ןיאושנה תחמשב "ןברוחל רכז"

רנרל .ב .מ

ג"כשת ג"פ םיינחמ


"ןברוחל רכז"ו תולבאה יגהנמל םיירוטסיהה תורוקמה תאיצמב קסוע רמאמה :תיצמת
.הנותחב םיגהונש

ןיד-תיב ןיאש רוביצה לע האב איהש הרצ לכ ךל ןיא" :לאילמג ןב ןועמש ןבר לש ורמאמ
ורזגש תוריזגה לכל סיסבו דוסי שמשל לכוי (ו ,ו"ט הטוס אתפסות) "הדגנכ החמש ןילטבמ
תורצ" יכ דע ךליאו ינשה תיבה ימי ףוסמ םעה תא ודקפש םישקה תוערואמה בקע ונימכח
.('ז םש) "תונושארה תא תוחכשמ תונורחא

היווח ךל ןיא ירהש ךכב המית ןיאו ,םילבוקמה הפוחה יגהנמב ןירשימב ועגנ ולא תוריזג בור
:"םינתח תכרב"ב ונינשש ומכו ."הלכו ןתח תחמש" תמגודכ תודהיב תיתימא החמש לש
...תוערו םולשו הוחא הבהא ,הודחו ,הציד ,הניר ,הליג ,הלכו ןתח ,החמשו ןושש ארב רשא..."
התשממ םירענו ,םתפוחמ םינתח תולהצמ לוק ,הלכ לוקו ןתח לוק ,החמש לוקו ןושש לוק
.(א ,ח תובותכ) "הלכה םע ןתחה חמשמ 'ה התא ךורב .םתניגנ

תואתשמה תיבמ ריש לוטיב .א
לוטיב התיה ינשה תיבה ימי ףוסבש תוערואמה בקע םעה לע הרזגנש תונושארה תוריזגה תחא
.(א"י ,ט הטוס תנשמ) "ןירדהנס הלטבשמ" הנמזש תואתשמה תיבמ רישה

ברח אלש דע הנש םיעברא" :ןברוחה ינפל הנש םיעבראכ ןירדהנסה תולג העריא דומלתה יפל
.(ב ,ח ז"ע ;א ,ו"ט תבש ;א ,א"מ ןירדהנס) "תונחב הל הבשיו ןירדהנס התלג תיבה

,ד"כ והיעשימ קוספה ךותמ ךא .הפב הריש דגנ הריזגב אוה רבודמהש הנשמה טשפמ ,עמשמ
םשורה לבקתמ ,הריזגה תקמנהל ארקמה ןמ זמרכ הנשמב אבומה "ןיי ותשי אל רישב" ט
.("אנמד ארמז" :ב ,ז ןיטיג) ילבבב שרפתנ ךכ םנמאו ,ריש ילכב אוה הנשמב רוסיאהש

לש לוק יעימשמ לכו רמז ינימ לכו ריש ילכב ןגנל אלש ורזג ןכו" :ם"במרבש הכלהה ןאכמו
,תמאד אבילא .(ד"י ,ה תוינעת תוכלה) "ןברוחה ינפמ ןעמושל רוסאו .ןהב חומשל רוסא ריש
אלש דע תאז לכ ךא ,ןירדהנסה לוטיב איה הנשמב הבותכ איהש יפכ רישה לוטיבל הביסה
םויה דעש ןברוחה רעצ אוה הרישהו הניגנה לוטיבל קומינה ,שדקמה תיב ברחשמו .תיבה ברח
הלאשה תא שרפל הארנ ךכ .ןויצ תולגו שדקמה תפירשבש קומעה באכה תא םיבאוכ ונא
.(םש ןיטיג) "?ריסאד ןל אנמ ארמז" :אבקוע רמל התנפוהש

ישנא ןיב גהנמה לבקתנ תמאבו ,רישלו ןגנל רוסא הנותחב ףאש וז הריזגמ עמשמ הרואכל
ןיא הריש יבגל ךא ,תרומזת תיוולב םיאושינ התשמו הפוח םיכרוע ןיא םויה דעש םילשורי
.הזכ אדיפק

:הבושח תוגייתסה ועבק וז הכלהל רשקבו ,תרחא םירובס ויה םיקסופהש םיאצומ ונא לבא
:ה"ד םש ןיטיג תופסות) "הלכו ןתח חמשל ןישועש הפוח תעשב ןוגכ ,ירש הוצמ לש רישו"
.("ארמז"

טעמל ,םתס תואתשמ יבגל רמאנ תואתשמה תיבמ ריש לוטיב ,הז שוריפ יפל ,התעמ רומא
.הלכו ןתח התשמ דחוימ ןפואב

