ללהה תאירק
ןמית ידוהי לש תרוסמב

יבהצר הדוהי

ך"שת ד"מ םיינחמ
.תורעהה אלל ספדנ רמאמה

,רבעב ןמית ידוהי ברקב גוהנ היהש יורקב ללהה תאירק גהנמ תא ראתמ רמאמה :ריצקת
.ונימיב ותאירק תרוצו ךכל םרג המ ,גהנמה הנתשה דציכ ריבסמו

;תרוסמ ;ללה ;ןמית :חתפמ תולימ

רוביצה תוליהק ראשב ןכש .תורחא תוליהק לשמ אוה הנוש ללהה תאירקב ןמית ידוהי לש םגהנמ
לכ לעו להקל ללהה יקוספ תא ארקמ ןזחה ןמית ידוהי לצא וליאו ץ"שה םע דחי ללהה תא רמוא
רומזמ לש םינורחאה םיקוספבו םיקרפ ישארב .לודג לוקב ,"היוללה" וירחא םינוע םה קוספו קוספ
.לארשי גהנמכ םיקוספה תא ןמית ידוהי םילפוכ ח"יקםינושאר תורפס רואל גהנמה
:הז גהנמ לע ם"במרה בתוכ ןכ יכ ,דבלב ןמית ידוהיל וז האירק ךרד הדחייתנ אל רבעב
תא ארקמש ,לודגה ךרבמש רחא .היה ךכ םינושארה םימכח ימיב ללהה תאירק גהנמ"
"'ה ידבע וללה" :רמואו רזוחו ."היוללה" :ןינוע םעה לכו ,"היוללה" :רמואו ליחתמ ,ללהה
רזוחו ."היוללה" :ןינוע םעה לכו "'ה םש תא וללה" :רמואו רזוחו ."היוללה" :ןינוע םעה לכו
דע רבד לכ לע ןכו ,"היוללה" ןינוע םעה לכו ."םלוע דעו התעמ ךרובמ 'ה םש יהי" :רמואו
לש ויתונש :םהל ןמיס .םימעפ םירשעו שולשו האמ "היוללה" ללהה לכב ןינוע ואצמנש
.(בי ג"פ הכונח תוכלה) "ןרהא
:רמואו הז גהנמ לע ללהה תא ם"במרה רמוג וימיב ללהה תאירק לש "תונושמה תוגהנמה" תא ונייצב
.(די ,םש ,םש) "ךליל יואר ובו ןושארה גהנמה והז"
הנשה שאר) הנשמב םיימעפ הרכזנ םויה דע ןמית ידוהי יפב תארקנ איהש יפכ "יוריק" לש וז הטיש
לארשי ינבו השמ י"ע םיה תריש תרימא ךרד תא םג אביקע 'ר שריפ היפ לעו (י ג"פ הכוס ;ז ד"פ
לע ללהה תאירק תבוחל אתכמסא לאומש אצמ (א ול םיחספ) ילבב דומלתב .(ב ,ל הטוס ילבב)
שרפמ י"שר םנמא .הברה םירבד וילע םינועש "ינע" שרדו ,(ג ,זט םירבד) "ינע םחל" בותכב חספה
יוריק לש ךרדב ללהה תא לבבב וארק דומלתה תפוקתבש חיננ םא ךא "ללהה תא וילע םירמוגש"
.קוספו קוספ לכ לע ןיבוסמה לש "היוללה" תאירקל אוה בסומש ,"וילע םינוע" ןושל ול הפי ירה
ןייצמ (ומק ,מק 'מע) ורודיסב ןואג הידעס ברש יפל םייקו רירש הז גהנמ היה ןיידע םינואגה תפוקתב
.קוספו קוספ לכ לע "היוללה" ארקמה ירחא הדגהה תאירקב ןינוע ןיבוסמהש שרופמב

