שדקמה ייחב םיקודצהו םישורפה

יארפס לאומש ר"ד

ה"כשת ,ו"צ םיינחמ

תיבב הדובעה ירדסל ועגנש ,םישורפל םיקודצה ןיב תקולחמה תודוקנב ןד רמאמה : ריצקת
.יקודצ היה לודגה ןהכהש ןמזב תוקולחמה תריתפ ךרדו ,שדקמה

,הכלה ,לודג ןהכ ,םיקודצ ,שדקמה תיב : חתפמ תולימ

שדקמה ייחל תועגונ ונידיב ורמשנ רשא םיקודצה ןיבו םישורפה ןיב תוקולחמה ןמ תובר
תועבונש ןהמ ,הרבחהו רוביצה תולאשב הסיפת ילדבהב ןדוסיש ןהמ .הדובעה תוכלהלו
.ארקמה תונשרפבו םימכח תרוסמב םתריפכב ןדוסיש יאדוב ןהמו תיתד םלוע תפקשה ילדבהב
ירדסל תועגונ רשא שיו הדובעה תוכלהמ רחא וא הז טרפל תועגונ רשא תוקולחמהמ שי
.שדקמה ייח תומדלו הדובעה לש יללכה הייפואל ,ןללכב הדובעה
דימתה ןברוקב ואר אל םה יכ דימת ןברוק בדנתהל יאשר דיחיהש ורבס ,עודיב ,םיקודצה
וז םתסיפתמ האצותכ .(ב"ע ,דס תוחנמ) ואיבהל הדעה לכ לע לטומה ןברוק ,רוביצ ןברוק
םנה תודמעמה ירה יכ ,דימתה ןברוק דיל םתדימעבו תודמעמה לש םמויקב ודוה אל יאדווב
העשב יכ חינהל שי .(ב"מ ד"פ תינעת) ויתונברוק לע ויחלוש םשב דמועה רוביצה לש חוכ-תואב
לש םתומדב הברהב ועבק תודמעמה ירהו ,תודמעמל םוקמ היה אל שדקמב וטלש םיקודצהש
דיחיה תושרמ הואיצוהו הדובעה ייח ךותל ,לוכיבכ ,םירז םימרוג וסינכה ולא יכ ,שדקמה ייח
הדובעה ךלהמ לע יממע ירוביצ םתוח ועיבטה ,ולוכ רוביצה תושרל הוקיקזהו םינהוכה לש
.שדקמה ייח לעו הלוכ

בוט םוי תרחמל ופינהל שי םא ,רמועה תפנה םוי לע םיקודצהו םישורפה ןיבש תקולחמב
גח תא גוחל התוויצ הרותה יכ ,תועובשה גח םוי תעיבק םג היולת ,(ג"מ י"פ תוחנמ) ןושארה
.רמועה תאבה רחאל םוי םישימח תועובשה
גחב םימה ךוסינ ןוגכ הרותב שרופמב םרכז אב אל רשא תווצמה ןתואב ודוה אל םיקודצה
.םעה ינומה לש םתופתתשהב תורושקה תווצמ ,הברעה טוביחו תוכוסה

.םיקודצהו םישורפה וב וקלחנ אלש שדקמב בושח דמעמ אוצמל השק

ורבס םיקודצה ,םירופיכה םויב םישדקה שדוקב תרוטקה תרטקה תלאשב תקולחמ וניצמ
שיש ורבס םישורפהש דועב ,'ה ינפל ןנעב סנכיהלו םישדקה שדוקל ץוחמ ריטקהל שיש
.(םידומלתה ינשב הארו ה"מ א"פ אמוי) םינפב ריטקהל

םא המודאה הרפה תפרשל עגונב תקולחמה לע אתפסותה ןכו הנשמה תרפסמ בר ןיינעב
תוקולחמ ויה תויוצמש חינהל שי .(ג"פ הרפ) תישענ התייה םוי לובטב וא שמש יברועמב
.תידומלתה תרוסמב רכז לכ ןהל ראשנ אלו וחכתשנש אלא ,ונידיב ורמשנש ולאמ בר רפסמב
תונקת ונקות ןללגב רשא תוקולחמה ןתוא לש ןנורכיז לע קר ונל הרמש תידומלתה תרוסמה
לע וא .םיקודצה תטיש יפכ דובעלו תושעלמ יקודצה לודגה ןהוכה תא עונמל ידכ ,שדקמב
תא תוחיצנמו תוטילבמה הדובעב םישדח םירדס וגיהנה םישורפה ןוחצינ רכזל רשא תוקולחמ
.םישורפה לש םתסיפת יפכ הווצמה לש המויק תאו םישורפה ןוחצינ

