םירכונהו שדקמה תיב

ץיבוניבר .י .ל 'פורפ ברה

ה"כשת ,ו"צ םיינחמ

לש ונמז תא עובקל ןויסינ ךות ,שדקמה תיבל סנכיהל םירכונ לע רוסיאב ןד רמאמה : ריצקת
.תורוקמה יפ לע רוסיאה

הרהט ,הרהט-שדקמה תיב ,שדקמה תיב : חתפמ תולימ

היה הז רוסיא לע רבועהו ,שדקמה תיבל סנכיהל ירכנל טלחומ רוסיא היה ,ינש תיב תפוקתב
.התימ בייח

תיב תכונחב ךלמה המלש לש ותליפתב ךפהל ,ך"נב וא הרותב רכז ןיא םנמא הז רוסיאל
ןעמל הקוחר ץראמ אבו ,אוה לארשי ךמעמ אל רשא ירכנה לא םגו" שרופמב רמאנ שדקמה
.הזה תיבה לא ללפתהו אבו היוטנה ךעורזו הקזחה ךדי תאו לודגה ךמש תא ןועמשי יכ .ךמש
.ח .א םיכלמ) 'וכו "ירכנה ךילא ארקי רשא לככ תישעו ךתבש ןוכמ םימשה עמשת התא
. יוצר אלא רתומ קר אל היהש הארנ .(ג"מ-א"מ
קילאיב דסומ) "םילשורי רפס"ב "םילשורי לש תוינוויה תובותכה" לע ןיינעמה ורמאמב
סוכויטנא לש ותפוקתל ותוא םידקמ אוהו הז רוסיאב הבוש השמ ןד (358-368 םיפד ז"טשת
.ג .ב"י) "םידוהיה תוינומדק"ב יכ .הליגרה הריפסה ינפל 187-222 תנשמ הירוסב ךלמש לודגה
רמאנ םשו םידוהיה לש םהיתויוכז וטרפנ וב ךלמה לש בתכמה חסונ והיתתמ ןב ףסוי איבמ (.ג
הז רוסיאש הדבועה ונממ המלענ הארנכ לבא ."שדקמה םוחתל סנכיהל ירכנ שיאל תושר ןיא"
השעמ לע רפסמ אוה (א .ז א"י) תוינומדקב יכ .תיסרפה הפוקתב ,םינוויה תפוקת ינפל גוהנ היה
ביר רחרחתנו הלודגה הנוהכה לע ורחתה עשוהיו ןנחוי םיחא ינש .שדקמה תיבב הרקש ארונ
יוגב םשב יסרפה לשומה רשאכו .שדקמה תיב ךותב ויחאל חצר ןנחויו ,שדקמה תיבב םהיניב
.ב .ב ארזעב רכזנה יוגב םשה ותוא אוהש קפס םוש ןיא לבא םשל תינווי הרוצ ןתונ סופסוי)
ורסא םידוהיה" םש אבומו ,שדקמל סנכיהל ותעדב רמג חצרהמ עמש (ט"יו .ז .ז הימחנו ד"יו
תיבב אצמנה חצרנה רשאמ רוהט רתוי אל ינא םאה :םהל רמא אוה לבא סנכיהל וילע
.םחרכ לעב סנכנו "שדקמה
םיכמסמה ולגתנ הנש םיששכ ינפל לבא ,הז "יוגב" לע םולכ ונעדי אל הנש םישש ינפל דע
ינפל 300-495 -מ םכיראתש ,תיאליע םירצמב ןיטנפלאב תידוהיה הבשומה לש םימיסקמה
םשב םהלש ןהכה ,םיירצמה י"ע ברחנ הלאה םידוהיה לש שדקמה רשאכש רכזנ םשו ,הריפסה
.תיסרפה הלשממה ינפל םתנולת איבהש "הדוהיב יסרפה לשומה יוגב"ל בתכמ חלש הינודי
לש רופסה תותימא רשאל הטונו יוגב לש תואיצמה קפס םוש ילב תרשאמ וזה המאתהה
.סופיסוי

