ןמיתב השאה דמעמ

חאפק ףסוי ברה

ה"כשת ח"צ ןויליג ,םיינחמ


.םש רבגה ידיקפתל סחיב ,ןמיתב השיאה לש הדמעמו הידיקפת תא רקוס רמאמה :תיצמת

.דמעמ-םישנ ,הלכשה-םישנ ,ןמית-תידוהי הירוטסיה :חתפמ תולימ

םנשיש קפס ןיא .ןמיתב יתרבחהו יתחפשמה אתה ןיינב ךותב ידמל דבוכמ דמעמ תידוהיה השיאל
חנומל רחא ןבומ ונשי םינושה םימעה תויוברתמ תוברת לכב ."דבוכמ דמעמ" חנומל םינוש םיגשומ
דמעמ הידוהיה השיאל יכ ונרמא ןכבו ,תירוקמה תידוהיה תוברתה תניחבמ ןאכ רבדמ ינא ,הז
.דועו ,יתחפשמה אתה זכרמכו ,תיבה תלהנמכ ,תכנחמכ הנווכה ,ידמל דבוכמ

,ןיסומינל ,ןויקנל תכנחמה איה ,דבלב םאה ידיב יולת םינבה ךוניח לש ולוכ לכ ,דציכ תכנחמכ
קוסעו דורט באה ,הידלי לש תישונאה םתומד תא תבצעמה איה קרו איה ,תעמשמלו ,רדסל
תעפשה ךכ םושמ ,תיבל ץוחמ םויה לכ אוה אצמנ ר"פעו ,ותיבל ףרט גישהל ותדובעב םויה לכ
.ןמיתב דאמ הלודג הידלי לע םאה

לש ודיקפת יכ ,הז חטשב בר םכרע ןיא "סינכ-לא" דומילה רדח תורחא םילימב וא ,רפסה תיב
תישפנ הניחבמ לבא ,המודכו םיינושאר האירק יגשומ תיינקהב םצמטצה רפסה תיבב הרומה
המר ילעב ויה אל םידמלמה בורש םג המו ,דליה לש ותומד בוצעב העפשה לכ טעמכ הרומל ןיא
ןמ אצוי םג שי ללכ לכבש ןבומ .תואנ ךוניח םהידימלתל קינעהל םתלוכיב היהש ,ההובג תיכוניח
ועיפשה ףאו דליה שפנ לע עיפשהל םג םייואר ויהש םידחא ויה ןמיתב םידמלמה ןיב ףאו ללכה
ותונעדי תלדגהו דליה לש םיידומילה ויקפוא תבחרהב םצמטצה באה לש ודיקפת םג .המ תדימב
באה ןיאש המו ,ולש שיה ןמו ותונעדימ וינבל קינעמ אוה ירה ומצעלשכ יכה-רב באה םא ,תינרותה
שרדמה יתבלו תסנכה יתבל דומילה ינמזב ונב תא חקולש ךכ ידי לע ןתונ אוה ירה ומצעב תתל לוכי
ןבה לש ותדיקשבו וצרמב יולת לכה ךא ,םיאתמה ברה לא ונב תא הנפמש ידי לע ףא וא םינושה
ןויקנ לע תחקפמה איה ,םאה ידיב ולוכ לכ רוסמ ותושי שוביגו תישונאה ותומד בוציע םרב .ומצע
תלשורמ םא תינוציחה ותעפוה תרוצל ותושיגר תא תעבוק ךכבו ,ודועמ וישובלמב ותגהנהו ,וידגב
העפוה לש הרוצ לכל ורצונ םיבר םייוטיבו םיבינ םילמ ףא .תדבוכמ תיניצר םאו ,הלילק תינרדנג םא
.יפוא לש הרוצ לכלו תינוציח

יוג לש ורובידכ ןפקות אהי אלש הנב לש רובידה ןפואו תרוצ לע תחקפמו תכנחמה איה םאה ךכ
תותפ" לכואש ימכ םילימ תעילבבו תוריהמב רבדי אלש ,לארשי גהנמכ תונידעבו ךורב תחנב אלא
ןיב ותבישיו ותבסהב ,והתשמו ולכאמב ויסומינ יכרד םג .תומלש םילימב אלא (םח לכוא) "ימאח
.הלא לכב הל תערכמ העפשה ,המזגה אללו ,םאה לש הקלח דאמ בר םדא ינב