םישורפה ןוחצינ רחאל ונקיתש הנקתה ללגב תרוטקה תרטקה רבדב תקולחמה לע םיעדוי ונא
.(ה"מ א"פ אמוי) םינפלו ינפל וסנכיה רחאל קר תרוטקה תא ריטקיש לודגה ןהוכה תא עיבשהל
לודגה ןהוכל ורמאי יכ ונקיתש ,הדבועל תודוה ,םימה ךוסינ רבדב תקולחמה הרמשנ תותירבב
.(ט"מ א"פ הכוס) "ךסנו ךידי הבגה" :ךוסינה תעשב

רדסב ונקיתש תונקתה תרכזה בגא רמועה תפנה תלאשב תקולחמה הרכזנ תוחנמ תנשמב
תוחנמ) גח לש ןושארה םויה רחאל תישענ הריצקה יכ תוטילבמו תושיגדמה רמועה תריצק
.(י"פ
לכל יכ חינהל ןיא ירה יכ ,הרקמ לש ךרדב קר ונידיב ורמתשנ ןהילע םיעדוי ונאש תוקולחמה
תוקולחמ יבגל קר ושע תאז .הב ןוחצינה רכזל הדובעב םירדס וניקתה תקולחמו תקולחמ
תווצמ םויקלו הדובעל תועגונ רשא הלא יבגל דוחייב הארנכו תדחוימ תובישח ןהל וסחייש
בר ןיינע ואצמ ולא תוקולחמ יבגל .רחא לודג דמעמב וא דעומ ימיב םעה יניעל יבמופב תושענה
.םישורפה ימכח תרוסמ יפל תישענ הווצמה וא הדבועה יכ ןייצלו שיגדהל

.תיבה לש םינורחאה וימיל דע םיסותייבהו םיקודצה לש םהידיב הרמשנ הלודגה הנוהכה
םיקודצה לש םנוטלשו םתעפשה המצמטצנ םעב םישורפה לש םתעפשהו םחוכ לודיג םע םלוא
יפל הדובעב םירדס תגהנהלו םיקודצה לש םתעפשה םוצמצל ועייס םיבר םימרוג .שדקמב
שארב שיגדהל ונילע ולאה םימרוגה ןיב .שדקמה ייחל תרחא תומד תניתנלו תישורפה תרוסמה
קרו ץראה ירע לכב ויה םירזופמ תוטוידהה םינהוכה .תוטוידהה םינהוכה ינומה תא הנושארבו
לע .רתויב הבורמ התייה אל הלודגה הנוהכל םתקיז .תועיבקב םילשוריב בשי םהמ ןטק קלח
תיתרבח הניחבמ ירה יכ ,הלודגה הנוהכל רשאמ וללה םעה ינומהל רתוי ויה םיבורק םינפ לכ
םילשוריבו שדקמב םינהוכה והש הנשב םייעובש קר .םעהמ קלח וויה םה תיתוברת הניחבמו
הידי לע אלו הדובעל וסנכנ הידי לע אל יכ הלודגה הנוהכל הברהב וקקזנ אל הלא םימיב םגו
םג ןכ לארשי לש םבורכ .(ט"יה-י"יה ג"יפ תוחנמ אתפסות) חבזמה ישדקב םקלח תא ולטנ
.םהימכחו םהיגיהנמ ירחא וכשמנו םישורפל ויה םיטונ יאדווב תוטוידהה םינהוכה לש םבור
ימכח ילודג לע אבה רודב ונמנ רשא םינהוכ הברה הברה ונל םיעודי ןברוחה רוד ימימ םנמאו
.םישורפה
םעה ינומה וויה הדובעה ירדס לע םתעפשהמ םיקודצה לש םהילגר תא קחד רשא ינש םרוג
שדקמב םעה ףסאתה תעב גחו דעומ ימיב םינומהה תעפשה הלדג דוחייב .שדקמה יאב
תושעל הסינ רשא ,יקודצה לודגה ןהוכב עוגפל ידכ עורזה חוכב ושמתשה תחא אל .וינומהב
תנשמב ונינשש השעמכ ,םישורפה םהילע ולביקש הווצמב לזלזל וא םיקודצה ךרדכ השעמ
אתפסותבו ,(י"מ ד"פ) ןהיגורתאב םעה לכ והומגרו וילגר יבג לע דחא ךסינ תחא םעפש :הכוס
יכ חינהל שי ךא ,לודגה ןהוכה הז היה יכ שרופמב תורוקמב ןיא .יסותייב הז היהש רמאנ
הלוע תוכוסה גח ימיב איה םג תרבדמה תרחא אתיירבמ .הדובעב לודגה ןהוכה תרש תוכוסב
יכרדל םתודגנתה ,דעומ ימיב שדקמה לע םעה ינומה לש םתוטלתשה לע הרורב הנומת ונינפל
:הלודגה הנוהכה דגנכ םעה ינומהל תוטוידהה םינהוכה לש םתרזעו םתופרטצה לעו םיקודצה
ץראה ימע ןהב ועדיו (הברעה לע) תבש ברעמ תולודג םינבא ןיסותייב הילע ושבכו השעמ"
:אתיירבה הכישממ ילבבבו .(א"ה ג"פ הכוס .פסות) "תבשב םינבא תחתמ םואיצוהו םוררגו
.(ב"ע גמ הכוס) "חבזמה ידצב םופקזו םינהוכה םואיבהו"
קויד רתיב וא ןירדהנסה התייה שדקמב םיקודצה לש םתעפשה תא םצמצ רשא ישילש םרוג
הז ךותבו םייתדה-םיירוביצה םיניינעה לע חוקיפה ןותנ םדיב רשא ןירדהנסבש םישורפה ימכח
ןירדהנסבש םישורפה ימכח .ותדובע ירדס לעו שדקמה לע חוקיפה םג הארנה יפכ ללכנ
ינפב ועיפוה םה .שדקמה ינינע לע חוקיפה תא םדיל לבקל תיתטישו תיבקע הרוצב ולדתשה
תא וכמס רוביצה חוכ-יאבכ ,םהיתוארוהל עמשיהל םוחירכהו רוביצה חוכ-יאבכ םינהוכה
ךומסל שי יכ םתסב הרותב רכזנ רשא רוביצה לש תונברוקה םתואב ןברוקה שאר לע םהידי
םירדס וגיהנה ,דעומ ימי יבגל דוחייב שדקמב תונוש תונקת וניקתה םה .םתברקה ינפל םהילע
שירב .םימכח תוצמ תרפה ידיל וא ,ירוביצה רדסה תעירפ וא ,שאר תולק ידיל ואובי אלש ידכ
לבל לודגה ןהוכה תא ןיעיבשמ ןידה תיב ינקז ויה םירופיכה םוי ברעש וניצמ אמוי תכסמ
עיפוה יכ אתפסותהמ ונל עודי יאכז ןב ןנחוי ןבר לע .לכיהב ואצמיה דועב תרוטקה תא ריטקי
.פסות) המודאה הרפה תא טוחשל דמעש ינפל לודגה ןהוכה שאר לע ודי ךמסו רוביצה חוכ-אבכ
.(ח"ה ג"פ הרפ