המודקה הפוקתב לארשי לש תוברתה ייחבו ןחלופב תלבוקמ התייה יוריקה ךרדש חיכוהל רתומל
.םדא לכ ידיב תויוצמ ןיידע ויה אל רפס-תוליגמו הלוגס ידיחי לש םתלחנ התייה האירקה רשאכ
הווילש וא ותאירקל תבשק ןזוא הטה םיניזאמה להקו רפס לעמ םירבדה תא ארק ןזחה וא רפוסה
םג לגלגתנ הז םימודק גהנממ דירש .קוספו קוספ לכ ירחא "היוללה" וא "ןמא" תיינעב ותאירק תא
קוספ קוספ רומזמה תא אורקל רמוכה גהונ היסנכב םיליהת ירומזמ תאירקב :ירצונה ןחלופל
,ללהה תאירק גהנמ היה ךכש יאדוול בורק .קוספו קוספ לכ לע "היוללה" ותמועל הנוע הלהקמהו
ןמ הלטנ תורצנהש םירבדה ללכמ אוה הז גהנמו ;ינש תיב ימי ףוסב לארשיב ,ללכב םיליהתהו
.תודהיה"היוללה" תיינע
ארקמה ירחא תונעל ןיבוסמהו םיללפתמה םיקדקדמ ,"רדסה" תעשבו תסנכה-תיבב ,ללהה תאירקב
ריבגהל תוקוניתה תא םיזרזמו ,םר לוקב "היוללה" (הרובחבש ןקזהו לודגה אוה ארקמה ליגרכ)
ימלשורי) דומלתב וניצמ ןכו .(ףקסלא קז'כי) "הרקתה תא עיקבי" םלוקש דע "היוללה" תרימאב םלוק
ללההו תיזכ חספה) "איירגא רבתמ אלילהו אתיזכ אחספ" (ב ,הפ ,םש ,ילבב ;בי ,ז קרפ ,םיחספ
לכל עיגמ היה אלש דע תולודג תורובח חספה לע םינמנ ויה תיבה תפוקתבש יפל ,(תוגגה תא עקוב
הז לעו ,םיעקבתמ תוגגה וליאכ היה המוד ןומהה לש ללהה תאירק לוקלו ,חספה ןמ תיזכ םא יכ דחא
.םלשמ תא םילשומה ולשמ

ושרד םש ."הבר םירישה ריש" שרדממ םג ףקתשמ חספה לע םילשוריב ללהה תאירק לש הז יווה
ךיארמ תא יניארה" .םילגר ילועב (ד ,ב ש"היש) "ךלוק תא יניעימשה ךיארמ תא יניארה" בותכה תא
תאירק וז - ךלוק תא יניעימשה .(זט ,זט םירבד) הארי הנשב םימעפ שולש :רמאנש םילגר ילוע ולא -
אלילהו אתיבב אחספ :רמא אלתמ .םורמל הלוע םלוק ללהה תא ןירוק לארשיש העשב .םעונב ללהה
:"הנוהכ תונתמ" לעב וב שריפ ."האיירגא ארבתמ
."תורקתהו תוילעה רבשמו םורמל הלוע ןלוק ללה וילע ןירמואו חספה תא ןילכואשכ"
,ימלשוריל ויתוהגהב ,הז םגתפמ קיסה ,ז"טה האמה ףוסב יחש ימלשורי םכח ,וגאזנול יד םחנמ 'ר
."לודג לוקב ללהה רמול ךירצש"גהנמה יוניש
הל הכז םימיה תוכירא .ח"יה האמה דע ,ןיררוע אלל ןמית ידוהי תונכשמב ךשמנ ללהה יוריק גהנמ
האמב .דיחי קסופכ אוה לבוקמ ןמית תוליהקבש ,ם"במרה לש ותערכה לע רקיעב תפקזנ גהנמה
דחי .ןמיתב םג םיכלהמ ול אצמ ולש "ךורע ןחלוש"ו תודהיה םלועב וראק ןרמ לש ורוא חרז ז"טה
לש םמוקמ תא וקחדו דרפס חסונב םירודהו םיאנ סופד ירוזחמ ןמיתל ורדח "ךורע ןחלוש"ה םע
רבכ הרשכוה (חלאצ איחי 'ר) ץ"ירהמ לש ותפוקתב .םילבהו םינשוימה די-בתכבש ןמית-ירוזחמ
רוביצה לכ ידי לע לוקב ללהה תאירקב יוריקה תא ףילחהל רוביצב הייטנ התלגתנו םייונישל הריוואה
יוניש דעב דדיצ ,וראק ןרמ לש "ךורע ןחלוש"ל "םיתיז יליתש" שוריפ רבחמ ,יקרשמ דוד 'ר .דחי
גהנמה ןימיל דמע ,וז הפוקתב ןמית-תודהי לש לוגדה ינחורה הגיהנמ ,חלאצ איחי 'ר וליאו ,גהנמה
איחי 'ר :םהירפסב םוקמ הל ודחייש ,םיינשה לש םהירוביחמ םיעמשנ וז תקולחמל םידה .ירוקמה
"םייח ץע" ושוריפבו (במ-אמ 'מע ו"שת ,א"ת ,יולה םולש 'ר 'ודהמ ,א"ח) "קידצ תלועפ" ת"ושב חלאצ
"בהזה דיבר" ת"ושב יקרשמ דוד 'רו (זל-הל ףד ,ג"ח ,ה"נרת םילשורי ,לאלכת) הליפתה רודיסל
םהיתונוכת תא ןייצל יוארה ןמ תקולחמה עקר תנבה םשל .(אי-י 'מע ,ו"טשת א"ת ,םוחנ הדוהי 'ודהמ)
,"אטסאלא" תסנכה תיב שארו ע"ושה ןשרפ ,יקרשמ דוד 'ר :השארב ודמעש הלא םישיא ינש לש
"לאלכתה" לש ושרפמו וכרוע ,חלאצ איחי 'רו ;ידרפסה םרזה גיצנ היה ,דרפס חסונב הב וללפתהש
.ירוקמה חסונה דיסח היה ,(ינמיתה רוזחמה)םינשמה יקומינ
:תונעט המכב וזחאנ ,גהנמה תא תונשל ושקיבש ,םירחאו יקרשמ דוד 'ר

