תודהיב הינומגהה לע קבאמ - שדוחה שודיק

הבדנ ףסוי ר"ד

ד"כשת 'צ םיינחמ

תא רבעל לארשי ץרא לש הינומגהה קפסב הלטוה םהב םירקמב קסוע רמאמה :תיצמת
.הירוטסיהה ךשמב ,םינשהו םישדוחה
איה ןכ םא אלא - שממ לש םויק - םייקתהל הלוכי איה ןיא .ילאירוטירטה ןויערב ץוענ תודהיה שרוש
שארל לכלו ,תותימצל רשק ,"הריחבה ץרא"ב ,לארשי ץראב רושק לארשי םע .הלודיג עקרקמ תקנוי
םיזכורמ שפנה ימינ לכ ;הייוליג לכל המואה בל ,תידוהיה היווהל תרתוכה-תלוג איהש ,םילשוריב -
.ןוילכ םפוס - ידדצ ליבשל הטוסה העונת לכו הנמיה שרופש שיא לכו ,הילא תוכילומ םיכרדה לכו הב

לש םימיוסמ םיקלח עיקפהל ,ןמזה תוביסנ לש ןייטעב רקיעב ,לארשי ימי ירבדב ושענ רפסמ תונויסנ
,העשל םייקתהל םייושע "םיימואל םיזכרמ" ינש ,והותב ולע םלוכ ךא ,לארשי-ץראל םתקיזמ המואה
וניד ,לשמל ,היה הז .ספאו לדלדימ אוהש ופוס הקיניה-תורוקממ קחורמש לכ .םימי ךרואל אל ךא
יגוה לש םלרוג םג היה הזו ,הנש 200 -כ אלא םייקתנ אלש ,םירצמב וינוח לש שדקמה תיב לש
"תיטסילאירוטירטה העונתה" תוברל ,ןורחא רודבו םינושאר תורודב ,"םילשורי" תמועל "לבב" ןויער
-תידוהי הנידמ תמקה לש לפנה-תינכתו ,לצרה ר"ד לש ותריטפו הדנגוא סרגנוק רחאל ליווגנז לש
תירזכאה תואיצמה האב וייחב דועש) בונבוד לש "הימונוטוא"ה תומולחו ,ן'גיבוריבב תיטייבוס
תיתוברתה תואמצעה תייזה ןכו ,(ונמע לש םישודקה תרשרשב ותוא הבלישו וינפ לע ול החפטו
.ץיבודיבר ןועמש עשעתשה הב ,("לבב" ןויערל שדח חסונ) יברעמה םלועה ידוהי לש

ךרפומ - "הצופת" וא איה "הלוג" םא - ב"הרא תודהי לש הדמעמ ביבס סומלופה לכ :וזמ הריתי
.לארשי תנידמל תישפנה התקיזב אלא ,תורדגהב הנתומ וניא הקירמא תודהי לש המויק חוכ .ודוסימ
,תוללובתהה ינפב םקויש סירתה לדגיו ךלי ןכ ,רתוי ץימא ןויצב בשויה םעה ןיבו הניב רשקה אהיש לככ
.הפ לכב הב תלכואה

תויולת ןניאש ולא ןיבל ץראב תויולתה תווצמ ןיב וניחבה אל ,ותמדא לע םעה לכ בשישכ ,םינפל
תאזה הנחבהה חרוכ תא הלעהש אוה אוה - רוזיפה ןוסא קר .ץראב תויולת ויה תווצמה לכ .ץראב
וצראב ונמע עקישש הבהאה תדימ יפל קרו ךא םעכ הירוטסיהב ונמושיר זוע דדמנ רבד לש ופוסבו
.הילע שפנ-תוריסמ יוליגבו ינובירה הדמעמ םויקב

ןמלש ,רמול ןתינ תאז םע ךא ,םיירוטסיה תומושר ונא םירסח תוכוראו תומילש תופוקת יבגל ,םנמא
םייגולופירטנצה תוחוכה ולחה ,לארשי-ץראל ץוחמ םיידוהי בושי יזכרמ ומקו תידוהי הרוזפ הרצונ וב םויה
םינשב תואמ ךשמנ תודהיב הינומגהל לארשי-ץרא לש הקבאמ ,תעדמ אלשו תעדמ םילעופ םעב
ונמע לש ונוצר לע דיעה ולוכ לכו תואיצמה בייוחמ היה הז קבאמ ,םרב .רעסה אולמב שטינ םיתיעו
.ול םידחוימ תדו רסומ יכרע לעב ,ינוביר םעכ םייקתהל,ילארשי ץרא ,ימינפ יווהמ הליחת וגרח אלש ,סקטו ןחלופ ןויבצ יאשונ ,תודהיב םיידוסי תד-יכרע
ןיב הקיזה תרבגהל רתויב םיליעי םיעצמאל ,תידוהיה הצופתה רצוויה םע ,םימיה תוברב וכפה
םולשת ,תונברקה תברקה ,לגרל היילעה לש םניד היה הז .הלוגב תודהיה-יזכרמ ןיבל ןילופורטמה
.ולאב אצויכו םינש רוביעו םישדח ישאר תעיבק ,תוצופתה ידוהי ידי לע סמ

