םלסיאב םידוהיה תאנש

סוכרמ ןועמש ר"ד

ג"נשת ו"ע םינחמ:םיקרפה ישאר
בירתי ידוהי
םידוהיה תא וירחא ךושמל דמחומ תונויסינ
דמחומ לע תודהיה תעפשה
םידוהיה ןמ דמחומ תבזכא
םימעה ינש ןיב הדרפה
תודהיה דגנ סומלופ ירבד
םירצונהו םידוהיה לע הפקתה
םידוהיה ןמ תולדביה
םילכאמב רתיהו רוסיא
םלסיאב ןישוריג
דאהי'ג - שדוקה תמחלמ
םאלסיאב הפ לעבש הרות
םידוהיל סחיב םינוויכ ינש
הדיקעה
םיינוציק םיאנק םה םיעישה
"רמע הזוח"

םתונוילע תובקעב ,םידוהיה לא דמחומ לש האנשה סחי תוחתפתהב קסוע רמאמה :תיצמת
.םתד רימהל םתונוכנ רסוחו ,םיחוכיוב םידוהיה לש

,םלסיאב שדוק תמחלמ ,רמע הזוח ,םלסיאב ןישוריג ,םידוהיהו דמחומ :חתפמ תולימ
.דהי'ג ,דאהי'גחורבלו וז ריע בוזעל ותצליא ,הכמב דמחומ ףיטהש ,השדחה הרותל הלודגה תודגנתהה
הוויק הנידמב .(622 'ש) תמסרופמה הר'גהה יהוז .("בירתי" זא הארקנש ומכ וא) הנידמל
,הנידמב דבלמ .םהה םימיב רכינ זכרמ וויהש ,םידוהי דצמ דוחייב ,בוט רתוי סחיל תוכזל
תישישה האמב .הנופצמו הכמ לש המורדמ םירזופמ םיידוהי םיבושיי זא אוצמל היה רשפא
לש ובלב ונכשש ,םידוהיה .םיראימיהה תלשושמ ןורחאה ידוהיה ךלמה ןמיתב טלש םרפסמל
דע הליבוהש "םימשבה ךרד" תא ורבע םהילמג תורייש .רחסמבו תואלקחב וקסע ,יאה-יצח
הרובג תולוגסב וננוח םיברעכ .םהינכשל םייפואבו םהייח-חרואב ומד ברע ידוהי .הזע ךאוב
.םסוחיי לעו םתד לע תונשקעב ורמש הז םע דחי .בל-ץמואו

בירתי ידוהי
הצרש םשכ .השדחה ותד לא בירתי ידוהי לש תיבויחה םתדמעב ותחלצה תא רשק דמחומ
- תחא תבב אלו םלוכ אקוד ואל - םידוהיה ןמ הפיצ ןכ ,םילילאה ידבוע תא וילא ךושמל
ידוהיל .םיבר וררגי וירחא יכ ,דחא ןינמב הליחתב ול ידש ,רמא אוה .םחישמכ וב וריכיש
.וילא םברקל הצרש המית אופא ןיאו תיתוברתו תינידמ הניחבמ הרתי תובישח העדונ בירתי

םידוהיה תא וירחא ךושמל דמחומ תונויסינ
הברה םברקב וחוורש הזמ םלעתהל ןיא לבא ,םתונדמלב םנמא וטלב אל םיידוהיה הנידמ ינב
ףליס שדחה "איבנה" יכ ,םתמשא תאז ןיא .הביבסה לע םתוברתב ולע םהו תודגאו םישרדמ
םהילא הנפ .עונכשבו ויתורבדמ םעונב וילא םכשמל הסינ הליחת .םהיפמ עמשש םירבד המכ
:ןוגכ ,הכר הפשב
"םדאה לכמ םכתא יתילפה רשאו םכתא יתישע רשא בוטה ורכז ,לארשי ינב ,יוה"
(זטק ,ב-הרוס-השרפ)
,זכ הרוס) "וב וקלחנ רשא (םירבדה) תיברמ לארשי ינבל רפסי הזה ןארוקה הנה" וא
.(חע

