבה ,שודיק :חתפמ תולימ


,תיברע תליפת רמג ירחא תסנכה תיבמ םירזוחשכ ?ידוהי תיבב תבשה ירדס תא עדוי ונניא ימ
ןימ הזיא הזל ףסונו ,םויה תשודק הזכרמבו תוכרב עבש תב הדימעה ,היתוכרבו ש"ק ונייה
.תפה לע ןיי רסוחבו ,ןייה לע ןישדקמ ,תבש תדועס ינפל .עבש ןיעמ הכרב תרוצב ץ"שה תרזח
יד איה הינשהו ,םויה לעש הכרבהו ןייה לעש הכרבה ,תוכרב יתשמ אוה בכרומ ומצע שודיקה
ירחא ,תבשה יאצומב ,ןכ ומכ .הרורבו איה הטושפ התמיתחש ףא ,הנבמב תכבוסמו הכורא
ןירדסמ (תיעיברב הלדבהה םע ,תוכרב ח"י תב הדימעה תא םעפה תללוכה) תיברע תליפת רמג
,תוכרב עברא לש בכרה אוה הלדבהה סכטו ,סוכה לע ןילידבמ :תבשה ףוס ןומיסל יגיגח סכט
לע המת שיא ןיאו ,םינש יפלא םייק הז לכ .המצע הלדבהה תכרבו רנה לעו םימשב לעו ןייה לע
.הז

המודקה םיאנתה תפוקתב תבש ליל רדס
אל ראותמה רדסהש ,ותעתפהל ילוא ,אצמי ,ןויעב םיקיתעה תורוקמה תא ארוקש ימ ,םרב
םיליגר ונאש הממ הנוש היה יאדו המודקה םיאנתה תפוקתב םינפ לכ לע .םייק אוה דימת
.התיה אל םודקה ןמזב ,הדועסבו הליפתב ,הלופכ םויה תשודק ,תישאר .תוניחב המכמ וב
התיה תיברע תליפת בר ןמז .וז הפוקתב רוביצב תיברע תליפת גהונ לע םולכ םיעמוש ונא ןיא
העיגה אל ,הבוחל העבקנשכ ףאו .הבוח ןיעכל התייהנ ןמזה ךשמב קרו ,תושרכ תבשחנ
ינפל רובעיש ץ"ש ודימעה אל הפוקת םושבו ,תוליפתה ראשל המוד תיללכ הרכהל (םויה דע)
םויה תשודקל םוקמ היה אל הזבו .תיברע תליפת תבוח ידי יקב וניאש תא איצוהל הביתה
.תיבב הדועסב ונייה ,ןייה לע עבקנ םויה שודיק אלא ,הליפתב (םויה שודיקל וא)

תורמל ,םינש תואמ ראשנש - יוצמ ןיי הב ץראל םיאתמו - עובק גהונ היה ןייה לע םויה שודיק
תווצמ .הכלהה ילעב תרכהמ זז אל הדועסל שודיקה ןיבש רשקהו ,ףקותב ,תונוש תועד
:הרותה ירבד ךותמ הפ לעבש הרותב השרדנ ןייה לע שודיקה

ורמא ןאכמ .הכרבב ושדקל .ושדקל ...רוכז" :'ו השרפ ,שדחבש 'סמ ,ורתי אתליכמ
םתרמשו ל"ת ,ןינמ הלילל השודק .םויל השודק אלא יל ןיא .ותסינכב ןייה לע ןישדקמ
"...תבשה תא

ןייה לע והרכוז ...ןייה לע והרכוז .ושדקל תבשה םוי תא רוכז ר"ת" :'א ו"ק ףד םיחספ
."תבשה םוי תא רוכז ל"ת ,ןינמ םויב .הלילב אלא יל ןיא .ותסינכב

הכלה איצוהל אלו) םודק גהונל ארקב אתכמסא אוצמל שרדמה ילעב ולדתשהש לילעב הארנו
.תבשה תסינכל אל ףאו סוכלו ןייל זמר םוש אבומה קוספב ןיא ירהש ,(השרדהמ השדח