,םיסרפה תחת ןיב ,ינשה תיבה תפוקת לכ ךשמבש סוסה םוש ילב עובקל רשפאש הזמ אצויהו
רוסיאהש בר רמוח ונל שיו ,ףקותב היה הזה רוסיאה םיאמורה תחת ןיבו םינוויה תחת ןיב
.השעמל ומייק הזה
לואש ומישאה םידוהיה ,הבוש ריכזמ רשאכ (ט"כ-ז"כ א"כ םיחילשה ישעמ) "השדחה תירב"ב
סומיפורטל וגרה םהש רכזנ אל םשש פ"עאו .סומיפורט םשב ידוהי אל סינכה רשא לע סולואפ
ול וחלשש הריתב ןב הדוהי 'ר לש השעמב ב"ע ג ףד םיחספ תכסמב הרורב תודע ונל שי ,הזה
אלש חילצה רשאכ "םילשוריב הסורפ ךתדוצמו ןיביצנב תאד הריתב ןב הדוהי 'ר ךל םולש"
."והולטקו" שרופמב אבומ םשו ,ספתנ חספ ןברק תברקהב שדקמל סנכנש ידוהי

אוה םשו סודרוה לש שדקמה תיב לש רואת והיתתמ ןב ףסוי ןתונ ('ה א"י ו"ט) "תוינומדק"ב
ונב ץיח לש רדג וביבסש ינש היה ונממ קוחר אל ,וכותבו ,ןושארה ץחה אוה הזכ" בתוכ
ותוא הארנכו "תומ שנוע םויא בגא סנכיהל רז אצוממ שיא דעב תובותכ ידי לע רצעש ,םינבאמ
ןב ףסוי (ב 'ה ה) םידוהיה תמחלמבש אלא .ג .ב תודמ הנשמב רכזנה "גרוס"ה היה ץיחה
תפכ תחתמ רשא חטשה לכו" וירבד םה הלאו הלא תובותכ לע ףסונ דחא טרפ ףיסומ והיתתמ
הינשה רצחה לא הזה חטשה ךרד םירבועשכו ,םינוש םיניממ םינועבצ ינבא ףוצר היה םימשה
םיווש םיחוורב ודמע וז הציחמבו ...םינבא תציחמ תפקומ התייה וז רצחש אצמנ שדקמה לש
ףאש ונייה ,ימור בתכב הלאו ינווי בתכב הלא הרהטה קוח תא םיעידומו םיזירכמה םידומע
."שדוקה ךות לא סנכי אל ירכנ
תנשב בתכנה "סואיג רסיקה לש תוחילש" ורפסב הלאה תובותכה תא האר ינורדנסכלאה ןוליפ
.התימל וניד תחא הציחמה ןמ םינפל סנכנה ירכנש רפסמ אוה 40

ינפמ ,רוסיאה תא קזחל ידכ הנשמב רכזנה גרוסה תא ומיקהש םה םה םיאנקה ,הארנכ
,םתא אל םולכ" רמא אוה (.ד .ב .י) םידוהיה תמחלמב אבומה ,םהינפל סוטיט אשנש םואנבש
םידומעה תא םיוסמ קחרמב וב םתדמעה םתא אל ?שדקמה ביבס הז גרוס םתומיקה ,םיאמט
אוה "?הציחמה תא רובעי אל שיאל תווצל ונלש תויתואבו תוינווי תויתואב םהילע תורחל
וליפא הז היהי ,םירבועה הלא תא תימהל תושרה תא םכל ונתנ ונחנא אל םולכ"
רמואו ףיסומ
."ימור שיא