.םהיתובירמב ךווית דיקפת אלממ ןארוקה יכ ,לארשי ינבל חיכוהל היה דמחומ לש ותעדב
:המכחהו האובנה תארשהב הכזש ,רחבנ םע אוה לארשי םע יכ ,הרומ אוה
ונפדעהו בוטה לכ תא םהל ונקפיסו האובנהו המכחהו בתכה תא לארשי ינבל ונתנ הנה"
.(וט ,המ הרוס) "לכ יניעל םתוא

:םידוהיל םינפ ריבסהל םימלסומל ץעיימ אוה
:ורמאו ,םהמ םיעשופה ידעלבמ ,םכרדב בוטב םא יתלב ,רפסה ישנא םע וחכותת אלו"
ונחנא םימימתו דחא םכיקלאו וניקלאו ,םכילא דרוה רשאבו ונילא דרוה רשאב ונמאה
.(המ ,טכ הרוס) "ומע

:םימלסומה ירחא ףכית םידוהיה תא הנומ אוה תונוש תויתד תותכ ינב וריכזהב
ןימאמה לכ ,(םירצונל הבורק התכ) םיאבאצהו םירצונהו םידוהיהו םינימאמה ןכא"
אלו דחפה םהילע אלו םהיקלא תא םרכש םהל ,רשיה שעיו ןורחאה םויבו הללאב
.(טנ ,ב הרוס) "ןוגיה םהילע

.ויתובוחו דצ לכ תויוכז ושרופ וב ,הביבסהו ריעה יטבש םע הזוח תרכ הנידמל ואוב רחאל
.םיוש תירב ילעבל וב םיבשחנה ,םידוהיל חונ הז הזוח

דמחומ לע תודהיה תעפשה
לע רובידה תא דחייל םוקמה ןאכ אל .םידוהיה םע עגמ ידכ ךות תודהיה תא ריכה דמחומ
לאב הנומאה ,לכ םדוק .םידחא םיניינע ףורפרב ריכזנ .ותרות לעו וילע תודהיה לש התעפשה
?תודהיה רוקממ אל םא ,הבצחנ רוקמ הזיאמ ,ףיטה הלש ,ץראו םימש השוע ,דחא

הרוחשה ןבאל אל הליפתב תונפל וינימאמ לע הויצ הליחת .תודגאו םישרדמ איבמ אוה
תא וילא ברקל ויצמאמ לכש רחאל ,ךכ רחא קרו ,םילשוריל םא יכ ,הכמב השדקתנש
("הלביק"ה) ןווכה תא שדיח ,הכמ ישנא םע םכסה תתירכל וייוכיס ולדגו ,והותב ולע םידוהיה
(הרוס) השרפ שידקמ אוה הלש ,םילשורי לע ויניעב ךושמ היה השודק לש טוח .ןושארה
:תדחוימ
השודקה ןבאה ןמ) שודקה דגסמה ןמ ודבע תא עיסה רשא (םיקלא) חבתשי .לילה עסמ"
,ולגעמ תא ונכרב רשא ,(םילשוריב ק"מהיב) ןורחאה דגסמה לא (הכמבש - הבעקה -
.(א ,זי הרוס) "האורהו עמושה אוה .וניתותואמ והארנ ןעמל

הליפתה תכירע תא ורידסהב .הנידמל ותחירב ינפל הנש ,םימלסומה ירבדל ,ךרענ הז ליל עסמ
תירסומה הרהטה .ידוהי הרוקמש ,(הראהט) הליבטב המידקהל הוצמ אוה 'ו םויב רוביצב
אל" :רמאנ אכק 'ו הרוסב .תודהיה ןמ הלואש איה םגש ( - אכז) הקדצ ןתמב יוטיב ידיל האב
חבש תא םידקהל שי הליכאה ינפל ."אטח והז יכ ;וילע הללא םש ארקנ אלש הממ ולכאת
.תודהיה ןמ חוקל הז םג .הכרבה תא רמול שי ,רמולכ ,הללא