ליאוהו .הנוע המ לע עדוי וניאו הרגיש ךותמ "היוללה" הנוע ,ללהה תאירקב ץ"שה לע ךמוס להקה (א
."ארוקכ עמוש" ללכב וניא ץ"שה תאירק לע ותעד ןתונ וניא רוביצהו

תאירקב חתופו ותאירק תא זרזמ ץ"שהש םימעפ להקה ןמ קלח תודפקלו רוביצ חרוטל ששחמ (ב
םמצעל והוארק םה אל :ןאכמו ןאכמ םיחרק ואצמנו" ,"היוללה" הנעמ ומייסי רוביצהש םדוק קוספה
כ"חאו ללהה תא םמצעל םירוק ויה להקבש םיחקפש רפסמ יקרשמ דוד 'ר ."םאיצוה ץ"שה אלו
.םדא איצוה אלו ומצעל ארוק ץ"שהש אצוי ךכו ,ותאירק ץ"שה םילשיש דע םמוקמ לע םיבשוי

החישב וא םירפסב ןויעב םא :האירקה ןמ םתעד םיחיסמ םיעמושהש שי ןגוהכ ארוק ץ"שהשכ םג (ג
.הז םע הז

תיבמ םיאצוי ויה להקה ןמ תצקמב .גחה גוניעל בוט םויב תופאלו טוחשל םיגהונ ןמית ידוהי (ד
.בוט םוי תדועסל רשבה תנמ לבקל ידכ םייחבטמה תיבל םיצרו תירחשב השודקה רחא תסנכה
קיפסהל ףאו ,ללהה תאירקו הליפתה תרזח תעב רוזחלו תכלל םדיב קפיס אהיש םיחוטב ויה הכלהל
תאירק תעב תסנכה תיבל םירזוח ויה בורל םלוא .ת"ס תאצוה ינפל תודיחיב ללהה תא אורקל
תרזח :תא םידיספמ ואצמנו ,ללכב ותוא ןירוק ויה אלש וא ןוזפיחב ללהה תא ןירוק ויה זאו ,הרותה
.הרותה תאירקמ תצקמו ללה ,םינהכ תכרב ץ"שה

תחנב ,דחיב ללהה תא אורקלו גהנמה תא תונשל יקרשמ דוד 'ר ףידעה הלא תולקלק עונמל ידכ
'ר עיגה גהנמה יוניש לש הטלחהל ."אוה ךורב םוקמ לש ורדהו ודוהו וחבשו ודובכ והז"ו ,המיענבו
לע ךמס וז הנקתב .ןשיה גהנמב קיזחהלו תוועמה תא ןקתל ונממ רצבנש רחאל ,וירבדל ,דוד
תעשב הרבהמ רמשנ אל רוביצהש חכונש רחאל תחא הליפת ולש תסנכ-תיבב ןקיתש ם"במרה
ולש וניאש תסנכ-תיבב ללפתהל ול ןמדזנ הנקתה תעיבק ינפל דועש רפסמ דוד 'ר .ץ"שה תרזח
םנמאו ,דחיב ללהה תא ארקי םעה לכש תסנכה-תיב וינפל עיצה הכונח ימי ועיגהשכו
אל ,הפ הצופ היה אלו םימיה תנומש לכ ושע ןכו ,השודק המיענבו דחיב םעה לכ והוארק"
."ןטק אלו לודג
:םיאנת ינשב וז הנקת ךרכ דוד 'ר

