תודיסחה תרותב חישמל הייפיצה

יודנל לאלצב

ד"כק םיינחמ


,חישמל היפיצה אשונ לא ,ט"שעבה תפוקתמ דוע ,םידיסחה תשיגב קסוע רמאמה :תיצמת
.ותוא בשחל תונויסינהו ץקה תא ברקל תונויסינה לא

הרותה ןמ השע תוצמ ,ןיד אסכ ינפל ודמועב לאשנ םדאש ,תולאשה ןמ תחא- "?העושיל תיפיצ"
הבליש יכ םא ,המלש הלואגל הפיאשה תא הלגד לע תודיסחה תעונת הביצה התישארמו ,איה
.ףוגה תלואגל םדקומ יאנתכ ,שפנה תלואגל הפיאשה תא וז היפיצב

תרותב םיקסועה ן"ח יעדוי לש םהיניע דגנ התיהש ,"ארפעב אתניכש המקואל" הפיאשה
ובלישו הלבקה תוגהנהמ םמצעל וצמיאש ,תודיסחה יכרדב םיכלוהה ידי לע הנגפוה רתסנה
,"היחישמ ברקיו הינקרופ חמציו" תליפתב םתפיאשל יוטיב ונתנ םהו ,רוביצה ייחב םתוא
םידיסחה תוליהק לש ןדוחיי דחוימב הטילבהש איהו ,הליפתה רדסב רשא "שידק"ב
.תירוביצה הריזה לע התעפוהב השדחה העונתל לגדו סנ םושמ ךכב היהו ,תונגראתמה

,"הלאג ישפנ לא הברק" לארשי תורימז םיענ ירבד תא שריפ ,תודיסחה תעונת ללוחמ ,ט"שעבה
וירבדכ תיללכה הלואגה תארקל ושפנ תא רישכהל ,תיטרפ הלואג לע ללפתהל ךירצ םדאהש
תולגמ שפנה לש תיטרפ הלואג לע הליפת איה (טי טס םילהת) 'הלאג ישפנ לא הברק'"
חישמ אוביו ,תיללכ הלואג ךכ רחא היהי זא תיטרפ הלואג דחא לכ לאגישכו ,ערה רצי
."דבלב ךרבתי ומשל לכה תושעל ,םלודג דעו םנטקמ ותוא ועדיו ,ןמא ונימיב הרהמב

,"בוט םש רתכ" אוה ,ט"שעבה לש ותרות ירבדמ ואבוה םהבש ,םינושארה םירפסה דחאב
:לאוגה אובל ותליפת םג האבוה
יתמ דע ,אבל דיתעלש לודג רפוש אלו (ד הימרי) רפוש לוק העמשא ,סנ הארא יתמ דע"
היעשי) בותכה םייוקיש הארא יתמיא סנ הארא ,'וכו ןויצב ךולמת יתמ השודקב רמאנ
לש לוק םגו ,אבל דיתעלש רפוש לוק עמשא יתמיא ,'וכו 'וארת םירה סנ אושנכ' (חי
םתעקתו' 'וגו 'םכתחמש םויבו' ךתולעהב תשרפב בותכש ומכ ,שדקמה תיבב תורצוצח
ךלמה ינפל ועירה רפוש לוקו תורצוצחב' (חצ םילהת) בותכש ומכ רפושו ,'וגו 'תורצוצחב
ךורב שודקה יפמ השדח הרות עמשנ יתמ ,שדקמה תיב הנבי יתמ ,חישמ אבי יתמ ,' 'ה
יתמ ,חישמ לש רפוש עמשנ יתמ (כ השרפ קלב יתבר) תרשה יכאלממ םינפל הציחמ ,אוה
.(ז"כ היעשי) "'וגו רושא ץראב םידבואה ואובי

,רודה ישארב חישמ תמשנ יצוצינ ץצונתהל ולחה ט"שעבה לש ותעפוה םע יכ םירפסמ םידיסח
:"קידצ רכז" ורפסב בונידיוקמ קחצי יבר ידי לע ומשרנש יפכ ,םירבדה ירהו
היהיש הדובעהל ומצע ךושמל ,ומצע דומלל אוה ע"נ שודקה בוט םש לעבה ךרד לכ"
והזו ,רודה ישארב חישמ תמשנ יצוצינ ץצונתהל ליחתה ךליאו ונממ יכ ,חישמה תומיב
,"המכח ךפלאא" דומיל ןושל אוה יפלא ,"חישמה תומי םיפלא ינש" (א"עס זצ ןירדהנס)
עבטוה תודיסחה ךרד לכ ללכב יכ ,חישמה תומיב היהיש הדובעה ךרד ומצע דומלל אוהו
".'וכו החמשו הונע אוהו ןתכלב ובסי דימתש ,ולאה םינפואהו םילגלגה ינש לע