רבדה ןינעמ ?תירוקמה הריזגה לש הנווכה תמאב וז התיה םאה - ןאכ תושקהל שי םנמא
"אלוליה" הלמה תמגודכ ןיאושינ התשמ - תומוקמ הברהב השוריפ םתס "התשמ" הלמהש
.תימראב

תא הנושארבמ הללכ תואתשמה תיבמ רישה לוטיב לע הריזגהש שרפל םילגר שי ןכ םא
וישכעו ..." :(ז ו"ט הטוס) אתפסותה ירבדב יוצמ ףא ךכל זמרש המדנו .דחוימב הנותחה
לוטיב (ה ,כ ארקיו)" 'ותחפשמבו אוהה שיאב ינפ תא יתמשו ,'אנש ויבורקמו ונממ ןיערפנ
לע שנוע ,ןירדהנסה הלטבתנש ירחא יכ ,תיתחפשמ החמש תלבגה אוה ןיאושינה ןמזב רישה
.ותחפשמ ינב לכל ןתינ (?תושפנ יניד) םדא לש תורומחה ויתוריבע

סונייספסא לש סומלופ
בורש תורמלו "סוטיט לש סומלופ"בו "סונייספסא לש סומלופ"ב ורזגנ תואבה תוריזגה
ימיב תודירמל הנווכהש חיכוהל םיסנמו "סוטיק לש סומלפ" חסונל םיספתנ םירקוחה
םירבדה תא ונא לבקנ ,סוטיוק סויצול היה ודקפמשכ 116-117 תונשב רסיק סונייורט
לש לודגה דרמה לש םיבלשה ינש תא םיגציימה סוטיט ונבו סונייספסאב רבודמהש ,םטושפכ
לש תונושארה םייתנשב .(הריפסל 67-70) תיבה ןברוח ינפלש םינשב םיאמורב י"א ידוהי
זרכוהש העדוה לביק ,לילגה תא עינכהש רחאו ,םיאמורה אבצ לע סונייספסא דקיפ המחלמה
שוביכ - הכרעמה רמג תא ,ומצע לע סוטיט ונב לטנ 70 תנש תליחתב .ימורל רזחו רסיקל
.םורדבש םיאנקה ירצבמו םילשורי

םינתח תורטע .ב
.(ד"י 'ט הטוס) "םינתח תורטע" לע ורזג ,"סונייספסא לש סומלופ"ב ,ןכבו

הניארו הניאצ" :א"י ,ג םירישה רישב רכזנ ןכו ןימוי-קיתע יאדוב אוה ןתחה לש ותרטע גהנמ
."ובל תחמש םויבו ותנותח םויב ,ומא ול הרטעש הרטעב ,המלש ךלמב ןויצ תונב

אוהו ימלשוריב ומשב אב 'ר) ילבבב בר .תונוש תורוצב "םינתח תורטע" ושריפ דומלתבו
דרוו לשו סדה לש לבא ,תירפג לשו חלמ לש אלא ונש אל" שריפ (ח ,ו"ט אתפסות םתסכ
םינק לש" ;(לאומש) "דרוו לשו סדה לש" :רוסיאל םינוש םיפוריצו תואמגוד ונתינו "רתומ
.(בקעי רב ןמחנ בר) "יפליח" ;(הימרי 'ר) "תיז לשו חלמ לש" ;(יול) "תליח לשו

םירזל הנווכתה וז הריזגש רורב ךא "תירפג"מו "חלמ"מ תורטע לש ןיינעה ונל ןבומ אל ,םרב
םידומלתה לש םינושה םישוריפה ןמ הלועש יפכ ,םינוש םיחמצ ינימ לש םהיפנעמ םיושעה
.ליעל ונאבהש

(עלק=) בשבש"ש הימרי 'ר לע רפוסמב וניארש יפכ תיזל דחוימב הריזגה הנווכתהש הארנו
ולא ול חונ=) "ןכ דבע אלו הישיר םירתוא ולא היל חינ רמאו לאומש עמש ,תיז לש הרטע שבלו
.(ז"י 'ה ב"כ .א ;ז"ט ,ט הטוס .שורי ;ךכ השעי אלו ושאר זתוה

בר י"ע ןתינה שוריפה יפל "?סונייספסא לש סומלופ"ל םינתח תורטע לע הריזג ןיינע המ יכו
איבהל הצר אוה - הנוהכה לוטיבו שדקמה תיב ןברוחב רבדה רושק (םש ןיטיג) ארמגב אדסח
םירהו תפנצמה ריסה ,םיקלא 'ה רמא הכ" א"ל ,א"כ לאקזחיב בותכה ןמ תיארקמ החכוה
םישיגדמה ,"ןנברדמ" איה וז הריזגש ןעטש ובר אנוה בר י"ע הלבקתנ אל ותעד ךא "הרטעה
("סומלופב" :ה"ד םש י"שר) "םהילע סוטיט אבש םדוק" סונייספסא לש ונמזב הרזגנש
?ורוקמ ,אופא ,והמ תיבה ןברוחמ ןירשימב תעבונ הריזגה ןיא םא - הלאשה תלאשנ ,ךכיפל