לארשי תורוקמ .תרוסמבו םעב ויתותוא ריאשהש ,םשור-בר ערואמ התיה םילשוריל לגרל היילעה
,היה המוד .םעה לע תדרוי דוה-תרהנ התיה היילע ימיב .םיעבצ ללשב וראתלו וב רבדל םיברמ
םילשורי .המימי םימימכ הלש הצראב תבשויה ,תחא המואל ויהו לארשי ירוזפ לכ וצבקתנ בוש יכ
יכ ,עבוק והיתתמ ןב ףסוי .הב םוקמה רצ םלועמ היה אל תאז םעו ,םילוע בורמ המוה התיה
:וירבד הכו .3,000,000 -ל עיגמ היסולכוא רפסמ היה םילוע הריבה ריע אלמתהב
אל רשא ,לודגה ןומהה ינב לכ ותוא ופיקה תוצמה גח דעומל םילשורי לא סולג אובב..."
('ג ,ד"י ,'ב ,תומחלמ) "אוביר תואמ שולשמ ורפסמ טעמ
רחא םוקמב ריבסמ אוה ירה ,םינומדקה םינוירוטסיהה לככ ,טקונ אוה אמזוג-ךרד יכ ,ונרבס וליאו
:סולג סויטסצ ישארה ביצנה ימיב ךרענש ,םע-דקפמ לע ססובמ הז רפסמ יכ ,('ג ,'ט ,'ו תומחלמ)
םעל זובי אל רשא ןעמל ,ןורינ רסיקל םילשורי תראפת תא תוארהל סויטסצ תוצרב..."
עיגה הנהו םדי-לאל רבדה שי םא ,לודגה םעה רפסמ אוצמל םינהוכה תא שקיב ,םידוהיה
,העש הרשע-תחא דע תועש עשתמ םיחבז םיבירקמ םידוהיה וב רשא ,חספ ארקנה גחה
רשבמ לוכאל םדא לוכי אל יכ ,םישנא הרשעמ הטעמ אל דחא ןברק לע תינמנה הרובחהו
םיחבזה תא ונמ םינהוכהו - ,שיא םירשע תונב תורובחל םג ופרטצה םיברו - ודבל ןברקה
"...תואמ ששו םיפלא תשמחו אוביר השימחו םירשע היה םרפסמו
:רמאנ ב"ע ,ד"ס םיחספב .םיילפכ לפכ דוע רפסמה תא לידגמ דומלתהו
ןת :לודג ןהכל היל רמא ,לארשי יסולכואב ויניע ןתיל ךלמה ספירגא שקיב תחא םעפ"
,תוילכ יגוז אוביר םישש םש ואצמנו ,דחא לכמ (הילכ עמשמ) אילוכ לטנ ,םיחספב ךיניע
וילע ונמנ אלש חסופו חספ ךל ןיאו ,הקוחר ךרדב היהשו אמטמ ץוח ,םירצמ יאצויכ םילפכ
"...ןיבועמ חספ ותוא ןיארוק ויהו ,םדא ינב הרשעמ רתוי
...!שפנ 12,000,000 -מ הלעמל ונמנ ,ריעב לארשי תונומה לע "ןיבועמ חספ" ותואבש ,רמוא יווה

לש ורדה וניניע דגנל רייטצי תאז לכב הנה ,תויטסיטאטס תותימאכ הלא םירפסמ לבקנ אל םא ףא
...םאה לצב תוסחל ץראה יווצק לכמ םינבה ינומה םיצבקתמ תע ,םע בורב גוחנה תוריחה גח

ותוכמסמ ימואלה זכרמה תא עיקפהל דחא ןויסנ לע תוחפל ונא םיעמוש תונברקה תברקה חטשב
:רפוסמ דומלתב םירחא תומוקמבו (א"ע ,ג"נ) םיחספ תכסמב .תידעלבה
ויערכ לע ושאר ןייולצ :י"שר) ןיסלוקמ םיידג לוכאל ימור ינב תא גיהנה ימור שיא סודות"
ונרזג (בושח םדא :ריבסמ י"שר) התא סודות אלמליא :ול וחלש ,םיחספ ילילב (וברק לעו
."ץוחב םישדק לארשי תא ליכאמ התאש יודינ ךילע
שיו ,תיבה ןברוח ינפל יח אוה יכ םירובסה ,םימידקמ שי :סודות לש ותפוקת רבדב םירקוחה וקלחנ
תונברקה ןחלופ :רורב ןורקעה ,םוקמ לכמ ךא .סונירדא לש ונמזב יח אוה יכ םירעשמה ,םירחאמה
.דבלב לארשי-ץרא לש הינומגהה םוחתמ אוה