ספוט םודקה ןמזב .םויה שודיקל סוכה לע העבקנש הכרבה יהוזיא ,ןכ םג םיעדוי ונא ןיא
'ר י"ע ונל רסמנש המ .שומישב ויה תורוצ המכש ןכתיי .ףוקשו רצק יד היה אמתסמ הכרבה
ילב "תבשה םוי תא שדיק רשא ךורב" ('ז 'ג תוכרב אתפסות) ויבא םשב ,קודצ ר"ב רזעילא
.וזכש הכרבל אמגוד ןתונ ,(הרצק הכרב ונייה) המיתח

םודקה ןמזב שודיקה רדס
:ונידיל ועיגהש תותיירב יתשב הארנ הז ?םודקה ןמזב שודיקה רדס היה דציכ

לש סוכ ול ןיאיבמ םויה ןהילע שדקו ןיבוסמ ויהש הרובח ינב ר"ת" :'א ב"ק ףד םיחספ
רמוא יסוי 'ר .הדוהי 'ר ירבד .ןוזמה תכרב וילע רמוא ינשו ,םויה תשודק וילע רמואו ןיי
וילע רמוא ינשהו ןוזמה תכרב וילע רמוא ןושאר סוכ ,ורמג .ךשחתש דע ךלוהו לכוא
."םויה תשודק

יסוי 'רו הדוהי 'רו לאילמג ןב ןועמש ןברב השעמ" :ב 'ה אתפסות = 'א 'ק ףד םיחספ
ךנוצר ,יברב ,יסוי 'רל לאילמג ןב ןועמש 'ר ול רמא .םויה ןהילע שדקו וכעב ןיבוסמ
ירבד בבחמ התא וישכעו ,הדוהי ינפב ירבד בבחמ התא םוי לכב .ול רמא ,תבשל קיספנ
עבקית אמש ,קיספנ אל ןכ םא ,ול רמא .תיבב ימע הכלמה תא שובכל םגה .ינפב הדוהי
."יסוי 'רכ הכלה ועבקש דע םשמ וזז אל ורמא .תורודל הכלה

.ךשחתש דע הדועסב וכישמהו םוי דועב לוכאל וליחתהש רוריבב אצוי הלא תורוקמ ךותמ
לבא ,רתוי תרחואמ העשב םירחא ,תועש עשתב ליגרב םתדועס תא לוכאל וגהנ םיליצאה
אתגולפ התיהו ,ןיי איבהל וגהנ הדועסה ךשמהב .ברע תונפל ודעסו םלוכ ורחיא תותבש ילילב
ךכ - ןייה לע שדקלו תבשה תסינכב הדועסה תא קיספהל ןיכירצ ןיבוסמה םא ,םיאנתה ןיב
שודיקה תא ףרצלו ןוזמה תכרב ךרבל ,הדועסה תא רומגל שי םא וא - הדוהי 'ר לש ותעד
.יסוי 'ר ירבדכ ,לאילמג ןבר תמכסהב ,הכלהה העבקנו .יסוי 'ר תעדכ ,ןוזמה תכרבל

שי אמש ,וז הטיש יפל ךלנ םאו .תורוד ירוד גהונ היהש המ קר וז הכלהב הארנכ עבקנ השעמל
:וז ךרדב ('ב א"נ ףד תוכרב) ללה תיבל יאמש תיב ןיבש (רתוי הקיתעה) אתגולפה תא ןיבהל
יפל) ,(?ןוזמה תכרב סוכ לש) ןייה לע ןיכרבמ כ"חאו םויה לע ןיכרבמ ,םירמוא יאמש תיב
אל ןיי ןיידעו םויה שדק רבכו ,אוביש ןייל םרוג םויהש (םש) אתיירבב הזל םינתינה םיקומינה
השודקל םרוג ןייהש) םויה לע ךרבמ כ"חאו ןייה לע ךרבמ ,םירמוא לליה תיבו (אב
תאירק תבוח לע םירבדמש םשכ) עודי רבד לעכ שודיקה תוצמ לע רבודמ הנשמב ."(רמאיתש
ונאבהש תורוקמה ךותמו ,הנממ םידמול ונא ןיא הדועסב ומוקמ לע לבא .(עודי רבד לעכ עמש
.הפוסב אלא הדועסה תליחתב רמאנ אל שודיקה םודקה ןמזבש הארנ