ידי לע ונקתוה רשאו שדקמה ייחבש םינוש םיחטשב ונקות רשא תונוש תונקת תורכזנ הנשמב
ינקז ידי לע וא םינהוכ לש ןיד תיב ידי לע ,הנוהכה יגוח ידי לע ונקות רשא ןהמ שי .ןידה תיב
לש םיימינפה םירדסל תועגונ רשא תונקתה ןתוא תא ,הארנה יפכ ,סחיל שי םהל .הנוהכ
תא םידקי רשא הז אל הכזי ןשדה תמרהבש וניקתהש הנקתה ומכ םמצע ןיבל םניב םינהוכה
א"פ .פסות 'עו ,ב"מ ב"פ אמוי) דימתה תודובע רתיכ וז הדובע וסיפי אלא שבכה הלעמב ורבח
םישורפה ימכח ידי לע רמולכ ,ליגרה ןידה תיב ידי לע ונקות רשא ןהמ שי ךא ,(ב"ה
.ןירדהנסבש
.שדקמב ולוכ רוביצה יניינעל תועגונ רשא תונקתה ןתוא תא סחיל שי םהל

התייה הקלחו" :םישנ תרזעב ןיקתה ןידה תיב רשא הנקת לע םינוש ונא תודמ הנשמב
"ןיברועמ והי אלש ידכ ןטמלמ םישנאהו ןלעמלמ תואור םישנהש הרטזוזגכ הופיקהו הנושארב
שאר תולק ידיל ןיאב ןהש ןיד תיב וארש ןויכ"
:הריבסמ הכוסב אתפסותהו .(ה"מ ב"פ תודמ)
הבאושה תיב תחמשב תואור םישנ םשש תוחור שולש דגנכ הרזעב תוארטזוזג שולש ושע
.(א"ה ד"פ)

