תוליפתה ןושל

ןיבר םייח

ך"שת 'מ םיינחמ

.התורצויהו התוחתפתה ,תוליפתה ןושל לש הייפוא לע דמוע רמאמה :ריצקת

;הנשמה תפוקת ;ארקמה תפוקת ;הליפת :חתפמ תולימ

קסועה שבי עדמ - תונשלבה .הליפתהו תונשלבה ןיבש קחרמה ןמ לודג רתוי קחרמ ןיא הרואכל
לכתסנשכ םלואו ?הליפתה לש התוהמ איהש שפנה תוכפתשהלו הל המו ,הנבמו התרוצ דצמ ןושלב
"המשנ ילב ףוגכ הנווכ ילב הליפת" :ונימכח ורמא רבכ .קודה רשק אקוודו ,רשק ונשיש חכווינ ,בורקמ
,הליפת לכ ?תרמאנ איה הבש ןושלה אל םא ,הליפתה לש הפוג המו .ףוג הליפתל שיש עמשמ -
תנווכ תא תמלוה אהתש חרכהה ןמ וז תינושל הרוצו .תינושל הרוצל הכירצ ,בלבש הליפת וליפאו
ונוצרמ אובי אל שיא ןכ ,קושב םירכומה לש רובידב םדו רשב ךלמ ינפל אב םדא ןיאש ומכ .הליפתה
םירפוסמו ,הליפתה עבטמ לע דואמ וניתובר ודקש ןכ לע .ימוימוי ןתמו אשמ לש ןושלב וארוב ינפב
רוחבל ןורשכה תא םמצעב ושיגרה אלש ינפמ הביתה ינפל רובעל וברס םילודג םימכחש םישעמ ונל
רוביצ חילש לכו ,ןרדסבו ןנכתב קר תועובק תוליפתה בור ויה םיאנתה ימיב יכ .המיאתמה ןושלב
וניקתהש דע םתעד החנ אל ,תעגמ ודי םדא לכ ןיאש ל"זח וארשכו .וילע הבוטה ןושלה חורכ ןרמא
הייפוא המ .ןהינימל לארשי תודעב גוהנ ודוע תונוש תורוצבש ,חסונה אוה ירה ,הליפתל עובק חסונ
?הז חסונ ועבק הבש ןושלה לש

םיליהתה ירומזמ םה אלה ובש הקיתעה הבכשה .תובכש תובכש בכרומ ונלש תוליפתה רודיס
,עמשה תוכרב ןוגכ ,תומודקה תוליפתה ןה הינשה הבכשה .וניתוליפתמ הליפת לכב טעמכ םיעובקה
,םיטויפה וא ,הליפתה ירוטיע םה תישילש הבכש .דומלתב תורכזנה תוליפת ראשו הרשע-הנומשה
"העד לודג ךורב לא" ןוגכ) לוחה ימי תליפתב ובלתשנ םג םתצק ךא ,םיגחה ימיל ועבקנ םבורש
ףאו םינואגה תפוקתב קר וסנכוה רשא ,טויפ תרוצב ןניאש תוליפת םג שיו .תותבשהו (תירחשב
ןושל םג ןכו ,תומודקה תוליפתה תרוצמ החוקל ןתרוצ הלאה תורחואמה תוליפתה לכ .הירחא
.תומודקה תוליפתה ןושל לש תוחתפתה אלא הניא ,דרפס תפוקת דע םינפ לכ לע ,םיטויפה
.תומודקה תוליפתה ןתוא ןושלל ונתנווכ ,הליפתה ןושל לע םירבדמ ונחנאשכ