לכ ךירצש ,"םימעה לכמ ךצבקו בשו - - - ,ךיקלא 'ה דע תבשו" ט"שעבה ידי לע עבתנ דחא לכ
המוק חישמ היהי ןכ ומכ ,"ותמשנל ךיישה חישמה תמוק יקלח ןיכהלו ןקתל לארשימ דחא
קלחל ךיישה חישמ קלח ןיכהל לארשימ דחא לכ ךירצ ןכ לע - - - .לארשי תושפנ לכמ המילש
בלסרבמ ןמחנ יבר ידי-לע ורבסוהו ובחרוה םירבדהו ,"המוקה לכ ןנוכתתו ןקותיש ,ותמשנ
:ןעוטה
תולגתה וב ןיאש י"פעאו ,חישמ תולגתה וב שי תמאב קידצ אוהש ימ קידצו קידצ לכב"
."השמ תניחב אוהש חישמ לש הדימ וב שי חישמ
ןכ לעו
,ותרהטו ותשודק יפכ ,דחא לכ יכ ,ול שיש חישמ תניחב תא רומשל ךירצ דחאו דחא לכ"
" - - - ולש חישמ תניחב לקלקתנ אלש דאמ רומשל ךירצו ,חישמ תניחב ול שי ןכ

וירוגמ םוקמל בושלו וכרדמ רוזחל ץלאנ אוהו י"אל תולעל ט"שעבה ידיב התלע אלש רחאל
תיילע לע רפסמ אוה הב ,בוטיקמ ןושרג םהרבא יבר וסיגל תמסרופמה ותרגאב הנפ ,ל"וחב
המשנה
ךדומל םסרפתיש תעב עדת תאזב' יל בישהו ?רמ יתא יתמיא חישמה יפ תא יתלאשו"
תופילקה לכ ולכי זא ,תגשהו ךתוא יתדמילש המ ,הצוח ךיתוניעמ וצופיו םלועב הלגתתו
."'העושיו ןוצר תע היהתו

םולש בר יפמ עמש ןא'זערבמ ם"שרהמו ,ודיקפת תא ט"שעבה חנז אל םימורמ יזנגב םגו
:אזלעבמ
תומוחה תא יל וארה םש ,ןוילעה ןדע ןג לא ינוכילוהש ,תחא םעפ יל עריא ימולחב"
המוח ןיב ביבס ביבס םיערתשמה תלופמה ילג ןיב ,הלעמ לש םילשורי לש תוברחה
הז ירה :יל ונע ,אוה ימ יתלאש .עגרל ףא חונל ילבמ ,םהיניב ךלהתמ דחא ידוהיו .המוחל
."שדקמה בוש הנבייש דע ןאכמ ךלי אלש עבשנש ,בוט-םש לעב לארשי יבר

םדא לכמ ועבת ,ט"שעבה לש ומוקמ אלממ ,שטירזעממ רעב יבר דיגמה לש ושרדמ תיבב ףא
בוקלידסמ םירפא םייח השמ יבר ודכנ ןעוט ךכו ,העושי ץק בוריקל ותלכי בטימכ תושעל
:"םירפא הנחמ לגד" ורפסב
ומכ ,הריש ת"ישה ינפל רמול לכונש הגרדל הלעתנו 'ה תרות דומילב קמעתנ םאב"
ה"יא הלגתישכו ,תולגה ןמ ואצי לארשי ינב זא ,הריש ורמאש םיקידצה ראשו ה"ערמ
הלגתי 'ה רואו ,ריהבה רואב לארשי לש ןתמשנו ןרוא וריאי יזא ,ונקדצ חישמ לש רוא
."םהילע

:ט"שעבה לש ודכנ אוה ףא ,בלסרבמ ןמחנ יבר לש ותנשמב הלואגה יניינעל שדקומ דבכנ םוקמ
הואגה .הנומאה ןורסח ליבשב אלא וניא תולגה רקיע יכ ,הנומאב היולת הלואגה רקיע"
הלכתש דע אב חישמ ןיא ןכלו ,םלועה ןמ םדאה תא הדירטמו חישמה תאיב תא תבכעמ
השוריפ הנומאו ,הנומאה ידי לע אלא וניא האבה העושיה רקיעו - - - םלועה ןמ הואג
."הבושת ידי לע ויתווצמלו ויכרדל ארובל הבושת ,המלש הבושת

:רמוא היה ט"שעבה
,"יאכז ולוכש וא בייח ולוכש רודב אלא אב דוד ןב חישמ ןיא"
,היבוברעה ילב לבא ,ער וא בוט ,ןימוחת בובריע אלל ונייה
.ותלקלק תא ןקתי םרטב םדאל אובת אל הלואג יכ בולעלמ דוד יבר וירבד תא ביחרהו
.ומע רשק לכ הלואגל ןיא ןקתל המ ול ןיאש ענכושמה םדא וליאו ,לאגיו ומצע תא םדא ןקתי