יתפרצה גולואיכראה י"ע ,תינוויב הבותכ ,הלאה תובותכהמ תחא התלגתנ הנש םיעשתכ ינפל
- :המוגרת והזו המלש תבותכ אצמ אוה .םילשוריב יברע רפס תיב לש ריקב ,ונאג ןמרילק
ימו .הפקומה רצחלו שדקמה תא הפיקמה הציחמה ןמ םינפל סנכי אל ירכנ שיא"
."התימל ונידו ושפנב בייחתי ספתיש
םילשורי לש תיחרזמה המוחתבש תויראה רעשל ץוחמ שדחה שיבכה תלילס ןמזב ,-1925 ב
.(רכזנה הבוש .מ לש רמאמב ןייע םיפסונ םיטרפל) .הינש תבותכ לש עטק אצמנ

.שדקמל סנכיהל האלמ תושר הנתינ םהלו םינורמושה לע הלח אל תאזה הריזגה ,הלחתהב
,סוינופוק יאמורה (רוטרוקורפ) "חיגשמ"ה לש ולשממ ןמזב הרקש ארונ השעמ ירחא ,םנמא
םישיחכמ םינורמושה עודיכ .כ"ג םהילע הרזגנ הריזגה הליגרה הריפסל 6-9 - מ לשמש
ןברוק תא וילע םיבירקמ םה םויה דעו שודקה רהה אוה םיזירג רה םלצא .תיבה רה תשודקב
םינהוכה .(.ב .ב .חי ,תינומדק) והיתתמ ןב ףסוי איבמש הדבועה תא ריבסמ הזו .םהלש חספה
לש הצובק .הלילה תוצח ירחא ףכת חספה גח ימיב שדקמה תיב ירעש תא םיחתופ ויה
(?תומצע) םיתמ לש תויוג םע שדקמה ךותל ובנגתהו תאזה הדבועה תא ולצינ םינורמוש
רוסיאהש םידוהיה ורזג הזה השעמה תובקעב .ותוא אמטל ידכ שדקמה תיבב םתוא וריאשהו
.םירעשה די לע םירמוש ודימעהו םינורמושה לע םג זאמ לח שדקמה תיבל סנכיהל םירכונ לע
לע ורבע ,שדקמה תיבל םידוהיה לש םחרכ לעב וסנכנ םידוהי-אלש הרק הזה רוסיאה תורמל
לכ ואמטו לכיהב םינווי וסנכנ" רשאכ ,רכזנ רבכ יסרפה יוגב לש השעמה .ותוא וללחו רוסיאה
.'וכו שדקמל סנכנ יפמופ ימורה לרנגה םג ,ןהכה והיתתמ לש דרמה ליחתה "לכיהבש םינמשה
לע תיטסטנפ הדגא המקרתנ םייוגה ןיבש הרמוחב ךכ לכ גוהנ היה הז רוסיא ללכ ךרדב לבא
םיללפתמ םידוהיהש רומח שאר אצמנ םישדקה שדוקבש ,שדקמה תיב ךותב אצמנש המ
ןיב םגו םיינוויה םירפוסה ןיב םג הנש תואמ עבראמ רתוי הכרא תאזה הלילעה !וילא
.(.ט .ב ןויפא דגנ) והיתתמ ןב ףסוי י"ע הרכזנ איה .םיאמורה