תונבה ןיאש ןויכ ,םאה ידיב רוסמ ולוכ לכש ,התומד בוצעבו תבה לש הכוניחב הקלח רתוי בר
לע לטומ שרדמה תיבב םתוא דמול ןבהש רתומהו רוסאה דומיל םגש ירה .בותכו אורק תודמול
.הנב תא דמלל הילעש םירבד םתואל ףסונ התב ךירדהל תבייחש ,םאה

התוא לש ןמואה לצא ויבא ול דיעוהש הכאלמה תא דמול ןבה ירה עוצקמו הכאלמ ,דוע אלו
יוקנ ,הריפתו הריזג הדמלל םאה לעש תבה ןכ ןיאש המ ,עוצקמ ותוא לש החמומ לצא ,הכאלמ
תיב תרקע היהת איה םגש םויה קוחר אל אלה יכ ,לושיבו היפא ,ןוקיתו המקר ,םידגבהו תיבה
איה קרו איה יכ תבה לע םאה לש התעפשהל שי דאמ בר ךרע ,וללה תוכאלמה לכ ולטוי הילעו
םאה יסחי םג .והשמב רוזעל לוכיה ינוציח םרוג םוש ןיאו ,דיתעל הרשוא תא עובקל הלוכיה
תוחיש .םייחה לא התשיג ןפואו ,תבה לש הכוניח ןפוא לע םיעיפשמ היבורקו הינכש םע הירשקו
הברה תועבוק תופיצרב הדי לע תאצמנ התויהב םימיה ךשמב התב םע תחחושמ םאהש תויכוניח
ןפוא לכב ,םש ישנאו םילודג לע הברה רפסל תוליגר ןמיתב םישנה ןיא יכ םא ,תבה לש הייפואב
םישנו םישנא לע היתונבל םאה ןיב תולהנתמה תובורמה ךא תורצקה תוחישהו םירופסה םתוא
רחא םוי לכב ןמיתב גוהנכ תונבה דעויהבו .הבר הכרב םהב שי םהיתוכילהו םיבושחו םילודג
,ןהיתומאמ ועמשש תויכוניח ףנכ תורמיאו תוחיש תופילחמ ,תונכשה תחא תיבב םירהצה
.ןה ןכרדב ןתבשחמ יקפוא תא ךכב תורישעמו

ש"מכ הינבל ןתוא הנקמש איה םאה ,תולענ תוישפנ תונוכתו ךוניחש ונל ורסמ רבכ ל"זח םג
ךכו .תולענה ויתודמב וחבשש ם"במרה שריפו "ותדלוי ירשא היננח ןב עשוהי" י"מ ב"פ תובאב
ךכיפל ."הל יוא ומאל יוא" "ארוקפ המא רקפ" סמונמ אל וא תודמה תחשומ םדא לע ןמיתב וגהנ
םינבה דובכש דועב יכ ,הצרעההו הכרעהה אולמב םאה לא םיסחיתמ תונבהו םינבה לכש אלפ ןיא
דובכ ירה ,הרות ותוא ודמלב ונבמ וטבש ךשוח באה ןיאש ינפמ םג ,האריב לוהמו הוולמ םהיבאל
תומדא ילע וייחב תבה וא ןבה לש ותחלצהש ןמיתב לבוקמ .הצרעהבו הביחב לוהמו גוזמ םאה
וישעמב חילצמ םדא םיאור רשאכ ,היפלכ ותוגהנתהל לומגתכ האבה ומא לש התכרבב יולת
תוכהלמ רשפאה לככ ענמהל שיש םישנה ןיב לבוקמ .(ומא ותוא הכריב) "המא הל תעד" םירמוא
ןיאו תוכמל ליגר השענ "הדלג יכוי" ןדרמלו ןשקעל רענה תא תוכפוה ןתעדל תוכמה יכ ןהידלי תא
תחטבהב ,האנ החישבו הפר הפשב ןהידלי תא ךושמל תולדתשמ ןכל ,וילע עיפשמ רבד םוש
בר דובכ ישגר ןבה לצא םיחתפתמ ךכמ האצותכ םג ,וליגל םאתהבו רענה יגשומ יפל תובטה
.תצרענ תומד התחפשמבו התיבב תישענ םאהש ךכ ,ומאל