יבושח לש םגהנמ עודי .היגהנמו אמור דגנ הבוגתכ תיארנ "םינתח תורטע" דגנ הריזגה ד"נעפל
םידקפמה תא ןכו םייאמורה םיקחשמב םיחצנמה תא ריתכהלו ,םהישארל םירז דונעל אמור
ולטב סונייספסא בצינ היתונויגל שארבש אמור לש היתונוחצנ לע הבוגתכ .המחלמב וחצנש
."םינתח תורטע" לש גהנמה תא

ד"פ ,'א חסונ ,"ןתנ 'רד תובא"ב .ןברוחה תודגא ךותב ונל דרש ףא וז הריזג לש המעטל זמר
דיתע הלהש סונייספסא ינפל יאכז ןב ןנחוי ןבר לש ותאובנ לע רפוסמ (23 'מע רטכש תרודהמ)
דומעל וילע ונמנו רסיק תמש ימורמ אלפויד וילע תאבש דע" (רסיק :ירק) ךלמ תויהל
."תוכלמב

ןכ ירחא דימש ןוויכ םינוש םיניממ םירזו תיז ילעב םוקמב וב ותוא וריתכהש חינהל שי
םירסנ ול ואיבה .םילשורי לש המוחה דגנכ א"פיתו םיריז לש רשק ול ואיבה" :הדגאה תרפסמ
."הצריפ הב ץרפש דע המוחה לע ןהב הכמ היהו םיריז לש תשק ךותל ןתנו זרא לש

תסחיימ הדגאה .ונל רורב דחא רבד ,םותסהו רצקה הדגאה עטק לש ושוריפ היהי רשא אהי
ותונמתה לע ול עדונש ירחא דימ םילשורי תומוח תעקבהל םיריזב שומישה תא סונייספסאל
,כ"פעא .שרופמה לע םותסה הבורמ ,ל"נה רופיסב םייולגה םימזינורכאנאה תמחמ .רסיקל
"תיז לש תשק" וליפא ןיבהל רשפא ילואו) םירזו סונייספסא ןיב הקיז יהשוזיא הרמתשנ
."םינתח תורטע" לש הריזגל דוסיהו קומינה תויהל הלולעש (?'ב חסונבש ריז םוקמב


סוריאה .ג
שרפל םיגהונו (םש הטוס הנשמ) סוריאה לע התיה "סונייספסא לש סומלופ"ב הינש הריזג
'ר לש וירבד פ"ע (260 'מע םישנ רדס קבלא) "ךכ יורקה ןומעפב התשמה תיבב ולצלצי אלש"
הסינ ףא (287 'מע ג"כ תידומלת היגולואיכרא) "סיורק "אמופ דחד אלבט" ילבבב רזעלא
תינווי הלמב תחסונמה הנשמש חינהל השק ךא aes-rus תיניטלה ןמ הרזגנ וז הלימש תוארהל
.תיניטל הלמב שמתשהל רובעת ,"סומלופ"

תואתשמה תיבמ רישה לוטיב לע הריזגה ןמ ("שקשקמה גוז") ןומעפ שוריפל השק - דועו
!ק"ודו הניגנל וזו ,הפב הרישל הנווכתה איהה הריזגהש רמול ןתינ אמשו .('א קרפ ליעל)

יושעה ריצקה רז ארקנ תינוויבש ונאצמ הנהו .רתויב םימותס "אסיסר" ימלשוריה ירבד ךא
:םיאמורהו םינוויה לש ריצקה תחמש ןמזב תויגיגחב אשינהו רמצב רושקה הנפד וא תיזמ
.רמצ - "סורא" ECPOP הלמה ןמ הרוקמש "ינויסריא" ECQEDIWNY
ללגב ולטבתנש םירז לש גוס דועלו ,וז תינווי הלמל ןווכתה ימלשוריה שוריפש ןכתי םאה
תולשלתשהה לע עיבצהל היהי רשפא ,איה הנוכנ וז הרעשה םא ?"סונייספסא לש "סומלופ"ה
:ןמקלדכ ימלשוריב חסונה לש תרעושמה

