מפה ג: שטח הישוב בעת פרוץ מרד החשמונאים,
ודרכי התחבורה העיקריים


בחזרה למאמר