םרא - ןומע דגנ דוד תוכרעמ

ינפג אגרש

ח"ישת ה"ל םיינחמ


טי קרפ א"הד ,י קרפ ב לאומש ,ל קרפ א לאומש

:םיקרפ ישאר
לייחכ דוד .א
ל קרפ א לאומש - גלקצ תמחלמ .ב
טי קרפ א"הד ,י קרפ ב לאומש - ןומע ינבב דוד תמחלמ .ג
םיינוציח םיווקבו םיימינפ םיווקב המחלמ .ד
ןומע ינב םע ברקה .ה

לייחכ וכרד תליחתב ,לארשי יביוא דגנ דוד להינש המחלמ תוכרעמ ראתמ רמאמה :ריצקת
.המיחל תויעב ןורתפל ותשיג רבסה ךות ,איבצמכ הכשמהבו

.המחלמב םיינוציח םיוק ;המחלמב םיימינפ םיוק ;המחלמ תוכרעמ ;דוד :חתפמ תולימ


לייחכ דוד .א
וגרהב ,םשור תבר הסינכ תימלועהו תילארשיה תיאבצה הירוטסיהל סנכנ רענה דוד
תומלגתהכ המחלמה ימכח ותוא םיגיצמ תאז לע .יתשילפה תילג קנעה תא םיינש-תמחלמב
,הכרעמב לכה תא עירכמה םרוגה איה תיסיפה חוכה תמצוע אל יכ תרמואה ,תיאבצה תמאה
טשופכ הליחת - לייחכ דוד לש וכרד ךשמה ,ןכאו .הלובחתה ,תוזירזה ,חורה תמצוע אלא
תא שייבמ וניא - חותפה הדשב יתבר-תוכרעמב ,םילודג תואבצ איבצמכ ןכ-ירחאו ,דודגב
םתוא וליפא .השעמה תפשל םמוגרתו המחלמה תונורקע תא הנוכנה ותסיפתל רשאב ותישאר
ידכ םהב שי ,דוד לש תויאבצה ויתוכרעמ תא םיראתמה ,לאומש רפסב םיבר אל םיקוספ
תודוס" דומילל בזכא-אל רוקמ שמשלו ,המיחל-תויעב ןורתפל תדחוימה ותשיג לע רוא ךוסנל
.הבוטה תואיבצמה לש "עוצקמה

ל קרפ א לאומש - גלקצ תמחלמ .ב
שיכא לצא םפדור לואש ינפמ הסחמ ואצמ וישנאו דוד .ולש "גלקצ תשרפ" תא ,אמגודל ,לוט
םלש ילארשי דודגש ול היה אחינ אל ןכש ,הב תבשל גלקצ ריעה תא דודל ןתנ שיכא .תג ךלמ
,םיתשלפה ינרס .םילארשיהו םיתשלפה ןיב המחלמה השדחתנ הנהו .תגב תועיבקב הנחי
.הכרעמה הדש לא םהיתואבצ תא וגהנ ,םכותב שיכאו

- םירחאה םינרסה בלב הגאד וררועו ,ולש םילארשיהו דוד ןיעל ורקדזנ שיכא לש וליח ברקב
דוע המו ,לואשב םתמחלמב ןטשל םהל ודמעי אל וללה םילארשיה יכ ,עקתי םדיל ימ
ןיא ?"ויתובברב דודו ,ויפלאב לואש הכה :רומאל תולוחמב ול ונעי" רשא ,דוד דמוע םשארבש
ץחלב .לארשי ךלמב עוגפלמ תומדוק תויונמדזהב רהזנ דוד ןכש ,םתגאדל םילגר ויה יכ ,קפס
,םריעל וישנא תואמ ששו דוד בושב ,גלקצל הרזחב דוד תא חלשל שיכא ץלאנ םיתשלפה ינרס
,םפטו םהיתושנ לכ תא ובשו ,הוזזב ,םיקלמעה הילע וטשפ םרדעהב .הב םושגפ רבשו דוש
.שאב ולעה ריעה תאו

םלוא ,םינבא םג וב וחיטיש הברה רסח אלו ,וב וחיטה תודבכ תומשאה ,הלפנ דוד ישנא חור
תיאבצ הדיחיל םמוקתמו עורפ ןומהמ םכפהלו ,הלופנה םחור תא םירהל דציכ עדי דוד
דופאה תא לטנ - ברק ינפל דימתמו זאמ לבוקמה גהונה תא ךורעל שגינ אוה .הלועפל הבוטה
"?ונגישאה ,הזה דודגה ירחא ףודרא" םא ,'ה יפ תא לאשו ,ךלמיחא ןב ןהכה רתיבא ידימ