הלמה םגש אנימא הוה אניפתסמד אילולו .אסיסר - אסיסיריא - אוניסריא - אנויסריא
תא ונאצמ ךכ .הכולהת ןיעמ התארוה ("אמופ דחד אלבט") רזעלא 'ר לש ושוריפש "אלבט"
רב קחצי בר רזג ,ברד הישפנ חנ יכ" 'א ,'ק תבשב ומכ םיפנע ינימ תכולהתב אקוד השומיש
'ר לש הרזיגה "..אלבטב אלוליה יבל (לקד=) ימדיגו (סדה=) אסא הייטמילד אכילד אנסיב
ןכו .הניגנ ילכ תיולב אקוד ואלו ,תלהוצ הכולהתב םיפנע תאישנ דגנכ תיארנ אנסיב רב קחצי
ח ,ז תלהקל ;(ופוסב) א ,א םירישה רישל םוגרתב וז הארוהב "אלבט" הלמה תא ןיבהל רשפא
.ב ,ט ק"ומ ילבבבו

אל - סוריאהו םינתח תורטע - "סונייספסא לש סומלופ"ב ורזגנש תוריזגה יתש - רמוא יוה
דחאכ ןהיתש .המחלמה לש םימדקומה םיבלשב אלא שדקמה תיב ןברוח תובקעב ורזגנ
.סונייספסא לש ויתונוחצנ ללגב ולטבתנו םתאישנו םירז תדינעב החמש לש םיגהנמב תורושק

סוטיט לש סומלופ
תפירשב ומייתסהש תומוגעה ויתואצות ךא "סוטיט לש סומלופ"ה ךרא דבלב םישדוח העבשכ
.םייחה תחמשמ הברה ולטנו םיאבה תורודה לע ןמתוח תא ועיבטה הדוהי תולגו שדקמה

ותיב ןקית ,ונבל הפוח השעש ךלמל לשמ" :ןתח לש הפוחל שדקמה תיב תא הלישממ הדגאה
בירחה ה"בקה" :לשמנהו .(א ,ד ר"כיא) "...הרתסו וסיעכה תחא םעפ .הרייצו הרייכו הדייס
.(םש) "םינבא לעו םיצע לע ותמח ה"בקה ךפש ...ושדקמו [ולכיה] תא

יכ ,(ז"י ,ב ב"ב ,ו"ט הטוס אתפסות) תיבה דויס דגנ הריזגה האצי שדקמה-תיב ןברוח םע ,ןכל
?ברח אוה 'ה תיבש ןמז לכ ,טשוקמה ותיבב ןופס תבשל םדא לכוי ךיא

הנותחה לש תויגיגחהו החמשה יגהנמ לע עיפשהל ויה םיחרכומ םילשורי ריעהו שדקמה ןברוח
תוצוחמו הדוהי ירעמ יתבשהו" :איבנה והימרי םהיניב רשק תומוקמ השולשב ירהש
.(דל ,ז והימרי) "ץראה היהת הברחל יכ ,הלכ לוקו ןתח לוק ,החמש לוקו ןושש לוק ,םילשורי

םילשורי לש הרכז תא תולעהל גוזה ינב םיבייוחמ ,הלכו ןתח תחמשכ תיתימא החמשב
ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא" :לארשי תורימז םיענ ירבדכו ,םתחמש שאר לע הברחה
,ז"לק םילהת) ."יתחמש שאר לע םלשורי תא הלעא אל םא ,ינרכזא אל םא ,יכחל ינושל קבדת
.(ו-ה

שמשהש" :(ג ,ס"קת 'יס ח"וא ע"ושל) ז"טב אבומה "תוליהק תצק" לש גהנמה אוה הפיו
."הלמב הלמ וירחא רמוא ןתחהו הזה קוספה רמוא

תולכ תורטע .ד
לש ריע וז" :דבלמ דחא ןימ לשמכ תורוקמב ושרפתנ "תולכ תורטע" ,"םינתח תורטע"כ אלש
.בהז לש אלא ןניא "תולכ תורטע" ,םיחמצ ינימ ויה תויושע "םינתח תורטע"ש דועבו ."בהז
.רתומ םיחמצמ הרטע לבא

תבשל תוינשמה 'פ ,קבלא) ."הב הקוקח םילשורי ריעש בהז תרטע" בהז לש ריע שרפל םיגהונ
איה ..." (הנברוח רחאל - רמולכ) םילשורי רכזל הואשע סיורק יפלו (30 'מע דעומ רדס א ,י
.(315 'מע ב ,ב דומלתה תוינומדק) ."םילשורי תרוצ לע תישענ

םשה תא ונאצמ ילבבב קרו בהז לש ריע הרטעה דימת הנוכמ ימלשוריבו הנשמב הנהו
.(א ,נ םירדנ ;א ,ט"נ תבש) "אבהדד םילשורי"

רבסוי אלא (התרוצב אלו התקיקחב אל) םילשוריב אקוד הרושק וז הרטע ןיא ,ד"נעפל
"ינפטס" Steparg הלמב השמתשהש תינוויה פ"ע הרטעה לש המשב "ריע" הלמב שומישה
."ריע"ל הרופטמכ