היה ,םילשוריל הלעמ היה םירשעמ הלעמל רכז ידוהי לכש ,לקשה תיצחמ ידכ יתנשה סמה ףאו
סמ הז היה .לארשי-ץרא לש תונדאל תואו תוצופתה ןיבל זכרמה ןיב דכלמ םרוג תחא הנועבו תעב
.אצמנ אוהש םוקמב ינובירה ןוטלשה תרכהל קהבומ למס - ןירדהנסלו אישנלו שדקמה-תיבל

לארשי-ץראב ידוהיה בושייהש םימיב םג .היסולכואה לדוגב דימת תינתומ התיה אל וז הרכה ,ןכא
התיה ןיידע ,הלוע לחה לבבב ידוהיה זכרמה קרו ,אבכוכ-רב דרמ רחאל דוחיב ,לדלדיהל לחה
םימסרופמה תושרדמה-יתב וברש ףא .הלוגה ליבשב םג םייחה-יסופד תא תעבוק לארשי-ץרא
הארשהה התיה ןיידע - םירכינ ויה רבכ ("אתולג שיר") הלוגה-שאר לש ותוכמסו וחוכש ףאו לבבב
יתש ןיב רשקה .הרות דומלל לארשי-ץראל םהינומהב ואב לבב ימכח .לארשי-ץראמ םהל האב
ידכ םהב שי רשאו תקולחמב םייונשה םיניינעה לכב תלאוש לבב התיה םלועלו דימתמ היה תוצראה
םינופ ויה לבב םכח תמשמו ,םתורמ תא תלבקמו לארשי-ץרא ימכח תא - הכלה יקספב עירכהל
הרערעתנ אל לארשי ץרא לש וז התוכמס .ומוקמב תונמל שי ימ תא תעדל םישקבמו לארשי ץראל
,640-636 םינשב םיברעה ידיב לארשי ץרא שוביכ דע ןולא והילדג תעדל - םינשב תואמ ךשמב
.ןכמ רחאל םג םינש תואמ - םירחא תעדלוהלועפ .םינש רוביעו םישדח ישאר תעיבק תרוסמב לארשי ץרא לש הינומגהה הלמתסנ לכמ רתויו
ועבקנ היפל ירהש ,תוצופתב ןהו לארשי ץראב ןה רוביצהו תדה ייח לכ לע המתוח תא העיבטה וז
קרפ) הנשה שאר תכסמב אלפנה רואיתה יפל ,תואושמה תאשה םצע .הנשה לכ ךשמב תודעומה
:'ב הנשמ ,'ב
הב שי ,("ןיאצוי ןיחולש והיש וניקתה םיתוכה ולקלקמש ,תואושמ ןיאישמ ויה הנושארב"
הנושארה האושמה .םילשורימ הלוגה תוצופת לש הקיניה ףצרל תועמשמ-בר למס םושמ
דיפלה אשונו ,(הירוסב) ןיתלב תיבב הנורחאהו (םיתיזה רה אוה) החשמה רהב התלעוה
וינפל הלוגה לכ האור היהש דע דירומו הלעמו איבמו ךילומ אלא" ומוקממ זז אל הז רה לע
."שאה תרודמכ
הארשהה הטשפתנ דוד ריעמ יכ ,םידוהיה תובשומ יבחר לכב לוכיבכ קיהבמ היה םילשורי לש הרוא
.םלועב ידוהיה ףקיהה לא

- תיבה ברחשמו ,םילשוריב ןירדהנסה ידיב רוסמ היה הנשה רוביעו םישדח ישאר תעיבק דיקפת
רקיע ךא ,וירבחל תופיקתב סחייתהו הררש ,עודיכ ,גהנ לאילמג ןבר .הנבי לש לודגה ןידה תיב ולטנ
ותורמ לע לחמ אלו ץרפב דמע - דוריפ תנכס הארש םוקמ לכבו ,תימואלה תעמשמה התיה ותמגמ
עשוהי 'ר םע השק תודגנתה ידיל תחא םעפ אב אוה שדוח שאר תעיבק עקר לע .המינה אולמכ ףא
ויה םידיתע םהיפלש ,הנבלה תא וארש םידעה לש םתונמיהמ תלאשב היה רבודמה ;היננח ןב
עשוהי 'ר לש ותעינכ רואית אוה בלה דע עגונ .תוכוסה גחו םירופיכה םוי ,הנשה שאר עבקיהל
שגרנ היהש ,ומצע לאילמג ןבר .םולש יכרד ינפמ ותורמ תלבקו אישנל
תלביקש ידימלתו המכחב יבר ,ידימלתו יבר םולשב אוב :ול רמא ,ושאר לע וקשנו דמע"
.(א"ע ,ה"כ ,הנשה שאר) "ירבד תא
םישדח ישאר תעיבק .ןכש לכ אל ץראל-ץוח יפלכ ,לארשי-ץרא יבגל ,םינפ יפלכ תאזכ תורמ םאו
השענש ,ןויסנ .תרבועמ הנשה ןיא דבעידב וליפא אלא ,ץראל-ץוחב ויה םירוסא קר אל הנשה רוביעו
ימכח ידי לע לאל םשוה ,לארשי ץראב תואישנה לש הלועמ םש לארשי תוליהק תא קורפל לבבב
,לשמל ,האר) .הריתי הבחרהב הז ערואמ לע רבדמ וניא ,וכרדכ ,דומלתה .הלודג תופיקתב לארשי
'ר .דרמל ןויסנ לע ידמל םיפוקש םיזמר םילוע וב ןתינה טעומה ןמ םג ךא .(ב"עו א"ע ,ג"ס תוכרב
קיחרמ בונבוד .לארשי ץראל לבב תקיז תא עיקפהל שקיב ,היננח ןב עשוהי 'ר לש ויחא ןב היננח
טלקמל וימיב הכפהש ,לבבב ןירדהנס ןיעמ ןנוכל ןויסנ השע הז םכח יכ ,הרעשהה תא עיבמו תכל
דוקפ רהנ ריעב ןירדהנסה שאר ומצע םש אוה .ץראה ןמ םיבר (דומלתה ןושלב "יתוחנ") "םידרוי"ל
- התורמו לארשי ץראב תואישנה דגנ סירתמ תואכ - התיה ותלועפ תישארו ,אעדרהנ זוחמבש
.םידעומ עובקלו םינש רבעל