: האנלופמ "חיכומ"הל תסחוימ האלפומ תרוסמ
עקרקה תא רישכהל ידכו ,חישמ תניחבמ אוה םיאורבה לכ לע תוכז דמלמש ימ לכש"
דמלל חישמה לכויש ידכ ,םלועב םולש תושעלו תקולחמה תא לטבל שי ,לאוגה תאיבל
,"םיאורבה לע תוכז
:ףיסומ "ןח תואושת" לעב ץינולמ הילדג יבר ודימלתו
אוב ינפל דחא םוי ,והילא אובי ךכ םשלו ,םלועב םולש היהישכ אובל לכוי חישמ"
לכ היהיו ,םלכ לע תוכז דמלל תחא תבב חישמ אובי זאו ,םלועב םולש תושעל ,חישמה
."יאכז םלועה

לש ורעצל הניכשה רעצ םידקהל םדאהמ םיעבות ויה שטירזעממ דיגמה לש ושרדמ תיבב
ולכיש דע אב דוד ןב חישמ ןיא" ל"זח ירבד שרפמ גרובשלקינמ אקלעמש יבר היה ךכו םדאה
:"ושע לש תועמד
ינבש ןמז לכ - ףיסוה - אלא ,םימחר םישקבמו הלילו םוי םיננחתמ לארשי ינב ירהו"
ינינעב ןוגכ ,םהילע םישקבמו םיכוב ושע ינב םג רשא ,םירבד לע וננחתיו וכבי לארשי
וללה תויכבה וקספי רשאכ קרו ,דוד ןב חישמ אובי אל ,הזה םלוע ינינעו תואירבו לכוא
."דוד ןב חישמ אובי זא ,הניכשה תולג לע קר תוכבל ליחתנו

:האירקב ץרפתה הנשה שאר לש ןושארה םויב
תולגל אלו םהיכרצל אלא םתנווכ ןיאו ,ךילא קעוצ ןומהה לכ ,םלוע לש ונוביר ,יוא"
"הניכשה
:לואש ירבדמ זירכהו יכבב בוש ץרפ תרחמל
לומת אל חישמה ךלמ אב אל עודמ ,?םחלה לא םויה םג לומת םג ישי ןב אב אל עודמ"
לומת םגו םויה םג ןכש םיארחא םמצעב םה אלא ,ינשה םויב ,םויה אלו ,ןושארה םויב
."דבלב תוימשגה לא ,ימשגה "םחלה לא" אלא םתליפתב םינווכתמ םה ןיא

עודמ" לואש ירבדב אוה ףא בישה ?אב חישמ ןיא המ ינפמ בוסוקמ לדנמ יבר תא ולאש רשאכ
."םויה םג לומת םג ישי ןב אב אל
."לומתא ונייהש ומכ םויה וננהש ינפמ ?אב אל עודמ"

לגלגתהל דוע יאנפ ןיאו רצק ןמזה יכ ,הבושתב רהמ ובוש" עובתלמ לדח אל "שודקה ידוהיה"
.וימיב הצרפש ןוילופנ תמחלמל ךכל ןווכתהו ,"הבורק הלואגה יכ

המלש 'ר ובר םולשל ותוא לאש קצוקמ ילדנמ יבר תא רקבל אב שטירזעממ דוד בקעי 'ר רשאכ
:ףיסוהו ענשטנעלמ
לא קעוצ וניא המל .חישמה תא חלשיש 'ה לא קעוצ אוה המל םלוא ,דואמ ובהוא ינא"
." 'לארשי ינב לא רבד ,ילא קעצת המ' אלמ ארקמ הז ירה ,הבושתב ורזחיש םידוהיה

לאוש היה ,בוחרה ןמ הלומה עמוש היה "השמ חמשי" לעב םיובלטייט השמ יברש העש לכב
ידגב תא ותטמ דיל ןיכמ היה ןושיל ךלוה היהש ינפל ברע לכו ,"לאוגה עיפוה אמש" דעור לוקב
תא ררועי ןושארה תואה תא עמשיש העשב יכ דקפוה רמוש ףא .והטמ תא הדיל ןיעשהו ,תבשה
,וב השעא המ" בישה ,שרדמ תיבל ותנוהכ תליהקב תיב תונקל ול ועיצה רשאכו ,ותנשמ יברה
."םילשוריל הלעאו חישמ אובי הרהמב ירה

ורודב יחש ימ" בונמירמ לדנמ יבר ובר יפמ תישילשה הדועסב עמשש ,בונידמ ךלמילא יבצ יבר
,וברמ דרפנ ."וינפ תא תוארל חישמה אובב הכזי אל וינפ תא האר אלו ץינזאקמ דיגמה לש
םימי תכלל ליחתהו ופתכ לע ולימרת תא לטנ ,רנה לע לידבהש רחאל דימ ,תבש יאצומב
רשי הנפ ץינזאקל עיגהשכ ."הז עובשב חישמ אובי אל םא עדוי ימ" .חונל ילב טעמכ ,תולילו
אובי אל םא עדוי ימ" ,הינסכאב ולימרתו ולקמ תא חינהל ילב ,"דיגמ"ה לש ושרדמ תיבל
."וז העשב חישמ

