ישיבות ליטא ופולין - מוולוזין ועד השואה / בצלאל לנדוי
האושה דעו ןיזולוומ - ןילופו אטיל תובישי

יודנל לאלצב תאמ

(34-45 'מע) ג"כשת ןויס ,םיינחמ

דעו הנש םישימחו האמ ינפלמ ןילופבו אטילב תובישיה תוחתפתה תא רקוס רמאמה :ריצקת
.תונוש דומיל תוטיש ודסיו תובישיה םלוע תא ונבש םייזכרמה םינברה תריקס ךות ,האושה
.וללה תובישיה לע תומחלמה תוכופהתו הלכשהה תעפשה תא רקוס רבחמה ןכ ומכ

רסומה תעונת ,ךאלביטש ,אטיל תובישי / ןילופ תובישי ,הלכשהה תעונת :חתפמ תולימ
.לופלפ ,תודיסח

תפסאו ךל רמאנש םהמע הבישי - םירצמב ויה .םהמ הבישי השרפ אל וניתובא לש ןהימימ"
,לארשי ינקזמ שיא םיעבש יל הפסא רמאנש ,םהמע הבישי - רבדמב ויה ,לארשי ינקז תא
אל התע דעו זאמו (ב"ע ח"כ אמוי) ל"זח ונש - "'וכו היה הבישיב בשויו ןקז וניבא םהרבא
."וערז יפמ חכשת אל יכ" לארשיל ה"בקה לש ותחטבהכ ,לארשימ הבישי הקספ

יכ חכווינו ,רתויב השדחה הפוקתב לארשיב הרותה דומל יכרד תא רוקסל לדתשנ הז ונרמאמב
תילכלכה החוורה תורמלו ,הרות לש הדומילל םהיניע תא דימת ואשנ םישודק לארשי ינב
ךנחל ולדתשה םהידיב ןתינ רבדהש הדימבו ,ינרמוח חור ךלהל וספתנ אל םייחה קושב היופצה
.הרות ייחל םהידלי תא

ארקיו) "הארוהל אצוי דחאו ארקמל םיסנכנ ףלא" תובישי ינבו םינבר תויהל םייושע םלוכ אל
ורדחוהו הרותה יכרב לע וכנוח ,הרות לש הרתכב ושמתשה אלש הלא םג םלוא ,(ב השרפ ,הבר
םינווכמ םהישעמ לכ ויה ,הווצמכו הבוחכ הרותל םיתע תעיבק לע ףסונו ,הרות לש החורמ
.הנמיה ושרפ אל זאמו ,םהירוענ ימיב התוא ודמל רשא ,הרותה ךרדב

ימי ירבדב סחיב איה הכורא אל הנש 150-140-כ ,הז ונרמאמב ונל ונבצה רשא תרגסמה
לע וטלתשהש תונקפסהו הלכשהה חור רשאכ ,םעה ייחב התיה תרעוס הפוקת םלוא ,לארשי
דירש ונל ריתוה ילול ,הבוט הקלח לכ ףוטשל םילולע ויהו ,לארשי םוחתל ורדח ,הפוריא ימע
רמשנ םתוכזבו ,םיינוליחה םימרזה דגנ הרוצב המוחכ ודמעש הרותה ירצבמ המה ,טעמכ
.הלוגס םעכ ידוהיה םעה לש ודמעמ

ינושאר ועיגה זאמ ,תיחרזמה הפוריאב ידוהיה בושיה רבע םינשב תואמ הכשמנש הכורא ךרד
בור זכרתנ הז רוזאב רשאכ הנורחאה הפוקתה דעו ,הז רוזאב םבשומ תא ועבקו םידוהיה
םירבדה ןאכו ,ינרותה זכרמה יבגל ןידה אוהו ,םלועב ידוהיה םעה לש ונינמ ברו ונינב
םבצמ לע רפסמ ,םת וניבר לש ותבישיב ,תפרצב דמלש ,םהיבמ רזעילא יבר .רתויב םיעיתפמ
:תיחרזמה הפוריאב םידוהיה לש לדה ינחורה
ןירכושו ,םקחד ךותמ הרות ידמול םש ןיאש ,ןירגנואו היסורו ןילופבש תומוקמ בורב"
,"םהינב דמלמו קדצ הרומו רוביצ חילש םהל אוהו ,ואצמי רשאמ ןיבמ םדא םהל
הפוריאמ תידוהיה הריגהה םרז ללגב ,ולא תונידמב ידוהיה בושיה תוחתפתה םע םלוא
ורפסב הלעהש רבונה עטנ ןתנ יברו ,הרותה תודסומ םג וחתפתה ,החרזמ תיברעמהו תיזכרמה
תומסרופמה" :הרותה תוטשפתה לע רבכ רפסמ ,ח"ת תורזג לש ןהיתוארומ תא "הלוצמ ןווי"
אוהו ,"ןילופ תנידמב ומכ ,לארשי תוצופת לכב הרות הברה ךכ לכ היה אלש ,היאר ןיכירצ ןניא
,הליהקו הליהק לכב" :רוביצה ייחב ןהישארו תובישיה לש דבוכמה םדמעמ לע רפסל ףיסומ
,הגאד אלב הבישי סופתל לכויש ידכ ,םהלש הבישי שארל רכש ןיברמ ויהו תובישי ןיספות ויה
."ותונמוא ותרות תויהלו

יבצ יתבש רקשה חישמ לש ותעפוהמ לחה ,ןהיתובקעב ואבש תוינחורה תוכובמהו ח"ת תורזג
הרותה תודסומב טעמב אל ועגפ ,תיטסיקנרפה העונתה דעו ויתובקעב ועיפוהש םיחיפסהו
זאמ הקספ אלש ,תינחור תוששואתה הלח ,הנש האמכ הכשמנש הכובמה תפוקת רחאל םלוא
.התע דעו

ידימלתו וידימלת ,ט"שעבה ,הינושארו תודיסחה תעונת לש הרוא ץנצנ הילודופ תוברעב םא
ועיבטה ףאו ,תיחרזמה הפוריא יבחרב םימימתה םידוהיה תובלב הרוא תא וחירזה ,וידימלת
לכב הרותה תבהא הטשפתה אטילב ירה ,היצילגו ןילופב דיחיהו רוביצה ייח לע םמתוח תא
,תונושארה תובישיה ידסיימ ואצי םהיניבמו ,וידימלתו א"רגה ידי לע לארשימ תיבו תיב
.לארשיב תובישיה לע םמתוח תא ועיבטהש

,הדובעה יכרד לע םיינחורה םימרזה ינש ןיב םתעשב וצרפש ,תועדה יקוליחמ םלעתהל ןיא
םיינויערה תועדה יקוליח ומלענ תינרפכה הלכשהה ינצינ תיחרזמה הפוריאב וארנשמ םלוא
ישארו םידגנתמה ןיבש הרותה ילודג ,תודיסחה תובא ,הנמאנה תודהיה ישארו םהיניבש
תחטבהל הדמעש איה םתוכזו ,םיינוליחה םימרזה דגנ דיב די הכרעמב ובצייתה תובישיה
.האושה דע אטילו ןילופ ,היסור תוליהק לש יתרוסמה ןויבצה

ןיזולוו תבישי לש הדוסיי
הנש םישימחו האמכ ינפל הדסונש ,ןי'זולוו תבישיל הרומש אטיל תובישיל הרוכבה תוכז
תבישי השמיש םינשב תורשע .אנליומ ןואגה לש ודימלת ,ןי'זולאוומ םייח יבר ידי לע ,בוריקב
םתומד הבצוע ןאכו ,ינרותה םכוניח תא ןאכ ולביקש ,םידימלת תובברל ינרות זכרמ ןי'זולוו
תובישיל למסכ השמיש ןכש ,רתוי הברה הפיקמ התייה ןי'זולוו לש התעפשה םלוא ,תירסומה
.אטיל ירע רתיב הירחא ודסונש

תורודה ינבמ דחא לש ובתכמ ךותמ םידמל ונא ,םהה םימיב אטיל ידוהי לש ינחורה בצמה לע
:(ב"סרת "סלפה") םהה
והבו והות ,םמוש םלועה היה ,שודקה ונבר 'ד ךאלמ ידי לע 'ד תיב דסוהש םדוקמש"
םגו ,הב םישוע המו ,הבישי לש ןיינעה והמו ,הבישי םש וליפא םלועב עדונ אל יכ ,שממ
םיאצמנ ויה אל םש ירפס םגו ,הרותמ םמש םלועה היה יכ ,םיברד ת"ת םש עדונ אל
תורייעמ ד"מהבב וליפאו םימסרופמ םיריבג ,הלוגס ידיחי לצא םא יכ ,ללכ םלועב
."םב םיקסוע ויה אלש תמחמ םלועב ךרצנ היה אל יכ ,םלש ס"ש אצמנ אל ,תולודג
לודג שודיח הז היה ותעשב יכ םא ,ןי'זולווב ותבישי תא דסייל ודיב המזויה תא לטנ םייח יבר
:רפסל ךישממ תורוקה םשורו םוקמה ינבל
תויהל םכרד תא ופיקה םירחוס הברהש יתיאר ,ןי'זולווב 'ה תיב דסוהש הנושארה הנשבו"
יגלפומ םיניינמ המכש םתוארכו ,המש םישוע המו הבישי ןיינעה והמ תוארל ,ןי'זולווב
לע דואמ ואלפתנו וממותשנ ,האלפנ הדיקשב הלילה לכו םויה לכ םידמולו םיבשוי הרות
."הזכ ורעיש אלו ואר אלש הז
ילודגמ דחא .ןי'זולוו תבישי תמגודכ תובישי ופסונ אטיל ירעמ המכבו םימיה וכרא אל םלוא
"זיולק"ה קזחוה רפוסמה יפכו ,"זיולק" םשב הבישי דסייו קסנימל עסנ םייח יבר לש וידימלת
םש ודמל הינב ףאש ,המולב תרמ תחא הבידנ ידי לע
תואצוה לכ םע ,הנחלוש לע םידמולה לכ הקיזחהו ,האנ זיולק ודסיו התוא וריעה םהו"
הבישי התייה אל יכ ,םלועב ןויצל ןושארה היה "זיולק"ה הזו ,הסיכמ לכה ,זיולקה
,"םלועב תרחא
הבישיל הכפה םימיה תוברבש ,רימ תבישי הדסונ תובורקה םינשבו ,אנליוב הבישי הדסונ ךכו
םייח יבר לש ותוכזל תובישיה דוסי תא ןייצמ רודה ןב םלוא ,רתויב הלודגה
,לארשימ הרות ו"ח תחכתשמ התייה ,ולש הבישיה תא שודקה ונבר עבק אל אלמלאו"
."אייח ישעמ םילודג המכ ,שודקה ונברו ונרומ לש דימת הימופב אלגרמ ןכ לעו
רוהנל ולחה םירוענה ינב .העשה ךרוצ הז היה יכ ררבתנ תונושארה תובישיה ונגראתהשמ
ומיכסהש םירוענה ינב .רחבנה םעה ברקב הרותה תבהא טלוב יוטיב ידיל האב ןהבו ,ןהילא
,םהירוה תיבמ תולגל תונוכנ וליג ,רעצ ייח םהייח תונש לכ תויחלו ,הרות לוע םמצע לע לוטיל
.םהירוגמ םוקמל ץוחמש תובישיב הרותה תותלד לע דוקשל ידכ