םוחיניו בוט םוי ברעמ םיבלולה תא ןיאיבמ והי אלש ןיקתה ןידה תיב יכ ונינש הכוס תנשמב
ןיאבו ורבח תא שיא םיכמ םיבלולה תא םיפטחמ ויהש ןויכ תיבה רהבש תואבטצאה יבג לע
(ד"מ ד"פ הכוס) הנכס ידיל

וניד יכ עבקנ םישורפה ימכח לש םתערכהב יכ דומלל שי תואישנל ללה לש ותיילע לע רפוסמהמ
.פסות) תבשה תא החודו רוביצ ןברוק לש ונידכ ,לארשימ דחאו דחא לכש חספה ןברוק לש
.(ד"פ םיחספ
םישורפה םלוא .תיבה לש םינורחאה וימי דע םיקודצה לש םהידיב הרמשנ הלודגה הנוהכה
,ןגסה תרשמ תא םג הכותבו שדקמב רתויב תובושחה תורשמה תא םדיל ריבעהל וחילצה
ונל םיעודיה םינגסה ינש .תערכמ התייה שדקמה ייח לעו םויה תדובע לע התעפשהש
וכייתשה היננח ןב רזעלאו םינהוכה ןגס היננח יבר :תיבל םינורחאה םימיה ןמ םהיתומשב
חקפו לודגה ןהכה לש ויבג לע דמעש אוה ןגסה .םהירבדו םהימכח לע ונמנו םישורפה יגוחל
דבע לודגה ןהכהשכו .(ט"מ ג"פ הכוס) םישורפה הורוהש יפכ הדובעה יכרדמ הטסי לבל וילע
םג .םיקודצה השעמכ השעי לבל והועיבשה ,חכונ היה אל שיאו םירופיכה םויב םינפלו ינפל
.םישורפה יגוח לע ללכ ךרדב הנמנ ןגסה םנמא יכ הדיעמ ,המצעלשכ ,וז הדבוע

השעמכ השעי אל לודג ןהכה יכ חיגשמו היה דמוע באה תיב שאר םג יכ וניצמ אמוי תנשמב
(ד"יה ב"פ) םילקש אתפסותב .םישורפה לע הנמנ באה תיב שאר םגש ירה .(א"מ ד"פ) םיקודצה
.שדקמב ויהש םינוממה ןיב אידגדוג ןב ןנחוי ישורפה םכחה הנמנ
שדקמב תימוימויה הדובעה הלהנתה םיקודצה ידיב הראשנ הלודגה הנוהכהש הדבועה תורמל
.סוליפו סופסוי ירבדמ םג אלא דבלב םייאנת תורוקממ קר אל הלוע הז רבד .םישורפה יכרדב
,םינורחאה תורודב תוחפל ,תיבה ירדס לכ םנמא יכ הדבועה הלוע שדקמה ייחמ תוערואמבו
,םצחלל ענכיהל תצלאנ התייה תיקודצה הלודגה הנוהכה .םתווצמכו םישורפה חורב ולהנתה
ןהוכה ונבל דחא יקודצ ,אתפסותה יפל ,רמוא ךכו .םישורפה יכרדב ותרש םתעדל דוגינבו
אמוי) "םימכח ירבדל ונא ןיעמוש ,ןישוע ונא ןיא ןישרוד ונאש יפ לע ףא :אבא ול רמא" :לודגה
יכ הארנ םילודגה םינהוכה לע םידימעמ ויהש חוקיפה לע םירפסמה תורוקמהמ םג .(ח"ה א"פ
.םישורפה ימכח לש םהירבדל עמשיהל ויה םיצלאנ

םילודגה םינהוכה לש םתודרמתה לע תורפסמה תודבוע שולש תורכזנ םייאנתה תורוקמב
דובעלו םהיתועד תא םיברב ןיגפהל םנויסינ לעו םישורפה םהילע וליטהש לועב םייקודצה
.םיקודצה תעדכ שדוקב

ג"פ) יאכז ןב ןנחוי ןבר לש ולוקב עומשל ברסל הסינ לודגה ןהוכה .הרפ אתפסותב תרכזנ תחאה
.(ח"ה
.(ח"ה ,א"פ) ץוחב תרוטקה תא ריטקה רשא לודג ןהכב ,אמוי אתפסותב הינשה
הצר ,רמולכ ,וילגר יבג לע םימה תא ךסנש יסותייבב (ט"מ ,ד"פ) הכוס תנשמב תישילשהו
.םימה ךוסינב הדומ וניא יכ םע לבק חיכוהלו םימה תא תוזבהל