,םיליהת ירומזממ רומזמ הזיא ןושל םע ,לשמל ,הרשע-הנומשה תוכרב לש ןנושל תא הוושמה לכ
ןושל לש דחוימ גוס ןוכנ רתוי וא ,ארקמה ןושל איה םיליהתה ןושל .רכינ לדבה ןהיניב שיש דימ הארי
הנשמה ןושלל וז הבריק .הנשמה ןושלל דואמ הבורק איהש הרוצב תובותכ תוכרבה וליאו ,ארקמה
ןושל הנוש םילימה תריחב תניחבמ .טפשמה ןיינבבו יקודקדה הנבמב רקיעב איה ל"זח ןושל וא
יתש לש םילימה רצואב תשמתשמ איה יכ ,ארקמה ןושלמ םגו הנשמה ןושלמ םג תומודקה תוליפתה
ונחנאשכ לבא .וזב אלו וזב אל ןניאש םילימ ןהילע הפיסומו ,דחי םג תירבעה ןושלה לש ולא תורוצ
ראששו ,הנשמה ןושל אוה תומודקה תוליפתה ןושלב דוסיה יכ םיאור ונחנא ,בורקמ םילכתסמ
םילימ ךא ,ארקמה לש םילימה רצוא לכ טעמכ הב שי םנמא .די רחאלכ הכותל וסנכוה םימרוגה
הנשמה ןושל יהוזש רמול רשפא .ך"נתבש וזמ הנוש תצק ךרדב תובורק םימעפל הב תושמשמ הלא
תא רישעהל ףאוש ונימיב תירבע בתוכהש ומכ ,ארקמה ןמ םילימ ףוריצ ידי לע התוא ורישעהש
םיגוהנ םניא הלא ןושל יפוריצש יפ לע ףא ,וננושל תורוקממ ןושל יפוריצב שומיש ידי לע ונושל
.ימוימויה ונרובידב

לכ תא ורמא אלש ואר המ הומתל ונילע ,ארקמה ןמ םילימ לואשל ונימכח ואר המ הומתל אובנש דע
םרשוע לכ לע ,ך"נתבש תוליפתה ראשו םיליהת ירומזמ םהינפל ויה ירה .ארקמה ןושלב םתליפת
היה לארשימ םדא לכ אלא דוע אלו ,תיתדה השגרהל יאליע יוטיב ונתנ םהו ,ירישה םייפויו ינושלה
הנמיה האנ הרואכל ןיאש האנה ךרדב ארובה חבש תא ואטיבש םה םהו ,הלא םירומזמ רמול ליגר
ויתושגר תא שיבלהל אלא וילע היה אל ,הליפתה ףוג לע ולשמ ףיסוהל הצרש ימ לכו .ידוהיה ליבשב
אל םיאנתה ימיבש םינורחא תורוד ,רמאת םאו .םימדוקה תורודה םהל וניכהש ,הזה יתפומה שובלב
התע םיעדוי ונחנא ירה ,םנמז ןושלב אטבתהל םיצלאנ ויה ןכ לעו ,םיליהת רפס ןושלב אטבתהל ולכי
לשמל ,םהלשמ תוליפת ושע ןכ םג חלמה םי תוליגמ תא הרביחש תכה ישנא .ךכ רבדה היה אלש
ןהב ןיאו ,ארקמה ןושל תרהט לע תובותכ הלא תוליפת הנהו ."תוידוהה תליגמ"ב תולולכה תוליפתה
ןושלב ורביד אל יאדוב תכה ישנאש יפ לע ףא ,ך"נתה ןמ החוקל הניאש הלימ וא הרוצ טעמכ
קוידב יתמ םידמולמה ןיב המכסה ןיא .םנמז ינב לכ ומכ תימראב וא הנשמה ןושלב אלא ,ארקמה
,אבכוכ רב תמחלמ ינפלו םיבכמה תמחלמ ירחא הז היה תועדה לכ יפל לבא ,תכה יבתכ ורבחתנ
.יאמשו ללה ימיב וא ,"תוגוזה" ,םיאנתה ינושאר םינפ לכ לע ויח הבש הפוקת התואב רמולכ
םיאנתה ימיב אקווד ואלו ,תאזה הפוקתב ןרקיעב ורבחתנ ןכ םג קפס ילב תומודקה תוליפתה
התואב ןתרוצ תא ולביק תומודקה וניתוליפתו תוידוהה תליגמש יאדול בורק ,תרמוא תאז .םינורחאה
ימכחמ םתופירחבו םתלכשהב ולפנ תכה ישנאש ,עדוי חלמה םי יבתכב קסעש ימ לכ .שממ הפוקתה
שמתשהל םילוכי ויה אל םלהק ינב וא םיאנתה יכ בושחל ןיאו ,איהה הפוקתה לש תינברה תודהיה
ורצי אלא ,ךכב וצר אל םה לבא .ךכב וצר ול ,םיליהתה ייוקיח םתואב ,תיארקמה ןושלה התואב
ןושלש ,הזכ רוריבב םדוק ונעדי אלש המ ,ונל תוחיכומ תוליגמה .םהלשמ ןונגס ,הליפתל שדח ןונגס
ושיגרה אלש תוחתפתה וזיא וא הרקמ הזיא ידי לע אלו ,הליחת הנווכ ךותמ הרצונ ונלש תוליפתה
.הב