.תווצמה ג"ירת םע םידוהיה לושכמל ול ודמע ,תחא הדעל םימלסומו םידוהי גזמל ותפיאשב
ברע יגהנמב קבד אוה .ותרותמ ועבנש ,תודחא תווצמ יולימ לע אלא דיפקה אל ודצמ דמחומ
ולכי אל םידוהיה לבא .םילילאה ידבוע לכ תא חצנל דיתעה חישמה אוה יכ ,ןימאה .םיקיתעה
:ירפסב רמאמכ ,ץראל ץוחב ותוליעפ םוקמו ךלמה דוד ערזמ וניאש ימ חישמ תרותב לבקל
אלו ךיחאמ ,ץראל הצוחמ אלו ךברקמ :ךיקלא 'ה ךל םיקי ינומכ ךיחאמ ךברקמ איבנ"
םיגהונב ('א הימרי) ךיתתנ םיוגל איבנ םייקמ ינא המו ,םיוגל אלו ךל םיקי ,םירחאמ
."םיוג גהנמ

םידוהיה ןמ דמחומ תבזכא
,ץראה םעל אלא ,חישמל אל ותוא םיבשוח םידוהיה יכ ,ותוארב בזכאתהו עתפוה דמחומ
םהב וררוע ויתובושתו תונוש תולאשב והוטינקהו והודירטה יכ .םתד תויעבב אצמתה אלש
םה .תולפרועמו תופלוסמ ויתועידיש ,רוב אוה ,'ה חילשל ומצע תא בשחש ,הז יברע .קוחצ
ידוהי לש םתבשחמ ךלה יכ תעדל חכונ דמחומ .תופירחהו תוינצקועה םהיתורעהב והוזיגרה
המינה אולמכ ףא םובריק אל םיי"כנתה ויזמרשו ,אוה ויתובשחמ ךלה תא םאות וניא בירתי
.ןארוקבו וב ןימאהל

אוה .םהילא ותאנש הכלהו הרבג ,תיתדה ותוכמס תא לבקל םינכומ םניא םידוהיהש ,ןיבהשכ
,םיחוכיוב .וירכועב התיה תינחורה םתונוילע .אעראד ארפעכ והולטיב אלה יכ ,םהינפמ דחפ
ידיל דע וליפאו ,תוללקו תוצאנל ועיגה םירבדהש שי .הנותחתה לע ודי התיה ,םתא להינש
.תומולהמ
םיפתשמהו םידוהיה םה םינימאמל םתאנשב םדאה לכב םיזעה יכ אצמת ןכא"
םירצונ" ורמא רשא הלא םה םינימאמה תא תודידיל םיבורקהו ,(םילא 'הל םיפתשמ)
"םבל הבג אל רשאבו םיריזנו (םיירצונ םינהכ) םישישק םברקב שי רשאב תאז ."ונחנא
.(הפ ,ה הרוס)

תופידע יאמ .םירצונה רבע לא ןח יטבמ חלוש אוה ךכיפל ,תררוס ףתכ ול וארה םידוהיה
:ול ותו דבכ אשמ סומע רומחל םילושמ םה ,רבד לש ותימאל ?הרותה תא ולביקש ,םידוהיל

אשונה רומחה לשמ אוה ,התאשל םיצור םניא רשא ,הרותב וסמעהש ,הלא לשמ"
.(ה ,בס הרוס) "הללא תותואב םישיחכמה ,םישנאה לשמ אוה ער .םירפס