תרקעכו םאכ ותשא לא סחייתמ לעבה ,םיידדה דובכ יסחי םנה השאהו לעבה ןיב םיסחיה םג
ןיינב לש גשומ ונה ןיאושינ גשומה .הסנרפמו החפשמה יבאכ הלעב לא תסחייתמ השאהו .תיבה
,תיבב דקפמו ןדור לעבה ןיא .םייחב תופתוש לש סיסב לע ,הרהטו השודק דוסי לע ,החפשמ תיב
,תיבל החפש תשיכר ןיאושינה גשומ ןיא יכ .ותשא לש התנינחו הפוטילל הפצמה לפש אל םג םא
לעש םיפתושכ םמצע תא םישיגרמ גוזה ינב ינש .םיינימ תושגר חותיפו םיבהבהא ירשק אל ףאו
םירי רבגהש עמשנ אל םלועמ .תופתושב יעבטה וקלח תא אלמל הבוחה תלטומ םהמ דחא לכ
ירה הזכ הרקמ םעפ יא הרק םאו ,וניתובר ןושלכ "רעצל אלו הנתינ םייחל" ןכש ותשא לע ודי תא
ךפוה םאו "הלצו הנגמ" אוה הלעב ,ןגמ תרסוחמל הבשחנ השאה יכ הפרח רבדב התאר הרבחה
.ןוונהו תולפשה איש והז ירה הל ביואל תויהל אוה

הסנרפה תגאד לכ .התיב קשמ תא להנלו הידליב לפטל ,התיב ךותב קר אוה השאה לש הדיקפת
היתויחנה יפל ןבומכ ,דבלב וילע קרו ,רבגה לע םילטומ תיבל םיכרצמהו תאבהו תוינקה תכירע ןכו
קושל תאצל הל לאו "המינפ ךלמ תב הדובכ לכ" תניחבב איה השאה .הדובכה תיבה תרקע לש
.תוחפשה תחאכ םילס בוחסל וא ,םילכורה ןיב ףחדהלו ףוחדל ,םינונחה םע חקמתהלו חכוותהל
ותוינע תדימ אהת ,רז תיבב רוזעל וא דובעל ותשא תא ןכש לכו ותב תא םדא חלש אל םלועמ
"התיב חוור םושמ" הלעב תוסנכה לע ףיסוהל הצורה "ליח תשא" .היהתש לככ הלודג וקחדו
תונמזהה לכו ,התיב ךותב תויברעו תוידוהיכ םישנ ידגב תמקורש ידי לע ךכב תרזוע ,וניתובר ןושלכ
התיה אל םלועמ ,ןמצע ןיבל ןניב םישנה ידי לע ללכ ךרדב גהנתמ הלא המקר ישעמב רחסמהו
.קושב תינבז וא תינוונח השא

רסוח בברעל ןיאש יאדוב ירה ,וז הכאלמ "ודמל" אלו בותכו אורק תועדוי ןמיתב םישנה ןיא יכ םא
ההובג תיעבט תישנ תישיא תוברת תמרל העיגה תינמית השאה .תוברת רסוחב וז הכאלמ תעידי
םייחה תרגסמ תוכזבו ,תיתד תוקבד התוא לשבו דאמ הקומע התיה תיתדה ןתוקיבד םג ,ידמל
ההובג תיתוברתו תיתרוסמ המר תגשהל ועיגה םימלשו םיאלמ םיידוהי םייח לש תרגסמ התיהש
גשהל ועיגה םירחא תועוצקמב ירה ,הביתכו האירקה עוצקמ ועדי אל ,יתרמאש יפכ יכ םאו .רתויב
תוחתפתה תמרל ועיגה הלא תועוצקמב .הריפתהו המקרה תונמואב ןוגכ ךרע בר יתונמא
.האילפמ תיתבשחמ