חספ ליל רדס היה עודיכ .חספ ילילב קר ונא םיעמוש הדועסה תליחתל שודיקה תרבעה לע
העבקנ 'ךשחתש דע ךלוהו לכוא' תחוורה הכלהל דוגינב .ליגרה רדסהמ תוניחב המכמ הנוש
רחאמו ,ךשחתש דע םדא לכאי אל החנמל ךומס םיחספ יברע :םיחספ יברעל תדחוימ הכלה
.םויה שודיקל תוסוכה 'ד לש ןושאר סוכ עבקנ ,הדועסה תליחתב םויה שדק רבכש

םיארומאה תפוקתב
תליפת הרדוס ןמזה ךשמב .הנומתה התנתשנ רבכ ,לבבב תוחפה לכל ,םיארומאה תפוקתב
רבכשמ קר תסנכה תיבמ ורזח םיללפתמהש ןפואב ,(י"א םדוק לבבב הארנכ) רוביצב תיברע
הוצמ םייקל ולכי אל םיבר יאדוו ,י"אב ומכ יוצמ הקשמ היה אל לבבב ןייה ,דועו ,םויה שדק
ידכ שדיק ץ"שהו ,תסנכה תיבב ןייה לע שודיק עבקנ הז ינפמ .םתיבב ,ןייה לע שדקל ,וז
ןיי היה אל תסנכה תיב יכרוצל וליפאש תומוקמב קרו .ןתבוח ידי םיברה תא איצוהל
תבשה תשודק תזרכהל עבש ןיעמ תחא הכרב ומוקמב ורמאו הז שודיק לע םג ורתיו ,םתושרל
.םיברב

אל נ"כהיבב שודיק םש לבא ,תבש לילב רוביצב הליפת ןמזה ךשמב הרדוס לארשי ץראב םג
ידי לע יבמופב םויה תשודק הזרכוה הדימעה ירחא אלא - ךכב ךרוצ היה אל םגו - גוהנ היה
תרגסמהמ תגרוחה וז הכרב רוקמ והזו ."ורבדב תובא ןגמ" חסונב עבש ןיעמ הכרב תרימא
ידי םיברה תאצוה םשל העבקנ אל לבא ,הדימעל 'ץ"שה תרזח' ןיעכ תויהל תיארנש ,הליגרה
לבבב - וא םיברב םויה תשודק תזרכה םשל אלא (םהילע הבוח התיה אלש) הליפתה תבוח
,תרחא תועמשמ רתוי רחואמ ןמזב הל ונתנש ףא .שודיקה םוקמ תא אלמל - ןיי ןיאש םוקמב
ינפמ הנכסב ויהי אלש םירחאמה תבוטל תסנכה תיבב רוביצה תא תוהשהל ידכ הנקתנ וליאכ
.ןיקיזמה
דע עודיכ תאצמנ איהו ,םהב יוצמ היה ןייש תומוקמב םג לבבב ךכ רחא הלבקתנ וז הליפת
.תודעה לכ לש תוליפתה ירודיסב םויה

םוקמב אלא שודיק ןיא' ןורקעב דומלתה תפוקתב םג הכלהה ידומע וקיזחה אסיג ךדיאמ
תסנכה תיבב שודיקלו ,תיבבו תסנכה תיבב ,תומוקמ ינשב שודיקה תא ונקית ןכלו ,'הדועס
תיבב ןולל וליפאו תותשל לוכאל וגהנש םיחרואה תא איצוהל אב וליאכ ,שדח קומינ ןתינ
שודיקה תא וריבעה תומוקמ לכב .תפה לע םג שדקל לבבב וריתהו ולקה תיבב .תסנכה
,תבשה תלחתה ירחא לוכאל וליחתהש רחאמ ,הדועסה תליחתב והורמאו קיתעה ומוקממ
.ונימי דע םייק הז רודס


תסנכה תיבב שודיקה
תא ולביק םיקסופה בורש פ"עאו ,דרפסו זנכשא תוצרא לכב לבקתנ תסנכה תיבב שודיקה
תיבב שדקל וגיהנה וא וריתה ,םיחרוא איצוהל שודיקה אב וליאכ ,דומלתב ןתינה קומינה
תעד יפ לע הז שודיק םידרפסה תוליהק בור ולטיב עודיכ .םש םיחרוא ויה אלש ףא ,תסנכה
.סופדה תפוקתמ טעמכ םידרפסה ירודיסב דוע עיפומ וניאו ,ורק ףסוי 'ר ,ףסוי תיב לעב ןרמ
םיקסופה ילודג לצא אצמש ההובגה הכרעהל םאתהב ,ונימי דע והומייק זנכשא תוליהקב לבא
('ט האמ) ןואג יאנורטנ בר ירבד םה םיינייפוא .םינואגה תפוקתמ לחה ,םייניבה ימיב
:שדח קומינ םיפיסומה