האולה" ונושלב) הקדצ תתל השירדב עאקוניק ינב ידוהיה טבשה לא דמחומ הנפשכ
?'הל ףסכ הולמ הז ימ .לדו ינע אוה םיהולאהש רבתסמ יכ ,םרמאב הלא ול וגעל ,("םיהולאל
:דמחומ בישמ הז לע .ןויבא אוה ירה ,םפסכל קוקז אוה םאו
,ג הרוס) "םירישע ונחנאו ינע םיהולא" ורמא רשא (םישנאה) ירבד תא הללא עמש ןכא"
.(זעק

םילמב ושמתשהש וא םימדוקה םהירבד תא םידוהיה וניש דמחומ םע םתשיגפב רשא שי
לע לפונ ןושל וטקנ "ךילע םולש" :םילמב ומולשב שורדל םוקמב .םינפ ינשב תועמתשמה
."ךתא (תומה) םס" :ןושל

ול עדונשכל .תלערמ שבכ םידוהיה ול ושיגה רבייח שובכ רחא יכ ,תרפסמ תיברעה תרוסמה
?שבכה תא וליערה םה םאה םלאש ,תמאה תא רמאל ול וחיטבהש ירחאו םסנכל הויצ רבדה
אלא ךניא םא ךממ רטפהל ידכ :ורמאו ול ונע ?הז השעמל םעינה המ םלאש ,בויחב ונעשכו
.רבדה ךל קיזי אל ירה ,'ה איבנ התא םאו ,בזכמו עתעתמ

ופליס םידוהיהש ,הנקסמל והתאיבה ,ך"נתה תעידיב ויבירי ינפב דומעל דמחומ לש ותלוכי יא
:ויאנוש ידימ ולביקש דחוש תרומת שדוקה יבתכ תא
לע האנקמ ,הללא דירוה רשאכ ושחכי יכ ,םהיתושפנ וב ורכמ רשא אוה ער (ריחמ)"
.(דפ ,ב הרוס) "ןורח לע ןורח ולעיו וידבועמ הצר רשא לע ודסחמ הללא ליצאה רשא

:רמוא אוה תרחא תונמדזהב
ינבל והוראבת ראב" :(רמאל) רפסה םהל ןתינ רשא הלא תא תירבב הללא ריבעהבו"
אוה ער ןכא .טעמ ריחמב והורכמיו םוג ירחא והוכילשה הנהו "והומילעת לאו םדא
.(דפק ,'ג הרוס) "ונק רשא

אל םה םג .םפרע תא םישקמ בירתי ידוהי םג .םיקוחרה םימיבכ םידוהיה םה ףרוע השק םע
.תוזולנה םהיתובא יכרדב תכלל םיכישממו המואמ ודמל אלו וליכשה

םימעה ינש ןיב הדרפה
,םייברעה תרוסמה ילעבמ דחא ,רארפ-לא .ומרח םע לא וינימאמ תוברקתה ינפמ ששח דמחומ
,לבא ,השדחה םתרות לע םהל רפסל ,םידוהי לצא רקבל םיליגר םימלסומ ויה יכ ,רפסמ
וינימאמ תא ריהזהל ןוכנל אצמ "הללא חילש" .םידוהיה תרות לא וברקתה ,רבד לש ופוסב
םיגהנמ גיהנהלו םימעה ינש ןיב דירפהל למע התעמ .ויניעב םיאטוח ויהש הלא םע עגמ ינפמ
תמחמ ויתוכילה תא הניש יכ ,העדב םה םירחואמה םישרפמה .םימלסומה ןעמל םידחוימ
:םיצוביקה ינש ןיב ץיח םיקהל חרכה
.השדח החישב וחתפיש דע ,ףרוע םהל הנפ ,וניתותוא לע םירבדמה הלא תא ךתוארבו"
.(זס ,ה הרוס) "םיאטוחה םע הרהזאה ירחא בשת לא ,ןטשה ךחיכוישכו