תונברוק ובירקה םידוהיה ,שדקמה תיבל הציחמה ינפל סנכיהל םירכונל ןתינ אל םא ךא
השעמב םג ,תיבה ןברוחל הבושח תועמשמ שי םירכנל ןברוק תברקה ןיינעלו ."םלועה תומוא"ל
דעב הליפתה ומכ ,ימורה רסיקה םולש דעב ןברוק םיבירקמ ויה םידוהיה םוי לכב .הדגאב םגו
תיב ןמזב היהש םינהוכה ןגס אנינח 'ר רמאש ומכ .םויה תוצופתב הגוהנה הלשממה וא ךלמה
םייח והער תא שיא הארומ אלמלאש ,תוכלמ לש המולשב ללפתמ הווה" ונברוחו שדקמה
םידרומהו ."תישארב השעמ דגנכ לוקשש םולשה לודג" ומשב רמאנ אשנ 'פ ירפסבו "ועלב
.הזה ןברוקה תקספה י"ע דרמה לגד תמרה ונמיס ימורב
ו"נו ב"ע ה"נ ןיטיג דומלתב אצמנה אצמק רבו אצמק ןיינעב תמסרופמה הדגאל עקרה והז
םימכחה םומה תורמלו ,"םיתפש בינ"ב ךלמה ןברוקב םומ ליטה אצמק רב וז הדגא יפל .א"ע
.תוילאיול תנגפה אלא רקיעה אוה ןברוקה אל יכ "תוכלמ םולש םושמ" ותברקה ריתהל וצר
רחאל הנש םייתאמכו העצהה הלבקתנ אל סלוקבא ןב הירכז 'ר לש ותונשקעל תודוה קרו ךא
ונלכיה תא הפרשו ונתיב תא הבירחה סלוקבא ןב הירכז 'ר לש ותונתוונע" ןנחוי 'ר רמא ןכמ
."ונצראמ ונתלגהו

תומואל שדקמב ובירקהש םירחאה תונברוקה ןיינעב תואחסונה יתש יפל ןיבהל רשפא הזמו
ר"א ב"ע ה"נ הכוס ארמגב אבומו םירפ םיעבש ובירקה תוכוסה גח לש םימיה תעבשב .םלועה
ןיביחרמ ב"כ א"כ רבדמב הבר שרדמבו .תומוא םיעבש דגנכ ?ימ דגנכ םירפ םיעבש ינה רזעלא
"הלפת ינאו ינונטשי יתבהא תחת" קוספל םתוא םירשקמו הלאה םירפה םיעבש לע רובדה תא
לע םירפ םיעבש ךינפל ןיבירקמ לארשי גחב אצומ תא" םש חסונה אוה ךכו .(ה .ט"ק םיליהת)
ןיכירצ ויהו םירפ 'ע ךינפל ןיבירקמ ונא ירה ,םימלועה ןוביר ,לארשי רמאו ,תומוא םיעבש
"ךינפל" הלמה םירחא תומוקמבו אמוחנתב אלא ."ינונטשי יתבהא תחת ,םהו .ונתוא בוהאל
.תועד יוניש ףקתשמ הזה יונישב .הרסח
ינפל ןוצרל איה םלועה תומוא םע תונברוקה תורשקתה ירה "ךינפל" הלמה תא םיסרוג םא
"םלועה םולש" וא "תוכלמ םולש" םושמ הנגפה קר אוה תורשקתהה םיסרוג אל םאו ה"בקה
םיליהת שרדמב אצמנ הזה רבסההו ,הכוסב) י"שר .ימור תוכלמ םולשל דימת ןברוק תניחבב
אלא םלועה תומוא ליבשב אל םה תונברוקהש ריבסמ אוה .הנושארה הטישב טקונ (ט"ק
כ"או "םימה לע גחב ןינודינש יפל םלועה לכב םימשג ודרי" תונברוקה י"עו תויה ,ןתבוטל
יהוז ,תונהנ תומואה םהידי לעש אל" ,"ךינפל" םיבירקמש לארשי לש תונברוקה םה תונברוקה
."םלועה תומואל" הברקהה

םילוכי ונחנאו רוסא לארשי םעל אקוודו ומוקמל םיסנכנ םירכונהו ברח דוע שדקמה תיב לבא
ןמזב .ודבא המ ןיעדוי ןיאו ודבאש םלועה תומואל םהל יוא" ןנחוי 'ר לש רמאמה לע רוזחל קר
.(םש הכוס) "םהילע רפכי ימ וישכעו ,םהילע רפכמ חבזמ םייק היה שדקמה תיבש