םוי ידימ "םימי" םילכוא ויהו ,םירחא ןחלושל תובישיה ינב ופיצ םינורחאה תורודה דע
ויה .("...םימי בהוא םייח ץפחה שיאה יכ" זמר ואצמ תובישיה ינב) רחא תיב לעב לצא עובשב
ינפמ תויונחה ירמושכ םמצע תא םיריכשמ ויה ןכ לעו ,הינסכאה דעב םלשל ולכי אלש םהיניב
,רקובה רוא דע םש ןולל תורשפא םהל הנתנ תויונחה תריגס רחאל ,ברעה תועשב קרו ,םיבנגה
.היתולעמב ולעתנו ולעש דע הרותה לע םידקוש תובישיה ידימלת ויה הלא םיאנתב םגו

תויאטילה תובישיה םא - ןיזולווב הבישיה

לש םתעדותב ידוסי הנפמ הללוח איה ,אטילב ףונה יונישב רכינ קלח היה ןי'זולוו תבישיל
הרות ינב אקווד ואלו תובאהש ,ידוהי לכ לש ותיבל הרותה תבהא תרדחהל ,לארשי תיב ינומה
ייחל ונפי אלו ,הרותל םהימי תא שידקהל ולכוי םהינבש ידכ ,םשפנ תא רוסמל םינוכנ ויה
ויה ,שרע יריש ןהינבל תורש ויה ,תוהמאה .הבישיב ינרות שוכר םינועט ויהיש ינפל ,רחסמה
,םירוענה ינבל רתויב םייניצרה םייותיפה דחאו ,הרותב םילודג ויהיש ןהינבלו ןמצעל םילחאמ
םידימלת קר ולבקתנ הבש ןי'זולוו תבישיל לבקתהל יוכיסה היה ,םהידומיל לע ודקשיש
תבהא לע ידוהיה דליה אופא ךנוח םינושארה וימימ .םליג ינב לע וטלבתהש םיניוצמ
.היתולעמב תולעלו הרותה לע דוקשל ןוצרה וב שרשוה ךכו ,הרותה

הלכשהה דגנ הכרעמב תובישיה
םמצע לע ולטנ םהמו ,יפואה ישולחמ המכ הילא וספתנ לארשי םוחתל הלכשהה תרידח םע
רדנסכלא לש ותוכלמ תפוקתב הז היה .לארשי תיבל הלכשהה תא רידחהל עייסל דיקפתה תא
לפשב היה ,ונוטלשל םינותנ ויהש םידוהיה ינוילימ ינש לש ילכלכה םבצמ רשאכ ,ןושארה
ויה םיאולכ .תושיגנלו תופרחל ,ינועל ונתינ םהו ,העונתהו הלועפה שפוח םהמ ללשנ .הגרדמה
רצה םוחתה ךותב וליאו ,תימינפה היסור לא הסינכה םהילע הרסאנו בשומ םוחת ךותב
הליטה ,וטג ךותב וטג םהל הרציש ,הלשממה .רפסה ירעבו םירפכב םירוגמה םהילע ורסאנ
,םישוריג םהילע הרזג תעל תעמו ,םיירזכא םיקוח םהילע הקקח ,אושנמ םידבכ םיסמ םהילע
הנווכ ךותמ ,םהיחא יינע ןיבל ,תוסלכואמ םירעל ולגוהו ,ןתויח םוקממ ורקענ תוחפשמ יפלאו
.םילדלודמהו םיינעה םידוהיה ןיב תולדה תאו תורחתהה תא לידגהל הליחת

םיתחשומ ,יסורה םעל קיזמ דוסי" םה םידוהיה יכ ,הרכהה ךותמ ואציש םייסורה תונוטלשה
,תילכלכה הילפאה תוינידממ ופרה אל ,"םעה ינומה תא םחוכ לכב םילצנמה ,םהיתודימב
ברקב םידוהיה תא ללובל הדעונש ,לוכיבכ ,"תיכוניח תוינידמ"ב וטקנ תאז םע דחי םלוא
דחוימ ףיעס לולכ (1804) ד"סקת תנשב היסור תלשממ ידי לע המסרפתנש ,הדוקפב .םהינכש
לע וצפק םינושארה םיליכשמהו םיללכה רפסה יתבל לבקתהל םידוהיה ידליל רשפאמה
ידי לע ודסונ תובורקה םינשה תורשע ךשמב .תונוטלשה םע הלועפ ףתשל ולחהו האיצמה
ךותמו ,םייטסיראצה תונוטלשה לש םדודיעל וכזש ,הלכשהה תצפהל תורבח םיליכשמה
םהיחא תא שוגנל ידכ םיעצמאב ולחב אל םה יכ םידמל ונא הנורחאל ומסרפתנש תודועת
.תובישיהו הרותה תודסומב םהינב תא וכניחש ,םינמאנה

יכ ןעוט אוה ובו ,םיליכשמה דחא ידי לע בתכנש ריכזת הלגתנ תיסורה הלשממה ןויכראב
םייטסיראצה תונוטלשה .תינבר תואנק יציפמלו םינלטבלו םירעבל הסחמ יתב ןה תובישיה
תעצהל ונענ ,םנוטלשל םינותנ ויהש םידוהיה תא אכדל ידכ תונמדזה לכ ודיספה אלש
ידומיל סינכהל םתוא בייחל וצר רתיה ןיב .תובישיה לש ןהידעצ תא רצהל ולחהו ,םיליכשמה
סינכהל םתודגנתהב ףקותב ודמע תובישיה ישאר םלוא ,בייחמה םידומילה רדס תרגסמב לוח
.'ה לכיהל רז תרומז

ירדסב לוח ידומיל תללכהל ףקותב ודגנתה הישארש ,ןי'זולוו תבישי תא ןייצנ בוש ןאכו
,ןי'זולוו תבישי לש המויק תא הפי ןיעב ואר אלש םיליכשמה יכ ,אלפ לכ אופא ןיאו ,הבישיה
הנתינשמו ,הפי ןיעב הבישיה לש המויק תא םלועמ ואר אל וללה .תונוטלשה ינפב הילע ונישלה
וחילצה ףא רבד לש ופוסבו ,םירדסב עוגפל םיליכשמה לש םהיצמאמל די ונתנ תונמדזה םהל
.התריגס ידיל איבהלו התוא רערעל

ידומיל תסנכהל תונוטלשה תארוה התיה ,ןי'זולוו תבישי תריגס תא הבריקש תערכמה הביסה
דמעש ,ביצנה .הבישיה ישאר לש תצרמנה םתודגנתהב הלקתנש ,םידומילה רדסב לוח
סינכהל ךרטצי אלש דבלבו ,הבישיה תריגס םע םילשהל תונוכנ עיבה ףא הבישיה שארב
,קסירבמ קיציואלאס םייח 'ר ידי לע םג וז ותפקשהב ךמתנ אוהו ,םידומלה ירדסל לוח ידומיל
ישאר ידי-לע הלחנוה 'ה לכיהב רז תרומזל תודגנתהה .םהה םימיב םיטלובה הבישיה ישארמ
םתודגנתהב אטיל תובישי ישאר םידמוע התע דעו זאמו םיאבה תורודל םג ןי'זולוו תבישי
.תובישיב לוח ידומיל תסנכהל

אטיל תובישיל תרדוח רסומה תעונת
,םינורחאה תורודב הרותה תודסומבו תובישיב וגהנוהש םידומילה ירדסב םישודיחה דחא
תעונת" לש התמזויב ודוסיו ,תובישיה ינבל רסומ ירפסב םיעובק םירועיש תעיבק אוה
.רוביצב רסומה תעדות תרדחהל הדעונש "רסומה

,םיירמוחו םיימשג גונעת ייח םירשפאמה םיאנת רוציל תפאושה ,תינוליחה הלכשהל דוגינב
תינחורה האנהה לע שגדה תא ליטהל האבה ,תינחור הלכשה תעונתכ רסומה תעונת האב
תירסומה תומלתשהה .םדאה לש תיפוס הרטמכ הזה םלועה ילבה תא תוארל אלו ,תיאליעה
קרפתהל ףאוש אוהש אשמכ ודי לע וארי אל םיירסומה םייחה יכ םדאה תא תכנחמה איה
רסומה תעונת ללוחמ ,רטנלס לארשי יבר .ונמיה הלעמל ןיאש ינחור גונעתכ אלא ,ונמיה
ידי לע איה רסומה תרדחהל ךרדה יכ ןעוט היה ,לארשי תוליהקב ויתופקשה תא ץיפהש
םע דחיש רמולכ ,הרותה תודסומב ןויעהו דומילה תועוצקממ דחאכ רסומה דומיל תעיבק
.תירסומ הכרדה םג דימלתה לבקי הבישיב ינרותה ןעטמה

'ר םש םיקה ט"ירת תנשב דועו ,התישארמ רסומה תעונת ירצבממ דחא התייה הקדובלס
וזיאב וישעמ תא קודבלו ומצע םע דדובתהל םדאה לכוי םשש ,רסומל דחוימ תיב לארשי
.םיברב רסומה תופקשה תא ץיפהל ודקש וידימלתו ,רסומה ךרד םע םימיאתמ םה הדימ

תנשב .רסומה דומיל לע דוקשל ,הנבוקב "םיכרבאה ללוכ" ינב לע עיפשה רעזאלב קחצי 'ר
תסנכ" ,הקדובולס תבישי תא ,"אבס"ה םשב הנוכמה לקניפ יבצ עטנ יבר דסי ב"מרת
.תוירסומה תובישיה רתיל בא ןיינב השמיש איהו ,רטנלס לארשי יבר םש לע ,"לארשי

תובישי ידימלתב רסומה חור תרדחהב קפתסה אל ,רטנלס לארשי יבר ידימלת רתיכ ,"אבס"ה
חור תרדחהל תופסונ תובישי םיקהל ,םיקחרמל םתעפשה תא ץיפהל לדתשה אלא ,הקדובלס
רגישו ז"בדירה לש ותיינפל "אבס"ה הנענ לשמל ךכ ,ריעצה רודה ינב ברקב רסומו הרות
,קצולסל "הקזחה ד"יה" םשב וארקנש ,הקדובולס תבישיב וידימלת יבוטמ רשע העברא
.רצלמ ןמלז רסיא יבר דמע השארבש קצולס תבישי תא םש דסייל