...הלדבה יעבמ אלו .םש םילכוא םיחרוא ןיאש פ"עא תויסנכ יתבב ןילידבמו ןישדקמ"
לע ושדקי כ"פעא ,הדועס םוקמב אלא שודיק ןיא איה תחוור הכלהד שודיק וליפא אלא
םעוטש הזו ,איה האופר תבש שודק לש ןיי תמעטהש ינפמ .םעט המ .תויסנכ יתבב ןייה
ןתל ידכ םהל ןתונו שדקמ האופר םושמ רוביצל םיעטמו שדקמש הזו ...ולוכ רוביצה לכ
לש ויניע רואממ תואמ שמחמ תחא תלטונ הסג העיספ ןנירמא אקד .םהיניע לע ונממ
ןיי היל תילד רוביצה ןמ אכיאד ןינמיז ךכלה .אשמש יבד אשודיקב ארדה יאמבו .םדא
."האופר םושמ ןייה לע תסנכה תיבב שדקל םימכח ונקתו ,אתפירא שדקמו

םילכוא םיחרוא ןיא םויהש ינפמ ,הלטבל הכרב ששחמ הז גהונל םידגנתמ ורסח אל תאז לכב
,םיחרואה ללגב גהונה דוסיש פ"עאש עורז רוא לעב תופיקתב ןעוט םדגנ .תסנכה תיבב םיתושו
לטבל שי כ"א ,שודיקה תא לטבל םיטונ םאו ,הבוח ןיעכ ונילע תישענ םיחרוא ןיאש וישכע םג
ןיאו ,בושיה ךותב תסנכה יתב הזה ןמזבש ינפמ ,םעט ותוא תמחמ עבש ןיעמ הכרבה תא םג
ויתועידי תא הלגמ אוה תרחא הבושתב לבא .ןיקיזמה תנכס ינפמ הליפתב ךיראהל הביס
ןקתנ אל" תסנכה תיבב שדקל םיארומאהו םיאנתה תנקתש ,רומג קדצב ,ןעוטו ימלשוריב
ירבד תא איבמ אוה היארלו ,"ןקתנ םיברב םויה שודיקל אלא םיחרואה רובעב ללכ רקיע
רמוא היה ןיי אכילד אכיה אקווד :הנקסמ קיסמו ,יוניש תצקב ליעל םיאבומה ימלשוריה
.סוכה לע שודיק רמוא היה ןיי אכיאד אכיה לבא ,עבש ןיעמ הכרב ץ"שה

םיזנכשאה תוליהק בורב תוקוניתל ןייה תא םיעטהלו תסנכה תיבב שדקל גהנמה רמשנ הזבו
.דועו םיקלטיאהו

שודיקה חסונ
הרקיעמ הפוקשהו הרצקה הכרבה .ולש חסונה םג הנתשנ ךכ שודיקה רודיס הנתשנש םשכ
.תונוש תוחסונ בכרה ינמיס הב םיארנש ,תכבוסמ ידו הכורא הכרבל התייהנ

הכרב דירש ןאכ שי ילוא) תווצמה תוכרב תא ריכזמ "ויתוצמב ונשדק רשא" חתופה טפשמה
השעממ ונייה ,'תבשה םוי תא שדיק רשא') הקיתעה הרוצב תבשה שודיק אב אל וירחאו ,וזכש
ינש תפסוהב ,תבשה תניתנב לארשי תא שדיקש ,רחא דצל הבשחמה תייטנ אלא (תישארב
'םירצמ תאיציל רכז'ו (ורתי 'פבש תורבדה תרשע חסונ פ"ע) 'תישארב השעמל רכז' :םיקומינ
,'שדק יארקמל הליחת' תדחוימ הנעט דוע עצמאבו (ןנחתאו 'פבש תורבדה תרשע חסונ פ"ע)
יכ' ןאכ ףרטצמה טפשמה .רמא 'פב םידעומה תרדסב ןושאר םוקמב העיפומ תבשהש ןוויכמ
יפל הנבנ 'ונתלחנה ןוצרבו הבהאב ךשדק תבשו םימעה לכמ 'תשדיק ונתואו תרחב ונב
- םדוקה טפשמה לע הלמב הלמ טעמכ רזוח חסונה - 'המיתחל ךומס המיתח ןיעמ' ןורקיעה
'ינולפ םויו לארשי שדקמ' גחב הגוהנה המיתחהו ,םיגחה שודיקמ הארנכ חוקל ספוטה לבא
.תבש לש שודיקה תמיתח רשאמ המיתחל ךומסה טפשמה תא רתוי תמלוה