םשארב אצי דוד .םישנאה חור תא התייחה ,"ליצת לצהו גישת גשה יכ ,ףודר" :הבושתה
דע ואביו ותא רשא שיא תואמ ששו אוה דוד ךליו" .םייוכיס רסח היה הרואכל רשא ,ףדרמל
בר ןמז לזוג היה ודויצ לכ לע םלש דודגב לחנה רבעמש ןויכ ,"ודמע םירתונהו רושבה לחנ
,רבתסמכ ,ויה רשא ,שיא םייתאמו ,לחנה לש הזמ רבעמ דבכה ודויצ תא דוד ריאשה ,רקיו
ודמעיו שיא תואמ עבראו אוה דוד ףודריו" .הזמ רבעמ םה םג ורתונ ,רתוי דבכה דויצה יאשונ
."רושבה לחנ תא רובעמ ורגיפ רשא שיא םייתאמ

ידבעמ ,אמצו בערמ ססוג ירצמ שיא דוד לש ויבשב לפנ רשאכ ובטוה וייוכיסו ,ךשמנ ףדרמה
םיקלמעה תיינח לא דוד תא ךילוה ער לכ ול הנואי אל יכ החטבה תרומת .םיקלמעה
תא וריזחה וישנאו דוד .ףידעה םרפסמ ףרח ,המלש התייה םיקלמעה לש םתלפמ .םיננאשה
דחוימב התברו ,םתטישפמ ועגפנש ,םירחא תומוקממ ףאו גלקצמ םיטשופה וחקל רשא לכ
.ףטהו םישנה תבשה לע החמשה

רושבה לחנב ורתונ רשא שיאה םייתאמ לא םרזחב ,הנהו
אל ימע וכלה אל רשא ןעי ורמאיו דוד םע וכלה רשא םישנאהמ לעילבו ער שיא לכ ןעיו"
"...וכליו וגהניו וינב תאו ותשא תא שיא םא יכ ,ונלצה רשא ללשהמ םהל ןתינ

- םחול לכל העודיו תרכומה היעב - דוד ינפב התע הבצייתה הלק אל תיאבצ-תירסומ היעב
קלחכו המחלמב דרויה קלחכ" :ןורכיזב וקקחל יוארה ןמ רשא ,האנ ןורתפ התוא רתפ אוהו
.רמא ,"וקולחי וידחי םילכה לע בשויה

"...הזה םויה דע לארשיל טפשמלו קחל המשיו הלעמו אוהה םויהמ יהיו"

וחוכ בר המ "גלקצ תשרפ"ב דוד ונדמלמ םימחול ןיב םינוכנ םיסחיו הבוט תוגיהנמ דבלמ
ןוויכ הז ןורקעב ותוקבד ךותמ ."הרטמב תוקבדה" - רתויב בושחה המחלמה ןורקע לש ורכשו
וחוכשכ ביואה לא עיגהש יפ לע ףא ,ותרטמ תא גישה םנמואו - ריהמ ףדרמל ויתולועפ לכ תא
,הריהמ הגיסנ התייה םתרטמ רשא ,םיקלמעה .שיא םייתאמב תחפומ ,ידמל םצמוצמה ,ולש
.םהייחב ומליש ךכ לעו ,וז הרטמב וקבד אל

שיאכ וכרד תישארב דוע וגיצהל ידכ אלא דוד לש ברקה תוישרפ ךותמ וז השרפ ונאבה אל
רחאל וברח לע לואש לפנשמ .המחלמה תונורקעב הקימעמ הנבה הלגמה ןמא-איבצמכ ,אבצ
ינפל ובצייתה ,לארשי ךלמכ ומוקמ תא םינשה תצורמב שרי דודו ,םיתשלפה ידימ ותסובת
ןתוא םג .דודגב טשופ ותויהב רשאמ רתוי לודג ףקיה תולעב תויגטרטסאו תויטקט תויעב דוד
.ףלאמו בר חקל יוצמ ויתונורתפבו ,רותפל ביטיה