רדח הז היה "חישמ לש ורדח" ארקנה דחוימ רדח היה ףא טשניפיטשמ םוחנ םחנמ יברל
רמוא ולוכ לכיההו ,םינווגמ םירויצ םע ןמא השעמ תוריקה ,ףסכו בהז ילכב ץבושמו טהורמ
תא הנושארל הארה רשאכ יכ רפוסמ .תוקוחר םיתעל ךא חתפנו דימת היה רוגס הז רדח .שדוק
;איה שדוק תמדא יכ ,םכילגר לעמ םכילענ ולש" רומאל םהל הוויצ וידיסחל חישמ לש ורדח
םירתכ השולש ,בהז רתכ ול ןיכה ףא ."הז רדחב רודי ,חישמה לאוגה אובי רשאכ יכ םכל ועדו
.חישמה דובכל ,תוילגרמו תורקי םינבא ץבושמ ,הז בג לע הז

ברקב ושירשה תודיסחה ירומש הנומא לש הכרע ריבסמ היה ףא ידאלמ ןמלז רואינש יבר
היהיש ינא רובס" בישה "דגנתמ וא דיסח חישמה היהי םאה" הלאשל הבושתבו םחקל יעמוש
ימ אהי ,וב ונימאי םידיסחה לבא ,םידגנתמה וב ונימאי אל ,דיסח היהי םא ןכש ,דגנתמ
."היהיש

םדא הלע קסבעטיומ ילדנמ יבר לש וימיב יכ אלפ לכ ןיא חישמל הפוחדה היפיצה חכונל
ןיבל דע עיגה רפושה לוק .רפושב עקתו םיתיזה רה שארל ,ותעדב בשוימ וניאש ,ינוהמת
העומשה העיגהשמ ךא ,חישמ לש רפוש לוק והזש ונימאהש ויה םילשורי ינב ברקבו ,תומוחה
.ריטפה - "תושדחתה םוש ןיא" םלועה ריואל ףיקשהו ןולחה תא חתפ ,ילדנמ יבר לש וינזאל

האירקב ואציש ויה .רפושב עוקתל לחהו קושב ףרוטמ בציתה תודיסחה ילודגמ דחא ימיב
עמש ,יכבב ררמל וליחתהו תוקוניתה ולהבנ ,ץורל ולחה םינימאמ םניאו םינימאמ ."אב חישמ"
- חישמ אובישכ ,קהבומ ןמיס םכל ירהו ,אב םרט חישמ ,םידוהי" רמאו הצוחה אצי לודג ותוא
."וכבי אל לארשי ידלי

ה"בקה .בושטידרבמ קחצי יול יבר ידי לע ןתינ ןמזל ןמזמ םיעיפומה רקש יחישמ לע רבסה
,םוטמטה תנש תא הילע ךסנו תולגה דבב התוא ףטע ,איה הלוח לארשי לש ותמשנש ןיחבמ
לש הוקתב ,תועש המכל תחא התוא ריעמ אוה סרהית אלש ידכ לבא ,התולבסב דומעל לכותש
.תמאה חישמ עיפויו הלילה רובעיש דע גהונ אוה ךכו ,התוא ןשיימ אוה בושו ,רקש חישמ

העושי ץק ברקל תונויסנה
דוע לוכי היה םא"ש רמוא היה ט"שעבה .הלואגה תא ברקל םחוכ לכב ודקש תודיסחה ילודג
תוניעמ תצפה עבת ףא ."חישמ איבמ יתייה ,ינא ומכ "וננע"ו "ךמש םוחר לא" רמול דחא
דיב םיאצוי לארשי ינבו" קוספב זמר אצמ "לגד"ה לעבו ,הלואגה בוריקל יאנתכ תודיסחה
."התולג ןמ ןוקפי ם'ש לעב לארש'י יב'ר תרות'ב" תובית ישאר "ילג ש"ירב" ומוגרתו ,"המר
היה ךלמילא יברו חישמה לש ואובל יאנתכ תקולחמה תקספה ועבתש תודיסחה ילודגמ ויה
."המילש הלואגו חישמה תא איבאו םינש יתש ילע קולחלמ יל וחיני" ומצע לע רמוא

ינבש ינקזב ךל ינא עבשנ ,הכחמ התא המל ,אב ךניא עודמ" חישממ עבתו דמע אלופשמ אבסה
:וירבדל ףיסוה ןיזורמ לארשי יברו "הבושת ושעי אל לארשי
עיפויש עגרב יכ ,םלוע לש ונוביר ,ךל חיטבמ ינא לבא ,אלופשמ אבסה לע קלוח יניא"
תרמא ונאטחש םדוק ןכש ,תוקדטצה םהל שיו ,הבושת ושעי דימ חישמה ךלמה
םג איבהל ךילע ןכלו ,תויולג עברא ונילע תרזג יכ ,םירתבה ןיב תירבב וניבא םהרבאל
."הבושת השענש םדוק הלואגה תא