םידמלמה דחא לש ותשא תא יתרכה ינא .בותכו אורק ועדיש םישנה תוטעמ ויה םנמא םא
יניד העדיש תרחא לע ונל עודי ,םהיתואיגש הנקיתו םידימלתה לע החיגשה הלעב רדעהבש
בתכב םירפס וקיתעהש תוירלבל םג ויה .תופוע תטחוש התיהו םירוב לע ןיכסה תקידבו הטיחש
ב"ק ףד 'א קלח "ריפס ןבא" ורפסב ריפס בקעי םג ריכזהש ומכו ,אילפהל יתונמוא די
בותכ די בתכ שמוח הנממ ינוארהו תנמוא תרפוס (רפוסה הינבל) ול התיה תב םג"
תב םירמ יכונא תקנימ השא יכ תואיגש וב ואצמת םא תאטח ילע ותישת לא" :ופוסב
"דאמ תרשואמו הפי הבתכו קיודמ אוהו ."רפוסה הינב
יולה ףסוי ירבד איבמ ןמית ידוהי לש היגולונתאב ראוארב .דאמ םידדוב םירקמ הלא ויה ןבומכ ךא
המכ ורבד ןמית חרזמ ןופצבש "ףומלא" זוחמב יכ ,1870 תנשב ןמיתב רקבש יתפרצה רקוחה
"העמש" הדגא םג הנשי .הכלה לש ןתמו אשמב ופתתשה ףאו ידמל החצ תירבע הפשב םישנ
ףאו .רופיכ םויל םיטויפ ףאו םיריש הבתכ איה םג יזבש םולש 'ר םסרופמה ררושמה לש ותב יכ
.היטויפ לע םיעיבצמ

ןניא ,ןמצע ינפב םע ןמיתב םישנה ויה (א"ע ב"ס תבש) "ןה ןמצע ינפב םע םישנ" ל"זח תרמאכ
ירה אצויכו ןיאושנ התשמ שישכ םג .םישנה םע םירבגה אלו ,םירבגה םע ןהיתוגיגחב תוברעתמ
וידידי תא םג החפשמה בא ןימזמ ,גוזה ינב ינשל תפתושמ םתנמזהש םינכשהו םיבורקה לע ףסונ
תיבמ היתודידי הנימזמ תיבה םא תאז דגנכו .אצויכו רחסמו הדובע ירשקמו תסנכה תיבמ ויריכמו
,ןהינבו ןהילעב אלל ןהיתונב םע תואב הלא .םיפתושמ המקיר ירשק ןהמע הל שיש הלא לכו היבא
ויה ךכו .המאל תבהו ויבאל דימת חפסנ ןבה יכ .םהיתונבו םהיתושנ אלל םהינב םע םיאב הלאו
.םידרפנ תומלוע ינש םישנהו םירבגה

היתוער םע תושיגפל תובר תועש הל ורתונ ירה התיבל ץוחמ תדבוע הינמיתה השאה ןיאש ןויכ
ןה ירה ,הריפתו המקרב תוקסוע ןה יכ םא הלא השיגפ תועשב ,היתורבח םע אתווצב הבישילו
רתוי וא הדובעה ירהו ,ןהילע תלטומה היופכ הדובע ןתמקר ןיאש ינפמ החונמו רודב תועש תווהמ
תוריעצה ןיב תישענ וז תיתונמאה הדובעהשכ טרפב רודבלו יוליבל עושעשל ךפהנ קוסיעה ןוכנ
תחלוק החיש ךות תורגובמה ןיבו ,םייכוניח אתוחידבד ילמו ףנכ תורמא תחרפה ,םוזפו הריש ךות
.האנ תיניצר תיתוודח הריוא תרצונ היישעהו הריציה תחמש םע ,אה לעו אד לע