י"ראל ןייטשפע יכדרמ השמ יבר תושארב הבישיה ינבמ קלח ורבע םלועה תומחלמ יתש ןיב
יבר לש ותושארב םייקתהל הפיסוה הקדובלס תבישי םג םלוא ,ןורבחב הבישיה תא ומיקהו
.רש קיזייא קחצי

הדסונ לשמל ךכ .תובישי דוסייב וקסע לארשי 'ר לש וידימלת רתי םג אלא "אבס"ה קר אל
תונטק תובישיל זכרמ השמיש וז הבישיו ,ץיבלוש רזעלא יבר ודימלת ידי לע ,הזמול תבישי
תובישיל זכרמכ תובר םינש ךשמב השמיש הקדובלס םלוא ,התביבסב רשא תובר תורייעב
."אבס"ה לש ותעפשהל תודוה ,רסומה

,תובישיה ישארמ המכ לש םתודגנתהב ,התעשב הלקתנ רסומה דומיל תרדחה יכ ףיסוהל שי
ללוכ רחא דומיל לכו ,הדבל ארמגה דומילל תושדקומ תויהל תוכירצ תובישיה יכ ונעטש
ףד" יכ ןעוט היה ,לשמל ,רימ תבישי שאר ךורב 'ילא 'ר .הבישיה ירדסל עירפהל יושע ,רסומ
הלא דגנ םייבמופ םיזורכב ואצי ףא אטיל ינברמ המכ ."רתויב בוטה רסומה רועיש אוה ארמג
."'ה תארי לש הווסמב םעה תא םיעתמה"

הקדובולסב הבישיה ינינב

הבישיה רומאכ הססבתה ,רסומה תעונת לש השרע השמישש ,הנבוק ריעה רברפ ,הקדובלסב
תיב תסנכ" תבישי הדסונ ,המצע הנבוקב םלוא "אבס"ה תלהנהב "לארשי תסנכ" תירסומה
ידומיל תרגסמב רסומה ידומילל עירכמ דמעמ תקנעה םע ומילשה אל הידסיימש ,"קחצי
רבעש רחאלו ,ץיבוביל רב ךורב יבר השארב בצייתה הדסוויה רחאל תוטעומ םינש .הבישיה
למסכ תצרענה ותוישיאב שמיש רעב ךורב יבר ."ץינמק תבישי" םשב המסרפתנ ץינמקל
ץינמק תבישי הלמיס םינשה לכו ,רסומה תעונת תטיש תא ללש תאז םע דחי םלוא ,רסומה
רדסב הבוח וז התייה אל ,רסומ ירפסב םינייעמ ויה ץינמק תבישי ידימלת םג יכ םא ,וז הטיש
.םידומילה

יאנתל םאתהב ,םיפסונ םינווג הב ופסוותנו ,רוביצב רסומה תעונת השרתשנ םימיה תוברב
תולובגל ץוחמ ,תורחא תונידמב רשא תובישיב םג וגהנוה רסומה ידומילו ,םוקמהו ןמזה
.(ץכ בד ברהל "לארשיב רסומה תעונת") אטיל תנידמ

אלש ,"םייח ץפח" לעב ןהכה ריאמ לארשי יבר לש ודוסימ ,ןידאר תבישי התכז דחוימ דמעמל
.הדסיימ לש ודמעמ ףקותב הל תעדונ תדחוימ תובישח ךא ,תולודגה תובישיה ןיב התנמנ
לש וירפסו ,רסומה תעונת לש שדחה חסונב אלו ,ןשיה חסונב רסומ ירועיש ודמל וז הבישיב
.ןידאר חסונ רסומל אמגודכ םישמשמ "םייח ץפח"ה

רדס תותכסמ ידומיל תא תובישיב רידחהל ,"םייח ץפח"ה לש ויצמאמ תא ריכזהל ןידה ןמ
דחא .ןיקיזנו םישנ רדסב תותכסמ רקיעב ,תובישיה ינב ודמל זא דעש דועב ,םישדק
,"שדקמה הנבי הרהמ" הרהמב המלשה הלואגב לודגה ונוחטיבו ותנומא ףקותב היה ויקומינמ
וללכנ םישדקה רדס תותכסמש הכז אוהו ,השעמל הכלה םישדק ינידב קוסעל שי ןכ לעו
םידומילה תשחמהל ,שדקמה תיב לש לדומ ןכוה ףא "ןילבול ימכח תבישי"ב .תובישיה ירדסב
.הז עוצקמב

קסירבמ םייח יבר לש ןויגהה תטיש
יבר לש ודוסימ ,"םיקוליח"ה תטיש אטילו ןילופ תובישיב הצופנ התייה םינורחאה תורודה דע
יריעצל עייסל דעונ לופלפה וא "קוליח"ה .ןילופב הרותה יציפמל ןושאר ,קלופ בקעי
דגנכ ואציש ויה יכ םאו ,המוקמב ארמגה לש ידוסי רוריב ידי לע םלכש תא חתפל םידימלתה
דע ,םינורחאה תורודה דע אטילו ןילופ תובישיב תטלוש וז הטיש התיה ,"םיקוליח"ה תטיש
תבישי ישאר לע הנמנש ,קיצייבולוס םייח יבר היה הללוחמש "ןויגהה תטיש" העיפוהש
.התריגס דע ןי'זולוו

תובישיה ישאר תיברמו .םינורחאה תורודב תובישיה לע תערכמ התייה םייח יבר לש ותעפשה
ךרדב תכלל וקיחרהש םהמו ,רתוי וא תוחפ ודי לע ועפשוהש וא ויתובקעב וכלה אטילב
םייח יבר לש דומילה תטישל הדוסיב תדגונמה ,לופלפה ךרדל ורזחש דע ,ינויגהה דוריפה
.קסירבמ

דמללו דומלל ופיסוה םהו שדחה ךלהמל וספתנ אלש ,אטיל ילודג ןיב ויה יכ ףיסוהל ןידה ןמ
הכלהה תא ררבל וא ארמגב ןויעו תואיקב לע תססובמה ,ןי'זולוומ םייח יברל תסחוימה ךרדב
םיקסופה ילודגמ ,"שיא ןוזח" לעב ןרמ לש וכרד איהו ,אתכליהד אבילא אתתעמש יקוסאל
ינפל דוע תובישיב דומילה ךלהמ לע ועיפשהו ,רוביצב עיפוהל ולחה וירפסש ,םינורחאה
.האושה

ןי'זולוו רחאל רתויב הלודגה הבישיה - "רימ תבישי"
לאפר יבר לש ותושארב ,ןי'זולווב הבישי בוש החתפנ ןי'זולוו תבישי תריגס רחאל תודחא םינש
הרבעוה הל היהש הרוכבה תוכז םלוא ,התריגס ינפל הבישיה ישאר ןיב הנמנש ,אריפש
ודמל תומיוסמ תופוקתבו ,הפוריא חרזמב רתויב הלודגה הבישיה תויהל הכפהש ,רימ תבישיל
.םידימלת תואמ המכ הב

יבר לש ויונימ רחאל הל האב החירפ תפוקת םלוא ,ןי'זולוו דוסיי תפוקתב הדסונ רימ תבישי
ואצי ןיטינומ .םהידומילב שדחל םידימלתה תא ררועמ היהש ,הבישיה שארכ ךורב 'ילא
הפוריאמו הינמרגמ םיעיגמ ויה םידימלת תוצובקו ,תיחרזמה הפוריאל ץוחמ םג רימ תבישיל
םלוא ,רסומה תעונתל הטנ אל ךורב 'ילא 'ר .רימ תבישיב דומלל ב"הראמ ףאו תיברעמה
ףרטצה ,הקדובלס תבישי דימלתו "אבס"ה לש ונב ,לקניפ הדוהי רזעילא יבר ונתחש רחאל
חיגשמכ ץיבוביל םחורי יבר תלבק םעו ,הבישיה ירדסל רסומה ידומיל ורדח ,הבישיה תלהנהל
.רתוי התוחפ הדימב יכ םא ,תוירסומה תובישיל רימ תבישי םג השעמל הפרוצ ,ינחור

לע התייה השגדההו ,קסירבמ םייח יבר לש ודוסימ שדחה ךלהמל הספתנ אל רימ תבישי
היה הבישיה שאר םלוא ,תואיקבה דודיעל םיסרפ לש דחוימ עצבמ ךרענ ףא ותעשב .תואיקבה
הלא .םייח 'ר לש ונב באז יבר לש ויפמ הרות עומשל קסירבל הבישיה ידימלת יבוטמ חלוש
ועייס םהו ,רימ תבישי ןובשח לע וקזחוה ,קסירבד שרדמה יתבב םדומיל םוקמ תא ועבק
.תובישיה םלועל קסירב תטיש תרדחהל

תא עימשהל לחה ,הנש ד"כ ןב ותויהבש ,פאקש ןועמש 'ר תוכזב םוסרפל התכז הנדורג תבישי
.ינרותה םלועה תא הרעסב שבכ תדחוימה וכרדבו ,זלעט תבישיב וירועיש

דוחייב רתויב תולודגה תובישיה ןיב התנמנ ןודרוג רזעילא יבר ידי לע הדסונש ,זלעט תבישי
הכרדה םש לבקל הילא םירהונ ויה תובר תוצראמו ,םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב
תובישיב רשאמ התוחפ הדימב ךא רסומה ידומיל וגהנוה זלעטב ףא .הרותה תולעמב
.תוירסומה

םלועה תמחלמ ינפל םינש שמחכ ,יסחי ןפואב תרחואמ הפוקתב הדסונ 'זבינופ תבישי
,רעזי'ביניופ ה'לציא 'ר ומשב עודיה ,ץיבוניבר בקעי קחצי יבר לש ותושארב ,הנושארה
אולמ תא שידקהל ולכויש ידכ ,םקופיס אולמ ולביקש ,םיגלפומ םיכרבאל דעונ הנושארבו
.הרותל םבל תמושת

,ומוקמ אלממכ ,ןמנהכ ףסוי יבר לבקתנ ותריטפל שדוח ךותו ,ט"ערת תנשב רטפנ ה'לציא 'ר
םימרוגה ןיב ויה וירועיש .םידימלתה רפסמ תלדגהלו הבישיה תבחרהל המזוי הליג הלהו
תמחלמ ינפל ,אטילב תולודגה תובישיה ןיב התנמתנש ,'זבינופ תבישיל םידימלת תמירזל
.הינשה םלועה