שרדו היננח לא םיחילש חלש אוה .רתלאל הלטבל שגינו דוריפה תנכס לע דמע אישנה ןועמש ןבר
םתוחילש אלמל םינוש םיעצמא וטקנ לארשי ץרא יחילש ."תויטסיטרפס"ה ויתולועפמ קלתסהל ונממ
הלא" םוקמב .רוביצב הליפת תעשב ,בר להק דמעמב והושייבו היננח 'ר לע גולגלב וגהנ הליחת
רבדו הרות אצת ןויצמ יכ" םוקמבו ,"עשוהי 'ר יחא ןב היננח ידעומ הלא" םהמ דחא ארק ,"'ה ידעומ
.יודינ ימויאב וילע ואב געלה רחאו ."דוקפ רהנמ 'ה רבדו הרות אצת לבבמ יכ" - "םילשורימ 'ה
,ותליהקב ודמעמ תא רערעל ואב המל היננח 'ר םתוא לאש רשאכ
אביקע אלהו :םהל רמא .ץראל ץוחב םישדח עבוקו םינש רבעמ התאש ינפמ :ול ורמא"
חינה אלש אביקע יבר הנה :ול ורמא .ץראל ץוחב םישדח עבוקו םינש רבעמ היה ףסוי ןב
םיידג :ול ורמא ,לארשי ץראב יתומכ יתחנה אל ינא ףא :םהל רמא .לארשי ץראב ותומכ
םא ונמשב ול ורמאו וכל :ונל ורמא ,ךלצא ונורגש םהו םיינרק ילעב םישיית ושענ תחנהש
ולעי ואל םאו בטומ ןיעמוש םא הלוגבש וניחאל ורמאו ,יודינב אהי ואל םאו בטומ עמוש
יהולאב קלח םהל ןיא ורמאיו םלוכ ורפכיו רוניכב ןגני היננח חבזמ הנבי היחא ,רהל
לכו .לארשי יהולאב קלח ונל שי ,םולשו סח ורמאו היכבב םעה לכ ועג דימו .לארשי
..."םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ,רמאנש םושמ ,המל ךכ
.הפוקת התואב לארשי ץראב ירבע בושייה לש ובצמ לע םיזמר ונל םילוע היננח 'ר לש ויתונעטמ
תעיקש םעו ,ורזפתנ הימכחו לארשי ץרא ידוהי לש םדמעמ דרי רבכש ,לבב ינב ויה םירובסכ
הלוגה ישאר תא ופידעה ףאו לבב תונוילעל ונעטש ויה .לבבב זכרמה ןרק התלע אליממ הב זכרמה
(םאה דצמ אלא דוד תיבל וסחייתנ אלש) לארשי ץרא יאישנ ינפ לע (רשי וקב דוד ערזמ ובשחנש)
לש ופוסב ךא ,תודהיב רומג דוריפ עורזל תדמוע תוינומגהה לע תורחתה יכ ,היה המדנ טק עגרל
תודבכ תורמימ ןתוא ועבטנ הפוקת התואבש רשפא .הנוילעה לע לארשי ץרא די התיה רבד
:ןהב ףקתשמ הינומגהה לע קבאמה דה - :הב הבישיה לשו לארשי ץרא לש החבשב תועמשמ
רדה לכו הולא ול שיש ימכ המוד לארשי ץראב רדה לכש לארשי ץראב םדא רודי םלועל"
"הולא ול ןיאש ימכ המוד ץראל הצוחב
ןכו
."ץראל הצוחבש הלודג ןירדהנסמ לארשי ץראבש הנטק תכ ילע הביבח :ה"בקה רמא"
:םינש רבעל תוכמסה ןינעב ,ןירשימבו
תא ןירבעמ ןיא ,ץראב רקבו ןאצ יעורו ץראל הצוחב םימכחו םיקידצ וליפא :ורמא ןאכמ"
ןיא לארשי ץראב םיטוידהו ץראל הצוחב םיאיבנ וליפא ;רקבו ןאצ יעור ידי לע אלא הנשה
.(ה"פ ,רזעילא 'ר יקרפ) "ץראבש םיטוידה ידי לע אלא הנשה תא ןירבעמ
יבר רמא") אביקע יבר ידי לע ץראל ץוחב םינש רוביע םידקת לע היננח 'ר לש ותוכמתסהל רשא
לבבל דרי אביקע 'ר יכ ,רובס ץרג .םירקוחה תועד וקלחנ ,("הנשה רבעל אעדרהנל יתדרישכ :אביקע
שי דבלב העדוה ןיינע אלש ,םירובס םירחא וליאו ,לארשי ץראב עבקנש רוביעה רבד תא םסרפל
ףקותב .םיאמורה תופידרו דמשו תוריזג ימיב רבודמה ,שממ רוביע ,תיתוהמ הלועפ אלא ,ןאכ
עובק היה ,לשמל ,ךכ .העש-תארוהכ - ןידה תא ףוכל ךרוצ היה םוריחה תעשו תונתשמה תוביסנה
םא"ש ,הדוהיב תופידרה ורימחהשכ ,עבקנ םימיל םלואו הדוהיב קר הנשה תא רבעל שי יכ ,םינפל
:אוה ללכה .הלוכ לארשי ץרא יבגל ןידה אוהו ."לילגב התוא ןירבעמש הדוהיב רבעתהל הלוכי הניא
ןילוכי ןיאשב לבא ,לארשי ץראב הרבעל ןילוכישב ...ץראל ץוחב הנשה תא ןירבעמ ןיא"
.('ו קרפ ,םירדנ ,ימלשורי) "ץראל הצוחב התוא ןירבעמ - לארשי ץראב הרבעל
תוטעומ תורושמ םידמל ונא לארשי ץראב הנשה תא רבעלמ םידוהיה דעב םיאמורה וענמ םנמא יכ
,אברל םיעידומ לארשי ץראמ .םיקד םיזמרבו םירתס בתכב תובותכה ,(א"ע ,ב"י) ןירדהנס תכסמב
(רוביעה שדוח עמשמ) "דחא ביצנ עובקל" ריתה אל (אמור עמשמ) "רשנ" יכ ,אזוחמ תבישי שאר
.(בא שדוחב ועבקל רמולכ) "ןהוכה ןורהא וב תמש חריב ביצנ עובקל" םימכח וחרכוהו