תיבל םוק םיכשמ רבגהשכ רחשה תולע ינפל העשכ .הינמיתה השאה לש המוי רדס אוה ךכו
.םינטקה םהידלי תחונמ ועירפי אלש ידכ שרח םיטמשנ םהינש ,התנשמ השאה םג המק ,תסנכה
התיב יכרצל םיטח טעמ ןוחטל םייחירה רדחל תדרוי וזו ארמג ףד דומלל תסנכה תיבל ךלוה הז
תא השאה תדדועמ הניחטה תעשב (דוד איחרב ימנ יא ארמגבו ,ה"מ ה"פ תובותכ הנשמ הוושה)
תחלוש םילודגה תא ,הידלי הריעמ רחשה תולע ירחא .החור בצמ יפל הליפתב וא הרישב המצע
תורענה םג .אנפלואה תיבל היטועפ תא תדתעמו הניכמ ,התחפשמל רקוב תחורא הניכמו הליפתל
בוש רחאל .ןליגו ןתלוכי יפכ תוקנמו תואטאטמ ,תיבה תא תורדסמ םאה םע דחי ןלוכו תורועינ
התע .אנפלואה יתבל םינבהו ולעפמל אצוי לעבה .דחי רקוב תחורא םילכוא תסנכה תיבמ לעבה
ירפס האר) .ןחוכו ןתלוכי ןליג יפכ םינושה ןהיגוסל תיב תודובע ןתדמלמ היתונב םע םאה תראשנ
תעש העיגה .הזב אצויכו הריפתו המקרב םיינושאר םיגשומ ןתכירדמו ןתדמלמ ןכ .("ןמית תוכילה"
לכ היונפ תיבה תרקע החוראה רחאל ,תולשבמו תופוא ,םירהצה תחורא תא תוניכמ ,םירהצה
תועש המכ תולבמ ןאכו ,ןהיתורבח לצא תודעוותמ תונבהו ,תונכשה תחא לצא תאצוי .םויה ראש
.היניעב בוטכ הב תושעל התושרל ירמגל הרוסמ תעה ןפוא לכב ,ליעל בותכה יפכ הדובעב

טטוקתהל הרקימו הדובכמ הז ןיא יכ בושו ,רישי ןפואב םיירוביצה םייחב תברעתמ השאה ןיא ןוכנ
םגש הארנכו ,איה הטעומ אל הלעב תועצמאב הפיקעה התעפשה ךא ,םינקסעו רוביצ ישנא םע
התעפשה העודי .יבויחה דצה ןמ הפיקע הרוצב םיירוביצה םייחה לע השאה תעפשה התיה םינפל
לע לבזיא לש התעפשה ישילשה דצה ןמו ,המלש הנב תכלמהב דוד לע המלש םא עבש תב לש
אצי באוי י"ע רנבא גרהנש רחאל יכ ונל ורסמ ל"זח ,םידדוב ויה אל הלא םירקמש הארנכו .באחא
ישנה רוביצה תעדל םג שח אלא ,דבלב םירבגה ןיב ודפסהב קפתסה אלו ,שגרנ דפסה ותואב דוד
ןירדהנס) םישנאה ןיבל םישנה ןיבמו םישנה תיבל סנכנו םישנאה ןיבמ אצוי דוד היהש ורמאש ומכו
.ןיפיקעב קר לבא תלטובמ התיה אל התעפשה ןמיתב םג רבדה היה ךכו .(א"כ

םגו תירסומ הניחבמ םג ,שוכרה לכבו תיבה לכב תלשומה תיבה םא תראשנ לעבה תומ רחאל םג
הוושה) תיבב רתויב תצרענה תומדה איה אתבסה - םאה ירה תירסומ הניחבמ .תיקוח הניחבמ
תיבה ינבמ אוהש ימ בל לע הלעיהו ("אתיבב אמיס אתיבב אתבס" 'א ט"י ןיכרע דומלתה ןושל
תאזכ היהת אל ,אל הלילח ?הנוטלשל הרוסמה איהש לכ הדמעמ הילגר תא קוחדל בושחל וליפא
תועצמהו םילכה לכב תשמתשמ ,הלעב ייחב וב הרדש רודמב הרד תיקוח הניחבמ םג .לארשיב
הרות ןיד יפל .הנמלאה תונוזמל דבעושמ לעבה שוכר לכ ללכבו .הלעב ייחב םהב השמתשנש
שוכרה לכ יכ אופא אצוי ינוניב דמעמ ינב םלוככ םבורש תויהו .ןמיתב עבוקה אוה קרו אוהש
ךכ ,םייופצה הייח ימי תיראשל התלכלכו הנמלאה תונוזמל דתועמו דבעושמ לעבה ירחא ראשנה
תא חלשל רתויב ירזכאה ולו אוהש ימ לכ בל לע הלע אל םלועמ .הנוילעה לע הדי תוניחבה לכמש
הקתנל ךכ ידי לעו תובא תיבב וא םינקז בשומב הבישוהלו העינצהל תיבה תושארמ הקלסל ,ומא
יליתשכ הידכנו הינב לכשכ רדהו רקי דובכב הייח ימי ראש תא איה הלבמ אלא ,הידכנו הינב ןיבמ
.הנחלושל ביבס םיתיז