תרוסמ יפל .רודו רוד לכב עיפומה ,ףסוי ןב חישמ לש ותומדל אמגוד שמשמ ןילרקמ המלש יבר
ותריטפ ירחא םג לבא ,הליפתב דמעש העשב וב הרי קזוק רשאכ םשה תשודק לע גרהנ םידיסח
."'ה ינפל דמוע ונדוע אוהו" ותליפתב ךישמה

עסמ ינפל תחא הנש .גוגמו גוג תמחלמכ תודיסחה ירוממ המכ ואר ןואילופנ תמחלמ תא
לארשי יבר דיגמה לש ולכיהל אטפאמ "לארשי בהוא" לעב אב ,היסורב ןואילופנ לש המחלמה
.ותטימב בכושו הלוח אוהשכ ותוא אצמו ,תועובשה גחב הז היהו ,ץינזוקמ

.אטפאמ ברה לאש - ?ךמולש המ"
ידכ ,ריעצה דוד טקלש םינבאה יקולח תשמח ירהו - דיגמה בישה - יכנא המחלמ שיא"
יכנא ןנוכתמו ,יתטימב ימע םה םייורש ,יתשלפה תילג םע ותמחלמב םתוא עולקל
."תערכמה המחלמל

עמשל .ויתורצמ לארשי תלואגל רשוכה תעש ןואילופנ לש ונוחצנב האר בונמירמ ילדנמ יבר
יבר ךא ,לארשי יללח וברי חצני ןאילופנ םא ףאש ורמאב ,יכבב ץישפורמ ילתפנ יבר ץרפ וירבד
אוביש דבלבו ,םדב תובוכראהמ הלעמל דע וכלי ,ברח לכאת הנהכו הנהכ" ותעד לע דמע ילדנמ
."ץקה

לש ודגנתמ ץינזוקמ לארשי יבר דיגמה םהיניב ,ורוד ינב םיקידצ המכ םע םירבדב אב "הזוח"ה
ינפלש .גוגמו גוג תמחלמל ויתומחלמ תא ךופהל ידכ ,וב ךמתש בונמירמ לדנמ יברו ןואילופנ
םהיניעו ,ותבהלשב ופרשנ ןכש ,תחא הנשב ורטפנ םיגיהנמה תשולש םלוא ,חישמה תאיב
.לאוגה אובל תואושנ

ברקב שירשהל ודקשש הלאכ ויה ,הלואגה בורקל רשוכ תועשל םהיניע ואשנש הלא תמועל
תיאר םא" ,ורמא ל"זח" עקראוומ קחצי יבר ירבדכ .המימתה הנומאה תא םחקל יעמוש
המב ןינעתהל ךירצ ךניא ,ידוהי התא םלוא "חישמ לש ולגרל הפצ ,ולאב ולא תורגתמ תויוכלמ
."חישמ לש ולגרל הפצ אלא ,ולאב ולא תורגתמ תויוכלמש

תא עזעזי יכ ותריטפ ינפל חיטבה ,לארשי ומע לע רגנסלמ לדח אלש ,בושטידרבמ קחצי יול יבר
,חישמ אוביש דע םהמ הפרי אלו המה ץראב רשא םישודקה לש םתחונמ תא ךירדי ,תומלועה
,בוט ולוכש םלועל קחצי יול יבר רבעשמ" - רפסל אטפאמ "לארשי בהוא" לעב ףיסוה - םלוא
אל ינא" חיטבה אוה וליאו ,"רבדה תא חכשש דע ,לכיהו לכיה לכב םיגונעת וילא ועיפשה
."חישמ אוביש דע ןדע ןגל סנכיל הצור יניא יכ הזב ריהצמ ינירהו ,חכשא

ינפל בושטידיזמ שריה יבצ יבר המת - "?ןדע ןגב םתמשנש םישודקה ירומ םיקתוש המ ינפמ"
םיבשוי םהש הארנכ" ,"חישמה תא איבהל תומלועה לכ תא םישיערמ םניא עודמ" - ותריטפ
ףיסוה - "חישמה אב רבכש םמצעל םה םימדמ ,הניכשה ויזמ םינהנו םהישארב םהיתורטעו
ךישמהל ימעל ןתא אלו ,םיכסא אל ,ךכ ימע םג תושעל ושקבי םא" הלק העש רחאל רמא בושו
."הרמה תולגב לובסלו