לבבל לארשי ץרא ןיב הינומגהה לע קבאמה רבשמ יכ ,קיסהל ןוראב םולש 'פורפה שקבמ ןאכמ
לש םהימי ףוסל דע התונוביר לע הרמש לארשי ץרא .הנידמ תדכ תורצנה לש התכיפה םע לח
.םינינוטנאה
לע ישוק אלל לאל ומשוה ךא ,תילבבה תודהיה ברקב תואמצעל תונויסנ ומק םעפל םעפמ"
"לארשי ץרא יגיהנמ ידי
םלואו
תישילשה האמה לש הינשה תיצחמה ךשמב תיאמורה הירפמיאב תטלשה היכרנאה"
קבאמה תא העירכה ,םירצונה םירסיקה לש תכלוהו הלדגה תונלבוס-יאה הזמ רתוי דועו
."לבב תבוטלםעט היה אל בוש ,הלוגה ןיבל ץראה ןיב רשקה ףפורתנו לארשי ץראב ידוהיה בושייה לדלדינשמ
םיתרפב םיאמורה תומחלמ ימיב .המייקל יכה ואלב היה רשפא יאש ,תינוביר תוכמס לע דיפקהל
,תוסייגב תושבושמ ויה םיכרדה ןכש ,לבבל לארשי ץרא ןיב תויוצמ תורייש ויה אלש רשפא
ששח אופא היה .םיתרפה - םהיביוא םע הדיגב ירשקב םידמוע םהש ,םידוהיב ודשח םיאמורהו
םהל ורסמייש הנשה רוביעו םישדחה תעיבק לע וכמסי םא הלקלק ידיל לבב ידוהי ואובי אמש ,לודג
שמשמה ,עובקה חולה תא (359 תנשב) ןיקתהו ינשה ללה אישנה דמע דימ ןכ לעו ,לארשי ץראמ
.הזה םויה םצע דע לארשיל קוח