.ותלקלק ותנקת אהת אלש ,העלבהבו הצורמב ללהה תא אורקל ןיא (א

םלועל :ל"זח ורמא ןכש ,גהנמה תא תונשל ןיא םיללפתמה רוביצ ןיב תקולחמל שוחל שיש םוקמב (ב
.תקולחמה ינפמ םדא הנשי לאץרפב דמוע ץ"ירהמ
םימיב הליפתה תוכירא תא המ תדימב ול הרציקש ,השדחה הנקתה לע שש רוביצה בורש קפס ןיא
ףסונ םיבוט םימיו תותבשבו ,תחנבו הבושב ליגרכ תישענ ןמית ידוהי לש םתליפתש ןייצל שי) .םיבוט
האצמ אל ןשיה גהנמה לע רומשל ץ"ירהמ לש ותאירק (.הרטפהלו הרותל תימראב םוגרתה םג הל
ןמית גהנמ תא ששאמ אוהש רחאל .וירבדבש הקיטגולופאה תמיענ ךכ לע דיעתו םיבר תובלב םידה
:ןמית ינבל המיענ רסומ תחכותב ותבושת תא םייסמ אוה םיקסופהו דומלתה ,הנשמה לע
,הלכה יטישכת ןקתל תחא העש בכעתהל ךיניעב ערי לאו ,תאז הניב ,יחא ,אופא ןכ םא"
,ךלמה יבר י"ע ול הנרהמיו רוהמ ,בא ידסחל הכחמ תועובשו םישדוח המכ הל הז רשא
םירהממה בל ירהמנ דוסב יהת לאו .ךלמ תרדה םע בורב ,שודק םע לארשי תיסנכ
?ידובכ היא ינא םא םא ?תרמוא המ הניכשו ."היוללה" תונע יתלב ,ותאירק תמלשהב
תבכוש ינאש ,הנשה תומי ראשב יל יד ?יתיוק הזה לומגה ?יארומ יא ינא תרבג םאו
אל .ינממ בוטה וענמ .אבאד ןיקישנ ,םידוד תע עיגה רשא התע ןהו .הרוחשו תינרדוק
ללהה תניר תראפתו דוה וכילשה רשא ,םיינומה תצק ינפמ םאו .םאו בא דבכי ןב ךרד וז
תנקת לטבנ הז ינפמ אל ,הז אלו הז אל םדיב הלע אלו הצוחה תאצל ףרוע ונפיו םווג ירחא
תומסל ןכתי אלו .ךורוי רשא הרותה פ"ע :רמאתא והיילעד ,ארמגו הנשמ ימכח ,םינושאר
םיחקיפה תנקתל אברדא יכ ,ולא רובעב םתליפת תיבב םידקושה םינגונ םירש רשב יניע
הניחתה לוק לפשב םביל לע רבדל אוה לק ,תעד ינב םניאש תא םג ןקתלו ,שוחל ונל יואר
סלקתי ה"בקו ,םירבח לארשי שיא לכ דחי וידחי ומש הממורנו ,יער ואוב ,יחא ואוב :רמאל
."ראפתא ךב רשא לארשי (והיינמו) וכיינימו ןנימ
םינושארה לצא .ןמית חסונב םטועימו דרפס חסונב םויכ םיללפתמ ןמית ידוהי לש עירכמה םבור
רוביצה חרוט לשב ךלוהו אוה גומנ םינורחאה לצאו ,חסונה תפלחה בקע יורקה גהנמ לטב
שדחל יוארה ןמ .(ןמית ידוהי לכ ברקב יוריקה גהנמ ןיידע רמשנ "רדסה ליל"ב "ללהה" תאירקב)
.ןמית ידוהי תונכשמ לכב הנשויל הרטע ריזחהלו הז םינושאר גהנמ