הריחבה לע םג רוא עיפשמה אוה ,הנשמה ימכח לש יתדה םלועה ןיבל תוליגמה תכ ןיבש לדבהה
,הווהה .הווהה תלילש לע תססובמ התייה תוליגמה תכ לש היגולואידיאה רקיע .תאזה תינושלה
םה .ער ולוכ היה ,וילא הבוגתכו הז ןוטלש תפוקתב םייק היהש ידוהיה יווההו יאמורה ןוטלשה רמולכ
ורס" ןכ לע ,הווהה תלילשב תויחל ךירצ ןכ םג היה םייתניב ךא ,חישמה אובב ריהזמ דיתעל וויק
,(ןחבמ לש רתוי וא םייתנש ירחא קר) וילא ףרטצהל היה השקש ,רוגס ןוגראב ורגתסהו "םעה ךרדמ
תנוכתמה יפ לע רשפאה תדימב ולהינ םהייח תא .חלמה םי דיל רבדמב תבשל ודדנ םקלח וא םלוכו
רמולכ ,הווהה ןמ וקחרתה םה םנושלב םגש ןבומכ .ץראה שוביכו םירצמ תאיצי ןיב רבדמה רוד לש
.תיארקמ ןושלב וטקנו ,םנמזב רבודמה ןושלה ןמ