לש םילודגה וידימלתמ ,ןמרסו םנוב ןנחלא יבר השאר תוכזב הליהתל העדונ ץיבונארב תבישי
יכ ןייצל ןיניעה ןמ .תירסומה ותלודגב םג הרותב תונואג לע ףסונ ןייטצהש ,"םייח ץפח"ה
ויה - תובישיב םינגרואמ םיריעצה לש םידומילה ירדס ויה אל םש - ןילופ ידיסח ןיבמ םיבר
.ץיבונארב תבישיב דומלל םהינב תא םיחלוש

קודרהבונ לש תדחוימה התליסמ
ץיפהל ,םבר תארוה רחא אלמל ידכ םהייח תונש תא ושידקהש ,רטנלס לארשי יבר ידימלת ןיב
תרותב תדחוימ הטיש ומצעל עבקש ,קודרהבונמ ליזוי ףסוי יבר הנמנ ,רסומה דומיל תא
דוסיי לע ודקשו ,םבר תובקעב וכלהש ,םידימלת לש המלש הלוכסא םיקהש אוהו ,רסומה
.לארשיב הרייעו ריע לכב רסומה תופקשה םע דחי הרותה תצפהל ,תופסונ תובישי

,ליזוי 'ר .הרותה תצפה ןעמל ,שפנ תוריסמ לש גשומכ ,"רבד םש"ל הכפה קודרהבונ
תובישי דוסיי ידי לע ,לארשיב הרות תוברהל םדועיי תא ואר ,וידימלת ידימלתו וידימלת
.לארשיב תרכינ םתלועפ התייה םינשב תורשע ךשמבו ,הליהקו הליהק לכב תונטק

היסור יחטשב לועפל ופיסוה ףא םיקיבשלובה תוטלתשה רחאל תונושארה םינשב
תרגתמ תושק ולבס יכ םאו ,הנבלה היסור תריב למוהב םבשומ תא ועבק םה .תיטסינומוקה
םהל הראשנ אל רשא דע ,שממ שפנ תוריסמב לועפל ופיסוהו ועתרנ אל ,"היצקסבי"ה לש הדי
תובישי תורשעבו ,שטירזעמב ועבק שדחה םזכרמ תא .ןילופל ורבע םהו ,הלועפ תורשפא לכ
.קודרהבונ לש רסומה חורב םידימלתה וכנחתנ ,םדי לע ודסונש ,תונטקו תולודג

שטיואבולד םימימת יכמות תובישי
םג ןגראתהל ולחה ,םישורפה ילודג ידי לע ודסונ ןבורבש ,אטילב תובישיה לש ןדוסי םע
,שטיואבולב הדסונש "םימימת יכמות" תובישיה תשר ןהיניב הטלבתה .תוידיסח תובישי
רסמ וייחב דועו ,ד"בח תיבל הגהנהה תלשלשב ישימחה ,רעבוד םולש יבר ידי לע ,ז"נרת תנשב
.הגהנהה תרשרשב וירחא ומוקמ תא אלימש ,קחצי ףסוי יבר ונב ידיל תובישיה תלהנה תא

,ארמג ,הלגנה דומיל םע דבב דב .תיתטיש הרוצב תודיסחה ידומיל וגהנוה ד"בח תובישיב
םהל ועבקנו תודיסחה תרותב םידימלתה וקסע םינורחאו םינושאר םיקסופו םישרפמ
.ד"בח אישנל תורשקתה ךותמ ,ד"בח ירפס רתיו "אינת"ה רפסב םיימוי-םוי םירועיש

,ס"רת תנשב הכרענש ,הבישיה ידימלת ןיבו ב"שרה ןיב תירבה תתירכ תא ןייצל ןיינעה ןמ
:הדוסיי רחאל םינש שולש
לכב םויכ םידמולה ,"םימימת יכמות" תבישי ידימלת םע ,םכמע תירב תרוכ ינא"
,םיאבה םינמזהו הזה ןמזה ךשמב הב ודמלי רשא םידימלתה לכ םעו ,הבישיה תוכרעמ
,שפנ תוריסמב הדובעל תופתתשה תירב תרוכ ינא ,הפ ונניא תאו הפ ונשי רשא תא
."רהה תא ןידה בוקי ,תורשפו םירותיו אלל ,בלבש הדובעו םימש תאריב ,הרותל
םיבושיב ןללכבו תובר םירעב םיפינס ומקוה ,שטיואבולב הדסונש "םימימת יכמות" תבישיל
,"הצוח ךיתונייעמ וצופי" תבייחמה ד"בח תטישל םאתהב ,ידוהיה בשומה םוחתמ םיקוחר
םיטסינומוקה תוטלתשה םע .םיקוחרלו םיבורקל תודיסחהו הרותה תונייעמ תצפה רמולכ
ןתלועפ הערפוה ,היחטשב םיזכורמ ויה ,םיינחורה םהיגיהנמו ד"בח ידיסח תיברמש ,היסורב
לכו ,ורגסנ הרותה ידומלת ,תידוהיה תדה דגנ תופידרה ולחה .ד"בח תובישי לש תכרובמה
הלועפה הכשמנ ד"בח אישנ תארוה יפל םלוא ,שוריג וא רסאמה תנכסל יופצ היה הרות דמולה
םהישאר ,תרתחמל ודרי "םימימת יכמות" תובישיו הרותה תודסומ .הרותה תצפהל
היה הרות דומילב ספתנה לכ .שפנ תוריסמ ךותמ הדמללו הרות דומלל ופיסוה םהידימלתו
ידכ ךכב היה אל םלוא .ריביס איה הריזג ץראל שוריגל יופצ היהו ,"רנויצקאיר"כ םשאנ
.םתלועפמ לודחל הרות תצפהב םיקסועה תא אינהל

תונוטלשה ינפב םהילע ונישלהו תובישיה לש ןמויק םע םילשהל ולכי אל "היצקסבי"ה ישנא
,".וא .פ .ג" תיטייבוסה תשלובה ידי לע קחצי ףסוי יבר רסאנ ףא ז"פרת תנשבו ,םיטסינומוקה
ימרוג ץחלב קרו ,תויקוח יתלב הארוה תולועפ ידי לע יטייבוסה רטשמה דגנ הריתחב םשאוהו
דמעש "םימימת יכמות" זכרמ תא שדחמ ןנוכ ןאכ .ןילופב רשא קצובטואל רבעו ררחוש ץוח
.האושה דע ,תובישי לש תבחרנ תשר שארב

הקדובולסב שרדמה תיב


היצילגו ןילופב "ךאלביטש"ה
הטישה תטלש התייה היצילגבו ןילופב ירה ,תובישיב רקיעב הרותה דומיל זכרתה אטילב םא
שרדמה יתבב םיזכורמ ויה םידומילהו ,תונגרואמ תובישי ומקוה אלש רמולכ ,תמדוקה
םש עבוקו שרדמה תיבל הנופ היה ,הרותב הקשח ושפנש ימ לכ ."םיזיולק"ב וא ךאלביטשב
תולעמב םדקתהל םיריעצה םידמולל םיעייסמ ויה רתוי םירגובמה םירוחבהו ,ומוקמ תא
.הרותה

ויהו ,םימדוקה תורודב אטילב ומכ ןאכ התייה ,םידמולה םירוחבה לש הלכלכה תטיש ףא
ויה םוקמה ינב .םירחא ןחלוש לע םיכומס ויה םלוכ אל יכ םא ,"םימי" םילכוא ויהש םהיניב
דעב םימלשמ ויה ,םיעצמא ויה םהירוה ידיבש ,םידמולה .םהירוה ןחלוש לע םיכומס
,םיתבה ילעב לצא "םימי" םילכוא ויה הרות םוקמל ולגש םיעצמאה ירסוחמ קרו ,הינסכאה
.םידמולה ידיב קיזחהל םמצעל תוכז וארש

תושרדמה יתב ויה הרייעו ריע לכב יכ םא ,תובישיה ומכ םוסרפל וכז אל הלא תושרדמ יתב
הרומ היה אל הרייעה לש הבר םאו .הרותב וקסעו ברע דעו רקובמ ובשיש ,םירוחב םיאלמ
םירוענה ינב תא ךירדהל תונורשכ לעבכ רכוהו ,הרותה ילודג לע הנמנ אלא ,דבלב הארוה
תולעל םדיב עייסמ היה אוה .ויפמ הרות םיעמושו וילא םינופ םירוחבה ויה ,םהידומילב
.הבישי שאר לש תימשרה אלטציאה וילע הלטוה אל םא םג ,הרותה תולעמב

הרותה ילודג וטנ אל ,אטילב יתבישיה דסומה לש ותוטשפתה תורמל יכ ףיסוהל ןיינעה ןמ
,תינורקע תודגנתה ךכל התייה ףאו ,םהירוגמ ירוזאב תומוד תובישי דסייל היצילגו ןילופב
ילבמ ,תודיסחהו הרותה יכרדב םתוא ךירדהו ,זנאצמ םייח יבר לשמ תחא הבושתב תזמורמה
וניא תובישי םגו" :תובישי דוסיל ותודגנתה תעמתשמ וירבדמו ,הבישי םש םהילע ארקנש
ךורב לעב אוה) - קינפיילמ ל"ז ימח ירוממ תעמש רשאכ ,םינוכנ םימעט המכמ ונתנידמב יוצמ
תרוסמה ."ת"פגב הרותב םיקסועו ד"מהיבב תורובח תורובח םיבשוי לבא ,הזל םעטה (םעט
הבישי זנאצב התייה אל ,ללכב דעו ןורחאה רודה דע ,םינשה לכו ,תורודל הכשמנ עבק אוהש
השמ יבר ,בובובמ המלש יבר וכרד יכישממ תושארב ,תורמשמ שולשל וקלוח םידמולה יכ םא
.בוידראבמ השמ יברו לעהוא לש הבר םובלטייט ףסוי

דחא םלוא ,םינורחאה תורודה דע תובישי ויה אל היצילגב תישארה ריעה אקארקב ףא
תוליל םישוע םירוחב ויה שרדמ יתב תורשעב" יכ ,רפסמ אקארק ידוהי לש תורוקה ימשורמ
םיכרבא ינזאב הרות וציברה ,םיניידהו םינברה ,הרותה ילודגו ,הרותה דומיל לע םימיכ
םא ,םידמולה ינפל םירועיש ועימשהש ,םיניידו םינבר לש המלש הרוש הנומ אוהו ,"םינדמל
.שרדמה יתב לע "הבישי" םש ארקנ אל םג

ילודג ןיב ונמנש ,הרות ילודג שדוקב ושמיש תובר תוליהקב ןכש ,רתויב רבדה טלבתה היצילגב
,תובישי ודסיי אל םה .השעמל הכלה תולאש םהילא ונפוה לבת יווצקמו ,םרודבש םיקסופה
וללה .םהיפמ הרות עומשל ידכ םהילא ורהנ הרותב הקשח םשפנש םירוחבו ,ןשארב דומעל
,םוקמה ינבר לש םהיתבל םיסנכנ ויה ןמזל ןמזמו ,שרדמה יתבב םדומיל םוקמ תא ועבק
וא םתוא םידדועמ ,םהל םיריעמ ויה וללהו ,םהישודיחו םהיתוקפס תא םהינפל םיצרמ
.הרות לש התימאל דומילה ךרדל םתוא ןווכל ידכ ,םהירבד תא םירתוס