ישוק יכ םהידיב התיה השגרה יכ םא ,חישמ ילבח ינפמ ויה םיששוח תודיסחה ירוממ םיבר
:רמוא היה ץירוקמ סחנפ יבר ,הלואגה ץק ברקמ דובעשה
,הליחת ררופתיש חרכהב המדאב ערזנה ןכש ,שדקמה תיב ברחש םויב דלונ חישמש"
,לודג םלעהב סנכנ וניא םא היחתל םוקל לוכי וניא חוכה .השדח תלוביש חמצתש ידכ
החכשה תפילקב .שממ ןיאל השענ אוהש עגרב וב תושחרתמ הרוצ תשיבלו הרוצ תטישפ
דלונ תטלחומה תוררופתההו ןברוחה םויב אקוודו ,הלואגה חוכ והז ,ןורכיזה חוכ לדג
,"ונימיב הרהמב ונלאגיש ,חישמה
לארשי ינבש תונויסנה ינפמ ,אחישמד אתבקיעב ,תטלחומה תוררופתהה תפוקתב וששח ךדיאמ
.םהינפב ודמעי

םא ,"הינימחא אלו יתיי" ורמאש הלאכ ואצמנ אחישמד אתבקיעב םייופצה תונויסנה ללגב
:ץישפורמ ילתפנ יבר ירבדל .הריפכה תונויסנ ינפמ םאו דובעשה ישוק ינפמ
דובעש תא םיריבגמ םייוגהש הדמב יכ ,םינידה תא םיקיתממו ונילע רפכמ תולגה קחוד"
תמאבו ,םדובעיש םה םיריבגמ אבו ברק ןמזהשכ ןכלו ,הלואגה תא םיברקמ םה ,לארשי
לארשי שיאמ תשרדנה תוקזחתה רקיע - הווקמה ץקה אבו ברק יכ חיכומ הז רבד
בקעה ןמז עיגישכ רמולכ "ןועמשת בקע היהו" הנומאה תדמב איה אחישמד אתבקעב
."הנומאב קזחתהל םכילע

"חישמה תאיב םדוק"
- רמוא אחסישרפמ םנוב יבר היה -
ו"ח םיכובנ ויהיו ,ןבלה ידגב ישבול םיקידצה םג וניבי אלש דע ,לודג רתסה היהי"
."עבטה ינינעב זא היהיש רתסהה בורמ ,חישמה תאיב תנומאב

אזלעבמ עשוהי יבר .םינורחאה תורודב תודיסחה ילודג תא קיסעה חישמה ילבח ינפמ דחפה
אוה .ךלמילא 'ר יברה תרבחב אזלעבמ םולש יבר ויבא תא האר םימיה דחאב יכ רפסמ היה
דע םימי וכיראי וידימלתמ" יכ ול תסחוימה הרמיאה לע ךמתסהבו ךלמילא 'ר יברה לא הנפ
ותבושתב ."אב אל דוד ןב ןיידעו וידיסח ישנא ופסאנ רבכ התעו" וינפב ןעט ,"חישמה תאיב
קתמנ ערה ףאו ,חישמה תאיבל םיברקתמ ונא םויו םוי לכבש" ךלמילא 'ר יברה ול ריבסה
."הבוטל הפקשהו הריזגה הרזגנ רבכ יכ .בוט השענו

,ךובנ אהת לא" ול רמאו ויתונויערב ךובנ היהש העשב ךלמילא 'ר יברה ול הלגתנ רחא חסונ יפל
."םימייק ידימלת ןיידעש ןאכמו ,דימלת תניחבב אוה ירה יתרותב הגוהו דמולה לכ

ילודגמ דחא י"ע לבקתנ םשו ,י"אל עיגהש ,אזלעבמ ןרהא יבר ודכנ תחישב הרכזנ וז השרפ
לארשי תיבב העגפש הלודגה האושה לע הבסנש ,החישב .רצלמ ןמלז רסיא יבר הרותה
הלואגה תארקל ןנוכתנו חישמ ילבח ןה הלאש הווקנ" ותעד תא ןמלז רסיא 'ר עיבה ,הפוריאב
חישמ ילבח ןכש ,חישמ ילבחכ ולא תוריזג רידגהל ןיא" ול ריעה ןרהא יבר ךא ,"הווקמה
שיש םימשה ןמ הריזג איה ירה - האושה וזו ,ךלמילא 'ר יברה לש ויתוליפתב ,רבכמ ולטבתנ
."הבהאב התוא לבקל

:יכ רמוא היה "ם"ירה ישודיח" לעב
הלאה םיגיהנמה ויה ולו ,רוביצה ברקב םויכ םיטילש דובכהו הואתה האנקה"
ףיסוה - םכל חיטבמ ינא לבא ,יתימאה םכרע תא םיעדוי ויה ,םתעדב תצק םיבשיתמ
הלאה םישנאה ולגלגתי חישמה תאיב ינפלש - אחסישפמ "שודקהמ ידוהיה" ובר ירבדמ
."היהי ןכ קפס ילבו "ןושארה ישיא לא הבושאו הכלא" ושקביו וקעציו ,תוצוחב