.ןוקית םינועט םתעד יפל םג ויהש םירבד הברה הז הווהב ויה םנמא .הווהה יבייחמ ל"זח ויה םדגנכ
םה ךא .לאוגה תאיבל ופאש םה םגו ,תיחשמהו תחשומה יאמורה ןוטלשה םע ומילשה אל םה םג
רשפא ןמזהש רתויב הבוטה ךרדה יפל תויחל םיכרד ושפיח אלא ,תואיצמה ןמ החירבב וקחיש אל
ןבומכש ,םנמזב םעה לש ונושל ןוגכ ,יוניש םינועט ויה אלש םירבד תונשל וסינ אל םה טרפבו .התוא
תדה תא ול תתל שי ,תדה תא היחי םעהש ידכש ,וניבה םה .ןמזה ילוקלק לש האצות התייה אל
המ לכ תא לבא ,םיליהתה וא הרותה ןוגכ ,םייקה תא תונשל ןיא ןבומכ .יחו שיגרמ אוה הבש ןושלב
,תרבודמה ןושלב הפ לעבש הרותה תא ודמיל ןכ לע .םנמז תא תמלוהה הרוצ ושיבלה ,ופיסוהש
וגאד םג ןכו .(תיארקמ ןושלב הבתכ הלש תוכלהה תא םגש ,תוליגמה תככ אלו) הנשמה לש תירבעה
ןיבה אל םעהש ינפמ תאז ושע אל .תרבודמה ןושלל הבורקה ןושלב ויהי ורביח םהש תוליפתהש ךכל
וניביש ילב םיליהתה יקרפ תא רמול םיללפתמל ונתנ אל םעה ירומש חינהל שי .םיליהתה ןושל תא
םילימש ךכ לע דיעמ תומודקה תוליפתב תויכ"נת םילימב שומישה םצע ירהו ,יהשלכ הנבה םתוא
,ובלמ תאצוי וליאכ איהש ,ולש איהש ןושלב ללפתי םגש םדאל ול יאדכש ,ואר לבא .תונבומ ויה הלא
.וז ןושלב תופסונה תוליפתה תא וניקתה ןכ לעו ,תרבודמה ונושל תאזו
ןתונו אשונ אוה הבש ןושל היהת אל הליפתה תעשב ונושלש ןכ םג הצור םדא ,ונרמאש יפכ ,םלואו
השק ןיידע .ליגרה ןתמו אשמה ןושל םע ההז הליפתה ןושל התייה אל ארקמה תפוקתב םג .קושב
,םינפ לכ לע םיעדוי ונחנא לבא ,ארקמה תפוקתב תרבודמה ןושלה קוידב איה ארקמה ןושל םא רמול
הרוצב אלא ,תאזה הליגרה ןושלב ןניא םיליהתה ירומזמ .םייחה יכרצ לכל הבותכה ןושלה התייה וזש
,םילימה תריחבבו םילימה רצוא רשועב קר אל תיכ"נתה הזורפה ןושלמ תלדבנה ,תדחוימ תיריש
ויה המו תאזה הרישה ןושל הרצונ ךיא םיעדוי ונא ןיא .טפשמה הנבמבו תויקודקד תורוצב םג אלא
תויורפסב תולכתסהה .ץראב ותובשייתה זאמ םעה תא התוולו ,דואמ הקיתע התייה יאדו .הישרוש
.ונלצא םג היה יאדוב ךכו ,הזורפה תביתכל תמדוק הרישה םימעה בורבש תדמלמ םלועה
ןושל הל םיארוק ונחנאש הרוצה ןמ הדוהי ץראב החתפתה תירבעה ןושלהש העשבש הארנ ךא
.הנשמה ןושל תא הולתש השדח הריש ןושל םג הרצונ אל ,הנשמה ןושל איהש הרוצ התואל ארקמה
,דואמ הטושפ ןושלב םה הלא םירישו ,םיאנתה תפוקתמ םע יריש לש דומלתב תואמגוד תצק ונל שי
תרדה תלעב התייה אל וז ןושל .רוד ותוא לש הזורפה ןושל ןיבו הניב לידבהל םילוכי ונחנא ןיאש
ומכ ,התייה םג קפס ילבו ,םיכלמה יכלמ ךלמ ינפב אובל היואר הפוקתה ינבל האריתש םינפה
.הרישל םעט םינתונה םיקד םינווג תרסחו הינע ,תרבודמ ןושל קר איהש ןושל לכ
רצוא לכ תא ולביקו ,הלש תידוסיה הרוצב וקיזחה םנמא ,תוליפת וז ןושלב רבחל ואבשכ ,ןכ לע
ןושל לש רתוי הברה רישעה הרצואמ הז םילימ רצוא לע ופיסוה ךא ,הליפתה ךות לא הילימ
ילב ,הליפתה יכרצ תא האילפמ הדימב תמלוהה ןושל ורצי ךכ ידי לע .ארקמה ימי לש תוליפתה
ןושל" וא תיטתניסה תירבעה תא ורצי וז ךרדב .היחהו תרבודמה ןושלה םע רשקה תא הדביאש
.ונא ונרוד יכרצ תא םג תשמשמו הלוגה תורוד בור לש תואטבתהה יכרצ תא השמישש ,"םיאלכה
יפל ,ארקמה ןושל .אדירג תירפסמ הניחבמ םג תירבעה ןושלה תא הרישעה תונושלה יתש תגיזמ
ןושל לש הילימ רצוא םגו ,דבלב תונוש םילימ םיפלא תנומשו תעבש ןיב תללוכ ,ושענש תונובשח
תורוצ יתשל תופתושמ הנשמה ןושלבש םילימה תיצחמ ךרעב .הברהב הזמ לודג וניא הנשמה
.ךרעב זוחא םישימחב תירבעה לש םילימה רצוא תא ,ןכ םא ,הלידגה תונושלה יתש תגיזמ .תירבעה
תירבעה ירבוד תבשחמב התע תורושק ויה ארקמה ןושלמ תוסנכומה םילימהש ךכ ידי לע ,וזמ הרתי
החתפנו ,ארקמה ימיב ןהל ויה אלש ,תועמשמ לש םישדח םינווג ולביק םה ,תיתד תוממורתהב
.טויפה תפוקתב האישל העיגהש ,תדחוימ תיתד-תיריש ןושל חותיפל ךרדה