יבר תא ריכזנ םלוא ,םיברב הרות וציברהש היצילג ילודג תמישר תא טרפל םוקמ ןאכ ןיא
ףסוי יבר ,"ןורשה תלצבח" לעב לופונרטמ ד"באב שינאמ םחנמ יבר ,ןאזערבמ יכדרמ םולש
הרות וציברהש 'וכו אנזיבורפמ בקעי יברו אלשמידארב ליגנע לאומש יבר ,אנראטב ליגנע
.תונגרואמ תובישי שארב ודמע אל רומאכ יכ םא ,םיברב

יכרד תא תלמסמה ,דלעפנעדיו שירעב בד יבר תושארב ןיבעשט תבישי שמשל הלוכי אמגודכ
,ברה לש ויפמ הרות ועמשו ד"מהיבב םירוחב ובשי הרייעה ןיבעשטב .היצילגב הרותה דומיל
היה אל ,הנושארה םלועה תמחלמ רחאל דע הרייעב תימשר תונמתה לכ ול היה אל יכ םאו
בואשל התוויא םשפנש ,הביבסה יבשותמ רקיעב ,םיגלפומ םירוחב תריהנ דעב בכעל ידכ ךכב
אל יכ םא ,הרותה ילודגל ויהו תינחורה ותכרדהב םש ולדג רשא םה םיבר .ותרות ראבמ
.ןיבעשטב הבישי תמייק ןיידע זא התייה

,תונברה תנוהכ תא ןיבעשט תליהק ישאר וינפל ועיצה ,הנושארה םלועה תמחלמ רחאל קר
תבישי חתפתהל הלחה ךכו ,הבישיה שאר לש הלטציא םג וילע הלטוה תונברה תרטע םע דחיו
ןילופ תורייע לכמ .םלועה תומחלמ יתש ןיב הליהתלו םשל התייהש ,תראופמה ןיבעשט
,הינמורו הירגנוה ,היקבולס ,היכ'צ ןוגכ תורחא תונידממ ףאו ,תוקוחרהו תובורקה ,היצילגו
שפנב ועגפש תוינוליחה תועונתה תנכס תרבגה םע הנושארה םלועה תמחלמ רחאל .הילא ורהנ
"הרות רתכ" תובישיה תשר ןוגכ ,תולודגו תונטק תובישי תורשע היצילגב ומקוה ,ריעצה רודה
"ןויצ ינב" תבישי החתפתה ןכ .םיפינס 36-כ הפיקהו קסמודרמ ר"ומדאה ידי לע הדסונש
בובאבמ המלש יבר ידי לע מ"רת תנשב ץינשיוב דוע הדסונ הנושארה הבישיה .בובאב ידיסחד
תובישי רפסמ תמקה רחאל םג םלוא הנידמב םיבר םיפינס ודסונ תואבה םינשה תורשעבו
.היצילג תוליהקב "םיזיולק"הו שרדמה יתב תא אלמל םירוחבה ולדח אל היצילגב

ןילופב "ךאלביטש"ה
םידומילה ויה ןאכ ףאו ,ןילופב םג התייה רתוי תגיוסמ יכ םא תינורקע תודגנתה התוא
םיבשוי ויה םהבש ךאלביטש לש תובר תורשע ויה לשמל אשרוב ."ךאלביטש"ב םיזכורמ
וא הבישי שאר תחגשה םהילע התיה אלש יפ לע ףאו .הרותה לע םידקושו םירוחב תואמ
העדונש תובישח לש רחא דצ .םהילע תלטומה הבוחה תא םמצעב םירוחבה ושיגרה ,םיחיגשמ
המשנה קדצב התונכל ןתינ רשאו ,התריוואב הררשש תודיסחה חורמ הל אב "ךאלביטש"ל
וא רוגמ ,םהיתובר ילכיהמ תינחורה םתקיני ובאש םידמולה .הלא הרות יזכרמ לש הריתיה
.בולוקוסמ וא ןיזדארמ ,בונישמאמ וא ,בוסיראפמ ,הצבורטסואמ וא בשטאכוסמ ,רדנסכלאמ
לא ,תודיחיב וא תוצובקב ,ןמזל ןמזמ םיעסונ ויה ,םהינקזו םיריעצ ,שרדמה תיב ישבוח
.תוקזחתהו תושדחתה ,תוננערתה םשל תינחור הארבה םשל ,םהיתובר

רשוכבו וידומילב טלבתהש וא יעבט הגהנה רשוכ לעב ,ריעצ םידמולה ןיב טלבתה םימעפל
תא םהילע ולביק םידמולה לכ .הרובחה תגהנה וילע הלטוה הובגמ הארוה לכ אללו ,ותרבסה
הבישיהמ האצוה ןוגכ םהש לכ ןישנוע יעצמא ודיב ויה אל יכ םא ,ותעמשמל םירס ויהו ותורמ
.'וכו

תא םש םימייסמו הלא םידיסח לש "ךאלביטש"ב הנש הנש םיכנחתמ םיריעצ תואמ ויה ךכ
,םימלשו םיארי הרות ינב םהשכ ,ןכמ רחאל תודחא םינש וא ,םהיאושינ רחאל םהידומיל
תונויסינל םינכומ ,הקימעמ תינרות הרכהבו תידיסח תובהלתהב ,הרות לש הניז ילכב םישומח
.םהיתורוצ לכ לע םייחה

,הרות ידמול םירוחב תואמ שולשו םייתאמכ םיפפותסמ ויה םתרוק לצבש "ךאלביטש" ויה
היה אל הלא "ךאלביטש" .הבישי םשב הארקנ אל םא םג ,"הלודג הבישי" השעמל וז התייהו
אלו םיביצקת אל ,היצרטסינימדא אלו תובישי ישאר אל ,תימשר הלהנה אלו ןוגרא אל םהל
םמש דקפנ ןכל ,עויסל וא ךוניחל יזכרמ דסומ לש סקנפ םושב ועיפוה אל םה .תוסנכה
םילולע ןכש ,תדחוימ הכרעהל םייואר םה ןכלו ,תימשרה הקיטסיטטסב םהירפסמו םמוקמו
.םימיה תוברב חכשיהל םהיגשיהו םהישעמ

,ןילופל םג אטיל תובישי לש חסונה תא רידחהל תונויסינ ושענ תונורחאה םינשה תורשעב
תפש" לעב לש ותריטפ רחאל ,ךרעב ו"סרת תנשב .ךכל םיחונ ויה אל םיאנתה יכ ררבתה םלוא
איהו ,ץינאיבאפמ לידנמ םחנמ יבר ונב תואישנב ,"םעונ יכרד" תבישי רוגב הדסונ ,"תמא
.ד"ערת תנשב ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ דע המייקתה

השארבו ,רוג ידיסחמ רקיעב ,םירוחב תואמ הילא ורהנו ,תראפתל הבישיה החתפתה התעשב
אתביתמ ישאר ודמעוה
אליעלו ,תורומחו תושק ,תשק הדוהי ינב תא ודמלי רשא ,םיקהבומו םיגלפומ םירומ"
הרות והל ופס םלוכו ,םינפלו ינפל םיסנכנ ,םינל הכלה לש הקמועב ,הארוה ילעב ןוהנמ
םיחיגשמו םיחקפמ םאבצ לעו - - - הרואכ הכשחכ ,אסריגמ והיימופ קיספ אל ,ארותכ
,וחקפי םיניע העבשב רשא ,ותרמשמ לע שיא שיא ,םידוקפה לע םידמועה ,םינמאנ
ורצני רמשמ לכמו ,םמיקו םתבש ,םגישו םחיש ,םהידעצמו םהיתוכולהת לכ לע וטיביו
."תיבמו ץוחמ
400-כ הב ודמל ט"סרת תנשבו ,הבישיה תוחתפתה תא תולעפתהב םינייצמ אשראוו ינבר
םירוחב םהמו ,הארוהל םידמעומה ,םינונשו םיפירח הרות יגלפומ ,דמח ירוחב םהמ ,םירוחב
אצמנ אל" יכ םידיעמ םהו םיקסופו ס"ש םסרכ םיאלממו ,ןרדסכ םירועיש םידמולה ,םיריעצ
."ןילופ תנידמ ונתנידמ לכב הזה הזחמכ

לשמל ךכו ,אטיל חסונב תובישי ןילופב םיקהל תונויסינ ושענ םלועה תומחלמ יתש ןיב ףא
םלוא ,ריעצה רודל םיינרות םיגיהנמו םינבר ךנחל הדעונש ,"אתביתמ"ה אשראווב הדסונ
.ןילופ יבחרב הפיכב טולשל הפיסוה "ךאלביטש"ה תטישו ,ךכל םיחונ םיאנתה ויה אל רומאכ
ןנחלא יבר דמע השארבש ,ץיבונרב תבישיל םינופ ויה הבישיב דומלל וצרש ןילופ ינבמ הלא
."םייח ץפח" לעב לש םיקהבומה וידימלתמ ןמרסאו םנוב

המחלמל המחלמ ןיב אטילו ןילופ תובישי
דירפהו ,יטסינומוקה רטשמה לש לזרבה ךסמ דרוה הנושארה םלועה תמחלמ לש המויס םע
לש םנוטלש תחת ולפנו היסור יחטשב םיזכורמ ויהש ,םידוהיה ןוילימ תשולש ןיב
.אטילו ןילופ ידוהי ןיבו םיטסינומוקה

תינחור תוליעפל תורשפא םהל הנתינ ךא ,תוילכלכ תושיגנל םינותנ ויה ,לשמל ,ןילופ ידוהי
.תידוהי תוליעפ לש יוליג לכ אכדל יטסינומוקה רטשמה לחה םתמועלו ,תערפומ יתלב
דגנכ ומסרופ תורומח תוריזגו ,ורגסנ תובישיהו הרותה תודסומ ,ולסוח תוידוהיה תוליהקה
.רוביצבו דוחייב הרותה דומיל

םשו הפ .רפאה לג תחת שוחלל תידוהיה תלחגה ןיידע הפיסוה הכפהמה רחאל תודחא םינש
דומיל ןעמל ד"בח יעיפשמ וא קודרהבונ תובישי יליעפ ידי לע שפנ תוריסמ לש םייוליג ויה
לש תשלובה םניעל ששחמ םיפתרמב הרות םידמול ויה םהידימלתו תובישיה ישאר .הרותה
ימ לכו ,תופידרה ורבג רשא דע ,לארשי יעממ ואציש םיבירחמהו םיסרהמה ,"םיקסבי"ה
.ןילופל לובגה תא רבע ול ןתינ רבדהש