,לארשיל המדק תבשהש קומינה פ"ע ,רבכ הלבקתנש איה 'תבשה שדקמ' המצע המיתחה
,תקולחמב היונש איה םגש פ"עא ,'וכו ץראה תאו םימשה תא 'ה השע םימי תשש יכ ביתכדכ
.'תבשה םויו לארשי שדקמ' ןוגכ המיתח הגוהנ התיה םיתעלו


הלדבה
יעבט ןפואב תראבתמ הלדבהה .םיוניש המכ רבע ,הלדבהה ,תבשה ףוס תא ןמסמה סכטה םג
תרדסב תישילשה) ברע תונפל תבשב ורדיסש הדועסה .םיאנתה תפוקתב הדועסה יגהנמ פ"ע
וכריבו ,(הרונמ ונייה ,רנ) רואמ איבהל וגהנ הכשח םע .הלילה דע תכשמנ התיה (תבש תודועס
תרעק ונייה ,רמגומה תא םיאיבמ ויה דועו ,תבשה לכ היה רוסא רנב שומישש ינפמ ,וילע
,ןיבוסמה לע השקה םינמשה םילכאמה םעט תא ריסהל ידכ םלואה תא םהב ורטיקש םימשב
.חירה תכרב וכריב םימשבה לע .ואיבהל היה רשפא יא תבשב קרו ,םוי לכב גוהנ היה רמגומהו
רדסה אוה ןכ .'הלדבהה' תכרב תא הל ופריצו (הפוסב ןייה תכרב םע) ןוזמה תכרב וכריב ףוסב
םג :הדועסה םע קודה רשק בוש הב םיאצומו ,(ללה תיב תעד יפל) הנשמב יונשה טושפה
.ןוזמה תכרבל והומכ תפרטצמו הדועסה ףוסב האב ,קיתעה ןמזב שודיקה ומכ ,הלדבהה

הלדבה רמול ךרוצה םע דחי רוביצב תיברע תליפת רודיס ,רתוי תרחואמ הפוקתב גהנמה יוניש
ובייח ףוס ףוס .ירוקמה המוקממ הלדבהה תא וריסהש םימרוגה ןה ןה ,הדימעה תליפתב
העבקנ סוכה לע הלדבהל עגונב .סוכה לע תיבב םג ,הליפתב םג :הלופכ הלדבה הכלהה ידומע
.הדוהי 'רד אבילא ללה תיבב תורודל הכלהה

היה תוכרבה ראש חסונ ;תוקיפסל םוקמ הנתנ הנורחאה הכרבה קר ,הלדבהה חסונל רשא
.'לוחל שדק ןיב לידבמה' הנורחאה הכרבה חסונ היה םיארומאה בור תעד יפל ,שארמ עובק
ורכזנש 'תולדבה' המכ ופיסוה גהנמה יפל לבא ,הרצק הכרב תויהל הכירצ התיה הז יפל
ןיב לידבמה' תורודל עבקנה חסונה ,עבשמ רתוי אלו שולשמ תוחפ אל םידחא תעד יפל ,הרותב
אבומ 'השעמה ימי תששל יעיבשה םוי ןיב םימעל לארשי ןיב ךשוחל רוא ןיב לוחל שדוק
.ומצע דומלתב

םימשבה תועמשמ תא וניבה אל ,םיקיתעה הדועסה יגהנמ וחכתשנש ירחא ,םינורחא תורוד
יאצומבו ,הריתי המשנ םדאל תנתינ תבש ברע לכב :הנושמו קוחר רואיב םהל ונתנו הלדבהב
.םימשבה חירב ואירבהל ןיכירצש םדאה תא השילחמ וז הדבאו .ונממ תלטינ איה תבש
.הרזומ םימעפלו השדח תועמשמ תורוד ךשמב תוטושפ םייח תורוצ ולביק ךכ