תבשל וינימאמל םהל לא .ןטש השעמ אלא הניא ויאנוש םע םיחוכיובו תוחישב תופתתשה
:םהילא ברקתהל םהל לאו םידוהי בשומב
םשכ ,אבה םלועב םירפוכ םה ,הולא םועז םע םע ודדיתת לא ,םינימאמה ,םתא"
.(גי ,ס הרוס) "םירבקה ינוכשב קפס םיליטמ םינימאמ-יתלבהש

ול ריאת םא ,אוה קפס ,םידוהי ברקב החלצה ילב .אופא ,דמחומ חילצה אל םירבד תמחלמב
ינב לא אב :ףסונ ןויסנ ןכ לע השע אוה .םהינכשל דובכ ושחרש ,םיברעה לצא םינפ החלצהה
.הנידמ תא תונפל וצלאנ םבוריסמ האצותכ ,םחישמכ וב ריכהל עיגפמב םהמ שרדו עאקוניק
םג .ולוכ דמשוה ה'טירוק ינב ידוהיה טבשה .ריעה תא בזעו ענכנ ,רי'צנ ינב ,ידוהיה טבשה םג
רפסמ יר'דאלב לא .דמחומל לילכ ודבעתשנו וענכנ הלא .החלצהב רתכוה רבייח ינב דגנ עסמה
תא רבייחמ שרגל דמחומ לש הנושארה ותטלחה לע (29-23 'מע) "תוצראה שוביכ רפס"ב
שרע ,ברע .הריכח יאנתב םתמדא לע םריאשהל סנאנ םידבע רסוחמ ,םרב .םידוהיה
לושכמ לכ םידוהיה וויה אל בוש .ןמיתב ךא וראשנ םהמו ,הידוהימ הנקורתנ ,םאלסיאה
ןיא יכ ,"הללא חילש" םשב רפסל תעדוי תיברעה תרוסמה .םאלסיאה תרות לש התוטשפתהל
.תותד יתשל ברעב םוקמ

תודהיה דגנ סומלופ ירבד
וסחי ,םצעב .הנידמב "איבנה" לש ויתונויזחב בחרנ םוקמ םישפות תודהיה דגנ סומלופ ירבד
םע" יוניכה .יתועמשמ וד היה ,"רפסה םע" םשב םהינש תא הניכש ,םירצונה לאו םידוהיה לא
ותביאו ותניט תא דמחומ םילעה אל ,ךדיאמ .תמיוסמ הכרעה חיכומ ומצעל אוהשכ "רפסה
:םימלסומה יביוא םידוהיה ויה ויניעב .םירצונו םידוהי יפלכ
.(הפ ,ה הרוס) "...םידוהיה םה םינימאמל םתאנשב םדאה לכב םיזעה יכ אצמת ןכא"

:םיעבשומ ך"נת ינפייז ,רומאכ ,םה
םידוב אלא המה ןיאו םבל ןוימד םא יכ ,רפסה תא ועדי אל רשא ,םירעוב םהבו"
ןעמל "אוה הללא תאמ" ורמאי רחאו םהידיב רפסה תא ובתכי רשאל יוא ןכא ,םבלמ
,ב הרוס) "ורכתשי רשאמ םהל יובאו םהידי ובתכ רשאמ םהל יוא .טעומ רכש וב אצמ
.(גע

:םהיפוליס לע הנמ םידוהיה ימכח תא
אוה ןיאו ,אוה רפסה ןמ יכ ,ובשחת ןעמל ,רפסב בותכה תא ופלסי רשא הגלפ םהב שיו"
בזכ םיקלאמ ורבדיו ,םיקלא תאמ אוה ןיאו ,הז אוה םיקלא תאמ" ורמאו ,רפסה ןמ
.(בע ,ג הרוס) "םיעדוי המהו

:רמאנ ,ט"מ ,ה הרוסב .ךליאו ג"כ ,א"כ תומש 'סל ,לשמל ,סחייתמ םיפויזה ןמ דחא
ןשו ןזוא תחת ןזואו ףא תחת ףאו ןיע תחת ןיעו שפנ תחת שפנ :רמאל הב םתוא וצנו"
רשאו .ושפנ רפכ ול היהו ,(ולבחמל רתיוו) הקדצ השעי רשא ךא .לומג הרובחלו ןש תחת
."םיעשופה םה הלא ,הללא דירוה רשא רבדה יפ לע וטפשי אל