ןיציק יבשחמ לש םחור חפית
קחצי יול יברש בלסארבמ ןמחנ 'רל ול ורפסשכ .תובזכאל ששחמ ודגנתה ץקה יבושיחל
,חישמ אובי ע"קת תנשבש "לודג רפושב עקת" בותכב זמר אצמ "יול תשודק" לעב בושטידרבמ
,ןויצ םחרת םוקת התא בותככ ,םימחרל ונא םיקוקז ירה ,ע"קת אקוד עודמ" ןמחנ יבר ריטפה
לבא ,אב אוה חישמ לע םירבדמש העשב אל" ובר ירבד ריבסה ןתנ יבר ודימלתו ,"ח"מרתל זמר
אוהש המ .הדוקפ תע אוה ,ךכ לע םירבדמ רבכו חישמה תאיבל זמר הב שיש הפוקת לכ
."הלואגה תוברקתה ינמיס םושמ וב שיש ,הפוקת התואב שחרתמ

תא םילשהל תדמוע ,םימעה ביבא תפוקתב ,הכפהמה יכ הארנשמ ,ח"רת תנש תארקל
,חישמה תאיבל םיבר וויק ,תיתפרצה הכפהמה םע ,ןכ ינפל הנש םישש הליחתהש ,תוצרפתהה
רומא תשרפ תבשבו ,ץקה תקיחד ינפמ ריהזהל ותבוחמ אצמ ןאלשימערפמ ריאמ יבר םלוא
קרו ,המחלמ - טרת תנש ,(דחפ) ךרטס איבת חרת תנש" הרותה תאירק תעשב זירכה ז"רת
."םולשה אבי ירת תנשב

חישמהו הלואגה היהת ר"תכ תנשב יכ ,היצילג תורייעב העומש בוש הטשפתה ט"ירת תנשב
ואצמנ ףאו ,וז העומשב ונימאה םיבר .ןודינב תואירטמיגו םינוש םיזמר ולגתנ רבכו ,אובי
חישמ הנהו טעמ דוע יכ םרמאב ,םתכאלמב קוסעלו רוחסל וקיספהש ,הכאלמ ילעבו םירחוס
עדונשמ .ותנאת תחת שיאו ונפג תחת שיא ובשי םשו ,השודקה ץראל ובושי םה ,אב דוד ןב
,חישמה תאיבב המילש הנומאב ןימאמ יננה" לוקב זירכהו דמע בוקי'זדמ רזעילא יברל רבדה
יבשחמ לש םנובשח יפכ ,ר"תכ תנשב אובי אלש ינא עבשנ לבא ,אוביש םוי לכב ול הכחאו
."ןיצק

הפצ .ץק לש הנש לעכ הבורק הנש לע שטיואבולמ רצחה יגוחב ורבד "קדצ חמצ" לעב לש וימיב
סנכנ ,וארנ אל תוצוצינהו הציקל הנשה העיגהשכו תחטבומה הנשב תואלפה אובל ש"רהמ ונב
אלה בשייל רשפא" ויבא ותוא עיגרה "זמרנש ץקב השענ המ" לאשו "קדצ חמצ"ה לעב ויבאל
לש "הרות יטוקל" רפסה םסרפתנ הנשה הנהו ,הרותה תוימינפ יוליג איה חישמה תאיב
הרשעמ הטמל חישמה תאיבב םיצור ונא לבא" ריזחהו ריעצה ש"רהמ שגרתה "ןקזה ר"ומדאה
..."םיחפט

תעדה-חסיהב
ןמחנ יבר ירבדכו ,"תעדה חסיהב אלא אב דוד ןב חישמ ןיא" ל"זח ירבדב התיה המלש םתנומא
:בלסרבמ
ךילשי דחאו דחא לכבו ,אב חישמ עמשי לודג שער לוק ,םואתפ עתפל חישמה אובי"
וצורי םלוכ ,תועמה ךילשי הזו ,ולש ןחלשה ךילשי ינחלשה ,וב קסוע אוהש ןתמו אשמה
."לאוגה ינפ לבקל

חישמה תולגתה תרוצ הנודינ אחסישפמ םנוב החמש יבר ןיבו "שודקה ידוהיה" ןיב החישב
הלא םימיב זא" רמאו ,חישמה תאיב תא ובר ינזאב ראית םנוב החמש יברו .עיפויו אובי דציכ
הנה" הקעצ עמשא םנמנתהל ליחתא ךא רשאכו ,יתושארמ ןיליפתהו תילטהו טעמ ןשיא
."ןושיל לכות אל ,אחישמד אתבקיעב ,זא" בישה "שודקה ידוהיה" ךא "אב חישמה