."םילשורי ריע" ומגרת ילבבו ,םילשורי אקוד ואלו ,הרטע השוריפ "ריע" הלמה םג ןכ םא

ירחא וליפא ,םישנה יטישכת לכ לע תאזה הריזגה תא ביחרהל וצרש םינוציק ויהש הארנו
רכז ,טעומ רבד תריישמו היטישכת לכ השא השוע" :עשוהי 'ר קספ םדגנכו ,הפוחה
.(ד"י ,ו"ט הטוס אתפסות) "םילשוריל

לש ריעב השא אצת אלש" הנשמה תעבוק ןכו "בהז לש ריע" ותשאל אביקע 'ר הנק ןכ לעו
קלחנ אל רזעילא קר ףאו .רתומ לוחב לבא .תבשב - םירומא םירבד המב (א ,י תבש) "בהז
.(י ,א םש אתפסות ;ז ,ב תויודע) "בהז לש ריעב השא תאצוי" קספו דבלב תבש ןינעל אלא

ןהש םירבד ןתוא אלא רוביצה לע ןירזוג ןיד תיב ןיא" לש וקה יפל איה עשוהי 'ר לש וז הדמע
ףאש ,םישנה לע םיטישכת רוסאל רשפא יא ןכלו (י ,ו"ט הטוס .סות) ."ןהב דומעל םילוכי
לע ונגתי אלש ידכ "םישנ יטישכת םושמ תורייעה ןירזחמ ןילכור ויהי"ש ארזע תנקתמ
איהש ינפמ" ותבל תינוויה דומיל תא והבא 'ר ריתה הז קומינ ךותמ .(ב ב"פ .ק"ב) .ןהילעב
.(ז"ט ,ט הטוס .שורי) "הל טישכת

םינתח תופוח .ה
די בתכ רואל .הנשמב תינשנ אלש ןוויכ "םינתח תופוח" דגנ הריזגה לש הנמז תא עובקל השק
,סונירדא לש =) ןורחאה סמלופ" :רמאנ (ט ,ו"ט הטוס) אתפסותה לש דבלב סופדה חסונו הניו
ילבבה ירבדל היולג הריתסב דמוע הז חסונ לבא "םינתח תפוח לע ורזג (אבכוכ-רב דרמ ימי
,תולכ תורטע לע הריזגה ןיב "ורזג םינתח תפוח לע ףא ,אנת" אתיירבה תא איבמה (ב ,ט"מ)
."סוטיט לש סומלופה" - ןברוחה ןמזמ ןהיתש ,"תינווי ונב תא םדא דמלי אלש"ו

אתפסות) "תובהזומה תוירוהז" :םייגיגחו םיינועבצ םידבכ ללכ ךרדב ושרפתנ םינתח תופוח
:ילבבה ירבד תא שריפ י"שר .(ימלשורי) "םהב ןייולת בהז ינורהסו ןירייוצמ םינידס" (ילבבו
."הפיכ ןימכ התוא ןידימעמש דע בהז יסט ןיעובק ובו ,ינש העובצ תילט"

השוע לבא" :תורודל גהנמה ימוחת תא עבוקה אוהש אתיירבה ךשמה אבומ תורוקמה לכב
םילבח וא ,ץע לש תוטומ הארנכ ןנה ולא תורייפפא ."הצריש ןימ לכ הב הלותו תורייפפא אוה
- דבלמ ,"הצריש ןימ לכ"מ םידבה תא םילות הילעש תרגסמ תרוצב םיבכרומה ,אמוג לש
.שוריפב רמאנ אל הז רבד לבא ,תובהזומה תוירוהזה ןיעכ ידמ םייגיגח וא םיינועבצ - ילוא

תחמשמ טעמל התרטמו ןברוחה ירחא הרזגנ וז הריזגש רעשל לכונ ילבבה תטישב ךישמנ םא
הפוחל לשמנ שדקמה תיבש וניצמ רבכו ,םיקירבמו םירקי םיעבצב שומישה לוטיב י"ע הפוחה
.(א ,ח"ק ןירדהנס ;א"י ,ד ר"כיא י"ע .ורזפ=) ולבלב ףוסבלו ונבל ךלמה השעש

וז הריזגש שוריפב רמאנ וב ,אתפסותה לש אניו י"כ חסונ תא לבקל רשפא אסיג ךדיאמ לבא
תחא ךותמ ךכל זמר תוארל שי ילואו ,("ןורחאה סומלופ") אבכוכ-רב דרמ ירחא הרזגנ
תידומלתה תורפסה לכב הליבקמ ףא הל ןיא רשאו "ןברוחה תודגא"בש תואלפומה תודגאה
:רחא םוקמב רכז ול ןיאש ,הפוחל רושקה הפי גהנמ הב רכזנ ןכ .ונל העודיה