רצלמ ןמלז רסיא יברו ,יטייבוסה ןוטלשה תחת םייקתהל קצולס תבישי הפיסוה תודחא םינש
לובגל רבעמ הבישיה תא ריבעהל טלחוהו קיצמה רבג רשא דע ,וירועיש תא םש הצרמ היה
אוה ,לזרבה ךסמ ךא דבלב ןילימ 10 קצולסמ הקוחרה ,קצעלקב עבקנ הבישיה לש המוקמו
.םהיניב דירפה ,יטייבוסה לובגה

ופיסוהש תובישיה ירדסב יוניש לכ איבה אל ,תיאמצעה אטיל ןיבו ןילופ ןיב אטיל לש הלוציפ
ץינמק תבישי ,רימ תבישי ןיב ויה םיטעומ םילדבה קר .ריעצה רודה ןיב הרותה תצפהל לועפל
,הקדובולס תבישיו זלעט תבישי ןיבו ,ןילופ לש החטשב ואצמנש ,לשמל ,קצעלק תבישיו
.תיאמצעה אטיל לש החטשב וראשנש

תועונתה .םהה םישקה םימיב ,וז הפוקתב תובישיה תלועפל התייה תדחוימ תועמשמ
לארשי תיבל ורדח ,ךדיאמ תוינרפכהו תוינמואלה תועונתהו ןאכמ תוינכפהמהו תוילאמשה
.תיחרזמה הפוריאב ריעצה רודה ברקב תומש ושעו רוביצה ייח לע וטלתשה תמיוסמ הדימבו
.םתובא ךרדמ ושרפו לוע וקרפ םיבר םיבר

הילפאה רטשמ לש האצות היהש ,רומחה ילכלכה בצמה היה תינחורה הדיריל םימרוגה דחא
תא ואצמ תוינוליחה תועונתה .םיינלופה תונוטלשה ידיב תנגרואמו תנווכמ התייהש ,תילכלכה
ילכלכה לפשהו ,תונימו הריפכ םע תוהזה .תויטסילאירטמה ןהיתועד תצפהל הרשכ העשה
ולפנ ,רתויב תוסחוימהו תודבכנה ,תוחפשמה ינבמ םיבר םיברו ,עקרקה תא םהינפל רישכה
.םתשרב

ןסחל ידכ תובישיל םהינב תא חולשל םשפנ תא ואשנש הרכה ילעב םירוהה ןיבמ םיבר ויה
ולכיש ,תוססובמ תובישי ויה אל .םהירכועב היה ילכלכה םבצמ םלוא ,תינחור הניחבמ םתוא
ןיב םג ויה .םירוהה תופתתשה אלל ןנובשח לע םתוא קיזחהלו הלבגה ילב םידימלת לבקל
ינפל ,םייחה קושל וללה ואצישמו ,םהינב תדובעב םתסנרפל עייתסהל וצלאנש םירוהה
.תוינוליחה תועונתל ףרט ולפנ ,תינחור הניחבמ ונסוחש

ויה אל 'דכו תונבר תגשה ןוגכ הרות לש הלהואב אצמיהל הרותה ינב ינפל ודמעש תויורשפאה
ןיב וז התייהו ,הגרדמה םורב היה אל הרותה ינב לש םדמעמ יכ אלפ לכ ןיא ןכלו ,תובורמ
יוטיב .יסחי ןפואב רגובמ ליגב םתיב תא ונב ןילופבו אטילב תובישיה ינבמ םיברש תוביסה
לש השעמה ישנאו תועדה יגוהמ דחא ידי לע ןתינ ריעצה רודה לע המייאש הנכסל ץרמנ
תוינוליחה" דגנ האירקב אציש ,ןמדירפ אשיז רדנסכלא 'ר אוה ,םהה םימיב תידרחה תודהיה
םידעצ שרד אוה ."וניריעצ בטימ ופגנ הבש הפגמה" דגנ הלועפ עבתו ,"הנחמה תוצקב תלכואה
תא דחוימב ךירעהל שי הז עקר לעו ,"ונינב תומשנ ופרשנ הבש הפירשה תא תובכל" םיצרמנ
התרחנש הרות תבהא ךותמ אלא ,ילכלכ ןובשח לכ אלל המשל הרות ודמלש ,הבישיה ידמול
.םמא בלח םע דחי ,םברקב השרשוהו םבל לע

ןילבול ימכח תבישי
ןווכתה אלש ,אריפש ריאמ יבר לש ודוסימ "ןילבול ימכח תבישי" המצעל תעבוק דחוימ םוקמ
תוקמעהו תינלופה תופירחה תטיש ןיב תגזוממ תינכות הוותה אלא ,תפסונ הבישי תריציל
.תיאטילה

תכסמבש הנשמב םיפנפנמה יפלכ ןעטו ,הרותה ינב דובכ תרדאהל ותעיבת תא הלעה אוה
התא הרותבו היחת רעצ ייחו ןשית ץראה לעו ,התשת הרושמב םימו לכאת חלמב תפ" תובא
."למע

לש הכרד ךכ" ההימת ןושלב שרפל שי וז הנשמ .ןעוט ריאמ יבר היה - "םדיב איה תועט"
שי םנמאה ?היחת רעצ ייחו ןשית ץראה לעו התשת הרושמב םימ ,לכאת חלמב תפ ?הרות
"?וזה הדבועה םע םילשהל

קסועה םדאה ירה ,םה םיכלמ ינב לארשי לכ םא ,הרות לש הכרד וז ןיא - הנוע היה - אל
- וילע רמוש התאשמ רתוי יכ ,רמשמ לכמ וילע רומשל שיש הלוגס דיחי ,רחבנ ןב אוה הרותב
תויחונה אולמ תא ול קפסל שיו ,המואמ ול רסחי אלש ךכל גואדל שי ,ןכ לעו ,ךילע אוה רמוש
םיחונ םיאנת ,הבישיה ינבל םימיאתמ םיאנת רוציל ותנווכ יכ שיגדמ היה אוה .תירשפאה
.לוח יעדמל םיהובג אנפלוא יתבב םידמולה לש םהייח יאנתמ םילפונ םניאש

ינב םהל וכזש ,םירפושמה םיאנתה דגנ אצי ףא ,ןירותסמל הטנש ,םהה םימיב רפוס דחא
תניחבב ,ינועו תילולפא ךותמ דמליתש הל יוצר הרותהש ןעוט היה הלה .ןילבול ימכח תבישי
ינבש ,ותינכותל היה ןמאנ ריאמ יבר םלוא ,ריואו רוא יאלמ תומלואב אלו "אתוינע האי"
ןכלו ,ושעי ןכו וכלי ויתובקעבש ,אמגוד רוציל ןווכתה אוה ,החוורה ךותמ הרות ודמלי הבישיה
.הזמ רתויו ,םהירוה תיבב ומכ רבד רסחי אל הבישיה ינבלש גאד

רתיב םג אלא אוה ותבישיב קר אל .הרותה ינב לש םדובכ תא תולעהל חילצה םנמאו
הבישיה ינבל קפסל שיש הרכה ידיל ואב תובישיה ילהנממ םיבר .התנתשנ הריוואה .תובישיה
לחה ותלועפל תודוהו ,תואטיסרבינואה ידימלתמ ,רתוי םג ילואו תוחפ אל ,םיחונ םיאנת
אמגודה הדמע ןהילהנמו תובישיה ישאר ינפל .תובישיה ינב לש םדמעמב רכינ רופיש ןמתסהל
.תולעל הלחה הרותה ינב לש םנרקו וז ךרדב תכלל ולחה םהו ,אריפש ריאמ יבר לש תבייחמה
הרותה הדשב תואג לש הפוקת ,ללכ ךרדב ויה הלא םינש יכ ןייצמ תורוקה ימשורמ דחא
םירודח ויה םינמאנה ירה ,ינוליחה םרזב רעונה ןיבמ םיבר ופחסנ ,רומאכ יכ םאו ,ןילופב
תמועל .םהירחא םהינבל םג וליחנה וזה הרכהה תאו ,הרותה דומיל לש הכרעב הנתיא הרכה
דמעמ קיזחהל הנומאו זוע ובאש הנמיהו ,הרותה דומיל תא וריבגה ץוחבמ תוילכלכה תושיגנה
.רתוי םיבוט םימיל תווקלו

האושה ימיב הרות ילהוא
לובמ רשאכ ןילופל םיצאנה תשילפ םע ,ט"צרת לולאב הציקל האב תינחורה החירפה תפוקת
.הפוריאב המואה לש הנינבו הניינמ בור םיזכורמ ויה הב רשא ,ץראה לע דרי שאו םד לש
תוליהק תא ופגמב סרד יצאנה ררוצה .ידוהיה קפואה ינפ לע ורשקתה םירוחשה םיננעה
וכלה םיילכלכה םיאנתה .תיחרזמה ןילופ לע טלתשה יטייבוסה אבצה וליאו ,ןילופב לארשי
םהידימלתו תובישיה ישאר וניגפה םהה םיארונה םימיב םג םלוא ,םויל םוימ ורימחהו
וגהנמכ םלוע - הבישיה ילתכ ךותב םלוא ,המיא םירדחמו ברח הלכיש ץוחמ .איה המ הדמתה
.גהונ

אל ןהיתשבו ,השובכה ןילופ יחטש תא ןהיניב וקליח תיטייבוסה היסורו תיצאנה הינמרג
םתסינכ םע דימ םיררוצה וליטה יצאנה שוביכה חטשב .הרותה תודסומל םויק תוכז הנתינ
לעפוה יטייבוסה שוביכה יחטשב וליאו ,תובישיהו הרותה ידומלת לש םמויק לע רומח רוסיא
םיטייבוסהש הדימב םלוא ,םייקתהל תובישיל ןתינ רפסמ םישדוח .םיבלש םיבלש רוסיאה
.תובישיה לש םמויק יאנת ורמחוה ,ןוטלשב וססבתה

ןילופב האושל םדק ינחור ןברוח
ךותמ הרותה תודסומ לע רוסיא תלטה התיה יצאנה ןוטלשה לש תונושארה תולועפה תחא
םינושארה םישדוחהמ תונושארה תויודעה תחאב .תידוהיה חורה תיראש תא לסחל המגמ
,תוליהקה רתיבו 'זדולב ,אשראווב תובישיה תא ורגס םיצאנה יכ ,רסמנ רבכ שוביכה רחאל
תונוטלשל ונפ אשראוו ינבר .(היפכ תודובעל-) הירגנוהל וחקלנ תובישיה ידימלת םיריעצה לכו
רומח רוסיאו םקיר ובשוה םהיתושקב ךא ,"הימכחו הנבי יל ןת" םהינפל וננחתהו םייצאנה
.תובישיה תקזחה לע לטוה