קוזינש ימ לע קר אל לח ףסכב רפכל ללכה יכ ,םינעוטה ,םידוהי םה ןאכ םירכזנה םיעשופה
:הוושה .םהש םירקמ לכ לע טשפתמ אוה אלא ,הלבח ימד לבקל הצרתמו
קושב רכמנ דבע אוה ולאכ ותוא ןיאור ,ולגר תא רבש ,ודי תא עטק ,וניע תא אמס"
.(א ,ח ,אמק אבב - הנשמ) "הפי אוה המכו הפי היה המכ ןימשו

:םהיאיבנ תא םגרהב עשפ לע עשפ ופיסוה אלא ,אדירג םיפויזב םידוהיה וקפתסה אל
:םכרמאבו
חימצת רשאמ ונל איצוהו ,ךיקלא לא ונל ארק ,דחא לכאמ לכאל ונשפנ הצק השמ"
בוטה תא םכל ורימתה" :רמאיו ."הילצבו הישדעו המושו הינופפלמו היתוקרימ ץראה
ולעיו ינעו לפשב ורסויו ."םתלאש רשא תא םש םתאצמו המירצמ ודר ןכל ?ונממ ערב
תאז ,טפשמ ילב םיאיבנה תא וגרהיו הללא תותואב ושחב רשא בקע הללא ףא םהילע
.(חנ ,ב הרוס) "קח ורבעיו ורמ רשא בקע (םהל)

:רמוא אוה דועו
חילש םהילא אוב ידמ .םיחילש םהילא חלשנו לארשי ינב םע תירב ונתרכ םינפלמו"
.(דע ,ה הרוס) "וגרה םהמו םיבזוכל םהמ ונתנ ,וב םשפנ הצפח אל רשא ותאו

.וינפל ןורחא ילארשי איבנל דמחומ לצא קזחומה ,ושיל ןאכ הארנכ הנווכה

:תקקוזמ דוחיא תנומא לעב אלא ,ירצונ אלו ידוהי היה אל (יבנ-א) איבנה םהרבא ,בגא
ןמ היה אלו םילסומ "ףינח" היה םלואו ;ירצונ אלו ידוהי אל םהרבא היה אל"
.(ס ,ג הרוס) "הללאל םילא םיפתשמה

ברקב ץרענ רפוסה ארזעש עדי עודי ;םידוהיה לש דוחיה תנומאב יפוד ליטהל הסינ דמחומ
."השמ ומדק אל אלמלא ודי לע הרות ןתנתש ארזע היה יואר" :ב ,אכ ןירדהנסב רמאנכ ,ונמע
ארזע םהל ארק יכ ,םירפסמה ,ןמית ידוהי ןיב םויכ דוע התיה רפוסה ארזע לע תרוסמ אלהו
.הנושמ תבורעת ולצא האציו עמשש המ עמש דמחומ .לארשי ץראל רוזחל ןמית ידוהיל
:םיקלא ןבל ארזע תא םיבשוח םידוהיה
."הללא ןב אוה חישמה :ורמאי םירצונה .הללא ןב אוה (ארזע) ריזע :ורמאי םידוהיה"
תא םהל וחקל ...םינפלמ םירפוכה ירבדל (םהירבד) וושי ,םהיתויפב םרבד הז"
ווצ אל רשא דועב ,םירמ ןב חישמה תאו ,םיקלא ידעלבמ םיקלאל םהיריזנו םהימכח
,ט הרוס) "ול ופתשי רשא לעמ חבשה ול .ותלוז הולא ןיא .דחא הולא דובעל םא יתלב
.(אל-ל


רמאמה ךשמה