.הטיש ועטנ - תקונית ,זרא ועטנ ,קונית דלונשכ ויה םיגהונ - רתיב הברח הבכרמ לש דתי לע"
הרבשנו רסיקה תב הרבע תחא םעפ .הפוח םואשעו תונליאה תא םיצצוק ויה םיאושינ תעשבו
וכלה .םוכהו םהילע ולפנו םידוהיה ואב .הבכרמל והונקתו זרא הידבע וצצק .התבכרמב דתי
הדגאה 'ס םוגרת יפל .א ,ז"נ ןיטיג) "םהילע הלע ,םידוהיה ךב ודרמ :רסיקל ורמאו םיימורה
.(יקצינבר קילאיב לש

םיטרפ המכו המכ ונל ריבסהל הז רוקמב שי ירה ,איה הנוכנ םינינעה ינש תמכסה םא
.ןהילע ורזג המל ;םינתח תופוח קוידב ןהמ :םימותס

,הפוחה תא תונבל ידכ גוזה ינב לש םתדיל ןמזב ועטינש םיצע תעידג לש הז גהנמש רבתסמ
"תורייפפאב" ושמישה לע אתיירבה לש ךשמהה ןבומ ןכ .םינתח תפוח ארקהל לכוי קדצב
תא .ונל תנבומ אל ןיידע "תובהזומ תוירוהז" אתיירבה לש ןושארה הקלח ךא ,הריזגה ירחא
,הבכרמה ןוקיתל םהמ דחאב ושמתשה רסיקה תב יתרשמשכ ,ולא םיצעב העריאש תירקתה
ונברוחב המייתסה רשא ,המחלמה ץורפש ןכתי דאמ .רתיב תמחלמ תלחתהל הדגאה תדחיימ
תפוח" לע הריזגה רואל תובישח הנשמ םילבקמ הדגאה ירבדו ,וז תירקת י"ע םרגנ ,הז ךרכ לש
."םינתח

ןורחאה סומלופה
שארב .הריפסל 132-5 תנשב וב ודרמש םידוהיב סונאירדא תמחלמ תא ונרכזה םדוקה ףיעסב
ןולשכ םע ךא .תיחישמ הסיסתו תיללכ תובהלתהל םרג רשא אבכוכ-רב ןועמש דמע םידרומה
ךכיפל .הנש 1800 ךשמל לארשי תואמצע הדבא רסיק סונאירדא לש תושקה ויתוריזגו דרמה
."ןורחאה סומלופה" המשב וז המחלמ תארקנ

תורושקכ ןה ףא - ןיפיקעב - בשחיהל תולולע אבכוכ-רב דרמ ןולשכ תובקעב ורזגנש תוריזגה
רתיב תדיכלו שדקמה תפירשו ,ולא תוערואמ ינש ןיב הירוטיהה הרשק ירהש ."ןברוחל רכז"ב
.(ו ,ד תינעת תנשמ) באב 'ט םויב וערא

תוריזגל רשקב םירחא םימרוג ולעפ ,"םינתח תופוח" לע הריזגב וניארש יפכ ,אסיג ךדיאמ
.רתיב ןברוח רחאש

ריעה ךותב ןוירפאב הלכה תאיצי .ו
"...וריתה וניתוברו ריעה ךותב ןוירפאב הלכה אצת אלש ורזג ןורחאה סומלופב" הנשמב ונינש
לע םימכחה ורזג ,לפנה תמחלמ ירחא דימ ,םיאנתל יעיברה רודב רמולכ .(ד"י ,ט הטוס)
רודה תריזג תא ולטב (אישנה הדוהי יבר :ירק) "וניתובר" ישימחה רודבו הלכה ןוירפא
התיה אלש ינפמ "ןברוחל רכז" איה הריזגה תקמנהש תעדה לע תולעהל ,אופא ,השק .םדוקה
.הלוטיבל הביס לכ

אתפסותב ,הנשמב הילע םיטרפ לכ ונאצמ אלו ,וז הריזגב קוסעל וברה אל וניתורוקמבש הארנ
ירחא דחא רודכ קר הלטבתנו "םימי הכיראה אלש" איה ךכל הביסהו ןכתי .ימלשוריב וא
."אתועינצ םושמ" :רתויב הרצק הקמנה ונאצמ דבלב ילבבבו .הנוקית