תוצופתה תודהיל לארשי ץראב זכרמה רסמ וליאכו ,"רוביעה דוס" הלגתנ עובקה חולה תנקתה םע
-תדמעהבש רבד אלא היה אל הז לכ ,םרב .ותוינומגה תא םייקמ אוה ותרזעבש ,"חתפמ"ה תא
legal fiction םשב םילגנאה לצא ארקתמש המ ,תשדוקמ תרוסמ םייק ךרוצל ןיע-תמלעה ,םינפ
."תוארל הצור יניאש םושמ האור יניא" תניחב ,ךכב התיה תימצע המרעה .("תיטפשמ היצקיפ")
,3 -ה האמב יחש ,לאומש בר .ןכל םדוק דוע לבב ימכחל עודי "רוביעה דוס" היה רבד לש ותימאל
,("אעדרהנד יליבשכ אימשד יליבש יל ןיריהנ") דסחב םונורטסא אלא ,קהבומ םכח קר אל היה ירה
ידכ םיברב ומסרפ אל ךא ,שארמ הנש םיששל רוביע ןובשח לארשי ץראב ןנחוי 'רל חלש ותעשבו
.אישנה תוכמס לע ךכב רערעל אלשהינומגהה לע רותיו-בתכ אל ,ישעמ העש-ךרוצ קר היה ינשה ללה אישנה ןיקתהש עובקה חולה ,םרב
לארשי ץראב ררתשנ יסחי טקשו ןוכיתה חרזמב המחלמה-תורעס וככששכ דימ .לארשי ץרא לש
ישאר עובקל תיתכלההו תירוטסיהה םתוכז תא ועבתו לארשי ץרא ימכח ורזח ,הל תוכומסה תוצראבו
,תנתונ ןידה תרוש םלואו ,םה םילד תופוקתה ןתואמ ונדיב םייוצמה תורוקמה .םינש רבעלו םישדח
תעדל) .ןיסולכוא תוטעומ לארשי תוליהק קר הב ויה וליפא ,לארשי ץראל הרזחוה םנמא הינומגהה יכ
םרפסמ לע תוצופתב םידוהיה רפסמ הלע ינשה תיבה ןברוח ינפל דוע וליפאש ,חינהל שי ןוראב 'פורפ
תיצחמב יכ ,ןכתי ,תעדה תא םיחינמ דימת אלש םירפסמ לע םנמא ססובמה ,רעושמ ןדמוא יפל .ץראב
.(הלוכ לארשי ץראבש הזמ השולש יפ לודג הצופתב םידוהיה רפסמ היה רבכ הנושארה האמה

רכינ היה המושירש ,השרפל קקזיהלו םינש תואמ לע אופא גלדל ונילע םיקיפסמ תורוקמ רדעיהמ
ץרא לש הינומגהה תייעב - יזכרמ ריצ ותוא ביבס בוש הבסנ רשאו ,10 -ה האמה לש ןושארה עברב
לע בחרנ ןויד האר) ריאמ ןב ןיבל ןואג הידעס בר ןיב השטינש הפירחה תקולחמב רבודמה .לארשי
.(ד"סרת ,בולוקוסל "לבויה רפס"ב ,ןיישטנראב .י .ח לש ורמאמב ךכ

וא ,"הבישיה שאר"ב דמע ריאמ ןב .(921 -ב רמולכ) א"פרת םיפלא 'ד תנש ץיקב ץרפ סומלופה
התוכז תרזחה תא עבת ,ךלוהו עקוש ילבבה זכרמה יכ שיגרהשמו ,לארשי ץראב "הרובחה שאר"ב
לכב תודהיה יזכרמ ינש ינפל הדמע דוריפה תנכס .םידעומו םישדח ישאר תעיבקל לארשי ץרא לש
םיכירצ ונובשח יפלו ריאמ ןב יפ לע ,הנהו ,ב"פרת תנשל חספה דעומ תעיבקב היה רבודמה .הארומ
לכש דועב ,תבשב דחאב לח חספש ןאכמו ,(םוי ט"כ ינב) םירסח תויהל ולסכו ןוושחרמ םישדחה
לוחי ןכ לע רשאו ,(םוי 'ל ינב עמשמ) םימלשל םישדחה ינש תא ובשח תוצראה ראשב לארשי
.תבשב 'גב ,םיימוי לש רוחיאב ,םנובשח יפל ,חספה

םג םידיסח ול ויה) הזמ ריאמ ןב ידדצמ :תונחמ ינשל גלפתנ םעה .יולג בירל הכפה תקולחמה
תולוק"הו תורגאהו תוזרכהה .הזמ (ןואג הידעס בר סייוג םהילאש) לבב ימכח ידדצמו (לבב תוליהקב
לכ ינפב ךרדה המסחנו הלודג התיה תואנקה .םיטוב יוניג ירבדלו תוידדה תוצמשהל וכפה "םיארוק
,ענכיהל ןאימ - לבבב תובישיה ישאר תאמ ריאמ ןבל וחלשנש ,תוברה תורהזאה תורמל .הרשפ
!םינוש םידעומ ינשב הלוגה תוצופת לכבו לארשי ץראב גוחנ םנמא ב"פרת חספו

ריאמ ןב ץלאנ םעפה םלואו ,הנשה שאר תעיבק יבגל שדחתהל תקולחמה הדמע האבה הנשל
.העירכהש איה - ןואג הידעס בר לש הלודגה ותוכמס .ענכיהל