תרגסמבו ,םיפלאל הרות ירפס ופרשנו וערקנ ,וללוח ,תושרדמה יתבו תויסנכה יתב תסירה םע
יתבו הרותה תודסומ ,תובישיה לע םג האמטה ודי תא ביואה ליטה ,לארשי ישדק דגנ ותמחלמ
"תועווזה רפס") תידוהיה חורה תיראש תא לסחל תינודז הנווכ ךותמ ,םיידרחה רפסה
.(ח"שת םילשורי

"ופאטסג"ה ינכוסמ דחא ראתמ תיטסידס האנהבו ,םהלש סרהה ישעמב וראפתה םיחצורה
ותוא .הינלופב תובישיה ראפ "ןילבול ימכח תבישי" לש ראופמה לכיהה תפירש תא ןילבולב
יד" יטסירלטיהה רעונה לש ונותיעב תיגיגח הבתכ םסרפ ,ערואמב קלח לטנש ,ופאטסג ןכוס
לודגה ידומלתה רפסה תיב תא סורהל תדחוימ היווח תאז התייה" :"גנוטייצ טנעגוי עשטיוד
."שאב הלוע הבישיה ןינב תא וניאר רשאכ דחוימ גונעת ונשגרה .ןילופ תובישי ןיב

ימכח תבישי" לש םירפסה דקע תיב ,תראופמה הירפסה תפירש תא ראתל ףיסומ אוה
קושה לא םירפסה תא ונאבה .הלודגה תידומלתה הירפסה תא הבישיה ןמ ונאצוה" :"ןילבול
."םירפסה ורעב תועש םירשע ,הלודג הרעבת ונרעבהו טפנ םהילע ונכפש ןילבולב

םידוהיה" יכ ,גונעתב רפסמ ררוצ ותואו ,שדוקה תא עלבכ תוארל ולכי אל ןילבול ידוהי
תרומזת ידי לע ושרחוה םהיתוללי םלוא ,"םירורמת ולליו שאה ידקומל ביבסמ ופסאתנ
לוצלצב לילכ העלבנ םידוהיה תלליש דע" םיימואלה םינונמהה תא העימשהש ,תינמרג תיאבצ
."םילייחה תועורתו םיפותה

,םבשומ תא תיצאנה הרטשמהו ופאטסיגה ועבק הטילפל ראשנש קלחבו וקלחב ףרשנ ןיינבה
.םינמרגה םילייחל םילוח תיבו ןיטקרסקל ךפה ןכמ רחאו

אטיל תובישיל הגופה תפוקת
םודאה אבצה שלפ היצילגו ןילופ יחטש לע טלתשהו ברעממ ץרפ יצאנה ררוצהש םימיב
ורסאו ,הדמשהה תוינידמב דימ וחתפ םיצאנהש דועב .תיחרזמה ןילופ יקלח תא שבכו חרזממ
הגופה תפוקתל םיטסינומוקה לש םנוטלש םוחתל ולפנש תובישיה וכז ,הרותה דומיל לע
.םימיה וכרא אל םלוא ,תובישיה תא םייקל םהל ןתינ ףא םידחא תועובש .הרצק

,יטייבוסה ןוטלשה תחת דמעמ קיזחהל ולכוי אל יכ וניבה אטילב תוראופמה תובישיה ישאר
דימ .היסור יבחרב תודהיה תא לסיח השעמלו ,תידוהיה תדה תופידרב ותישארמ ןייטצהש
ןהישאר לע תובישיה ידימלת ,תובישיה לש תנגרואמ הריגה הלחה ש"ת םיארונה םימיה רחאל
.תיאמצעה אטיל ןוטלשל רובעת וז ריעש עדונש רחאל דוחייב ,אנליול םירהונ ולחה ,ןהילהנמו
,דועו הזמול ,הנדורג ,ןידאר ,ץינימאק ,רימ :תולודגה תובישיה ידימלת םיפלא תרשעמ הלעמל
םיינוציחה םיאנתה תורמל .הרותב קוסעל וכישמה ןאכו ,אנליול ש"ת ףרוח ישדח ךשמב ורבע
תא ררבל רבכ ולחה ,הלצה יכרד ושפיחש ,תובישיה ישאר .רתויב םהילע ודיבכהש ,םיימינפהו
,םייתניב וכשמנ תובישיה ידומיל ךא ,םיחטבמ תוצראל םהיתובישי תא ריבעהל תויורשפאה
.ןרדסכ ,רשפאה לככ

,ריעב וססבתהו ורזח םיטייבוסה רשאכ ףאו ,תוערפ תכירעב אנליול םבוש תא וגגח םיאטילה
ויהש ,תולודגה תובישיה .דחי םג םיאטילהו םיטסינומוקה ידי לע םידוהיב תוערפה ונשנ
המכו תולודגה םירעב יולגב םייקתהלו ףיסוהל ולכי אל ,יטסינומוקה ןוטלשה ינייעב םינינצל
,םהילא תברקתמה הנכסב תובישיה ישאר וניחבה םויל םוימ .תונטקה תורייעה ןיב ולצופ ןהמ
םג םלוא ,הלצה יכרד שופיחב םהיצמאמו םהיתואירק תא וריבגה הרותה דיתעל הגאד ךותמו
,תורייע עברא ןיב הלצפתנ רימ תבישי .הבישיה ינב ינפל םירועיש עימשהל ופיסוה םהה םימיב
ויתוחישבו ,הבישיה יפינסב רקבל ידכ ,תחאו תחא לכב בבסמ היה ינחורה חיגשמה ךא
.ויעמוש לע דודיעו היחת לש לט ףיערמ היה תוירסומה

.תובישיה ינב לש םהידעצ תא רצהל ולחהו אטיל תנידמ ןוטלשב וססבתה םיטסינומוקה
םיטסינומוקה םלוא ,תובישיב עוגפל םנוצרב ןיא וליאכ םינפ תונוטלשה ודימעה הרואכל
לע םיסנרפתמה "םיטיזאראפ" תויהמ לודחל ,םיריעצה ברקב הלומעת להנל ולחה םידוהיה
תובישיה ינב ידי לע וחדנ ולא תונויסינ ךא ,"םייביטקודורפה םייחב בלתשהל"ו ,ללכה ןובשח
.הרותב קוסעל ופיסוהש

,םייטסרד םיעצמאב טוקנל םייטסינומוקה תונוטלשה וטילחה ,הלומעת ירבדב וחילצה אלשמ
ץראל וחלשנ הרותה ישפות ןיבמ םיבר םיבר .תובישיה ינב ברקב םישוריגבו םירסאמב וחתפו
,הבוטל רבדה היה רבד לש ופוסב) הרותב וקסעש לע ,ריביס תוברעב הדובע תונחמלו הריזג
ךכל אל םלוא ,הטילפל התיה םשפנו םיצאנה ברחמ וטלמנ הריזג ץראל םילוגה ןיבמ םיברו
.(םיטסינומוקה ונווכתה

תודיקע הלא" סרטנוקב םיראותמ יתגרדהה ןנברוחו אטיל תובישי לש םיתחתחה ךרד רואית
םש ,זלט תבישי דסיימ לש ורפס "רזעילא יבר תובושת" לש הינשה הרודהמל ףרוצש ,"הארת
ןכש תובישיה רתי לש ןנברוח רואיתל אמגודכ ונל שמשמ אוהו ,זלעט תבישי ןברוח ראותמ
:תובישיה רתי יבגל םג םייק היה בצמ ותוא
.אטיל תנידמ לע היפנכ תא הריפכה תוכלמ השרפש םויב רבכ ליחתה הבישיה ןברוח"
ינב תלצהל הנוילעה החגשהה ידי לע הרחבנו ,'ה החלש היחמלש ,הליחתמ ונרמא רמא
תא 'ה ךופש םויב ,הגירהה איגל ר"הועב אטיל הכפהנ ףוסב לבא ,ןילופ תנידממ תובישיה
תוכלמ הרזג ,ש"ת זומת ד"כ דחא םויבו ,חספ אל זלעט תבישי לע םגו ,ומע לע ופא ןורח
הריפכה לילא תא וב סינכהל ידכ ,הידיל ותוא רוסמלו ,הרותה לכיה תא תונפל העשרה
לוק ,הרזגה עור תא לטבל הבישיב וללפתה םויה ותוא לכ ךשמב .םישדקה שדוק ךותל
םהידיל ןיינבה תא תחקל םימודאה ואבש דע ,ןורחאה עגר דע קספ אל הליפתו הרותה
."תואמטה

ץרא לע הלשמ הריפכה תלשממש רצקה ןמזה ךשמב .הבישיה התלג הלוג רחא הלוג"
קר התייה םתנווכ לכש ,ורזגנ תושק תורזגו ,ורבחמ התבר ותללק םויו םוי לכ ,אטיל
םכרד לע ומשש ףגנה ינבאו םיישקה לכ תורמלש ,הבישיה ינב חור תא רובשלו שילחהל
םימיכ תוליל ומישיו 'ה תרותב רתוי דוע וקזחתה הברדאו ,אסריגמ והיימופ קספ אל
ותימהו הז ינפב ףא וענכנ אל חורה ירוביג ךא ,הרותה ינב תא וביערה םיעשרה .הדומילב
."הרות לש הלהואב םמצע

הלעי ו"ח םא םרמואב - - - תורייע שמחל הרזופ רשא הבישיה לע ורבע תושק תוריזג"
ידיב הלע ךכו ,הטילפל ראשנה הנחמה היהו ,דחאה הנחמה תא תוכהל אנושה ידיב
אצי זעמ יכ 'ה יכרד ורתסנ המ לבא ,םירזגל השודקה הבישיה תא עורקל תדה יאנוש
."םשה ידסחב ולצנ ךכ ידי לעו ,קותמ
וקיפסה אלש הלא ךא ,ב"הראל וא י"ראל ואציש םהמו ,ריביסל ולגוה תובישיה ינבמ םיבר
ןיבמ םיבר .הרותה לע דוקשל ופיסוה ,יטסינומוקה ןוטלשה תחת וראשנו ,םשפנ לע טלמיהל
דחפמ ,תרתחמ יאנתב םיתעלו ,רתוי םצמוצמ ףקיהב יכ םא ,םייקתהל ופיסוה תובישיה
הוושוה ,היסורו אטיל ידוהי לש םלרוגו ,החרזמ וצרפ םיצאנה תואבצ רשא דע ,םיטסינומוקה
רשא לארשי תוליהק לכ תא ופיקה הלפאו ךשוח .ןילופ ידוהי לש םבצמל תוניחבה לכמ
.תיחרזמה הפוריא תוצראב