ומכו אבכוכ-רב דרמל ומדקש דמשה תריזגל רכז וז הריזגב שיש אנימא הוה ,אניפתסמד אלולו
ןהב ןידבעשמו ןיכלוה ויהו ...הדוהיב דמש ורזג הנושארב" :ה ,א תובותכ ימלשוריב ונינשש
דרמב הדוהי תענכה ירחא ."...הליחת לעוב סויטרטסיא אהיש ורזגו ,םהיתונב תא ןיסנואו
אלש ורזג ךכיפלו ,לארשי תונב לש ןמולשל ונימכח וששחש הארנו ,תושדח דמש תוריזג ורזגנ
תא םיכרוע ויהו ,םדוקמכ ריעה תובוחרב הנוירפא לוטלט י"ע הפוחל תסנכנה הלכ םסרפל
התשמ ,ליח רורבב רנה רוא :ןוגכ תויאשח תואמסיס י"ע םישנא םינימזמו רתסהב הפוחה
תא בוש ריתהל ולכי ,דמשה תוריזג לכ לוטב ירחאש ,ךכ ,(ב ,ב"ל ןידהנס) "םש החמש ,םש
.ןוירפאה לוטלט גהנמ

רתוי םירחואמ םיגהנמ
הארנ .ןברוחל רכז ןינעל הקיז םהל שיש םיגהנמ המכו המכ םיאבומ םייארומא תורוקמב םג
.ןוחטבב תאז עובקל ןיא ךא ,םיאנתה ימימ אלו םיארומאה ימימ םאצומש

הלקמ רפא .ז
שרדש קחצי בר ארומאה י"ע איה םינתח שארב הלקמ רפא רכזנ הב הדיחיהו הנושארה םעפה
.(ב ,ס ב"ב) ."םינתח שארבש הלקמ רפא הז" - "יתחמש שאר לע" קוספה תא

פ"ע ןיליפתה תחנה םוקמ אוה רפאה תחנה םוקמש םידמל ונאצמנ אפפ ברל ייבא תבושת יפל
ןיליפת אלא ראפ ןיאו (ג ,א"ס והיעשי) "רפא תחת ראפ םהל תתל ,ןויצ ילבאל םושל" קוספה
גהונ דמלנ ףא הז קוספמו ,(ז"י ,ד"כ לאקזחי) "ךילע שובח ןראפ" לאקזחי לצא ונאצמש ומכ
ק"ומ .שורי ;א ,א"י תוכרב :הוושה) .ןיליפתו תילט אלב באב העשתב תירחש תליפת ללפתהל
.(א"י ,ה תוינעת תוכלהל תוינומימ תוכלה ;א ,ג

סוכה תריבש .ח
בקע ולטבתנ רשאו הנותחב םירושקה םיגהנמ לע ונעמש (הלקמ רפאל טרפ) םיגהנמה לכב
הפוחה סקטמ הלא םיגהנמ וטמשוה 'דכו שדקמה תיב ןברוח ללגב :רמולכ ,ןמזה תוערואמ
.תידוהי הנותח לכב ןברוחה רכז תאלעהל סוכה תריבש תבשחנ םויכ .יתרוסמה

םלוא ,םיידומלתה תורוקמה ךותמ בטיה הז גהנמ םיריכמ ונא ,ןוהמתה הברמלו .אקע אד ךא
."ןברוחל רכז" םע רשק לכ ילב

לבבב םיארומאה ינורחאמ םיינש לע רפוסמ םהב ,םירופיס ינש ונאצמ א ,א"ל - ב ,ל תוכרבב
אוה וללה םישעמל קומינה .ישא ברו אניבר לש ונב רמ - םהינב תנותחב תורקי תוסוכ ורבשש
םושמו (הדימה לע רתי םיחמשו םיחדבתמ םיחרואה ויהש=) "אבוט יחדבק ווהד" וארש
רציה תא ןסרל ידכ תוזירזב ולעפ ("יחדב אק הוהד" ה"ד י"שר) לוע תקירפכ הארנ הז רבדש
וחילצהש ןאכמו - "!וביצעאו" הרקי סוכ תריבש י"ע ,הפוחב אלוליהו החמשל יעבטה
.םתמישמב

רב אדא ר"א" :תאזה הפקשהה תא קמנל האבה םיארומא לש השרד תאבומ םש ארמגב
החמש חומשל ןיא רמולכ ,הדער אהת םש הליג םוקמב ?הדערב וליגו יאמ :בר רמא אנתמ
(ג ,ט תוכרב) הנשמב ונינשש המ ןיעכ ,תובצע ץמש וז החמשב לבתל ילבמ יד ילב האלמ
."הערה ןיעמ הבוטה לע ...ךרבמ"

אל ,ב"יה האמל דעו םינואגה תפוקת לכ ךשמב םיקסופה םינושארה דומלתה ישרפמ פ"כע
.ותרבסהבו הזה גהנמה שוריפב וקסע

הז רבד םא יל אמיתו" :(אצנגממ ןתנ רב רזעילא 'ר) ן"באר לש ותהימת םג איה תניינעמ
,הטורפ אלא הוש וניאש הזב שי ןובצע המ יכ ,תיכוכז ילכ ןיאושינב רבשל םינושארה וגיהנה
.(ז"עק 'יס "רזעה ןבא") "דוביאל לכה וכפשלו הכרב לש סוכ תוזבהל וגהנש אמית יל שי דועו