טי קרפ א"הד ,י קרפ ב לאומש - ןומע ינבב דוד תמחלמ .ג
רערעל וחוכב רשא רתכל ןעוט ץראב אצמנ אל בושו ,לארשי יטבש לכ לע ונוטלש וידיב ןוכנשמ
,םימודאה ,םיתשלפה - וללה .ץוחבמ רשא םיביואל ותעד ןתונ דוד לחה ,ודמעמ תא
רסוח תא םלצנבו ,םיבר תורוד הזמ לארשיל הביא ורטנ - םימראהו םינומעה ,םיבאומה
הנושארו שארב .םהמ םידחא לע תונוחצינב תחא אל וכז םיילארשיה םיטבשה ןיב דוכילה
תא קוחדל וברהו ,םילארשיה לש רתויב םיזעה םהיבירי םהש ,םיתשלפב םירבדה םירומא
יעסמ לש הרושב ,ונוקית לע דוכילה רסוח אב ,םעה לכ תמכסהב דוד ךולמב ,התע .םהילגר
ךותמ .ותכלממ תולובג תא ביחרהו "םינשי תונובשח" םיביואל דוד ערפ ,המחלמ
וב יכ ,םינומעה דגנ עסמה אוה המחלמה תמכח ידמולל דחוימ ןיינע לעב הלא המחלמ-יעסמ
.םיינוציח םיווקב ףקותה בירי דגנכ ,םיימינפ םיווקב המיחלה תייעבל ןוכנ ןורתפ יוצמ

ינש תא הליחת ריהבהל ונילע המוש ,וחותינו המחלמה עסמ רואית םצעל שגינ םרטב
תונורתיה תא תונמלו ,םיינוציח םיוקו םיימינפ םיוק - וללה םייגטרטסאה םיגשומה
.םהמ דחא לכב םינופסה תוערגמהו

םיינוציח םיווקבו םיימינפ םיווקב המחלמ .ד
;םיניוע תוחוכ רפסמ ןיב ןותנה חוכ ותוא לש הרובחתה יווק םה םיימינפ םיוק
אצמנה ןיוע חוכ לע םירבעמ םירגוסה תוחוכה לש הרובחתה יווק םה םיינוציח םיוק
.םזכרמב

ןמ הנהנ ,רוצמה תעבט הדימה לע רתי וילע הקדהתנ אל דוע לכ ,םיימינפה םיווקה לעב חוכה
הרזגמ תוריהמב רובעל ותלוכיבו ,ויבירי לש הלאמ רתוי םירצק ולש הרובחתה יווקש ןורתיה
דועבמ תונפל רחאו ,ויבירימ דחא דגנכ ויצמאמ תא הליחת זכרל ,תיזחל תיזחמ וא ,הרזגל
ןנוחמהו ,ויתוסיגב בטיה טלושה איבצמ .דרפנב םתוכה ןעמל ,םירחאה לא וא ,ינשה לא ,דעומ
לש ןוכנ לוצינ תועצמאב םיאנ תונוחצינב תוכזלו תולודג ללוחל יושע ,יתימא תואיבצמ ןורשכב
.םיימינפה םיווקה ידי לע םיקנעומה תונורתיה

םינפמ המחלמ םהל ןיאש רורבה ןורתיה ןמ םינהנ םיינוציחה םיווקה ילעב תוחוכה וליאו
הז םע הז רבחתהל וא ,הינשל תחא תיזחמ תוחוכ קיתעהל םהל השק תאז תמועל ;רוחאמו
תא םיפקועה ,םיכוראה הרובחתה יווקב שמתשהל םהילעש ןויכ ,הלודג תיללכ הכרעמ ינפל
.רתוכמה חוכה
,אוה עודיב .םיימינפה םיווקה לע םיפידעכ םיינוציחה םיווקה םיבשחנ תובר תוניחבמש אלא
.םיפקותל ןוחצינ בורה לע הליחנמ זכרמבש חוכ לע םידחא םירבעמ תמאותמ הפקתה יכ

ןומע ינב םע ברקה .ה
ואצמנ ,םיניוע םימעב םימשה תוחור לכמ טעמכ םיפקומ םתויהמ ירה ,ונינפלש השרפל רשאב
דוד .םהיתומחלמ לכב ,םיקהבומ םיימינפ םיווקב ,םויה ונומכ - דימתמו זאמ לארשי יטבש
הלועפה ןורקע לע רמש ךכבו ,דחא דחא ץוחבמ ויביוא תא תוכהל ליכשה ,ולש ותפוקתב
תירבב ותמחלמב ,םרב ."דרפנב ךיביוא תא הכה" רמואה ,םיימינפה םיווקה לש הנוכנה
.םיינוציח םיוק לש תונורתיה לכ תא ויביריל הנקהש בצמ עתפל רצונ םרא-ןומע