ישדוח רחאלו ,המחלמה ץורפ רחאל אטילמ וטלמנש הבישיה ינב תואמ תא ריכזהל הבוחה ןמ
םלועה תמחלמ תונשב טלקמ ואצמ ,הרותה לע דוקשל וכישמה םש אטיל תורייעב םידודינ
.ןפיב היינשה

ןושארה םשורהו ,רזומ םלוע םע ושגפנ םהיתובא יתבמו םהיתוחפשממ וקתונש תובישיה ינב
תותלד לע דוקשל ,ןאכל ועיגהש תובישיה ינב תואמ ורזח םידחא םימי ךות םלוא ,אכדמ היה
,שטיואבויל ,ץינמאק ,קצלק ,ןילבול ימכח תבישימ םידמול תוצובק ונגראתה יאחנשב .הרותה
םיחיגשמהו םירועישה ידיגמ םע ןאכל ועיגהש ,רימ תבישי ינב תואמ םהיניב וטלבתה םלוא
בירחהו ללותשה ביואהש םינשבו .המצע רימב ומכ ,הבישיה ירדס תא ןאכ ושדיחו ,םיירסומה
.לדבה לכ אלל ,ןילופו אטיל תובישי תנוכתמכ ,תובישי יאחנשב ודסונ ,הפוריאב תובישיה תא

תולבגהה ,הפוריא יאצוי לע דיבכמה יפורטה םילקאה ,קוחרה חרזמב םישקה םייחה יאנת
,םוקמה ידוהיל וטגה תמקה דוחייבו אמור-ןילרב ריצל ןפי תופרטצה רחאל ,םהילע ולטוהש
תא םתא ואיבה אלש ןוויכמ .םהידומיל לע דוקשל ופיסוהש תובישיה ינבל ועירפה אל
ךכו ,םישורדה םירפסה רתיו תורמגה תספדהל דחוימ סופד יאחנשב םקוה םישורדה םירפסה
,המחלמה םויס רחאל דע םייקתהל ופיסוהש ,קוחרה חרזמה תלוגב הרות ילהוא ומיקה
.תירבה תוצראל םהמו שדוקה ץראל םהמ ,ןפי תא ובזע תובישיה ינב רשאכ

םדנ אל הרותה לוק
שארב ורזג ,הדמשהה תינכות עוציבב ולחהו םידוהיה לש םהידעצ תא ורצהש ,םיצאנה
ויה ףאו ,רוביצבו דיחיב הרות דומלל ופיסוהש םיבר ויה ךא ,הרותה ידומיל לע הנושארבו
.בתכה לע התולעהל ןיאש ,שפנ תוריסמ ךות ,םיברב הרות ודמלש

םויקל תורשפא לכ התיה אל םנמאו ,תובישיה לש םמויק תא עונמל ידכ ולטוה תורומח תוריזג
םירפחתמ םהשכ םהידומילב םיכישממ ויה הרותה ישפות ךא ,םירדוסמ םירועיש םע תובישי
,"וטג" ארקנה אלכה לש יולגה חטשה ינפ לע ,הלעמל .המדאה יקמעמב םיבוצח םירקנובב
טלש םירתס תורעמו םיפתרמב חטשה ינפל תחתמ הטמל וליאו ,םירוראה םיררוצה וטלש
.ארמגה ןוגינ

ידמול ."תויצקא"ה ,תוינומהה הדמשהה תולועפ ולחהש דע םייקתהל ולדח אל תובישיה
הרות דומילמ םימשבתמה ישמ יכרבא ,הביש ירוטע םינקז ,תורובח תורובח ובשי הרותה
דומילב ומעט םהו רעוסה דומלתה םיב םחוכ תא םיסנמה ,תרוחשת ינב ,הבישי ירוחב ,המשל
םיינוע תא וחיכשה הרותה דומילב .תוברעו םעונ לש םעט ,דחוימ םעט תרתחמב הרותה
.םשפנל םחונ םג ואצמ ובו ,םהיתוחפשמ ןדבאו םלבס תא ,םשירו

םלוא ,"םירדחהו תובישיה לע לח רומח רוסיא ,םירוגס ויה תושרדמה יתבו תויסנכה יתב"
ןכש ,ךכל וכז אל תידוהיה חורה תיראש תא לסחלו ,לארשימ הרות תירכהל וממזש םיצאנה
תובישיה ינב .הרות תומוקמל םג ויה ,תיב לכב טעמכ ומייקתהש םייאשחה "םיניינמ"ה
.םהיפמ הרות ועמשו םהיתוברל ביבסמ וזכרתה

ארמגב וגה ,הדובעה לעו הרותה לע הלילו םמוי ובשי ,תובחס ישובל ,םילוח ,םיבער
המויאה המוהמה תורמלו ,ולפלפתהו "תובושתו תולאש" םמצע ןיבל םהיניב ובתכ ,הישרפמבו
ףדה" תא ודמלו אתווצב ובשי םינבו תובא .םהיתובקעב ידוהיה רעונה ןיבמ םיבר וכלה
.םוי דלי המ עדוי ימ יכ "ימויה

ךורע ןיאו ,םירוחב יפלא תשולשמ הלעמל הלא םירועישבו תובישיב ודמל הכרעה יפל
.קוחל ץוחמ ירמגל ויה םהש בל םישנ םא םשפנ תוריסמל

ודמע ,תודיסחבו הרותב שדוקה תדובע לש תוברה םינשהו ,"ךאלביטש"ב תינחורה הרשכהה
לוק םדנ אל רתויב רומחה ןויסינה תעשב .הקוצמו הרצ העשב שרדמה תיב ישבוחל םהל
תפוקת הלחהש רחאל םגו לארשי תונכשמ לע הטלתשה חצרמה דיש רחאל םג ,הרותה
וליאכ םיימשרה םיידוהיה הרבחה ייח .חצרהו דושה ,םידחפהו םימיאה ,תופיגמהו הקוצמה
אל "לביטש"ה ךא ,רפס יתבו ךוניחה יתב לש ,רוביצה תודסומ לש םהירעש ולעננ ,םניאו ולדח
םירמ םייוניעלו הייפכ תודובעל ספתיהל דימתמ דחפב תוקחדבו הקוצמב .םייקתהמ לדח
תובוחרב םתוא םיאור ויה .הכלה לש תומא 'דב םמצע םיעיקשמ הרותה ינב ויה ,םישקו
יטומשו ןוראווצ יפוקז ,םיפגוסמו םיזר .םיתבה תוריק ךרואל םיללצכ םירבוע םהשכ הרייעה
ידכ "לביטש"ה לא םיצר םיצא הלא םיריעצ ויה ,םהיתואפו םנקז תא ריתסהל ידכ ,עבוכ
.םויקה תכרעמב ץמוא בואשל

םדנ אל זא םג - הנבוק וטיג ילוצינמ דחא רפסמ - וטגב םיאולכ ונייהשכ ,רוגמהו העווזה ימיב
לש וידימ םידמולל עלובי לבל ,הגרדמה רתסב יכ םא ,זא םג עמשנ בקעי לש ולוקו ,הרותה לוק
תדחוימ תועמשמו ,לארשי לש ןהיאנושב ו"ח הילכ תושעל רמג תחאש ,םימד תואלמה וישע
םילייח הריבגהש ,הנבוקב ידרחה רעונה ינבמ "םירוחב תראפת" תרבחל םהה םימיב התייה
("השרו וטג ןמוי" ,ןמדייז ללה) .השרומ תדב עשעתשהלו ,הרובחב הרות דומילל

יבר ,הבישיה שאר לש ותיב ףיסוה ,םינמרגה תוצצפ ידי לע הברחנ הקדובולס תבישיש רחאל
הרות ירבד לע וספתנש הבישיה ירוחבמ המכ .הרות לש הינסכא שמשל ,יקסניזדורג םהרבא
ולוק הרייעה תובוחרב דהדהמ היה םיבר םישדוחו ,הארונ תוירזכאב םיררוצה ידי לע וחצרנ
ידי לע חצרנ אוה .הליפתב דמועו ןיליפתב רוטע אוהשכ ספתנש ,הבישי רוחב ותוא לש
.הרות דומלל וכישמהו ויתובקעב תכללמ ועתרנ אל וירבח םלוא ,םיררוצה

האושב הברחנש םינולסב הלודגה הבישיה ןיינב

רשא דע םידימלתל הרות ץיברהל ףיסוה ,ץיבונרב תבישי שאר ,ןמרסו םנוב ןנחלא יבר ףא
היה קוסע ,תיבל וצרפ םיצאנהש העשב .גרהה םוקמל לבוהו ,םיצאנה ידי לע ותיבמ אצוה
םוקמל ךרדב םתכלב םג ותוא ופיקה םהו ,הרותה ינב םע תוקומע הכלה תויגוס רוריבב
ותמשנ רשא דע ,הרהטו האמוט תוכלהב הב ודמעש איגוס התואב קוסעל ופיסוהו ,הגירהה
("עטיל ןברוח" ,ירשא) .הרהטב האצי

ויהש הרות יעדוי .הרותה לוק םדנ אל םלוא ,םהש לכ םירפס ואצמנ אל הדובעה תונחמב
הרוגש התייהש ארמגה ידומיל לע ורזח הלא .הפ לעב םהירועיש תא םיעימשמ ויה םהינב
הלא םירועיש ויה ללכ ךרדב יכ םא ,ינועלו לבסל םהירבחל םג התוא וריבעהו ,הפ לעב םהיפב
.דודיעו המחנ ירבדל םישדקומ

דחא םלוא ,הילכו ןווינ ידי לע תיטיא הדמשהל ונודינ ,ץיזלבב הדובעה הנחמ לש ויבשוי
םיטפורמו םיעורק םיפד המכ וסיכב קיזחמ היה םיבורמ םישדוח יכ רפסמ הנחמה ירוצעמ
ידכ ,םהב ןייעמ היה ןמזל ןמזמ .םיטוטרמס רורצב םילגלגתמ םתוא אצמש ,תובותכ תכסממ
ףסוי תיב תבישי שאר םע הרכה ידיל אב הלא םיפד תוכזבו .יהמ ארמג לש המעט חוכשל אלש
,םינשי ויה ףירצה יבכוש לכש העשב ברע לכב .הדובעה הנחמב ותא אצמנש הצבורטסואב רשא
.הרות ירבדב םיעשעתשמ םיינשה ויה

ינומה ודמל ךכו ,םשה שודיק תוכלהב היה אשראו וטגב אבמעז םחנמ יבר לש ןורחאה ורועיש
אובי יכ רומג ןוחטיב ךותמ ,הנומאבו זועב תוומה תארקל וכלהו ,םשה תא שדקל לארשי תיב
.םוקי וידבע םדו םלישו םקנ םוי

לכ יניעל ודובכ הלגתי וב ,אובי םויל הנומאה דיפל תא םבלבו םדיב וקיזחה ןורחאה עגרה דע
."אבר הימש שדקתיו לדגתי" ,יח