ריצ לע הבסנ לבב ימכח ןיבל וניב תוקלחמה .וכומסיש המ לע ריאמ ןב לש ויתונעטל ול ויה ,םרב
יתכלה-םדקה דצל (ב-ו ,בושיחה לש דוסיה-תונורקעלו רוביעה ןובשח םצעל ,ןיינע לש ופוגל (א :לופכ
שי ימ ידיבו םישדחה ישאר תא עובקל הליחתכלמ יאשר ימ :תונובירה ןורקע תלאשל ,היעבה לש
?הינומגהה תא דיקפהל

לבב ינואג לש םתרקוי התיה ןיידע ;(א הדוקנ יבגל הנותחתה לע ודיו הכרעמה ןמ אצי ריאמ ןב
הרומת לע הדיעה ריאמ ןב לש ותודרמתה םצע ךא ,לכה לע תלבוקמ הכלה קוספל םתוכמסו הלודג
,לארשי ימכחו אוה יכ ,תונובירה תלאש איה - (ב הדוקנ יבגל חצונמ אצי אל אוה .ללוחתהל תדמועה
הינומגהב הרכה :תונורקעה-ןורקעמ הגיסנ לע - םיכסהל ולכי אל םג - ותואינ אל ,וירוחאמ ודמעש
.תוביסנה לכבו םיאנתה לכב תילארשי ץראה

תודהיה יזכרמ ינש ושענ (םשארב ןואג הידעס ברו) לבב ימכחו ריאמ ןב ןיב סומלופ ותוא רחאל ,ןכאו
םיינזאמה תופכ ויה הינומגהה לע תורחתב .דמעמו-תויוכז יווש - לבבבש הזו לארשי ץראבש הז -
,לשמל הנה .ךליאו 10 -ה האמה ןמ הלאה םיזכרמה ינש יפלכ הז סחיל ונל שי ןיכומסו .תונייועמ
:טורפש ןבא יאדסחל םירזוכה ךלמ ףסוי תבושתב רמאנ
."לבבבש הבישיה לאו םילשוריבש הבישיה לארשי ימכח לאו וניקולא 'ה לא וניניע ונחנאו"
רחאל הב תובישיה בצמ לעו לארשי ץראב ירבעה בושייה בצמ לע ונל םיעודי דבלב םיטעומ םיטרפ
רופיש לחשמו תובישיה וששואתה טעמ טעמ יכ ,חינהל ןתינ םלואו .ימלשוריה דומלתה תמיתח
.היתוסירה תא םחוכ בטימב םיקהלו הננוחל ץראל תוצופתה ידוהימ םיבר ורזח רוזיאב ינידמה בצמב

ץרא לש הדמעמ קוזיח לע םתעד הלא ונתנשמו ,"תורובח" םשב וארקנ לארשי ץראב לארשי ימכח
וקקזנ אל בוש ,ןבומכ ,התע .םישדח ישאר עובקל תוכמסה תא םמצעל ריזחהל רמוא ורמג לארשי
בביס ןחלופ תכירע ,רבדל יבמופ תיישע ובישחה ןיידע ךא ,ןובשחה ינפל םישדקמ ויהו םידעב היארל
רשאמ ,הרוכבה טפשמבו תירוטסיהה תוכזב הרכהה תא רידחהל ידכ וב שיש ,רבד ךל ןיא .תרוסמה
ראותמכ ,תיגיגח הדועס םויקבו םימכח תצעומבו םע בורב םישדחה ישאר תא ושדיק ןכ לעו ,סקטה
:ילבבה דומלתה תמיתח ירחא לארשי ץראב הרבחתנש ,"םירפוס תכסמ"ב
םויב ,םידימלת לשו (ריעה יצעוי) ןיטוולב לשו ,םינקז לש תורובחה ובשי שדוח שארב"
ירפ ארוב' :רמול ןייה תכרבב ךירצו ,המחה עקשתש דע הלעמלו החנמה ןמ ןושארה
,םוקמב ונלוכ םיחמשו םישש םילשוריב הזה םויהכ ,בוט יכ 'הל ודוה :רמואו ...'ןפגה
םינשכ םימיה תא הנמיש ,ונימיב חמצי חישמה ךלמה ,ונלצא אובי הרהמב איבנה והילא
,שדוקמ ונמזב .שדוקמ ,שדוחה שארב שדוקמ ,שדוחה שדוקמ ...שדקמה תיב ןינבב
,שדוקמ םינותחתב ,שדוקמ םינוילעב ,שדוקמ הלהב ,שדוקמ הרותב ,שדוקמ ורובעב
" לארשי תומוקמ לכב שדוקמ ,שדוקמ םילשוריב ,שדוקמ ןויצב ,שדוקמ לארשי ץראב
(ט"י קרפ)1903 תנשב קר הנושארל ועדונ ריאמ ןב סומלופ ביבס םיבתכהו תורגאה ןכותו ןיינע יבר םיטרפ
וללה תודועתה לכ ורקחנ אל ןיידע .םירצמב "הזינג"ה יאצמימ המכ רטכש המלש רואל איצוה רשאכ
.10 -ה האמב ץראב ירבעה בושייה לש ובצמ לע שדח רוא ךופשל ידכ יאדווב םהב שיו ,םות דע