ןדריל חרזממ דוד יעסמב המחלמה תפמ

!היה ךכ היהש השעמו
תא ועינכה ירחאו ,קשמד ימרא תאו אבוצ ינב תא ,םיבאומה תא ,םיתשלפה תא ותוכה ירחא
ותויה ימיב ,ןומע ךלמ שחנ ומע השעש דסחה תא ורכזב ,ןומעב עוגפמ דוד ענמנ ןיידע ,םודא
עיבהל ,םיחולש זלה לא רגיש דודו ,ויתחת ונב ןונח ךולמל םק ,שחנ תומב .לואש ידי לע ףדרנ
התע ול יופצה תא ועדיב .ןויזיבב םהב גהנו ,םה םילגרמ יכ ,דוד יחולשב דשח ןונח .וימוחינ ול
,אבוצ-םראו בוחר-תיב םרא תוחוכ תא ,םולשת תרומת ,ותרזעל אורקל ןונח רהימ ,דוד ידימ
.בוט ריעה ישנא תאו וישנאו הכעמ ךלמ תא ןכו

ןומע ינב .השינעהלו ןומע תבר ךות לא עיקבהל באוי לש ודוקיפ תחת ואבצ תא רגיש דוד
ועיגה ומצע ןמז ותואב ,םריע תמוח רעש חתפ ינפל םיכורע םהשכ םילארשיה ינפ תא ולביק
םינומעה לא םילארשיה תא ץוחמל ומייאו ,ןומע תרזעל ורכשנש תוחוכה הכרעמה הדש לא
.םתמוחו
:תמאותמ הפקתהב םיימינפ םיוק לע םירגוסה םיינוציח םיוק לש קהבומ בצמ

לארשיב ירוחב לכמ רחביו רוחאמו םינפמ המחלמה ינפ וילא התייה יכ באוי אריו"
;ןומע ינב תארקל ךורעיו ויחא ישיבא דיב ןתנ םעה רתי תאו ;םרא תארקל ךורעיו
יתכלהו ךממ וקזחי ןומע ינב םאו העושיל יל התיהו ינממ םרא קזחת םא רמאיו
"...ךל עישוהל

תנכס וילע תפחרמ רשאכ ,םיימינפ םיווקב ןותנה חוכ לש ותייעבל אילפהל ןוכנ ןורתפ
!ןורמתל בחרמ טעמכ ול ןיאש העש ,םיינוציח םיווקב םילעופה תוחוכה דצמ הפקתהה

,םרא סנ יכ ואר ןומע ינבו .וינפמ וסוניו ,המחלמל םרא ינפל ומע רשא םעהו באוי שגיו"
."םילשורי באוי אוביו הריעה ואוביו ,ויחא ישיבא ינפמ םה םג וסוניו

,םיימינפה םהיווק תא לצנל וביטיה םה רשא דועב יכ - קדצבו ,םילארשיל היה ןוחצינה
ירה ,שארמ תואבה םהיתולועפ תא ומאית ףא ,הרזגל הרזגמ תוחוכ תוריהמב וריבעהו
שרדנכ ,תחא הנועבו תעב םופקת אלו ,םיינוציחה םהיווק תא לצנל וליכשה אל םהיביוא
ךרוצהו םתוכירא תמחמ ,תולועפ לש בוט םואית לע םישקמ םיינוציח םיוקש םושמ תאזו)
.(ביואה תפיקעב

םק םינומעה ןמ רתוי ןכוסמו קזח ביוא יכ דודל חוודל ,םילשוריל ויתוחוכ םע רזח באוי
םע "ינשה בוביסה" תארקל ,םתרזעל וסייג רשא ,םימראב המחלמה !םימראה - לארשיל
,םעה אבצ סיוגשמ .לארשיב יללכ סויג הבייח ,םיירהנ-םראמ םהיחא תא םג ,םילארשיה
ןדריה תא תוצחל רהימ ,םיימינפ םיווקב שרדנה יפל בוש ולעפבו ,ןושארב ומצע דוד בצייתה
.ןומעמ םיקוחר םדועב םימראב שוגפלו

!דרפנב ךיבירי תא הכה
דוד גורהיו לארשי ינפלמ םרא סניו .ומע ומחליו ,המחלמ םרא תארקל דוד ךורעיו"
ןומע ינב תא עישוהל םרא הבא אלו ...ילגר שיא ףלא םיעבראו בכר םיפלא תעבש םראמ
."דוע

רחאל ,דוד ידיב ףוס ףוס הלפנ איהו ,ןומע-תבר לע רוצמה שדוח ,"קחשמה ןמ" םרא אצוהשמ
.השקו ךשוממ קבאמ

תולודג ללוחל יושע יתימא תואיבצמ ןורשכב ןנוחמהו ,ויתוסיגב בטיה טלושה איבצמ ירהש
םיווקה ידי לע םיקנעומה תונורתיה לש ןוכנ לוצינ תועצמאב םיאנ תונוחצינב תוכזלו
.םיימינפה