תאז חיכוהו בובל ריעל שדוק תבש לש האוב ומכ חישמה תאיב תא ראית בונמירמ ילדנמ יבר
לבקל רבכ םינכומ ריעה יבשות םא תוארל ושמשמ תא חלש תוצח רחא תחא תבש ברעב .לעופב
םהמ דחא רצע ,םיצרו םירהממ םדא ינב הארשמו ,ריע לש הבוחרל אצי שמשמה .תבשה תא
ירה ול הנעו ,בושיה ןמ וניאש םדא ,ינוהמת לעכ וילע טיבה הלה "האב תבשה יתמ" הלאשב
עמשנ םואתפו ,היפיצב ךישמה הרירב ןיאב ."ילע תוצבור ןיידע תוגאד הברהו ,לודג םויה דוע
ףיסוהו ושמשמל לידנמ יבר רמא "האב תבשה הנה" תויונחה יסירת תריגסו תותלדה תפגה לוק
:חישמ אובי וז הניחבב יכ
אובי םואתפו ,חישמ ינפ תא לבקל םינכומ יתלב ,םילהובמו םיפוחד ,םידורט ויהי לכה"
ךלמ תארקל םילהובמ וצורי תויונחה תריגסו ןיסירתה תפגה ךותו ,ולכיה לא ןודאה
."אב דוד ןב חישמ הנה ,חישמה

אלו ,וכרד יפ לע רוד לכ ,חישמה תא איבהל ולדתשה רוד לכב יכ רמוא היה קצוקמ ילדנמ יבר
,חישמה תא איבהל וחילצה אל םויה דעו ,םדיב הלע
זאו ,תוחומה ולבלבתיו ,םתסנרפ תגאדב םידורט ויהי לארשי ינבש ןמזב אובי חישמ"
."חישמ אובי םואתפ עתפל

,הנומאה ירקיע ןיב תינמנה ,חישמה תאיבב המילשה הנומאה איה הוקתה לש הרקיע
םירקיעה רשע השולש ןיב התוא חסינ ם"במרהו
,"אוביש םוי לכב ול הכחא המהמתיש פ"עאו ,חישמה תאיבב ןימאמ ינא"
"יבצ תרטע" ורפסב בושטידיזמ שריה יבצ יבר ירבדכו
אלו ,'הב ונתנומאב תומימתב תויחלו ,וניקלא 'ה םשב חוטבלו ןימאהל ונחנא םיבייוחמ"
,עגרו העש לכ םיווקמו ,ה"ב ול םילחימ ונאו ,ול הכחנ המהמתי םאו ,תודיתע שקבל
,"בורקב הרהמב ונקדצ חישמ ונל חלשיו ,ותחטבה םייקי רשא
בקעה לעש ומכ" איה המ "אחישמד אתבקיע" ריבסהל ףיסוה "לארשי בהוא" לעב ובר םשבו
:יכ רזוח אוה ךכו ,"המילש המוקה לכו ףוגה לכ דמוע
,שפנו בל לכב וניקלא דוחי תנומאב רושקו קובד ,וניתנומאו ונינוחטב 'הב ל"ת"
םימה ,םירמה תויולגה ןמ ונילע רבועה לכ תא הבר החמשבו הבר הבהאב םילבקמו
חכ ונב ןתונו ,ליח ונרזאמה ומש ךורבו ה"בקה לש ומש שדקתנ ונב אקוודו - - םירראמה
דוד ןב ןיידעו ,ןיצקה לכ ו"ח ולכיש ,תעדה לע הלעי ילואבו ,בורקב תולגה לובסל ,לבסה
ויתואלפנ חכו האירבב ויתואלפנ חכ הארה רשא ,וניקלא בוזעל ונל הלילח ,אב אל
."תואלפנו םיסנ תובוטה םימעפ תואובר אוברו םיפלא יפלא ףלאו ,הריציב

ירמוש" ורפס תא םילשוריב הטאר ןרהא יבר םסרפ הפוריא תודהיל הלודגה האושה תפוקתבו
ףאו ,הנומאה קוזיחל ,תודיסח ירפסו םיארי ירפסמ ףסא םהבש ,"הנומא שקבמ" "םינומא
:םכסמ אוה
,ע"יז ט"שעבה 'קה וניבר דע שיא יפמ שיא ,ונידיב לבוקמ חישמה תאיב ןינעש יחא עדת"
םויה הז לע ובשחי אל לארשי לכו ,ללכ עדוה אלב ,םואתפ עתפב אהי חישמה תולגתהש
,"ןמז םושב יולת ןיאו ,ושאיתיו הלואגה לש
: שטירזממ רעב יבר דיגמה ירבדב םייסמ אוהו
,הלואגה היהי זאו ,'הל לודג קשח לארשי תובבלב םואתפ ררועתי חישמה תאיב םדוקש"
,ונלאגל ץופחי םאב ודיב החמי ימו לוכי לכ ה"בקה יכ ,"והטלפאו קשח יב יכ" ןמיסו
,"הגאשו הקעזו היכב י"ע קר םתמדאל ןירזוח לארשי ןיאש אלא

.ונימיב הרהמב רפוש לוק עמשיי םיקולאה ינפ לא םתגאש הלעת רשאכו