ץרא ימכח ורתיו אל הינומגהה תלאשב יכ ,תפסונ תודע "הזינג"בש דיה יבתכב ונא םיאצומ הנהו
תעיבתמ גוסנ אל ילארשי ץראה זכרמה .רוביעה ןובשח ןיינעב ריאמ ןב חצונש רחאל וליפא לארשי
."בקעי ןואג תבישי שאר" ראותב םמצע וריתכה ריאמ ןב לש וישרוי .םישדח ישאר עובקל תוכזה
ייחל םיעגונה הכלה יקספ זירכהל וגהנ ,"הנטק הירדהנס" ןיעמ ומיקה םימכחה ישארמ השולש
הלטב 1040 תנשבש רחאמ תואישנה תא לארשי ץראב שדחל ושקיב ךא ,םיתיזה רה לעמ רוביצה
.לבבב "הלוגה שאר" תרשמ

רוצמ דריש ,ןואג רתיבא יבר לע רפוסמ הב ,"רתיבא תליגמ" תא רטכש הליג םירצמ "תזינג"ב
הרקע - םיקו'גלסה ידי לע 1071 תנשב וז השבכנשמ םלוא ,םילשוריב הבישיה םוקמ היה הליחתב)
,הז דיקפתב לארשי ץראה זכרמה לש ותוכמסל למס - (1083) הנשה תא הב שדקל הפיחל (רוצל
ותרוצב רסמנו רוביעה ןובשח םתחנ רשא ירחא םג יכ ,הז לכמ םיאור וננה" :ןייטשנראב .י .ח ירבדכ
תוקונית וליפאש ,הטושפ הכאלמל התיהנ םינשה תעיבק רשא ירחא םגו ,שיא לכ ידיב התע ול שיש
בושיח טפשמ םהל ךא יכ ,טילחהל לארשי ץרא ימכח ולדח אל זא םג ,התוא םיעדוי ןבר תיב לש
ץוחב לארשי ימכח לכב לודגה וליפאו ...וידעומ תיישעב לארשי םע לכ קשי םהיפ לע ךא יכו םינשה
תעד לע וישעמ השוע אוהש ובל ןויכ םא ,ומצעב הזה ןובשחה יפ לע םידעומה תא בשיחש ,ץראל
ינב לכ לש ןבר םג אול ,ובל ןויכ אל םאו ,אצי ...םהה םימיב לארשי ץראב היהי רשא הרובחה ןואג
."םילטב וידעומ ,ול ארקי הלוגה

יעסונ ידי לע םילשורי השבכנ 1099 תנשב .םימי הכיראה אל לארשי ץרא לש הינומגהה םלואו
הלידוטמ ןימינב יבר ךרעשכ .ררופתנ ימואלה זכרמהו ורזפתנו ולדלדינ ץראב לארשי תוליהק ;בלצה
םילשוריבו ,םידוהי תואמ עבראכ םא יתלב רוצב אצמ אל (1170 תנשב) לארשי ץראב ורוקיב תא
קשמדב יכ ןייצמ אוה תאז תמועל .דחא םכח וליפא םהיניב הנומ וניאו ,םידוהי םיתאמכ קר אצמ
הלעש ,ן"במרהו .ילארשי ץראה זכרמה לש ונרק הדרי בוש ,עמשמ ,םידוהי םיפלא תשולשכ ובשי
ןיינמ םיפסואה ,םיעבצ םיחא ינש קר םילשוריב אצמ ,(1270 -ב רטפנ אוה) וימי ףוסב לארשי-ץראל
ישאר םיעבקנ ימ תעד לעו ךיא ,הלאשה תא הלעמ אוה רשאכו ,תותבשב קר םתיבב הליפתל
:בתוכ אוה ,לארשיב םידעומו םישדח
,רוביעה ןובשח ןקית ,אישנה הדוהי יבר לש ונב ,ללה יברש אוה הזה לודגה ישוקה אפרמ"
,ןובשחה ןקיתו דמעו הכימסה דספה ינפמ תודעומה ולטבתיש האר םולשה וילע אוהש
יפל היארה הלטבש אוה ךכיפלו ,שדקמה תיב הנביש דע םינשו םישדח וב רביעו שדיקו
."םהיפ לע שדקלו תודע לבקל יוארה ןיד תיב ונל ןיאש
תורחת ןיא .ויזכרמ תעיקשו םעב חוכ תושישת תמחמ וציקל אופא אב תודהיב הינומגהה לע קבאמה
ןיב קוחדכ ,עבק זכרמ רדעיה ךות לארשי םע םייקתנ םינשב תואמ ךשמב .קירה ללחב תכרענ
תרטע הריזחהו לארשי תנידמ המקש דע ,תושונאה לש הפקיהב ,תומוא ימוחת לש םרוביעב ,םימע
.הנשויל תונוביר תוכמס