םישורפל םתופיפכ םע םילודגה םינהוכה ומילשה תולקב אל יכ ונתוא תודמלמ ולא תודבוע
ושע רשא שי .ולא לש םלוע תא םהילעמ קורפלו דורמל וסינ םעפב םעפ ידמו ,םחוכ-יאבלו
ורבג רשא םירחאה םימרוגב םתולת-יאו הלודגה הנוהכה דמעמ ,םדמעמ לע רומשל ןוצר ךותמ
ןעוטש יפכ ,תיקודצה תונשרפב תוקידאו תוקבד ךותמ תאז ושע רשא שיו ,שדקמה ייחב וכלהו
ינא יתדמעש דע ןישוע םתא ןיאו ןישרוד םתייה םכימי לכ" :ויבאל יקודצ דחא לודג ןהוכ
היה רשא ,ןנח ןב ןנח ,דחא לודג ןהוכ לע סופסוי רפסמ ןכ .(ח"ה ,א"פ אמוי .פסות) "יתישעו
( 1, 9 XX .ק) תויקודצב דאמ קודא
ירדס לע םמתוח תא עיבטהל וחילצה רשא דע םישורפה וקבאנ תובר יכ םירבדה םיארנ
תוצמ יכ שיגדהלו טילבהל ידכב שדקמב וניקתה רשא תונקתה ןתוא ךכ לע תודיעמ .הדובעה
םוקמ ונתת לא :ולא תונקת םיקמנמ תורוקמהש יפכ וא םתכלהכ םישענ ןברוקהו םויה
ומצעלשכ הז ןושל .(ב"ה ג"פ אמוי .פסות ;ג"פ הרפ אתפסותו הנשמ) םכירחא תודרל םיקודצל
ופיסוהש ךכ ידי לע םהיגשיה לע רומשלו רצבל ךרוצ ואר וחצינ םישורפהש ירחא םג יכ דיעמ
.םיקודצה תוצמכ רתוי תישענ הווצמה ןיא יכ לכ יניעל םיטילבמה הווצמל הברה םיגייס

המל ךכ לכו" :רבדה תא תקמנמ הנשמהו רמועה תריצקב ושע רשא יבמופה לכ תא ונרכזה רבכ
.(ג"מ ,י"פ תוחנמ) "בוט םוי יאצומב רמועה תריצק ןיא םירמוא ויהש םיסותייבהש ינפמ
ךכ ידכ דע המודאה הרפה תפרש ינפל ושע רשא תונכהה לע רפוסמ הרפ תנשמ לש 'ג קרפב
םש םתוא תולדגמו ןהינב תא תודלוי ויהש תורבועמ םישנ ופסא םילשוריב תדחוימ רצחבש
חולשה ןמ םימ תואלמל םירווש יבג לע םיבכור ויה ואמטנ אל םלועמ רשא הלאה תוקוניתהו
.הרפה תפרשל םדוק םימי תעבש הרפה תא ףרושה ןהוכה לע ןיזמש תאטח ימ שדקל ידכב
ףרוש לש ותרהטב ולזלז םיקודצהש ינפמ תואב תורמוחה לכ יכ תושיגדמ אתפסותהו הנשמה
םניא הנשמב תויונמה ולא תורמוחש םידמל ונא ,אבנ רב תרגא ,םודק ירצונ רוקממ .הרפה
םג ,הבורמ הניא תודהיל ותקיז ,ירצונה רפוסה ןכש ,השעמל םג וגהנ אלא ,אדירג הכלה ירבד
.(ד-א ,ח) הרפה תפרשב םיפתתשמה תוקוניתה לע עמש אוה

.חבזמה יבג לע ךוסנל םימה תביאשל ושעש יבמופה לע םיארוק ונא 'ג קרפ הכוס אתפסותב
םימה ךוסינל ודגנתה םיקודצה עודיכ ךא ,םיקודצה ללגב תאז ושע יכ םנמא רכינ אל תורוקמב
תווצמה לכב יכ ןייצל שי .םיקודצ לש ןבלמ איצוהל ידכב השענ הז יבמופ םגש רבתסמו
יפלכ רקיעב התייה השעמה תטלבה ;םעה לכ אלא דבלב םינהוכה אל ופתתשה םונרכזהש
להק לכ לש אלא דבלב םינהוכה לש םניינע וניא שדקמב השענה לכ יכ השגדה התייה .םעה
.הדובעה ירדס תא עבוקש אוה ,םימכחה תועצמאב ,םעהו .לארשי

הדובעה לכ תיבה ימי ףוסב ךא ,שדקמב הז םדמעמל םישורפה וכז תחא תבב אלש חינהל שי
.םתוצמבו םחורב הלהנתה הלוכ