ילכ תריבש (א תורודה ךשמב הארנכ ועראש הז ןיד לש תויוחתפתה יתש לע המת ן"בארה
תב") רתויב תורקי תוסוכ ורבש םיארומאהשכ ארמגב גהנמה תמועל ,טעומ ךרע לעב תיכוכז
יאול גהנמ חתפתה סוכה תריבש לש גהנמה םע דחי (ב .("אתרויח אתיגוז" ,"זוז תואמ עברא
.(ןמזה ךשמב בוש םלענש) ןייה תכיפש לש

הקשיו התשיו תוכרב עבש ךרביו דוע וב גוזמיו" :"ירטיו רוזחמ" ךותמ ונעמש הז גהנמ לע
בצע לוהמל ןוצרה רכינ ןייה תכיפשב םג ."ורבושו לתוכב תיכוכז לש סוכה חיטמו ,ךופשיו
.(ךברטיול י"ע ולא תולועפל ונתינש םיינוימדה םישוריפה תורמל) החמשב

,"ובלכ"ב ,ג"יה האמב לח הנותחב תיכוכז סוכ תריבש לש גהנמה תוחתפתהב בושח הנפמ
גהנמל סחיל ןושארה היה "ובלכ"ה רבחמ .םיבושח םיגהנמו םיניד ללוכה בושח םיקספ רוביח
הז לעו" ."ןברוחל רכז" לש העשת תוכלה ןינעב ורפסב בתכו ,"ןברוחל רכז" לש קומינה תא הז
."תוכרב עבש ירחא סוכה רובשל גהנמה טשפ

ךשמה ךותמ סוכה תריבש גהנמל "ןברוחל רכז" לש םעטה ףורצל ןיכומס אצמ "ובלכ"הו ןכתי
ינורחאמ המכ לש םהיתואתשמב החמשה לע רפוסמה ירחא ,א ,א"ל תוכרב ארמגב איגוסה
רוסא" :ןנחוי 'ר י"ע יאחוי רב ןועמש 'ר לש ורמאמ אבומ ,םהינב תולולכ תעב םיארומאה
ןמזב ?יתמיא ,'הנר וננושלו וניפ קוחש אלמי זא' :רמאנש הזה םלועב ויפ קוחש אלמיש םדאל
."'הלא םע תושעל 'ה לידגה :םייוגה ורמאיש

,םיאנתה ימיבש (אבכוכ-רב דרמו) ןברוחה תוערואמל םינווכתמ י"בשר םושמ ןנחוי 'ר ירבד
,"הוצמ רבדל ףא החמשב תוברהל אלש ךירצ ןברוחה ירחא םוקמ לכמו" :יריאמה בתכש ומכו
.(א ,א"ל תוכרבל "הריחבה תיב")

וב ןיאש םוי ןיא שדקמה תיב ברחש םוימ" :הנשמה ךותמ בטיה העודי םיאנתה לש וז הפקשה
תנשמ) ."תורפה ןמש לטנ ףא :רמוא יסוי 'ר .תורפה םעט לטנו ,הכרבל לטה דרי אלו ,הללק
.(ב"י 'ט הטוס
'ר ךא (וראק ףסוי 'ר) "ךורע ןחלוש"ה לש ורבחמ י"ע ולבקתנ אל ,הארנה יפכ ,"ובלכ"ה ירבד
ח"וא) "ןברוחל רכז"ב תוקסועה תוכלהה ןיב םלילכה "הפמ"ה לעב (א"מרה) שילרסיא השמ
וא ,הפוח תעשב סוכ רובשל וגהנש תומוקמ שיו" :םיפסונ םירבד המכ ףורצב (ב ,ס"קת 'יס
ונימי דע ז"טה האמהמש ךכ ."(וב לכ) ןתחה שארב תוליבא ירבד ראש וא הרוחש הפמ םישל
תורמל ,"ןברוחל רכז" לש תפסונה תועמשמה תא הפוחב תיכוכז סוכ תריבש לש הז גהנמ לביק
.ןיטולחל תורחא תוביסנב הצוענ גהנמה לש ותישארש

יסורא ןמזב םיאנתה תביתכ סקטל הז גהנמ תבחרה לע םיעמוש ונא ז"טה האמה ןמ לחה
.ונימי דע גוהנ ןיסוריאה סקטב תחלצ תריבש לש הז גהנמו .הפוחל םתסינכל םדוק דוע ,גוזה
'ר י"ע טטוצמה ,"בוט-םוי ישובלמ" ורפסב רלה ןאמפיל בוט-םוי 'ר לצא רכזוה הנושארל
."הבר והילא" לעב אריפש והילא